Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Адміністративне право і процес

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №3

Кафедра адміністративного права і процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

з дисципліни  –  «Адміністративне право і процес»

 

Галузь знань  –  08 «Право»

                                                                                          

Напрям підготовки  –  6.030401 «Правознавство»

(спеціальність)  –               (081) «Право»

 

Спеціалізація  –  фахівець правоохоронних органів

 

Ступень вищої освіти  –  бакалавр

 

Форма навчання  –  денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016 рік

 

 

Передмова

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«__»_________________2016 

Протокол № __

СХВАЛЕНО

Вченою радою

факультету №3 Харківського національного університету внутрішніх справ

«__»________2016  Протокол № __

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

«__»_______2016    Протокол № __

 

____________________________Р.Л.Степанюк

                   (підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри адміністративного права і процесу факультету №3 ХНУВС

 «__»______2016  Протокол № ___

 

_______________   О.Ю. Салманова

                   (підпис)

 

 

 

Рецензенти:

Музичук О.М. ‑декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор;

Коптєв П.Б. – заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області, к.ю.н.

 

Розробники: д.ю.н. , професор Салманова О.Ю., к.ю.н. , с.н.с. Завальний М.В., к.ю.н., доцент  Небрат О.О., к.ю.н. Пчелін В.Б.,  к.ю.н. Невядовський В.О. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Салманова О.Ю., Небрат О.О., Пчелін В.Б., 2016

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

1. Загальні методичні вказівки

Навчання з дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес» проходить у формі: лекцій, практичних та семінарських занять, а також самостійної роботи. На вивчення навчальної дисципліни відведено 180 годин, з яких 32 години лекційних занять, 48 години практичних занять, 100 години передбачено для самостійного опанування слухачами навчальних питань з дисципліни. Протягом вивчення навчальної дисципліни передбачено проведення аудиторних контрольних робіт. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку та іспиту.

Метою лекційного курсу є формування у слухачів комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з адміністративного права; аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських занять, на яких слухачі повинні вміти формулювати визначення основних понять адміністративного права та процесу; тлумачити адміністративно-правові норми; застосовувати норми адміністративного законодавства України до конкретних правових ситуацій.

Самостійна робота передбачає: вивчення матеріалу з рекомендованих додаткових джерел (крім підручників, навчальних посібників), ознайомлення с нормативно-правовими актами (за темою заняття); підготовка рефератів, доповідей на заняття; ознайомлення з бланками процесуальних документів, рішення практичних задач, розв’язання конкретних правових ситуацій; підготовка до аудиторних занять за кожною темою для поглиблення знань у слухачів, отриманих на лекційних заняттях.

Під час вивчення навчальної дисципліни з метою визначення ступеню засвоєння матеріалу слухач повинен отримати максимально можливу кількість оцінок (за аудиторну та самостійну роботу, тестування, вирішення конкретних фабул задач), яка б дозволяла викладачеві об’єктивно оцінити рівень знань слухача.

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки (за окремими списками )

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 1

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

екзамен

Тема № 2: Механізм адміністративно-правового регулювання

10

2

2

0

0

6

[125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

Тема № 3: Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98]

Тема № 4: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

12

2

4

0

0

6

[125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111]

Тема № 5: Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права

10

2

2

0

0

6

[125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122]

Тема № 6: Форми публічного управління

12

2

4

0

0

6

[125, С. 276-290; 129, С.185-190; 132, С.132-158]

Тема № 7: Методи публічного управління

12

2

4

0

0

6

[125, С. 296-302; 129, С.190-197; 132, С.158-170]

Тема № 8: Адміністративні процедури

14

2

4

0

0

8

[125, С. 487-515; 129, С.332-346; 132, С.203-220]

Всього за  І семестр

90

16

24

0

0

50

 

Семестр № 2

Тема № 9: Способи забезпечення законності в публічному управлінні

6

2

2

0

0

6

[125, С. 345-388; 129, С.347-366; 132, С.237-268]

Тема № 10: Загальні засади адміністративної відповідальності

10

2

6

0

0

8

[125, С. 429-441; 129, С.198-227; 132, С.170-182]

Тема № 11. Адміністративно-правове регулювання окремих сфер публічного управління

10

2

4

0

0

6

[129, С.367-396; 132, С.299-409; 141, С.356-448]

Тема № 12: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів

6

2

2

0

0

6

[1, 4, 106, 142, 127, 148, 146, 137]

Тема № 13: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

4

2

2

0

0

6

[4, 17, 68, 114, 72, 73, 142, 127, 148, 181]

Тема № 14: Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

6

2

4

0

0

6

[1, 4, 104, 142, 123, 126, 148, 146, 147]

Тема № 15: Судовий розгляд справи

8

2

2

0

0

6

[4, 36, 17, 50, 92, 93, 94, 142, 148, 146, 147]

Тема № 16: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження

4

2

2

0

0

6

[1, 4, 142, 126, 147]

Всього за ІІ семестр:

90

16

24

0

0

50

 

 

Всього за рік

180

32

48

0

0

100

 

 

                   

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських занять

 

Тема № 1: Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи публічного управління.

 

Семінарське заняття: Адміністративне право як галузь права. Сутність та принципи  публічного управління.

Навчальна мета заняття: сформулювати визначення поняття адміністративного права, коло відносин, що складають його предмет у сучасних умовах; метод адміністративно-правового регулювання; визначення поняття публічного управління, їх співвідношення, визначити принципи публічного управління.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Соціальне призначення адміністративного права.

2. Предмет адміністративного права.

3. Методи правового регулювання адміністративного права.

4. Система адміністративного права.

5. Сутність, основні риси та структура публічного управління.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: адміністративне право, предмет адміністративного права, управління, соціальне управління, публічне управління.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) в чому полягає відмінність адміністративного права як галузі права від науки адміністративного права, навчальної дисципліни, адміністративного законодавства?

            б) чим відрізняється виконавча діяльність від розпорядчої?

в) які стадії можна виділити в управлінській  діяльності?

            г) які статті Конституції України визначають способи участі громадян у  публічного управлінні?

            д) які принципи публічного управління використовуються в інших сферах державної діяльності, а які властиві тільки публічного управлінню?

3. Визначте, які з наведених відносин є управлінськими: вибори Президента України; погодження Міністерством внутрішніх справ наказу з Міністерством юстиції; укладення начальником відділу поліції договору із будівельною організацією на ремонт будівлі; вибори загальними зборами колективного сільськогосподарського підприємства голови правління; складення секретарем судового засідання протоколу про адміністративне правопорушення; розгляд обласним судом касаційної скарги на рішення районного суду; призначення Генеральним прокурором прокурора району.

4. Накресліть у зошитах для семінарських занять схеми: предмет адміністративного права; структура публічного управління; принципи публічного  управління.

 

Теми рефератів:

1. Виникнення засад адміністративного права: від камералістики і поліцейського права до адміністративного права.

2. Виконавча влада як гілка державної влади та її управлінська спрямованість.

3. Співвідношення публічного управління та виконавчої влади.

Література: [125, С. 49-63, 67-104; 129, С.58-77; 132, С.5-20, 23-42]

.

 

 

Тема № 2: Механізм адміністративно-правового регулювання

 

Семінарське заняття: Механізм адміністративно-правового регулювання

Навчальна мета заняття: визначити поняття адміністративно-правових норм, адміністративно-правових відносин, їх класифікації; поняття та систему джерел адміністративного права; поняття та види систематизації адміністративного права.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Адміністративно-правові норми та відносини.

2. Поняття і види джерел адміністративного права.

3. Систематизація адміністративного права, її види та особливості.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: адміністративно-правова норма; адміністративно-правові відносини; джерело адміністративного права; систематизація адміністративного права.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) що складає зміст адміністративно-правових норм?

            б) як діють адміністративно-правові норми (в часі, в просторі, за колом осіб)?

            в) із яких структурних елементів складаються адміністративно-правові відносини?

            г) на яких підставах виникають адміністративно-правові відносини?

            д) хто є суб’єктами адміністративно-правових відносин?

3. В чому полягають особливості джерел адміністративного права?

4. Визначте особливості кодифікації адміністративного права.

