Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

АКТИВИ

АКТИВИ

I. Необоротні активи

Коди рядків 1000, 1001, 1002– “Нематеріальні активи”. У статті відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” або МСБО 38 “Нематеріальні активи”. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу, яка наводиться у дужках.

Код рядка 1005– “Незавершені капітальні інвестиції”. У статті відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

Коди рядків 1010, 1011, 1012–“Основні засоби”. У статті наводиться наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” або МСБО 16 “Основні засоби”, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

 Код рядка 1015 – “Інвестиційна нерухомість”. У статті відображається вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” або МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”. У цій статті наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу. У разі якщо відповідно до зазначеного П(С)БО чи МСБО інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість інвестиційної нерухомості (додатковий рядок 1016) та сума зносу у дужках (додатковий рядок 1017).

Код рядка 1020– “Довгострокові біологічні активи”. У статті відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за П(С)БО 30 “Біологічні активи” або МСБО 41 “Біологічні активи”. У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до П(С)БО 30 “Біологічні активи” або МСБО 41 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться їх первісна вартість (додатковий рядок 1021) та сума накопиченої амортизації у дужках (додатковий рядок 1022).

Коди рядків 1030, 1035– “Довгострокові фінансові інвестиції”. У статті відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь - який момент. У цій статті окремо виділені фінансові інвестиції, які згідно з П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” обліковуються за методом участі в капіталі (або МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”), і окремо вказуються інші фінансові інвестиції (МСБО 39 “Фінансові інструменти”).

Код рядка 1040– “Довгострокова дебіторська заборгованість”. У статті відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка буде пога­шена після 12 місяців з дати балансу, наприклад, заборгованість орендаря за фінансовою орендою. Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтовою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Код рядка 1045– “Відстрочені податкові активи”. У статті відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що визначається відповідно до П(С)БО 17 “Податок на прибуток” або МСБО 12 “Податки на прибуток”.

Код рядка 1050– “Гудвіл”. У додатковій статті відображається сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання, що визначається відповідно до П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств” або МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу”. Інформація щодо вартості гудвілу включається до підсумку балансу.

Код рядка 1060– “Відстрочені аквізиційні витрати”. У додатковій статті страховиками відображається сума аквізиційних витрат страховика, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту). Сума відстрочених аквізиційних витрат включається до підсумку балансу.

Код рядка 1065– “Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах”. У додатковій статті страховиками відображаються кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам. Інформація про залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах включається до підсумку балансу.

Код рядка 1090– “Інші необоротні активи”. У статті наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Необоротні активи”.

Код рядка 1095– “Усього за розділом І”. У статті наводиться інформація про загальну вартість усіх необоротних активів суб’єкта господарювання.

 

II. Оборотні активи

Код рядка 1100– “Запаси”. У статті  відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з П(С)БО 9 “Запаси” або МСБО 2 “Запаси”, зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів (код рядка 1101), незавершеного виробництва (код рядка 1102), готової продукції (код рядка 1103) та товарів (код рядка 1104). До підсумку балансу включається загальна вартість запасів, інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

Код рядка 1110– “Поточні біологічні активи”. У статті відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з П(С)БО 30 або МСБО 41.

Код рядка 1115– “Депозити перестрахування”. У додатковій статті страховиками наводиться сума за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Сума за угодами перестрахування включається до підсумку балансу.

Код рядка 1120– “Векселі одержані”. У додатковій статті відображається заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Коди рядка 1125– “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги”. У статті відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів.

Коди рядка 1130  – “Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами”. К статті відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам, у рахунок наступних платежів.

Коди рядка 1135– “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”. відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток (код рядка 1136).

Код рядка 1140– “Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів”. У додатковій статті відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам, у рахунок наступних платежів.

Код рядка 1145– “Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків”. У додатковій статті відображається заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо вказаної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1155– “Інша поточна дебіторська заборгованість”. У статті відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

Код рядка 1160– “Поточні фінансові інвестиції”. У статті відображають відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Коди рядка 1165– “Гроші та їх еквіваленти”. У статті відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи. У разі відповідності ознакам суттєвості, окремо може бути наведена у додаткових статтях інформація про готівку (код рядка 1166) та гроші на рахунках в банку (код рядка 1167). До підсумку балансу включається загальна сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку і гроші на рахунках в банку наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

Код рядка 1170– “Витрати майбутніх періодів”. У статті відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Код рядка 1180– “Частка перестраховика у страхових резервах”. У додатковій статті страховики наводять визначену та оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства. До підсумку балансу включається загальна сума частки перестрахувальника у страхових резервах.

