Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Алгоритмізація та програмування

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені академіка Ю.БУГАЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 1

з дисципліни: „Алгоритмізація та програмування

 

варіанти індивідуальних завдань

 

 

 

Вступ

Дисципліна «Алгоритмізація та програмування» вивчається два семестра. У першому семестрі потрібно вивчити базові конструкції програмування: послідовність, розгалуження, цикли. Також необхідно засвоїти роботу з масивами.

У другому семестрі вивчаються базові алгоритми програмування: сортування та пошук, процедури та функції, робота з рядками, динамічні структури даних та методи роботи з цими структурами.

Робочою мовою програмування обрано Паскаль. Для виконання контрольної роботи студент може обрати іншу мову програмування. Проте слід враховувати, що підсумкові тести за кожним семестром містять питання, що стосуються саме мови Паскаль.

Для виконання контрольної роботи слід розгорнути середовище програмування. На сервері знаходиться архів програми algo.zip, яка надає просте середовище редагування, компіляції та виконання програм. Для встановлення цієї програми скачайте на свій комп’ютер архів algo.zip та розпакуйте його у папку. Запустіть файл algo.exe, з’явиться головне вікно програми, як на рисунку 1.

 

 

вікно результатів виконання

Скругленная прямоугольная выноска: вікно результатів виконання

вікно введення і редагування програми

Скругленная прямоугольная выноска: вікно введення і редагування програми

Рис. 1. Головне вікно програми algo.

 

У лівій частині розміщено вікно редагування програми, в якому слід ввести її текст. Для запуску програми потрібно натиснути кнопку Виконати (синій трикутник). Результати роботи виводяться у правій частині екрану.

У папці programy знаходяться приклади корисних програм, які можна відкрити та виконати.

 

Контрольна робота 1.

До складу контрольної роботи входить 5 завдань, які охоплюють основні теми першого семестру. Кожне завдання потребує розробки двох програм. Усього за виконання всіх завдань студент може отримати 40 балів. Розподіл балів:

Завд.1

Завд.2

Завд.3

Завд.4

Завд.5

Усього

4

6

8

10

12

40

 

Інші 60 балів студент отримує за виконання Підсумкового тесту. До складу тесту входить 25 питань: 15 питань по 2 бали і 10 питань по 3 бали. Питання вибрираються випадковим чином з Банку питань.

 

 

 

Варіант 1

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали)

1. Ввести вартість покупки та суму, яку сплачує покупець. Вивести повідомлення про решту, яку має видати продавець.

2. Ввести значення x та обчислити значення y за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case)  (6 балів)

1.  Оператор if. Знайти найбільше з трьох чисел. Числа оголосити в коді  програми. Результат вивести на консоль.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера дня тижня (1,2,...7) виводить на екран його назву (понеділок,...).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів)

1. Цикл while. Обчислити добуток чисел від заданого числа до 70. Число ввести з консолі. Якщо введене число >70, вивести повідомлення про помилку, якщо<70 , обчислити добуток, якщо =70 – вивести 70.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення виразу n!+30*n. Значення числа n оголосити в коді програми. Результат вивести на консоль

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Створити масив X з 10 парних елементів цілого типу за правилом: x[i]=2*i. Обчислити суму елементів масиву, найбільший та найменший елементи.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів у жовтні. Визначити середню кількість опадів за кожну декаду місяця та загальну кількість опадів за місяць.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити у коді двовимірний масив A(10;15). Заповнити його цілими додатніми і від’ємними числами. Обчислити суму і кількість додатніх елементів кожного стовпця. Результати вивести на екран.

2. Є прямокутний масив розмірністю (5x5). Визначити суму всіх елементів третього рядка  і суму всіх елементів першого стовпчика.

 

 

Варіант 2

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити площу бічної поверхні () і об’єм () діжки, якщо відомі висота h та радіус r основи. Значення висоти та радіусу визначити у коді програми. Результат вивести на екран.

