Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
 • Не нашли работу?
  Заказать в 1 клик:  /contactus
 •  

Латинь

Заказ 32497 (500 грн.) 03.07.2019 09:43

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 ЗА I СЕМЕСТР

 1. Утворити для поданих дієслів зазначені нижче форми:

а) провідміняти подане дієслово в активному стані часів системи інфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I), написати переклад для форм 3-ї особи однини;

b) провідміняти подане дієслово у пасивному стані часів системи інфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I), написати переклад для форм 3-ї особи однини;

c) для поданого дієслова утворити форми:

 • Imperativus Praesentis Activi (у тому числі заперечну форму);
 • Infinitivus  Praesentis Activi, Infinitivus  Praesentis Passivi;

написати переклад утворених форм;

d) провідміняти подане дієслово у часі Perfectum Indicativi Activi; написати переклад для форми 3-ї особи однини;

e) для поданого дієслова утворити форми дієприкметників: Participium Praesentis Activi (PPA),  Participium Perfecti Passivi (PPP), Participium Futuri Activi (PFA). Написати переклад утворених форм.

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму особових форм дієслова (час, спосіб, стан, особу); написати переклад. Відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

час, спосіб, стан

особа, число

дієвід­міна

переклад

vide-bā-mus

Imperf. Ind. Act

1p pl.

II

ми бачили

muni-tur

Praes. Ind. Pass.

3p sg.

IV

укріплюється

vinc-e-s

Fut I. Ind. Act.

2p sg.

III

переможеш

scrib-e

Imperat. Praes. Act.

2p sg.

III

пиши!

es-t

Praes. Ind. Act.

3p sg.

 

є

 

Завдання 2. audi, dicunt, mittĕris, vincebantur, audiētis, potest, potĕris, eritis.

 1. Визначити дієвідміну і граматичну форму безособових форм дієслова (час, спосіб, стан, відмінок – якщо є); написати переклад. Відокремити дефісом основу, суфікс, закінчення.

Зразок:

дієслово

час, спосіб, стан

відмінок

дієвід­міна

переклад

audī-re

Infin. Praes. Act.

IV

слухати

ornā-ri

Infin. Praes. Pass.

I

прикрашатися

vide-ns

Partic. Praes. Act

Nom. sg.

II

той, що бачить

capt-i

Partic. Perf. pass.

Gen. sg.

III

схопленого

act-ūr-os

Partic. Fut. Act.

Acc. pl.

III

тих, що мають намір
виконувати

 

Завдання 3. prodesse, velle, parātum, navigatūri, scientes.

 1. Для кожної з поданих форм дієслова у часі Perfectum Indicativi Activi написати словникову форму, визначити особу і навести переклад. Відокремити дефісом основу. Визначити спосіб творення основи перфекта.

      Зразок:

дієслово

словникова  форма

особа

переклад

спосіб творення основи перфекта

примітки

sperāv-ērunt

spero, āvi, ātum, āre 1

3p pl.

вони сподівалися

суфіксальний, суфікс -v-

правильне дієслово 1-ї дієвідміни

docu-it

doceo, ui, ctum, ēre 2

3p sg.

він навчив

суфіксальний, суфікс -u-

 

dux-isti

duco, xi, ctum, ĕre 3

2p sg.

ти привів

суфіксальний, суфікс -s-

фонетичний збіг приголосних: c+s=x

mīs-it

mitto, mīsi, missum, ĕre 3

3p sg.

він відіслав

суфіксальний, суфікс -s-

асиміляція t до наступного s: t+s=(s)s

vīd-imus

video, vīdi, vīsum, ēre 2

1p pl.

ми побачили

подовження кореневого голосного

 

ēg-it

ago, ēgi, actum, ĕre 3

3p sg.

він виконав

подовження кореневого голосного

заміна короткого ă довгим ē

ded-istis

do, dedi, datum, āre 1

2p pl.

ви віддали

подвоєння початкового приголосного

 

 

Завдання 4. poposcit, cognōvi, mīsērunt, frēgit, narrāvĭmus, fuisti.