Код рядка 1190 – “Інші оборотні активи”. У статті відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу ”Оборотні активи”.

Код рядка 1195 – “Усього за розділом ІІ”. У статті наводилася інформація про загальну вартість усіх оборотних активів суб’єкта господарювання.

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Код рядка 1200  – “Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття”. У статті відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” або МСФЗ 5 “”.

Код рядка 1300– “Баланс” (валюта балансу). У статті відображається сума всіх активів підприємства.

 

ПАСИВИ

І. Власний капітал

Код рядка 1400– “Зареєстрований (пайовий) капітал”. У статті наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства.

Код рядка 1405– “Капітал у дооцінках”. У статті наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів.

Код рядка 1410– “Додатковий капітал”. У статті відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та інші складові додаткового капіталу. У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях “Емісійний дохід” (код рядка 1411) та “Накопичені курсові різниці” (код рядка 1412). До підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.

Код рядка 1415– “Резервний капітал”. У статті наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Код рядка 1420 – “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”. У статті відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 1425 – “Неоплачений капітал”. У статті відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 1430 – “Вилучений капітал”. У статті господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 1435 – “Інші резерви”. У додатковій статті страховиками наводяться інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу. Сума інших резервів включається до підсумку балансу.

Код рядка 1495 – “Усього за розділом І”. У статті наводиться сума всього власного капіталу підприємства.

 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Код рядка 1500 – “Відстрочені податкові зобов’язання”. У статті наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до П(С)БО 17 або МСБО 12.

Код рядка 1510 – “Довгострокові кредити банків”. У статті наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.

Код рядка 1515 – “Інші довгострокові зобов’язання”. У статті наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов’язання, зокрема зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

Код рядка 1520 – “Довгострокові забезпечення”. У статті відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті «Довгострокові забезпечення витрат персоналу» (код рядка 1521). До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових забезпечень.

Код рядка 1525 – “Цільове фінансування”. У статті наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств.

Код рядка 1526 – “Благодійна допомога”. У додатковій статті наводиться залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться у додатковій статті в межах суми цільового фінансування. До підсумку балансу включається загальна сума цільового фінансування.

Код рядка 1530 – “Страхові резерви”. У додатковій статті страховики наводять суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов’язань та інших страхових резервів. До підсумку балансу включається загальна сума страхових резервів.

Код рядка 1535 – “Інвестиційні контракти”. У додатковій статті страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов’язання і мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту. Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу.

Код рядка 1540 – “Призовий фонд”. У додатковій статті підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення. Сума призового фонду включається до підсумку балансу.

Код рядка 1545 – “Резерв на виплату джек-поту”. У додатковій статті підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу.

Код рядка 1595 – “Усього за розділом ІІ”. У статті наводиться вся сума довгострокових зобов’язань і забезпечень.

 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Код рядка 1600 – “Короткострокові кредити банків”. У статті відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами.

Код рядка 1605 – “Векселі видані”. У додатковій статті відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1610 – “Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”. У статті відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Код рядка 1615 – “Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги”. У статті  відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті).

Код рядка 1620 – “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”. У статті відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток (коду рядка 1621).

Код рядка 1625 – “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування”. У статті відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

Код рядка 1630 – “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці”. У статті відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Код рядка 1635 – “Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами”. У додатковій статті відображається сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1640 – “Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками”. У додатковій статті відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1645 – “Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків”. У додатковій статті відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1650 – “Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю”. У додатковій статті страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Код рядка 1660 – “Поточні забезпечення”. У статті наводиться сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено.

Код рядка 1665 – “Доходи майбутніх періодів”. У статті відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Код рядка 1670 – “Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків”. У додатковій статті страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу.

Код рядка 1690 – “Інші поточні зобов’язання”. У статті наводяться суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання і забезпечення”.

Код рядка 1695 – “Усього за розділом ІІІ”. У статті наводиться вся сума поточних зобов’язань і забезпечень.

