Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аналіз позикового капіталу

 

Аналіз позикового капіталу доцільно проводити у розрізі термінів залучення та за джерелом запозичення тощо. Переважання довгострокових позикових джерел фінансування над короткостроковими свідчить про хороші перспективи розвитку підприємства та низьку ймовірність втрати платоспроможності у поточному році.

Щодо джерел формування поточних зобов’язань, то підприємство може використовувати кошти постачальників у формі комерційних кредитів,бюджету у формі податкових зобов'язань, покупців у формі авансових платежів, банків при отриманні послуг факторингу (рефінансування дебіторської заборгованості)найманих працівників, , цільових фондів, дочірніх підприємств, власників, банків та інших кредитних установ і т.д.

Загалом в процесі такого аналізу доцільно використовувати горизонтальний аналіз та вертикальний аналіз.

 

Анализ заемного капитала целесообразно проводить в разрезе сроков привлечения и по источнику заимствования и тому подобное. Преобладание долгосрочных заемных источников финансирования над краткосрочными свидетельствует о хороших перспективах развития предприятия и низкую вероятность потери платежеспособности в текущем году.

Об источниках формирования текущих обязательств, то предприятие может использовать средства поставщиков в форме коммерческих кредитов, бюджета в форме налоговых обязательств, покупателей в форме авансовых платежей, банков при получении услуг факторинга (рефинансирования дебиторской задолженности) наемных работников,, целевых фондов, дочерних предприятий, владельцев, банков и других кредитных учреждений и т.д.

Всего в процессе такого анализа целесообразно использовать горизонтальный анализ и вертикальный анализ.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