Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Адміністративне право і процес

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 3

 

Кафедра адміністративного права і процесу

 

 

 

ПРОГРАМА

 

нормативної навчальної дисципліни

«Адміністративне право і процес»

 

підготовки – бакалавр_з терміном навчання 4 роки

 

 

напрям підготовки  –  6.030401 «Правознавство»

(спеціальність)  –               (081) «Право»

 

спеціалізація  –  фахівець правоохоронних органів

 

 

 

(Шифр за ОПП  –  ПНФ.1.2.06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016 рік

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Розроблено та внесено:Харківський національний університет внутрішніх справ

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«__»_________________2016 

Протокол № __

СХВАЛЕНО

Вченою радою

факультету №3 Харківського національного університету внутрішніх справ

«__»________2016  Протокол № __

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

«__»_______2016    Протокол № __

 

____________________________Р.Л.Степанюк

                   (підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС

 «__»______2016  Протокол № ___

 

_______________   О.Ю. Салманова

                   (підпис)

 

 

 

Рецензенти:

Музичук О.М. –декан факультету № 1 ХНУВС, д.ю.н., професор;

Коптєв П.Б. – заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н.

 

Розробники:  д.ю.н., професор Салманова О.Ю., к.ю.н. , с.н.с. Завальний М.В., к.ю.н., доцент Небрат О.О., к.ю.н. Пчелін В.Б., к.ю.н. Невядовський В.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Салманова О.Ю., Небрат О.О., Пчелін В.Б., 2016

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

«Адміністративне право і процес» ‑ це юридична дисципліна, яка передбачена для вивчення типовим навчальним планом Міністерства освіти і науки України. Курс «Адміністративне право і процес» є складовою юридичної освіти і правового виховання представників й інших спеціальностей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові положення, які стосуються змісту, особливостей та правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; поняття й ознак адміністративного процесу, системи й організаційної структури адміністративних судів України, компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи публічного управління.

Тема № 2: Механізм адміністративно-правового регулювання.

Тема № 3: Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Тема № 4: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права.

Тема № 5: Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права.

Тема № 6: Форми публічного управління.

Тема № 7: Методи публічного управління.

Тема № 8: Адміністративні процедури.

Тема № 9: Способи забезпечення законності в публічному управлінні.

Тема № 10: Загальні засади адміністративної відповідальності.

Тема № 11: Адміністративно-правове регулювання окремих сфер публічного управління.

Тема № 12: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів.

Тема № 13: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб.

Тема № 14: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження.

Тема № 15: Судовий розгляд справи.

Тема № 16: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право і процес» є набуття слухачами ґрунтовних знань з теорії адміністративного права та процесу, вивчення адміністративного законодавства та матеріалів юридичної практики, формування у них прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне право і процес» є подання слухачам ґрунтовних знань теорії адміністративного права і змісту адміністративного законодавства у сфері формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; проведення всебічного аналізу практики застосування адміністративного законодавства в зазначених сферах; засвоєння слухачами теорії формування і функціонування системи органів публічної адміністрації, контролю за діяльністю публічної адміністрації, адміністративної відповідальності та здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; розвиток у слухачів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики;визначення: поняття й ознак адміністративного процесу; системи й організаційної структури адміністративних судів України; компетенції адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ; повноважень основних учасників адміністративного процесу; особливостей процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі; порядку звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі; процедури судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень; порядку виконання рішень адміністративного суду; особливостей перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження; особливостей перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження; порядку провадження за нововиявленими обставинами; порядку перегляду судових рішень Верховним Судом України; особливостей провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

 

          1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні

знати:

