Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аграрне право

Київський Національний Університет

імені Тараса Шевченка

 

 

Інститут післядипломної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичний збірник з курсу

«Аграрне право»

для слухачів за спеціальністю 7.060.101 “Правознавство”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Укладач: кандидат юридичних наук,

                            доцент Гребенюк М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2012

                                                      

 

                                                       ВСТУП

 

Курс „Аграрне право” слугує виробленню юридичного мислення у слухачів, є невід`ємною частиною юридичної освіти та сприяє опануванню комплексу знань у сфері сучасних аграрних відносин, забезпечення продовольчої безпеки,  діяльності суб’єктів агробізнесу, соціального розвитку села, правових засад товарного аграрного виробництва в умовах членства України у СОТ. Україна є великою аграрною державою, тому вивчення основ правового регулювання сільського господарства допомагає слухачам орієнтуватися в аграрному законодавстві. Аграрне право є комплексною галуззю права, оскільки воно поєднує норми земельного, адміністративного, цивільного, екологічного законодавства в сфері сільськогосподарської діяльності. В умовах інтеграції України до СОТ питання забезпечення продовольчої безпеки набуває не аби якої актуальності, є своєчасним і такими, що потребують правового регулювання. До питань, які потребують в цій сфері здійснення належного правового регулювання відносяться: якість та безпечність харчових продуктів, забезпечення продовольчої безпеки, правовий режим майна аграрних підприємств, державна аграрна політика, розвиток соціальної сфери села, біржова торгівля сільськогосподарською продукцією тощо. «Аграрне право» є однією із профілюючих юридичних дисциплін,  яка розкриває основні аграрно-правові інститути, правове становище суб`єктів сучасних аграрних правовідносин. Навчальна дисципліна «Аграрне право» ґрунтується на земельних, майнових, трудових та організаційно-управлінських відносинах, що виникають в сфері сільськогосподарської діяльності. Зазначений курс відіграє важливу роль у професійній підготовці майбутніх юристів, допомагає юридичному становленню слухачів як фахівців.

Метою викладання навчальної дисципліни “Аграрне право” є формування знань щодо правового регулювання аграрних відносин, основних вмінь по застосуванню норм Земельного кодексу та чинного аграрного законодавства, що регулює питання державних закупівель продовольства, правового забезпечення аграрної реформи, гарантування продовольчої безпеки, діяльності суб’єктів аграрного підприємництва, зокрема фермерських та особистих селянських господарств в сучасних умовах.

Предметом вивчення аграрного права є комплекс земельних, майнових, трудових і організаційно-управлінських відносин, які ґрунтуються на приватній, державній, комунальній власності і виникають у сфері ведення сільського господарства та функціонування АПК.

Об’єктом навчальної дисципліни «Аграрне право» є аграрна реформа, біржовий сільськогосподарський ринок, державно-правове регулювання сільського господарства, соціальна сфера села, організаційно-правовий механізм підтримки аграрних товаровиробників, пріоритети розвитку сільського господарства України в умовах членства СОТ, державна аграрна політика, заходи у сфері гарантування продовольчої безпеки.  

 

 

Завданнями навчальної дисципліни «Аграрне право» є вивчення:

-            предмету, принципів, завдань та джерел аграрного права;

-         ролі Земельного кодексу та інших нормативно-правових актів в регулюванні здійснення аграрної реформи та господарювання на землі;

-         особливостей приватизації майна державних аграрних підприємств;

-         значення окремих правових інститутів землекористування: особистого селянського господарства, фермерського господарства, садівництва, городництва;

-         визначення юридичних гарантій для свободи аграрного підприємництва та щодо реалізації громадянами права власності на землю;

-         державної аграрної політики та аграрного протекціонізму з урахуванням перспектив вступу України до СОТ.

Слухачі повинні знати:

-         предмет, завдання і принципи аграрного права;

-         поняття та структуру АПК;

-         правові основи щодо здійснення аграрного підприємництва;

-         правові засади розвитку соціальної сфери села;

-         правове регулювання державних закупівель с/г продукції;

-         структуру та завдання діяльності біржового с/г ринку;

-         поняття та види аграрно-правових зобов’язань;

-         правове регулювання діяльності підсобних промислових господарств та промислів;

-         правове регулювання діяльності аграрного ринку;

-         заходи у сфері забезпечення продовольчої безпеки.

Слухачі повинні вміти:

-          орієнтуватися в чинному аграрному законодавстві України, що регулює питання розвитку сільського господарства та вітчизняного АПК, гарантування продовольчої безпеки, становлення соціальної сфери села, складати проекти аграрних договорів, давати правильну юридичну кваліфікацію означеним аграрним правовідносинам.

