Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Актуальні проблеми цивільного права

Актуальні проблеми цивільного права


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра цивільного та трудового права

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«28» грудня  2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Актуальні проблеми цивільного права»

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

08 «Право»

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

Приватне право

тип дисципліни

обов’якова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________А.В. Омельченко

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:Майданик Наталія Іванівна, кандидатюридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права, доцент.

email: natalimaydanyk@ukr.net

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н. І. Майданик, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 •  

ВСТУП………………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПРИВАТНОГО ПРАВА…………………………

6

Тема 1.Цивільне право як приватне право…………………………………………………..

6

Тема 2.Поняття і система приватного права України …………………………………………..

6

Тема 3. Господарське право як сфера приватного права ………………………………………

Тема 4. Сімейнеправо як сфера приватного права…………………………………………

6

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ ТА ІНСТИТУТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА……..

6

Тема 6. Принципи цивільного права України і країн ЄС………………………………..….

6

Тема 7.Юридичні особи: актуальні проблеми…………….……………………………………

6

Тема 8.Зобов’язальне право: актуальні проблеми…………………………………………….

7

Тема 9.Спадкове право: актуальні проблеми………………………………………………..

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ...............................................................................................................................

 

7

            2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….

7

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………

8

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………...

 

12

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….

12

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……………

13

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ….

16

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи……….

16

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………………..

 

18

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)………………………….

 

20

            5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………………….

20

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………………

21

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………………...

24

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………..

25

            6.1.      Основна література …………………………………………………………….

25

            6.2.      Додаткова література ………………………………………………………….

25

           

 

 

 

 

За рішенням кафедри структура й зміст «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни» можуть бути розширені та/чи доповнені.

 

 

 •  

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного права» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Анотація навчальної дисципліни:

Актуальні проблеми цивільного права – це дисципліна побудована за системою цивільного законодавства України, в основі якого лежить Цивільний кодекс України,  цивільно-правові (а також комплексні) закони України та інші нормативно-правові акти.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: актуальні проблеми цивільного права як навчальна дисципліна пов’язана з іншими навчальними дисциплінами та навчальними дисциплінами, що викладаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а саме: сімейне право, договірне право, цивільне право України та  рядом інших.

Мета вивчення дисципліни – опанування дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права»: є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності проблем цивільного права та шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих  фахівців-правознавців, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності фахівців-правознавців у сфері цивільного права;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліниполягає у формуванні в студентів цілісної системи знань засвоєння теоретичних положень навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права», вдосконалення знань з основних положень цивільного законодавства Українив, вдосконалення навичок застосування у практичній діяльності одержаних теоретичних знань і норм цивільного законодавства для вирішення конкретних завдань.

Предметом дисципліни є сукупність цивільних правовідносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:
 2. и проблем цивільного права та цивільногозаконодавства, причини їхвиникнення та закономірностірозвитку.
 3. Уміння:

застосовувати одержанні знання в процесі роботи за фахом, відшукувати необхідні для правозастосовчої діяльності джерела актуальних проблем цивільного права та тлумачити їх, знаходити необхідні цивільно-правові норми у відповідних джерелах цивільного права; правильно тлумачити їх зміст; застосовувати норми цивільного права до конкретних практичних ситуацій та в процесі роботи за юридичною спеціальністю, застосовувати на практиці норми цивільного права в процесі розроблення проектів договорів, їх укладання та виконання, здійснювати аналіз та перевірку на відповідність вимогам чинному законодавству вже укладених суб’єктами правовідносин договорів.

3. Комунікація:

Здатність працювати в умовах глобалізації і диверсифікації сфери приватного (цивільного) права,  застосовувати навички врегулювання правових колізій у цивільно-правовій сфері, зрозуміле, недвозначне та аргументоване формулювання власних висновків, а також знань та автономного застосування правових норм до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

Продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на господарську діяльність у цивільно-правовій сфері загалом чи окремі її складові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО ПРИВАТНОГО ПРАВА

 

Тема 1.Цивільне право як приватне право

Тлумачення приватного права та цивільного права Європейським судом з прав людини

Поняття і система приватного права України

Цінності приватного права України

 

Тема 2. Поняття і система приватного права України

Визначення поняття та ознаки приватного права України

Система приватного права України. Основні теорії системи приватного права.