 • понятійно-категоріальний апарат адміністративного права та процесу;
 • предмет, метод та принципи адміністративного права;
 • порядок формування та організаційно-правові форми діяльності публічної адміністрації;
 • процедуру реалізації прав і свобод громадян та способи їх захисту у сфері публічної влади;
 • види адміністративних правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;
 • поняття, предмет, метод, принципи та систему адміністративного процесуального права;
 • систему й організаційну структуру адміністративних судів України;
 • юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ;
 • повноваження основних учасників адміністративного процесу, особливості процесуального статусу інших осіб, що беруть участь у справі;
 •  порядок звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в справі;
 • процедуру судового розгляду адміністративної справи та порядок ухвалення судових рішень;
 • порядок виконання рішень адміністративного суду;
 • особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного провадження;
 • особливості перегляду судових рішень в порядку касаційного провадження;
 • порядок провадження за нововиявленими обставинами;
 • порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України;
 •  особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ;

вміти:

 • грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-

правову лексику і спеціальну термінологію;

 • визначити суть правової проблеми у сфері функціонування публічної адміністрації;
 • правильно визначити основи правового регулювання відповідних адміністративних правовідносин;
 • пропонувати шляхи вирішення окремих проблем правового регулювання;
 • аргументовано висловлювати власну правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз'яснювального характеру державних органів;
 • вибрати правильний шлях захисту інтересів конкретного учасника адміністративних правовідносин;
 • формулювати визначення основних понять адміністративного процесу;
 • тлумачити адміністративно-процесуальні норми;
 • застосовувати норми адміністративно-процесуального права до конкретних правових ситуацій та складати проекти процесуальних документів.

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS (4 кредита – адміністративне право, 2 кредита – адміністративний процес).

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

ТЕМА № 1. «Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи публічного управління».

Поняття і предмет адміністративного права України. Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Принципи адміністративного права. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями права. Система адміністративного права. Роль та місце адміністративного права в побудові правової держави.

Поняття адміністративного права як науки. Розвиток науки адміністративного права. Найважливіші наукові праці з адміністративного права. Роль науки у розвитку адміністративного права і удосконаленні публічного управління на сучасному етапі.

Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна.

Публічне управління як вид соціального управління. Виконавча влада і публічне управління. Поняття публічного управління. Основні риси управлінської діяльності. Поняття та види функцій публічного управління. Структура публічного управління.

Поняття і система основних принципів публічного управління. Політико-юридичні принципи публічного управління. Організаційні принципи публічного управління.

Проблеми удосконалення публічного управління на сучасному етапі.

 

ТЕМА № 2. «Механізм адміністративно-правового регулювання».

Поняття, зміст та структура адміністративно-правових норм. Види адміністративно-правових норм. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі, за категоріями осіб.

Поняття та види джерел адміністративного права України. Конституція України ‑ основа системи та змісту джерел адміністративного права. Адміністративне право і адміністративне законодавство. Місце та роль законодавчих актів в системі джерел адміністративного права. Міжнародно-правові акти як джерела адміністративного права. Проблеми удосконалення адміністративного законодавства.

Поняття та особливості адміністративно-правових відносин. Структура та види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

 

ТЕМА № 3. «Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права».

Поняття органу виконавчої влади, його ознаки. Правовий стан органу виконавчої влади. Компетенція, підвідомчість і повноваження. Види органів виконавчої влади. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.

Вищі і центральні органи виконавчої влади. Порядок формування, склад і компетенція Кабінету Міністрів України. Загальні функції і система міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

Місцеві органи виконавчої влади. Порядок утворення та система місцевих державних адміністрацій. Структура та основи компетенції місцевих державних адміністрацій. Правовий стан територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, не підпорядкованих місцевим адміністраціям.

Функції публічного управління, які покладаються на органи місцевого самоврядування. Основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

ТЕМА № 4. «Державні службовці як суб’єкти адміністративного права».

Поняття і основні принципи державної служби. Види державної служби. Правове регулювання державної служби. Поняття посади і державних службовців. Види державних службовців.

Адміністративно-правовий статус державних службовців. Особливості правового статусу посадових осіб.