 

Навчальна дисципліна «Аграрне право» займає одне з провідних місць в системі національної юридичної освіти. З урахуванням здійснення євро інтеграції та членства України у СОТ «Аграрне право» є важливою складовою професійної юридичної підготовки. Навчальна дисципліна «Аграрне право» передбачає опанування інструментарієм науки аграрного права, з`ясування ролі цієї юридичної дисципліни в регулюванні сучасних аграрних відносин, які регламентують питання забезпечення продовольчої безпеки, діяльності суб’єктів агробізнесу, соціального розвитку села в умовах членства України у СОТ, державної підтримки сільського господарства та АПК. Відповідно до навчального плану Інституту на вивчення нормативної дисципліни «Аграрне право» передбачено 162 годин: 20 аудиторних, з яких 16 – лекцій та 4 – семінарські заняття, 142 години відводиться на самостійну роботу слухачів. Форма контролю – іспит.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА №1.

Поняття, предмет та джерела аграрного права України

 

Історичний аспект розвитку та становлення аграрного права України. Аграрна політика та аграрна реформа України, їх завдання та зміст в умовах ринкових економічних відносин. Напрями аграрної реформи в Україні. Поняття продовольчої безпеки за законодавством України. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки. Індикатори продовольчої безпеки. Порядок здійснення оцінки стану продовольчого забезпечення. Поняття доступності та достатності продовольства. Поняття аграрного права та його особливості як галузі права. Предмет аграрного права. Функції аграрного права. Співвідношення аграрного та земельного права з іншими юридичними дисциплінами. Принципи аграрного права. Поняття принципу аграрного протекціонізму. Методи правового регулювання сучасних аграрних відносин. Визначення аграрного права. Аграрне право як навчальний курс, дисципліна, наука. Завдання аграрного права. Система аграрного права. Поняття та напрями аграрної реформи. Структура АПК України. Поняття сільськогосподарської діяльності в Україні. Особливості здійснення сільськогосподарської діяльності. Поняття і класифікація джерел аграрного права. Конституція і закони України як основні джерела аграрного права. Укази президента України у системі джерел аграрного права. Правові акти Уряду України та органів державного управління у системі аграрного права законодавства. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів як джерел аграрного права. Міжнародно-правові акти як джерела аграрного права. Нормативно-правові акти Міністерства аграрної політики та продовольства України як джерела аграрного права.

 

ТЕМА №2.

Суб’єкти аграрного права України

 

Поняття і класифікація суб`єктів аграрного права України. Співвідношення понять «суб`єкт аграрного права», «суб`єкт агробізнесу», «суб`єкт аграрного підприємництва». Правосуб’єктність аграрних підприємств. Державні аграрні підприємства як суб’єкти аграрного права. Загальна характеристика суб'єктів аграрного права кооперативного типу. Поняття сільськогосподарського кооперативу та їх види. Агрофірми та спілки селян як суб’єкти аграрного права. Поняття земельного та майнового паю. Мета здійснення паювання землі та майна колективних аграрних підприємств. Поняття та зміст управління аграрним підприємством. Характеристика органів управління аграрним підприємством. Повноваження загальних зборів. Порядок прийняття рішень загальними зборами членів. Повноваження правління. Компетенція спостережної ради аграрного підприємства. Компетенція ревізійної комісії. Представницькі органи колективних сільськогосподарських підприємств. Повноваження спеціалістів та керівників структурних підрозділів на колективних аграрних підприємствах. Характеристика управління державним аграрним підприємством. Система органів управління в державних аграрних підприємствах. Правове становище директора державного аграрного підприємства. Контрактний порядок призначення директора державного сільськогосподарського підприємства. Сутність та мета укладання договорів про рентні платежі на підприємствах кооперативного типу. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів. Повноваження виконавчого директора сільськогосподарського кооперативу. Суб'єкти аграрного права корпоративного типу та їх характеристика. Аграрні АТ та ТОВ й особливості їх правового статусу. Суб'єкти аграрного права засновані на приватній власності. Співвідношення понять приватне аграрне підприємство та фермерське господарство. Види державних аграрних підприємств. Особливості приватизації майна державних аграрних підприємств. Правове становище Національної акціонерної компанії «Украгролізинг». Характеристика правового режиму майна державного сільськогосподарського підприємства: об`єкти і зміст майнових прав. Сутність, особливості та відмінності права повного господарського відання  й права оперативного управління майном. Правовий режим основних, оборотних, пайових та інших фондів державного аграрного підприємства. Поняття фуражного та насіннєвого фондів та мета їх створення. Приватно-орендні аграрні підприємства як різновид спільних аграрних підприємств. Особливості приватизації підприємств АПК. Мета та порядок корпоратизації державних сільськогосподарських підприємств. Правовий порядок державної реєстрації суб'єктів аграрного підприємництва. Поняття та завдання діяльності Національної аграрної палати як суб’єкта аграрного права України.