 

Тема 3.Господарське право як сфера приватного права

Концепції господарського права України

Класифікація господарських правовідносин

Співвідношення Господарського і Цивільного кодексів України

 

Тема 4. Сімейне право як сфера приватного права

Поняття і система сімейного права

Концепції юридичної природи сімейного права

Сім’я як соціальна і правова категорія

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ Й ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

 

Тема 5. Принципи цивільного права України і країн ЄС

 

Система принципів приватного права

Принципи європейського приватного права

Тенденції щодо принципів приватного права, які відображені в DCFR

Принцип справедливості, добросовісності і розумності

Принцип пропорційності (співрозмірності)

 

Тема 6. Юридичні особи: актуальні проблеми

Поняття і система юридичних осіб

Юридичні особи приватного права

Юридичні особи публічного права

 

Тема 7.Зобов’язальне право: актуальні проблеми

Поняття і система зобов’язань

Зобов’язання: конкуренція ЦК і ГК України

Натуральні зобов’язання

Переддоговірні відносини. Переддоговірна відповідальність

 

Тема 8. Cпадкове право: актуальні проблеми

Поняття, принципи і місце спадкового права в системі права України

Спадкування за законом і за заповітом

Спадковий договір

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової)«Актуальні проблеми цивільного права»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Приватне право»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Видта теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1Вступ до приватного права

1

Семінарське заняття 1.
Цивільне право як приватне право

4

2

Семінарське заняття 2.
Поняття і система приватного права України

4

3

Семінарське заняття 3.
Господарське право як сфера приватного права

4

4

Семінарське заняття 4.
Сімейне право як сфера приватного права

3

5

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2Принципи та основні інститути цивільного права

6

Семінарське заняття 5.

Принципи цивільного права України і країн ЄС

4

7

Семінарське заняття 6.

Юридичні особи: актуальні проблеми

3

8

Семінарське заняття 7.

Зобов’язальне право: актуальні проблеми

4

9

Семінарське заняття 8.

Cпадкове право:  актуальні  проблеми

4

10

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.

Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;
 • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки у прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

 1. виконання студентом обов’язкових завдань  навчальної програми;
 2. проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 50 балів. 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному семінарському занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 30 балів).

 

Вид

завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей,  спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

 

4 бали

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки: є недостатньо повною, має незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання, містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками

 

 

3 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

 

2 бали

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною

1 бал

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми нормативно-правових актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

4 бали

Студент в цілому правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, вказав при обґрунтуванні розв’язання норми основних нормативно-правових актів,  відповідь побудована логічно  і  послідовно

 

 

3 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним; в обґрунтуванні рішення відсутні посилання на нормативно-правові джерела або посилання є помилковим, або помилка допущена у назві нормативно-правового чи іншого джерела без викривлення його змісту

2 бали

Студент надав загалом правильну відповідь, проте вона містить хоча б один з таких недоліків: є неповною; містить незначні помилки щодо аргументації рішення або перелік аргументів не є вичерпним

 1 бал

Студент  вирішив  ситуаціюі неспроможний її аргументувати

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив 90-100 % тестових завдань правильно і повно

4 бали

Студент вирішив 85-75 % тестових завдань правильно і повно

3 бали

Студент вирішив понад 65 % тестових завдань правильно і повно

2 бали

Студент вирішив понад 60 % тестових завдань правильно і повно

1 бал

Студент вирішив понад 55 % тестових завдань правильно і повно

0  балів

Студент вирішив правильно менше 50 % тестових  завдань або вирішив їх переважно неправильно, або відповідь на них є неповною

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни для денної форми навчання

з/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в 6 семестрі, в т.ч.:

Від0 до 50 балів

В т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

 

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 30 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійної роботи

до 10 балів

1.3.

Виконання контрольних (модульних) робіт

до 10 балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

від 0 до 50 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні змістовного модулю для студентів денноїформи навчання:

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

 

Вид завдання

Кількість

балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів,  знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх особливостей, знання основних понять і категорій,  спроможність давати правильне їх тлумачення,  логічно і граматично правильно викладати думки

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства,  без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми законодавчих актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив від 50 % до 85 % тестових завдань абсолютно правильно і повно

0  балів

Студент не вирішив понад 50 % тестових  завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт – до 5 балів (1 контрольна (модульна) робота складається з одного або двох завдань).

