Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Акціонерне право України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 1 від «11» жовтня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

А К Ц І О Н Е Р Н Е  П Р А В О  У К Р А Ї Н И

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Приватне право» / «Приватне право»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Галіахметов І. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail ihor.haliakhmetov@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Галіахметов І. А., 2018

© КНЕУ, 2018

 

  •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Акціонерне право і законодавство. Правовий статус акціонерного товариства

9

Тема 2. Правові засади заснування, реорганізації та припинення акціонерного товариства

 

Тема 3. Статут акціонерного товариства. Правове положення органів та їхніх посадових осіб

11

Тема 4. Правовий режим капіталу акціонерного товариства

 

Тема 5. Правовий режим цінних паперів акціонерних товариств. Права й обов’язки акціонерів

12

Тема 6. Правовий механізм придбання та викупу пакету акцій товариства. Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість

 

Тема 7. Відповідальність суб’єктів акціонерного права України

13

Тема 8. Охорона корпоративних прав акціонерів

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

14

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

19

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Акціонерне право України» є однією із складових комплексної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує професіоналів з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

Анотація навчальної дисципліни. У межах даної навчальної дисципліни розглядаються Робоча програма навчальної дисципліни підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень акціонерного законодавства України. Основними видами навчальних занять є лекційні та семінарські заняття, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Робоча програма навчальної дисципліни «Акціонерне право України» побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань відбувалося вже в ході навчального процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають практику з використання засновницьких (статутних), значних та корпоративних договорів (правочинів) у підприємницькій діяльності. Приведені в планах практичних занять навчальні завдання, відтворюють типові ситуації, що зустрічаються в діяльності суб’єктів господарювання в організаційно-правовій формі акціонерного товариства публічного або приватного типу, вирішення яких потребує певних витрат часу. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб мати можливість проконтролювати на даному занятті знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом. Крім цього, студенти повинні самостійно вивчати нормативно-правові акти, які регулюють питання обліку, документообігу і контролю за корпоративним управлінням та господарсько-договірною діяльністю акціонерних товариств в Україні.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Акціонерне право України» мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема, компаративної теорії права, актуальних проблем цивільного права, договірного права й одночасним вивченням актуальних проблем господарського права, теорії корпоративного права, акціонерного права європейських країн.

Мета дисципліни полягає в досягненні всебічного і глибокого (фахового) розуміння студентами сутності сукупності практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації прав на інвестиції, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів (договорів) і проведення господарських операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Акціонерне право України» спрямовані на оволодіння здобувачами системою законодавчих актів щодо правового забезпечення корпоративного управління та господарсько-договірної діяльності акціонерних товариств. У рамках зазначеної навчальної дисципліни студенти повинні засвоїти й усвідомити такі правові категорії, як норми і принципи акціонерного права, його джерела; організаційно-правові засади реалізації корпоративно-договірних та статутних відносин тощо.

Предмет дисципліни «Акціонерне право України» складають теоретичні та практичні питання щодо суспільних відносин корпоративного (публічного або приватного) типу в сфері реалізації права особи, частка якої визначається у статутному (акціонерному) капіталі господарської (підприємницької) організації; вони включають правомочності на участь особи в управлінні господарською (підприємницькою) організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законами України, статутними (засновницькими) документами та корпоративними договорами (правочинами).

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Акціонерне право України» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Акціонерне право України», які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та корпоративного права;

2) Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог акціонерного законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства;

3) Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань акціонерного права України, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта акціонерного товариства;

4) Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм акціонерного законодавства України; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Приватне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

ПРН 6

 

 

 

 

 

ПРН 14

 

 

 

 

 

ПРН 15

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання різних питань суспільного життя;

Застосовувати, аналізувати й оптимізувати сучасні інформаційні технології з метою вирішення професійних завдань та наукових досліджень у сфері права;

Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та іноземними мовами.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

ПРН 13

 

 

 

ПРН 18

Здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу;

Уміння планувати власну професійну діяльність; управляти власним світоглядним, особистісним і професійним розвитком.