Проходження державної служби. Стимулювання діяльності державних службовців та їх соціальний захист. Підстави та види відповідальності державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців, її підстави та види. Особливості проходження служби в органах Національної поліції.

 

ТЕМА № 5. «Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права».

Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративна правоздатність і дієздатність громадян. Права та обов’язки громадян у сфері публічного управління. Форми участі громадян в публічному управлінні. Адміністративно-правові гарантії суб’єктивних прав громадян.

Іноземні громадяни і особи без громадянства як суб’єкти адміністративного права, особливості їх адміністративно-правового статусу.

Громадські об’єднання  як суб’єкти адміністративного права. Поняття та види громадських об’єднань. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань. Забезпечення законності в діяльності громадських об’єднань.

 

ТЕМА № 6. «Форми публічного управління».

Поняття та види форм публічного управління. Правові та організаційні форми публічного управління. Видання адміністративних актів як провідна правова форма управління. Поняття та ознаки актів управління, їх класифікація. Вимоги, що ставляться до адміністративних актів. Нікчемні та заперечні акти, їх відмінність.

 

ТЕМА № 7. «Методи публічного управління».

Поняття методів публічного управління, їх класифікація. Переконання та примус у публічному управлінні. Методи прямого і непрямого управління. Адміністративні і економічні методи. Регулювання, загальне керівництво і безпосереднє управління.

 

ТЕМА № 8. «Адміністративні процедури».

Поняття та ознаки управлінського процесу, його відмінність від адміністративного процесу. Принципи управлінського процесу. Структура управлінського процесу. Адміністративні провадження. Адміністративні процедури. Види адміністративних процедур.

Завдання, значення і законодавче регулювання провадження в справах про державну реєстрацію юридичних осіб. Суб’єкти державної реєстрації. Види документів, що надаються юридичною особою для державної реєстрації. Строки та порядок розгляду справ про державну реєстрацію. Строки та порядок оскарження рішення про відмову у державній реєстрації юридичної особи. Особливості державної реєстрації громадських об’єднань. Порядок перереєстрації юридичних осіб. Дисциплінарне провадження. Дозвільне провадження.

 

ТЕМА № 9. «Способи забезпечення законності в публічному управлінні».

Принцип законності у публічному управлінні, його зміст і значення. Співвідношення законності і дисципліни. Поняття та види способів забезпечення законності в публічному управлінні.

Поняття та види контролю. Державний контроль в управлінні, його види. Контроль органів законодавчої влади. Контрольні повноваження Президента України. Контроль органів виконавчої влади. Адміністративний нагляд. Функції, повноваження та система державних інспекцій. Контроль органів судової влади, форми його здійснення. Адміністративна юстиція в Україні. Громадський контроль в публічному управлінні та його значення.

 

ТЕМА № 10. «Загальні засади адміністративної відповідальності».

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Нормативно-правова основа адміністративної відповідальності. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки. Юридичний склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види. Поняття та види об’єкта проступку. Поняття та структура об’єктивної сторони проступку. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони проступку. Поняття та види суб’єктів адміністративних проступків. Обставини, що виключають протиправність і винність діяння. Види складів адміністративних проступків.

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.

 

ТЕМА № 11. «Адміністративно-правове регулювання окремих сфер публічного управління».

Державне регулювання як метод управління економікою. Система центральних і місцевих органів управління економікою. Адміністративний нагляд у сфері економіки.

Зміст управління промисловістю. Система та правовий стан органів управління промисловістю. Організація управління галузями промисловості. Державний контроль та нагляд в управлінні промисловістю.

Система та правовий стан органів управління агропромисловим комплексом. Державний контроль та нагляд в управлінні агропромисловим комплексом. Адміністративна відповідальність за правопорушення в сільському господарстві.

Система та правовий стан органів управління транспортом, дорожнім господарством і зв’язком. Державний контроль та нагляд на транспорті та в галузі зв’язку. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.