 

Письмові завдання:

 1. Проаналізуйте структуру ст. 173 КпАП України. Дайте характеристику (за видами) адміністративно-правової норми, закріпленої зазначеною статтею. Запишіть відповідь в зошиті.
 2. Визначте, які з наведених нормативних актів є джерелами адміністративного права: Кримінальний кодекс України; Закон України «Про Національну поліцію"; Закон України «Про вибори Президента України»; Митний кодекс України; Положення про Міністерство юстиції України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Цивільний процесуальний кодекс; Закон України «Про державну службу»; Кодекс законів про працю.
 3. Визначте та запишіть у зошит статті Конституції України, якими регулюються адміністративно-правові відносини.
 4. Накресліть схеми: класифікація адміністративно-правових норм, класифікація адміністративно-правових відносин.

 

Теми рефератів:

1. Конституційне регулювання адміністративно-правових відносин.

2. Законодавчі акти в системі джерел адміністративного права.

Література: [125, С. 109-185; 129, С.77-93; 132, С.42-54]

 

 

Тема № 3: Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

 

Семінарське заняття: Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити поняття та особливості органу виконавчої влади; систему та види органів виконавчої влади; організаційну структуру та штати органів виконавчої влади; розглянути питання діяльності центральних органів виконавчої влади; визначити поняття та особливості місцевих органів виконавчої влади; систему та види місцевих органів виконавчої влади.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та особливості органу виконавчої влади.
 2. Система органів виконавчої влади.
 3. Організаційна структура і штат органів виконавчої влади.
 4.  Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
 5. Компетенція і повноваження Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади.
 6. Центральні органи виконавчої влади.
 7. Місцеві органи виконавчої влади.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: орган виконавчої влади; структура органу виконавчої влади; штати органу виконавчої влади.

2. Визначте поняття та функції виконавчої влади  держави.

3. Керуючись Конституцією України, визначте систему органів виконавчої влади.

4. Назвіть основні типи структури та штатів виконавчої влади.

5. Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте:

            а) порядок формування, склад та компетенцію Кабінету Міністрів України;

            б) систему та загальні функції міністерств України;

            в) поняття відомства та його відмінність від міністерства.

6. Керуючись Конституцією України, визначте систему місцевих органів виконавчої влади.

7. Базуючись на Конституції України та інших нормативних актах, визначте систему органів місцевого самоврядування.

 

Письмові завдання:

1. Зобразіть схематично структуру ГУНП в області.

2. Накресліть у зошиті для семінарських занять систему органів виконавчої влади в Україні.

 

Теми рефератів:

1. Система органів виконавчої влади та основні засади її структурної побудови.

2. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади.

3. Міністерства та  відомства як центральні органи виконавчої влади.

Література: [125, С. 206-253; 129, С.125-163; 132, С.69-98].

 

 

Тема № 4: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

 

Семінарське заняття №1: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. Права і обов’язки державних службовців

Навчальна мета заняття: визначити та засвоїти поняття та основні принципи державної служби; поняття посади в державних органах та їх апараті; види державних службовців; права та обов’язки державних службовців.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття й основні принципи державної служби.
 2. Посада в апараті органів державної виконавчої влади і види державних службовців.
 1. Обов'язки і права державних службовців.
 2.  Підготовка до аудиторної контрольної роботи за темою №4.

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Засвойте поняття: державна служба, посада, державний службовець.
 2. Дайте відповідь на запитання:

            а) в чому полягає відмінність державної служби від інших видів суспільної діяльності?

            б) чим відрізняється державна служба у «широкому» розумінні від державної служби у «вузькому» розумінні?

            в) чи є відмінність між поняттями «привілеї» і «пільги»?

 1. Визначте обмеження, які законодавством України встановлено для державних службовців під час прийняття на службу та її проходження.
 2. Визначте, які з перерахованих працівників є  державними службовцями і які із них ‑ посадовими особами: а) касир державного вузу; б) інженер з охорони праці і техніки безпеки акціонерного товариства; в) начальник відділу кадрів управління залізниці; г) заступник голови правління комерційного банку; д) вчитель загальноосвітньої школи; е) державний нотаріус; ж) державний пожежний інспектор; з) завідуючий магазином; і) голова медичної призовної комісії; ї) патрульний поліції; к) народний депутат України; л) прокурор району; м) керівник органу самоорганізації населення; н) міський голова; о) голова районного виконавчого комітету.
 3. Проаналізуйте підстави виникнення державно-службових відносин та організаційно-правові способи заміщення посад.

 

 

Письмові завдання:

1) Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища наклав штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на гр. Сєліванова О.П. за самовільну порубку дерева, яке росло на вулиці навпроти його будинку. При визначенні розміру штрафу державний інспектор виходив з того, що Селіванов О.П. є головним інженером заводу «Південкабель».

Чи законне рішення державного інспектора?

2) Лікар-терапевт районної поліклініки за певну плату видавав необґрунтовані листки тимчасової непрацездатності, про що начальнику райвідділу внутрішніх справ надійшла заява. Товариш лікаря, студент-юрист, пояснив йому, що він не підлягає кримінальній відповідальності за хабарництво, тому що не є посадовою особою.

Яка Ваша думка з цього приводу?

3) Наказом директора технікуму лаборанту Макарову О.П., члену виборчої комісії, оголошено сувору догану за неявку на виборчу дільницю в день виборів до Верховної Ради України.

Зробіть висновок про законність наказу директора технікуму.

4) До районного суду з позовом про поновлення на роботі звернувся гр. Солошенко П.Я., який  працював учителем фізвиховання Іванівської середньої школи. Гр. Солошенко П.Я. було піддано штрафу за дрібне хуліганство. Про накладення на нього стягнення начальник поліції довів до відома завідуючого РВО. Завідуючий РВО на підставі одержаного матеріалу звільнив вчителя Солошенко П.Я. з роботи.

Чи підлягає позов задоволенню?

5) Голова обласної державної адміністрації знаходився як офіційна посадова особа на церемонії відкриття храму після реставрації, яка відбулася на кошти адміністрації. Від настоятеля храму в знак благодійності за допомогу, він у подарунок отримав старовинну ікону.

Проаналізуйте цю ситуацію.

 

Література: [125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111].

 

Тема № 4: Державні службовці як суб’єкти адміністративного права

 

Семінарське заняття №2: Етапи проходження державної служби. Особливості служби в органах Національної поліції

Навчальна мета заняття: визначити та засвоїти етапи проходження державної служби; права та обов’язки державних службовців; стимулювання праці і види відповідальності державних службовців; стимулювання праці і види відповідальності державних службовців.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Проходження державної служби.
 2. Стимулювання праці і відповідальність державних службовців.
 3. Особливості проходження служби в органах Національної поліції.
 4. Проведення аудиторної контрольної роботи (Тема №4) – 40 хв.

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Дайте відповіді на запитання:

а) етапи проходження державної служби в Україні;

б) сформулюйте поняття стимулювання праці як способи підвищення ефективності праці.

2. Проаналізуйте етапи проходження служби та розгляньте їх згідно Закону України «Про Національну поліцію».

3. Визначте обмеження, які законодавством України встановлено для осіб, що бажають вступити на службу в органи Національної поліції.

 

Теми рефератів

 1. Порядок проходження служби в поліції.
 2. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців.
 3. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за вчинення корупційних діянь.

Література: [125, С. 307-338; 129, С.114-124 ; 132, С.98-111].

 

 

 

Тема № 5: Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права

 

Самостійна робота: Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права

Навчальна мета заняття: визначити адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб як суб’єктів адміністративного права; визначити адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Адміністративно-правовий статус громадян України.
 2. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. Форми участі громадян в державному управлінні.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Поняття адміністративної правосуб’єктності та адміністративно-правового статусу.

2. Фізична особа як суб’єкт адміністративного права.

3. Адміністративно-правовий статус громадян та інших фізичних осіб.

4. Засвойте поняття: іноземець; особа без громадянства; об’єднання громадян; політична партія.

5. Чим відрізняються соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян?

6. В чому полягають особливості адміністративно-правового статусу біженців?

7. Які існують гарантії діяльності політичних партій?

 

Письмові завдання:

1) Громадянин України Сергій Вишневецький, постійно проживаючий у Німеччині, одружився з громадянкою України Яною Котловою та переїхав на проживання до Харкова. Бажаючи працювати у конструкторському бюро державного підприємства, Сергій пройшов попередню співбесіду і отримав відмову у прийомі на роботу, тому що ця робота була пов’язана з державною таємницею. (Навчаючись у Національному університеті радіоелектроніки, він звернувся до ректора з проханням про допуск його до державної таємниці).

