Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА АУДИТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

22 травня 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«Аудит» (обов’язкова)

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування»

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

 

 

Завідувач кафедри ___________ О.А. Петрик

 

 

 

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

 

Розробники:           Петрик Олена Анатоліївна                 д.е.н., професор,

Мариніч Ілля Олександрович            к.е.н., доцент,

Кириленко Сергій Анатолійович        ст. викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Навчальна дисципліна «Аудит» є обов’язковою для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління – функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

Предмет дисципліни: теоретичні засади, основи методики та організації аудиту, аудиторських послуг та інших видів контролю фінансово-господарської діяльності, прикладне їх застосування.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Аудит» вивчається студентами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних наук (дисциплін) циклу підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування, що дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців Вивчення дисципліни «Аудит» базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін, як «Фінансовий облік», «Економіка підприємства», «Статистика», «Фінанси», «Аналіз господарської діяльності» та інших.

Мета вивчення дисципліни «Аудит» – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення  системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу етики бухгалтерів.

Вивчення дисципліни «Аудит» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

 

Компетентності

Програмні результати навчання

 1. Розуміння базових теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю

 

 1. Пояснювати сутність, місце та роль аудиту в системі управління; визначати інформаційні потреби користувачів у процесі аудиту; володіти базовими категоріями аудиту, його методами та прийомами; класифікувати аудит та визначати характерні особливості його видів
 1. Розуміння моделей регулювання аудиторської діяльності та системи її законодавчого і нормативного забезпечення в Україні

 

 

 1. Адаптувати моделі регулювання і організації аудиторської діяльності до вітчизняної практики господарювання; застосовувати положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та інших чинних законодавчих та нормативних документів у процесі виконання аудиторських завдань
 1. Знання норм професійної етики аудиторів

 

 

 1. Дотримуватися фундаментальних етичних принципів Кодексу етики професійних бухгалтерів та технічних стандартів у процесі аудиторської діяльності
 1. Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг

 

 

 1. Виокремлювати та ідентифікувати етапи аудиту, здійснювати його планування, оцінювати елементи аудиторського ризику, застосовувати відповідні аудиторські процедури та отримувати аудиторські докази, документувати отримані результати; використовувати спеціальні програмні продукти та інформаційні системи у процесі виконання аудиторських завдань, отримання сертифіката користувача програмного продукту, що використовується у професійній діяльності аудиторів
 1. Здатність обґрунтовувати власну позицію щодо професійного судження за результатами виконання аудиторських завдань

 

 

 1. Висловлювати професійну думку щодо перевіреної інформації, складати аудиторський звіт та обирати його вид з урахуванням професійного аудиторського судження, усвідомлювати відповідальність за зроблені висновки

 

Сфера реалізації набутих знань у майбутній професії: система управління підприємством та окремими його структурними підрозділами; транснаціональні аудиторські компанії та українські аудиторські фірми при здійсненні аудиторської діяльності, сфера надання послуг з економіко-правового забезпечення бізнесу суб’єктам господарювання з різними організаційно-правовими формами, підрозділи внутрішнього аудиту суб’єктів господарювання, органи державного фінансового контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види

 

Поняття, значення та сутність аудиту в ринкових умовах. Аудит, аудиторські послуги, аудиторська діяльність Фінансово-економічна інформація та її користувачі. Виникнення аудиту та його становлення і розвиток у світовій та національній практиці. Необхідність підтвердження фінансово-економічної інформації незалежним експертом. Мета і завдання аудиту. Предмет, метод і об’єкти аудиту. Характерні риси аудиту, завдань з надання впевненості та супутніх послуг. Підтверджуючий аудит. Процедурний аудит. Системно-орієнтований аудит. Аудит зон ризику. Види аудиту. Зовнішній та внутрішній аудит. Інші види аудиту. Огляд історичної фінансової інформації. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації. Супутні  аудиторські послуги та їх види. Постулати аудиту.