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

ПРН 8

Застосовувати матеріально-правові та процесуально-правові механізми захисту порушених прав суб’єктів підприємництва та інших осіб.

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

 

ПРН 7

Уміння критично оцінювати норми закону, явища та процеси у сфері права;

Здатність виявляти й системно аналізувати правознавчі проблеми та розробляти заходи щодо їх вирішення;

Здійснювати юридичну кваліфікацію практичних ситуацій у сфері підприємницької діяльності та приймати щодо них правильні правові рішення.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Акціонерне право України» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Акціонерне право України»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 8

Здатність безперервно навчатися й оволодівати новими сучасними знаннями; здатність організовувати своє навчання, в тому числі, індивідуально та в малих чи великих групах, через ефективне використання часу та правової інформації, застосування інноваційних технологій тощо.

+

 

 

+

ФК 2

Знати основні етапи еволюції права та державних інститутів України та зарубіжних країн, сучасні тенденції їх розвитку.

+

 

 

+

ФК 7

Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також актуальних проблем змістової складової фундаментальних галузей права.

+

+

 

 

ФК 9

Уміти застосувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.

 

+

+

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанцій-на форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Акціонерне право і законодавство. Правовий статус акціонерного товариства

2

2

-

3

4

4

3

9

-

-

Тема 2. Правові засади заснування, реорганізації та припинення акціонерного товариства

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 3. Статут акціонерного товариства. Правове положення органів та їхніх посадових осіб

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 4. Правовий режим капіталу акціонерного товариства

2

2

-

3

8

4

3

8

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 5. Правовий режим цінних паперів акціонерних товариств. Права й обов’язки акціонерів

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 6. Правовий механізм придбання та викупу пакету акцій товариства. Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 7. Відповідальність суб’єктів акціонерного права України

2

2

-

3

8

2

3

9

-

-

Тема 8. Охорона корпоративних прав акціонерів

2

2

-

3

8

4

3

8

-

-

Усього:

16

16

-

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль:

екзамен (год.)

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. Акціонерне право і законодавство. Правовий статус акціонерного товариства

 

Історія розвитку акціонерного права в європейських країнах. Історія розвитку акціонерного права в США.

Розвиток акціонерного права України у складі Російської імперії (ХІХ – на поч. ХХ століть). Законодавство Австро-Угорської імперії, до складу якої входили західноукраїнські землі (в ХІХ – на поч. ХХ ст.) Акціонерне законодавство України у складі СРСР. Положення ЦК УСРР 1922 року про акціонерні товариства. Законодавство незалежної України (1991–2003 рр.). Введення в дію нових Цивільного та Господарського кодексів України: співвідношення норм про акціонерне товариство.

Поняття акціонерного законодавства. Законодавство, що регулювало діяльність АТ до набрання чинності Законом «Про акціонерні товариства» – далі ЗУАТ (Закон «Про господарські товариства», Цивільний та Господарський кодекси України). Загальна характеристика ЗУАТ (порівняльний аналіз). Вимоги Прикінцевих та перехідних положень ЗУАТ. Переведення акцій на бездокументарну форму існування. Характеристика Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 року.

Правовий статус акціонерного товариства. Типи акціонерних товариств. Акціонерне товариство з одним акціонером. Діяльність державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній, єдиним засновником та акціонером яких є держава в особі уповноважених державних органів з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами. Акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств.

 

Тема 2. Правові засади заснування, реорганізації та припинення акціонерного товариства

 

Поняття та ознаки акціонерного товариства як юридичної особи. Правовий статус АТ. Типи акціонерних товариств.