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

Код рядка 1700 – “Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття”. У статті відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до П(С)Бо 27 або МСФЗ 5.

Код рядка 1900 – “Баланс”. У статті наводиться загальна сума всіх пасивів підприємства.

 

Зміст статей типової форми № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”[1]

 

І. Фінансові результати

Код рядка 2000 – “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”. У статті відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Код рядка 2010 – “Чисті зароблені страхові премії”. У додатковій статті страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування (код рядка 2011) та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду (код рядка 2012), яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій (код рядка 2013) на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика код рядка 2014) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Код рядка 2050 – “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”. У статті відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 “Витрати” або МСБО 2 “Запаси”. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї.

Код рядка 2070 – “Чисті понесені збитки за страховими виплатами”. У додатковій статті страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Коди рядків 2090, 2095 – “Валовий прибуток (збиток)”. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

Код рядка 2105 – “Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань”. У додатковій статті страховики відображають дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов’язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

Код рядка 2110 – “Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів”. У додатковій статті страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

Код рядка 2120 – “Інші операційні доходи”. У статті відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

Код рядка 2121 – “Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю”. У додатковій статті відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю.

Код рядка 2122 – “Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції”. У додатковій статті відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

Код рядка 2130 – “Адміністративні витрати”. У статті відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Код рядка 2150 – “Витрати на збут”. У статті відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Код рядка 2180 – “Інші операційні витрати”. У статті відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

Код рядка 2181 – “Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю”. У додатковій статті відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю.

Код рядка 2182 – “Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції”. У додатковій статті відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

Коди рядків 2190, 2195 – “Фінансовий результат від операційної діяльності − прибуток (збиток)”. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

Код рядка 2200 – “Дохід від участі в капіталі”. У статті відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Код рядка 2220 – “Інші фінансові доходи”. У статті відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

Код рядка 2240 – “Інші доходи”. У статті відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Код рядка 2240 – “Дохід від  благодійної допомоги”. У додатковій статті наводиться сума доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, що визнається у порядку, встановленому П(С)БО 15 “Дохід” або МСБО 18 “Дохід”.

Код рядка 2250 – “Фінансові витрати”. У статті відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО 31 або МСБО 23 “Витрати на позики”.

Код рядка 2255 – “Витрати від участі в капіталі”. У статті відображається збиток, від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Код рядка 2270 – “Інші витрати”. У статті відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Код рядка 2275 – “Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті”. У додатковій статті наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до П(С)БО 22 “Вплив інфляції” або МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Коди рядків 2290, 2295 – “Фінансовий результат до оподаткування − прибуток (збиток)”. Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

Код рядка 2300 – “Витрати з податку на прибуток”. У статті відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17 або МСБО 12.

Код рядка 2305 – “Прибуток (збиток) від припиненої діяльності”. У статті  відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Коди рядків 2250, 2255 – “Чистий фінансовий результат − прибуток (збиток)”. У статті розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

 

ІІ. Сукупний дохід

Код рядка 2400 – “Дооцінка (уцінка) необоротних активів”. У статті наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Код рядка 2405 – “Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів”. У статті наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, визначеному П(С)БО 13 “Фінансові інструменти” або МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” та МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”.

Код рядка 2410 – “Накопичені курсові різниці”. У статті наводиться сума курсових різниць, які відповідно до П(С)БО 21 “Вплив змін курсів валют” (МСБО 21”Вплив змін валютних курсів”), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

Код рядка 2415 – “Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств”. У статті наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

Код рядка 2445 – “Інший сукупний дохід”. У статті наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Код рядка 2450 – “Інший сукупний дохід до оподаткування”.  Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

Код рядка 2455 – “Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом”. У статті наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом.

Код рядка 2460 – “Інший сукупний дохід після оподаткування”. У статті вводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Код рядка 2460 – “Сукупний дохід”. Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

 

 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат

Коди рядків 2500−2550. У розділі ПІ Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат, яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

 

IV.  Розрахунок показників прибутковості акцій

Код рядка 2600 – “Середньорічна кількість простих акцій”. У статті наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

Код рядка 2605 – “Скоригована середньорічна кількість простих акцій”. У статті  наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

Код рядка 2610 – “Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію”. У статті наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Код рядка 2615 – “Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію”. У статті відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Код рядка 2650 – “Дивіденди на одну просту акцію”. У статті відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

 

 

Зміст статей типової форми № 1 “Баланс” (стара форма)[2],

 

АКТИВИ

I. Необоротні активи

Коди рядків 010, 011, 012− “Нематеріальні активи”. У статті відображалися вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів з П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” або МСБО 38 “Нематеріальні активи”. У цій статті наводились окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначалася як різниця між первісною вартістю і сумою зносу, яка наводилася у дужках.