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків з дисципліни (додаються до результатів екзамену).

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового екзамену (не більше 50 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (обов’язкової)«Актуальні проблеми цивільного права»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Приватне право»

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Видта теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1Вступ до приватного права

1

Контактне заняття 1.
Цивільне право як приватне право

3

2

Контактне заняття 2.
Поняття і система приватного права України

2

3

Контактне заняття 3.
Господарське право як сфера приватного права

2

4

Контактне заняття 4.
Сімейне право як сфера приватного права

3

Змістовий модуль №2 Принципи та основні інститути цивільного права

5

Контактне заняття 5.

Принципи цивільного права України і країн ЄС

2

6

Контактне заняття 6.

Юридичні особи: актуальні проблеми

3

7

Контактне заняття 7.

Зобов’язальне право: актуальні проблеми

2

8

Контактне заняття8.

Cпадкове право:  актуальні  проблеми

3

9

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

25

2. Написання реферату (есе)

25

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

15

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

25

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50/100

 

 

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу і засобом виявлення ступеню засвоєння студентом програмного матеріалу.

Поточний контроль роботи студента на протязі семестру повинен:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу і підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента у вивченні дисципліни;
 • виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки у прогалини у знаннях  та  шляхи їх усунення;
 • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за двома основними напрямками (об'єктами контролю):

 1. виконання студентом обов’язкових завдань  навчальної програми;
 2. проходження модульного контролю знань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 50 балів. 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному контактному занятті, визначається виходячи з максимальної кількості балів за роботу під час семінарських (практичних) занять з дисципліни за семестр, визначених в Положенні про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, затв. Ухвалою Вченої ради університету від 25.05.2017 р., а також реальної кількості занять, відведених згідно з  навчальним планом на даний вид робіт (до 30 балів).

 

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

3 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння основних понять і категорій, змісту правових норм, їх особливостей,  спроможність давати правильне їх тлумачення, логічно і грамотно викладати думки

2 бали

 

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою, не містить посилань на джерела (у разі необхідності); дещо порушена логіка викладення матеріалу

1 бал

 

Студент у цілому відповів на поставлене питання, однак відповідь містить хоча б один з таких недоліків: наявні помилки та (або) неточності при розкритті предмета питання, змісту окремих його понять та категорій, некоректні формулювання їх визначень, вказані помилкові назви нормативно-правових актів, норми яких врегульовують зазначене питання, допущені неточності при розкритті їх змісту; відповідь є неповною; не є аргументованою; дещо порушена логіка викладення матеріалу

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене питання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про неготовність студента до заняття або безсистемність та поверховість його знань, незнання загальних положень теми дисципліни, або студент відмовився відповідати на поставлене питання

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

за результатами вивчення дисципліни для заочної форми навчання

з/п

Об'єкти контролю

Кількість балів

Результат

1.

Оцінка поточної роботи в 6 семестрі, в т.ч.:

Від0 до 50 балів

В т.ч.:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

 

1.1.

Систематичність та активність роботи на контакних заняттях

до 2 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійної роботи

до 25 балів

1.3.

Виконання контрольних (модульних) робіт

до 5балів

2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

 

від 0 до 50 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні і одержання підсумкової оцінки

 

Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні змістовного модулю для студентів заочноїформи навчання:

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.

 

Вид завдання

Кількість

балів

Критерії оцінки відповіді

 

 

Теоретичні питання

 

 

5 балів

 

Студент виявив вільне орієнтування в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів,  знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх особливостей, знання основних понять і категорій,  спроможність давати правильне їх тлумачення,  логічно і граматично правильно викладати думки

 

0 балів

 

Студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістові помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

 

Практичні завдання

 

5 балів

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства,  без помилок обґрунтував розв’язання з посиланням на конкретні норми законодавчих актів,  логічно  і  послідовно аргументує і викладає свою точку зору

 

0 балів

 

Студент не  вирішив  ситуації або вирішив її помилково, або неправильно  обґрунтовує своє вирішення, або неспроможний його аргументувати

 

Тестові завдання

5 балів

Студент вирішив від 50 % до 85 % тестових завдань абсолютно правильно і повно

0  балів

Студент не вирішив понад 50 % тестових  завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

 

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання роботи студента на контактних заняттях (в тому числі виконання контрольних(модульних) робіт та виконання індивідуальних завдань, результати виконання яких включаються  до  підсумкової  оцінки  разом з результатами письмового іспиту.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування навчального матеріалу за дисципліною.