Чи законне рішення у відмові у прийомі на роботу?

Література: [125, С. 195-203; 129, С.93-113; 132, С.57-69,119-122].

 

 

Тема № 6. Форми публічного управління

 

Семінарське заняття №1: Форми публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити поняття та види форм публічного управління; сутність та особливості адміністративних актів, їх види; вимоги, що ставляться до адміністративних актів.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття, значення та види форм публічного (державного) управління.

2. Порядок видання, набуття чинності та дія актів державного управління.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: форма публічного управління; акт публічного управління.

2. Покажіть відмінність між правовими і організаційними формами публічного управління.

3. Визначте, керуючись  Конституцією України, які акти видають органи виконавчої влади? Які органи правомочні зупиняти їх дію або скасування?

4. Сформулюйте відповіді на запитання:

            а) як співвідносяться правотворча і правозастосовча форми державного управління?

            б) в якому порядку розробляються і приймаються акти публічного управління?

            в) який порядок встановлено для набрання різними актами публічного управління чинності?

            г) що розуміється під презумпцією законності акта публічного управління?

 

Література: [125, С. 276-290; 129, С.185-190; 132, С.132-158].

 

 

Тема № 6. Форми публічного управління

 

Семінарське заняття №2: Форми публічного управління

Навчальна мета заняття: закріпити знання щодо поняття та видів форм публічного управління; зосередити увагу на вимогах особливостях адміністративно-правових актів та вимог, що ставляться до адміністративних актів.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Вимоги до правових актів державного управління.

2. Адміністративні акти в діяльності органів Національної поліції.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. З метою закріплення вивченого за темою матеріалу визначте:

            а) які акти видають Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів АРК, міністерства та відомства, місцеві державні  адміністрації, їх  управління та відділи, керівники державних підприємств, установ та організацій;

            б) поняття, особливості та види актів державного управління;

            в) юридичні ознаки актів управління (порядок прийняття, набрання чинності, змін, скасування, термін дії, територіальні межі дії);

            г) відмінність актів управління від інших документів (законодавчих актів, актів Президента України, судових актів, актів прокурорського нагляду, актів недержавних організацій, службових документів);

            д) відмінність нормативного акта управління від індивідуального (ненормативного);

            е) особливості адміністративно-юрисдикційних актів;

            є) наслідки недотримання вимог, що ставляться до актів публічного управління.

            2. Адміністративні акти в діяльності органів Національної поліції: їх загальна характеристика та класифікація.

 

Теми рефератів:

1. Порядок розробки, прийняття, набрання чинності  та дії актів публічного управління.

2. Особливості актів публічного управління.

Література: [125, С. 276-290; 129, С.185-190; 132, С.132-158].

 

 

Тема № 7: Методи публічного управління

Семінарське заняття № 1: Методи публічного управління

Навчальна мета заняття: визначити поняття і засвоїти класифікацію методів публічного управління.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття і класифікація методів публічного управління.
 2. Поняття, особливості методу переконання.
 3. Економічні та адміністративні методи публічного управління.
 4. Підготовка  до аудиторної контрольної роботи.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: метод публічного управління; субординація; координація; переконання; адміністративний примус; класифікація заходів адміністративного примусу.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

 1. поняття та основна мета застосування адміністративно-запобіжних заходів;
 2. окресліть коло адміністративно-запобіжних заходів. Чи обмежений чітко перелік вказаних заходів  в законодавчих актах?
 3. характеристика заходів адміністративного припинення та мета їх застосування;
 4. заходи адміністративного припинення загального призначення:

- самостійні (оперативні) заходи адміністративного припинення;

- допоміжні (забезпечувальні), тобто заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

 1. заходи припинення спеціального призначення та порядок їх застосування:

-заходи фізичного впливу;

- спеціальні заходи;

- вогнепальна зброя;

 1. дайте характеристику заходам адміністративного стягнення.

Література: [125, С. 296-302; 129, С.190-197; 132, С.158-170].

 

Тема № 7: Адміністративний примус як метод державного управління

Семінарське заняття №2: Адміністративний примус як метод публічного управління

Навчальна мета заняття: розглянути поняття, особливості та види адміністративного примусу; адміністративно-запобіжні заходи; заходи адміністративного припинення; заходи адміністративного стягнення.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття, особливості та види адміністративного примусу.
 2. Поняття та види адміністративно-запобіжних заходів.
 3. Заходи адміністративного припинення: поняття та класифікації.
 4. Заходи адміністративної відповідальності: система та види.
 5. Проведення аудиторної контрольної роботи.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: адміністративний примус; адміністративно-запобіжні заходи; заходи адміністративного припинення; заходи адміністративного стягнення.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

            а) в чому полягає основна відмінність між адміністративно-запобіжними заходами і заходами адміністративного припинення?

            б)яку мету переслідують заходи адміністративного припинення?

            в)чим відрізняються одне від одного адміністративне затримання, адміністративний арешт, доставлення особи, його привід?

      г) поняття та основна мета застосування адміністративно-запобіжних заходів;

      д) окресліть коло адміністративно-запобіжних заходів. Чи обмежений чітко перелік вказаних заходів  в законодавчих актах?

            3. Характеристика заходів адміністративного припинення та мета їх застосування;

            4. Заходи адміністративного припинення загального призначення:

- самостійні (оперативні) заходи адміністративного припинення;

- допоміжні (забезпечувальні), тобто заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення;

            5. Заходи припинення спеціального призначення та порядок їх застосування:

-заходи фізичного впливу;

- спеціальні заходи;

- вогнепальна зброя;

            6. Дайте характеристику заходам адміністративного стягнення.

            7. Визначте, які із перерахованих заходів впливу є адміністративними стягненнями і які - адміністративно-запобіжними заходами або заходами адміністративного припинення: попередження; усне зауваження, зроблене інспектором пожежного нагляду керівнику підприємства; оплатне вилучення мисливської рушниці; обстеження об’єкта державним інспектором ветеринарної медицини; застосування поліцейського піклування до особи, що перебуває на вулиці у стані алкогольного сп’яніння; перевірка поштовим працівником документів у громадянина перед видачею поштового переказу; адміністративне видворення за межі України іноземного громадянина; обмеження руху транспорту і пішоходів на вулицях міста; зупинення роботи їдальні головним державним санітарним лікарем району; огляд ручної поклажі і багажу пасажирів повітряного судна; відсторонення від керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп’яніння.

 

Теми рефератів:

 1. Порівняльна характеристика заходів адміністративного примусу (адміністративного затримання, особистого огляду та огляду речей) з подібними кримінально-процесуальними діями (взяттям під варту, оглядом, обшуком, освідуванням тощо).
 2. Взаємозв’язок адміністративного примусу з державним. Основні риси (особливості) адміністративного примусу.
 3. Характеристика заходів адміністративного припинення загального призначення.

Література: [125, С. 296-302; 129, С.190-197; 132, С.158-170].

 

Тема № 8: Управлінський процес. Адміністративні процедури.

Семінарське заняття № 1: Поняття управлінського процесу. Адміністративні процедур: поняття та види

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття: управлінський процес, адміністративне провадження, адміністративна процедура, адміністративно-юрисдикційне провадження; визначити особливості здійснення окремих адміністративних процедур.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття та види адміністративних процедур.

2. Стадії адміністративних процедур.

3. Дисциплінарне провадження.

4. Провадження зі звернень громадян.

5. Провадження із надання адміністративних послуг.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: управлінський процес; адміністративний процес, процесуальна форма; адміністративна процедура; адміністративне провадження; адміністративно-юрисдикційне провадження; адміністративна юстиція, адміністративна юрисдикція.

2. Визначте співвідношення управлінського процесу з іншими видами процесуальної діяльності.

3. Як співвідносяться поняття «управлінський процес» та «адміністративна процедура»?

4. Хто є сторонами в управлінському процесі?

5. З яких стадій складається управлінський процес?

6. Що розуміється під терміном «адміністративна юрисдикція»?

 

Письмові завдання:

            1) Перебуваючи у пасажирському потязі «Харків – Сімферополь», пасажир Самойлов, бажаючи розіграти друзів, надимив у купе запаленою сигаретою і зупинив поїзд за допомогою стоп-крана і з лементом «Пожежа». Начальник пасажирського потяга від імені органів залізничного транспорту на місці наклав на гр. Самойлова адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Через тиждень Самойлов оскаржив дії начальника потяга в суд.