Етапи створення акціонерного товариства:

1) Підготовка установчого зібрання контрагентів (з формування складу засновників; утворення робочих комісій);

2) Підготовче (попереднє) зібрання з розробки техніко-економічного обґрунтування і визначення первісного розміру капіталу (визначення розмірів вкладів і їх грошова оцінка та її методика; визначення ринкової вартості майна АТ згідно зі ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»);

3) Підготовче зібрання з підготовки проекту засновницьких документів. Установчий документ юридичної особи – установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо;

4) Проведення установчих зборів засновників («простих учасників») та прийняття зборами засновників («простих учасників») рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій;

5) Нотаріальне оформлення та набуття статусу засновників господарського товариства;

6) Реєстрація АТ як юридичної особи (зокрема особливості реєстрації холдингової компанії та акціонерного товариства, яке створене, діє та припиняється відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування) із визначенням «кінцевого бенефіціарний власник (контролер)», що вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (тобто реєстрація товариства в органах державної реєстрації);

7) Розміщення АТ іменних акцій та їхній лістинг – сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;

8) Ліцензування умов провадження акціонерним товариством виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію на прикладі одного з виду, що наведений у ст.7. «Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та відкриття відокремлених підрозділів юридичної особи – суб’єкта господарювання в організаційно правовій формі акціонерного товариства;

9) Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства та установчі збори акціонерного товариства, зокрема враховуючи наступні дії:

«2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
4) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій;
6) закрите (приватне) / відкрите (публічне) розміщення акцій серед засновників товариства;
7) оплата засновниками повної вартості акцій та їх відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до державної реєстрації товариства.
8) затвердження установчими зборами товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників товариства, затвердження статуту товариства (відбувається на іншому етапі), а також прийняття інших рішень, передбачених законом;
10) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) / відкрите (публічне) розміщення акцій;
11) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) / відкрите (публічне) розміщення акцій;
12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
13) видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції» (ч. 5 ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Поняття та зміст статуту, як установчого документу акціонерного товариства.

Створення, припинення акціонерного товариства. Правові засади та порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення товариства. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства. Перетворення акціонерного товариства. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив. Ліквідація акціонерного товариства. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

Особливості утворення та діяльності холдингової компанії. Особливості утворення та діяльності державних холдингових компаній. Галузі або сфери діяльності, в яких не допускається утворення державних холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації. Порядок утворення державних холдингових компаній.

Особливості правового статусу, створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг.

Особливості одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над товариством з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

Одержання, заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права акціонерного товариства на майно.

 

Тема 3. Статут акціонерного товариства. Правове положення органів та їхніх посадових осіб

 

Установчі збори акціонерного товариства. Компетенція установчих зборів акціонерного товариства. Правові наслідки незатвердження установчими зборами статуту акціонерного товариства.

Статут акціонерного товариства.

Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Право на участь у загальних зборах. Повідомлення про проведення загальних зборів. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Порядок денний загальних зборів та пропозиції до його порядку денного. Представництво акціонерів. Порядок проведення загальних зборів. Кворум зборів. Порядок прийняття рішень загальними зборами. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах. Спосіб голосування. Лічильна комісія. Протокол про підсумки голосування. Протокол загальних зборів. Позачергові загальні збори. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи.

Створення наглядової ради акціонерного товариства. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди. Прозорість діяльності наглядової ради. Компетенція наглядової ради. Обрання членів наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор). Голова наглядової ради. Засідання наглядової ради. Комітети наглядової ради. Висновки комітетів. Комітет наглядової ради з питань призначень. Комітет наглядової ради з винагород. Комітет наглядової ради з питань аудиту. Корпоративний секретар. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства. Голова колегіального виконавчого органу. Одноосібний виконавчий орган. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу. Відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень.

Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства.

Ревізійна комісія (ревізор). Аудитор. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

Надання акціонерним товариством інформації.

Управління акціонерними товариствами, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави або територіальної громади, з урахуванням особливостей, визначених законом.

 

Тема 4. Правовий режим капіталу акціонерного товариства

 

Статутний і власний капітал акціонерного товариства. Визначення ринкової вартості майна.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків. Обов'язкова умова збільшення статутного капіталу акціонерним товариством. Правові наслідки зменшення акціонерним товариством статутного капіталу. Правовий механізм анулювання викуплених акціонерним товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій без зміни розміру статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій. Резервний капітал.