Структура соціально-культурного будівництва. Система центральних і місцевих органів управління соціально-культурним будівництвом. Функції органів місцевого самоврядування щодо управління соціально-культурним будівництвом. Завдання публічного управління соціально-культурним будівництвом на сучасному етапі.

Правові засади та організація управління обороною. Порядок комплектування Збройних Сил України. Військова служба. Значення і організація військового обліку.

Зміст управління державною безпекою. Функції, система та повноваження органів Служби безпеки України.

Організація охорони державного кордону України. Функції та повноваження Прикордонних військ України. Прикордонний режим.

Зміст управління закордонними справами. Система та правовий стан органів управління закордонними справами. Установи МЗС України за кордоном, їх види і правовий статус.

Зміст управління юстицією. Система та правовий стан органів управління юстицією. Установи юстиції.

Організація реєстрації актів громадянського стану. Управління нотаріальною службою. Взаємодія органів юстиції з органами судової влади та адвокатурою.

Поняття та зміст управління охороною публічного порядку.

 

ТЕМА № 12. «Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів».

Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ, її розмежування з іншими публічно-правовими спорами. Компетенція адміністративних судів. Поняття підсудності, її види. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого.

 

ТЕМА № 13. «Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб».

Склад осіб, які беруть участь у справі.

Сторони в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність позивача та відповідача. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни. Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі.

Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.

Представництво в судах адміністративної юрисдикції: поняття та ознаки. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості. Повноваження представників у судах адміністративної юрисдикції: документальне оформлення та зміст.

Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свобод та інтереси інших осіб.

 

ТЕМА № 14. «Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження».

Порушення адміністративної справи. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Примирення сторін. Судове доручення. Забезпечення адміністративного позову. Завершення підготовчого провадження. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Судові виклики і повідомлення. Зміст повістки та процедури її вручення. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

 

ТЕМА № 15. «Судовий розгляд справи».

Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості. Етапи судового розгляду адміністративної справи. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. Судові дебати. Таємниця нарадчої кімнати.

Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження у справі.

 

ТЕМА № 16: «Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку».

Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження. Порядок та строки апеляційного оскарження. Вимоги до заяви про апеляційне провадження та до апеляційної скарги. Прийняття судом апеляційної інстанції апеляційної скарги. Підготовка справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні. Судові рішення суду касаційної інстанції.

 

3. Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 — 2003 р., № 18, стаття 144.
 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. - 1997. - 29 травня.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 7. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 8. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 9. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 11. Повітряний кодекс України [Текст]: зі змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст.274.
 12. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 14. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 15. Про альтернативну (невійськову) службу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27.- Ст.385.
 16. Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001 — 2001 р., № 5, стаття 30.
 17. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 19. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України від 21.06.2013 — 2013 р., № 25, стор. 1350, стаття 252.
 20. Про вибори Президента України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 березня.
 21. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 23. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 24. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 25. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 26. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 27. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 28. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України 25.12.2015 № 928-VIII// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
 29. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 30. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України від 24.09.2010 — 2010 р., № 38, стор. 1381, стаття 509.
 31. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 32. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Верховна Рада України; Закон від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України від 17.12.2004 — 2004 р., № 51, стаття 553.
 33. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 34. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 35. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 36. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 37. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст.1.
 38. Про електроенергетику [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст.1.
 39. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 40. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 41. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 42. Про залізничний транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст.183.
 43. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 44. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 45. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 46. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 47. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 48. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 49. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 50. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 51. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 52. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 53. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 54. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 55. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 56. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 57. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 58. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України: МВС України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 25.04.2012 № 363 // Офіційний вісник України від 01.06.2012 — 2012 р., № 39, стор. 237, стаття 1509, код акту 61694/2012.
 59. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 60. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 61. Про захист економічної конкуренції : // Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III Відомості Верховної Ради України від 23.03.2001 — 2001 р., № 12, стаття 64.
 62. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 63. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 64. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 65. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 66. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст.377.
 67. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 68. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 69. Про карантин рослин [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Офіц. вісник України. - 1997. - № 35. - Ст.220.
 70. Про метрологію та метрологічну діяльність : Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII // Відомості Верховної Ради України від 25.07.2014 — 2014 р., № 30, стор. 2350, стаття 1008.
 71. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 72. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 73. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 74. Про музеї та музейну справу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст.191.
 75. Про національний архівний фонд і архівні установи [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №   15. - Ст.86.
 76. Про національні меншини в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 529.
 77. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 78. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 79. Про оборону України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - Ст.106.
 80. Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством):  Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0491-16
 81. Про освіту :  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 34. - Ст.451.
 82. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст.252.
 83. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 84. Про охорону атмосферного повітря [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст.678.
 85. Про охорону навколишнього природного середовища [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
 86. Про охорону праці : Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст.668.
 87. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 88. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2013 № 822// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13
 89. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [Текст]: із змінами та доповненнями: закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. – Ст. 101.
 90. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 91. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 92. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 93. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 94. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.
 95. Про природно-заповідний фонд України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.502.
 96. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.
 97. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 98. Про свободу совісті і релігійні організації [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. -  Ст.283.
 99. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 100. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 101. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 102. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 103. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 550-XIV// Режим доступу:
 104. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 105. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 106. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 107. Про телебачення і радіомовлення [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №10. - Ст.43.
 108. Про телекомунікації: Верховна Рада України; Закон від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України від 19.03.2004 — 2004 р., № 12, стаття 155.
 109. Про транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст.446.
 110. Про туризм [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст.241.
 111. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Текст] : закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №_20. – Ст. 99.
 112. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 113. Про фізичну культуру і спорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст.80.
 114. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 115. Протокол щодо статусу біженців [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ ООН прийнятий 16 грудня 1966 року // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_363.
 116. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 

Підручники, посібники, монографії:

 1. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 2. Административное право (общая часть) [Текст]: Учебник / Под общей ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000. – 256 с.
 3. Административное право [Текст]: /Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 2000. – 728 с.
 4. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 5. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 6. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 7. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 8. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 9. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 10. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 11. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 12. Афанас’єв К.К Адміністративний договір [Текст]: навчальний посібник/ К.К.Афанас’єв. Луганськ., 2001. – 69 с.
 13. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 14. Бандурка, О.М. Основи управління в органах  внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст]: - Х., 1996. – 448 с.
 15. Бахрах Д.Н. Административное право России [Текст]: Учебник для вузов/Д.Н.Бахрах. – М.: Норма, 2002. – 444 с.
 16. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 17. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 18. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень [Текст]:  Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
 19. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність [Текст]: навч.посібник/ С.Т.Гончарук. - К., 1995.
 20. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України [Текст]: навч.посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 496. – Бібліогр.: с.488 – 495.
 21. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 22.  Коваль Л. Адміністративне право України [Текст]:  Курс лекцій/ Коваль Л. - К., 1994.
 23. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 24. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 25. Колпаков В.К. Адміністративне право України [Текст]:  Підручник /В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
 26. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 27. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 28. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях [Текст]: /М.Я. Масленников - Воронеж, 1990.
 29. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 30. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 31. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 32. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 33. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.
 34. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України [Текст]: навч.-метод, посіб./ С.Д.Подлінев. – Одеса, 1998.
 35. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 36. Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст]: Учебник / Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.
 37. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 38. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Публічне   будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник /О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін. – Харків, 2002.