Контрольна (модульна) робота може проводитись усно або письмово за вибором викладача у формі відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання тестів тощо.

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються при підведенні підсумків з дисципліни (додаються до результатів екзамену).

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового екзамену (не більше 50 і 100 балів відповідно) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у 4-бальну та систему ECTS за наступною шкалою:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів є спланована, пізнавальна, організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка  спрямована  на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу  самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на  вироблення у студентів  навичок  роботи з нормативно-правовими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього  юриста, як самостійність,  активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента,  регламентується навчальним планом і становить в середньому 47% загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни.  Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами індивідуальної самостійної роботи студентів є:репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу  являє собою  процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення  матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення  їх змісту,  ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому  матеріалу в аудиторії.

Індивідуальна самостійна робота творчого характеру  включає  виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів  на науково-практичні конференції тощо).

Індивідуальна самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів:  доаудиторна,  аудиторна та післяаудиторна.

Індивідуальна самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання;  підготовку конспектів навчальних текстів;  підготовку до семінарських занять;  вирішення практичних завдань (в т.ч.  їх письмове оформлення);  виконання індивідуальних завдань;  роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст індивідуальної самостійної роботи  студентів  та її обсяг визначається викладачем, який  організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною.  Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними,  видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання.  Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях,  в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому  контролі знань.

Індивідуальна самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів:  підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі  опрацювання  навчальної програми студенти використовують  додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі. 

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годи, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення,  а також  рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу  під час лекційних занять. 

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години  семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал,  що передбачений  для  засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання  завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – до 10 балів – два індивідуальних завдання, кожне з яких оцінюється до 5 балів (або одне індивідуальних завдання, яке оцінюється до 10 балів), зокрема:

- виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка есе, аналітичного звіту, доповіді на конференції тощо);

- виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка проектів юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо).

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем

10

У роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер

5

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану)

0

Рівень знань щодо предмета дослідження та змісту індивідуального завдання, виявлений студентом під час його усного захисту

Студент в процесі усного захисту дає правильні відповіді на всі питання, виявляє високий рівень знань щодо теми індивідуального завдання та суміжних положень відповідної дисципліни, добре орієнтується у змісті своєї роботи, упевнено викладає її основні положення, висновки, правильно аргументує власну позицію

10

Студент під час захисту виявив належний рівень знань щодо теми індивідуального завдання та її змісту, відповіді на поставлені питання надає переважно правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях правових категорій, не завжди належно обґрунтовує свою позицію чи інші положення роботи

5

Під час усного захисту індивідуального завдання студент допускає істотні помилки у відповідях, добре не орієнтується за змістом роботи або студент неспроможний аргументувати положення роботи, погано знає її зміст, дає неправильні відповіді, або не в змозі відповісти на поставлені питання

0

 

Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:

Ступінь розкриття теми

У роботі висвітлено всі питання теми, в тому числі спеціальні питання, безпосередньо пов’язані з нею; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання виявлених проблем; або ж практичне завдання вирішено правильно із застосуванням необхідних правових норм

10

У роботі не розкрито основних питань теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану), або ж вирішення завдання є неправильним

5

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – екзамен)

 

5.1. Структура екзаменаційного білету

 

Для денної та заочної форм навчання

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Освітній ступінь магістр

Спеціальність ПРАВО Семестр другий

Дисципліна: Актуальні проблеми цивільного права

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

 

1.Інвестори в цінні папери: поняття, мета здійснення інвестицій в цінні папери, види інвесторів в цінні папери, особливості інституційних інвесторів, правові основи здійснення інвестицій в цінні папери.

