Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 3 від «13» грудня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Публічне право» / «Публічне право»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          С. І. Шимон

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Чернега В. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail: vitalii.cherneha@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2  

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

екзамен

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чернега В. М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

 

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

9

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

10

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу

10

Тема 2. Принципи господарського судочинства (сучасні теоретико-прикладні проблеми)

10

Тема 3. Учасники господарського процесу (проблеми правової думки та практики)

11

Тема 4. Проблеми забезпечення доказів, позову та судових витрат у господарському процесі

     11

Тема 5. Проблеми правової теорії та практики застосування заходів процесуального примусу

в господарському процесі

11

Тема 6. Проблеми, що виникають у непозовному та позовному провадженнях у господарському процесі

11

Тема 7. Проблеми перегляду судових рішень господарських судів

12

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

13

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

19

4.1. Основна література

19

4.2. Додаткова література

19

 

 

 

 

В С Т У П

 

Дисципліна «Актуальні проблеми господарського процесу» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері здійснення судочинства.

Анотація навчальної дисципліни. У її межах розглядаються сучасні тенденції розвитку господарського процесу, а також теоретико-прикладні проблеми засади господарського судочинства. Значна увага сконцентрована на учасниках господарського процесу в розрізі низки сучасних проблем правової теорії та практики. Докладно висвітлюються проблеми забезпечення доказів, позову та судових витрат у господарському процесі. Спецкурс включає визначення проблем правової теорії та практики застосування заходів процесуального примусу в господарському процесі. Окрему увагу зосереджено на проблемах, що виникають у непозовному та позовному провадженнях у господарському процесі. Порушуються також проблеми перегляду судових рішень господарських судів.

Робоча навчальна програма підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для глибокого опанування студентами основних наріжних проблем господарського процесу. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні заняття (контактні заняття для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання), індивідуально-консультативна робота науково-педагогічного працівника зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

 

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням дисциплін циклів загальної та професійної підготовки, зокрема: компаративної теорії права, актуальні проблеми  адміністративного судочинства, проблеми теорії цивільного процесу, теорії судових доказів, практики Європейського суду з прав людини.

 

Метою дисципліни є набуття і розвиток поглиблених знань, вмінь і навичок з актуальних теоретичних і практичних проблем господарського процесу.

 

Відповідно до вказаної мети поставлено такі завдання дисципліни:

– окреслити сучасні тенденції розвитку господарського процесу;

– розкрити теоретико-прикладні проблеми засад (принципів) господарського судочинства;

– визначити сучасні проблеми правової теорії та практики, що пов’язані із: класифікацією складу учасників господарського процесу, зловживанням ними процесуальними правами,  залучення до участі у господарській справі співвідповідача, заміною сторони у господарському процесі, процесуального статусу учасників справи позовного провадження та інших учасників господарського процесу, процесуальним представництвом у господарському процесі;

– висвітлити проблеми забезпечення доказів, позову та судових витрат у господарському процесі;

– розкрити проблеми правової теорії та практики застосування заходів процесуального примусу в господарському процесі;

– з’ясувати проблеми, що виникають у непозовному та позовному провадженнях у господарському процесі;

– визначити проблеми перегляду судових рішень господарських судів;

– спрямувати здобувачів вищої юридичної освіти на формування власного бачення можливих і допуститимих шляхів (способів) вирішення конкретних сучасних проблем господарського процесу.

 

Предметом дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» є наукові погляди, концепції, ідеї і теорії, господарське процесуальне законодавство та практика його застосування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» студент повинен набути такі результати навчання:

1) автономність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування способів вирішення проблем господарського процесу; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання у сфері господарського процесу, яке значною мірою є автономним та самостійним;

2) спеціалізовані концептуальні знання, набуті у сфері господарського процесу на рівні новітніх досягнень господарського процесуального законодавства, науки та правозастосовної діяльності, які є основою для оригінального мислення, зокрема в контексті дослідницької роботи; критичне осмислення теоретичних та прикладних проблем господарського процесу;

3) комунікація шляхом зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців у сфері господарського процесу;

4) уміння розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, здебільшого в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог зобов’язань, що виникають у сфері господарських процесуальних правовідносин /  провадження дослідницької діяльності у вказаній предметній області.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Публічне право».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують такі компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 1.

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу фактів, подій, процесів та явищ публічно-правового характеру

ПРН 2.