 1. Перекласти подане словосполучення, провідміняти його в однині та множині.

Зразок: meus amīcus fidēlis – мій вірний друг.

 

Sing.

Plur.

Nom.

meus amicus fidelis

mei amici fideles

Gen.

mei amici fidelis

meorum amicorum fidelium

Dat.

meo amico fideli

meis amicis fidelibus

Acc.

meum amicum fidelem

meos amicos fideles

Abl.

meo amico fideli

meis amicis fidelibus

Voc.

mi amice fidelis

        amici fideles

Завдання 5. ille lupus rapax - він хижий вовк

 1. Для кожного з поданих іменників третьої відміни визначити відмінок, написати форму Nom. sg. і переклад. Відокремити дефісом закінчення.

 Зразок:

іменник

відмінок

N. Sg.

переклад

reg-ĭbus

Dat., Abl. pl.

rex

цар

palūd-um

Gen. pl.

palus

болото

onĕr-i

Dat. sg.

onus

вантаж

 

Завдання 6. equĭtes, honōre, frondes, sidĕra, aurium, sole.

 1. Для поданих прикметників утворити вищий і найвищий ступені порівняння, перекласти їх.

Зразок:

словникова форма

переклад

вищий ступінь

найвищий ступінь

m, f

n

carus, a, um

дорогий

carior

carius

carissimus, a, um

utĭlis, e

корисний

utilior

utilius

utilissimus, a, um

niger, a, um

чорний

nigrior

nigrius

nigerrimus, a, um

bonus, a, um

добрий

melior

melius

optimus, a, um

 

Завдання 7. magnus, acūtus, rapax, brevis.   

 1. Перекласти речення, виконавши морфологічний аналіз (слід детально проаналізувати дієслово, іменник, прикметник, займенник).

Зразок:

 a) Bene discĕre debemus. – Ми повинні добре вчитися.

форма слова в тексті

словникова форма

морфологічна характеристика

переклад

bene

 

 

добре

discĕre

disco, didici, -, ĕre 3

Infin. Praes. Act.

вчитися

debēmus

debeo, ui, itum, ēre 2

1p pl. Praes. Ind. Act.

ми повинні

   b) Magistri discipŭlos docent. – Вчителі навчають учнів.

  c) Beneficium non in eō consistit, quod datur, sed in dantis anĭmō. – Благодіяння не в тому полягає, що дається, але в душі того, хто дає.

 d) Nonnula maria popŭlis antīquis ignōta erant. – Деякі моря були невідомі давнім народам.

e) Nihil est utilius sale et sole. – Нема нічого кориснішого за сіль і сонце.

f) "Cras, cras", – canit corvus, – "mutābo colōres". – "Завтра, завтра, – кричить ворона, –зміню кольори".

 1. Bene audi, quod dicunt.
 2. Ira est saepe causa injuriae.
 3. Gajus Julius occŭpat oppĭdum et ibi praesidium collŏcat.
 4. Ex totō animō.
 5. Sibi parat malum, qui altĕri parat.
 6. Fortūna vitrea est: tum cum splendet, frangĭtur.
 7. In scholam mittĕris.
 8. Aut prodesse volunt, aut delectāre poētae.
 9. Inimīci a Romānis vincebantur.
 10. Tuscŭlum, oppĭdum parvum, non longe a Romā abĕrat.
 11. Narrābo, si audiētis.
 12. Per risum multum potĕris cognoscĕre stultum.
 13. Equĭtes Romāni in magnō honōre erant.
 14. Immotaeque silent frondes, silet umĭdus aēr, sidĕra sola micant.
 15. Cervi – lupōrum praeda rapacium.
 16. Dentium, oculōrum, aurium dolor acutissĭmus est.
 17. Quid potest esse sole majus?
 18. Quod semper est parātum, non semper juvat.
 19. Magna pars homĭnum, cum navigatūri sunt, de tempestāte non cogitant.
 20. Eritis sicut dei, scientes bonum et malum.
 21. Ille magnam pecuniam poposcit.