Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет

 

 

 

 

 

 

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА»

денної форми навчання

 

 

 

Укладачі: к.е.н., доц. Хмеленко Г.Г.

к.е.н., доц. Котов А.М.

 

 

Відповідальний за випуск:

д.е.н., проф. Отенко І.П.

 

 

 

Харків, ХНЕУ, 2010

 

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу.

Протокол № 7 від 11.12.2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» денної форми навчання / Укл. Г. Г. Хмеленко, А. М. Котов. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 35 с. (Укр. мов.)

 

 

 

 

 

 

Вміщено перелік компетенцій, якими має оволодіти студент в результаті проходження практики, найменування розділів звіту з практики, питання для вивчення і ознайомлення, види самостійної роботи на базі практики, а також методичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

 

Вступ

 

Переддипломна практика студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» та які працюють над бакалаврською роботою є складовою частиною навчального плану Харківського національного економічного університету і заключним етапом підготовки висококваліфікованих спеціалістів і має на меті формування у них практичних навичок у сфері бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу умінь щодо праці в умовах ринкових відносин.

Мета практики полягає в такому:

практичній підготовці студентів до самостійної роботи на одній із посад, що потребують кваліфікації бакалавра за спеціальністю "Облік і аудит";

виборі нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизація та аналіз;

поглибленні і закріпленні теоретичних знань з фахових дисциплін;

ознайомленню з номенклатурою продукції та послуг підприємства, станом виробництва, виробничою структурою, структурою управління, організацією облікового процесу тощо;

вивчення порядку оформлення первинних та зведених бухгалтерських документів про господарські операції, що здійснюються в різних підрозділах;

безпосередня участь в усіх етапах опрацювання носіїв облікової,

інформації;

засвоєння порядку складання звітності та її використання для

аналізу діяльності установи;

зібрати практичний матеріал для написання бакалаврської роботи.

В період практики студенти повинні вирішити наступні задачі:

вивчити загальні функції облікового апарата і взаємозв'язок його з усіма економічними службами в місцях проходження практики;

навчитися проводити аналіз виробничо-господарської, фінансової і маркетингової діяльності;

набути навики виконання аналітичних робіт за допомогою комп'ютерної техніки;

освоїти функції економіста, бухгалтера на одному з робочих місць.

1. Зміст та завдання практики

 

У результаті проходження практики студенти повинні у повному обсязі оволодіти наступними компетенціями, наведеними у табл. 1.

Таблиця 1.

Компетенції фахівців бакалаврського рівня підготовки, які повинні бути закріплені студентами в результаті проходження практики

Функції

Зміст компетенції

Уміння

1

2

3

Проектувальна

Здатність до обґрунтування системи діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати необхідність здійснення діагностики

Вибирати об’єкти та напрямки діагностики діяльності підприємства

Обґрунтовувати кадрове та ресурсне забезпечення діагностичних заходів

Обґрунтовувати доцільність залучення сторонніх організацій

Здатність до проектування організаційної структури для діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати організаційну структуру в залежності від складу діагностичних заходів та можливостей підприємства

Здатність до проектування інформаційної системи діагностики стану підприємства

Обґрунтовувати канали та напрямки руху інформації

Проектувати систему звітів виконавців

Здатність до обґрунтування методики побудови ціни

Опис і внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на зміну ціни товару і їхніх взаємозв'язків

Обґрунтування принципів ціноутворення

Формування методики побудови ціни

Узгодження інтересів продавця і покупця в ціні в різних умовах ринку

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Здатність до формування цінової стратегії

Формування цілей ринкового ціноутворення - цінової політики і конкретизація процесу їхнього досягнення (на основі обґрунтування цінової стратегії на конкретний вид товару), аналіз можливостей їхньої реалізації.

Узгодження цілей (цінової політики) і задач (цінової стратегії)

Аналіз ціни і цінової еластичності на ринку і рівноважному стані ринку по окремому виді товару в різних сегментах ринку

Проектування процесу моделювання фінансового стану підприємства

Визначення доцільності побудови конкретної економіко-математичної моделі для вирішення економічних завдань підприємства

Вибір адекватних методів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Визначення місця оцінювально-аналітичної системи в системі управління підприємством

Формування концепції оцінки фінансового стану підприємства

Організаційна

Здатність до розбудови організаційної структури діагностики

Встановлювати періодичність та термін виконання діагностичних заходів

Встановлювати періодичність збору та оновлення інформації за кожним напрямком діагностики стану підприємства

Формувати команду виконавців діагностичних заходів

Розподіляти повноваження , обов’язки та взаємозв’язки між виконавцями

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Здатність до організації процесів ціноутворення

Організація послідовності етапів побудови ціни

Організація груп фахівців із планування робіт на різних стадіях ціноутворюючого процесу: маркетинговий аналіз ринку, аналіз цін конкурентів, калькулювання витрат.

Організація процесів мотивації росту і зниження ціни і поводження фірми в умовах нестабільності цінових факторів: інституціональних змін; змін витрат, попиту та пропозиції; зміни конкурентних реакцій; змін психологічного сприйняття ціни

Організація забезпечення і підтримки безперервного аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів процесу ціноутворення

Планування робіт із забезпечення взаємодії ціни і фінансових результатів господарювання

Організація процесу моделювання фінансового стану підприємства

Організація послідовності етапів економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Підбір команди професійних аналітиків для побудови конкретних економіко-математичних моделей на основі володіння навиками економіко-математичного моделювання

Впровадження на підприємстві в процес аналізу та управління побудованих економіко-математичних моделей

Створення банку економіко-математичних методів та моделей на підприємстві

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

 

Організація програмного забезпечення оціночно-аналітичної системи підприємства

Управлінська

Здатність до координації діяльності виконавців діагностичних заходів

Вибирати внутрішні та зовнішні джерела інформації

Забезпечувати виконання запланованих робіт з організації та здійснення діагностики стану підприємства

Забезпечувати своєчасність надходження інформації за встановленими каналами

Здатність до мотивації діагностики стану підприємства

Забезпечувати інформаційно-аналітичну підтримку стратегічних ініціатив підприємства