Код рядка 020− “Незавершені капітальні інвестиції”. У статті відображалася вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів, що здійснювалися підприємством, а також фінансові платежі для фінансування капітального будівництва.

Коди рядків 030, 031, 032 −“Основні засоби”. У статті наводилась вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” або МСБО 16 “Основні засоби”. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. У статті окремо відбражаються первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включалася залишкова вартість, яка визначалася як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

Коди рядків 035, 036, 037 − “Довгострокові біологічні активи”. У статті відображалась вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за П(С)БО 30 “Біологічні активи” або МСБО 41 “Біологічні активи”. У цій статті наводилася справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до П(С)БО 30 “Біологічні активи” або МСБО 41 довгострокові біологічні активи обліковувалися за первісною вартістю, у цій статті відображалась їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу.

 Коди рядків 040, 045 − “Довгострокові фінансові інвестиції”. У статті відображалися фінансові інвестиції на період більше одного року, а також всі інвестиції, які не могли бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті окремо було виділені фінансові інвестиції, які згідно з П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” обліковуються за методом участі в капіталі, і окремо вказувалися інші фінансові інвестиції.

Код рядка 050− “Довгострокова дебіторська заборгованість”. У статті відображалася заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка у майбутньому повинна бути погашена після 12 місяців з дати балансу, наприклад, заборгованість орендаря за фінансовою орендою. Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтовою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.

Код рядка 060– “Відстрочені податкові активи”. У статті відображалася сума податку на прибуток, що підлягала відшкодуванню в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки. Відстрочений податковий актив виникає у тому випадку, коли податок на прибуток, визначений згідно з обліковою політикою підприємства, менший за податок на прибуток, визначений за чинним законодавством.

Код рядка 070– “Інші необоротні активи”. У статті відображалися всі інші необоротні активи, які не є нематеріальними активами, основними засобами, довгостроковими фінансовими інвестиціями, довгостроковою дебіторською заборгованістю та відстроченими податковими активами.

Код рядка 080– “Усього за розділом І”. У статті наводилася інформація про загальну вартість усіх необоротних активів суб’єкта господарювання.

II. Оборотні активи

Код рядка 100– “Виробничі запаси”. У статті відображалася вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для доживання в ході нормального операційного циклу.

Код рядка 110– “Поточні біологічні активи”. У статті відображалася вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

Код рядка 120– “Незавершене виробництво”. У статті відображалося незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва.

Код рядка 130– “Готова продукція”. У статті наводилась інформація про запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів з замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція. яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображалися у складі незавершеного виробництва.

Код рядка 140– “Товари”. У статті відображалась без суми торгових націнок вартість товарів, які при­дбані підприємствами для наступного продажу.

Код рядка 150– “Векселі одержані”. У статті відображалась заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

Коди рядків 160 ,161, 162  відображалась “Дебіторська заборгованість. за товари, роботи, послуги” (160 – чиста реалізаційна вартість, 161 – первісна вартість, 162 – резерв сумнівних боргів). У статті відображалася заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію і товари для перепродажу (крім заборгованості, яка забезпечена векселем), виконані роботи та надані по­слуги. У підсумок балансу включалася чиста реалізаційна вартість, яка визначалася ся шляхом вирахування з дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводилася у дужках.

Коди рядків 170 ,180, 190, 200 – “Дебіторська заборгованість за розрахунками”. У статті відображалась заборгованість фінансових і податкових органів, пов’язаних сторін, заборгованість із внутрішньо відомчих розрахунків, яка відображалася у складі оборотних активів і не могла бути включена до інших статей. Дебіторська заборгованість за розрахунками виникає по переплачених податках, зборах та інших платежах до бюджету, виданих авансах, нарахованих дивідендах, відсотках, роялті тощо, які очікуються до надходження.