Проаналізуйте дії гр. Самойлова і начальника потяга. Яке рішення повинний прийняти суддя?

2) У ч.2 ст.275 КУпАП України встановлено правило, згідно з яким окремим особам, які приймають участь в провадженні у справі про адміністративне правопорушення, зберігається платня за місцем праці за час відсутності у зв’язку з явкою до органу (посадової особи), що розглядає справу.

Чи відповідає це правило принципам адміністративного процесу?

 

Теми рефератів:

1. Управлінський процес, як вид юридичного процесу.

2. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду.

Література: [125, С. 487-515; 129, С.332-346; 132, С.203-220].

 

Тема № 8: Управлінський процес. Адміністративні процедури.

Семінарське заняття №2: Дисциплінарне провадження. Провадження із звернень громадян

Навчальна мета заняття: засвоїти поняття дисциплінарне провадження, його завдання та порядок; визначити види звернень громадян та порядок їх  розгляду тощо.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Види звернень громадян, вимоги, що до них ставляться.
 2. Порядок розгляду звернень громадян.
 3. Завдання та порядок дисциплінарного провадження.
 4. Особливості дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ.
 5. Особливості дисциплінарного провадження в підрозділах Національної поліції.

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скрага.

2. Для з’ясування сутності провадження із звернень громадян визначте:

- вимоги, які ставляться до звернень;

- порядок розгляду пропозицій (зауважень);

- порядок розгляду заяв (клопотань);

- порядок розгляду скарг;

- строки розгляду звернень громадян;

- вимоги, що ставляться до особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами;

- відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

3. Визначте з посиланнями на відповідні нормативні акти, які регулюють дисциплінарне провадження:

а) сутність дисциплінарного провадження;

б) підстави порушення дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

в) порядок розгляду справи про дисциплінарний проступок та накладення дисциплінарного стягнення;

г) види дисциплінарних стягнень;

д) строки та порядок оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення;

е) порядок виконання, погашення та зняття дисциплінарних стягнень.

 

Теми рефератів:

 1. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.
 2. Дисциплінарне провадження в підрозділах Національної поліції.

Література: [125, С. 487-515; 129, С.332-346; 132, С.203-220].

 

Тема № 9: Способи забезпечення законності в публічному управлінні

 

Семінарське заняття: Способи забезпечення законності в публічному управлінні

Навчальна мета завдання: визначити способи забезпечення законності в публічному управлінні, поняття та сутність парламентського та президентського контролю; проблеми діяльності прокуратури щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Сутність і загальна характеристика способів забезпечення законності в публічному управлінні.

2. Контроль в управлінні, його види. Поняття, функції і види державних інспекцій.

 

Питання цільових виступів слухачів:

             1. Засвойте поняття: законність; дисципліна; контроль; перевірка виконання; адміністративний нагляд.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

            а) в чому полягає забезпечення законності в державному управлінні?

            б) які є види державної дисципліни?

            в) як співвідносяться поняття «контроль» і «нагляд»?

            г) в яких формах здійснюється судовий контроль в державному управлінні?

            д) які особливості державних інспекцій як органів виконавчої влади можна  виділити?

            е) в чому полягає значення звернень громадян для забезпечення законності в державному управлінні?

3. Визначте повноваження прокурора в порядку нагляду за додержанням законів в державі.

4. Система контролюючих органів в Україні.

 

Письмові завдання:

1) Громадянин Попов С.О. направив до Конституційного суду України скаргу на рішення прокуратури, вважаючи, що воно порушило його права як громадянина, який потерпів від злочину, у зв’язку з закриттям кримінальної справи по факту загибелі його дочки. В скарзі гр. Попов С.О. наполягав на визнанні дій працівників прокуратури незаконними та поновленні попереднього слідства по справі. Конституційний суд  в розгляді справи відмовив.

Чи законне рішення Конституційного суду про відмову в розгляді скарги?

2) Акціонерне товариство «Хлібзавод № 5», яке здійснює закупку і переробку зерна, відмовило представнику органу державного контролю за якістю та раціональним використанням зерна та продуктів його переробки Брусніну П.І. в проведенні відбору проб зерна і виготовлених з нього хлібобулочних виробів з ціллю визначення їх якості. Тоді Бруснін П.І. в присутності двох понятих склав протокол про вчинення підприємством «Хлібзавод № 5» адміністративного правопорушення та наклав на директора адміністративний штраф у розмірі 254 гривні.

Чи підлягає діяльність по закупці зерна, його переробки державному контролю? В чому складається сутність цього державного контролю і в яких формах він здійснюється? Чи законне рішення про накладення адміністративного стягнення? Чи можна оскаржити постанову Брусніна С.І.?

 

Теми рефератів:

 1. Класифікація видів державного контролю.
 2. Контроль з боку органів місцевого самоврядування.
 3. Контроль з боку громадських організацій.

Література: [125, С. 345-388; 129, С.347-366; 132, С.237-268].

 

 

Тема № 10. Загальні засади адміністративної відповідальності.

 

Семінарське заняття № 1: Адміністративне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності

Навчальна мета заняття: визначити поняття, основні риси та нормативну основу адміністративної відповідальності; поняття адміністративного правопорушення та його ознаки; поняття та елементи складу адміністративного проступку.

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття, особливості та правове регулювання адміністративної відповідальності.

2. Поняття адміністративного правопорушення (проступку), його ознаки.

3. Склад адміністративного проступку, його поняття, значення, структура та види.

4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: юридична відповідальність; адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення (проступок); склад адміністративного проступку; умисел (прямий, непрямий); протиправна легковажність; необережність; протиправна необачність.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

            а) основні риси адміністративної відповідальності;

            б) види составів адміністративних правопорушень;

            в) юридичний зміст таких складів адміністративних правопорушень, як матеріальні та формальні; однозначні та альтернативні;

            г) ознаки, які характеризують об’єктивну сторону адміністративного правопорушення;

            д) об’єкт адміністративного правопорушення, види об’єктів;

            е) зміст суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення;

            є) суб’єкт адміністративного правопорушення, статус загального і спеціального суб’єктів.

3. Адміністративна відповідальність посадових осіб.

 

Письмові завдання:

Задача 1.

Учні 10 класу Антонов (15 років) і Романов (16 років), перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в тролейбусі, чіплялись до пасажирів. Як з’ясувалося, учні випили з приводу дня народження Антонова у нього вдома разом з його батьком. По даному факту начальник відділу поліції виніс постанову про накладення штрафу на батька Антонова у розмірі 100 гривень.

Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

Задача 2.

Визначте статті КУпАП України, які закріплюють склади адміністративних правопорушень з такими кваліфікуючими ознаками, як повторність, настання шкідливих наслідків, грубість або систематичність порушення, вчинення діяння спеціальним суб’єктом (посадовою особою, організатором, керівником тощо).

Задача 3.

18-річний Никонов розпивав в сквері самогон разом з Петровим, якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва виявили злісну непокору законним вимогам працівникам поліції.

Як вирішується питання про відповідальність Никонова і Петрова?

Задача 4.

Військовослужбовець Борисов порушив правила проїзду залізничного переїзду (в’їхав на переїзд на заборонний сигнал світлофора). Офіцери патрульної поліції зафіксували дане правопорушення.

В якому порядку можна притягнути Борисова  до відповідальності?

Задача 5.

До дільничного офіцера поліції звернулася гр. Редько з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Дніпрова, який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Гр. Дніпров пояснив дільничному офіцерові поліції, що йому вкрай необхідно було закінчити роботу, тому що дриль він вранці повинен був віддати товаришеві. Поліцейський роз’яснив гр. Редько, що  її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності.

Чи правий поліцейський?

 

Теми для рефератів:

 1. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності.
 2. Форми вини суб’єкта адміністративного проступку.

Література:[125, С. 429-441; 129, С.198-227; 132, С.170-182].

 

Тема № 10. Загальні засади адміністративної відповідальності.

Семінарське заняття № 2: Система адміністративних стягнень, загальні правила та строки їх накладення

Навчальна мета заняття: визначити поняття, мету, зміст адміністративних стягнень; сформулювати загальні правила накладення адміністративних стягнень; визначити обставини, що пом’якшують та обтяжують адміністративну відповідальність; визначити порядок відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Мета та зміст адміністративних стягнень.

2.  Види адміністративних стягнень.

3. Основні і додаткові стягнення.

4.Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

5. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.

6.Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень.