 

Тема 2. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання

 

Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних країнах. Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: Рада нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція із забезпечення якості. Аудиторська палата України її статус та функції. Спілка аудиторів України та інші професійні організації. Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Підвищення кваліфікації аудиторів. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та відповідальність. Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності та її особливості. Види та організаційна структура аудиторських фірм. Типи аудиторів у світовій практиці. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні.

Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в Україні. Закони України та інші нормативні акти, що регламентують здійснення аудиту в Україні. Нормативні акти, що затверджені Аудиторською палатою України. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, особливості їх розробки, введення в дію, побудови та застосування на національному рівні. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Внутрішньофірмові нормативи аудиту. Особливості законодавчого регулювання аудиту у зарубіжних країнах.

 

Тема 3. Професійна етика аудиторів та контроль якості

 

Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів та мета їх впровадження. Особливості використання терміну «професійний бухгалтер» у світовій практиці. Кодекс етики професійних бухгалтерів та його побудова.

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до всіх професійних бухгалтерів. Чесність. Об’єктивність. Професійна компетентність та належна ретельність. Конфіденційність. Професійна поведінка.

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до професійних бухгалтерів-практиків. Професійне призначення. Конфлікт інтересів, Другий висновок. Гонорари та інші винагороди. Рекламування аудиторських послуг. Подарунки та заохочення. Зберігання активів клієнта. Особливості додержання принципів об’єктивності та незалежності за видами аудиторських послуг (завдань).

Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до штатних професійних бухгалтерів. Потенційні конфлікти. Підготовка та подання інформації. Достатня компетентність. Фінансові інтереси. Заохочення.

Контроль якості роботи аудиторів та його забезпечення. Нормативне регулювання контролю якості МФБ та АПУ. Стандарти контролю якості. Зовнішній та внутрішній контроль якості роботи аудиторів та аудиторських фірм. Організація та проведення контролю якості Аудиторською палатою України. Політика аудиторської фірми щодо контролю якості праці аудиторів за заходи щодо її реалізації. Елементи системи контрою якості: відповідальність керівництва; етичні вимоги; прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань; людські ресурси; виконання завдання; моніторинг. Документація в системі контролю якості.

 

Тема 4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки

 

Загальнонаукові методи вивчення предмету та об’єктів аудиту. Індукція, дедукція, документування, оцінка, групування, узагальнення.

Спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Огляд (фізична перевірка), спостереження, зіставлення, запити, опитування, вибіркове дослідження, документальна перевірка, підтвердження, перерахування, повторне виконання, аналітичні процедури. Тести, їх види та використання в аудиті.

Статистичні та нестатистичні методи вибіркового дослідження.

Критерії оцінки аудитором фінансової звітності (твердження, на основі яких підготовлено фінансову звітність і які використовує аудитор в процесі перевірки її достовірності).

Аудит з використанням систем комплексної автоматизації аудиторських перевірок.

Особливості організації аудиту та його методів у середовищі прикладних програм.

Робота з елементами інтерфейсу та масивами даних в середовищі систем комплексної автоматизації перевірки, на прикладі ІСА «Турбо Аудит», «КІТ-Аудит».

 

Тема 5. Умови домовленостей про здійснення аудиту

 

Міжнародні стандарти аудиту щодо документального оформлення домовленостей про здійснення аудиту Попереднє дослідження суб'єкта господарювання. Процедура вибору клієнтів. Лист-зобов’язання з аудиту. Односторонні і двосторонні правочини та особливості їх укладання в Україні. Лист-угода про проведення аудиту. Договір на проведення аудиту. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту. Погодження умов завдання з клієнтом. Особливості умов домовленостей аудиту компонентів та роботи групи з завдання. Умови повторних аудиторських перевірок. Прийняття зміни у завданні.

 

Тема 6. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту

 

Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови суб’єктами господарювання з різними організаційно-правовими формами. Аудит (аудиторські послуги) в системі внутрішнього контролю. Поняття та складові системи внутрішнього контролю.  Розуміння суб’єкта господарювання. Середовище контролю. Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання. Інформаційні системи підприємства та обмін інформацією. Процедури контролю. Моніторинг заходів контролю. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування.

Сутність та об’єкти внутрішнього аудиту. Особливості внутрішнього аудиту. Мета та завдання внутрішнього аудиту. Організаційні засади внутрішнього аудиту.  Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів.

 

Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість

 

Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок. Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття  ризику контролю. Поняття ризику не виявлення помилок. Методика визначення величини аудиторського ризику. Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.

Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком. Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків шахрайства. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та шахрайства на достовірність фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг. Інформування управлінського персоналу, правоохоронних та регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і нормативним вимогам.

 

Тема 8. Планування та етапи аудиту

 

Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. Організація  процесу планування аудиту. Документальне оформлення процесу планування. Дії аудитора на початку процесу планування. Загальна стратегія аудиту. Питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної стратегії аудиту. План проведення аудиту. Перелік аудиторських процедур в складі плану проведення аудиту (програма аудиту). Використання стандартних програм аудиту в процесі його планування та здійснення. Уточнення плану проведення аудиту. Особливості планування першого аудиторського завдання. Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі планування аудиту.

 

Тема 9. Аудиторські докази та їх документальне оформлення

 

Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них. Достатність та прийнятність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. Рівні надійності аудиторських доказів.

Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета складання аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до аудиторської документації та її види. Склад та структура аудиторської документації. Обов’язкові реквізити аудиторської документації. Класифікація аудиторської документації. Оформлення аудиторської документації, формування остаточного аудиторського файлу (аудиторського досьє). Конфіденційність аудиторської документації. Права на аудиторську документацію (робочі документи аудитора), порядок її зберігання та використання. Використання роботи іншого аудитора та експерта.

 

 

 

 

Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

 

Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів та їх призначення. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи. Види аудиторських звітів. Стандартна та модифікована форма аудиторського звіту. Думка без застережень, думка з застереженням, негативна думка, відмова від надання думки: умови їх відображення у звіті аудитора та зміст. Відмова аудитора від надання звіту, умови її надання та зміст.

Інша інформація в документах, які вміщують перевірену фінансову звітність, та її вплив на зміст аудиторського висновку.

Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг.

Фінансовий аналіз в аудиторській практиці та відображення його результатів у підсумкових документах. Особливості складання підсумкових аудиторських документів при аудиті фінансових звітів Групи.

Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів замовнику. Права на підсумкові документи, порядок їх зберігання.

 

Тема 11. Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності

 

Фінансова звітність підприємств як об’єкт аудиту. Мета та завдання аудиту фінансової звітності. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності. Методичні підходи реалізації завдань аудиту фінансової звітності. Пооб’єктний метод та метод направленого тестування циклів господарських операцій.

Методика аудиту операцій циклу придбання (постачання). Класифікація операцій циклу придбання для цілей виконання процедур аудиту: за видами закупівель (сировина, матеріали, товари, послуги), за формами надходжень (закупівля, безкоштовне отримання, внесок до статутного фонду), за джерелами надходження (в Україні, імпортовані), за формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із застосуванням векселів). Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо операцій руху сировини, товарів. Вплив наслідків операцій циклу придбання на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Аудит довгострокових і поточних зобов’язань. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу придбання (постачання). Методика отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу придбання (постачання).

Методика аудиту операцій виробничого циклу та здійснення витрат. Дослідження в процесі аудиту особливостей технологічного процесу та його організації. Класифікація операцій виробничого циклу для цілей виконання процедур аудиту: за напрямками виникнення (матеріальні, з оплати праці, амортизація, інші), за видами витрат (прямі та непрямі). Класифікація операцій витрат, які не пов’язані з виробничим процесом: адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати звичайної діяльності. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо операцій руху незавершеного виробництва та готової продукції. Вплив наслідків операцій циклу виробництва та здійснення витрат на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій виробничого циклу. Процедури отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій виробничого циклу.

Методика аудиту циклу реалізації та отримання доходів. Класифікація операцій циклу реалізації та отримання доходів для цілей виконання процедур аудиту: за видами доходів (від основної діяльності, іншої операційної діяльності, фінансової діяльності, інвестиційної діяльності), за формами отримання (продажі, безкоштовне отримання), за напрямками отримання (в Україні, експортування), за формами розрахунків (передоплата, після оплата, бартер, із застосуванням векселів), за способом оплати (готівкові, безготівкові). Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості. Вплив наслідків операцій циклу реалізації та отримання доходів на складові фінансової звітності із урахуванням вимог П(С)БО. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів. Методика отримання доказів щодо тверджень у статтях фінансової звітності, які враховують наслідки операцій циклу реалізації та отримання доходів.

Методика аудиту операцій фінансово-інвестиційного циклу. Характеристика та класифікація операцій фінансово-інвестиційного циклу: операції з нематеріальними активами, капітальними вкладеннями, основними засобами, фінансовими інвестиціями, іншими необоротними активами, залученими кредитами. Вплив наслідків операцій фінансово-інвестиційного циклу на складові фінансової звітності з урахуванням вимог П(С)БО. Завдання перевірки застосовуваних елементів облікової політики підприємства щодо необоротних активів. Зміст тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій фінансово-інвестиційного циклу. Методика отримання доказів щодо тверджень у складових фінансової звітності, які враховують наслідки операцій фінансово-інвестиційного циклу.

Аудит балансу. Аудит звіту про фінансові результати. Аудит звіту про рух грошових коштів. Аудит звіту про власний капітал. Аудит приміток до фінансової звітності. Спеціальні види аудиту фінансової звітності.

 

Тема 12. Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності підприємства. Узагальнення результатів аудиту

 

Поняття і класифікація подальших подій. Події, що відбуваються до дати аудиторського висновку. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.  Оцінки подальших подій аудитором, вплив отриманих результатів на вид аудиторського висновку та подальші дії аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу щодо безперервності діяльності підприємства. Події та умови, наявність яких може свідчити про сумніви щодо безперервності діяльності підприємства. Оцінка аудитором можливості безперервності діяльності підприємства та  вірогідності банкрутства. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення загрозливих для безперервності подій або обставин. Вплив припущення про безперервність, або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський звіт. Аудит та управління неплатоспроможним підприємством.

Узагальнення інформації, накопиченої аудитором у процесі аудиту активів, капіталу, зобов’язань. Групування виявлених помилок та порушень, визначення їх впливу на фінансову звітність.

 

Тема 13. Повідомлення інформації аудитором найвищому управлінському персоналові

 

Відповідальність аудитора за повідомлення інформації з питань аудиту фінансових звітів найвищому управлінському персоналові. Поняття та види найвищого управлінського персоналу. Питання, які необхідно повідомляти: відповідальність аудитора щодо аудиту фінансових звітів; запланований обсяг та час аудиту; важливі результати аудиту; важливі якісні аспекти облікових практик; значні проблеми, які виникають під час аудиту; важливі питання, які було обговорено з управлінським персоналом, або які підлягають повідомленню найвищому управлінському персоналові; забезпечення незалежності аудитора; додаткові питання. Процес повідомлення інформації та його організація. Форми, час та адекватність повідомлення інформації. Законодавчі або регулятивні обмеження стосовно повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу. Документування повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

 

Тема 14. Аудит в системі державного фінансового контролю

 

Поняття державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту. Державний аудитор. Операційний аудит. Завдання та складові методики операційного аудиту. Об’єкти операційного аудиту. Планування та оформлення результатів операційного аудиту. Аудит ефективності та економічності використання ресурсів. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Аудит

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Змістовий модуль №1

Практичне заняття №1

Сутність і загальна характеристика аудиту та його види.

Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання.

Професійна етика аудиторів та контроль якості.

Умови домовленостей про здійснення аудиту.

Семінар-розгорнута бесіда.

 

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

Практичне заняття №2

Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

Аудиторський ризик та суттєвість.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

3

 

Практичне заняття №3

Виконання контрольних (модульних) робіт. Модуль №1. (теми № 1−4)

Написання контрольної (модульної) роботи № 1

5

Змістовий модуль №2

Практичне заняття №4

Планування та етапи аудиту.

Аудиторські докази та їх документування.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

3

Практичне заняття №5

Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.

Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності.