Код рядка 170– “Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом”. У статті наводилась дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

Код рядка 180– “Дебіторська заборгованість за виданими авансами”. У статті наводилась сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів,

Код рядка 190– “Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів”. У статті наводилась сума нарахованих дивідендів, відсотків, ро­ялті тощо, що підлягають надходженню.

Код рядка 200– “Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків”. У статті наводилась заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

Код рядка 210– “Інша поточна дебіторська заборгованість”. У статті наводилась інформація про  всі види дебіторської заборгованості, які не входили до інших статей дебіторської заборгованості (за товари, роботи, послуги та дебіторської заборгованості по розрахунках) і яка відображалася у складі оборотних активів. Зокрема це заборгованість працівників підприємства по інших операціях, наприклад, за товари, придбані в кредит, або за отриманими від підприємства позиками.

Код рядка 220– “Поточні фінансові інвестиції”. У статті відображалися фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інве­стицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Коди рядків 230, 231, 240– “Грошові кошти та їх еквіваленти”. У статті відображалися кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, в дорозі, у формі грошових документів, у формі виставлених акредитивів, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти у касі в національній (код рядка 230) та іноземній (код рядка 231) валютах, а також на рахунку в банку (код рядка 240).

Код рядка 250– “Інші оборотні активи”. У статті балансу відображалася вартість оборотних активів, які не могли бути включені до складу статей “Запаси”, “Векселі одержані”, “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги”, “Дебіторська заборгованість по розрахунках”, “Інша дебіторська заборгованість”, “Поточні фінансові інвестиції”, “Грошові кошти та їх еквіваленти”.

Код рядка 260 – “Усього за розділом ІІ”. У статті наводилася інформація про загальну вартість усіх оборотних активів суб’єкта господарювання.

III. Витрати майбутніх періодів

Код рядка 270– “Витрати майбутніх періодів”. У статті могли відображатися як оборотні, так і необоротні активи, а саме: витрати, які стосуються наступного облікового періоду, та ті, що будуть віднесені на більш пізні періоди. Якщо підприємство здійснило у звітному періоді і ті, і інші витрати, то у балансі їх слід відображати окремо, якщо їх вели­чина є суттєвою.

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

Код рядка 275  – “Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття”. У статті відображалася вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” або МСФЗ 5 “”.

Код рядка 280– “Баланс” (валюта балансу). У статті відображалася сума всіх активів підприємства.

 

ПАСИВИ

І. Власний капітал

Код рядка 300– “Статутний капітал”. У статті наводилася зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Код рядка 310–  “Пайовий капітал”. У статті наводилася сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Код рядка 320– “Додатковий вкладений капітал”. У статті акціонерні товариства відображали суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує Їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму; капіталу, який вкладено заснов­никами понад статутний капітал.

Код рядка 330– “Інший додатковий капітал”. У статті відображалася сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Код рядка 340–  “Резервний капітал”. У статті наводилася сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Код рядка 350– “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”. У статтівідображалася або сума прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку  наводилася в дужках та вираховувалася при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 360–  “Неоплачений капітал”. У статті відображалася сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводилася в дужках і вираховувалася при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 370– “Вилучений капітал”. У статті господарські товариства відображали фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводилася в дужках і підлягала вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Код рядка 380– “Усього за розділом І”. У статті наводиться сума всього власного капіталу підприємства.

 

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Коди рядків 400−420 “Забезпечення наступних витрат і платежів” У статтях відображалися нараховані у звітному періоді майбутні втрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантії зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу могла бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

Код рядка 430− “Усього за розділом ІІ”. У статті наводилася сума всіх статей другого розділу пасивів балансу.

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Код рядка 440− “Довгострокові кредити банків”. У цій статті відображалася сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.

Код рядка 450− “Інші довгострокові фінансові зобов’язання”. У статті наводилася сума довгострокової заборгованості підприємства щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків) на які нараховуються відсотки. Прикладом можуть бути зобов’язання за довгостроковими облігаціями.

Код рядка 460− “Відстрочені податкові зобов'язання”. У статті відображалася сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Код рядка 470− “Інші довгострокові зобов'язання”. У статті відображалася сума довгострокових зобов’язань, які не могли бути включені до інших статей розділу “Довгострокові зобов'язання”.

Код рядка 480− “Усього за розділом ІІІ”. У статті наводилася сума всіх статей, які враховувалися у складі довгострокових зобов’язань.