Порядок формування та використання спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Особливості управління холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв), переданим до статутного капіталу державних холдингових компаній.

 

Змістовий модуль 2

 

Тема 5. Правовий режим цінних паперів акціонерних товариств. Права й обов’язки акціонерів

 

Акції товариства. Їх ціна, оплата та загальна характеристика особливостей обігу акцій. Емісія цінних паперів. Порядок анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу.

Особливості обігу (обігоздатність) цінних паперів акціонерних товариств. Правовий режим (порядок) відчуження акцій акціонерного товариства. Реалізація переважного права на придбання акцій. Придбання значного пакета акцій товариства. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Правовий статус акціонера: його права та обов’язки. Права акціонерів – власників простих акцій. Права акціонерів – власників привілейованих акцій. Договір між акціонерами товариства. Інформація про укладення договору між акціонерами. Інформація про укладення договору акціонерами публічного акціонерного товариства з кредитором або іншою третьою особою. Безвідклична довіреність з корпоративних прав. Захист прав акціонерів – працівників товариства.

Способи та межі здійснення корпоративних прав. Право брати участь в управлінні справами АТ; право на одержання дивідендів (порядок виплати дивідендів; обмеження на виплату дивідендів; переваги щодо черговості отримання дивідендів); право на одержання інформації про діяльність АТ. Право на одержання частини активів у разі ліквідації АТ.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Строк переважного права.

Захист прав акціонерів-працівників товариства.

Обов’язки акціонерів.

 

Тема 6. Правовий механізм придбання та викупу пакету акцій товариства. Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість

 

Придбання значного пакета акцій товариства. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій. Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. Правове положення депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів. Правові наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій у приватних акціонерних товариствах.

Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством. Обов’язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення. Правові наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій.

Значний правочин. Вимоги до порядку вчинення значного правочину. Предмет значного правочину. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. Ознаки (пояснення) заінтересованості особи у вчиненні правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення.

 

Тема 7. Відповідальність суб’єктів акціонерного права України

 

Відповідальність засновників акціонерного товариства. Солідарна відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства.

Особливості застосування відповідальності до акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів.

 

Тема 8. Охорона корпоративних прав акціонерів

 

Охорона прав акціонерів. Юрисдикційна та неюрисдикційна форма захисту корпоративних прав акціонера. Захист прав акціонерів товариства державними органами (посадовими особами). Охорона корпоративних прав: 1) Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку; 2) Фондом державного майна; 3) Нотаріусом; 4) Антимонопольним комітетом України. Способи захисту прав акціонерів. Самозахист корпоративних прав акціонерів.

Оскарження рішення загальних зборів.

Офіційне оприлюднення оголошень у справах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Акціонерне право України» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Екзамен з навчальної дисципліни «Акціонерне право України» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанцій-ний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 балів

5 х 2 бали = 10 балів

-

Контрольна (змістова) робота

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 5 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

-

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Акціонерне право України»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1–10

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Приватне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Приватне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

  1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
  2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
  3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
  4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384.
  5. Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 червня 2018 року № 385. Офіційний вісник України. 2018. № 59. Ст. 2083.
  6. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
  7. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін. ; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.

 

Додаткова література

 

1. Акціонерне право : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. М. Вінник; ред. В. С. Щербина. К. : Атіка, 2000. 544 с.

2. Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : монографія. Харків : Право, 2016. 215 с.

3. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / за ред. О. М. Вінник. К. : Юрінком Інтер, 2009. 312 с.

4. Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 325 с.

5. Управління корпораціями : навч. посіб. / [З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак, О. І. Гарафонова та ін.] ; за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. Київ : КНЕУ, 2013. 695 с.

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Рекомендований е-ресурс Повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Законом України «Про акціонерні товариства». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/l274170 (дата звернення: 02.10.2018).

 

Розміщена на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 02.10.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Приватне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Приватне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).