 

Допоміжна література:

 1. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові [Текст]: // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7-11.
 2. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст]:  /В.Б.Авер’янов. - К., 1997. - 48 с.
 3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка [Текст]: / В.Б. Авер’янов. - Право України. – 2004. – № 10. – С. 25-29.
 4. Адміністративна реформа для людини [Текст]:  (науково-практичний нарис) / За заг. ред. I.E. Коліушка. - К., 2001. - 72 с.
 5. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 6. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 7. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 8. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 9. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 10. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 11. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 12. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 13. Бельский К.С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста (К 100-летию со дня рождения Н.П. Карадже-Искрова) [Текст]:  // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 134-142.  
 14. Васильев Р.Ф. Акты управления: Значение, проблема исследования, понятие [Текст]:  - М., 1987.
 15. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст]: монографія / В.О Величко. – Х.: 2005. – 208 с.
 16. Виконавча влада і адміністративне право [Текст]: / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.
 17. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции [Текст]: /Д.Галиган, В.Полянский, Ю.Н.Старилов. – М.: Юрист, 2002. – 410 с.
 18. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно-правовая мысль России XIX – начала XX веков [Текст]: Автореф. дис.…  канд. юрид. наук. – М., 2000. – 21 с.
 19. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.
 20. Государственное управление: теория и практика [Текст]: / Под общей редакцией Аверьянова В.Б. - Киев, Юринком Интер, 1998.
 21. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 22. Грущинський, І.М., Кравчук, В.М., Пограничний, Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності [Текст]: Науково-практичний посібник/ І.М.Грущинський, В.М.Кравчук, Є.П.Пограничний. – Л.: Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.
 23. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 24. Карабін Т.О. Компетенція місцевих органів державно виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти [Текст] / Т.О. Карабін // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2005. - № 29. - С. 221-228.
 25. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 26. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 27. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 28. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 29. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 30. Компанієць І.М. Адміністративно-правове регулювання свободи совісті [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1996. – 22 с.
 31. Кузниченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України [Текст]: Монографія – Х.; Основа. 2002. – 164 с.
 32. Липа В.А. Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу [Текст] /В.А. Липа // Держава і право. – 2008. – № 39. – С.333-338.
 33. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 34. Публічне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування [Текст]:/ За заг. ред. В.Б. Авер ‘янова, І.Б. Коліушка. - К, 1999. - 50 с.
 35. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 36. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 37. Салманова О.Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 19 с.
 38. Скрипник А.П., Олійник, М.О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в  Україні [Текст]:/ А.П. Скрипник, М.О. Олійник. - Х., 1996.
 39. Старилов Ю.Н. Служебное право [Текст]: /Ю.Н.Старилов. - Изд-во БЕК. – М. – 1996. – С. 315.
 40. Стрижак, А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види [Текст]: // Право України. – 2004. – № 1. – С. 37-41.
 41. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс [Текст]: – М. Юристъ, 2002. – 320 с.
 42. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) [Текст]: - К., 1996. - 60 с.

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік (1  семестр),  екзамен (2 семестр).

 

5. Засоби діагностики успішності навчання.

 

Контрольні питання, що виносяться на залік (1 семестр):

