Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аналіз фінансової звітності МУФ

Домашня контрольна робота з дисципліни

“Аналіз фінансової звітності підприємства”

 

Для виконання домашньої контрольної роботи необхідно:

 1. Обрати підприємство для дослідження. Бажано, щоб саме на цьому підприємстві студент в подальшому проходив практику та виконував дипломну роботу.
 2. Зібрати необхідну фінансову звітність на підприємстві за останні 3-5 років.
 3. Виконати завдання ДКР та оформити його відповідно до вимог університету.
 4. Надіслати готову домашню контрольну роботу у встановлені строки викладачу.

 

!!! Важливо: домашня контрольна робота відправляється на доопрацювання виключно у випадку, коли вона оцінюється на оцінку “незадовільно”.

 

Домашня контрольна робота повинна обов’язково включати:

  1. Титульну сторінку.
  2. Вступ (короткий опис об’єкта дослідження – підприємства).
  3. Аналітичну частину – аналітичні таблиці та висновки до них (див. зразок, що надавався на практичних заняттях).
  4. Додатки. Тут обов’язково необхідно надати фінансову звітність підприємства за останні 3-5 років, яка використовувалася для аналізу.

 

Аналітична частина ДКР повинна містити розрахунок основних показників, побудову аналітичних таблиць, рисунків, графіків та формулювання аналітичних висновків до кожної аналітичної таблиці з причинно-наслідковими зв’язками, а також формулювання загального висновку.

Основні складові аналітичної частини ДКР:

 1. Аналіз динаміки обсягу та складу активів підприємства.
 2. Аналіз структури активів підприємства.
 3. Аналіз динаміки обсягу та складу капіталу підприємства.
 4. Аналіз структури капіталу підприємства.
 5. Аналіз фінансових результатів підприємства.
 6. Аналіз динаміки та структури грошових потоків підприємства.

 

 

Зразки оформлення таблиць в аналітичній  частині  ДКР

 

Таблиця 1 –  Динаміка обсягу та складу активів

Показники

Фактично в тис.грн.:

Абсолютні відхилення, +/-

Відносні відхилення, %

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

Від попереднього періоду

Від попереднього періоду

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

1. Необоротні активи, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборотні активи, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Сума запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Поточні біологічні активи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Сума дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Сума поточних фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Сума грошових активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Сума інших оборотних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2–  Динаміка структури активів

Показники

Питома вага у %:

Абсолютні відхилення, +/-

Від попереднього періоду

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

1. Необоротні активи, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Основні засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оборотні активи, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Сума запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Поточні біологічні активи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Сума дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Сума поточних фінансових інвестицій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Сума грошових активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Сума інших оборотних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 –  Динаміка обсягу та складу капіталу

Показники

Фактично в тис.грн.:

Абсолютні відхилення, +/-

Відносні відхилення, %

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

Від попереднього періоду

Від попереднього періоду

 

 

 

 

 

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

1. Власний капітал, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Позиковий капітал, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 товари, роботи, послуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 –  Динаміка структури капіталу

Показники

Питома вага у %:

Абсолютні відхилення, +/-

Від попереднього періоду

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

На ____

1. Власний капітал, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Позиковий капітал, всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 товари, роботи, послуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 розрахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5 –  Динаміка основних фінансових результатів діяльності

Показники

Фактично у:

Абсолютні відхилення, +/-

Відносні відхилення, %

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

Від попереднього періоду

Від попереднього періоду

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сума доходів від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сума витрат від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сума прибутку від операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сума доходів від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сума витрат від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сума прибутку від інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сума доходів від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Сума витрат від фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Сума прибутку від фінансовоїдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Сума доходів від іншої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Сума витрат від іншої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Сума прибутку від іншої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сума прибутку (збитку) до оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Витрати (дохід) з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Сума чистого фінансового результату (прибуток/збиток)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

18. Дооцінка (уцінка) необоротних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Накопичені курсові різниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Інший сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Інший сукупний дохід до оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Інший сукупний дохід після оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сукупний дохід

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6 – Динаміка обсягу та складу грошових потоків

Показники

Сума, тис.грн.

Абсолютні відхилення, +/-

Темпи росту, %

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

1. Операційна діяльність:

 

 

 

 

 

 

 

  1.1. Позитивний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  1.2. Від’ємний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  1.3. Чистий грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

2. Інвестиційна  діяльність:

 

 

 

 

 

 

 

  2.1. Позитивний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Від’ємний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  2.3. Чистий грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

3. Фінансова  діяльність:

 

 

 

 

 

 

 

  3.1. Позитивний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  3.2. Від’ємний грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

  3.3. Чистий грошовий потік

 

 

 

 

 

 

 

4. Чистий грошовий потік по підприємству