7. Підготовка до аудиторної контрольної роботи за темою «Загальні засади адміністративної відповідальності».

 

Питання цільових виступів слухачів:

 1. Відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.
 2. Порядок обчислення строків адміністративних стягнень.
 3. Строки накладення адміністративних стягнень.
 4. Погашення адміністративних стягнень.

 

Письмові завдання:

Задача 1.

Рішенням Іванівського міськвиконкому «Про запобігання захворюванню домашніх тварин на сказ» було передбачено застосування до громадян-власників, які вчасно не прищепили тварин від сказу, штрафу в розмірі до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин чи без такої.

Чи відповідає вимогам закону таке рішення?

Задача 2.

Гр. Строков О.Т. був позбавлений права керування автомобілем на 1 рік за невиконання вимоги працівника поліції про зупинку транспортного засобу. Вважаючи стягнення несправедливим, він звернувся із скаргою до прокурора, в якій зазначив, що є інвалідом праці ІІ-ї групи, а до інвалідів, як пояснив йому знайомий юрист, стягнення у вигляді позбавлення права керування не застосовуються.

Підготуйте проект мотивованої відповіді громадянинові.

Задача 3.

Під час прогулянки у дворі багатоповерхівки собака, якого сусід залишив на догляд гр-ну Уварову, розірвав сумку гр-ки Петрової, вартістю 200 грн.

Кваліфікуйте діяння Уварова, визначте склад адміністративного правопорушення, як буде вирішено питання про його відповідальність.

 

Теми для рефератів:

 1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
 2. Особливості адміністративної відповідальності працівників поліції.

 

Тема № 10. Загальні засади адміністративної відповідальності.

Семінарське заняття № 3: Загальні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Складення процесуальних документів

Навчальна мета заняття: визначити завдання, принципи та правове регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення; визначити поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення; визначити докази по справі про адміністративне правопорушення: їх поняття, джерела та оцінка; зосередитись на органах, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення;зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його складення; закріпити знання щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Завдання, принципи і правове регулювання та стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2.  Докази в справі про адміністративне правопорушення, їх поняття, джерела та оцінка.
 3. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 4. Складення процесуальних документів.

 

Питання цільових  виступів слухачів:

 1. Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 2. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин.
 3. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення і порядок його складення.
 4. Розгляд справи і винесення постанови.
 5. Оскарження (внесення прокурором подання) постанови і перегляд справи.
 6. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 

Письмові завдання:

Задача 1.

Дільничний офіцер поліції затримав неповнолітнього Бідненко, який перебував у кінотеатрі в стані сп’яніння. Дільничний інспектор з’ясував, що Бідненко вдома за згодою батьків випив вина з нагоди дня народження сестри. Вважаючи, що було вчинено правопорушення, передбачене ст. 180 КпАП, дільничний офіцер поліції склав протокол, який було надіслано до адміністративної комісії при виконкомі селищної ради. Однак з адміністративної комісії протокол повернули до поліції, зазначивши, що комісія не має права розглядати цю справу.

Кому підвідомча зазначена справа?

Задача 2.

            Проаналізуйте зміст ст. ст. 259, 260, 261, 262 КпАП.

Чи може контролер-ревізор здійснювати доставлення порушника, адміністративне затримання за вчинення адміністративного проступку, передбаченого абз. 4 ст. 135 КпАП? Чим відрізняється доставляння порушника від адміністративного затримання?

Задача 4.

            Під час перевірки поліції перевіряючий з МВС України виявив в відділу поліції громадянина Саніна,  який утримувався у зв’язку з вилученням у нього наркотичного засобу. Тривалий термін затримання представник поліції пояснив тим, що необхідно було з’ясувати всі обставини придбання наркотичного засобу, а також провести його дослідження. Перевіряючий відзначив як порушення закону той факт, що адміністративне затримання було проведено без складення протоколу про адміністративне правопорушення.

            Чи допущено порушення закону під час адміністративного затримання гр. Саніна?

 

 

Тема № 11. Адміністративно-правове регулювання окремих сфер публічного управління.

Семінарське заняття №1: Адміністративно-правові засади публічного управління економікою

Навчальна мета заняття: визначити правові засади публічного керівництва господарчою діяльністю в державі.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Характер державного управління економікою.
 2. Система органів управління у сфері економіки, їх компетенція.

2.1. Центральні органи управління економікою.

2.2. Місцеві органи управління економікою.

Питання цільових виступів слухачів:

            Під час підготовки до заняття сформулюйте відповіді на такі запитання:

 1. поняття та зміст публічного управління  у сфері економіки;
 2. основні завдання публічного керівництва економікою в сучасних умовах;
 3. правові засади організації управління господарською діяльністю;
 4. організаційно-правові засади управління власністю: система органів управління власністю,  державна програма приватизації (поняття, мета, види та правова основа приватизації).

 

Література: [129, С.367-396; 132, С.299-409; 141, С.356-448].

 

Тема № 11. Адміністративно-правове регулювання окремих сфер публічного управління.

Семінарське заняття №2: Зміст публічного управління соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом

Навчальна мета заняття: визначити правові засади публічного управління соціально-культурним будівництвом; визначити правові засади державного керівництва адміністративно-політичній сферою.

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Структура управління соціально-культурним будівництвом.
 2. Адміністративно-правові засади державного управління в сфері адміністративно-політичної діяльності.

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Під час підготовки до заняття сформулюйте відповіді на наступні питання:

            а) основні принципи культурної політики  України;

            б) система та правовий стан закладів культури в Україні;

г)адміністративно-правовий статус навчально-виховних закладів та їх види.

 

            в) зміст, значення та види наукової діяльності та система наукових закладів в Україні.

            2.Адміністративно-правові засади управління державною безпекою.

            3.Адміністративно-правові засади управління в сфері забезпечення обороноздатності країни.

Теми рефератів:

 1. Адміністративно-правові засади управління освітою.
 2. Адміністративно-правові засади управління наукою.
 3. Адміністративно-правові засади управління культурою.

Література: [129, С.367-396; 132, С.299-409; 141, С.356-448].

 

Тема № 12: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів

 

Семінарське заняття: Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних судів

Навчальна мета заняття: визначити поняття підвідомчості справ адміністративної юрисдикції; критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції; зміст та види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Поняття, критерії та види підвідомчості справ адміністративної юрисдикції.

2. Зміст підсудності справ адміністративної юрисдикції.

3. Види підсудності справ адміністративної юрисдикції.

4. Підстави та процесуальний порядок передачі адміністративної справи до іншого суду.

 

Питання цільових виступів слухачів:

1. Засвойте поняття: справи адміністративної юрисдикції; підвідомчість адміністративних справ; підсудність адміністративних справ; види підсудності адміністративних справ.

2. Сформулюйте відповіді на запитання:

а)  назвіть публічно-правові спори, на які поширюється юрисдикція адміністративних судів?

б) назвіть справи, які підсудні Вищому адміністративному суду України? 

в)  назвіть підстави передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого?

г)  розмежуйте адміністративну юрисдикцію з іншими видами юрисдикційної діяльності?

д) визначте роль та місце Верховного Суду в системі адміністративних судів України?

Письмові задачі:

            1. Проаналізуйте зміст ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Дайте характеристику публічно-правовим спорам, на які не поширюється юрисдикція адміністративних судів.

            2. Визначте процесуально-правові наслідки недотримання правил про підвідомчість справ адміністративному суду. Запишіть відповідь у зошит.

      3. У письмовій формі дайте відповідь на запитання про те, у чому постає відмінність юрисдикції адміністративних судів із процесуальним порядком розгляду господарських справ та провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

      4. Визначте предметну, територіальну та інстанційну підсудність адміністративної справи за позовом гр. В. до міського відділу реєстрації актів цивільного стану обласного управління юстиції про встановлення неправильності в актовому записі при народженні дитини.

            5. Вкажіть предметну підсудність адміністративної справи з приводу  рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про
притягнення до адміністративної відповідальності.

Теми рефератів:

1. Поняття та правила предметної підсудності та наслідки її недотримання.

2. Особливості розмежування предмету адміністративної і конституційної юрисдикцій.

Література: [1, 4, 106, 142, 127, 148, 146, 137].