 1. Поняття, предмет і система адміністративного права.
 2. Особливості методу адміністративно-правового регулювання.
 3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями.
 4. Предмет та завдання науки адміністративного права.
 5. Публічне управління в структурі предмета адміністративного права.
 6. Принципи публічного управління.
 7. Поняття та структура адміністративно-правових норм.
 8. Види адміністративно-правових норм.
 9. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
 10. Джерела адміністративного права: поняття та види.
 11. Конституція – основа системи та змісту джерел адміністративного права.
 12. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.
 13. Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
 14. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.
 15. Поняття і основні риси органу виконавчої влади.
 16. Види органів виконавчої влади.
 17. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.
 18. Порядок утворення, склад Кабінету Міністрів України.
 19. Компетенція Кабінету Міністрів України.
 20. Система і загальні функції центральних органів виконавчої влади.
 21. Система місцевих органів виконавчої влади.
 22. Система та основи компетенції місцевих державних адміністрацій.
 23. Органи місцевого самоврядування: порядок створення та компетенція.
 24. Поняття і основні принципи державної служби.
 25. Поняття посади та види державних службовців.
 26. Проходження державної служби: етапи та їх характеристика.
 27. Стимулювання праці державних службовців.
 28. Підстави та види юридичної відповідальності державних службовців
 29. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
 30. Матеріальна відповідальність державних службовців.
 31. Поняття Національної поліції та принципи її діяльності.
 32. Система і завдання Національної поліції.
 33. Порядок проходження служби в підрозділах Національної поліції.
 34. Громадський контроль поліції.
 35. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
 36. Форми публічного управління: поняття та види.
 37. Характеристика правових форм державного управління.
 38. Характеристика організаційних форм державного управління.
 39. Акти публічного управління: сутність, особливості, види.
 40. Відмінність актів публічного управління від інших документів.
 41. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання.
 42. Чинність актів публічного управління.
 43. Поняття методів публічного управління та їх система.
 44. Переконання як метод публічного управління. Співвідношення переконання та примусу.
 45. Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
 46. Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
 47. Перевірка документів і проведення огляду як адміністративно-запобіжний захід.
 48. Мета та види заходів адміністративного припинення.
 49. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 50. Адміністративне затримання: порядок застосування, процесуальне оформлення та строки.
 51. Особистий огляд та огляд речей як припинення адміністративних правопорушень.
 52. Тимчасове вилучення посвідчення водія як захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 53. Тимчасове затримання транспортних засобів як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 54. Загальні та спеціальні заходи адміністративного припинення.
 55. Поняття поліцейських заходів та порядок їх застосування.
 56. Вимоги, що ставляться до поліцейських заходів.
 57. Види поліцейських заходів.
 58. Превентивні поліцейські заходи: види та характеристика.
 59. Поліцейське піклування як превентивний поліцейський захід.
 60. Поліцейські заходи примусу: види та характеристика.

 

Контрольні питання, що виносяться на екзамен (2 семестр):