Прогнозувати розвиток правової системи,  продукувати нові ідеї щодо розвитку правової системи,  її окремих інститутів.

ЗК 2.

Здатність використовувати набуті знання у професійній діяльності у стандартних і нестандартних ситуаціях

ПРН 4.

 

 

 

Виявляти й аналізувати проблеми публічного права і пропонувати та розробляти належні способи і процедури їх вирішення.

ЗК 5.

Здатність проведення досліджень публічно-правових явищ та процесів, уміння формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

ЗК 8.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу у практичній діяльності.

ПРН 5.

 

Формулювати та вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інститутів публічного права.

ЗК 9.

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми,   здатність приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

ФК 2.

Знання особливостей розвитку правової системи, окремих інститутів публічного права.

ПРН 21.

Виявляти й аналізувати проблеми теорії цивільного процесу, адміністративного судочинства,  господарського процесу та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ФК 4.

Здатність виявляти й аналізувати проблеми публічного права та розробляти належні способи і процедури їх вирішення.

ФК 5.

Уміння вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інститутів публічного права.

ФК 15.

Виявляти знання теоретико-правових проблем процесуальної діяльності Конституційного Суду України.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Актуальні проблеми господарського процесу» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Актуальні проблеми господарського процесу»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідаль-ність

ЗК 1.

Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу та синтезу фактів, подій, процесів та явищ публічно-правового характеру

+

 

 

 

ЗК 2.

Здатність використовувати набуті знання у професійній діяльності у стандартних і нестандартних ситуаціях

+

 

 

 

ЗК 5.

Здатність проведення досліджень публічно-правових явищ та процесів, уміння формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.

 

 

+

 

ЗК 8.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти ініціативу у практичній діяльності.

 

 

+

 

ЗК 9.

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми,   здатність приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

+

 

+

ФК 2.

Знання особливостей розвитку правової системи, окремих інститутів публічного права.

+

 

 

 

ФК 4.

Здатність виявляти й аналізувати проблеми публічного права та розробляти належні способи і процедури їх вирішення.

 

+

 

 

ФК 5.

Уміння вирішувати завдання науково-дослідницького характеру з метою вироблення обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інститутів публічного права.

 

+

 

 

ФК 15.

Виявляти знання теоретико-правових проблем процесуальної діяльності Конституційного Суду України.

+

+

+

 

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 2. Принципи господарського судочинства (сучасні теоретико-прикладні проблеми)

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 3. Учасники господарського процесу (проблеми правової думки

та практики)

4

4

 

3

12

6

3

5

-

-

Тема 4. Проблеми забезпечення доказів, позову та судових витрат

у господарському процесі

2

2

 

3

8

6

3

5

-

-

Тема 5. Проблеми правової теорії

та практики застосування заходів процесуального примусу

в господарському процесі

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Тема 6. Проблеми, що виникають

у непозовному та позовному провадженнях у господарському процесі

2

2

 

6

8

2

6

12

-

-

Тема 7. Актуальні проблеми перегляду судових рішень господарських судів

2

2

 

3

8

2

3

12

-

-

Усього:

16

16

 

24

60

22

24

70

-

-

Підсумковий контроль: екзамен (год.)

4

4

 

Разом:

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу

 

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 рр.

Мета та завдання сучасного господарського судочинства. Прагнення законодавця відтворити надбання доктрини господарського процесуального права, юридичної практики та європейські стандарти у сфері господарського судочинства в Законі України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 р. (проблеми та перспективи).

  Погляди вчених на сучасні тенденції розвитку господарського процесу (В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова та ін.). Вплив процесів глобалізації, положень міжнародного права і концепції захисту прав людини на систему як вітчизняного правосуддя загалом, так і на господарський процес зокрема (у межах цієї загальної тенденції як окрему тенденцію додатково виокремлено зближення (гармонізацію, уніфікацію) правил та процедур на рівні країн Європейського Союзу, а також господарського процесуального законодавства України з процесуальним правом ЄС). Диференціація та спеціалізація процесуального регулювання: тяжіння до спеціалізації у межах судової системи, диференціація судових процедур, їх спрощення, пошук оптимальних процесуальних форм вирішення господарських спорів.

 

Тема 2. Принципи господарського судочинства (сучасні теоретико-прикладні проблеми)

 

Еволюція наукових поглядів щодо принципів вітчизняного господарського судочинства (І. А. Балюк, О.  А. Беляневич, С. Ф. Демченко, Л. Є. Зуєва, Л. М. Ніколенко, О. І. Харитонова, В. Д. Чернадчук та ін.).