Семінар-вирішення проблемних ситуаційних завдань

 

 

3

Практичне заняття №6

Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності суб’єкта господарювання. Узагальнення результатів аудиту.

Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

 

3

Практичне заняття №7

Виконання контрольних (модульних) робіт. Модуль №2. (теми № 6−8)

Написання контрольної (модульної) роботи № 2

5

Разом балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

25

За систематичність і активність студента під час проведення лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1 1заняття

Незалежний економічний контроль (аудит): зарубіжний досвід і вітчизняна практика
(тема № 9)

Семінар-розгорнута бесіда

 

 

 

 

 

3

Лабораторна робота № 1

2заняття

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

Лабораторна робота № 2

1заняття

Умови домовленостей про здійснення аудиту.

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

 

 

3

Лабораторна робота № 3

1 заняття 

Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

Аудиторський ризик та суттєвість.

Планування та етапи аудиту.

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

 

 

3

Лабораторна робота № 3

2 заняття

Аудиторські докази та їх документування.

Організація і проведення статистичних вибіркових перевірок.

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

 

 

3

Лабораторна робота № 4

1 заняття

Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

 

 

2

Робота в малих групах

1 заняття

Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.

Узагальнення результатів аудиту.

Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності суб’єкта господарювання.

Виконання завдань в комп’ютерному класі.

 

 

1

Разом за виконання лабораторних робіт

15

Разом балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях і лабораторних роботах

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи**

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Написання есе

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

5

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Всього балів за поточну роботу студента

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

8.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10. наукові публікації студента тощо

11.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

             

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на семінарському занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Об’єктами контролю є:

1. Виконання завдань та відповіді на практичних і лабораторних заняттях.

2. Виконання модульних контрольних робіт.

 

 

2.2.1. Оцінка виконання завдань та відповідей на семінарських і лабораторних заняттях

 

 

Оцінці підлягають активність роботи студента протягом семестру при обговоренні теоретичних питань, рівень знань, продемонстрованих у відповідях на практичних заняттях та своєчасність і якість вирішення практичних завдань. Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформленими в окремому зошиті або на стандартних скріплених аркушах паперу (А4).

 

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 7, у тому числі:

 • 2 заняття – модульні контрольні роботи (оцінюються окремо у межах 10 балів (від 0 до 5 балів кожна));
 • 5 занять – проведення практичних занять за визначеними темами науки (оцінюються кожне заняття в межах 3 балів).

 

Загальна кількість лабораторних робіт за навчальним планом – 4. Крім того, передбачена робота у малих творчих групах (вирішення міні кейсів, ділова гра, презентація виконаних індивідуальних завдань) Загальна сума балів – 15.

Лабораторні роботи та робота в малих творчих групах оцінюються так:

 

Вид робіт

Лабораторна робота № 1

(1-2 заняття)

Лабораторна робота № 2

(1- заняття)

Лабораторна робота № 3

(1-2 заняття)

Лабораторна робота № 4

(1 заняття)

Робота в малих групах

(1 заняття)

№ теми

4 – 5

6, 7, 8

9, 11

10

12

Кількість навчальних годин

 

4

 

2

 

4

 

2

 

2

Максимальна кількість балів

 

3

 

3

 

3

 

3

 

2

 

1

             

 

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи, доповідей. Критерії оцінки відповідей:

 

3 бали

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, виконав повність поставлене завдання

2 бали

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, в основному мірою виконав поставлене завдання з деякими неточностями

1 бал

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, частково виконав поставлене завдання

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу,  не виконав поставлене завдання

 

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання на практичних і лабораторних заняттях, може набрати від 0 до 40 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

 

2.2.2. Оцінка виконання модульних контрольних робіт

Протягом  семестру виконуються 2 модульні контрольні роботи з 5 завдань кожна.

Кожне завдання оцінюється 0 або 1 бал залежно від повноти викладеної студентом відповіді.

Максимальна кількість балів за кожну модульну контрольну роботу – 5 балів, всього за модульний контроль – 10 балів.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Оцінці підлягає виконання 2 домашніх завдань для самостійної роботи

За власним вибором та узгодженням з викладачем студенти виконують аналітичний огляд наукових публікацій, підготовку презентацій обраних тем курсу або готують доповідь на наукову студентську конференцію.

Результати виконання завдань для вибіркової самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою  від 0, 6, 8, 10 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії.

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) Аудит

для студентів спеціальності (спеціалізації) «Облік, аудит та оподаткування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

В період установчої сесії

1.

Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види.

 

Тема 2. Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання (часткове самостійне опрацювання).

 

 

Установча міні-лекція (конспект)

 

2.

Тема 3. Професійна етика аудиторів та контроль якості (часткове самостійне опрацювання).

 

Тема 4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки (часткове самостійне опрацювання).

 

Міні-лекція (конспект)

 

Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 1-4

 

1

3.

Тема 5. Умови домовленостей про здійснення

аудиту (самостійне опрацювання).

 

Тема 6. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (часткове самостійне опрацювання).

 

Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість (часткове самостійне опрацювання).

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

 

 

Тестовий контроль знань за темами 1-4

 

 

1

4.

Тема 8. Планування та етапи аудиту (часткове самостійне опрацювання).

 

Тема 9. Аудиторські докази та їх документування (часткове самостійне опрацювання).

 

Міні-лекція (конспект)

 

Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 5-7

 

1

Міні-семінар – дискусія за темами 5-7

 

1

5.

Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи (часткове самостійне опрацювання).

Міні-лекція (конспект)

 

Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 8-9

 

1

Міні-семінар – дискусія за темами 8-9

1

6.

Тема 11. Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності (часткове самостійне опрацювання).

Міні-лекція (конспект)

 

Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темою 10

 

1

Міні-семінар – дискусія за темою 10

1

7.

Тема12. Оцінка аудитором подальших подій та безперервності діяльності суб’єкта господарювання. Узагальнення результатів аудиту (самостійне опрацювання)

 

Тема 13. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові (самостійне опрацювання)

 

Тема 14. Аудит в системі державного фінансового контролю (часткове самостійне опрацювання).

 

 

Міні-лекція (конспект)

 

 

1

 

 

Тестовий контроль знань за темою 11

 

 

1

В період екзаменаційної сесії

8.

Тема 7. Аудиторський ризик та суттєвість (часткове самостійне опрацювання).

 

Тема 8. Планування та етапи аудиту (самостійне опрацювання).

 

Тема 9. Аудиторські докази та їх документування ( самостійне опрацювання).

 

Міні-семінар – «мозковий штурм»

 

1

 

Виконання практичних завдань

 

 

1

 

Тестовий контроль знань за темами 7-9

 

1

9.

Тема 10. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи (самостійне опрацювання).

Тема 11. Аудит окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності ( самостійне опрацювання).

Тема 13. Повідомлення інформації аудитором найвищому управлінському персоналові (самостійне опрацювання).

 

 

Міні-семінар – «мозковий штурм»

 

 

1

 

Тестовий контроль знань за темами 10, 11, 13.

 

 

1

Разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях

15

За виконання модульних (контрольних) завдань

10.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

           

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова контрольна робота)

(письмова)

(1.09.2014р.

на кафедру)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації  за обраною тематикою

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

7. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях*

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання студентів заочної форми навчання

Об’єктами контролю є:

1. Робота студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій.

2. Виконання модульної контрольної роботи.

3. Виконання домашніх індивідуальних завдань (письмової контрольної роботи).

 

 

 

3.2.1. Оцінка роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 15 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів. Об`єктами контролю систематичність та активність роботи на контактних заняттях: конспекти лекцій, результати тестового контролю знань, участь у семінарі-дискусії, семінарі-«мозковому штурмі», вирішення практичних завдань.

 

3.2.2. Оцінка виконання модульної контрольної роботи.

 

Модульна контрольна робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється 0, 1, або 2 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

 

3.2.3. Оцінка виконання домашніх індивідуальних завдань (письмової контрольної роботи)

 

Протягом семестру студенти виконують домашні індивідуальні завдання (індивідуальні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 5 балів.

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

 

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання.

 

Дистанційна форма навчання з дисципліни «Аудит» не передбачена навчальним планом.

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень аудиту. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями, зазначеними у розділі 4 робочої програми;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики аудиту;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Перелік конкретних форм самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт, наведено у навчальній карті самостійної роботи студентів.

 

5.1. Завдання для виконання вибіркових індивідуальних робіт

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

 

5.2. Самостійні контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 2.

 

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

00

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Контрольна робота складається із шести завдань:

 1. визначення певного поняття (оцінюється 0; 1; 2 бали);
 2. опрацювання 2 теоретичних питань (оцінюється 0; 2; 3 бали кожне завдання);
 3. розробка плану аудиту (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали);
 4. опрацювання нормативної бази з питань аудиторської діяльності (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали);
 5. вирішення практичного ситуаційного завдання (оцінюється 0; 2; 3; 4 бали).

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаних джерел).

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни.

 

Денна та заочна форми навчання

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) залежно від рівня знань та їхнього застосування для вирішення практичних завдань.

Переведення результатів екзамену до 100-бальної шкали здійснюється наступним чином.

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Рівень знань

Оцінка за 100 бальною шкалою

Питання

1-3 теоретичні

Задача

Відмінний

10

10

Добрий

8

8

Задовільний

6

6

Незадовільний

0

0

 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 1 до 50 балів включно.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів) знаходиться у межах 100 балів.

 

Подальше оформлення результатів іспиту за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання національної та шкали ECTS згідно таблиці.

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою,

що використовується

в КНЕУ

Оцінка за національною

шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

21-59

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Порядок ліквідації академічної заборгованості

 

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань, який проводиться у формі державного екзамену з дисципліни. Незадовільну оцінку студент одержує також й у разі  виконання письмових екзаменаційних завдань державного екзамену з їхньою оцінкою менше ніж у 30 балів (результати поточного контролю в загальній підсумковій оцінці не враховуються). Неявка студента на державний екзамен вважається академзаборгованістю.

Студенти, які мають академзаборгованість з державного екзамену, мають право на повтору атестацію в наступний термін роботи Державної екзаменаційної комісії протягом наступних трьох років.

Перескладання державного екзамену здійснюється за білетами з 10 питань які оцінюються за шкалою від 0 до 10 балів. Результати поточного контролю при цьому не враховуються.

 

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

 

7.1. Теоретичні питання екзаменаційного білета (1-4) формуються із списку питань, що наведені у розділі 2 робочої програми навчальної дисципліни.

 

7.2. Приклади практичних завдань (задач) – завдання 5 екзаменаційного білета:

 

Задача 1.

ТОВ «Фармпром» звернулося в аудиторську фірму з пропозицією укласти договір про надання послуг з визначення розміру завданого збитку через неякісне виконання ремонтних робіт будівельною організацією, що призвело до необхідності здійснення відновлювальних робіт (перекладання паркету та повного оновлення сантехніки у адміністративному приміщенні підприємства).

Необхідно:

 1. Визначити аудиторські докази та методи їх отримання для оцінки завданого збитку.
 2. У вигляді якого документу аудитор повинен надати аудитор результати своєї роботи і кому?

 

 

 

 

7.3. Зразок екзаменаційного білета

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра аудиту

Дисципліна: «Аудит»

Державний  іспит

Екзаменаційний білет №

 1. Організація договірних відносин аудиторської фірми з клієнтами.
 2. Порядок сертифікації аудиторів в Україні.
 3. Вплив ризику неефективності системи внутрішнього контролю на обсяг аудиторських процедур.
 4. Аудит операцій циклу придбання (постачання). Напрями його перевірки та аудиторські процедури.

 

 1. Задача. ТОВ «Богдан» звернулося в аудиторську фірму з пропозицією укласти договір про надання послуг з визначення розміру завданого збитку будівельною організацією, яка проводила ремонт на території, прилеглій до складських приміщень ТОВ «Богдан», і який став причиною прориву у водопостачальних мережах. В результаті затоплення складських приміщень матеріальні цінності ТОВ «Богдан» прийшли в повну або часткову непридатність для виробничого споживання.