 1. Поняття, предмет і система адміністративного права.
 2. Особливості методу адміністративно-правового регулювання.
 3. Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями.
 4. Предмет та завдання науки адміністративного права.
 5. Публічне управління в структурі предмета адміністративного права.
 6. Принципи публічного управління.
 7. Поняття та структура адміністративно-правових норм.
 8. Види адміністративно-правових норм.
 9. Дія адміністративно-правових норм в часі, в просторі та за колом осіб.
 10. Джерела адміністративного права: поняття та види.
 11. Конституція – основа системи та змісту джерел адміністративного права.
 12. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.
 13. Поняття, особливості та види адміністративно-правових відносин.
 14. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.
 15. Поняття і основні риси органу виконавчої влади.
 16. Види органів виконавчої влади.
 17. Організаційна структура і штати органів виконавчої влади.
 18. Порядок утворення, склад Кабінету Міністрів України.
 19. Компетенція Кабінету Міністрів України.
 20. Система і загальні функції центральних органів виконавчої влади.
 21. Система місцевих органів виконавчої влади.
 22. Система та основи компетенції місцевих державних адміністрацій.
 23. Органи місцевого самоврядування: порядок створення та компетенція.
 24. Поняття і основні принципи державної служби.
 25. Поняття посади та види державних службовців.
 26. Проходження державної служби.
 27. Стимулювання праці державних службовців.
 28. Підстави та види юридичної відповідальності державних службовців
 29. Дисциплінарна відповідальність державних службовців.
 30. Матеріальна відповідальність державних службовців.
 31. Поняття Національної поліції та принципиїї діяльності.
 32. Система і завдання Національної поліції.
 33. Порядок проходження служби в підрозділах Національної поліції.
 34. Громадський контроль поліції.
 35. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
 36. Форми публічного управління: поняття та види.
 37. Акти публічного управління: сутність, особливості, види.
 38. Відмінність актів публічного управління від інших документів.
 39. Вимоги, що ставляться до актів управління, наслідки їх невиконання.
 40. Чинність актів публічного управління.
 41. Поняття методів публічного управління та їх система.
 42. Переконання як метод публічного управління. Співвідношення переконання та примусу.
 43. Поняття, основні риси та види адміністративного примусу.
 44. Мета та види адміністративно-запобіжних заходів.
 45. Мета та види заходів адміністративного припинення.
 46. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 47. Адміністративне затримання: порядок застосування, процесуальне оформлення та строки.
 48. Особистий огляд та огляд речей як припинення адміністративних правопорушень.
 49. Тимчасове вилучення посвідчення водія як захід забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 50. Тимчасове затримання транспортних засобів як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 51. Загальні та спеціальні заходи адміністративного припинення.
 52. Поняття поліцейських заходів та порядок їх застосування.
 53. Вимоги, що ставляться до поліцейських заходів.
 54. Види поліцейських заходів.
 55. Превентивні поліцейські заходи: види та характеристика.
 56. Поліцейське піклування як превентивний поліцейський захід.
 57. Поліцейські заходи примусу: види та характеристика.
 58. Поняття та види адміністративних процедур.
 59. Поняття і особливості та принципи управлінського процесу.
 60. Структура управлінського процесу.
 61. Види звернень громадян, порядок їх розгляду.
 62. Завдання і порядок дисциплінарного провадження.
 63. Дозвільно-ліцензійне провадження.
 64. Способи забезпечення законності в публічному управлінні.
 65. Державний контроль в управлінні, його види.
 66. Поняття, функції та система державних інспекцій.
 67. Судовий контроль в управлінні, його форми.
 68. Громадський контроль в публічному управлінні, його значення.
 69. Поняття, особливості і принципи адміністративної відповідальності, правове регулювання адміністративної відповідальності.
 70. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки, склад.
 71. Мета та види адміністративних стягнень. Основні та додаткові стягнення.
 72. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.
 73. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 74. Система та види органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 75. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття та види.
 76. Оскарження (опротестування) постанови і перегляд справи про адміністративне правопорушення.
 77. Провадження щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
 78. Завдання та структура державного керівництва економікою.
 79. Завдання та структура управління соціально-культурним будівництвом.
 80. Сутність і основні завдання публічного управління адміністративно-політичним будівництвом.
 81. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.
 82. Стадії судового адміністративного процесу.
 83. Компетенція адміністративних судів.
 84. Предметна, інстанційна і територіальна підсудність адміністративних справ.
 85. Право звернення до адміністративного суду.
 86. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.
 87. Відкриття провадження в адміністративній справі.
 88. Судові виклики і повідомлення.
 89. Склад осіб, які беруть участь у справі.
 90. Процесуальний статус сторін.
 91. Права та обов’язки третіх осіб.
 92. Процесуальний статус представників. Особи, які не можуть бути представниками.
 93. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
 94. Інші учасники адміністративного процесу.
 95. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка.
 96. Письмові та речові докази. Оцінка доказів.
 97. Експертиза та її види у судовому адміністративному процесі.
 98. Основні адміністративні процесуальні строки.
 99. Структура провадження в суді першої інстанції.
 100. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.
 101. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви.
 102. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.
 103. Дослідження доказів. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
 104. Види судових рішень суду першої інстанції.
 105. Суд апеляційної інстанції. Право на апеляційне оскарження.
 106. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.
 107. Порядок і строки касаційного оскарження.
 108. Вимоги до касаційної скарги.
 109. Прийняття касаційної скарги судом касаційної інстанції.
 110. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
 111. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.
 112. Судові рішення суду касаційної інстанції.
 113. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень та відповідні строки.
 114. Підстави для провадження за ново виявленими обставинами. Право подати заяву про перегляд судового рішення за винятковими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення.
 115. Відкриття провадження за ново виявленими обставинами.
 116. Судові рішення за наслідками провадження за ново виявленими обставинами.
 117. Набрання судовим рішенням законної сили.
 118. Постанови суду, які виконуються негайно.
 119. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.
 120. Звернення судових рішень в адміністративних справах до примусового виконання. Зміст виконавчого листа.