 

ІІІ. Поточні зобов’язання

Код рядка 500− “Короткострокові кредити банків”. У статті відображалася сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

Код рядка 510− “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”. У статті відображалася сума довгострокових зобов’язань, яка підлягала погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Код рядка 520− “Векселі видані”. У статті відображалася сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів.

Код рядка 530− “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги”. У статті відображалася сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

Код рядка 540−“Поточні зобов’язання за одержаними авансами”. У статті відображалася сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

Код рядка 550−“Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом”. У статті відображалася заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

 Код рядка 560 −“Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів”. У статті наводилась інформація про заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

Код рядка 570−“Поточні зобов’язання зі страхування”. У статті відображалася сума заборгованості за відрахуваннями за єдиним соціальним внеском до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

Код рядка 580−“Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці”. У статті відображалася заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

Код рядка 590− “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками”. У статті відображалася заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутною капіталу.

Код рядка 600−“Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків”. У статі відображалася заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

Код рядка 610− “Інші поточні зобов’язання”. У статі відображалися суми зобов’язань, які не могли бути включеними до інших статей наведених у розділі “Поточні зобов’язання”.

Код рядка 620− “Усього за розділом IV”. У статті наводилася сума всіх статей, які враховувалися у складі поточних зобов’язань.

 

V. Доходи майбутніх періодів.

Код рядка 630 “Доходи майбутніх періодів”. До складу цього розділу балансу включалися суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх звітних періодів, які будуть визнані у наступних звітних періодах. Наприклад, нарахований дохід за відсотками по одержаному довгостроковому безвідсотковому векселю.

Код рядка 640 “Баланс”. У статті наводилася загальна сума всіх пасивів підприємства.

 

Зміст статей типової форми № 2 “Звіт про фінансові результати”

(стара форма)

 

І. Фінансові результати

Код рядка 010 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”. У статті відображався загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахуван­ня наданих знижок, повернення проданих товарів та подати з продажу (податку на додана вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу. Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних товарів.

Код рядка 015 “Податок на додану вартість”. У статті вказувалася сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Код рядка 020 “Акцизний збір”. У статті платники акцизного збору відображали суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму) у вільному рядку звіту про фінансові результати.

Код рядка 030“Інші вирахування доходу”. У статті відображалися надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Код рядка 035 “Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”. У статті відображався чистий дохід, який визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Код рядка 040 “Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”. У статті відображалася виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів, нерозподілених виробничих накладних витрат та наднормативних виробничих витрат.

Коди рядків 050–055 – “Валовий прибуток (збиток)”. У цих статтях відображався валовий прибуток або збиток, який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, по слуг).

Код рядка 060 “Інші операційні доходи”.У статті відображалися суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Код рядка 070 “Адміністративні витрати”.У статті відображалися загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Код рядка 080 “Витрати на збут”.У статті відображалися витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів): витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Код рядка 090 “Інші операційні витрати”.У статті відображалися собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Коди рядків 100−105 “Фінансовий результат від операційної діяльності − прибуток (збиток)”. У цих статтях відображався фінансовий результат від операційної діяльності, який визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Код рядка 110“Дохід від участі в капіталі”. У статті відображався дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Код рядка 120“Інші фінансові доходи”.У статті відображалися дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Код рядка 130“Інші доходи”.У статті відображався дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсовихрізниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Код рядка 140– “Фінансові витрати”.У статті відображалися витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Код рядка 150“Втрати від участі в капіталі”.У статті відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

Код рядка 160 “Інші витрати”.У статті відображалася собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші втрати, які виника­ють у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Коди рядків 170−175“Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування”. У цих статтях відображався прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який визначавсяяк алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)/

Код рядка 180“Податки на прибуток від звичайної діяльності”. У статті відображалася сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”. Прибуток від звичайної діяльності визначався як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнював збитку від звичайної діяльності до оподаткування тасумі податків на прибуток.

Коди рядків 190−195“Фінансовий результат від звичайної діяльності”.У цих статтях відображалисяфінансові результати від звичайної діяльності. Прибуток визначався як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнював збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

Коди рядків 200−205“Надзвичайні доходи (витрати)”. У статтях відображалися: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідали визначенню надзвичайних подій, наведеному у П(С)БО 3, що втратив чинність. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків.