2. Ввести значення x та обчислити значення за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. Знайти найменше з трьох чисел. Значення чисел оголосити у коді. Результат вивести на екран.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера місяця (1,2,...12) виводить на екран його назву (січень,...грудень).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 150. Число ввести з консолі. Якщо введене число >150, вивести повідомлення про помилку, якщо<150, обчислити суму, якщо =150 – вивести 150.

2. Цикл for. Відомі оцінки студента по 10 дисциплінах. Обчислити загальну суму балів, найгіршу і найкращу оцінку.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Скласти програму для створення масиву A(10), заповнення його цілими числами і обчислення суми і середнього арифметичного елементів масиву.

2. Знайти кількість цифр 1 в масиві {1,2,5,3,7,5,1,3,4} та суму елементів масиву.

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити двовимірний масив  B(12;15). Заповнити масив послідовними цілими числами від 1,2,. Обчислити суму і кількість елементів масиву, що знаходяться під головною діагоналлю і на ній.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату  18 співробітників за 12 місяців (за січень – першому стовпчику, лютий – другому, ...). Визначити загальний бюджет зарплати за рік, загальну і середню зарплату за квітень.

 

 

 

Варіант 3

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Реалізувати програму піднесення до кубу частки двох дійсних чисел. Значення числам призначити у коді. Результат вивести на консоль.

2. Знайти значення поліному p=a*x3-1/b*x2+c*x+d.  Значення  a,b,c,d – цілі числа, ініціалізувати в коді, x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. По заданому радіусу знайти  площу кола.  По заданій стороні квадрата знайти його площу і діагональ. Визначити:

а) чи можна вписати коло в квадрат?

б) чи можна вписати квадрат у коло?

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму квадратів цілих чисел від заданого числа до 20. Число ввести з консолі. Якщо введене число >20, вивести повідомлення про помилку, якщо<20 , обчислити суму квадратів, якщо =20 – вивести 20.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення  n!+30*n. 

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за лютий.  Визначити середню кількість опадів за один день місяця. Врахувати вісокосний і невісокосний роки.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити прямокутний масив D(K;K), K<10. Заповнити його додатніми і від’ємними числами від 1 до 20. Записати на місце від’ємних елементів масиву нулі, і вивести на консоль початковий і змінений масиви.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про оцінки 10 студентів з двох дисциплін (з дисципліни «Вища математика» – в першому стовпчику, з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - в другому). Кожний рядок містить оцінки одного студента. Визначити середню успішність студентів  групи і середній бал (рейтинг) кожного студента  з цих дисциплін.

 

 

Варіант 4

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити середнє арифметичне і середнє геометричне двох цілих чисел. Значення чисел визначити у коді програми. Результат вивести на консоль.

2. Обчислити масу золотої кульки заданого радіуса, якщо густина золота 19300 кг/м3. Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if

Ввести два числа. Визначити:

а) яке з них більше

б) яке з них менше.

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий,.зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 50. Число ввести з консолі. Якщо введене число >50, вивести повідомлення про помилку, якщо<50 , обчислити суму, якщо =50 – вивести 50.

2. Цикл for. Дано натуральне число n і дійсне число x. Обчислити:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за кожний день вересня. Обчислити середню кількість опадів за кожний день у першу та третю декаду місяця.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити матрицю А(5;6). Заповнити її у коді додатніми випадковими числами від 5 до 50. Знайти у кожному рядку матриці максимальний і мінімальний елементи, і розмістити їх на місце першого і останнього елемента рядка відповідно. Вивести на друк початкову  і змінену матриці.

2. Фірма має  10 магазинів. Інформація про прибуток кожного магазину за кожний місяць зберігається в двовимірному масиві (першого – в першому рядку, другого – в другому, і т.д.). Обчислити середній прибуток кожного магазину.

 

 

Варіант 5

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали)

1. Реалізувати функцію піднесення до кубу суми двох цілих чисел.