Здатність контролювати виконання діагностичних заходів

Спостерігати за своєчасністю виконання діагностичних заходів

Контролювати коректність застосування методичних прийомів діагностики

Контролювати коректність результатів діагностики стану підприємства

Розробляти корегувальні дії після визначення відхилень від плану

Здатність до контролю процесу ціноутворення

Відстеження фактичного виконання процесу ціноутворення

Визначення форм контролю ціноутворюючого процесу

Коректування стратегій ціноутворення

Управління підприємством на основі:

визначення впливу факторів фінансового стану підприємства на результативний показник;

кластеризації економічних об’єктів;

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Прийняття управлінських рішень на основі економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

враховуючи вплив латентних факторів на ефективність функціональних сфер діяльності;

з урахуванням прогнозних значень ефективності виробничої, фінансової сфер діяльності та ефективності організаційної структури підприємства;

оцінки процесів розвитку або спаду потенціалу підприємства;

визначення поточних та прогнозних значень трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових

Підвищення матеріальної та моральної мотивації аналітиків при досягненні значних результатів моделювання

Виконавська

Здатність до розробки методичного забезпечення за напрямками діагностики стану підприємства

Формувати систему показників за напрямками діагностики стану підприємства

Формувати систему прийомів та методів діагностики стану підприємства за її напрямками

Здатність до діагностики системи управління

Аналізувати організаційну структуру підприємства

Аналізувати основні процеси управління

Аналізувати використання можливостей інформаційної системи управління

Аналізувати систему антикризового управління на підприємстві

Здатність до діагностики трудових ресурсів

Аналізувати состав та чисельність персоналу

Аналізувати якість та рівень знань

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

 

Аналізувати продуктивність праці персоналу

Аналізувати систему оплати праці та мотивації персоналу

Здатність до діагностики майнового комплексу підприємства

Підготовлювати інформацію для оцінки вартості підприємства

Використовувати процедури та методи оцінки вартості підприємства

Визначати коректність коригування вартості підприємства

Здатність до діагностики виробничого потенціалу підприємства

Діагностувати виробничу програму підприємства

Діагностувати ресурсну забезпеченість виробничо-господарської діяльності підприємства

Оцінювати ефективність виробничого потенціалу підприємства

Здатність до діагностики фінансового стану підприємства

Використовувати горизонтальній, вертикальний аналіз та аналіз фінансових коефіцієнтів для діагностики фінансового стану

Аналізувати фінансові проблеми діяльності підприємства

Діагностувати процеси фінансового планування та прогнозування діяльності підприємства

Здатність до діагностики економічної безпеки підприємства

Аналізувати рівень економічної безпеки підприємства

Аналізувати якість ризик-менеджменту, як компоненти системи управління економічною безпекою

 

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Здатність до діагностики корпоративної культури підприємства

Аналізувати фактори впливу на формування корпоративної культури

Оцінювати рівень корпоративної культури на підприємстві

Володіти методикою індикативної оцінки корпоративної культури підприємства

Здатність робити висновки та рекомендації після діагностики

Виявляти та аналізувати проблемні сфери дiяльностi підприємства і фактори його розвитку:

 • вміти визначити та графічно представити причини виникнення проблем підприємства за допомогою діаграми причин;
 • вміти використовувати прийоми діагностування виявлення проблем та пошуку оптимальних заходів для удосконалення механізму функціонування систем управління підприємством;
 • вміти здійснювати поточну аналітичну дiяльнiсть обмеженої кiлькостi показників та контроль щодо оперативного виявлення та визначення негативних тенденцій погіршення операційної ефективності підприємства;
 • вміти визначати за допомогою діагностики симптоми кризових явищ, стадію та ступінь розвитку кризи

Здатність до формування структури ціни

Формування кошторисного рівня витрат і рівня витрат по статтях калькуляції

Формування прибули в ціні

Формування податків і акцизу(в особливих випадку) у ціні

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Здатність до вибору методики побудови ціни

Обґрунтування методики побудови ціни на основі конкуренції (орієнтація на попит, орієнтація на конкуренцію, орієнтація на ринкові ціни, орієнтація на лідера, орієнтація на максисмізацію прибули, орієнтація на тренд зміни ціни, орієнтація на обсяг продажів)

Обґрунтування методики побудови ціни на основі параметричних рівнів і їхніх змін

Обґрунтування методики побудови ціни на основі витрат

Обґрунтування методики побудови ціни на основі цільових обсягів прибутку

Здатність до використання функціональних співвідношень попиту та пропозиції, обсягу виробництва і витрат

Визначення рівноважної ціни покупця і продавця до і після введення чи субсидії податку

Визначення ренти покупця і продавця до і після введення чи субсидії податку

Визначення ціни й обсягів продажів, максимізуючи прибуток підприємства в різних умовах ринку

Визначення загальної суми чи субсидії податку на рівноважний обсяг продажів

Визначення граничного виторгу, граничних витрат, граничного продукту перемінного ресурсу і можливості їхнього використання в процесі ціноутворення

Дослідження зовнішнього середовища підприємства

Дослідження причин зниження або підвищення рівня фінансового стану та фінансових результатів підприємств-конкурентів

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

 

Дослідження загальних тенденцій розвитку національної економіки

Дослідження тенденцій розвитку економіки галузі

Дослідження особливостей внутрішнього середовища підприємства

Дослідження причин підвищення або зниження рівня фінансового стану підприємства, яке досліджується

Дослідження передумов побудови та впровадження економіко-математичних моделей для прийняття ефективних управлінських рішень

Формування системи показників для моделювання

Формування системи показників для побудови однофакторної регресійної моделі;

Формування системи показників для побудови багатофакторної регресійної моделі;

Формування системи показників для розробки факторного аналізу;

Формування системи показників для розробки кластерного аналізу;

Формування системи показників для побудови трендової економіко-математичної моделі;

Формування системи показників для побудови лагової економіко-математичної моделі;

Формування системи показників для побудови мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду

 

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Використання економіко-математичних моделей для проведення оцінки фінансового стану підприємства

Володіння навиками побудови однофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу частинного фактора на результативний;

Побудова багатофакторної регресійної моделі для визначення сили впливу декількох частинних факторів на результативний;

Побудова моделі факторного аналізу для визначення латентних факторів та редукції ознакового простору;

Побудова моделі кластерного аналізу з метою розробки найприроднішої класифікації підприємств, які досліджуються

Побудова трендової динамічної моделі для визначення загальної тенденції розвитку процесу, який досліджується;

Побудова трендової прогнозної економіко-математичної моделі з метою визначення прогнозних тенденцій розвитку підприємства;

Побудова лагових економіко-математичних моделей з метою дослідження процесів нарощування або спаду процесів, які досліджуються;

Побудова мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду для визначення трендової, циклічної, сезонної та випадкової складових

 

 

Продовження табл. 1.