Код рядка 210“Податки з надзвичайного прибутку”. У статтях відображалася сума податків, що підлягала сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Коди рядків 220−225“Чистий прибуток (збиток)”. У статтях відображався чистий прибуток (збиток), який розраховувався як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку. 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Коди рядків 230 – 280 (Розділ ІІ). У розділі П Звіту про фінансові результати наводилася інформація про відповідні елементи операційних витрат (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством.

 

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Код рядка 300 – “Середньорічна кількість простих акцій”. У статті наводилася середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

Код рядка 310 “Скоригована середньорічна кількість простих акцій”. У статті відображалася середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо).

Код рядка 320 Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”. У статті наводився показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.

Код рядка 330 “Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію”. У статті відображався показник, який розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій. Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, та їх коригувань здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерські обліку 24 “Прибуток на акцію”.

Код рядка 340 “Дивіденди на одну просту акцію”. У статті відображався показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом Міністерством фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.
 3. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посіб.] / Г. І. Андрєєва, В. А. Андрєєва − Суми ДВНЗ “УАБС”, 2009. − 353 с.
 4. Аньшин В. М. Инвестиционный аналіз: [учеб.-прак. пособ.] / В. М. Аньшин. − М.: Дело, 2000. − 280 с.
 5. Баканов М. И.. Теория экономического анализа: [учеб.] / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.:  Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
 6. Бариленко В. И. Экономический анализ: [учеб. пособ.] / В. И. Бариленко, В. В. Бердников, Е. И. Бородина. − М.: Эксмо, 2010. − 352 с. − (Новое экономическое образование).
 7. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: [учебное пособие] /  И. А. Бланк. − 2-е издание, перераб. и доп. − К: Эльга, Ника-Центр, 2007. − 653 с.
 8. Васильева Л. С. Финансовый аналіз: [учебник] / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. − 4-е изд., перераб. и доп. − М.: КНОРУС, 2010. − 880 с.
 9. Гавриленко В. А. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств: [монографія] / В. А. Гавриленко В. А. − Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2009. − 383 с.
 10. Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: [навч. посіб.] / В. І. Головко., А. В. Мінченко, В. М. Шарманська. – К.: ЦУЛ, 2005. − 448 с.
 11. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетностоь в соответствии со стандартами GAAP / В. В. Качалин. − 2-е изд.б испр., перераб. − М.: Дело, 1998. − 432 с.
 12. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз: [підруч.] / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. − 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. − 487с.
 13. Кожанова Є. П. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков / Харківський національний економічний ун- т. − 3-є вид., допр. і доп. − Х. : ВД “ІНЖЕК”, 2009. — 344 с.
 14. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу: навчальний посібник / В. І. Приймак. − К. : Центр учбової літератури, 2009. - 296 с.
 15. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: [навч. посіб.] / Г. В. Савицька. − 3-тє вид., випр. і доп. − К.: Знання, 2007. − 668 с.
 16. Тринька Л. Я. Економічний аналіз: [навч.-метод. посіб.] / Л. Я. Тринька, О. В. Липчанська (Іванчук). − К.: Алерта, 2013. − 568 с.
 17. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Ю. М. Тютюнник. − К.: Знання, 2012. − 815 с.
 18. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: [підруч.] / Ю. С. Цал-Цалко. − К.: ЦУЛ, 2008. − 566 с.
 19. Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: [учебник] / А. Д. Шеремет. − М.: ИНРА-М, 2006. – 415 с. – (Высшее образование).
 20. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: [учебник] / А. Д. Шеремет. − М.: ИНРА-М, 2011. – 352 с. – (Высшее образование).
 21. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. − К.: ЦНЛ, 2006. − 528 с.


[1] Відповідно до НП(С)БО 1 “Загальні вимоги фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (зі змінами та доповненнями від 27.06.2013 р.), та Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 ((зі змінами та доповненнями від 27.06.2013 р.).

[2] Тут і далі − відповідно до П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87”, які втратили чинність від повідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. У зв’язку з тим, що при проведенні економічного аналізу будь-якого підприємства, може бути використано інформації, наведену у формах фінансової звітністі, які використовувалися до прийняття Наказу №73, вважаємо за необхідно навести зміст деяких форм старої фінансової звітності.