 

Тема № 13: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

Семінарське заняття: Сторони, треті особи та представники сторін і третіх осіб

Навчальна мета заняття: визначити поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі; проаналізувати повноваження сторін в адміністративному процесі; з’ясувати поняття неналежної сторони в адміністративному процесі та процедуру її заміни; визначити поняття, ознаки та види третіх осіб в адміністративному процесі; з’ясувати практичне значення інституту процесуального представництва в адміністративному процес

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття та ознаки сторін в адміністративному процесі.
 2. Повноваження сторін в адміністративному процесі.
 3. Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі та процедури її заміни.
 4. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.
 5. Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва.
 6. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.

 

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Визначте особливості процесуального статусу основних учасників адміністративного процесу.

            2. Проаналізуйте загальні та спеціальні повноваження сторін в адміністративному процесі.

            3. Визначте поняття неналежної сторони в адміністративному процесі. Назвіть порядок заміни неналежного відповідача.

            4. Сформулюйте поняття та ознаки процесуального правонаступництва в адміністративному процесі.

            5. Назвіть ознаки третіх осіб, які беруть участь в адміністративній справі. Проведіть співвідношення процесуального статусу третіх осіб та сторін в адміністративному процесі.

            6. Керуюсь правовими приписами Кодексу адміністративного судочинства України, назвіть види третіх осіб в адміністративному процесі.

            7. Визначте порядок залучення до участі в адміністративній справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

            8. Сформулюйте поняття процесуального представництва. Назвіть види процесуального представництва в адміністративному процесі.

            9. Проаналізуйте повноваження, якими наділений представник в адміністративному процесі.

                                               Письмові завдання:

1. Запишіть у зошиті для семінарських занять перелік підстав матеріального правонаступництва, які спричиняють процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі.

2. Назвіть із перерахованих документів такі, які можуть посвідчувати повноваження представників: 1) довіреність фізичної особи; 2) свідоцтво про народження дитини; 3) рішення про призначення опікуном; 4) довіреність юридичної особи; 5) договір про надання юридичних послуг; 6) договір про надання правової допомоги.

Теми рефератів:

            1. Процесуальні права та обов’язки сторін в адміністративному процесі.

            2. Треті особи в адміністративному процесі: поняття, ознаки та види.

            3. Представництво в судах адміністративної юрисдикції.

            4. Порівняльна характеристика сторін та третіх осіб в адміністративному процесі.

            5. Зміст адміністративних процесуальних правовідносин при процесуальному представництві.

Література: [4, 17, 68, 114, 72, 73, 142, 127, 148, 181].

 

 

Тема № 14. Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження.

Семінарське заняття №1: Порядок відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

Навчальна мета заняття: визначити порядок відкриття провадження в адміністративній справі; з’ясувати ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду.

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Порядок відкриття провадження  в адміністративній справі.

2. Поняття та ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду в адміністративному процесі.

3. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

4. Підготовка до аудиторної контрольної роботи.

 

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Назвіть мету стадії підготовки справи до судового розгляду.

            2. Перерахуйте процесуальні дії судді адміністративного суду на стадії підготовки справи до судового розгляду.

            3. Процесуальне значення попереднього судового засідання.

            4. Види рішень адміністративного суду за результатами проведення підготовчого провадження.

            5. Роль судових викликів та повідомлень в адміністративному процесі.

Письмові завдання:

            1. У письмовій формі визначте процесуальні права основних учасників адміністративного процесу під час підготовчого провадження.

            2. Запишіть у зошит для семінарських занять види судових рішень, які можуть бути прийняті за результатами проведення підготовчого провадження.

                                               Теми рефератів:

1. Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

2. Попереднє судове засідання: особливості проведення.

Література: [1, 4, 104, 142, 123, 126, 148, 146, 147].

 

Тема № 14. Відкриття провадження в адміністративній справі та підготовче провадження

Семінарське заняття №2: Підготовче провадження

Навчальна мета заняття:закріпити порядок відкриття провадження в адміністративній справі; надати характеристику попереднього судового засідання; провести зріз знань в рамках проведення аудиторної контрольної роботи.

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

1.Процесуальне значення попереднього судового засідання.

2. Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження.

3. Судові виклики і повідомлення.

4. Проведення аудиторної контрольної роботи (45 хвилин).

 

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Види рішень адміністративного суду за результатами проведення підготовчого провадження.

            2. Роль судових викликів та повідомлень в адміністративному процесі.

Література: [1, 4, 104, 142, 123, 126, 148, 146, 147].

 

Тема № 15: Судовий розгляд справи

Семінарське заняття: Судовий розгляд справи

Навчальна мета заняття: визначити поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості; проаналізувати етапи судового розгляду адміністративної справи; визначити процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи, її особливості.
 2. Етапи судового розгляду адміністративної справи.
 3. Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи.

 

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Сформулюйте відповіді на запитання:

а) які ознаки судового розгляду справи?

б) які частини складають стадію судового розгляду справи адміністративної юрисдикції? 

в) які процесуальні дії вчиняються суддею адміністративного суду у підготовчій частині судового розгляду справи?

г) керуючись Кодексом адміністративного судочинства України визначте яка послідовність виступів учасників адміністративної справи у дебатах?

д) які підстави тягнуть відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді.

Письмові завдання:

            1. Випишіть у зошит для семінарських занять статті Кодексу адміністративного судочинства України, які регламентують етапи стадії судового розгляду справи (підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення й проголошення судового рішення у справі). Проаналізуйте їх зміст та значення.

            2. Визначте послідовність реалізації процесуальних дій основними учасниками адміністративного процесу під час розгляду справи по суті. Випишіть окремо диспозитивні процесуальні права і змагальні процесуальні права, які притаманні позивачу та відповідачу на стадії судового розгляду справи.

            3. Визначте, які із перерахованих підстав виключають розгляд справи у суді до їх усунення: 1) позовну заяву подано особою, яка немає адміністративної процесуальної дієздатності; 2) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви; 3) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення; 4) позивач відмовився від адміністративного позову; 5) необхідність призначення або заміни законного представника сторони; 6) провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не відповідає вимогам ст.. 106 Кодексу адміністративного судочинства України, і позивач не усунув ці недоліки у строк, встановлений судом.

Теми рефератів:

 1. Судовий розгляд справи та прийняття судових рішень.
 2. Підстави та порядок зупинення провадження в адміністративній справі.
 3. Види судових рішень за результатами судового розгляду адміністративної справи.

Література: [4, 36, 17, 50, 92, 93, 94, 142, 148, 146, 147].

 

Тема № 16: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку

 

Семінарське заняття: Перегляд судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку

Навчальна мета заняття: визначити особливості перегляду судових рішень в порядку апеляційного та касаційного порядку; з’ясувати правила оформлення апеляційної та касаційної скарг; встановити порядок розгляду апеляційної та касаційної скарги в адміністративному процесі

 

 

Час проведення – 2 год.

 

Навчальні питання:

 1. Право на апеляційне оскарження. Порушення апеляційного розгляду адміністративної справи.
 2. Підготовка адміністративної справи до апеляційного розгляду. Межі перегляду судом апеляційної інстанції.
 3. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження.
 4. Судові рішення адміністративного суду апеляційної інстанції.
 5. Суд касаційної інстанції. Право на касаційне оскарження.
 6. Підготовка справи до касаційного розгляду. Межі перегляду судом касаційної інстанції.
 7. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні.
 8. Судові рішення суду касаційної інстанції.

 

Питання цільових виступів слухачів:

            1. Засвойте поняття: апеляція; апеляційне провадження; касаційне провадження.

            2. Визначте відмінності апеляційного розгляду справи від її розгляду в суді першої інстанції.

            3. Назвіть підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення.

            4. Якими є порядок і строки апеляційного оскарження?

            5. Які вимоги ставляться до заяви про апеляційне оскарження?

            6. Яким є процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції?

            7. Які рішення можуть бути прийнято судом апеляційної інстанції за наслідком розгляду апеляційної скарги на ухвали та постанови суду першої інстанції?

            8. Назвіть риси касаційного провадження.

            9. Які вимоги ставляться до апеляційної скарги?

            10. Назвіть частини касаційного провадження.

Письмові завдання:

            1. Складіть структурно логічні схеми процесуального порядку апеляційного оскарження.

            2. Складіть заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу.

Теми рефератів:

1. Особливості апеляційного провадження.

2. Порядок касаційного розгляду адміністративної справи.

3. Судові рішення за наслідками апеляційного провадження.

Література: [1, 4, 142, 126, 147].