1

2

3

 

Інтерпретація отриманих результатів економіко-математичного моделювання

Аналіз процесів спаду або нарощування потенціалу підприємства

Інтерпретація класифікації підприємств

Інтерпретація результатів прогнозування та розробка комплексу заходів на прогнозні періоди

Аналіз виявлених латентних факторів функціонування та розвитку підприємства

Розроблення переліку випадкових факторів, які активно можуть впливати на діяльність підприємства в прогнозних періодах

Інтерпретація результатів відносно циклічних та сезонних змін фінансових результатів підприємства

Технічна

Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань діагностики стану підприємства

Визначати прийоми збору та обробки інформації для забезпечення процесу діагностики

Використовувати програмні засоби для здійснення перевірки інформації та проведення відповідних обчислень

Здатність до упорядкування необхідної інформації

Визначення складу даних, що використовуються в процесу ціноутворення та аналізуються на окремих стадіях ціноутворюючого процесу, та прийомів збору й обробки інформації

Реєстрація даних та проведення відповідних підрахунків

 

 

Закінчення табл. 1.

1

2

3

 

Володіння навиками проведення елементарних операцій підготовчої стадії економіко-математичного моделювання фінансового стану підприємства

Збір та обробка вихідної інформації для моделювання

Проведення розрахунків для формування відносних показників на основі натуральних

Володіння навиками роботи з пакетами прикладних програм, за допомогою яких будуються економіко-математичні моделі

 

Практика проводиться за тематичним планом практики, наведеним у табл. 2.

Таблиця 2.

Тематичний план

Найменування розділів

Питання для вивчення і ознайомлення, види самостійної роботи

1

2

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1 Загальне ознайомлення з підприємством

 

Джерела інформації: загальна інформація про підприємство

Студент починає аналітичну практику з вивчення короткої історії підприємства, видів продукції, що випускається, і номенклатури, типів виробництва на підприємстві (об'єднанні), технології й організації виробництва, виробничої структури об'єднання, структури керування, структури бухгалтерії та організації її роботи, ступеня централізації, механізації й автоматизації обліку.

Робоче місце - головна бухгалтерія, планово-економічні служби підприємства. Вихідна інформація для аналізу виробництва і реалізації продукції. Взаємозв'язок об'ємних показників.

Продовження табл. 2.

1

2

 

Оцінка випуску продукції і дотримання договірних зобов'язань. Баланс товарної продукції. Аналіз випуску товарної продукції по асортименту і структурі. Аналіз якості продукції. Аналіз сортності продукції. Вплив браку у виробництві на випуск продукції. Аналіз рекламацій. Внутрішні чинники, що впливають на обсяг реалізованої продукції. Використання економіко-математичних методів і інформаційних технологій при аналізі виробництва і реалізації продукції.

2. Аналіз виробничої діяльності

 

Джерела інформації: вихідні дані для аналізу виробничої та маркетингової діяльності

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика ринків, на яких працює підприємство, їхня ємність і динаміка. Аналіз попиту і пропозиції на ринках. Конкуренти підприємства на ринках.

Аналіз конкурентоздатності продукції підприємства. Аналіз конкурентоздатності підприємства. Оцінка динаміки чинників, що впливають на конкурентоздатність продукції і підприємства.

Стан справ із розробкою нових видів продукції. Можливість використання нових технологій при виробництві продукції. Інноваційні засоби підприємства.

Аналіз діяльності підприємств з просування товарів на ринок: сертифікація, упаковування, маркірування.

Рекламна діяльність підприємства. Витрати на рекламу. Аналіз ефективності реклами та її насиченості.

Продовження табл. 2.

1

2

3. Аналіз маркетингової діяльності

 

Джерела інформації: вихідні дані для аналізу виробничої та маркетингової діяльності

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика ринків, на яких працює підприємство, їхня ємність і динаміка. Аналіз попиту і пропозиції на ринках. Конкуренти підприємства на ринках.

Аналіз конкурентоздатності продукції підприємства. Аналіз конкурентоздатності підприємства. Оцінка динаміки чинників, що впливають на конкурентоздатність продукції і підприємства.

Стан справ із розробкою нових видів продукції. Можливість використання нових технологій при виробництві продукції. Інноваційні засоби підприємства.

Аналіз діяльності підприємств з просування товарів на ринок: сертифікація, упаковування, маркірування.

Рекламна діяльність підприємства. Витрати на рекламу. Аналіз ефективності реклами та її насиченості.

4. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва

 

Джерела інформації: вихідні дані для  аналізу організаційно-технічного рівня виробництва

Робоче місце відділ маркетингу, відділ постачання і збуту, бухгалтерія.

Характеристика організаційно-технічного рівня підприємства. Угрупування складу продукції по основній і іншій продукції. Аналіз випуску нової і раніше освоєної продукції. Аналіз кооперованих постачань. Зв'язок росту кооперованих постачань із спеціалізацією підприємства. Оцінка виконання кооперованих постачань.

 

Продовження табл. 2.

1

2

 

Прямі виробничі зв'язки. Оптова торгівля засобами виробництва. Товарні біржі, аукціони, торги. Аналіз впливу забезпеченості матеріальними цінностями на випуск продукції.

Ритмічність і комплектність. Показники ритмічності випуску продукції. Оцінка впливу ритмічної роботи на випуск продукції. Комплектність незавершеного виробництва. Способи аналізу цього показника.

Аналіз якості наукової організації праці і керування підприємством в умовах ринкових відносин.

Оцінка рівня технологічної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня правової безпеки.

Оцінка рівня екологічної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня інформаційної складової економічної безпеки.

Оцінка рівня інтерфейсної складової економічної безпеки.

5. Оцінка організаційних змін та організаційного потенціалу підприємства

Робоче місце ‑ фінансовий відділ, головна бухгалтерія відділ стратегічного планування (розвитку).

Оцінка місії, системи цілей та стратегії їх досягнення (ринкові цілі, виробничі, фінансово-економічні, соціальні);

оцінка проекту (програми) організаційно-структурних змін (реструктури­зації, реорганізації) підприємства (цілі, термін, напрями реалізації, джерела фінансування, витрати та ефективність проекту),

 

Продовження табл. 2.