2. Ввести значення x та обчислити значення y за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case)  (6 балів)

1.  Оператор if. Написати програму обчислення значень функції F(x) у заданій точці x. Значення x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F(x) задається таким чином:

F(x) = 4x-1, x<0

F(x)= 25x+10, x>0

F(x)=0, x=0

 

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера дня тижня (1,2,...7) виводить на екран його назву (понеділок,...).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів)

1. Цикл while. Обчислити добуток чисел від заданого числа до 170. Число ввести з консолі. Якщо введене число >170, вивести повідомлення про помилку, якщо<170 , обчислити добуток, якщо =170 – вивести 170.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення виразу n! – 2. Значення числа n оголосити в коді програми. Результат вивести на консоль.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Створити масив X з 10 парних елементів цілого типу за правилом: x[i]=2*i. Обчислити суму елементів масиву, найбільший та найменший елементи.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів у жовні. Визначити середню кількість опадів за кожну декаду місяця та загальну кількість опадів за місяць.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити у коді двовимірний масив A(10;15). Заповнити його цілими додатніми і від’ємними числами. Обчислити суму і кількість додатніх елементів кожного стовпця. Результати вивести на екран.

2. Є прямокутний масив розмірністю (5x5). Визначити суму всіх елементів третього рядка  і суму всіх елементів першого стовпчика.

 

 

Варіант 6

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити площу бічної поверхні () і об’єм () діжки, якщо відомі висота h та радіус r основи. Значення висоти та радіусу визначити у коді програми. Результат вивести на екран.

2. Ввести значення x та обчислити значення за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if.

Обчислити значення в функції F(x) у точці x. Значення x  ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = x2 +4 , x>0,

F(x)=0, x<=0

Якщо нічого не введено – вивести повідомлення “Потрібно було ввести число”  і завершити роботу. Результат вивести на консоль.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера місяця (1,2,...12) виводить на екран його назву (січень,...грудень).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 150. Число ввести з консолі. Якщо введене число >150, вивести повідомлення про помилку, якщо<150, обчислити суму, якщо =150 – вивести 150.

2. Цикл for. Відомі оцінки студента по 10 дисциплінах. Обчислити загальну суму балів, найгіршу і найкращу оцінку.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Скласти програму для створення масиву A(10), заповнення його цілими числами і обчислення суми і середнього арифметичного елементів масиву.

2. Знайти кількість цифр 3 в масиві {1,3,5,3,7,5,1,3,4} та суму елементів масиву.

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити двовимірний масив  B(12;15). Заповнити масив послідовними цілими числами від 1,2,. Обчислити суму і кількість елементів масиву, що знаходяться під головною діагоналлю і на ній.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату  18 співробітників за 12 місяців (за січень – першому стовпчику, лютий – другому, ...). Визначити загальний бюджет зарплати за рік, загальну і середню зарплату за квітень.

 

 

 

Варіант 7

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Реалізувати програму піднесення до кубу частки двох дійсних чисел. Значення числам призначити у коді. Результат вивести на консоль.

2. Знайти значення поліному p=a*x3-1/b*x2+c*x+d.  Значення  a,b,c,d – цілі числа, ініціалізувати в коді, x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. По заданому радіусу знайти  площу кола.  По заданій стороні квадрата знайти його площу і діагональ. Визначити:

а) чи можна вписати коло в квадрат?

б) чи можна вписати квадрат у коло?

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму квадратів цілих чисел від заданого числа до 20. Число ввести з консолі. Якщо введене число >20, вивести повідомлення про помилку, якщо<20 , обчислити суму квадратів, якщо =20 – вивести 20.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення  n!+10*n2

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за лютий.  Визначити середню кількість опадів за один день місяця. Врахувати вісокосний і невісокосний роки.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити прямокутний масив D(K;K), K<10. Заповнити його додатніми і від’ємними числами від 1 до 20. Записати на місце від’ємних елементів масиву нулі, і вивести на консоль початковий і змінений масиви.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про оцінки 10 студентів з двох дисциплін (з дисципліни «Вища математика» – в першому стовпчику, з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - в другому). Кожний рядок містить оцінки одного студента. Визначити середню успішність студентів  групи і середній бал (рейтинг) кожного студента  з цих дисциплін.

 

 

Варіант 8

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити середнє арифметичне і середнє геометричне двох цілих чисел. Значення чисел визначити у коді програми. Результат вивести на консоль.

