Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

Кафедра аудиту,ревізії та контролінгу

 

 

 

 

 

 

  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання практичних і індивідуальних завдань

з дисципліни «Аудит»

для студентів денної форми навчання

необлікових спеціальностей

 

Студента (ки) групи______________________________

Факультету  ____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2008

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних і індивідуальних завдань

з дисципліни «Аудит» для студентів денної форми навчання необлікових спеціальностей. – ТНЕУ- 2008-87с.

Виконавець: к.е.н.доц. Саченко С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В С Т У П

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникнення акціонерних компаній, товариств, різних фондів. До розвитку економіки залучаються зовнішні і внутрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, йде роздержавлення власності та приватизація майна. Учасники цих процесів потребують достовірної та неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання. Подання такої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок. Тому аудитор, для здійснення покладених на нього суспільством обов’язків, має виступати гарантом добропорядних відносин між суб’єктами господарювання, добре володіти теоретичними аспектами аудиту та практичними навичками здійснення аналітичних процедур аудиту фінансово – господарської діяльності підприємств, яким присвячений даний курс.

В  курсі висвітлено суть, місце аудиту  в системі господарського контролю, його предмет, об’єкти  та суб’єкти; організацію аудиторської діяльності в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Курс також дає відповіді на питання як вибрати клієнта, провести його попереднє обстеження, укласти договір, спланувати і  провести перевірку, зібрати аудиторські  докази, правильно оформити робочі документи; застовувати прийоми і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства; спрогнозувати і знайти шляхи підвищення ефективності діяльності; сформувати та обґрунтовувати власну думку про стан фінансової звітності та фінансовий стан суб’єкта підприємництва,  а також при необхідності довести, що перевірка проведена добросовісно, у відповідності зі стандартами, і таким чином, захистити себе від відповідальності.

Робота над курсом “Аудит” передбачає аудиторне та самостійне опрацювання студентами  рекомендованої основної і додаткової літератури.           Аудиторна робота включає лекційні та практичні (семінарські заняття)      Індивідуальна та самостійна робота студентів є однією з форм засвоєння курсу. Вони здійснюється в таких формах як опрацювання та конспектування рекомендованої літератури, вивчення конспектів лекцій, заповнення робочого зошиту та виконання індивідуальних завдань.

Мета такої роботи –  навчити студентів самостійно працювати з літературою, узагальнювати економічну інформацію, формувати свою особисту думку. За ходом індивідуальної і самостійної роботи передбачено такі види контролю : контрольні  і модульні роботи , тестові завдання, перевірка  зошитів для  індивідуальних та самостійних робіт, тощо.

Навчальна робоча програма включають програму курсу, плани проведення лекційних, практичних (семінарських) робіт, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, перелік питань для складання заліку.

І.МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

1.1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання дисципліни –надання студентам необхідних теоретичних знань і практичних навиків з проведення аудиту в умовах ринкових перетворень, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано і на належному рівні надавати аудиторські послуги суб’єктам фінансово-господарської діяльності.

 

ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ: Суть та історію розвитку аудиту; кваліфікаційні вимоги до професії аудитора; загальну технологію аудиту; методику здійснення аудиторської перевірки тощо.

 

ВМІТИ: Складати договір, план та програму проведення аудиторської перевірки; формувати аудиторські докази; вести робочі документи аудитора; здійснювати аудиторську перевірку; прогнозувати підприємницьку діяльність; складати аудиторський висновок.

 

      1.3. ЗАВДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

  Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із методологічними та методичними питаннями аудиторського дослідження фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів, принципів організації аудиторських перевірок, методів і методичних прийомів збору аудиторських доказів. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички теоретичного та практичного застосування аналітичних процедур аудиту фінансово – господарської діяльності підприємств.

   Мета проведення лекцій полягає у:

 • викладанні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань методології аудиторського дослідження;
 • сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу «Аудит».

 

1.4.ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

       

            Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички в складанні договору, плану та програми проведення аудиторської перевірки; навчити вести робочі документи аудитора; користуватися методичними прийомами по виявленню помилок та порушень; формувати аудиторські докази; застосовувати організаційні та методичні прийоми аудиту та складати аудиторський висновок.

 

 

ІІ.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ "АУДИТ"

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту

ТЕМА 1. СУТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

 Мета та завдання курсу. Суть, функції та принцип контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління економікою. Організаційна структура контролю в Україні : державний, муніципальний, незалежний контроль, контроль власника. Класифікація видів контролю та їх характеристика. Виникнення аудиту  та розвиток аудиторської діяльності.  Суть аудиту і його об'єктивна  необхідність в умовах ринку. Історичний розвиток аудиту. Проблеми становлення аудиту в Україні. Види аудиту і  його завдання. Предмет, об'єкти та суб’єкти аудиту. Принципові відмінності аудиту від інших видів господарського контролю.