Джерела інформації: форма «1-підприєммництво», стратегія підприємства (бізнес-план), проект організаційно-структурних змін (реструктуризації, реорганізації) підприємства, Положення про організаційну структуру (Про структуру управління).

оцінка організаційно-структурних змін на підприємстві, що відбулися за період часу, що аналізується (заходи, витрати, ефективність, наслідки),

оцінка відповідності організаційної структури цілям підприємства, його розміру та технології, функції відділу стратегічного планування (розвитку).

Виходячи з узагальненої моделі діагностики управління підприємством здійснюється збір даних для діагностики інформаційного обслуговування, економічної и психологічної діагностики управління.

6. Аналіз трудових показників

 

Джерела інформації: первинні документи, дані рахунків бухгалтерського обліку (23, 91, 92, 93, 64, 65, 66, 81, 82), облікові регістри (журнал 5, 5а), статистична звітність (1-ПВ, 3-ПВ, 6-ПФ, 3-ПП, 7-ТНВ), Інші джерела.

Робоче місце - відділ організації праці і заробітної плати. Система трудових показників та їхній відбиток у звітності по праці. Склад, динаміка й аналіз чисельності промислово-виробничого персоналу. Текучість робочої сили і її причини. Форми і зміст перепідготовки кадрів.

Фонд робочого часу і його використання. Трудова і технологічна дисципліна, як чинники, що впливають на розмір цілозмінних і внутрізмінних витрат робочого часу. Розрахунок втрат у випуску продукції в зв'язку з допущеними втратами робочого часу. Виявлення втрат робочого часу по співвідношенню середньорічного, середньоденного і середньогодинного виробітку.

Продуктивність праці і способи її виміру. Середнє вироблення одного робітника й одного працюючого.

 

Продовження табл. 2.

1

2

 

Розрахунок впливу зміни структури робочої сили на виробіток одного працюючого.

Склад, динаміка й аналіз фонду заробітної плати. Механізм утворення фонду заробітної плати і його розподіл. Виявлення резервів випуску продукції за рахунок кращого використання фонду робочого часу і підвищення продуктивності праці. Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі трудових показників.

Оцінка інтелектуальної та кадрової складової економічної безпеки.

7. Аналіз використання основних фондів

 

Джерела інформації: первинні документи, дані рахунків бухгалтерського обліку (10, 11, 12, 13, 15), облікові регістри (ж. 4, 4.1), фінансова звітність, статистична звітність (1-підприємництво, 1-П (термінова), 11-ОЗ, 2-КБ), інші джерела

Робоче місце - робоча група бухгалтерії, технічні служби. Джерела інформації для аналізу використання основних засобів підприємства. Загальна оцінка стану основних засобів і інших необоротних матеріальних активів. їхня структура, віковий склад. Аналіз вибуття і відновлення основних фондів.

Фондовіддача як основний показник ефективності використання основних фондів. Вплив на зміну фондовіддачі росту фондоозброєності і продуктивності праці. Визначення впливу на фондовіддачу співвідношення активної і пасивної частини основних виробничих фондів, екстенсивного та інтенсивного використання устаткування. Аналіз використання фонду робочого часу устаткування. Коефіцієнт змінності. Причини його зміни і шляхи підвищення. Розрахунок впливу на випуск продукції використання устаткування за часом і за потужністю.

Продовження табл. 2.

1

2

 

Визначення резервів росту об'єму продукції за рахунок більш ефективного використання основних виробничих фондів. Застосування економіко-математичних методів при аналізі ефективності використання основних фондів.

8. Аналіз використання матеріальних ресурсі.

 

Джерела інформації: первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку (20, 22, 23, 24, 25, 26, 28), облікові регістри (журнал 5, 5А, відомість 5.1), фінансова звітність, статистична звітність (5-С, 1-підприємництво, 4-МТП), податкова звітність, інші джерела

Робоче місце ‑ бухгалтерія, відділ постачання і збуту, юридичний, відділ. Джерела інформації про розмір матеріальних витрат.

Характеристика показників ефективності використання матеріальних ресурсів у виробництві. Аналіз динаміки матеріалоємності продукції підприємства і її найважливіших складових, факторний аналіз матеріалоємності продукції. Коефіцієнти використання матеріалів. Оцінка впливу матеріалоємності на випуск продукції.

Чинники зміни матеріалоємності: стан техніки і технології, якість перероблюваної сировини і матеріалів, нормативна база витрат ресурсів на одиницю продукції, брак у виробництві, використання вторинної сировини.

Аналіз виконання планів комплексних програм з ресурсозбереженню. Оцінка ефективності проведених заходів щодо економії сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів.

Аналіз виконання завдань із зниження норм витрат найважливіших видів матеріальних ресурсів. Вплив відходів на зміну матеріалоємності і випуск продукції. Аналіз матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Продовження табл. 2.

1

2

 

Придбання матеріалів, сировини через фірми, на аукціонах, торгах. Аналіз економічної вигідності споживання покупних напівфабрикатів. Вплив кооперованих постачань на розмір витрат на виробництві.

Розрахунок резервів випуску продукції при більш ефективному використанні матеріальних ресурсів. Зведений підрахунок резервів росту об'єму виробництва по чинниках праці, засобах і предметах праці в умовах ринку. Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі використання матеріалів у виробництві.

9. Аналіз собівартості продукції

 

Джерела інформації: первинні документи, рахунки бухгалтерського обліку (23, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93), облікові регістри, фінансова звітність, статистична звітність (1-ПВ, 5-с), інші джерела

Робоче місце ‑ загальна бухгалтерія, усі служби, що мають відношення до формування елементів витрат. Джерела інформації про розмір витрат на виробництво.

Характеристика показника витрат на 1 грн. товарної продукції. Факторний аналіз показника. Аналіз собівартості по елементах витрат. Динаміка і структура витрат. Аналіз впливу матеріальних витрат на собівартість продукції. Аналіз паливно-енергетичних витрат. Аналіз транспортно-заготівельних витрат. Трудові витрати. Вплив на собівартість непродуктивних виплат з фонду заробітної плати. Аналіз загальновиробничих витрат.

Визначення резерву зниження собівартості продукції. Використань економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі витрат на виробництва.

 

 

Продовження табл. 2.

1

2

10. Аналіз прибутку і рентабельності.