Теоретичні проблеми визначення поняття принципів господарського судочинства.

Проблеми розроблення критеріїв класифікацій принципів господарського судочинства в сучасній науці. Усталені (успадковані сучасним господарським процесуальним законодавством України, перенесені на підставі історичного досвіду) та нові (вперше в законотворчій практиці закріплені в Господарському процесуальному кодексі України) принципи господарського судочинства.

Способи втілення принципи в нормах сучасного господарського процесуального права та проблеми їхньої практичної реалізації. Принцип верховенства права в господарському процесі. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом як загальна засада господарського судочинства. Принцип гласності і відкритості судового процесу та його повне фіксування технічними засобами у господарському судочинстві. Принцип змагальності сторін та його практичне значення в позовному провадженні у господарському процесі. Диспозитивність як загальна засада господарського судочинства. Принцип пропорційності у господарському судочинстві. Принцип обов’язковості судового рішення у господарському судочинстві. Принцип забезпечення права на апеляційний перегляд справи у господарському судочинстві. Принцип забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у господарському судочинстві. Розумність строків розгляду справи судом як загальна засада господарського судочинства. Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві. Принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення в господарському процесі.

 

 

 

 

 

Тема 3. Учасники господарського процесу (проблеми правової думки та практики)

 

Склад учасників господарського процесу як об’єкти наукових класифікацій (актуальні проблеми правової доктрини).

Проблеми зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві.

Проблеми залучення до участі у господарській справі співвідповідача.

Концепт заміни сторони в господарському процесі. Розбіжність концепцій заміни сторони в господарському та адміністративному судочинстві. Проблеми заміни неналежної сторони (неналежного відповідача) в господарському процесі. Проблеми заміни сторони (позивача або відповідача) її правонаступником у господарському процесі.

Проблеми процесуального статусу учасників господарської справи позовного провадження (сторін і третіх осіб).

Процесуальне представництво в господарському процесі (проблеми теорії та практики).

Проблеми процесуального статусу інших учасників господарського процесу.

 

 

            Тема 4. Проблеми забезпечення доказів, позову та судових витрат у господарському процесі

 

Проблеми забезпечення доказів у господарському процесі.

Проблеми забезпечення позову в господарському процесі.

Проблеми забезпечення судових витрат у господарському процесі.

 

Тема 5. Проблеми правової теорії та практики застосування заходів процесуального примусу в господарському процесі

 

Теоретичні проблеми визначення поняття та ознак заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві.

Проблеми розроблення критеріїв наукових класифікацій заходів процесуального примусу в науці господарського процесуального права.

Актуальні проблеми застосування квартету заходів процесуального примусу в господарському процесі.

 

Тема 6. Проблеми, що виникають у непозовному та позовному провадженнях у господарському процесі

 

Теоретичні проблеми визначення поняття та ознак наказного провадження у господарському процесуальному праві.

Проблеми правозастосовної практики в справах наказного провадження у господарському процесі. 

Проблеми, пов’язані з відкриттям провадження у господарській справі.

Актуальні проблеми, що виникають у підготовчому провадженні в господарському процесі.

Проблеми врегулювання спору за участю судді в господарському процесі.

Ускладнення, що виникають під час розгляду господарської справи по суті. Відкладення розгляду господарської справи або перерва в судовому засіданні. Залишення позову без розгляду. Закриття провадження у господарській справі.

Проблеми виправлення недоліків у судових актах господарського суду. Виправлення описок та арифметичних помилок. Засіб виправлення неповного основного рішення (додаткове рішення господарського суду). Роз’яснення судового рішення господарського суду.

Проблеми розгляду малозначних господарських справ.

 

Тема 7. Актуальні проблеми перегляду судових рішень господарських судів

 

Проблеми, що виникають в апеляційному провадженні в господарському процесі.

Актуальні проблеми, що виникають у суді касаційної інстанції у господарських справах.

Актуальні проблеми перегляду судових рішень господарських судів за нововиявленими або виключними обставинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» навчального плану і проводиться у формі екзамену.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» здійснюється відповідно до навчального плану або на підставі результатів поточного контролю та екзамену.

Екзамен з дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

- уміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

- уміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 3 бали = 6 балів

5 х 2 бали = 10 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 4 бали = 24 балів

5 х 2 бали = 10 балів

 

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle та інші)

1 х 10 балів = 10 балів

1 х5 балів = 5 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

5 х 5 балів = 25 балів

 

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Докладний порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6–8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 2–11

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку (див. Таблицю 10).

 

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною  робочою програмою навчальної дисципліни  / освітньо-професійної програмою «Публічне право», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Публічне право».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. № 48. Ст. 436.

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5.07.2012 р. 
№ 5076-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17

5. Про судовий збір: Закон України від 8.07.2011 р. № 3674-VI.. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. 
№ 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

7. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 р.  № 276/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015

 

Додаткова література

 

 1. Балюк І. А., Намясенко О. К., Лисунь Г. Д.  Господарське процесуальне право: практикум / За заг. ред. І. А. Балюк і О. К. Намясенко. Київ: КНЕУ, 2015. 244 с.  URL:
  http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24748
 2. Васильєв С. В. Господарський процес України: підруч. Харків : Еспада, 2010. 283 с.
 3. Господарське процесуальне право України: підруч. / [О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, В. М. Коссак, О. В. Бачун та ін.]; за ред. О. І. Харитонової; Одес. нац. юрид. акад. Київ: Істина, 2008. 357 с.
 4. Бобкова А., Банасько О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України. Право України. 2017. № 9. С. 45-50.
 5. Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві. Право України. 2017. № 9. С. 146-153.
 6. Господарський процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. / За заг. ред. М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2018. 500 с.
 7. Дем'як В. М. Учасники господарського процесу в позовному провадженні: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 19 с.
 8. Іванюта Н. Господарський процесуальний кодекс України: проблеми юридичної техніки. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 80-85.
 9. Колесник Р. М. Підстави перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2018. 18 с.
 10. Кот О. В. Судові акти в господарському процесі України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 21 с.
 11. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. С. О. Короєда. Київ: Професіонал, 2018. 400 с. 
 12. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / За ред. Р.  Б. Шишки. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 270 с.
 13. Резнікова В. Відповідальність у господарському процесі за зловживання процесуальними правами та заходи процесуального примусу. Право України. 2017. № 9. С. 101-121.
 14. Рим С. Інститут забезпечення позову: новели законодавства. Право України. 2017. № 9. С. 137-135.
 15. Россильна О. В. Представництво в господарському процесі України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук.  Київ, 2015. 21 с.
 16. Саранюк В. І. Шляхи вдосконалення організації господарського процесу: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с. 
 17. Степанова Т. Реформування інституту учасників господарського судового процесу. Право України. 2017. № 9. С. 122-130.
 18. Степанова Т. В. Теоретико-правові засади процесуального статусу учасників позовного провадження у господарському судочинстві: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 36 с.
 19. Фонова О. Спрощені провадження у господарському процесі. Право України. 2017. № 9. С. 167-175.
 20. Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти. Право України. 2017. № 9. С. 28-34.
 21. Чернега В. М. Верховенство права в сучасному господарському процесуальному праві України. Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри: зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький 27-28 квітня 2018 р.). Кропивницький: ПВНЗ КIДМУ, 2018. С. 313-315.
 22. Чернега В. М. Заходи процесуального примусу в господарському процесуальному праві. Правове регулювання економіки. 2018. Вип. 17. С. 180-189. 
 23. Чернега В. М. Зміст принципів верховенства права і пропорційності та способи їхнього втілення в нормах господарського процесуального права України. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 146-148.URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/41.pdf (дата звернення: 31.05.2018).
 24. Чернега В. М. «Квартет» заходів процесуального примусу в господарському процесуальному праві: спроба теоретичного та практичного осмислення. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 258-262. 
 25. Чернега В. М. Розумність строків розгляду справи судом як загальна засада господарського судочинства України. Юриспруденція та наукові товариства у ЗВО – шлях формування правника, присвячена 57-й річниці з дня заснування навчального закладу: матер. II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 27 квітня 2018 р.). Кривий Ріг: Донецький  юридичний інститут МВС України, 2018. С. 21-23.
 26. Щербина В., Рєзнікова В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України. Право України. 2018. № 7. С. 13-33. 
 27. Щербина В., Рєзнікова В. Сучасні тенденції розвитку господарського процесу України. Право України. 2017. № 9. С. 9-27.
 28. Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес. Право України. 2017. № 9. С. 213-219.

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подається у вигляді таблиці згідно з Освітньо-професійною програмою «Публічне право», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація – «Публічне право».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).