ТЕМА 2. МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ

 Мета аудиту. Основні   методологічні принципи аудиторської діяльності. Принципи професійної етики МФБ. Права, обов‘язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. Обов‘язки і відповідальність господарюючих суб‘єктів при проведенні аудиту.

Управління аудиторською діяльністю. Сертифікація аудиторської діяльності. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. Значення і загальна характеристика суті правового забезпечення аудиту. Основна суть чинних міжнародних стандартів аудиту. Основні правові форми підприємницької діяльності в аудиті. Внутрішньофірмові нормативи аудиту. Основний зміст Закону України "Про аудиторську діяльність". Загальна характеристика етапів аудиторської перевірки. Пошук  клієнтів аудиторськими фірмами. Порядок  регулювання стосунків між аудиторською фірмою і  клієнтом. Умови підготовки, форма та зміст листа-зобов’язання аудиторської фірми на проведення аудиту. Зміст договору на проведення аудиту та аудиторське обслуговування. Оцінка вартості аудиторських  послуг. 

 

ТЕМА3. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ.

Суть планування та його необхідність в аудиті. Підготовка загального плану та формування програми аудиторської перевірки.

Поняття аудиторського ризику та його складові.            Модель аудиторського ризику та її використання на практиці.  Кількісна   оцінка   аудиторського   ризику. Поняття і оцінка суттєвості в аудиті

 Внутрішній контроль та його характеристика. Структура системи внутрішнього контролю. Середовище контролю та фактори що його обумовлюють. Система бухгалтерської  обліку на підприємстві - політика і процедури, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій. Процедури контролю - спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.

Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю.

Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту Організація системи внутрішнього аудиту.

Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього контролю.

 

ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ.

Аудиторські докази та їх види. Методи (прийоми) отримання аудиторських доказів: методи документальної перевірки; методи фактичної перевірки. Аналітичні процедури в аудиті. Шахрайство та помилка. Вибіркова перевірка. Використання результатів роботи  внутрішнього аудитора, експерта при проведенні аудиту. Контроль якості роботи аудиторів. Документування аудиту. Робочі документи аудитора. Аудит у комп’ютерному середовищі.

 

Змістовний модуль 2 . Методика аудиторської перевірки

ТЕМА 5. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання Способи перевірки фінансової звітності. Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Джерела інформації для проведення аудиту грошових коштів та готівкових операцій. Аудит забезпечення збереженості касової готівки та дотримання касової дисципліни, вимог чинного законодавства щодо здійснення касових операцій. Перевірка операцій на рахунках у банках

Аудит дебіторської заборгованості.

Аудит наявності та руху основних засобів і нематеріальних активів.

Аудит формування статутного капіталу суб’єктів  господарювання та його особливості. Аудит руху та використання капіталу за видами.

Організація та методика аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. Аудиторська перевірка ліквідності та фінансової стійкості

господарюючих суб’єктів.

 

ТЕМА 6. ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТОСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ І ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ.

 Узагальнення та оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки. Оформлення результатів аудиторської перевірки. Зміст і структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Аудиторські висновки спеціального призначення. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб’єкта. Подальші події та їх оцінка аудитором.

 

ІІІ.Структура залікового кредиту дисципліни “Аудит” (денна форма навчання)

 

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту

Тема 1. Суть і предмет аудиту

2

2

2

 

Тема 2. Мета  і загальні принципи аудиту

2

2

2

1

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

2

2

2

 

 

1

Тема 4. Аудиторські докази

4

4

2

1

Змістовий модуль 2.  Методика аудиторської перевірки

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

6

6

4

1

Тема 6. Завершення аудиторської перевірки і оформлення її результатів

2

2

2

 

Разом

18

18

14

4

ІУ. ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИЧНИХ(СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 

ТЕМА 1. ЗМІСТ, НЕОБХІДНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

Організаційна структура контролю в Україні. Економічний зміст та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринку. Суспільна потреба в аудиті. Виникнення аудиту, та розвиток аудиторської діяльності в Україні. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування. Відмінність аудиту від ревізії фінансово – господарської діяльності підприємства. Предмет аудиту. Об’єкти аудиту, їх класифікація. Правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 

Аудит – форма фінансово – господарського контролю. Відмінності аудиту від інших систем контролю. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах переходу економіки України до ринку. Історичний розвиток аудиту та його становлення в Україні. Роль і значення аудиту в умовах ринку.

Сертифікація в аудиторській діяльності. Загальна характеристика ЗУ «Про аудиторську діяльність».

 

Завдання 1. Скласти хронологічну таблицю розвитку аудиту на Україні, використовуючи нормативні документи держави та громадських організацій: Аудиторської палати України та Спілки аудиторів України.