 

Джерела інформації: первинні документи, облікові регістри (журнали 6 і 7), дані рахунків бухгалтерського обліку (44, 7, 8, 9) фінансова звітність, податкова звітність, статистична звітність (ф. № 1, № 1-Б, № 1-ПП, ф. № 22, ф. № 2-Б), інші джерела

Робоче місце ‑ головна бухгалтерія. Джерела інформації для аналізу прибутку.

Склад валового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації товарної продукції. Вплив на прибуток від реалізації асортиментних і структурних зрушень, зміни собівартості, відпускних цін, об'єму реалізації, якості продукції. Система показників рентабельності. Рентабельність підприємства і рентабельність продукції. Чинники, їх визначаючі.

Зведений підрахунок резервів зростання прибутку і рентабельності по невикористаних можливостях росту об'єму виробництва, поліпшення якості продукції, зниження витрат на виробництво, ліквідації непродуктивних витрат. Розподіл прибутку в умовах ринкових відносин. Розрахунки з бюджетом. Система оподатковування прибутку.

Використання економіко-математичних методів і ЕОМ при аналізі прибутку і рентабельності.

11. Аналіз фінансового стану підприємства

 

Джерела інформації: форми фінансової звітності (ф. № 1, ф. № 2, ф. № 3, ф. № 4, ф. № 5)

Робоче місце - фінансовий відділ підприємства, головна бухгалтерія. Джерела інформації для аналізу фінансової діяльності підприємства.

Взаємозв'язок фінансового стану підприємства і результатів його виробничої і збутової діяльності.

Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення платоспроможності підприємства по балансу й інших джерелах інформації. Чинники, що впливають на фінансовий стан підприємства.

 

Продовження табл. 2.

1

2

 

Основні умови стабілізації фінансового стану підприємства.

Аналіз коштів підприємства і джерел їх покриття. Аналіз зміни в складі і структурі активів балансу на конкретну дату й в динаміці. Оцінка співвідношення основного й оборотних капіталів. Аналіз структури основних і оборотних активів. Оцінка причин змін, що відбулися в структурі активів, і їхній вплив на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

Аналіз матеріальних оборотних активів: виявлення зайвих запасів. Аналіз дебіторської заборгованості: по розміру, складу, структурі і терміну її виникнення (за даними аналітичного аналізу).

Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного і позикового капіталів на конкретну дату й в динаміці. Оцінка впливу змін у структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз позикових коштів по термінах їх погашення.

Аналіз фінансової стійкості і ліквідності підприємства. Показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнутого рівня. Загальні і проміжні показники ліквідності, показники короткострокової і

довгострокової ліквідності: методи розрахунку, оцінка їхньої відповідності оптимальним значенням.

Аналіз оборотних коштів підприємства і причини їхньої зміни.

 

Продовження табл. 2.

1

2

 

Узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства і визначення шляхів фінансового оздоровлення.

Оцінка фінансової складової економічної безпеки. Діагностика існуючого кризового стану або прогнозування можливого кризового стану підприємства. Діагностика фінансового стану підприємства, діагностика ризику господарської діяльності

ОБЛІКОВА ЧАСТИНА

1. Облік грошових коштів

Розглядаючи дане питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку грошових коштів;
 • вивчити облік грошових коштів в касі; первинну облікову документацію по касовим операціям; основні вимоги до обліку і збереженню грошових коштів в касі підприємства; синтетичний облік  касових операцій; інвентаризацію грошових коштів в касі; облік інших грошових коштів;

приділяти увагу порядку відкриття рахунків в установах банку; первинній документації, що використовується в обліку банківських операцій; синтетичному обліку операцій на поточних та інших рахунках в банках.

2. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості

Розглядаючи дане питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку дебіторської заборгованості; ознайомитись із складом та структурою дебіторської заборгованості;

Продовження табл. 2.

1

2

 

обліком відстрочених податкових активів; обліком розрахунків по векселям, отриманням грошових коштів в погашення векселя; погашенням одержаним векселем кредиторської заборгованості; продажем векселя третій стороні;

 • вивчити синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками; облікову документацію по відвантаженню (відпустці) готової продукції, виконаним роботам, наданим послугам;
 • приділяти увагу обліку розрахунків з різними дебіторами; розрахункам по виданим авансам, розрахункам з підзвітними особами: авансові звіти, їх зміст; порядок направлення у відрядження працівника га відшкодування витрат на відрядження;

розглянути розрахунки по претензіях; розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку; розрахунки з іншими дебіторами; первинні документи і обліку розрахунків з різними дебіторами; аналітичний і синтетичний облік з різними дебіторами; облік витрат майбутніх періодів, склад витрат майбутніх періодів, синтетичний і аналітичний облік витрат майбутніх періодів, порядок списання (розподілу) витрат майбутніх періодів.

3. Облік необоротних активів

Розглядаючи дане питання студент повинен:

проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку необоротних активів;

Продовження табл. 2.

1

2

 

- ознайомитись із класифікацією, групуванням за видами основних засобів, характером участі у процесі виробництва, по ступеню використання, приналежності ;

- вивчити  первинні документи з обліку руху основних засобів; порядок індексації , дооцінки, переоцінки балансової вартості основних засобів; облік капітальних інвестицій; придбання за плату основних засобів, будівництво об'єктів;

- приділити увагу обліку надходження основних засобів: при безоплатному отриманні, придбанні за плату, будівництві, отриманні в обмін на неподібні об’єкти та у вигляді внеску до статутного капіталу; виявленню надлишків при інвентаризації;обліку вибуття основних засобів: реалізації, безоплатній передачі, ліквідації, списанню нестачі при інвентаризації;обліку зносу основних засобів;

- розглянути аналітичний облік основних засобів; особливості обліку при оренді, інвентаризацію основних засобів;

- визначити склад інших необоротних матеріальних активів; особливості обліку їх надходження руху, вибуття  поліпшенню, амортизації;

- проаналізувати класифікацію та склад нематеріальних активів, первинну документацію з обліку нематеріальних активів, їх амортизацію; аналітичний та синтетичний облік надходження і вибуття.

Продовження табл. 2.