 

ТЕМА №3

Правове регулювання спеціалізації аграрних підприємств

 

Визначення спеціалізації аграрних підприємств в сільському господарстві України. Основні, додаткові та допоміжні галузі аграрного виробництва. Типи спеціалізованих господарств. Поняття підсобного промислового підприємства та промислу, їх види. Необхідність та мета створення промислів. Особливості діяльності промислів. Поняття та завдання діяльності підприємств народного художнього промислу. Поняття та зміст права власності на майно та на вироблену продукцію сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типу. Суб’єкти та об’єкти права власності колективних с/г підприємств. Поняття та особливості правового режиму фондів сільськогосподарських підприємств. Загальна характеристика виробничих та невиробничих фондів сільськогосподарських підприємств. Поняття та значність пайового фонду майна. Захист права власності в сільському господарстві. Майнова правосуб`єктність учасників агро-АТ та ТзОВ. Правове регулювання розподілу дивідендів між власниками акцій підприємств корпоративного типу. Визначення агромаркетингу. Правове регулювання організації продажу аграрної продукції. Бізнес-план аграрного підприємства та його складові компоненти. Поняття рентабельності та прибутковості аграрного підприємства. Поняття та методика складання комерційного плану  та бізнес-плану як основних документів с/г підприємств, з метою збільшення ефективності виробничо-господарської діяльності. Юридичний план аграрного підприємства: мета його створення та напрями реалізації. Додержання вимог законодавства щодо якості і безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів при здійснені  товарного аграрного виробництва. Поняття та особливості організації збуту сільськогосподарської продукції. Особливості формування регіональних дилерських мереж постачання аграрної продукції. Методика планування, обліку і калькування собівартості продукції аграрних підприємств.

 

ТЕМА №4

Правове регулювання діяльності фермерських та особистих селянських господарств

Мета створення та діяльності фермерських господарств. Фермерське господарство: поняття, суб’єктний склад, мета створення. Соціально-економічне призначення фермерських господарств в сучасних умовах. Законодавчі основи створення і діяльності фермерських господарств. Права і обов’язки громадян щодо ведення фермерських господарств. Стадії створення фермерського господарства. Фермерське господарство як суб`єкт права власності. Право власності фермерського господарства на землю, майно, кошти, вироблену продукцію, одержанні прибутки (доходи). Податкові зобов`язання фермерського господарства, їх види, зміст. Особливості майнової відповідальності за порушення умов договірних зобов’язань. Умови і порядок надання кредитів фермерським господарствам. Особливості державного регулювання господарської діяльності фермерських господарств. Правовий порядок, умови та особливості здійснення обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур фермерськими господарствами. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства. Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Суб’єктний склад особистого селянського господарства. Правовий порядок створення особистого селянського господарства. Напрями діяльності особистого селянського господарства. Особливості розведення худоби і птиці в особистих селянських господарствах. Садівництво та городництво як інститути особистого селянського господарства. Майнові та земельні правовідносини в особистому селянському господарстві. Підстави та правовий порядок для припинення діяльності особистого селянського господарства. Особливості приватизації земельних ділянок членами особистого селянського господарства. Договори про вирощування і відгодівлю молодняку худоби та птиці в особистому селянському господарстві. Заходи державної підтримки особистих селянських господарств. Права та обов’язки сільськогосподарських підприємств щодо надання допомоги громадянам, які займаються веденням особистого селянського господарства.

ТЕМА №5

Біржовий сільськогосподарський ринок 

 

Ринкова торгівля аграрною продукцією в Україні та її ознаки. Історія створення вітчизняного аграрного ринку. Поняття аграрного ринку. Поняття та ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції. Поняття біржового сільськогосподарського ринку та його система. Законодавче регулювання здійснення біржової торгівлі. Поняття та завдання діяльності аграрної біржі в Україні. Поняття Аграрного фонду, напрями його діяльності та завдання. Поняття державних інтервенцій. Товарна та фінансова інтервенції. Стадії біржової торгівлі. Суб’єкти біржової торгівлі. Правовий статус маклера та біржового брокера. Поняття та характеристика правових документів, які укладаються на біржі. Правила біржових торгів. Поняття та види біржових операцій. Операції з реальним товаром та їх характеристика. Поняття та характеристика ф’ючерсних та опціонних угод. Правовий порядок укладання біржових угод. Підстави для визнання біржових угод недійсними та порядок розірвання біржових угод. Поняття спекуляції цінами при здійсненні біржової торгівлі. Діяльність біржового арбітражу та порядок винесення ним рішень. Основні засади вітчизняної державної аграрної політики на період до 2015 року. Заходи державної підтримки аграрних товаровиробників. Завдання державної продовольчої політики в Україні. Біржова торгівля у країнах ЕС. Гуртові ринки аграрної продукції у ЕС. Міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією та її особливості.

 

ТЕМА №6

Правове регулювання соціальної сфери села  

 

Поняття соціальної сфери села. Поняття та основні напрями соціальної політики України. Пріоритетні засади розвитку українського села в період ринкових аграрних відносин. Поняття правового режиму об’єктів соціальної сфери села. Поняття та види об’єктів соціальної сфери України. Класифікація об’єктів соціальної сфери. Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села. Підготовка та перепідготовка спеціалістів для соціальної сфери села. Правове регулювання житлового будівництва на селі. Правове регулювання шляхового будівництва в сільський місцевості. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села. Перспективи розвитку матеріального та соціального рівня жителів села. Соціальні пільги для селян. Газифікація, електрифікація і водопостачання у сільських населених пунктах. Пільги для селян. Програм розвитку та фінансування сільської місцевості: “Власний дім”, “Шкільний автобус”, “Зелений туризм”. Правове регулювання залучення інвестицій для розвитку соціальної сфери села. Соціальний та правовий захист селян. Поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності. Суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності. Особливості здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності. Заходи реалізації політики аграрного протекціонізму у сільській місцевості.

 

ТЕМА №7

Аграрно-правові зобов'язання

Правові основи впровадження ринкових засад господарювання в АПК. Поняття аграрно-правового зобов’язання. Договір - форма регулювання товарно-грошових відносин аграрних підприємств. Поняття та види аграрних договорів. Поняття договірної правосуб’єктності. Договори у сфері реалізації сільськогосподарської продукції. Характеристика договору поставки сільськогосподарської продукції. Договір контрактації та його загальна характеристика. Відповідальність за не виконання або неналежне виконання умов договору контрактації. Загальна характеристика договорів купівлі-продажу аграрної продукції та продовольства. Договори кредитування суб’єктів агробізнесу. Правовий порядок надання кредитів під заставу майбутнього врожаю аграрним товаровиробникам. Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва. Договори фінансового лізингу та порядок їх укладання та виконання. Договори матеріально-технічного забезпечення та виробничо-технічного обслуговування. Поняття технічного асистансу. Основні завдання у сфері машинобудування для АПК. Договірні відносини з приводу виробничо-технічного, ремонтного і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників. Договірні відносини з приводу меліоративного та агрохімічного обслуговування. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу в аграрне виробництво. Договори ноу-хау в аграрній сфері. Договори інвестування в АПК та їх загальна характеристика. Договірні відносини за участю аграрних товаровиробників щодо реалізації продуктів харчування, продукції, сировини. Організаційно-правовий механізм захисту прав покупців сільськогосподарських машин, комбайнів та агрегатів. Поняття зовнішньоекономічного контракту на поставку сільськогосподарської продукції. Види та особливості зовнішньоекономічних контрактів. Поняття демпінгу продовольства та правовий порядок проведення антидемпінгових розслідувань з метою запобігання ввезенню та обігу в Україні дешевих неякісних продовольчих товарів з країн третього світу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінарське заняття 1. Поняття та завдання аграрної реформи в сучасних умовах.  – 4 год.

Мета: поглибити та закріпити знання, отриманні слухачами на лекційних заняттях з зазначеної тематики, визначити рівень фахової підготовки слухачів у питаннях правового забезпечення аграрної реформи, напрямів вдосконалення вітчизняного аграрного законодавства в умовах членства СОТ.      

Основні питання:

 1. Поняття та завдання аграрної реформи.
 2. Шляхи реалізації аграрної реформи в Україні.
 3. Правове забезпечення аграрної реформи.
 4. Поняття та заходи аграрного протекціонізму.
 5. Поняття та організаційно-правові заходи забезпечення продовольчої безпеки.
 6. Правові наслідки для сільського господарства після вступу України до СОТ.

Методичні рекомендації з підготовки до семінарського заняття: при підготовці до семінарського заняття слухачі повинні ознайомитися з положеннями діючого аграрного законодавства України, зокрема з наступними законодавчими актами: «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про продовольчу безпеку України», «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», «Про безпечність та якість харчових продуктів» та положеннями міжнародно-правових актів СОТ щодо перспектив розвитку сільського господарства, а саме: Угодами «Про сільське господарство», «Про технічні бар’єри в торгівлі», «Про санітарні та фітосанітарні правила». Також слухачі повинні ознайомитися із основними науковими розробками та працями вітчизняних фахівців науки аграрного права в контексті правового забезпечення аграрної реформи та забезпечення продовольчої безпеки.

Результатом проведеного семінарського заняття повинно стати вміння слухачів визначати поняття та завдання аграрної реформи в Україні, визначати позитивні та негативні тенденції щодо процесів аграрного реформування, деталізувати правові наслідки для сільського господарства після вступу України до СОТ, здійснювати правову регламентацію обігу продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, що містять генетично модифіковані організми й трансгенні культури, визначати напрями державного регулювання та забезпечення національної продовольчої безпеки, заходи державного аграрного протекціонізму, державні гарантії захисту майнових прав селян в процесі здійснення аграрної реформи.

 

 

 

 

 1. 4.     ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

При підготовці контрольної роботи студенти повинні ознайомитися із чинним аграрним законодавством, думками фахівців аграрно-правової науки, доктринами сучасного розвитку аграрних відносин в Україні. Контрольна робота повинна складатися із вступу, де визначається актуальність тематики роботи, 3 основних проблемних питань, які необхідно ретельно розкрити, і узагальнених висновків, у яких відображаються результати проведеного дослідження. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (включаючи перелік використаних джерел). Контрольна робота готується переважно з використанням ПЕОМ за наступними вимогами: Times New Roman 14, Інтервал – Абзац 1, параметри сторінки верхнє – 2, праве – 1.5,  ліве – 2.

Студентам пропонується 3 варіанти тематик контрольних робіт з курсу «Аграрне право» відповідно до Першої літери прізвища. Кожен варіант містить 20  тем контрольних робіт, які самостійно обираються студентами. Не допускається підготовка 3 студентами конкретної навчальної групи однієї тієї ж самої теми контрольної роботи. Написання контрольної роботи є творчим процесом, до якого треба сумлінно ставитися, тому забороняється використовувати контрольні роботи розміщені в Інтернеті на відповідних веб-порталах, використовувати нормативні акти аграрного законодавства, які втратили чинність. Контрольна робота готується та здається студентом максимум за тиждень до початку сесії. Несвоєчасна підготовка контрольної роботи дає підстави не допуску студента до складання іспиту з нормативної дисципліни «Аграрне право».

Прізвище на літери А-Г:

1.Правове забезпечення аграрної реформи.

2. Завдання сучасного аграрного законодавства.

3. Пріоритети державної аграрної політики у сучасний період.

4. Сучасні аграрні правовідносини: поняття та зміст.

5. Поняття та види суб’єктів аграрного права.

6. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів.

7. Поняття та зміст аграрної правосуб’єктності.

8. Поняття та заходи забезпечення продовольчої безпеки України.

9. Шляхи розвитку сучасного аграрного законодавства.

10.Правовий порядок приватизації майна державних аграрних підприємств.

11.Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин.

12.Поняття та види корпоративних прав учасників аграрних підприємств.

13.Аграрне законодавство СОТ.

14.Правовий порядок реалізації права на земельний пай.

15.Правовий порядок реалізації права на майновий пай.

16.Аграрний протекціонізм: поняття та особливості запровадження.

17.Право на продовольче забезпечення: поняття та порядок його реалізації.

18 Правові аспекти створення та діяльності фермерських господарств.

19. Державна підтримка фермерських господарств в Україні.

20. Земельні та майнові правовідносини у фермерському господарстві.

Прізвище на Д-О:

1.Правові засади створення та діяльності особистих селянських господарств.

2.Державна підтримка особистих селянських господарств в Україні.

3.Земельні та майнові правовідносини в особистому селянському господарстві

4.Поняття виробничо-господарської діяльності аграрних товаровиробників.

5.Правові засади створення та діяльності промислів та підсобних господарств.

6.Поняття, зміст та особливості здійснення зеленого сільського туризму.

7.Правове становище підприємства народного художнього промислу.

8.Суб’єкти сучасних аграрних відносин.

9.Правовий механізм субсидування тваринництва.

10.Правовий механізм оформлення дотацій на рослинництво.

11.Організація продажу аграрної продукції.

12.Поняття та суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності.

13.Правове регулювання розвитку соціальної сфери села та сільських територій.

14.Державно-правове регулювання сільського господарства в Україні.

15.Завдання діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

16. Поняття адміністративного регулювання цін на аграрну продукцію.

17. Особливості розвитку органічного виробництва в Україні.

18.Правові засади обігу продуктів харчування, що містять ГМО.

19.Правовий порядок та особливості маркування продукції, що містить ГМО.

20. Поняття аграрного договору та особливості його укладання та виконання.

 

Прізвище на П-Я:

1.Поняття та завдання оптового ринку сільськогосподарської продукції.

2 Типові зловживання й порушення законодавства в процесі аграрної реформи.

3.Завдання державної політики підтримки оптових ринків с/г продукції.

4.Поняття та основні завдання діяльності Аграрного фонду.

5.Поняття та завдання діяльності Державного інтервенційного фонду.

6.Поняття об'єктів державного цінового регулювання на аграрному ринку.

7.Поняття та види державних аграрних інтервенцій.

8.Поняття та завдання дерегуляції ринку продовольства в сучасних умовах.

9.Правовий статус аграрної біржі.

10.Напрями діяльності аграрної біржі.

11.Поняття ф`ючерсного контракту на поставку с/г продукції.

12.Поняття та завдання діяльності Національної аграрної палати.

13.Державні закупівлі продовольства: поняття, зміст, порядок здійснення.

14.Поняття та ознаки договору поставки с/г продукції.

15.Поняття та ознаки договору контрактації сільськогосподарської продукції.

16.Поняття та особливості договору кредитування аграрних товаровиробників. 17.Поняття та характеристика договору фінансового лізингу.

18.Поняття та характеристика договору технічного сервісу.

19. Поняття та особливості договору матеріально - технічного забезпечення АПК.

20. Правові засади розвитку соціальної сфери села в Україні.

 

 

5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Поняття та предмет аграрного права.
 2. Поняття сільськогосподарської діяльності. Галузі аграрного виробництва.
 3. Принципи аграрного права.
 4. Поняття принципу аграрного протекціонізму.
 5. Правові наслідки для сільського господарства після вступу України до СОТ.
 6. Поняття та види джерел аграрного права.
 7. Поняття та структура аграрних правовідносин.
 8. Поняття права на земельний пай.
 9. Поняття права на майновий пай.

10. Завдання аграрного законодавства.

11. Поняття продовольчої безпеки.

12. Напрями забезпечення продовольчої безпеки.

13. Загрози продовольчій безпеці України.

14. Юридичнпй аналіз ЗУ «Про продовольчу безпеку України».

15. Юридичний аналіз ЗУ «Про державну підтримку с/г України».

16. Заходи державної підтримки суб’єктів аграрного підприємництва. 

17. Правовий механізм субсидування тваринництва.

18. Правовий механізм оформлення дотацій на рослинництво.

19. Правове регулювання якості та безпечності продуктів харчування.

20. Державна аграрна політика та її завдання.

21. Поняття та види суб`єктів аграрного права.

22. Суб’єкти аграрного права державної форми власності.

23. Особливості приватизації майна в АПК.

24. Характеристика аграрних підприємств кооперативного типу.

25. Органи управління на аграрних підприємствах кооперативного типу.

26. Поняття та ознаки сільськогосподарського кооперативу.

27. Види сільськогосподарських кооперативів.

28. Компетенція виконавчого директора у виробничому сільськогосподарському кооперативі. 

29. Характеристика аграрних підприємств корпоративного типу.

30. Органи управління на аграрних підприємствах корпоративного типу.

31. Поняття фермерського господарства.

32. Ознаки фермерського господарства.

33. Суб’єктний склад фермерського господарства.

34. Стадії створення фермерського господарства.

35. Земельні та майнові відносини у фермерському господарстві.

36. Правові підставі для припинення діяльності фермерського господарства.

37. Особисті селянські господарства та їх характеристика.

38. Земельні та майнові відносини в ОСГ.

39. Правовий порядок приватизації земельних ділянок членами ОСГ.

40. Поняття спеціалізації аграрного виробництва.

41. Профілюючі галузі аграрного товарного виробництва. 

42. Типи спеціалізованих аграрних підприємств.

43. Правове регулювання діяльності промислів та підсобних господарств.

44. Правові засади організації продажу аграрної продукції.

45. Поняття та завдання агромаркетингу в сучасних умовах.

46. Поняття та ознаки оптового ринку сільськогосподарської продукції.

47. Типові зловживання і порушення законодавства в умовах аграрної реформи

48. Поняття та завдання аграрної реформи.

49. Напрями державної політики підтримки оптових ринків с/г продукції.

50. Поняття біржового сільськогосподарського ринку.

51. Завдання діяльності біржового сільськогосподарського ринку.

52. Структура біржового сільськогосподарського ринку.

53. Основні завдання діяльності Аграрного фонду.

54. Поняття та завдання діяльності Державного інтервенційного фонду

55. Поняття об'єктів державного цінового регулювання при формуванні державного продовольчого резерву.

56. Поняття та види державних аграрних інтервенцій.

57. Правовий порядок здійснення товарних та фінансових інтервенцій.

58. Правовий статус аграрної біржі.

59. Напрями діяльності аграрної біржі.

60. Стадії біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

61. Правове регулювання торгівлі реальною аграрною продукцією.

62. Поняття ф`ючерсного контракту на поставку с/г продукції. 

63. Поняття та завдання діяльності Національної аграрної палати.

64. Державні закупівлі продовольства: поняття, зміст.

65. Поняття та ознаки договору поставки с/г продукції.

66. Поняття та ознаки договору контрактації сільськогосподарської продукції.

67. Особливості укладання договорів контрактації в сучасних умовах.

68. Поняття і особливості договору кредитування аграрних товаровиробників.

69. Поняття та характеристика договору фінансового лізингу.

70. Поняття та характеристика договорів технічного сервісу.

71. Поняття та особливості договору матеріально - технічного забезпечення.

72. Поняття та види зовнішньоекономічних контрактів, які укладаються за участю суб’єктів агробізнесу.

73. Поняття демпінгу продовольства та заходи щодо його недопущення.

74. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

75. Правовий режим земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

76. Поняття та суб’єкти сільськогосподарської дорадчої діяльності.

77. Поняття та об’єкти соціальної сфери села.

78. Напрями розвитку соціального становлення села.

79. Правове регулювання розвитку соціальної сфери села та сільських територій

80. Державно-правове регулювання сільського господарства в Україні.

81. Завдання діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

82. Поняття адміністративного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію.

83. Особливості розвитку органічного виробництва в Україні.

84. Пріоритетні напрями державної аграрної політики в умовах членства України у СОТ.

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

I.Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.-1996.- №30.- Ст.141.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002.- №3-4.- Ст.27.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №18.- №19-20.- Ст.21-22, Ст.144.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №40-44.- Ст.356.
 5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755 // Відомості Верховної Ради України. - 2011.- №15-17.- Ст.112.
 6. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 року №2114 // Відомості Верховної Ради України.-1992.- №20.- Ст.272.
 7. Про пестициди і агрохімікати: Закон України 2 березня 1995 року №86 // Відомості Верховної Ради України. – 1995.- №14.- Ст.91.
 8. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 року №290 // Відомості Верховної Ради України. – 1996.- №41.- Ст.188
 9. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року №469 // Відомості Верховної Ради України. -1997.- №39.- Ст.261.
 10. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 року №591 // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- №22-23.- Ст.198.
 11. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 року №758 // Відомості Верховної Ради України. – 1999.-№32.- Ст.268.
 12. Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 21 грудня 1999 року №1328 // Відомості Верховної Ради України. – 2000.-№6-7.- Ст.37.
 13. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 року №1393 // Відомості Верховної Ради України. – 2000.- №12.- Ст.95.
 14. Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 року №1389 // Відомості Верховної Ради України. – 2000.- №11.- Ст.90.
 15. Про бджільництво: Закон України від 22 лютого 2000 року №1492 // Відомості Верховної Ради України. - 2000.- №21.- Ст.157.
 16. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року №2894 // Відомості Верховної Ради України. -2002.- №14.- Ст.97.
 17. Про народні художні промисли: Закон України від 21 червня 2001 року №2547 // Відомості Верховної ради України. – 2001.- №41.- Ст.199.
 18. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України від 7 лютого 2002 року №3023 // Відомості Верховної ради України. – 2002.- №24.- Ст.167.
 19. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 року №0037 // Відомості Верховної Ради України. - 2002.- №35.- Ст.258.
 20. Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 року №411 // Відомості Верховної Ради України. -2003.- №13.- Ст.92
 21. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них від 6 лютого 2003 року №486 // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №15.- Ст.107.
 22. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року №799 // Відомості Верховної Ради України. -2003.- №29.- Ст.232.
 23. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 року №899 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №38.- Ст.314.
 24. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: Закон України від 5 червня 2003 року №900 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №38.- Ст.315.
 25. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року №973 // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- №45.- Ст.363.
 26. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року №1381 // Відомості Верховної Ради України. – 2004.- №15.- Ст.231.
 27. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 червня 2004 року №1807 // Відомості Верховної Ради України. -2004.- №38.- Ст.470.
 28. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004.- №47.- Ст.513.
 29. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року №1877 // Відомості Верховної Ради України. -2004.- №49.- Ст.527.
 30. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16 червня 2005 року №2662 // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- №31.- Ст.419.
 31. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 6 вересня 2005 року №2809 // Відомості Верховної Ради України.-2005.- №50.- Ст.533.
 32. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовтня 2005 року №2982 // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- №1.- Ст.17
 33. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 15 грудня 2005 року №3205 // Відомості Верховної Ради України. – 2006.- №14.- Ст.118.
 34. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України від 31 травня 2007 року №1103 // Верховної Ради України. - 2007.- №35.- Ст.484.
 35. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року №514 // Верховної Ради України. - 2008.- №50- 51.-Ст.384.
 36. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року №1561 // Відомості Верховної Ради України. – 2009.- №51.- Ст.755.
 37. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року №1559 // Відомості Верховної Ради України. – 2010.- №1.- Ст.2
 38. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21 грудня 2010 року №2818 // Голос України. – 2010.- №6.
 39. Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції: Закон України від 19 травня 2011 року №3390 // Голос України.–2011.- №108.
 40. 40.                                                                                          Про Державну інспекцію сільського господарства України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року №459 // Офіційний вісник України. – 2011.- №29
 41. 41.                                                                                          Про Положення про Державне агентство резерву України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року №463 // Офіційний вісник України. – 2011.- №12
 42. 42.                                                                                          Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року №465 // Офіційний вісник України. – 2011.- №29
 43. Про Державне агентство рибного господарства України: Указ Президента України від 16 квітня 2011 року №484 //  Офіційний вісник України. – 2011.- №31
 44. 44.                                                                                          Про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 23 квітня 2011 року №500 // Офіційний вісник України. – 2011.- №31
 45. 45.                                                                                          Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року №464 // Офіційний вісник України. – 2011.- №12
  1. Про Аграрний фонд: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 року №543 // Офіційний вісник України. – 2005.- №27.
  2. Про створення Аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2005 року №1285 // Офіційний вісник України. – 2005.- №52
  3. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1158 // Офіційний вісник України. – 2007.- №73
  4. Деякі питання продовольчої безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року №1379 // Офіційний вісник України. – 2007.- №93
  5. Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року №423 // Офіційний вісник України. – 2009.- №29
  6. Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 року №468 // Офіційний вісник України. – 2009.- №37.
  7. Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року №557 // Офіційний вісник України. – 2009.- №42
  8. Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року №562 // Офіційний вісник України. – 2009.- №43
  9. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №743 // Офіційний вісник України. – 2009.- № 51.
  10. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року №828 // Офіційний вісник України. – 2009.- №60.
  11. Деякі питання використання зерна державного резерву: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року №159 // Офіційний вісник України. – 2011.- №15

II. Навчальна література

 1. Аграрне право України / за редакцією Погрібного О.О., К.: Істина, 2006.- 460 с.
 2. Аграрне право України: Підручник за ред. В.М.Єрмоленка.- К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
 3. Батигіна О. Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2010.- №5.- С.31-34.
 4. Берлач Н. Напрями вдосконалення правового забезпечення органічного сільського господарства в Україні / Н. Берлач // Підприємництво, господарство і право. – 2009.-№12.- С.12-14.
 5. Бобкова А. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва / А. Бобкова // Право України. – 2011.- №2.- С. 124-131.
 6. Гафурова О. Правове становище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – агроторгових домів за законодавством України / О.Гафурова, Е. Панькова // Юридична Україна. – 2008.-№5.-С.92-96.
 7. Гафурова О. Правовий механізм передачі об’єктів соціальної інфраструктури се6ла у комунальну власність / О. Гафурова // Юридична Україна. -2010.- №3.- С.84-87.
 8. Горевий В. Приватно-орендні підприємства: окремі питання щодо їх легітимності / В. Горевий // Право України.-2006.- №7.- С.164-167.
 9. Гребенюк М. Державно-правове регулювання забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Право України. – 2009.-№5.-С.92-98.
 10. Гребенюк М. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Юридична Україна. – 2009.-№12. – С.161 – 166.
 11. Гребенюк М. Система органів державної влади у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України / М. Гребенюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №7. – С.38 - 48.
 12. Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу / М. Гребенюк // Право України.-2010.- №9. – С.227 - 232.
 13. Гребенюк М. Вдосконалення законодавства у сфері здійснення державних закупівель продовольства як складова системи забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Юридична Україна. - 2010. - №9.
 14. Гребенюк М.В. Проблеми законодавчого забезпечення продовольчої безпеки в зарубіжних державах / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2010.- №10. – C.52-55.
 15. Гребенюк М.В. Правовий механізм гарантування продовольчої безпеки в сучасних умовах / М. Гребенюк // Право України. - 2010.- №12- C.244-251.
  1. Гребенюк М.В.Новий формат державно-правового регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2011.-№9.–C.103-106.
  2. Єрмоленко В. Майнове становище фермерського господарства як суб`єкта аграрно-майнових правовідносин / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право.- 2007.-№11.- С.59-62.
  3. Єрмоленко В. Правове становище сільськогосподарських акціонерних товариств / В. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право.- 2007.-№10.- С.83-86.
  4. Єрмоленко В. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин / В. Єрмоленко: Монографія. – К.: Магістр- XXI сторіччя, 2008. - 188 с.
  5. Коваленко Т. Правові питання зайнятості селян / Т. Коваленко, С. Черноус // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2009.- №3.- С.72-79.
  6. Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права / В. Корольов // Підприємництво, господарство і право.- 2008.-№5.- С.85-87.
  7. Кузьміна М. Визначення поняття „якість продукції” та критерії ії оцінки / М. Кузьміна // Підприємництво, господарство і право.-2007.-№12.
  8. Назаренко В. Особливості укладання, виконання та відповідальності за невиконання умов договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В. Назаренко // Підприємництво, господарство і право.- 2007.-№12.- С.72-76.