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Господарський кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України від 02.05.2003 — 2003 р., № 18, стаття 144.
 3. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації [Текст]: зі змінами та доповненнями: постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. // Уряд. кур’єр. - 1997. - 29 травня.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України : від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс] // Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 6. Кодекс цивільного захисту України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України від 30.08.2013 — 2013 р., / № 34-35 /, стор. 1802, стаття 458.
 7. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
 8. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 9. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року № А/RES/2200 А (XXI) // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- in/laws/main.cgi?nreg=995_043. Назва з екрану.
 10. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 11. Повітряний кодекс України [Текст]: зі змінами та доповненнями: //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 25. - Ст.274.
 12. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 13. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.
 14. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-
 15. Про альтернативну (невійськову) службу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27.- Ст.385.
 16. Про банки і банківську діяльність : Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001 — 2001 р., № 5, стаття 30.
 17. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
 18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту:  Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України від 20.04.2012 — 2012 р., № 16, стор. 702, стаття 146.
 19. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України від 21.06.2013 — 2013 р., № 25, стор. 1350, стаття 252.
 20. Про вибори Президента України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 25 березня.
 21. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.
 22. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 23. Про вищу освіту : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014 — 2014 р., / № 37-38 /, стор. 2716, стаття 2004.
 24. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України : від 8 квіт. 2014 р. № 1188-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 23. – Ст. 870.
 25. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України Закон від 25.03.1992 № 2232-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
 26. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України : від 5 черв. 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 49. – Ст. 1919.
 27. Про громадські об'єднання: Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України від 04.01.2013 — 2013 р., № 1, стор. 2, стаття 1.
 28. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України 25.12.2015 № 928-VIII// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19
 29. Про державний кордон України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.384.
 30. Про державну реєстрацію актів цивільного стану : Верховна Рада України; Закон від 01.07.2010 № 2398-VI // Відомості Верховної Ради України від 24.09.2010 — 2010 р., № 38, стор. 1381, стаття 509.
 31. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 493/92// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/493/92
 32. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Верховна Рада України; Закон від 01.07.2004 № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України від 17.12.2004 — 2004 р., № 51, стаття 553.
 33. Про державну службу : Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 34. Про державну таємницю:  Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.
 35. Про дорожній рух: Закону України від 30.06.1993 № 3353-XII // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
 36. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.
 37. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст.1.
 38. Про електроенергетику [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 1. - Ст.1.
 39. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
 40. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України : від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 19-20. – Ст. 132.
 41. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 42. Про залізничний транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 40. - Ст.183.
 43. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 44. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04.07.2016 № 595 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1059-16
 45. Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України : наказ Державної судової адміністрації України : від 17 груд. 2013 року № 174 // Юридичний вісник України. – 2014. – № 4.
 46. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376 // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
 47. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
 48. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини: Наказ МОЗ, МВС, Генпрокуратури, Мінюсту від 10 жовтня 1997 р. №306/680/21/65/5. // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0534-97
 49. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
 50. Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) : наказ Державної судової адміністрації України : від 20 вер. 2012 року № 108 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 77. – Ст. 296.
 51. Про затвердження Інструкції про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України, Адміністрації державної прикордонної служби України, СБ України від 23.04.2012 № 353/271/150 // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12.
 52. Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF
 53. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF
 54. Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень : постанова Кабінету Міністрів України : від 5 січ. 2011 р № 5 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 2 – Ст. 102.
 55. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України / Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228.// Офіційний вісник України від 15.07.2014 — 2014 р., № 54, стор. 88, стаття 1455, код акту 73125/2014.
 56. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
 57. Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 19.01.2012 № 93/5// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0067-12
 58. Про затвердження Порядку розгляду заяв іноземців та осіб без громадянства про продовження строку перебування на території України: МВС України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 25.04.2012 № 363 // Офіційний вісник України від 01.06.2012 — 2012 р., № 39, стор. 237, стаття 1509, код акту 61694/2012.
 59. Про затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. №616. // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/616-2003-%D0%BF
 60. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 № 188 // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00
 61. Про захист економічної конкуренції : // Верховна Рада України; Закон від 11.01.2001 № 2210-III Відомості Верховної Ради України від 23.03.2001 — 2001 р., № 12, стаття 64.
 62. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
 63. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80
 64. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 22.09.2005 № 2899-IV// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
 65. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
 66. Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст.377.
 67. Про інформацію: закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
 68. Про Кабінет Міністрів України : Закон України : від 27 лют. 2014 р. № 794-VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 22. – Ст. 222.
 69. Про карантин рослин [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Офіц. вісник України. - 1997. - № 35. - Ст.220.
 70. Про метрологію та метрологічну діяльність : Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII // Відомості Верховної Ради України від 25.07.2014 — 2014 р., № 30, стор. 2350, стаття 1008.
 71. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
 72. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 73. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 3190.
 74. Про музеї та музейну справу [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 25. - Ст.191.
 75. Про національний архівний фонд і архівні установи [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №   15. - Ст.86.
 76. Про національні меншини в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 529.
 77. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/580-19
 78. Про нотаріат : Закон України : від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.
 79. Про оборону України [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 9. - Ст.106.
 80. Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством):  Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0491-16
 81. Про освіту :  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 34. - Ст.451.
 82. Про основи соціального захисту інвалідів в Україні [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст.252.
 83. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:  Закон України від 05.04.2007 № 877-V// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16
 84. Про охорону атмосферного повітря [Текст]: зі змінами та доповненнями: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 50. - Ст.678.
 85. Про охорону навколишнього природного середовища [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст.546.
 86. Про охорону праці : Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст.668.
 87. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України від 15.11.2001 № 2789-III// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2789-14
 88. Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2013 № 822// Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1943-13
 89. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України [Текст]: із змінами та доповненнями: закон України від 21 січня 1994 року № 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. – Ст. 101.
 90. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14.
 91. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : закон від 22.09.2011 № 3773-VI // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.
 92. Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 13 груд. 2010 р. № 3 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2011. – № 1. – Ст. 118.
 93. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2. – Ст. 117.
 94. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду спорів щодо правовідносин пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 2 квіт. 2007 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. – № 1.
 95. Про природно-заповідний фонд України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.502.
 96. Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Уряд. кур’єр. - 1998. - 4 квітня.
 97. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV  // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 98. Про свободу совісті і релігійні організації [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. -  Ст.283.
 99. Про Службу безпеки України [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст.382.
 100. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
 101. Про статус депутатів місцевих рад: Верховна Рада України; Закон від 11.07.2002 № 93-IV // Відомості Верховної Ради України від 04.10.2002 — 2002 р., № 40, стаття 290.
 102. Про статус народного депутата України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 18.
 103. Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 № 550-XIV// Режим доступу:
 104. Про судовий збір : Закон України від 8 лип. 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.
 105. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.
 106. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 43, 44–45. – Ст. 529.
 107. Про телебачення і радіомовлення [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №10. - Ст.43.
 108. Про телекомунікації: Верховна Рада України; Закон від 18.11.2003 № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України від 19.03.2004 — 2004 р., № 12, стаття 155.
 109. Про транспорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст.446.
 110. Про туризм [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст.241.
 111. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Текст] : закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №_20. – Ст. 99.
 112. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
 113. Про фізичну культуру і спорт [Текст]: зі змінами та доповненнями:  Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст.80.
 114. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України : від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
 115. Протокол щодо статусу біженців [Електронний ресурс]: міжнародно-правовий документ ООН прийнятий 16 грудня 1966 року // - Офіційний веб-сайт верховної ради України. - Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_363.
 116. Сімейний кодекс України: Кодекс України  від 10.01.2002 № 2947-III// Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

 

Підручники, посібники, монографії:

 1. Агапов, А.Б. Административная ответственность [Текст]: Учебник /А.Б. Агапов. – М.: «Статут», 2000. 
 2. Административное право (общая часть) [Текст]: Учебник / Под общей ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000. – 256 с.
 3. Административное право [Текст]: /Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М., 2000. – 728 с.
 4. Административное право зарубежных стран [Текст]: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Штатиной. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.
 5. Адміністративна відповідальність в Україні [Текст]: навч. посіб./ А.Т.Комзюк, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагупов, О.Ю.Салманова, О.О.Небрат та ін.; за заг. ред. А.Т. Комзюка. - Харків, 2007 – 80 с..
 6. Адміністративна юстиція в Україні : [навчальний посібник] / [Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Мельник Р. С., Бевзенко В. М.] . – К. : Прецедент, 2009. – 198 с.
 7. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / [Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Синєльнік, І. О. Сквірський] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К. : Істина, 2007. – 152 с.
 8. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні [Текст]:  / Автор – упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.
 9. Адміністративне право України. Академічний курс [Текст]: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.
 10. Адміністративне судочинство : [підручник]. – Вид. 2, перерроб. і допов. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
 11. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.
 12. Афанас’єв К.К Адміністративний договір [Текст]: навчальний посібник/ К.К.Афанас’єв. Луганськ., 2001. – 69 с.
 13. Бандурка О.М. Адміністративне право України [Текст]: Підручник / За заг. ред. Акад. АПрНУ, проф. О.М. Бандурки. – Харків: Вид-во НУВС, 2004. – 480 с.
 14. Бандурка, О.М. Основи управління в органах  внутрішніх справ: теорія, досвід, шляхи удосконалення [Текст]: - Х., 1996. – 448 с.
 15. Бахрах Д.Н. Административное право России [Текст]: Учебник для вузов/Д.Н.Бахрах. – М.: Норма, 2002. – 444 с.
 16. Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України [Текст]: /Підручник Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В.Дьяченко та ін.; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юринком Інтер, 2005. – 544 с.
 17. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть) [Текст]:  Учебное пособие/ А.С.Васильев. – Х.: “Одиссей”, 2002. – 288 с.
 18. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень [Текст]:  Навч. посібник / С.В. Ващенко, В.Г.Поліщук /за заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000.
 19. Гончарук С. Т. Адміністративна відповідальність [Текст]: навч.посібник/ С.Т.Гончарук. - К., 1995.
 20. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України [Текст]: навч.посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 496. – Бібліогр.: с.488 – 495.
 21. Жуковський О. Г. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” : [науково-практичний коментар] / Жуковський О. Г. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 304 с.
 22.  Коваль Л. Адміністративне право України [Текст]:  Курс лекцій/ Коваль Л. - К., 1994.
 23. Коломоєць Т.О., Гулєвська Г.Ю., Адміністративне право України  [Текст]: Навчальний посібник / За заг.ред Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
 24. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) [Текст]:  навч.посіб. / В.К. Колпаков. – К.: Юринком Інтер, 2008. – 256 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 25. Колпаков В.К. Адміністративне право України [Текст]:  Підручник /В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
 26. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с
 27. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації [Текст]:  Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. - Харків, 2002.
 28. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: Сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях [Текст]: /М.Я. Масленников - Воронеж, 1990.
 29. Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах) [Текст]: Навч. Посіб. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.
 30. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. – Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 787 с.
 31. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. – К. : Алерта ; КНТ, 2008. – 752 с.
 32. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 720 с.
 33. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст]:  Консп. лекцій Ю.П.Битяк, В.В.Зуй, А.Т. Комзюк. - Х., 1994.
 34. Подлінєв С. Д. Організація управління в адміністративно-політичній сфері України [Текст]: навч.-метод, посіб./ С.Д.Подлінев. – Одеса, 1998.
 35. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: [Текст]: Навчальний посіюник. – К.: Атіка, 2008. – 624 с.
 36. Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст]: Учебник / Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.
 37. Ярмакі Х.П., Остюченко С.М. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст]: наочний посібник у схемах. – Одеса: НДРВВ ОЮІ НУВС, 2002. – 94 с.
 38. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Публічне   будівництво та місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Підручник /О.Н.Ярмиш, В.О.Серьогін. – Харків, 2002.

 

Допоміжна література:

 1. Авер’янов В. Б. Предмет адміністративного права: «управлінська» і «публічно-сервісна» складові [Текст]: // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 7-11.
 2. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні [Текст]:  /В.Б.Авер’янов. - К., 1997. - 48 с.
 3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка [Текст]: / В.Б. Авер’янов. - Право України. – 2004. – № 10. – С. 25-29.
 4. Адміністративна реформа для людини [Текст]:  (науково-практичний нарис) / За заг. ред. I.E. Коліушка. - К., 2001. - 72 с.
 5. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підруч.] / за заг. ред.. академіка НАПрН України О.М. Бандурки. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
 6. Андреевский, И.Е. Полицейское право [Текст]: Сочинение в 2-х т. - Спб., 1876.
 7. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні [Текст]: Дис. ... канд. юрид. наук. – Харків: Нац. унів. внутр. справ, 2001. – 158 с.
 8. Антологія української юридичної думки [Текст]: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 600 с.
 9. Бевзенко В. М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11bvmnac.pdf.
 10. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07. / Бевзенко Володимир Михайлович. – Х, 2010. – 463 с.
 11. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. – К. : Прецедент, 2010. – 475 с.
 12. Бельский К. С. Ученый-административист В. Л. Кобалевский: жизнь, труды, основные научные положения (к 110-летию со дня рождения) [Текст]: // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 81-87.
 13. Бельский К.С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста (К 100-летию со дня рождения Н.П. Карадже-Искрова) [Текст]:  // Государство и право. – 1996. – № 3. – С. 134-142.  
 14. Васильев Р.Ф. Акты управления: Значение, проблема исследования, понятие [Текст]:  - М., 1987.
 15. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст]: монографія / В.О Величко. – Х.: 2005. – 208 с.
 16. Виконавча влада і адміністративне право [Текст]: / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. – 668 с.
 17. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции [Текст]: /Д.Галиган, В.Полянский, Ю.Н.Старилов. – М.: Юрист, 2002. – 410 с.
 18. Гасаналиев А.Ш. Формирование основных институтов административного права и административно-правовая мысль России XIX – начала XX веков [Текст]: Автореф. дис.…  канд. юрид. наук. – М., 2000. – 21 с.
 19. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. / Гордєєв Віталій Володимирович. – К., 2009. – 200 с.
 20. Государственное управление: теория и практика [Текст]: / Под общей редакцией Аверьянова В.Б. - Киев, Юринком Интер, 1998.
 21. Гриценко І.С. Предмет адміністративного права у його історичному розвитку [Текст]: // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 97-104.
 22. Грущинський, І.М., Кравчук, В.М., Пограничний, Є.П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності [Текст]: Науково-практичний посібник/ І.М.Грущинський, В.М.Кравчук, Є.П.Пограничний. – Л.: Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.
 23. Елистратов А. И. Лекции по административному праву. 1914. Перевидання
 24. Карабін Т.О. Компетенція місцевих органів державно виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретико-термінологічні аспекти [Текст] / Т.О. Карабін // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. К., 2005. - № 29. - С. 221-228.
 25. Карадже-Искров Н.М. Новейшая эволюция административного права [Текст]: Иркутск. 1927. – 38 с.
 26. Кобалевский В. Очерки советского административного права [Текст]: Харьков. 1924. – 260 с.
 27. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. – Одеса, 2006. – 208 с.
 28. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст]: - К.; 2002. - 260 с.
 29. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
 30. Компанієць І.М. Адміністративно-правове регулювання свободи совісті [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національна юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 1996. – 22 с.
 31. Кузниченко О.В. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ України [Текст]: Монографія – Х.; Основа. 2002. – 164 с.
 32. Липа В.А. Особливості адміністративно-юрисдикційного процесу [Текст] /В.А. Липа // Держава і право. – 2008. – № 39. – С.333-338.
 33. Небрат О.О. Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення// Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 33. – С. 235-240.
 34. Публічне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування [Текст]:/ За заг. ред. В.Б. Авер ‘янова, І.Б. Коліушка. - К, 1999. - 50 с.
 35. Публічне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст]: / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред.  Авер’янова В. Б. – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
 36. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем Валерійович. – Х., 2006. – 209 с.
 37. Салманова О.Ю. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху [Текст]: Автреф. дис… канд. юрид наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 19 с.
 38. Скрипник А.П., Олійник, М.О. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в  Україні [Текст]:/ А.П. Скрипник, М.О. Олійник. - Х., 1996.
 39. Старилов Ю.Н. Служебное право [Текст]: /Ю.Н.Старилов. - Изд-во БЕК. – М. – 1996. – С. 315.
 40. Стрижак, А. Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види [Текст]: // Право України. – 2004. – № 1. – С. 37-41.
 41. Чиркин В.Е. Государственное управление: Элементарный курс [Текст]: – М. Юристъ, 2002. – 320 с.
 42. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект) [Текст]: - К., 1996. - 60 с.