1

2

4. Облік запасів

По цьому питанню студент повинен:

- проаналізувати нормативну базу, якою керуються  працівники бази практики щодо обліку запасів;

 • ознайомитись з оцінкою, класифікацією, одиницею обліку, складовими первинної вартості запасів; первинною документацією по обліку рухів запасів;

- розглянути рахунки синтетичного обліку запасів; облік надходження запасів: від постачальників, через підзвітних осіб, із виробництва, внаслідок ліквідації необоротних активів і ін.

- приділити увагу аналітичному обліку запасів; обліку запасів на складах і в коморах; обліку запасів в бухгалтерії: відомість обліку залишків матеріалів на складі (оперативно-бухгалтерський або сальдовий метод обліку), матеріальний звіт, оборотна відомість кількісно-сумового обліку;

- ознайомитись із обліком малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП); документуванням операцій та аналітичним та синтетичним обліком ;

- проаналізувати облік вибуття запасів;  методи оцінки при вибутті запасів. Інвентаризація запасів: оприбуткування надлишків, списання нестач.

5. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування

По цьому питанню студент повинен:

проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники щодо обліку розрахунків з оплати праці та соціального страхування;

Продовження табл. 2.

1

2

 

     - вивчити побудову обліку праці та її оплати; основні показники обліку праці та її оплати;

- ознайомитись із обліком використання робочого часу; організацією табельного обліку; первинною документацією і обліком праці та її оплати; формами і системою оплати праці, видами заробітної плати, складом фонду оплати праці;

- приділити увагу обліку нарахувань окремих видів оплат; основної заробітної плати додаткової заробітної плати, заохочувальним та компенсаційним виплатам і т.; розрахунку середньої зарплати для інших виплат; аналітичному обліку розрахунків з працівниками; складанню розрахункових, платіжних відомостей, розрахункових листків;

- розглянути облік утримань із заробітної плати ; аналітичний та синтетичний облік депонованої заробітної плати; синтетичний облік розрахунків по заробітній праці; облік нарахувань та розрахунків з фондами соціального страхування.

6. Облік формування і змін статутного капіталу

Розглядаючи це питання студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо обліку формування і змін статутного капіталу;

- вивчити складові власного капіталу; формування статутного капіталу; збільшення статутного капіталу; зменшення статутною капіталу; облік неоплаченого капіталу; облік пайового капіталу; облік розрахунків з учасниками.

Продовження табл. 2.

1

2

7. Облік складових власного капіталу

По цьому питанню студент повинен:

         - ознайомитись з обліком резервною капіталу; обліком додаткового капіталу, емісійного доходу, іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатно отриманих необоротних активів;

- розглянути облік вилученою капіталу; облік нерозподіленою прибутку (непокритих збитків)

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.

8. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

По цьому питанню студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики;

- розглянути діяльність підприємства та її види; основи побудови обліку витрат; класифікацію витрат, об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання; угрупування витрат за економічними елементами; склад собівартості виробництва, реалізованої готової продукції; рахунки обліку виробничої собівартості і обліку витрат за елементами; облік прямих виробничих витрат: матеріальних, на оплату праці, інших прямих витрат; склад та облік загальновиробничих витрат; постійні і змінні загальновиробничі витрати; розподіл загальновиробничих витрат; облік браку у виробництві та напівфабрикатів власного виробництва; облік і оцінка незавершеною виробництва;

 • вивчити аналітичний і синтетичний облік витрат основної діяльності;

Продовження табл. 2.

1

2

 

 • регістри аналітичного і синтетичного обліку витрат основної діяльності, їх призначення і порядок складання; зведений облік витрат виробництва; методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції;

приділити увагу складу та номенклатурі готової продукції, формуванню первісної вартості готової продукції; документуванню руху готової продукції; аналітичному і синтетичному обліку готової продукції.

9. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства

 

По цьому питанню студент повинен:

 • проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівниками бази практики щодо обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства;
 • визначити класифікацію доходів; рахунки з обліку доходів від реалізації. інших операційних доходів; склад інших операційних доходів; рахунки з обліку інших операційних доходів; доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів від операційної  оренди активів, курсової різниці по операціях з іноземної валютою; одержані штрафи, пені, неустойки; відшкодування раніше списаних  активів; прострочену кредиторську заборгованість; інші доходи від операційної діяльності;

- розглянути облік доходів фінансової діяльності; синтетичний облік доходів фінансової діяльності; дохід від участі в капіталі, від інвестицій в асоційовані підприємства;

Продовження табл. 2.

1

2

 

від спільної діяльності; від інвестицій в дочірні підприємства. Інші фінансові доходи: дивіденди одержані, відсотки одержані; облік доходів інвестиційної діяльності; рахунки з обліку доходів інвестиційної діяльності; доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; не операційні курсові різниці; безоплатно одержані активи; облік надзвичайних доходів; відшкодування збитків від над звичайних подій; інші надзвичайні доходи; оцінку доходу, при відстрочені платежу; по бартерному контракту; цільове фінансування і особливості включення його до складу доходів; облік доходів майбутніх періодів; інші операційні витрати, їх склад; рахунки що використовуються для обліку інших операційних витрат; облік витрат на дослідження і розробки, собівартості реалізованої іноземної валюти; собівартості реалізованих виробничих запасів; втрат від обезцінювання запасів, нестачі і псування цінностей; визнаних штрафних санкцій, пені, неустойки; втрат від операційної курсової різниці; витрат на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та інших витрат операційної діяльності; облік адміністративних витрат; склад адміністративних витрат; аналітичний і синтетичний облік адміністративних витрат; порядок списання адміністративних витрат; облік витрат на збут; склад витрат на збут; аналітичний і синтетичний облік витрат на збут;

Закінчення табл. 2.

1

2

 

списання витрат на збут на фінансові результати діяльності підприємства; облік витрат фінансової діяльності; облік витрат інвестиційної діяльності; облік податків на прибуток; облік надзвичайних витрат; фінансові результати та порядок їх формування; облік формування фінансових результатів діяльності.

10. Бухгалтерська звітність

По цьому питанню студент повинен:

- проаналізувати нормативну базу, якою керуються працівники бази практики щодо бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної звітності;

 • розглянути склад та призначення звітності; загальні вимоги до фінансової звітності.

 

Практикант повинен вести щоденник практики

 

 

2. Бази практики та обов'язки студента-практиканта

 

Практика проводиться на підприємствах, визначених Наказом по університету.

Студент може самостійно обрати базу практики. В такому разі він подає на ім'я завідувача кафедри заяву.

При підготовці бакалаврів за цільовими угодами з підприємствами, останні у цих угодах передбачаються як бази практики.

Студент зобов'язаний:

за два-три дні до початку практики здати на базу практики направлення на практику, яке отримує на кафедрі, і дві фотокартки для оформлення перепустки;

до початку проходження практики отримати від керівника практики від навчального закладу консультації, щоденник практики, індивідуальне завдання та поради щодо оформлення всіх необхідних документів та звіту про практику;

своєчасно прибути на базу практики;

під час практики дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики;

в повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою і індивідуальними завданнями;

розробити графік проходження практики і погодити його з керівником практики від бази практики;

вести щоденник практики, в якому фіксувати виконану роботу;

оформити письмовий звіт про практику та виконати індивідуальне завдання і своєчасно подати його керівникові від університету;

оформити письмовий відгук щодо проходження практики у керівників на базі практики та на кафедрі;

своєчасно скласти залік з практики.

 

 

3. Організація і керівництво практикою

 

Навчання за бакалаврською програмою спрямовується на практичну та науково-дослідну діяльність. Тому воно повинно базуватися на відповідних принципах. А саме :

 • посилення орієнтації на майбутню професію;
 • зростання індивідуалізації;
 • підвищення професійного рівня;
 • творчий підхід до наукових досліджень;

Загальне організаційне, навчально-методичне і наукове керівництво здійснюється завідуючим кафедрою економічного аналізу. Здійснення контролю за роботою студентів під час переддипломної практики доручається призначеним керівникам з числа досвідчених викладачів кафедру економічного аналізу. Як правило, вони є науковими керівниками під час підготовки й написання бакалаврських робіт тих самих студентів.

Керівник практики від університету повинен:

перед початком роботи проконтролювати підготовленість бази практики;

вручити студентам програму практики, щоденники, направлення на бази практики та провести загальний інструктаж;

підготувати та видати кожному студентові індивідуальне завдання;

ознайомити студентів з формою звітності з практики;

разом з керівником від бази практики забезпечувати високу якість її проходження відповідно до програми та індивідуального завдання;

скласти графік консультацій та подавати необхідні консультації під час практики;

інформувати на засіданнях кафедри про її хід;

подавати завідувачеві кафедри звіт про підсумки практики з пропозиціями і зауваженнями щодо її проходження.

Керівник практики від бази практики повинен:

разом із керівником практики від кафедри розподілити студентів по підрозділах бази практики;

оформити наказ про прийняття студентів на практику;

забезпечити студентів робочими місцями;

здійснювати методичне керівництво надавати допомогу студентам в одержанні робочих матеріалів, необхідних для виконання програми практики;

контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників з практики і дотримання трудової дисципліни;

перевірити звіти з практики, дати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

Крім того, керівник практики також має право клопотатися перед керівництвом, підприємства про заохочення кращих студентів-практикантів; відлучати від практики студентів, що порушують трудову  дисципліну і недостатньо наполегливо виконують свої обов'язки. Про всі такі випадки керівник повідомляє відділ кадрів і деканат університету.

 

 

4. Вимоги до звіту і критерії оцінки результатів практики

 

По закінченні терміну практики студенти звітують про виконання програми. Загальна форма звітності студента про практику це подання письмового звіту, підписаного і оціненого керівником від бази практики та від кафедри. До письмового звіту додаються заповнені первинні документи, облікові регістри, форми фінансової та статистичної звітності по кожному розділу тематичного плану .Оформлення звіту проводиться у відповідності з вимогами до оформлення бакалаврської роботи.

Звіт з практики захищається студентом перед комісією, що призначається завідувачем кафедри. До її складу входять керівники практики від кафедр, викладачі спеціальних дисциплін і за можливості керівники від баз практики.

Комісія приймає залік у студентів на кафедрі в останній день проходження практики. Результати захисту оцінюються наступним: за дванадцятибальною шкалою.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховуються з університету.

 

 

5. Рекомендована література

 

Основна.

1.

Абрютина М. С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учебно-практич. пособие / М. С. Абрютина, А. В. Грачев. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.

2.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В. И. Стражева – Мн.: Высшая школа, 1998. – 356 с.

3.

Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. Учебник / Н. А. Русак, В. И. Стражев, О. Ф. Мигун. – Мн: Высшая школа, 1998. – 398 с.

4.

Афанасьєв М. В., Білоконенко Г. В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 296 с.

5.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

6.

Діагностика стану підприємства: теорія і практика: Монографія / За заг. ред. проф. А. Е. Воронкової. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 448 с.

7.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 1 / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2003. – 208 с.

8.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. 2 / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 232 с.

9.

Економічний аналіз. Навч. посібник. Ч. З / Г. Ф. Азаренков, 3. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 243 с.

10.

Економічний аналіз. Навч. посібник/ М. А. Болюх, В. 3. Бурчевский, М. I. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.

11.

Економічний аналіз. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житимир: ПП "Рута", 2003. – 680 с

12.

Лахтіонова. Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монрграфія. – К.: КНЕУ, 2001. – 287 с

13.

Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с

14.

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 668 с.

15.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

16.

Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. – М.: ИНФРА–М, 1999. – 208 с.

17.

Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2008. – 367 с.

 

Додаткова.

1.

Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288 с.

2.

Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА‑М, 2007.

3.

Герасимова В. Д. Курс анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия: Учеб. пособие. – Самара: Изд-во Самарского гос. экон. ун-та, 2006. – 186 с.

4.

Ендовицкий Д. А., Щербаков М. В. Диагностический анализ финансовой несостоятельности организаций: Учеб. пособие/ Под ред. проф. Д. А. Ендовицкого. – М.: Экономистъ, 2007. – 215 с.

5.

Ефимов О. В. Финансовый анализ. – 2-е изд., доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 320 с.

6.

Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 264 с.

7.

Калина А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование: Учеб. пособие для вузов / А. В. Калина, М. И. Конева. – 2-е изд – К .КНЕУ, 1998.–272 с.

8.

Карлин Томас П. Анализ финансовых отчетов (На основе GAAP): Учебник; Пер. 4-го англ. изд. / Томас П. Карлин, Альберт Р. Ш. Макмин, – М.: Издат. Дом "ИНФРА–М", 1998. –44 с.

9.

Ковалёв А. И. Привалов В. П. Анализ хозяйственного состояния предприятия. – Изд. 3-е, исправл., и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 216 с.