2. Цінні папери: поняття, ознаки, вимоги, групи, основи правового регулювання.

3. Професійні діяльність на фондовому ринку: поняття, особливості, основні ліцензійні вимоги, види, основи правового регулювання.

4. Тестові завдання:

4.1. До пайових цінних паперів належать:

а) _______________________________;

б) _______________________________;

в) _______________________________;

г) _______________________________.

4.2. Діяльність з торгівлі цінними паперами включає в себе такі підвиди:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________;

г) ________________________________.

4.3. До системи органів, що здійснюють регулювання фондового ринку в Україні, належать:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________

4.4. До іпотечних облігацій належать:

а) ________________________________;

б) ________________________________.

4.5. До об’єктів інвестиційної діяльності з-поміж цінних паперів не належать:

а ) _______________________________.

5. В поточному році здійснено чергову емісію казначейських зобов’язань України. За умовами розміщення виплата доходу за казначейськими зобов’язаннями передбачена у товарній формі. 1. Який орган державної влади виступає емітентом казначейських зобов’язань? 2. Хто може бути потенційним інвестором у даному випадку? 3. У якій формі передбачено виплату доходу за такими цінними паперами?  4. Який щорічний макроекономічний показник впливає на обсяг емісії казначейських зобов’язань? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

Затверджено на засіданні кафедри цивільного та трудового права протокол № __ від ___ 20__ р.

 

Екзаменатор                                                                                 ______________

 Зав. кафедрою                                                                             ______________

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

  Екзаменаційний білет містить 5 завдань (теоретичні питання та/або завдання (ситуації) практичного характеру та/або тестові завдання закритого та відкритого типів), кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Оцінка за 100-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

недостатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Критеріями оцінювання кожного із завдань, які виносяться на екзамен, є:

 

Рівень знань

Оцінка за 100-бальної шкалою

Критерії оцінки відповіді

Відмінний рівень

10

Теоретичне питання:

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого завдання;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей;

- вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм;

- здатність робити власні висновки в разі неоднозначності, спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 90-100 % тестових завдань.

Добрий рівень

8

Теоретичне питання:

Студент дав змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь містить наступні недоліки:

- питання розкрито в частині чотирьох складових питання з п’яти;

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно чотири з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 80-90 % тестових завдань.

Задовільний рівень

6

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, яка є недостатньої повною, або містить помилки змістовного характеру, а саме:

- питання розкрито в частині трьох складових питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь не містить взагалі посилань на відповідні джерела правового регулювання;

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно три з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 60-70 % тестових завдань.

Недостатній рівень

4

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині двох складових питання  з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з науковим матеріалом, що стосується відповідного питання;

- у роботі багато орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно два з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 40-50 % тестових завдань.

Мінімальний рівень

2

Теоретичне питання:

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформленні відповіді на питання, а саме:

- питання розкрито в частині однієї складової питання з п’яти;

- зміст відповіді свідчить про суттєві прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про неправильне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

- відповідь свідчить про недостатню обізнаність з основними положеннями законодавства та навчальним матеріалом, що стосуються відповідного питання;

 - у роботі багато грубих орфографічних помилок.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента розкриває правильно одне з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 20-30 % тестових завдань.

Незадовільний рівень

0

Теоретичне питання:

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.

Практичне завдання (ситуаційні вправи):

Відповідь студента не розкриває правильно жодного з п’яти складових завдання.

Тестові завдання:

Правильні відповіді надано на 0-10 % тестових завдань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

 

На екзамен з дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права» виносяться наступні типові завдання:

 

а) Теоретичні питання:

Приклади.

1.Інвестори в цінні папери: поняття, мета здійснення інвестицій в цінні папери, види інвесторів в цінні папери, особливості інституційних інвесторів, правові основи здійснення інвестицій в цінні папери.

2. Цінні папери: поняття, ознаки, вимоги, групи, основи правового регулювання.

3. Професійні діяльність на фондовому ринку: поняття, особливості, основні ліцензійні вимоги, види, основи правового регулювання.

 

б) Тестові завдання:

Приклади.