Необхідно:

 1. Визначите аудиторські докази та методи їх отримання для оцінки завданого збитку.
 2. У вигляді якого документу аудитор повинен надати результати своєї роботи і кому?

 

Затверджено на засіданні кафедри

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

Завідувач кафедри аудиту                                                          О.А. Петрик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рекомендовані інформаційні джерела.

 

Основні

 1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
  від 21.12.2017 № 2258-VIII
 2.  Кодекс етики професійних бухгалтерів 2009. Міжнародна федерація бухгалтерів / перекл. з англ.; за ред. С.Я. Зубілевич. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2010. — 124с.
 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 1,2,3. .[Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.apu. com.ua/msa?layout 783
 4. Аудит : Підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Петрик . - К.: КНЕУ, 2015. - 498с.
 5. Аудит : практикум / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 364 с.
 6. Аудит: навч. посібн. / Л.М.Янчева, З.О.Макеєва, А.О.Баранова та ін.- К.: Знання, 2010.- 335
 7. Виноградова М. О. Аудит  навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 656 с.
 8. . Гончарук С.М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб. доп.]. – Львів.– 2016. – 209 с.
 9. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): [навчальний посібник] / І.М. Дмитренко. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 398 с.
 10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла », 2011. – 546 с.
 11. Никонович М.О. Аудит : Підручник / М.О. Никонович, К.О. Редько; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун т, 2014. – 748 с.
 12. Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: [Навч. посіб.]/ С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 520 с.

 

Додаткові

 1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
 2. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ.- К.: Основа, 2000. – 192 с.
 3. Аудит. Методика документування: Кол. Авторів за заг. Ред. Академіка АЕМУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 457с.
 4. Аудит  Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлі, М.Б. Хирш: Пер. с англ. Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
 5. Аудит оподаткування підприємств: Навч. посібник. / О.А.Петрик, Г.М.Давидов, О.Ю.Редько та ін..; за заг. ред. О.А.Петрик.- К.:ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. -352с.
 6. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / [Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.]; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.
 7. Дікань Л.В. Державний аудит : навч. посіб. монографія / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; за ред. Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2011. – 503 с.
 8. Ерофеева В.А. Аудит: учеб. пособие / В.А, Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с.
 9. Миронова О. Аудиторская деятельность: организация системы внутреннего контроля качества. – Харьков, «Фактор», 2009. – 352с.
 10. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: учебник. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 287 с.
 11. Пилипенко І.І, Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики (2-е видання). –К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство, 2012, – 283 с;
 12. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
 13. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. ред. О.А.Петрик. –  К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
 14. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Практикум. –– К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с. .
 15. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 322 с.
 16. Редько О.Ю. Аудиторські докази. – К.: НЦОА, 2013, – 32;
 17. 51. Редько О.Ю. Кулагін О.А, РедькоК.О. Суттєвість в практиці професійного аудиту. К.: НЦОА, 2010, – 25 с;
 18. Рядська В. В., Петраков Я. В. Аудит : Практикум. –– К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с. .
 19. Соколов Я.В. Очерки развития аудита . – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 376 с.
 20. Сурніна К.С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика. Сімферополь, ДІАЙПІ, 2011, – 338 с.
 21. Чемерис А., Лесечко М., Рудницька Р., Чемерис О. Аудит адміністративної діяльності: Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 212 с.
 22. Утенкова К. Аудит с нуля. – Харьков, «Фактор», 2009. – 304с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: офіційний сайт – Режим доступу: http//www.rada.gov.ua
 2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 3. Міністерство економіки України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua.
 4. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
 5. Аудиторська палата України: [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua
 6. Міжнародна федерація бухгалтерів: [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http:// www.ifac.org
 7. Електронний фонд Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua
 8. Журнал «Аудит сегодня» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.j-as.com.
 9. Журнал «Аудит» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://www.jurnal-audit.ru.
 10. Журнал «Аудитор України» [Електронний ресурс]: офіційний веб – сайт. – Режим доступу: http://audukr.com.ua
 11.