10.

Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. – 192 с.

11.

Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ТК Велби, Проспект, 2006. – 386 с.

12.

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Л. Т. Гиляровская [и др.]. – М.: ТК Велби. Проспект, 2006. – 360 с.

13.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств й організацій Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

14.

Методичні рекомендації з аналізу фінансово-господарського стану підприємств й організацій Державної податкової адміністрації України від 27.01.1998. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану. – Заголовок з екрану.

15.

Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства й ознак дій по прихованню банкрутства або доведення до банкрутства Міністерства економіки України від 17.01.2001. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. – Заголовок з екрану.

16.

Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления / Б. З. Мильнер, Л. И. Евенко, В. С. Раппопорт – М.: Экономика, 1983. – 224 с.

17.

Норткотт Д. Принятие инвестиционніх решений: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 247 с.

18.

Основы мирохозяйственных связей: (Учебное пособие для экон. Вузов и фак.) / В.Н. Гринева, В.В. Мамонова, В.В. Парамонов и др; Под ред. В.Н. Гриневой, В.В. Парамонова. – Харьков: Основа, 1993. – 192 с.

19.

Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. Научное издание. – Харьков, ХГЭУ, 2003. – 219 с.

20.

Паланкоев А.М. Инвестиционные ресурсы фондового рынка. М.: Издательский Центр «Акціонер», 2001. – 224 с.

21.

Панков Д. А. Практикум по учету и финансовому анализу / Д. А. Панков, Л. В. Пашковская, К. А. Шиманский, А. О. Якубович; /Под ред. Д. А. Панкова, К. А. Шиманского. – Мн.: 000 "Мисанта" 1999. – 176 с.

22.

Панфилов А. С. Системный подход в организации управления предприятием. – М.: Знание, 1989. –  64 с.

23.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа. – М.: Статистика, 1980. – 152 с.

24.

Пономаренко В. С. Стратегічне управління. – Х.: Основа, 1999.– 632 с.

25.

Пономаренко В. С., Гриньова В. М., Лисиця Н. М., Ястремська О. М. Економічні та соціальні аспекти управління інвестиційною діяльністю. – Х.: ХДЕУ, 2003. – 180 с.

26.

Пономаренко В. С., Пушкар О. І., Тридід О. М. Стратегічне управління розвитком підприємства. Навч. пос. – Харків, ХДЕУ, 2002. – 639 с.

27.

Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: Монографія / За заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с.

28.

Пушкарь А. И., Жуков Ю. Е., Пилипенко А. А. Стратегические группы предприятий: концепция, методология, управление. Научное издание. – Харьков: изд-во «Кроссроуд», 2006. – 440 с.

29.

Ричард Томас Количественные методы анализа хозяйственной деятельности: Пер. с англ. – М: Дело и Сервис, 1999. – 432 с.

30.

Румянцева З. П., Саломатин Н. А., Акбердин Р. З. Менеджмент организации. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

31.

Садеков А. А., Лисова Н. А. Инвестиционная привлекательность предприятия (методология и методика оценки). – Донецк: Дон ГУЭТ, им. М.Туган-Барановского, 2001. – 270 с.

32.

Скударь Г. Стратегия подъема конкурентоспособности предприятия: проблемы и слагаемые успеха // Экономика Украины. – 2000. – № 6. – С. 16-25.

33.

Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ. – К: КНЕУ, 1998. – 300 с.

34.

Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей редакцией проф., д.э.н. А. П. Градова и проф., д.э.н. Б. И. Кузина. – СПб: Специальная литература, 1996. –  512 с.

35.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства. Монографія / За заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 396 с.

36.

Теория игр: Учебн. Пособие для университета / Л.А. Петросян, Н. А. Зенкевич, Е.А. Семина. – М.: Высшая школа, Книжный дом "Университет", 1998 – 304 с.: ил.

37.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

38.

Тищенко А. Н. Стратегия управления развитием предприятия / А.Н. Тищенко, О. С. Головко. – Х.: Эдана, 2003. – 198 с.

39.

Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для ВУЗов: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

40.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: Монографія. – Х.: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.

41.

Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. – 648 с.

42.

Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лиса. – М. ИНФРА, 2001. – 586 с.

43.

Управління ресурсами підприємства: Навч. посіб. / Під ред. Ю. М. Воробйова і В. М. Холода. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 288 с.

44.

Учет и финансовый анализ / Под ред. Д. А. Панкова. – Мн.: Технология, 1997.– 250 с.

45.

Файоль А. Общее и промышленное управление. – М.: Изд. МГУ, 1997. – 232 с.

46.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

47.

Хелферт Э. Техника финансового анализа. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.– 664 с

48.

Холл А. Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

49.

Чингос П. Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты труда персонала в США.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 416 с.

50.

Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 190 с.

51.

Швиданенко Г. О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: (Монографія) / Г. О. Швиданенко, О. І. Олексик – К.: КНЕУ, 2002. – 192 с.

52.

Шершньова З. Є., Черпак А. Є. Стратегії як об’єкт корпоративного контролю // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 18 – К.: КНЕУ. – 2006. – С.116-122.

53.

Экономика, организация и планирование промышленного производства: Учеб. пособ. для Вузов / Н. А. Лисицын, Ф. П. Васюлин, В. И. Выбореев и др. - 2-е изд. перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1990. – 446 с.

54.

Ястремська О. М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади: Наукове видання. – Х.: ХДЕУ, 2004. – 427 с.

 

Ресурси мережі Internet.

Лига Бизнес Информ // www.liga.net

Налоги и бухгалтерский учет // basa.tav.kharkov.ua

Нормативные акты Украины // www.nau.kiev.ua

Сервер Верховной Рады Украины // www.rada.gov.ua

Украинское право // www.ukrpravo.com

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік і аудит» за програмою підготовки бакалаврів «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства» денної форми навчання

 

 

 

 

Укладачі: к.е.н., доц. Хмеленко Г.Г.

                 к.е.н., доц. Котов А.М.

 

 

 

 

Відповідальний за випуск д.е.н., проф. Отенко І.П.

 

 

 

Редактор

 

Коректор

 

 

 

План 2010 р. Поз. № 19

Підп. до друку                             Формат 60 × 90 1/16. Папір Multi Copy. Друк Riso.

Ум.-друк. арк. 2. Обл.-вид. арк.      . Тираж              прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а