 

Завдання 2. Визначити відмінності аудиту від інших систем контролю: бухгалтерського обліку, ревізії і перевірок ДПА, та оформіть їх за наведеною нижче таблицею.

Ознаки

Аудит

Ревізія

Бух.облік

Перевірка ДПА

За метою

 

 

 

 

За замовленням

 

 

 

 

За характером відносин

 

 

 

 

За правовим регулюванням

 

 

 

 

За об’єктами

 

 

 

 

За витратами на проведення

 

 

 

 

За завданням

 

 

 

 

За результатами

 

 

 

 

 

Завдання 3.Пояснити, до якого виду аудиторської діяльності слід віднести такі види роботи:

Аналіз фінансового стану підприємства;

Складання бізнес – плану;

Консультації з питань оподаткування;

Консультації з питань бухгалтерського обліку та його автоматизації;

Перевірка підприємств, що приватизуються, та підтвердження передаточного балансу

 

Завдання 4. На основі вивчення теоретичного матеріалу оформіть таблицю і поясніть основні відмінності між зовнішнім (незалежним) і внутрішнім аудитом.

Ознака

Зовнішній аудит

Внутрішній аудит

Мета

 

 

Завдання

 

 

Суб’єкти

 

 

Об’єкти

 

 

Методи

 

 

 

 

 

Завдання 5.Опрацювати (самостійно)  і зібрати в папку «Для індивідуальної роботи» ЗУ «Про аудиторську діяльність».

Завдання 6. Розвязати кросворд:

№ 1.

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Незалежна експертиза фінансово-господарської діяльності (по вертикалі).

2. Форма діяльності на підприємстві та один з основних її звітів.

3. Загальноприйнята назва звітності.

4. Фізична особа, яка здійснює аудиторську перевірку.

5. Купівля товарів (Синонім даного словосполучення).

6. Фізична або юридична особа, над якою здійснюється перевірка.

№ 2.

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Він буває трьох видів: власний (властивий), контролю та не виявлення помилок (по вертикалі).

2. Один з видів аудиту.

3. Людина, яка проводить аудиторську перевірку.

4. Документ, що засвідчує ведення фінансової звітності на підприємстві.

5. Одна зі складових проведення коректної аудиторської перевірки.

6. Загальноприйняте правило, якого дотримуються аудитори під час проведення перевірок.

№ 3.

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Система контрольний дій з боку державних органів, при якій встановлюють законність, достовірність та економічну доцільність господарських операцій, а також правильність дій посадових осіб, які беруть участь у їх здійсненні. (по вертикалі).

2. Одні з видів функціональних завдань, які виконує аудит (вони характерні обгрунтуванням оптимальної або пропонуванням альтернативної стратегічної та перспективної програми розвитку суб’єктів господарювання).

3. Аудит, який перевіряє функціонування окремих господарських механізмів підприємства з метою оцінки їх ефективності, надійності та корисності для управління.

4. Вид аудиту, який приватно здійснюється на замовлення зацікавленої сторони за домовленістю, незалежно від того чи передбачена така перевірка законодавством, чи ні.

5. Процедури аудиту, які включають вивчення й оцінку фінансової інформації через порівняння її з іншими фінансовими або не фінансовими даними.

6. Побоювання того, що недостовірна інформація може неправильно сформулювати думку аудитора про фінансові можливості підприємства.

7. Аудит, який здійснюється відповідною службою підприємства або його працівниками, які підпорядковані керівнику даного господарюючого суб’єкта.

8. Вид аудиту, який є необхідною мірою захисту інтересів засновників і держави від навмисного викривлення звітності суб’єкта господарювання.

 

ТЕМА 2.  МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ

Мета і завдання аудиту в сучасних умовах господарювання. Поняття принципів аудиту та їх класифікація. Загальноприйняті кваліфікаційні вимоги до професії аудитора. Порядок реєстрації аудиторів і аудиторських фірм. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. Основні принципи аудиту. Методологічні принципи аудиту. Етичні принципи аудиту. Основний зміст загальноприйнятих вимог до професії аудитора.

 

Завдання 1.Аудиторська фірма, де ви працюєте, повинна провести перевірку телевізійної компанії, Ваша дружина працює в тій компанії менеджером по збуту.

Чи має право ваша фірма погодитись на дану пропозицію?

 

Завдання 2. Аудитор  обговорює  зі  своїм  колегою  ще  не  опублікований   баланс  одного  із  замовників. Чи  порушує  він  при  цьому  зобов’язання  збереження  таємниці?

 

Завдання 3. Під  час  проведення  перевірки  річної  звітності  аудитор  дізнався  про  те,  що  його  замовник  збирається  купити  конкуруюче  підприємство.  Якщо  даний  факт  стане  відомим,  зросте  курс  акцій  конкуруючого  підприємства.  Аудитор  не  відмовляється  від  можливості  за  допомогою  посередника  купити  акції  цього  підприємства  і  таким  чином  забезпечити  собі  високий  прибуток. Чи  порушує  він  при  цьому  свої  професійні  обов’язки?

Завдання 4. На протязі  декількох  років  клієнт  звертається  до  послуг  однієї  і  тієї  ж фірми  для  підтвердження  річної  звітності.  Протягом  всього  часу  взаємовідносин  в  перевірках  бере  участь  одна  і  та  ж  бригада  аудиторів, працівники  якої  з  року  в  рік  спеціалізуються  на  аудиті  конкретних  “своїх”  ділянок  (“Основних  засобів”, “Товарів”  і  т.п  ). Які  переваги  або  недоліки  даної  ситуації?

 

Завдання 5. Опрацювати (самостійно) і зібрати в папку в «Індивідуальної роботи» - міжнародні стандарти аудиту (МСА) та кодекс етики.

 

Завдання 6. Опрацювати (самостійно) стандарти групи "Відповідальність” та визначити їх роль в регулюванні   аудиторського процесу.

 

Завдання 7. Розвязати кросворд:

№ 1.

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Об’єкт аудиторської перевірки (по вертикалі).

2. Необхідна інформація для складання аудиторського висновку.

3. Контроль над виконанням завдання.

4. Перспективна програма розвитку діяльності підприємства.

5. Кількість грошей (іншими словами).

6. Опосередкований, посередній (синонім).

7. Передача даних в залік на інші.

8. Експертна оцінка.

9. Отримання (синонім).

10. Порядок, якого дотримується аудитор.

11. Відсутність будь-якої зацікавленості аудитора на підприємстві.

12. Здійснення поставленого завдання.

  №2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Письмове опитування – інакше слово (по вертикалі).

2. Навмисне неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності службовими особами і керівництвом підприємства.

3. Основний нормативно-правовий документ.

4. Ненавмисне перекручування фінансової інформації в результаті арифметичних підрахунків в облікових регістрах.

5. Експертна оцінка, що застосовується криміналістичними, судово-бухгалтерськими та іншими органами.

6. Документ, який отримується після державної реєстрації.

7. В цій країні 22 квітня 1993 року був прийнятий Закон „Про аудиторську діяльність”.

8. Внутрішньофірмові нормативи аудиту (абревіатура).

9. Перевірка наявності та стану об’єкта шляхом огляду, підрахунку, зважування, обміру тощо.

10. Цей принцип регламентується МСА і має рекомендаційний характер.

11. Максимально-допустимий розмір помилкової суми, яка може бути відображена в опублікованих звітах і розглядається як несуттєва.

12. Країна, яка вважається батьківщиною виникнення аудиту.

 №3.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Міжнародний стандарт аудиту і Міжнародний ....... аудиту (по вертикалі).

1. Відсутність будь-якої зацікавленості аудитора на підприємстві.

2. Принципи, які регламентуються МСА і мають рекомендаційний характер.

3. Максимально-допустимий розмір помилкової суми, яка може бути відображена в опублікованих звітах і розглядається як несуттєва.

4. Ненавмисне перекручування фінансової інформації в результаті арифметичних підрахунків в облікових регістрах.

5. Незалежний, самостійний орган влади, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської діяльності (абревіатура).

6. Один з методів документування системи внутрішнього контролю при письмовому опитуванні.

7. Принципи, які мають обов’язковий характер в аудиті.

8. Навмисне неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності службовими особами і керівництвом підприємства.

 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Основні етапи процесу аудиту. Процедури вибору замовника. Договір на проведення аудиту Планування аудиту(МСА 300), його мета, конкретизація завдань аудиту у процесі планування. Контроль якості аудиторських послуг. Робочі документи аудитора: поняття, склад, вимоги до оформлення.

 

Документальне оформлення аудиту. Планування аудиторської перевірки. Порядок регулювання взаємовідносин між аудиторською фірмою і клієнтом. Робочі документи аудитора. Контроль якості аудиторських послуг. Порядок залучення основним аудитором до аудиторської перевірки інших аудиторів, експертів, асистентів.

Завдання 1. Укладено договір між аудиторською фірмою та акціонерним товариством на проведення аудиту з метою підтвердження даних бухгалтерської звітності. Підприємство займається наданням автотранспортних послуг. Згідно з договором аудиторська перевірка має бути проведена з 15.01 по 30.02.

Визначити:

 1. можливі обставини, за яких строк проведення аудиторської перевірки може бути змінено ( продовжено, перенесено)
 2. скласти план роботи аудитора, обов’язково відобразивши етап отримання попередньої інформації про клієнта, всі етапи аудиторської перевірки, етап складання звіту та висновку аудитора.

 

Завдання 2. Скласти проект договору на проведення аудиту та надання консультацій з питань оподаткування. Обов’язково відобразити такі реквізити: виконавець; замовник; предмет договору; обов’язки сторін; строки виконання договору; вартість та порядок розрахунків; юридичні адреси.

 

Завдання 3. Скласти проект листа-зобов”язання на проведення аудиту. Обов’язково відобразити в ньому необхідні реквізити.

 

Завдання 4. Опрацювати стандарти групи ”Планування” та визначити їх роль в регулюванні підготовчого етапу перевірки.

 

ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Внутрішній контроль та його характеристика. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю (МСА 400). Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація системи внутрішнього аудиту. Поняття аудиторського ризику та його складові . Поняття суттєвості. Шахрайство та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють. Аудиторський ризик та його  види. Оцінка системи внутрішнього контролю. Шахрайство та помилка. Внутрішній аудит : суть та завдання. Спільні та відмінні риси між внутрішнім і зовнішнім аудитом.

 

Завдання 1. Провести тестування на основі даних таблиці. Вибрати правильну відповідь у названих завданнях.

№ п/п

Назва запитання

Варіант можливих відповідей

1.

Які МСА дають змогу вивчити й оцінити систему внутрішнього контролю?

 1. МСА 240
 2. МСА 300
 3. МСА 320
 4. МСА 400
 5. МСА 550
 6. МСА 800

2.

Елементами структури внутрішнього контролю є:

 1. середовище контролю
 2. сфера управління
 3. система обліку
 4. планування
 5. процедури контролю
 6. методи управління
 7. функції управління

3.

Внутрішній контроль є функцією:

 1. аудиту
 2. ревізії
 3. тематичної перевірки
 4. управління
 5. системи обліку
 6. внутрішнього аудиту
 7. службового розслідування

4.

До завдань внутрішнього контролю належать:

 1. визначення критичного стану об’єкта в даний момент
 2. перевірка виконання прийнятих управлінських рішень
 3. експертна оцінка стратегічного розвитку підприємства
 4. надання кваліфікованої допомоги партнерам по бізнесу
 5. розробка і впровадження пакетів прикладних програм

5.

Суб’єктами внутрішнього контролю є:

 1. керівник підприємства
 2. працівники внутрішнього аудиту
 3. посадові особи структурних підрозділів
 4. брокери
 5. робітники цехів основного виробництва
 6. робітники цехів допоміжного виробництва
 7. дизайнери

6.

Основними напрямами внутрішнього контролю є:

 1. вартість
 2. ціна
 3. сума
 4. реальність
 5. повнота

 

Завдання 2. Аудитори оцінили, що власний ризик, та ризик контролю на підприємстві становить 0,75. Який ризик невиявлення помилок вони запланували, якщо бажаний аудиторський ризик дорівнює 0,15?

 

Завдання 3. Ваш клієнт власник трьох великих магазинів: кожен магазин має певну кількість відділів. Всі відділи повинні бути ретельно перевірені. Особливо уважно необхідно перевірити відділи де аудиторський ризик найбільший. В минулому році у магазинах була проведена аудиторська перевірка. В кожному магазині існує відділ внутрішнього контролю.

Вимагається:

Визначити, які дії повинен застосувати аудитор для оцінки ризику.

 

Завдання 4.Опрацювати стандарти групи ”Внутрішній контроль” та визначити їх роль в    регулюванні основного етапу перевірки.

Завдання 5. Розвязати кросворд:

 №1.

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Документ, що носить рекомендаційний характер (по вертикалі).

2. Певна послідовність дій, що призводить до кінцевого результату.

3. Системна сукупність процесів, за допомогою яких забезпечується спостереження за господарюючим суб’єктом з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів і вжиття заходів з усунення та ліквідації негативних явищ.

4. Міжнародні стандарти аудиту (абревіатура).

5. Один з видів звітності.

6. Один з видів форм власності.

7. Незалежна експертиза фінансово-господарської діяльності.

8. Один з видів контролю (аудиту).

9. Відображення господарських операцій в документальному вигляді.

 

 №2.

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Одна з функцій фінансово-господарського механізму, яка призначена для виявлення негативних явищ і зловживань і недопущення їх в майбутньому (по вертикалі).

2. Принцип облікової політики, який дає уявлення про її ефективність.

3. Навколишнє .................., економічне .....................

4. Досконале і повне висвітлення облікової політики підприємства, при проводиться його загальна та реальна оцінка.

5. Один з методів документування при письмовому опитуванні.

6. Аудиторський ризик (абревіатура).

7. Графічне зображення руху бухгалтерської документації.

8. Максимально-допустимий розмір помилкової суми, яка може бути відображена в опублікованих звітах і розглядається як несуттєва.

9. Один із основних принципів ефективної облікової політики, на основі якого робиться точна оцінка і без жодної помилки.

ТЕМА 5. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ

Зміст і класифікація аудиторських доказів (МСА 500). Вимоги до кількості і якості аудиторських доказів. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Аналітичні процедури (МСА 520) в аудиті. Вибірка в аудиті (МСА 530). Залучення до проведення аудиту асистентів, експертів, інших аудиторів (МСА 600 ,610,620).

Аналітичні процедури. Аудиторські докази. Зміст вибіркової аудиторської перевірки. Поняття та оцінка матеріальності. Порядок залучення основними аудиторами до аудиторської перевірки інших аудиторів, експертів, асистентів.

 

Завдання 1. Провести тестування на основі даних таблиці. Вибрати правильну відповідь у зазначених варіантах:

№ п/п

Назва питання

Варіанти можливих відповідей

1.

До завдань аудиту на початковій стадії відносіться:

 1. ознайомлення з бізнесом клієнта і його обліковою політикою
 2. оцінка аудиторського ризику
 3. складання аудиторського висновку
 4. складання акту виконаних робіт
 5. координація робіт аудитора

2.

Основними показниками планування аудиторської перевірки є:

 1. обсяг робіт
 2. чисельність аудиторського персоналу, залученого до аудиту
 3. кількість днів, відведених на перевірку
 4. аудиторські процедури
 5. оцінка аудиторських доказів
 6. витрати на аудит

3.

Поточне планування аудиторської діяльності передбачає:

 1. розробка і складання конкретної програми аудиторської перевірки
 2. розробка та складання бізнес – плану на поточний рік
 3. розробка і складання стратегічного плану
 4. розробка загального плану конкретної аудиторської перевірки підприємства

4.

За змістом процесу аудиторські процедури поділяються на:

 1. однорідні
 2. комплексні
 3. основні
 4. допоміжні
 5. комп’ютерного контролю
 6. ручного контролю

5.

За циклами господарських операцій аудиторські процедури поділяються на:

 1. погоджені
 2. незалежні
 3. придбання і витрачання
 4. одержання доходів
 5. виробництва
 6. реалізації

Завдання 2. Основна мета аудиту - перевірка бухгалтерської звітності з метою висловлення думки про її достовірність. Дана перевірка вимагає застосування певних прийомів і методів.

Вимагається:

Виходячи з вищезазначеного, пояснити  чому аудитор виконує наступні процедури:

1. Оцінює систему внутрішнього контролю;

2. Перевіряє систему ведення облікових записів;

3. Перевіряє документи на предмет відповідності відображених в них операцій;

4. Шукає підтвердження (докази) окремих положень;

5. Виконує тести на відповідність.

 

Завдання 3. Вихідні дані:

Існують документи, які отримані з наступних джерел:

1. Від третіх осіб;

2. Від клієнтів на основі зовнішніх даних;

3. Від клієнтів на основі внутрішніх даних;

4. Які зібрані аудитором на основі бухгалтерських записів фірми - клієнта.

Вимагається:

Оцінити вищезазначені докази з точки зору їх надійності.

 

Завдання 4. Вихідні дані:

Під час проведення аудиторської перевірки фірми К аудитором були зібрані наступні докази:

1. Аналіз фактичних витрат, який був підготовлений працівником фірми К;

2. Виписка з регістра акціонерів, яка підтверджує наявність акцій фірми К;

3. Акт інвентаризації матеріальних цінностей, складений під час інвентаризації в присутності аудитора;

Вимагається:

Розподілити докази за степенем їх значимості.

 

Завдання 5.Опрацювати стандарти групи «Аудиторські докази» та  стандарти « Використання роботи інших фахівців» та визначити їх роль в регулюванні основного та заключного етапів перевірки та в аудиторській діяльності.

 

Завдання 6. Розвязати кросворд:

 №1.

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Застосування аудиторських процедур відносно не всієї бухгалтерської звітності (по вертикалі).

2. Аудиторська, контрольно-ревізійна ............ фінансової звітності суб’єкта господарювання.

3. Метод аналізу структури внутрішнього управління (аналіз за якісними ознаками).

4. Регістри, де узагальнюється і нагромаджується інформація з відповідних документів і звітів у розрізі їх економічного змісту.

5. Процедури, які передбачають аналіз найважливіших показників при проведенні аудиторської перевірки. 

6. Процедура отримання аудиторських доказів, яка полягає в перевірці арифметичної точності первинних документів і регістрів обліку.

7. Група однорідних даних, які підлягають розгляду аудитором під час проведення аудиторської перевірки.

8. Один з видів аудиторських доказів, при якому інформація отримана від клієнта в письмовій чи усній формі підтверджена третьою стороною в письмовому вигляді.

 №2.

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Здійснення основного заходу щодо правильності ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктом господарювання (по вертикалі).

2. Пошук інформації, яку можна отримати від обізнаних осіб суб’єкта господарювання або від інших органів, що мали з ним стосунки.

3. Аналіз за якісними ознаками (аналіз структури внутрішнього управління).

4. Отримання загальної уяви про можливості клієнта на основі візуального бачення.

5. Перенесення помилки, виявленої у вибірці на всю сукупність. 

6. Аудиторський доказ, що класифікується в залежності від характеру.

7. Перевірка арифметичної точності первинних документів та регістрів обліку.

8. Впевненість аудитора у достовірності інформації, що міститься в бухгалтерській документації.

9. Група однорідних даних, які підлягають розгляду аудитором під час проведення аудиторської перевірки.

10. Метод аудиторської вибірки, при якому виявлені перекручування та відхилення проявляються в сукупності з певною частотою і у певній кількості.

 

№3.

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Інформація, яку збирає аудитор в процесі перевірки для підтвердження свого кінцевого висновку (по вертикалі).

2. Характеристика вибірки, що показує сумарний розмір її елементів, чи сума помилок, що в ній міститься (математично пропорційна показникам всієї сукупності).

3. Візуальне отримання загальної уяви про можливості клієнта.

4. Розбиття генеральної сукупності на більш дрібні підсукупності.

5. Здійснення основного заходу щодо правильності ведення фінансово-господарської діяльності суб’єктом господарювання. 

6. Пошук інформації всередині або за межами господарюючого суб’єкта.

7. Застосування аудиторських процедур відносно не всієї бухгалтерської звітності.

 

ТЕМА 6. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

Порядок складання аудиторського висновку (МСА 700). Види аудиторських висновків. Аудиторський висновок спеціального призначення. Додаткова підсумкова документація. Аудиторська оцінка подій, що відбуваються після дати складання фінансової звітності підприємства.

Аудиторський висновок спеціального призначення. Підготовка та складання аудиторського висновку. Підсумкова документація аудитора. Аудиторський висновок.

 

Завдання 1. 1 грудня 200.. року Спілка директорів фірми К прийняла рішення видати безпроцентну позику директору Марченко В.В. на придбання путівки. 19 січня 200.. року позику було повернуто. Звітний період фірми закінчується 1 січня. Спілка директорів приймає рішення, що дану позику не обов'язково відображати в бухгалтерській звітності.

Вимагається: Оцінити ситуацію і визначити, який аудиторський висновок підпише аудитор.

Завдання 2.Один із засновників фірми «Зоря» вимагає укласти договір з АФ на предмет правильності організації бухгалтерського обліку з метою отримання підтвердження про невідповідність керівника фірми посаді директора. Обсяг оплати за послуги засновник пропонує визначити в залежності від ступеня досягнення мети. Пояснити ситуацію .

 

Завдання 3. Про звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть цю ситуацію згідно з вимогами законодавства України.

 

Завдання 4. Опрацювати  стандарти групи ”Аудиторська думка та звітність” та  визначити їх роль в регулюванні заключного етапу перевірки. Опрацювати стандарти групи ”Супутні послуги” та визначити  їх роль в регулюванні аудиторської діяльності.

 

Задача 5

Проаналізувати наведену ситуацію:

Підприємством "Білизна" 24 серпня 200.. року була здійснена інвентаризація готової продукції на підприємстві, у відповідності з якою на складі виявлено 153 комплекти білизни. 25 серпня 200..р. аудитором здійснена фактична перевірка наявності готової продукції на складі, в результаті якої була встановлена фактична кількість комплектів білизни - 140 шт. Будь - яких документів по видачі комплектів в бухгалтерії не зареєстровано.

Визначте:

Що є джерелом інформації наведеної ситуації ?

За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію ?

Чи мало місце порушення ?

Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені ?

Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?

Які методи шахрайства Ви встановили ?

Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора ?

Задача 6

Проаналізувати наведену ситуацію:

Допущені необумовлені виправлення в грошових документах: в прибутковому касовому ордері № 193 від 17 березня 200..р. сума 1500 грн. виправлена на 500 грн. (гроші надійшли за реалізовану картоплю від кіоску №1); у видатковому ордері № 420 від 25 серпня 200..року сума 300 грн. виправлена на 389 грн. ( гроші виплачені в підзвіт експедитору Трошину Т.Н.); у видатковому касовому ордері № 500 від 10 вересня 200..р. сума 410 грн. виправлена на 470 грн. (гроші виплачені за трудовою угодою           Костецькому К.І.).