2. Обчислити масу золотої кульки заданого радіуса, якщо густина золота 19300 кг/м3. Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if

Обчислити значення функції F(x) у точці x. Значення  x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) = sin^2*x , x>0

F(x) = 1-2*sin^2x,  x<=0

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий,.зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 50. Число ввести з консолі. Якщо введене число >50, вивести повідомлення про помилку, якщо<50 , обчислити суму, якщо =50 – вивести 50.

2. Цикл for. Дано натуральне число n і дійсне число x. Обчислити:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за кожний день вересня. Обчислити середню кількість опадів за кожний день у першу та третю декаду місяця.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити матрицю А(5;6). Заповнити її у коді додатніми випадковими числами від 5 до 50. Знайти у кожному рядку матриці максимальний і мінімальний елементи, і розмістити їх на місце першого і останнього елемента рядка відповідно. Вивести на друк початкову  і змінену матриці.

2. Фірма має  10 магазинів. Інформація про прибуток кожного магазину за кожний місяць зберігається в двовимірному масиві (першого – в першому рядку, другого – в другому, і т.д.). Обчислити середній прибуток кожного магазину.

 

 

Варіант 9

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали)

1. Ввести вартість покупки та суму, яку сплачує покупець. Вивести повідомлення про решту, яку має видати продавець.

2. Ввести значення x та обчислити значення y за формулою:

y=a*x5-1/b*x4+c*x+d.  Значення  a,b,c,d – цілі числа, ініціалізувати в коді, x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case)  (6 балів)

1.  Оператор if. Обчислити значення F(x) в точці x. Вхідні дані ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

Функція F задається таким чином:

F(x) =2*x+1 , x>0

F(x) = 1-2*x,  x<=0

 

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера дня тижня (1,2,...7) виводить на екран його назву (понеділок,...).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів)

1. Цикл while. Обчислити добуток чисел від заданого числа до 70. Число ввести з консолі. Якщо введене число >70, вивести повідомлення про помилку, якщо<70 , обчислити добуток, якщо =70 – вивести 70.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення виразу n!+30*n. Значення числа n оголосити в коді програми. Результат вивести на консоль

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Створити масив X з 10 парних елементів цілого типу за правилом: x[i]=2*i. Обчислити суму елементів масиву, найбільший та найменший елементи.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів у жовні. Визначити середню кількість опадів за кожну декаду місяця та загальну кількість опадів за місяць.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити у коді двовимірний масив A(10;15). Заповнити його цілими додатніми і від’ємними числами. Обчислити суму і кількість додатніх елементів кожного стовпця. Результати вивести на екран.

2. Є прямокутний масив розмірністю (5x5). Визначити суму всіх елементів третього рядка  і суму всіх елементів першого стовпчика.

 

 

Варіант 10

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити площу бічної поверхні () і об’єм () діжки, якщо відомі висота h та радіус r основи. Значення висоти та радіусу визначити у коді програми. Результат вивести на екран.

2. Ввести значення x та обчислити значення за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. Знайти найменше з трьох чисел. Значення чисел оголосити у коді. Результат вивести на екран.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера місяця (1,2,...12) виводить на екран його назву (січень,...грудень).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 150. Число ввести з консолі. Якщо введене число >150, вивести повідомлення про помилку, якщо<150, обчислити суму, якщо =150 – вивести 150.

2. Цикл for. Відомі оцінки студента по 10 дисциплінах. Обчислити загальну суму балів, найгіршу і найкращу оцінку.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Скласти програму для створення масиву A(10), заповнення його цілими числами і обчислення суми і середнього арифметичного елементів масиву.

2. Знайти кількість цифр 1 в масиві {1,2,5,3,7,5,1,3,4} та суму елементів масиву.

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити двовимірний масив  B(12;15). Заповнити масив послідовними цілими числами від 1,2,. Обчислити суму і кількість елементів масиву, що знаходяться під головною діагоналлю і на ній.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату  18 співробітників за 12 місяців (за січень – першому стовпчику, лютий – другому, ...). Визначити загальний бюджет зарплати за рік, загальну і середню зарплату за квітень.