1. До пайових цінних паперів належать:

а) _______________________________;

б) _______________________________;

в) _______________________________;

г) _______________________________.

2. Діяльність з торгівлі цінними паперами включає в себе такі підвиди:

а) ________________________________;

б) ________________________________;

в) ________________________________;

г) ________________________________.

3. Мінімальний розмір статутного капіталу фондової біржі складає:

а) 25 млн. грн.;

б) 15 млн. грн.;

в) 10 млн. євро;

г) інша відповідь.

 

в) Практичні завдання (ситуаційні вправи):

Приклади.

1. Фондова біржа ПАТ «Вексель» набула статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, яку здійснила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, одночасно видавши фондовій біржі ліцензію на здійснення діяльності на фондовому ринку. 1. Який вид реєстрації здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо фондової біржі? 2. Як називається вид професійної діяльності на фондовому ринку, яку зможе здійснювати фондова біржа, отримавши ліцензію? 3. Чи може фондова біржа поєднувати здійснення цього виду професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку? 4. На які цілі використовується прибуток фондової біржі? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

2. В поточному році здійснено чергову емісію казначейських зобов’язань України. За умовами розміщення виплата доходу за казначейськими зобов’язаннями передбачена у товарній формі. 1. Який орган державної влади виступає емітентом казначейських зобов’язань? 2. Хто може бути потенційним інвестором у даному випадку? 3. У якій формі передбачено виплату доходу за такими цінними паперами?  4. Який щорічний макроекономічний показник впливає на обсяг емісії казначейських зобов’язань? 5. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регулюють зазначені питання.

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 1. Харитонов  Є.  О., Харитонова О.  І., Некіт  К.  Г. Право  власності :  навчальний посібник  /  Харитонов  Є.  О., , Харитонова О.  І., Некіт К.  Г. –  Одеса:  Видавничий дім «Гельветика»,  2018. –  256 с. 
 2. Майданик Р.  А.  Розвиток приватного права України : монографія.. – К. : Алерта, 2016. – 226 с.
 3. Актуальні проблеми цивільного права : матеріали «круглого А 43 столу», присвяч. пам'яті проф. Чингізхана НуфатовичаАзімова, м. Харків, 23 груд. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2011. - 232 с.
 4. Майданик Р. А., Бервено С. М., Майданик Н. І., Тімуш І. С., Волосенко І. В.. Аномалії в цивільномуправіУкраїни: навч.-практ. посіб. / Київськийнаціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Кафедра цивільного права / Р.А. Майданик (відп.ред.) - К. : Юстініан, 2007. - 912с.

7.2. Додаткова література

 1. Шевченко Я. М., Бошицький Ю. Л., Бабаскін А. Ю., Венецька М. В., Кучеренко І. М. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярославна Миколаївна Шевченко (відп.ред.). - К., 2005. - 456с.
 2. Ярема А. Г., Барбара В. П., Григор'єва Л. І., Гуменюк В. І., Домбровський І. П.. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / А.Г. Ярема (ред.), В.Г. Ротань (ред.). - К. : Реферат, 2005. - 336с.
 3. Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії  і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К. : Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 908 с.
 4. Проблемытеориигражданского права: Сб. статей / Институтчастного права. - М. : Статут, 2003. - 126с.
 5. Бабаскін А. Ю., Боднар Т. В., Бошицький Ю. Л., Венецька М. В., Дзера О. В. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006. Т. 1 : Загальна частина. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 - 696с.
 6. Бабаскін А. Ю., Боднар Т. В., Бошицький Ю Л, Венецька М В, Дзера О В. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006. Т. 2 : Особлива частина. - К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2006 - 520с.
 7. Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Безклубний І. А., Луць В. В., Майданик Р. А., Білоусов Ю. В.. Цивільне право України: підруч.:у 3 кн. / Одеська національна юридична академія / Є.О. Харитонов (ред.). - О. : Юридична література, 2006. - 831с.
 8. Цивільне право Ураїни : Підручник: У 2-х кн./ О.В. Дзера (кер.авт.кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., доповн. і перероб.- К.: Юрінком Інтер, 2005.
 9. Цивільне право України. Академічний курс:  Підруч.:  У 2-х томах / За заг ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003.

 

 

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

[2]Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях