Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Адміністративні процедури

 

Матеріали для студентів

 

 

Адміністративно-процесуальне право

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»,

«Цивільна та господарська юстиція»

(IІІ  курс)

 

 

Зміст

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.. 2

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ.. 10

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ.. 35

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЯКІ ПОВИННІ ОПАНУВАТИ СТУДЕНТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»  39

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.. 40

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.. 43

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 50

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.. 60


 

Програма навчальної дисципліни

 

 

  Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права (лекція - 2 години)

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

Адміністративно-процесуальні принципи: загально-соціальні, загально-процесуальні та спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

Поняття адміністративно-процесуального правовідношення. Особливі  риси адміністративно-процесуальних правовідносин. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Об'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості. Суб'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

 

Тема 1.2. Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур.

Суб’єкти адміністративних процедур. (лекція - 2 години)

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур. Публічне управління та адміністративні процедури. Принципи адміністративних процедур. Адміністративний процес, його співвідношення з адміністративними процедурами.

Поняття адміністративно-процедурного права. Предмет адміністративно-процедурного права. Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Адміністративно-процедурні норми, відносини. Методи адміністративно-процедурного права. Джерела адміністративно-процедурного права. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

 

Тема 1.3. Види та структура адміністративних процедур. Докази та доказування в адміністративних процедурах.(лекція - 4 години)

Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовних процедур. Внутрішні та зовнішні  адміністративні процедури. Заявні та втручальні адміністративні процедури.

Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття стадії. Стадія відкриття адміністративного провадження. Стадія підготовки адміністративної справи до розгляду. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи. Стадія виконання індивідуального адміністративного акту.

Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст. Характеристика окремих етапів доказування. Збір, оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

 

Тема 1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури (лекція - 2 години)

Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти. Загальна характеристика правотворчих процедур. Стадії правотворчих процедур. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання. Стадії та суб’єкти процедури  прийняття нормативних актів управління. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління. Експертні та інші процесуальні дії, що здійснюються під час державної реєстрації нормативних актів управління. Контроль у сфері нормотворчої діяльності.

 

 Тема 1.5.Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг (лекція - 2 години)

Поняття та основні ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження. Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні адміністративні процедури. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Державна реєстрація фізичних осіб. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.  Державна реєстрація майнових правочинів. Реєстрація договорів іпотеки, лізингу, комерційної концесії, оренди землі та ін. Зміст публічних реєстраційних процедур. Особливості постреєстраційних правовідносин. Відповідальність за порушення порядку державної реєстрації майнових правочинів. Поняття дозвільної системи. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова регламентація ліцензування. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї. Адміністративна процедура з видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів.

 

Тема 1.6. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. (лекція - 4 години)

   Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі та завдання контрольних адміністративних процедур. Види контрольно-наглядових процедур. Принципи контролю. Види державного контролю. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових  процедур.

Поняття заохочувальних адміністративних процедур. Види заохочувальних адміністративних процедур. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Процедури заміщення посад публічної служби.

 

Тема 1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян (лекція - 2 години)

Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Принципи процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

 

Тема 1.8. Провадження у справах про адміністративні проступки(лекція - 2 години)

Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.   Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Звичайне, спрощене та особливе провадження у справах про адміністративні правопорушення. Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

 

Тема № 1.9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки (лекція - 2 години)

Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві. Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.  Види дисциплінарних процедур. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури. Дисциплінарна процедура стосовно суддів. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах. Стадії дисциплінарних процедур.

 

Тема № 1.10. Адміністративні процедури виконавчого провадження. (лекція - 2 години)

 Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус. Поняття виконавчих документів та вимоги до них. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.

Порядок звернення стягнення на майно боржника.  Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Виконання рішень у немайнових спорах. Виконання рішення про поновлення на роботі. Виконання рішення про відібрання дитини. Виконання рішення про виселення боржника. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

 

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.1. Теоретичні питання адміністративного судочинства. Система адміністративних судів України. (лекція - 2 години)

Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства. Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права. Принципи адміністративного судочинства: принцип верховенства права; законності; рівності усіх учасників процесу перед законом і судом; змагальності, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі; гласності і відкритості адміністративного процесу; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду; обов’язковості судових рішень.

Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні. Організація діяльності адміністративних судів. Вищий адміністративний суд України. Структура ВАСУ. Повноваження ВАСУ.  Апеляційні адміністративні суди. Структура апеляційного адміністративного суду. Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди як адміністративні суди.

 

Тема 2.2. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ (лекція - 2 години)

Поняття адміністративної юрисдикції. Підсудність: поняття та значення. Публічно-правовий спір, як предмет  адміністративного судочинства. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції. Адміністративний договір. Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями.

Поняття та види підсудності адміністративних справ. Територіальна, предметна, інстанційна підсудність та їх різновиди. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

Тема 2.3. Суб’єкти  адміністративного судочинства. (лекція - 2 години)

Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного судочинства. Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.

 Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.

 

Тема 2.4.Строки та судові витрати в адміністративному судочинстві (лекція - 4 години)

Поняття та види строків в адміністративному судочинстві. Строки як юридичні факти. Види строків. Обчислення та перебіг строків. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Строки при реалізації права на апеляційне або касаційне оскарження. Строки при провадженні у Верховному суді України, за нововиявленими обставинами. Строки при виконанні судових рішень.

Види судових витрат. Судовий збір. Судові витрати. Сплата і повернення судового збору. Розподіл судових витрат. Визначення розміру судових витрат. Рішення щодо судових витрат.

 

Тема 2.5. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу. (лекція - 2 години)

Зміст та види повісток. Вручення повістки. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журналу судового засідання. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення.

 

Тема 2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві (лекція - 4 години)

Теорія доказування в адміністративному судочинстві. Предмет доказування. Етапи процесу доказування: збір, оцінка, перевірка доказів. Допустимість, достовірність, достатність та відносність доказів. Право та обов’язок доказування.  Підстави для звільнення від доказування. Суб’єкти доказування в адміністративному судовому процесі. Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.

Поняття та класифікація доказів (джерел) в адміністративному судочинстві. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідка. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта. Комісійна та комплексна експертизи. Додаткова і повторна експертизи.

 

Тема 2.7. Провадження в адміністративному суді першої інстанції (лекція - 4 години)

Право на звернення до адміністративного суду. Поняття, форма та зміст адміністративного позову. Відкриття провадження в адміністративній справі. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання. Порядок забезпечення адміністративного позову. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

Судовий розгляд справи. Судові рішення, їх різновиди та вимоги до них. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

 

Тема 2.8. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі. Акти адміністративного судочинства (лекція - 4 години)

Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. Загальна характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі. Попередження. Видалення із зали судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід.

Поняття та види судових рішень. Вимоги, що висуваються до судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. Постанови адміністративного суду. Ухвали адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Окремі ухвали суду. Роз’яснення судового рішення.

 

Тема 2.9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ (лекція - 2 години)

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних  із застосуванням виборчого законодавства України. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

 

Тема 2.10. Апеляційне провадження (лекція - 2 години)

Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї. Повноваження суду першої інстанції при одержанні апеляційної карги. Попередній розгляд апеляційної карги. Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті. Повноваження апеляційного суду. Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.

 

Тема 2.11.Касаційне провадження (лекція - 2 години)

Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні. Компетенція суду касаційної інстанції. Судові рішення суду касаційної інстанції.

Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справи Верховним судом України. Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації. Розгляд скарги в порядку повторної касації. Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.

 

Тема 2.12. Провадження за нововиявленими обставинами. (лекція - 2 години)

Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення із скаргою про перегляд за нововиявленими обставинами. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.

 

Тема 2.13. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах (лекція - 2 години)

Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Виконавчі документи, вимоги до них. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

 

Тема 2.14. Зарубіжний досвід адміністративної юстиції (лекція - 2 години)

Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах. Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії. Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині. Система адміністративних судів Франції, підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Система адміністративних судів Німеччини, підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Особливості адміністративної юстиції у Великобританії. Система адміністративних судів Великобританії, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.

 

 

Плани семінарських занять для студентів

 

Семінарське заняття № 1 (2 години)

 

Розділ І. Адміністративні процедури.

Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права.

 

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права, як наука та навчальна дисципліна.
 2. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.
 3. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративно-процесуального права.
 4. Основні концепції адміністративного процесу.
 5. Загально-соціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.
 6. Загально-процесуальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.
 7. Спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві.
 8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.
 9. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 

на самопідготовку:

 1. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуального правовідношення.
 2. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.
 3. Об'єкти та суб’єкти  адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України. —  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ,  1999.- 236 с.
 2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т.  1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.
 3. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.
 4. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.
 5. Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеч­чині.- К., 2006.- 180 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 8. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 9. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.– Одеса: Юрид. літ., 2001.– Вип.11.– С.391-396.
 10. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 11. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.
 12. Созинова Е. А. К вопросу о  понятии  и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 

Семінарське заняття № 2 (2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.2. Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур. Суб’єкти адміністративних процедур.

 

 1. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур.
 2. Публічне управління та адміністративні процедури.
 3. Поняття та характерні риси адміністративних процедур.
 4. Принципи адміністративних процедур. Методи адміністративно-процедурного права.
 5. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні відносини.
 6. Система адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми.
 7. Поняття та ознаки суб’єктів адміністративних процедур.
 8. Лідируючі суб’єкти в адміністративних процедурах.
 9. Суб’єкти зацікавленні у вирішенні справи.
 10. Суб’єкти, що сприяють здійсненню процедур. 

 

на самопідготовку:

 1. Джерела адміністративно-процедурного права.
 2. Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листо­пада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.-  Ст. 472.
 5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня  1995 р.// Відомості Верховної Ради України.- № 34.- Ст. 266.
 6. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- №  19.- Ст. 813.
 7. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України,   1998.- № 25.- Ст.146.
 8. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.
 9. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №  13.- Ст.  110.
 10. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України.-  1993.- № 52.- Ст. 490.

 

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т.  1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.
 2. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.
 3. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.
 4. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 5. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 6. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 7. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 8. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 3 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.3.  Види та структура адміністративних процедур. Докази та доказування в адміністративних процедурах

 

 1. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації.
 2. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовних процедур.
 3. Загальна характеристика юрисдикційних адміністративних процедур.
 4. Внутрішні та зовнішні  адміністративні процедури.
 5. Заявні та втручальні адміністративні процедури.
 6. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.
 7.  Поняття стадії, ознаки окремої стадії адміністративної процедури. Види(стадії відкриття, підготовки, розгляду та вирішення,  виконання).
 8. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.
 9. Суб’єкти доказування.

 

на самопідготовку:

 1. Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів
 2. Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах.
 3. Класифікація доказів (джерел).

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 

 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 2. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 4. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 5. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.
 6. Созинова Е. А. К вопросу о  понятии  и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.

 

Семінарське заняття № 4 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.4. Правотворчі (нормотворчі) адміністративні процедури

 

 1. Загальна характеристика правотворчих процедур.
 2. Стадії правотворчих процедур.
 3. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.
 4. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання.
 5. Стадії та суб’єкти процедури  прийняття нормативних актів управління.
 6. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління.
 7. Експертні та інші процесуальні дії, що здійснюються під час державної реєстрації нормативних актів управління.
 8. Контроль у сфері нормотворчої діяльності.

 

на самопідготовку:

 1. Поняття та основні риси адміністративно-правових актів.
 2. Види адміністративно-правових актів.
 3. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua/
 3.  Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади Постанова КМУ вiд 28.12.1992  № 731 // http://zakon.rada.gov.ua/

 

 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 2. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 4. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 5. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 5 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема1.5.  Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

 

 1. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг.
 2. Класифікація адміністративних послуг.
 3. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг.
 4. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.
 5. Реєстраційні адміністративні процедури.
 6. Поняття дозвільної системи.
 7. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова регламентація ліцензування.
 8. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування.

 

на самопідготовку:

 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
 2. Державна реєстрація фізичних осіб.
 3. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.
 4. Державна реєстрація майнових правочинів. Реєстрація договорів іпотеки, лізингу, комерційної концесії, оренди землі та ін.
 5. Відповідальність за порушення порядку державної реєстрації майнових правочинів.
 6. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї.
 7. Адміністративна процедура з видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 4. Про   державну   реєстрацію   юридичних   осіб   та   фізичних   осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 25.- Ст. 1172.
 5. Про молодіжні та дитячі громадські організації:  Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 1.- Ст. 2.
 6. Про об'єднання громадян:  Закон України від  16 червня  1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.- Ст. 504.
 7. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 242.
 8.  Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Украї­ни від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2429.
 9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 27.- Ст.  1109.
 10.  Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабіне­ту Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник Украї­ни.- 2001.- № 27.- Ст.  1212.
 11. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України.- 1994.- № 1.- Ст. 17.
 12. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС від 11.01.1999 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 

 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. - К.: Факт, 2003.- 496 с.
 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 3. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 4. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 6 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.6. Контрольно-наглядові  та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 

 1. Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі та завдання контрольних адміністративних процедур. Принципи контролю.
 2. Види контрольно-наглядових процедур.
 3. Види державного контролю.
 4. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.
 5. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.
 6. Співвідношення контролю та нагляду.
 7. Стадії контрольно-наглядових  процедур.
 8. Поняття  та види заохочувальних адміністративних процедур.
 9. Правове регулювання, підстави, суб’єкти  та стадії нагородних адміністративних процедур.
 10. Значення  та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 

на самопідготовку

 1. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 2. Процедури заміщення посад публічної служби.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь­кої діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України.- 2007.- № 44.- Ст.  1771.
 5. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміоло­гічний нагляд в Україні:  Постанова Кабінету Міністрів  України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст.  1178.
 6. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологіч­ну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст.  1613.

 

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ,  1999.- 236 с.
 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П.
   Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 3. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 4. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

                                         Семінарське заняття № 7 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.7. Провадження щодо розгляду звернень громадян.

 

 1. Поняття та ознаки звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.
 2. Класифікація звернень громадян.
 3. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян.
 4. Стадії процедури з розгляду звернень громадян.
 5. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.
 6. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.

 

на самопідготовку

<>1.2. 

 

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р.// Відомості Верховної Ради України. -  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь­кої діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України. - 2007.- № 44.- Ст.  1771.
 5. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміоло­гічний нагляд в Україні:  Постанова Кабінету Міністрів  України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст.  1178.
 6. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологіч­ну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст.  1613.
 7. Про звернення громадян:  Закон України від 2  жовтня   1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.
 8. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента // Офіційний вісник України.- 2002.-№ 33.- Ст. 1528.
 9. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. № 241 // Офіційний вісник України.- 1997.- № 12.- Т.1.- Ст. 111.

 

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ,  1999.- 236 с.
 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 3. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 4. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 8 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1. 8.  Провадження у справах про адміністративні проступки

 

 1. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 2. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе.
 3. Особливості притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного проступку.
 4. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 5. Органи уповноважені  розглядати справи про адміністративні проступки.
 6. Стадії загальної адміністративної процедури провадження  у справах про адміністративні правопорушення.
 7. Протокол та постанова про адмінстративне правопорушення.

 

на самопідготовку

 1.  Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 2.  Провадження у справах про адміністративні проступки, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України
 3.  Провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції.
 4.  Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 3. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. -  2002.- № 5.- Ст.  160.
 4.  Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за  правопорушення  у  сфері  містобудування:  Закон  України  від   14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.
 5. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за  правопорушення  у  сфері  містобудування:  Закон  України  від   14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.
 6. Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності  штрафів  за порушення  законодавства  про електроенергетику: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лип­ня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 30.- С. 11.
 7. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів  за порушення  законодавства про захист прав  споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. // Офі­ційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст. 1587.

 

 1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник.: У двох томах.- Т.1. Загальна частина. –К.: Юридична думка, 2004.
 2. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред.. С.В.Ківалова.– Одеса: Юридична література, 2003.
 3. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П.Битяка.– К.: Юрінком Інтер, 2005.
 4. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Адміністративний процес.- К., 2001.
 5. Картузова І.О. Поняття і структура адміністративного процесу.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць.– Одеса: Юрид. літ., 2001.– №.11.– С. 391-396.
 6. Кузьменко О. Адміністративний процес: сутність і структура. // Право України, - 2003.- №2.– С.22-25.
 7. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.
 8. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине. Учебное пособие.– Х.: Одиссей, 2007.

 

Семінарське заняття № 9 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1.9.  Провадження у справах про дисциплінарні проступки

 

 1. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві.
 2. Підстави дисциплінарної відповідальності в адміністративному праві.
 3. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців.
 4. Службове розслідування.
 5. Стадії дисциплінарних процедур.

 

на самопідготовку

 1. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.
 2. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.
 3. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.
 4. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.
 5. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 22-23.- Ст. 197.
 3. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2428.
 4. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України.-  2006.- № 29.- Ст. 245.
 5. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001  р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 26.- Ст.1151.
 6. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56.
 7. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1992.- № 4.- Ст. 15.
 8. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначен­ням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів  виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордон­них дипломатичних установ  України,  державних  підприємств  та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 51.- Ст. 2275.
 9. Про затвердження Порядку проведення  службового  розслідування відносно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004.

 

 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 2. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 4. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 5. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 10 ( 2 години)

Розділ І. Адміністративні процедури.

 

Тема 1. 10.  Адміністративні процедури виконавчого провадження

 

 1. Поняття виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження.
 2. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них
 3. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.
 4. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.
 5. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження.
 6. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.
 7. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки.
 8. Витрати виконавчого провадження.
 9. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

 

на самопідготовку:

 1. Порядок звернення стягнення на майно боржника.
 2. Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.
 3. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.
 4. Виконання рішень у немайнових спорах.
 5. Виконання рішення про поновлення на роботі.
 6. Виконання рішення про відібрання дитини.
 7. Виконання рішення про виселення боржника.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996.- № 30.- Ст. 141.
 2. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- №  19.- Ст. 813.
 3. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.

 

 1. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 2. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).
 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 4. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 5. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

 

Семінарське заняття № 11 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.1-2.2. Теоретичні питання адміністративного судочинства. Система адміністративних судів України. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

 

 1. Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства.
 2. Джерела адміністративно-процесуального права.
 3. Адміністративно-процесуальні правовідносини.
 4. Поняття адміністративної юрисдикції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.
 5. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.
 6. Поняття та види підсудності адміністративних справ.
 7. Предметна підсудність та її різновиди.
 8. Територіальна підсудність адміністративних справ та її різновиди.
 9. Інстанційна підсудність адміністративних справ.
 10. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.

 

на самопідготовку

 1. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.
  1. Принцип верховенства права.
  2. Принцип законності.
  3. Принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом.
  4. Принцип змагальності, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі.
  5. Принцип гласності і відкритості адміністративного процесу.
  6. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду.
  7. Принцип обов’язковості судових рішень.
 2. Система адміністративних судів України
 3. Компетенція місцевих адміністративних судів України.
 4. Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»
 5. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства. Адміністративний договір.

 

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.
 6. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Колі ушко, Р. Куйбіда.- К.: Факт, 2003.
 7. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5.
 8. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів /.- Х.: Ксилон, 2002.
 9. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ  зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.
 10. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України.- 1992. - № 8.
 11. Коліушко І., Куйбіда Р. Становлення адміністративного судочинства: деякі проблеми перехідного періоду // Адвокат. - 2005. - № 9.
 12. Куйбіда Р. Визначення меж адміністративної юрисдикції. - Юридичний вісник України.- 2005. - № 51.- 24-30 грудня.
 13. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.
 14. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 15. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.- К., 2003.
 16. Писаренко Н.Б. Закон «Про судоустрій України» - основа побудови системи адміністративних судів // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (головн. Ред..) та ін.- К., Х.: Хрінком Інтер, 2002.
 17. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 

Семінарське заняття № 12 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.3. Суб’єкти  адміністративного судочинства

 

 1. Поняття, види учасників адміністративного судочинства.
 2. Процесуальні права і обов’язки учасників адміністративного судочинства.
 3. Сторони в адміністративному судочинстві.
 4. Треті особи в адміністративному судочинстві.
 5. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві.
 6. Склад адміністративного суду, його не змінність.
 7. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

 

на самопідготовку

 1.   Інші учасники адміністративного судочинства.
 • Секретар судового засідання.
 • Судовий розпорядник.
 • Свідок.
 • Експерт.
 • Спеціаліст.
 • Перекладач.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.
 9. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.
 10. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.

 

Семінарське заняття № 13 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.4.  Строки та судові витрати в адміністративному судочинстві.

 

 1. Поняття та значення строків в адміністративному судочинстві. Строки як юридичні факти.
 2. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Обчислення та перебіг строків.
 3. Класифікація строків в адміністративному судочинстві.
 4. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.
 5. Строки при реалізації права на апеляційне та касаційне оскарження.
 6. Строки при провадженні за нововиявленими обставинами.
 7. Строки при виконанні судових рішень.
 8. Поняття та види судових витрат.
 9. Судовий збір. Сплата і повернення судового збору.
 10. Судові витрати. Розподіл та визначення розміру судових витрат. Рішення щодо судових витрат.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 10. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 

Семінарське заняття № 14 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.5.  Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного судового процесу.

 1. Зміст та види повісток.
 2. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.
 3. Фіксування судового засідання технічними засобами (відповідно до інструкції)
 4. Журналу судового засідання.
 5. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії або під час виконання судового доручення.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 10. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 

Семінарське заняття № 15 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.6. Процес доказування в адміністративному судовому процесі. Докази в адміністративному судочинстві.

 

 1. Поняття та зміст процесу доведення в адміністративному процесі.
 2. Поняття доказів та їх значення в адміністративному (судовому) процесі.
 3. Етапи процесу доказування: збір, оцінка, перевірка доказів.
 4. Діяльність суб’єктів адміністративного процесу зі збору та оцінці доказів.
 5. Допустимість, достовірність, достатність та відносність доказів.
 6. Право та обов’язок доказування.  Підстави для звільнення від доказування.
 7. Класифікація доказів в адміністративному (судовому) процесі.
 • Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.
 • Показання свідка.
 • Письмові докази.
 • Речові докази.
 • Висновок експерта. Комісійна та комплексна експертизи. Додаткова і повторна експертизи.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 9. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 

Семінарське заняття № 16 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.7.  Провадження в адміністративному суді першої інстанції

 

 1. Право на звернення до адміністративного суду.
 2. Поняття, форма та зміст адміністративного позову.
 3. Відкриття провадження в адміністративній справі. Підстави для відмови у відкритті провадження
 4. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання.
 5. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.
 6. Судовий розгляд справи. Мета та значення судового розгляду справи.
 7. Підготовча частина судового розгляду справи, її завдання.
 8. Розгляд справи по суті.
 9. Судові дебати.
 10. Ухвалення  та оголошення рішення суду першої інстанції.

 

на самопідготовку

 1. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.
 2. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.
 3. Порядок забезпечення адміністративного позову.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 10. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

 

Семінарське заняття № 17 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.8. Заходи процесуального примусу, що застосовуються в адміністративному судовому процесі. Акти адміністративного судочинства

 

 1. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.
 2. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.
 3. Загальна характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.
 • Попередження.
 • Видалення із зали судового засідання.
 • Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
 • Привід.
 1. Поняття та види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень.
 2. Вимоги, що висуваються до постанов в адміністративних справах.
 3. Вимоги, що висуваються до ухвал. Окремі ухвали. 

 

на самопідготовку

 1. Додаткове судове рішення.
 2. Окремі ухвали суду.
 3. Роз’яснення судового рішення.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 

Семінарське заняття № 18 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.9.  Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

 

 1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
 2. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних  із застосуванням виборчого законодавства України.
 3. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.
 4. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців
 5. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.
 6. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.
 7. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 

на самопідготовку

 1. Особливості провадження у справах, пов’язаних з  виборами на пост Президента України.
 2. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.
 3. Скорочене провадження.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 

Семінарське заняття № 19 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема  2.10. - 2.11.  Апеляційне  та касаційне провадження.

 

 1. Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду.
 2. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок апеляційного оскарження.
 3. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.
 4. Порядок перегляду рішень в апеляційному провадженні. Попередній розгляд та  розгляду апеляційної скарги по суті.
 5. Рішення апеляційного суду.
 6. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді.
 7. Право на звернення до касаційного суду.
 8. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні.
 9. Судові рішення суду касаційної інстанції.
 10. Поняття та зміст повторної касації. Підстави перегляду справи Верховним судом України.
 11. Порядок звернення із скаргою про перегляд до Верховного суду України.
 12. Розгляд скарги  та винесення рішення в порядку повторної касації

 

на самопідготовку

 1. Повноваження суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги.
 2. Компетенція суду касаційної інстанції.
 3. Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

 

Семінарське заняття № 20 ( 2 години)

Розділ ІІ. Адміністративне судочинство.

 

Тема 2.12. – 2.13. Провадження за нововиявленими обставинами. Процесуальні питання щодо виконання рішень в адміністративних справах

 

 1. Підстави перегляду справи за нововиявленими обставинами. Порядок звернення  зі скаргою
 2. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.
 3. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.
 4. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах.
 5. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього. Виконавчі документи, вимоги до них.
 6. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.
 7. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання.
 8. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.
 9. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.

 

Література:

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1996. - № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.
 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.
 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.
 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

                                  

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з курсу «Адміністративно-процесуальне право»

До теми 1.1.

 • Проблематика адміністративного процесу в сучасній правовій науці.
 • Принципи адміністративно-процесуальної діяльності.
 • Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.
 • Об'єкти та суб’єкти  адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

 

До теми 1.2.

 • Джерела адміністративно-процедурного права.
 • Аналіз проекту Адміністративного процедурного кодексу.

 

До теми 1.3.

 • Сучасні класифікації адміністративних процедур.
 • Поняття стадій адміністративної процедури, їх характерні риси та особливості.
 • Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційних процедур, їх різновиди.
 • Характеристика окремих етапів доказування в адміністративних процедурах: збір, оцінка, перевірка доказів
 • Поняття доказів, джерел доказів в адміністративних процедурах.

 

До теми 1.4.

 • Поняття та основні риси адміністративно-правових актів. Види адміністративно-правових актів.
 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття норма­тивно-правових актів Президента України.
 • Адміністративна процедура із підготовки та прийняття норма­тивно-правових актів Кабінету Міністрів України.

 

До теми 1.5.

 • Реєстраційні процедури:  загальна характеристика,  види,  ста­дії.
 • Дозвільні адміністративні процедури.
 • Ліцензійні адміністративні процедури.
 • Стандарти надання адміністративних послуг з видачі ліцензій.

 

До теми 1.6.

Загальна характеристика контрольно-наглядових адміністратив­них процедур.

 • Види контрольно-наглядових адміністративних процедур.
 • Загальна  характеристика   заохочувальних  адміністративних процедур їх види.
 • Атестаційні адміністративні процедури на публічній службі.
 • Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління. Види та стадії.

 

До теми 1.7.

<>ØØ
 • Адміністративні процедури провадження у справах про адмі­ністративні проступки: поняття, правове регулювання та види.
 • Основні вимоги щодо документів адміністративної справи про адміністративне правопорушення.
 • Провадження у справах про адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 • Провадження у справах про адміністративні проступки, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України
 • Провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції.
 • Провадження у справах про адміністративні проступки працівників податкової міліції України

 

До теми 1.9.

 • Поняття дисциплінарних процедур за нормами адміністратив­ного права, та їх особливості. Види дисциплінарних адміністративних процедур.
 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.
 • Дисциплінарна процедура стосовно суддів.
 • Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.
 • Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.
 • Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

 

До теми 1.10.

 • Поняття і загальна характеристика адміністративної процеду­ри виконавчого провадження.
 • Порядок звернення стягнення на майно боржника.
 • Порядок звернення стягнення на майно боржника – юридичної особи.
 • Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.
 • Виконання рішень у немайнових спорах.
 • Виконання рішення про поновлення на роботі.
 • Виконання рішення про відібрання дитини.
 • Виконання рішення про виселення боржника.

 

До теми 2.1.

 • Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, характерні ознаки.
 • Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.

 

До теми 2.2.

 • Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні.
 • Компетенція місцевих адміністративних судів України.
 • Особливості статусу адміністративних судів України відповідно до нового закону України «Про судоустрій та статус судів в Україні»

 

До теми 2.4.

 • Поняття та загальна характеристика процесуальних строків в адміністративному судочинстві.

 

До теми 2.6.

 • Особливості доказування в адміністративному судочинстві. Порівняльний аналіз з іншими видами процесів.

 

До теми 2.7.

 • Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.
 • Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.

 

До теми 2.8.

 • Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.
 • Постанови адміністративного суду.
 • Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.
 • Рішення адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.

 

До теми 2.9.

 • Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
 • Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

 

До теми 2.10.

 • Повноваження суду першої інстанції при апеляційному оскарженні.

 

До теми 2.11.

 • Компетенція суду касаційної інстанції.
 • Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.

 

До теми 2.13.

 • Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.
 • Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах. Виконавчі документи, вимоги до них.

 

До теми 2.14.

 • Зарубіжне законодавство з адміністративних процедур.
 • Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.
 • Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії.
 • Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині.
 • Система адміністративних судів Франції, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.
 • Система адміністративних судів Німеччини, підвідомчість та підсудність адміністративних справ.
 • Особливості адміністративної юстиції у Великобританії.

 

Примірний перелік документів які повинні опанувати студенти при вивченні дисципліни «Адміністративно-процесуальне право»

 

 • Процесуальні документи з адміністративних справ.
 • Справа про адміністративні правопорушення.
 • Протокол про адміністративне правопорушення.
 • Документи, пов’язані з вилученням речей та документів.
 • Протокол про вилучення речей і  документів.
 • Протокол огляду особи на стан сп’яніння.
 • Протокол про адміністративне затримання особи.
 • Постанови у справах про адміністративні правопорушення.
 • Постанова про накладення адміністративного стягнення
 • Постанова про застосування заходів впливу
 • Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення.
 • Рішення за результатами розгляду скарги на постанову в справі про   адміністративне правопорушення.
 • Процесуальні акти в справах адміністративної юстиції.
 • Звернення в справах адміністративної юстиції.
 • Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, Зменшення розміру або звільнення від судових витрат.
 • Заяви  (клопотання) про поновлення  (продовження) процесуального строку. адміністративний позов
 • Заяви  (клопотання)  про забезпечення адміністративного позову.
 • Судове рішення в адміністративному судочинстві.
 • Постанова в адміністративному судочинстві.
 • Ухвала суду в адміністративному судочинстві.
 • Ухвала про забезпечення доказів.
 • Ухвала суду про зупинення провадження у справі.
 • Ухвала суду про закриття провадження у справі.
 • Ухвала про повернення позовної заяви та про залишення позовної заяви без розгляду.
 • Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі.
 • Ухвала про залишення позовної заяви без руху.
 • Окремі та додаткові ухвали суду в справах адміністративної юстиції.
 • Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції.
 • Апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції в справах адміністративної юстиції.
 • Рішення суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції
 • Ухвала адміністративного суду апеляційної   інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду апеляційної скарги.
 • Постанова адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції.
 • Касаційна скарга в справах адміністративної юстиції
 • Рішення адміністративного суду касаційної інстанції та підстави для   постановлення кожного з них.
 • Ухвали суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду касаційної скарги.
 • Постанови суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції.
 • Позовна заява про визнання не чинними актів
 • Позовна заява про визнання рішень незаконними
 • Позовна заява про визнання недійсним повідомлення-рішення контролюючого органу
 • Позовна заява про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу комунальному підприємству з питань будівництва земельної ділянки для будівництва житлового будинку з паркінгом
 • Позовна заява про заборону будівництва
 • Адміністративний позов про оскарження рішення та зобов'язання вчинити дії

 

Питання для підготовки до заліку

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.
 2. Предмет регулювання в адміністративно-процесуальному праві.
 3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.
 4. Адміністративно-процесуальне право як наука та  навчальна дисципліна.
 5. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право.
 6. Основні концепції адміністративного процесу.
 7. Загально-соціальні, загально-процесуальні та спеціальні адміністративно-процесуальні принципи.
 8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.
 9. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.
 10. Поняття та особливі  риси адміністративно-процесуального правовідношення.
 11. Види адміністративно-процесуальних правовідносин.
 12. Об'єкти,  суб'єкти та зміст адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.
 13. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.
 14. Принципи адміністративних процедур.
 15. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми, відносини.
 16. Система та джерела адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини.
 17. Методи адміністративно-процедурного права.
 18. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.
 19. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур.
 20. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовчих процедур.
 21. Внутрішні та зовнішні  адміністративні процедури.
 22. Заявні та втручальні адміністративні процедури.
 23. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.
 24. Стадія відкриття  адміністративного провадження та підготовки адміністративної справи до розгляду.
 25. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи.
 26. Стадія виконання індивідуального адміністративного акту.
 27. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.
 28. Характеристика окремих етапів доказування.
 29. Збір, оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування.
 30. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.
 31. Поняття,види  та основні риси адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.
 32. Загальна характеристика правотворчих процедур.
 33. Стадії правотворчих процедур.
 34. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.
 35. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання.
 36. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг.
 37. Класифікація адміністративних послуг.
 38. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.
 39. Реєстраційні адміністративні процедури: види та особливості.
 40. Поняття дозвільної системи. Особливості стадій дозвільних процедур.
 41. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Стадії ліцензування.
 42. Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі,принципи та завдання.
 43. Види контрольно-наглядових процедур. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових  процедур.
 44. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.
 45. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.
 46. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.
 47. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.
 48. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 49. Види та стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 50. Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян.
 51. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.
 52. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.
 53. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.
 54. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 55. Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Завдання та принципи.
 56. Звичайне, спрощене та особливе провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 57. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.
 58. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві та її підстави. 
 59. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.
 60. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.
 61. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.
 62. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.
 63. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.
 64. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.
 65. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.
 66. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню.
 67. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.
 68. Поняття виконавчих документів та вимоги до них.
 69. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.
 70. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення та закінчення виконавчого провадження.
 71. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

 

                                    Питання для підготовки до екзамену

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.
 2. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна
 3. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.
 4. Адміністративно-процесуальні принципи.
 5. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.
 6. Поняття, види  та особливі риси адміністративно-процесуальних  правовідносин.
 7. Склад  адміністративно-процесуальних правовідносин та властивості його елементів.
 8. Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.
 9. Публічне управління та адміністративні процедури.
 10. Принципи адміністративних процедур.
 11. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Методи адміністративно-процедурного права.
 12. Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Джерела адміністративно-процедурного права.
 13. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.
 14. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації.
 15. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовчих процедур.
 16. Внутрішні та зовншні  адміністративні процедури.
 17. Заявні та втручальні адміністративні процедури.
 18. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття стадії.
 19. Стадія відкриття  та стадія підготовки адміністративного провадження.
 20. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи. Виконання індивідуального адміністративного акту.
 21. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.
 22. Характеристика окремих етапів доказування. Суб’єкти доказування.
 23. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.
 24. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.
 25. Загальна характеристика правотворчих процедур та їх стадії.
 26. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.
 27. Нормативно-правове регулювання, стадії та суб’єкти процедури  прийняття нормативних актів управління.
 28. Державна реєстрація нормативних актів управління. Публічні передумови державної реєстрації нормативних актів управління.
 29. Поняття, основні ознаки та класифікація адміністративних послуг.
 30. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.
 31. Реєстраційні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.
 32. Поняття дозвільної системи. Дозвільні адміністративні процедури: загальна характеристика стадій.
 33. Ліцензійні адміністративні процедури: юридичні передумови та загальна характеристика стадій.
 34. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
 35. Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців.
 36. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно. 
 37. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї.
 38. Адміністративна процедура з видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів.
 39. Поняття, цілі, завдання та нормативно-правове регулювання контрольно-наглдових адміністративних процедур.
 40. Види контрольно-наглядових процедур. Принципи контролю.
 41. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.
 42. Стадії контрольно-наглядових  процедур.
 43. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.
 44. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур.
 45. Стадії нагородних адміністративних процедур.
 46. Поняття, значення та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 47. Стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 48. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.
 49. Поняття, ознаки та класифікація звернень громадян.
 50. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.
 51. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.
 52. Поняття і особливості, завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 53. Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення.
 54. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.
 55. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві.  Види дисциплінарних процедур.
 56. Стадії дисциплінарних процедур.
 57. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.
 58. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.
 59. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.
 60. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.
 61. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.
 62. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.
 63. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Поняття виконавчих документів та вимоги до них
 64. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.
 65. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.
 66. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення виконавчого провадження.
 67. Закінчення виконавчого провадження і його наслідки. Витрати виконавчого провадження.
 68. Порядок звернення стягнення на майно боржника. 
 69. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.
 70. Поняття адміністративного процесу та адміністративного судочинства.
 71. Поняття адміністративної юстиції. Розвиток адміністративної юстиції як інституту адміністративного права.
 72. Принципи адміністративного судочинства.
 73. Становлення адміністративних судів в Україні. Система адміністративних судів в Україні. Організація діяльності адміністративних судів.
 74. Вищий адміністративний суд України. Структура  та повноваження ВАСУ.
 75. Апеляційні адміністративні суди, їх структура.
 76. Місцеві адміністративні суди: окружні адміністративні суди, місцеві загальні суди як адміністративні суди.
 77. Поняття адміністративної юрисдикції. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.
 78. Публічно-правовий спір, як предмет  адміністративного судочинства. Адміністративний договір.
 79. Підсудність: поняття та значення. Види підсудності адміністративних справ.
 80. Територіальна підсудність та їх різновиди
 81. Предметна підсудність та їх різновиди.
 82. Інстанційна підсудність та їх різновиди.
 83. Правила визначення підсудності. Наслідки недодержання правил підсудності.
 84. Поняття, види та процесуальні права і обов’язки суб’єктів адміністративного судочинства.
 85. Склад адміністративного суду, його не змінність. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.
 86. Сторони в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.
 87. Треті особи в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки.
 88. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві, їх адміністративно-процесуальний статус.
 89. Інші учасники адміністративного судочинства: секретар судового засідання, судовий розпорядник,свідок, експерт, спеціаліст, перекладач.
 90. Поняття строків як юридичних фактів. Обчислення та перебіг строків.
 91. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Класифікація строків. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.
 92. Строки при реалізації права на оскарження.
 93. Строки при виконанні судових рішень.
 94. Види судових витрат.
 95. Судовий збір. Сплата і повернення судового збору.
 96. Визначення розміру судових витрат. Розподіл судових витрат.
 97. Зміст та види повісток. Вручення повістки. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.
 98. Фіксування судового засідання технічними засобами.
 99. Журналу судового засідання.
 100. Теорія доказування в адміністративному судочинстві. Предмет доказування.
 101. Етапи процесу доказування та вимоги щодо нього.
 102. Право та обов’язок доказування.  Підстави для звільнення від доказування.
 103. Суб’єкти доказування в адміністративному судовому процесі.
 104. Забезпечення доказів, способи їх забезпечення.
 105. Поняття та класифікація доказів (джерел) в адміністративному судочинстві.
 106. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників.
 107. Показання свідка.
 108. Письмові докази.
 109. Речові докази.
 110. Висновок експерта.
 111. Комісійна та комплексна експертизи.
 112. Додаткова і повторна експертизи.
 113. Право на звернення до адміністративного суду.
 114. Поняття, форма та зміст адміністративного позову.
 115. Відкриття провадження в адміністративній справі.
 116. Підготовче провадження: підготовка справи до судового розгляду та попереднє судове засідання.
 117. Порядок забезпечення адміністративного позову.
 118. Судовий розгляд справи.
 119. Розгляд справи по суті. Судові дебати.
 120. Порядок прийняття та оформлення судових рішень, вимоги до них.
 121. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін.
 122. Об’єднання та роз’єднання адміністративних справ.
 123. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.
 124. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу.
 125. Попередження: загальна характеристика як заходу процесуального примусу в адміністративному процесі.
 126. Видалення із зали судового засідання.
 127. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.
 128. Привід: загальна характеристика як заходу процесуального примусу в адміністративному процесі.
 129. Поняття та види судових рішень. Вимоги, що висуваються до судових рішень.
 130. Постанови адміністративного суду. Додаткове судове рішення. Роз’яснення судового рішення.
 131. Ухвали адміністративного суду. Окремі ухвали суду.
 132. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.
 133. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних  із застосуванням виборчого законодавства України.
 134. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.
 135. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.
 136. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.
 137. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.
 138. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.
 139. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.
 140. Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду. Право на апеляційне оскарження.
 141. Процесуальний порядок апеляційного оскарження. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.
 142. Попередній розгляд апеляційної карги.
 143. Правила та порядок розгляду апеляційної скарги по суті.
 144. Повноваження апеляційного суду.
 145. Рішення апеляційного суду: постанови, ухвали.
 146. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді. Право на звернення до касаційного суду.
 147. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні. Компетенція суду касаційної інстанції.
 148. Судові рішення суду касаційної інстанції.
 149. Поняття та значення повторної касації. Зміст та підстави перегляду справи Верховним судом України.
 150. Порядок звернення із скаргою про перегляд справ в порядку повторної касації.
 151. Розгляд скарги в порядку повторної касації.
 152. Рішення суду за результатами перегляду справи у Верховному суді України.
 153. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження в порядку повторної касації.
 154. Підстави  та порядок звернення із скаргою про перегляд справи за нововиявленими обставинами.
 155. Розгляд скарги про перегляд за нововиявленими обставинами по суті.
 156. Рішення суду за результатами перегляду справи за нововиявленими обставинами.
 157. Поняття і значення виконання судових рішень в адміністративних справах. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.
 158. Виконавчі документи, вимоги до них.
 159. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.
 160. Примирення сторін в процесі виконання. Відстрочення і розстрочення виконання.
 161. Заміна сторони виконавчого провадження. Поворот виконання судових рішень.
 162. Судовий контроль за виконанням рішень в адміністративних справах.
 163. Основні сучасні моделі адміністративної юстиції в зарубіжних країнах.
 164. Становлення адміністративної юстиції у Польщі, Естонії.
 165. Адміністративна юстиція у Франції та Німеччині.
 166. Особливості адміністративної юстиції у Великобританії.

 

Рекомендована література

 

         Нормативно – правові акти

Закони  України

 1. Конституція України від 28 червня  1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст.  141.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст.  1918.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.
 4. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листо­пада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 50.-  Ст. 472.
 5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 5 жовтня  1995 р. // Відомості Верховної Ради України.- № 34.- Ст. 266.
 6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 53.- Ст. 31.
 7. Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 53.- Ст. 15.
 8. Про засади запобігання та протидії корупції Закон України від 11.06.2009 р. // Офіційний вісник України.- 2009.- № 53.- Ст. 31.
 9. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.-  2002.- № 5.- Ст.  160.
 10. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1992.- № 36.- Ст. 531.
 11. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через дер­жавний кордон України без належних документів для в'їзду в Украї­ну: Закон України від 10 січня 2002 р. // Офіційний вісник України.-  2002.- № 5.- Ст.  160.
 12. Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за  правопорушення  у  сфері  містобудування:  Закон  України  від   14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №46.- Ст. 411.
 13. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- №  19.- Ст. 813.
 14. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // Відо­мості Верховної Ради України,   1998.- № 25.- Ст.  146.
 15. Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- №15.- Ст. 587.
 16. Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 36.- Ст. 243.
 17. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- №  13.- Ст. 110.
 18. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відо­мості Верховної Ради України.-  1993.- № 52 - Ст. 490.
 19. Про   державну   реєстрацію   юридичних   осіб   та   фізичних   осіб   - підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 25.- Ст.  1172.
 20. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 22-23.- Ст.197.
 21. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2428.
 22. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2006.- № 29.- Ст. 245.
 23. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 242.
 24. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Украї­ни від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2429.
 25. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 7.- Ст. 260.
 26. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен­ня: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1994.- № 27.- Ст. 218.
 27. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:  Закон України від  18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України.- 2004.- № 15.- Ст. 1028.
 28. Про звернення громадян:  Закон України від 2  жовтня   1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 47.- Ст. 256.
 29. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 27.- Ст.  1109.
 30. Про молодіжні та дитячі громадські організації:  Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 1.- Ст. 2.
 31. Про об'єднання громадян:  Закон України від  16 червня  1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.- Ст. 504.
 32. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України.-  1998.- № 42.- Ст.1538.
 33. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь­кої діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України.- 2007.- № 44.- Ст.  1771.
 34. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 7.-  Ст. 32.
 35. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня  1999 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1999.-  № 32.- Ст. 267.
 36. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня  1993 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1994.- № 7.- Ст. 36.
 37. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.  -  1994.- № 7.  - Ст. 34.
 38. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон Украї­ни від 5 листопада  1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- № 8.- Ст. 28.
 39. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001  р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- № 23.- Ст.  118.
 40. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюдже­тами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 7.- Ст. 259.
 41. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001  р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 26.- Ст.   1151.
 42. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1  грудня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 52.- Ст. 3246.
 43. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 8.- Ст. 56.

 

Постанови  Верховної  Ради  України

 1. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.-  1992.- № 4.- Ст.  15.

Укази  Президента України

 1. Про звання Герой України: Указ Президента України від 2 грудня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 52.- Ст. 2362.
 2. Про Комісію державних нагород та  геральдики:  Указ  Президента України від 11  квітня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 19.- Ст. 776.
 3. Про Порядок представлення до нагородження та вручення державних нагород України: Указ Президента України від  19 лютого 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 8.- Ст. 302.
 4. Про почесні звання України: Указ Президента України від 21 червня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 27.- Ст. 1201.
 5. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента від 3 жовтня 1992 р. // http://zakon.rada.gov.ua/
 6. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента // Офіційний вісник України.- 2002.-№ 33.- Ст. 1528.
 7. Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення: Указ Президента від 19 березня 1997 р. № 241 // Офіційний вісник України.- 1997.- № 12.- Т.1.- Ст. 111. 

Постанови  Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабіне­ту Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник Украї­ни.- 2001.- № 27.- Ст.  1212.
 2. Про затвердження Положення про державний вищий  навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня  1996 р. // Зібрання постанов Уряду України.- 1996.- №  17.- Ст. 483.
 3. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади Постанова КМУ вiд 28.12.1992  № 731 // http://zakon.rada.gov.ua/
 4. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміоло­гічний нагляд в Україні:  Постанова Кабінету Міністрів  України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст.  1178.
 5. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологіч­ну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст.  1613.
 6. Про затвердження Положення  про порядок легалізації об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. І/ Зібрання постанов Уряду України.-  1993.- № 7.- Ст.  144.
 7. Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності  штрафів  за порушення  законодавства  про електроенергетику: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лип­ня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 30.- С. 11.
 8. Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів  за порушення  законодавства про захист прав  споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. // Офі­ційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст.  1587.
 9. Про затвердження Положення  про ранги державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. // Збірник Постанов Уряду України.- 1996.- № 14.- Ст. 370.
 10. Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення зако­нодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. // Офіційний вісник України.  - 2004.- № 21.  - Ст.  1440.
 11. Про затвердження Порядку реєстрації,  перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних: Постанова Кабі­нету Міністрів України від  14 лютого 2007  р. // Офіційний вісник України.- 2007.- № 12.- Ст. 437.
 12. Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначен­ням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів  виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордон­них дипломатичних установ  України,  державних  підприємств  та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України.- 2001.- № 51.- Ст. 2275.
 13. Про затвердження Порядку проведення  службового  розслідування відносно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів Украї­ни від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 24.- Ст. 1004.
 14. Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,  самохідних машин,  сконструйованих на  шасі  автомобілів, мотоциклів всіх типів,  марок і моделей,  причепів,  напівпричепів та мотоколясок:  Постанова Кабінету Міністрів  України  від 07 вересня 1998 р. // Зібрання постанов Уряду України.
 15. Про затвердження Типового положення про проведення  атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001  р. // Офіційний вісник України.- 2001. _ № 44.- Ст.  1983.
 16. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постано­ва Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.// Офіційний вісник України.- 2007.- № 54.- Ст. 2180.
 17. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України.- 1994.- № 1.- Ст. 17.

 

Накази

 1. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС від 11.01.1999 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 

Навчально-методична література

 1. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / За заг. ред. доц. А. Т. Комзюка.- 2-ге вид., перероб. і доп.- Харків: Ун-т внутр. справ, 2000.- 96 с.
 2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук.- К.: Факт, 2003.- 496 с.
 3. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак - К.: Вид-во УАДУ,  1999.- 236 с.
 4. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т.: Т.  1. Загальна частина / Ред. кол.: В. Б. Авер'янов (голова).- К.: Юридична думка, 2004.- 584 с.
 5. Адміністративне право України: підручник / За ред. Ю. П. Битяка.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.
 6. Адміністративне право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 896 с.
 7. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.
 8. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.
 9. Адміністративно-процедурний кодекс України  (проект).  - Див. Додаток  1.
 10. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.
 11. Административное право зарубежных стран: учеб. пособие.- М.: СПАРК,  1996.- 229 с.
 12. Административное право Украины.  - 2-е изд. / Под ред.  проф. Ю. П. Битяка.- Харьков: Право, 2003.- 576 с.
 13. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Колі ушко, Р. Куйбіда.- К.: Факт, 2003.
 14. Андреєва К. Народжений у муках: Про проблеми, пов’язані зі створенням адміністративних судів // Юридичний журнал.- 2002. - № 5
 15. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.- К.: Наукова думка, 2004.- 300 с.
 16. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.
 17. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.
 18. Бахрах Д. Н. Административная ответственность: учеб. пособ.- М., 1999.- 112с.
 19. Белкин А. Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие.- М.: НОРМА, 2000.- 429 с.
 20. Біла Л. Р., Картузова І. О. Організація державної служби в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. літ., 2000.- 74 с.
 21. Біла Л.  Р. Конкурсне провадження у державній службі // Митна справа.- 2002.- № 5.- С. 93-97.
 22. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: навч. посіб.- К.: Преце­дент, 2005.- 192 с.
 23. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: монографія.- К.: Алерта, 2007.-  184 с.
 24. Бородін І. Про сутність адміністративної юстиції // Право України.- 1994. - № 5.
 25. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство / нормативна база, судові прецеденти, коментарі, зразки процесуальних документів /.- Х.: Ксилон, 2002.
 26. Ващенко С. В., Полищук В. Г. Адміністративна відповідальність: навч. посіб.- Запоріжжя: Юрид. ін-т МВС України, 2001.-  142 с.
 27. Виконання   судових   рішень:    навч.   посіб.   /   М._   Й.   Штефан, М. П. Омельченко,  С. М.  Штефан.  -  К.:  Юрінком Інтер,  2001.  - 320 с.
 28. Гончарук С.  Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ: навч. посіб. / Укр. акад. внутрішніх справ.- К., 1995.- 78 с.
 29. Демин А.А. Суды административной юстиции: сравнительный анализ  зарубежного опыта // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11, Право.- 1994. - № 1.
 30. Державне управління:  проблеми  адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер'янова.- К.: Факт, 2003.- 384 с.
 31. Додин Е. В. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий: учеб. пособие.- О.: Юрид. л-ра,   1999.- 68 с.
 32. Додіна Є. Є. Адміністративна відповідальність у судовому порядку: навч.-метод, посіб.- О.: Юрид. л-ра, 2007.- 68 с.
 33. Залюбовська І. К. Організаційно-правові засади державного контро­лю в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. л-ра, 2003.- 104 с.
 34. Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор: Вопросы теории,- М.: Изд-во Российского ун-та Дружбы Народов, 2005.- 734 с.
 35. Зеленцов А. Б. Институт обращения к органу - автору акта: необходимость возрождения // Административное право и процесс.- 2004.- № 1.- С.  10 -13.
 36. Кампо В., Ткач Г. Про запровадження органів адміністративної юстиції (адміністративних судів) // Право України.- 1992. - № 8.
 37. Картузова І.  О. Дисциплінарна відповідальність державних служ­бовців: автореф. дис. канд. юрид. наук.- Одесса,  1999.- 20 с.
 38. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністратинвно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.
 39. Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Адміністративні процедури: пробле­ми визначення і регулювання // Часопис адміністративістики.- 2007.- №  1.- С.22-25.
 40. Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Теоретичні засади адміністративних процедур // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2007.- № 36.- С. 225-235.
 41. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.
 42. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: навч.-метод, посіб.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Одеса: Юрид. л-ра, 2006.- 488 с.
 43. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Організація державної служби в Україні: навч.-метод, посіб.- Одеса: Юрид. л-ра, 2002.- 328 с.
 44. Ківалов С. В., Залюбовська І. К- Парламентський контроль за діяль­ністю органів виконавчої влади в Україні: Історія, теорія, перспекти­ви.- Одеса: Юрид. л-ра, 2004.-  150 с.
 45. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий).- X.: Одиссей, 2000.- 1008 с.
 46. Коліушко І., Куйбіда Р. Становлення адміністративного судочинства: деякі проблеми перехідного періоду // Адвокат.- 2005. - № 9.
 47. Колпаков В. К, Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник.- К. : Юрінком Інтер, 2003.- 544 с.
 48. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу: моно­графія.- К.: Атіка, 2005.- 352 с.
 49. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.
 50. Куйбіда Р. О. Реформування правосуддя в Україні: Монографія.- К.: Атіка, 2004.
 51. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосу­вання: автореф. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т держ. податкової служби України.- Ірпінь, 2007.- 21  с.
 52. Миколенко А.  И.  Административный  процесс  и  административная ответственность в Украине: учеб. пособие.- X.: Одиссей, 2004.- 272 с.
 53. Минашкин А. В. Административные производства и процедуры в науке административного процессуального права // Административное пра­во.- М., 2002.- С. 366 - 373.
 54. Михеєва Е. Административные суды: гражданин против государства или государство для гражданина? // Юридическая практика.- 2001. - № 44.- 31 октября.
 55. Осадчий А. Ю. Публічно-правовий спір як предмет адміністративного судочинства // Наукові праці Одеської національної юридичної академії.-Т. 4.- Одеса: Юридична література, 2005.- С.  186-192.
 56. Осадчий А. Ю. Характеристика адміністративно-правового спору між громадянином  та органом виконавчої влади // Актуальні  проблеми держави і права: зб. наук. пр.- Одеса: Юридична література, 2002.- №16.- С. 339-343.
 57. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. посіб. / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна.- К.: Ста­рий світ, 2006.- 576 с.
 58. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. Редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.
 59. Панова И. В. Административно-процессуальная деятельность в Рос­сийской Федерации.- Саратов: Приволж. книж. изд-во, 2001.- 452 с.
 60. Пахолок Л.І. Втілення демократичних засад судоустрою і принципів міжнародного права в організацію спеціалізованих судів // Законодавство України та міжнародне право: (Проблеми гармонізації): Зб. Наук. Пр.- К., 1998.- Вип. 4.
 61. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.- К., 2003.
 62. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посіб.- Чернівці: Рута, 2003.- 367 с.
 63. Писаренко Г. М. Адміністративні процедуры з надання дозвільних адміністративних послуг // Організаційно-правові засади управлінської діяльності ОВС в умовах європейської інтеграції: матер. міжнар. наук.; практ. конф. (26-27 жовтня 2007 р.).- Ч. 1.- Одеса: Вид-во ХНУВС, 2007.- С. 212-214.
 64. Писаренко Н.Б. Закон «Про судоустрій України» - основа побудови системи адміністративних судів // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол.: Сташис В.В. (головн. Ред.) та ін.- К., Х.: Юрінком Інтер, 2002.
 65. Подлинев С. Д. Деятельность милиции по осуществлению разрешительной системы в условиях формирования рыночных отношений в Украине: учеб. пособие.- О.: Маяк,  1996.-  144 с.
 66. Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории.- М.: Юрид. лит.,1991.-  144 с.
 67. Протасов В. Н. Юридическая процедура.- М.: Юрид. лит.,  1991.- 79 с.
 68. Процессуальные нормы и отношения в советском праве: В "непроцессуальных" отраслях / Авт. кол.: И. А. Галаган, А. П. Глебов, В. С. Ос­новин и др.- Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та,  1985.- 208 с.
 69. Розин Л. М. Акты государственного управления в механизме право­вого регулирования // Акты управления (Вопросы теории).- Иванов: Изд-во Иванов. гос. ун-та,   1987.- С. 29-45.
 70. Салищева Н. Г. Административный процес в СССР /Академия наук СССР. Институт государства и права.- М.: Юрид. лит.,   1964.- 158 с.
 71. Созинова Е. А. К вопросу о  понятии  и видах административных процедур // Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства.- Киров, 2003.- С. 91-95.
 72. Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право.- М.: Юрид. лит.,  1972.- 239 с.
 73. Сорокин В. Д. Административно-процессуальные отношения.- Л.: Изд-во ЛГУ,  1968.- 75 с.
 74. Старилов Ю. Н. Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование.- Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1996.- 456 с.
 75. Старилов Ю. Н. Служебное право: учебник.- М.: БЕК,  1996.- 698 с.
 76. Старилов Ю.Н. Административная юстиция: теория, история, перспективы.- М.: Норма, 2001.
 77. Стефанюк В. Проблеми вдосконалення адміністративного права та перспективи розвитку адміністративної юстиції в Україні // Право України.- 2003. - № 1.
 78. Стефанюк В. С. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова.- К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002.
 79. Стефанюк В. С. Проблеми конституційного та адміністративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України.- 2002. - № 2.
 80. Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія».- К.: Хрінком Інтер, 2001.
 81. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.
 82. Теория юридического процесса / Под общ. ред. проф. В. М. Горшенева.- Харьков: Вища школа,  1985.-  192 с.
 83. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса.- М.: ЮРИНФОРМЦЕНТР,  1998.- 798 с.
 84. Тихомиров Ю. А., Талапина Е.  В. Административные процедуры и право // Журнал российского права.- 2002.- № 4.- С. 3-13.
 85. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.
 86. Ткач А.  Н. Юридические процедуры:  от теории - к практике // Юрист.- 2002.- №  1.- С. 5 - 9.
 87. Уманская В. П. Проблемы административных процедур // Административное право.- М., 2002.- С. 380-384.
 88. Управленческие  процедуры  / Лазарев  Б.  М., Муксинов  И. Ш., Ноздрачев А. Ф. и др.; отв. ред. Лазарев Б. М.; АН СССР. Ин-т го­сударства и права.- М.: Наука,  1988.- 272 с.
 89. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні: навч. посіб. для виш., навч. закл. / Інститут міжнародних відносин Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка.- К.: Атіка, 2002.- 480 с.
 90. Фурса С. Я., Щербак С. В. Законодавство України про виконавче провадження: наук.-практ. коментар - К.: Ін Юре, 2004.- 975 с.
 91. Хазанов С. Д. К проблемы формирования института административных процедур // Административное право и процесс.- 2005.- № 4.- с. 43-48.
 92. Хаманева Н. Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения // Государство и право.- 2006.- № 11.- С. 5-13.
 93. Хаманева Н. Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора // Государство и право.-  1998.- №  12.- С. 29-36.
 94. Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и административное судопроизводство в Российской Федерации.- М., 2001.
 95. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: навч. посіб. для юрид. фак-тів та фак-тів міжнар. відносин.- Львів: ЗУКЦ, 2007.- 308 с.
 96. Ярмакі X. П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: монографія.- Одеса: Юрид. л-ра, 2006.- 336 с.

 

Інформаційні ресурси

1. http://www.kmu.gov.ua

2. http://www.pravo.org.ua

3. http:www.president.gov.ua

4. http:www.zakon.rada.gov.ua

5. http:www.minregionbud.gov.