 

 

 

Варіант 11

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Реалізувати програму піднесення до кубу частки двох дійсних чисел. Значення числам призначити у коді. Результат вивести на консоль.

2. Знайти значення поліному p=a*x3-1/b*x2+c*x+d.  Значення  a,b,c,d – цілі числа, ініціалізувати в коді, x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. По заданому радіусу знайти  площу кола.  По заданій стороні квадрата знайти його площу і діагональ. Визначити:

а) чи можна вписати коло в квадрат?

б) чи можна вписати квадрат у коло?

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму квадратів цілих чисел від заданого числа до 20. Число ввести з консолі. Якщо введене число >20, вивести повідомлення про помилку, якщо<20 , обчислити суму квадратів, якщо =20 – вивести 20.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення  n!+30*n. 

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за лютий.  Визначити середню кількість опадів за один день місяця. Врахувати вісокосний і невісокосний роки.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити прямокутний масив D(K;K), K<10. Заповнити його додатніми і від’ємними числами від 1 до 20. Записати на місце від’ємних елементів масиву нулі, і вивести на консоль початковий і змінений масиви.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про оцінки 10 студентів з двох дисциплін (з дисципліни «Вища математика» – в першому стовпчику, з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - в другому). Кожний рядок містить оцінки одного студента. Визначити середню успішність студентів  групи і середній бал (рейтинг) кожного студента  з цих дисциплін.

 

 

Варіант 12

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити середнє арифметичне і середнє геометричне двох цілих чисел. Значення чисел визначити у коді програми. Результат вивести на консоль.

2. Обчислити масу золотої кульки заданого радіуса, якщо густина золота 19300 кг/м3. Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if

Ввести два числа. Визначити:

а) яке з них більше

б) яке з них менше.

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий,.зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 50. Число ввести з консолі. Якщо введене число >50, вивести повідомлення про помилку, якщо<50 , обчислити суму, якщо =50 – вивести 50.

2. Цикл for. Дано натуральне число n і дійсне число x. Обчислити:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за кожний день вересня. Обчислити середню кількість опадів за кожний день у першу та третю декаду місяця.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити матрицю А(5;6). Заповнити її у коді додатніми випадковими числами від 5 до 50. Знайти у кожному рядку матриці максимальний і мінімальний елементи, і розмістити їх на місце першого і останнього елемента рядка відповідно. Вивести на друк початкову  і змінену матриці.

2. Фірма має  10 магазинів. Інформація про прибуток кожного магазину за кожний місяць зберігається в двовимірному масиві (першого – в першому рядку, другого – в другому, і т.д.). Обчислити середній прибуток кожного магазину.

 

 

Варіант 13

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали)

1. Ввести вартість покупки та суму, яку сплачує покупець. Вивести повідомлення про решту, яку має видати продавець.

2. Ввести значення x та обчислити значення y за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case)  (6 балів)

1.  Оператор if. Знайти найбільше з трьох чисел. Числа оголосити в коді  програми. Результат вивести на консоль.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера дня тижня (1,2,...7) виводить на екран його назву (понеділок,...).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів)

1. Цикл while. Обчислити добуток чисел від заданого числа до 70. Число ввести з консолі. Якщо введене число >70, вивести повідомлення про помилку, якщо<70 , обчислити добуток, якщо =70 – вивести 70.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення виразу n!+30*n. Значення числа n оголосити в коді програми. Результат вивести на консоль

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Створити масив X з 10 парних елементів цілого типу за правилом: x[i]=2*i. Обчислити суму елементів масиву, найбільший та найменший елементи.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів у жовні. Визначити середню кількість опадів за кожну декаду місяця та загальну кількість опадів за місяць.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити у коді двовимірний масив A(10;15). Заповнити його цілими додатніми і від’ємними числами. Обчислити суму і кількість додатніх елементів кожного стовпця. Результати вивести на екран.

2. Є прямокутний масив розмірністю (5x5). Визначити суму всіх елементів третього рядка  і суму всіх елементів першого стовпчика.

 

 

Варіант 14

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Обчислити площу бічної поверхні () і об’єм () діжки, якщо відомі висота h та радіус r основи. Значення висоти та радіусу визначити у коді програми. Результат вивести на екран.

2. Ввести значення x та обчислити значення за формулою:

Результат вивести на екран.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. Знайти найменше з трьох чисел. Значення чисел оголосити у коді. Результат вивести на екран.

2. Оператор case. Написати програму, яка в залежності від порядкового номера місяця (1,2,...12) виводить на екран його назву (січень,...грудень).

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму чисел від заданого числа до 150. Число ввести з консолі. Якщо введене число >150, вивести повідомлення про помилку, якщо<150, обчислити суму, якщо =150 – вивести 150.

2. Цикл for. Відомі оцінки студента по 10 дисциплінах. Обчислити загальну суму балів, найгіршу і найкращу оцінку.

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Скласти програму для створення масиву A(10), заповнення його цілими числами і обчислення суми і середнього арифметичного елементів масиву.

2. Знайти кількість цифр 1 в масиві {1,2,5,3,7,5,1,3,4} та суму елементів масиву.

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити двовимірний масив  B(12;15). Заповнити масив послідовними цілими числами від 1,2,. Обчислити суму і кількість елементів масиву, що знаходяться під головною діагоналлю і на ній.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про зарплату  18 співробітників за 12 місяців (за січень – першому стовпчику, лютий – другому, ...). Визначити загальний бюджет зарплати за рік, загальну і середню зарплату за квітень.

 

 

 

Варіант 15

Завдання 1. Створення простих лінійних програм (4 бали).

1. Реалізувати програму піднесення до кубу частки двох дійсних чисел. Значення числам призначити у коді. Результат вивести на консоль.

2. Знайти значення поліному p=a*x3-1/b*x2+c*x+d.  Значення  a,b,c,d – цілі числа, ініціалізувати в коді, x ввести з консолі. Результат вивести на консоль.

 

Завдання 2. Оператори розгалуження (if, case) (6 балів)

1. Оператор if. По заданому радіусу знайти  площу кола.  По заданій стороні квадрата знайти його площу і діагональ. Визначити:

а) чи можна вписати коло в квадрат?

б) чи можна вписати квадрат у коло?

3. Оператор case

Написати програму, яка в залежності від порядкового номера кольору у спектрі (1,2,...7) виводить його назву (червоний, помаранчовий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий) і код RGB

 

Завдання 3. Цикли (8 балів).

1. Цикл while. Обчислити суму квадратів цілих чисел від заданого числа до 20. Число ввести з консолі. Якщо введене число >20, вивести повідомлення про помилку, якщо<20 , обчислити суму квадратів, якщо =20 – вивести 20.

2. Цикл for. Скласти програму обчислення  n!+30*n. 

 

Завдання 4. Одновимірні масиви (10 балів)

1. Знайти максимальний і мінімальний елементи в масиві {4,5,2,3,8,7,6,1}.

2. У масиві зберігаються дані про кількість опадів за лютий.  Визначити середню кількість опадів за один день місяця. Врахувати вісокосний і невісокосний роки.

 

Завдання 5. Двовимірні масиви (12 балів)

1. Створити прямокутний масив D(K;K), K<10. Заповнити його додатніми і від’ємними числами від 1 до 20. Записати на місце від’ємних елементів масиву нулі, і вивести на консоль початковий і змінений масиви.

2. В двовимірному масиві зберігається інформація про оцінки 10 студентів з двох дисциплін (з дисципліни «Вища математика» – в першому стовпчику, з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» - в другому). Кожний рядок містить оцінки одного студента. Визначити середню успішність студентів  групи і середній бал (рейтинг) кожного студента  з цих дисциплін.

 

 

 

ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені академіка Ю.БУГАЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота 1

з дисципліни: „Алгоритмізація та програмування

 

                                                                                  Виконав _____________________

                                                                                                                              (прізвище, ім΄я та по-батькові)

                                                                                                      Група ЗКд-61

          Варіант № ________

  Перевірив _____________________

 (прізвище, ім΄я та по-батькові)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 20__