Визначте:

Що є джерелом інформації наведеної ситуації ?

За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію ?

Чи мало місце порушення ?

Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені ?

Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?

6. Які методи шахрайства Ви встановили ?

7. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора ?

Задача 7

 Проаналізувати наведену ситуацію:

Працівник Омельченко О.О. на даному підприємстві працював за сумісництвом з квітня 200..р., а в листопаді 200..р. був зарахований штатним працівником. Відпустку йому надали через півроку після зарахування. Аудитором після розмови з Омельченко О.О. виявлено, що він звертався з проханням надати йому відпустку раніше, але його вимога не була задоволена. Керівник підприємства підтвердив сказане Омельченко О.О., аргументуючи відмову тим, що за законодавством відпустка надається тільки через шість місяців після зарахування працівника на роботу.

Визначте:

Що є джерелом інформації наведеної ситуації ?

За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію ?

Чи мало місце порушення ?

Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені ?

Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?

Які методи шахрайства Ви встановили ?

7. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора ?

Задача 8

Проаналізувати наведену ситуацію:

Бухгалтер підприємства "Сонце" Савченко С.О. оформила на себе грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку в сумі 300 грн. (місячний оклад). Термін її щорічної відпустки складає 24 дні.

Визначте:

1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації ?

2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію ?

3. Чи мало місце порушення ?

4. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?

5. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність підприємства ?

6. Які методи шахрайства Ви встановили ?

7. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора ?

Задача 9

Проаналізувати наведену ситуацію:

 З 01.03.200..р. по 23.03.200..р. комірник Мельник М.К. знаходився у черговій відпустці. За наказом № 15 - К від 28.02.200..р. обов'язки комірника на час відпустки Мельника М.К. покладені на Заєць З.Т. Акт передачі товарно - матеріальних цінностей відсутній. Звіт комірника за період з 01.03.200..р. по 15.03.200..р. та первинні документи до нього підписані Мельником М.К.

Визначте:

 1. Що є джерелом наведеної ситуації ?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію ?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 5. Як ці помилки ( шахрайства ) вплинули на фінансову звітність підприємства ?
 6. Які методи шахрайства Ви встановили ?

7. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора ?

 

Задача 10

Проаналізувати наведену ситуацію:

При перевірці документального оформлення операцій на ТзОВ "Ласощі" аудитором було встановлено, що по 5 - ти операціях оплата за реалізовану продукцію за готівку не надійшла  в касу підприємства, на накладних на відпуск продукції за готівку проставлено штамп "оплачено".

1. Дати оцінку  встановленим порушенням за наведеною схемою:

* Що порушено ( статут, інструкція тощо ) ?

* Хто порушив (вказати порушника ) ?

* Коли порушено ( дата або період ) ?

* Як порушено (яким способом допущені відхилення ) ?

* Чим викликано ( причини і умови ) ?

* Суттєвість порушення.

* Інформація клієнту з пропозиціями по усуненню наслідків порушення та причин його появи.

* Вибір виду аудиторського висновку в залежності від суттєвості порушення.

2. Поясніть подальші дії аудитора. Який рівень суттєвості даних помилок? Чи можна результат вибірки перенести на всю сукупність?

 

Завдання 11. Розв’язати кросворд:

№1.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Актив = Пасив (по вертикалі).

1. Визнання суб’єкта господарювання недієздатним і неплатоспроможним.

2. Вони деталізують головну мету аудиту та відображають її складові.

3. Вид роботи, під час якої аудитор подає надану йому керівництвом фінансову інформацію у вигляді фінансової звітності без описування будь-яких гарантій щодо цієї звітності.

4. Вони характеризують направленість аудиторської перевірки, а також вказують на перевірку яких об’єктів аудитор спрямовує свою діяльність.

5. Передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.

6. Особа, яка володіє спеціальними знаннями, освітою і досвідом у певній галузі діяльності.

 

 

№2.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Активи, які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (по вертикалі).

1. Другий напрямок проведення аудиту запасів.

2. Вид претензії постачальнику чи підрядчику за виявлені помилки у платежах.

3. Перший напрямок проведення аудиту запасів.

4. Вид претензії постачальнику чи підрядчику за виявлені недоліки і дефекти запасів або товарів.

5. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

6. Третій напрямок проведення аудиту запасів.

 

3.

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Що складає після проведення перевірки аудитор? (по вертикалі).

2. Аудиторський документ, який є розширеним за обсягом, в ньому відображені результати дослідження господарських операцій, він може бути неофіційним аудиторським документом, а лише для клієнта.

3. Вид висновку, який складається, коли аудитор отримав вичерпну інформацію, вона є достовірною, фінансову документацію складено правильно і т.п.

4. Оцінка роботи посадових осіб, учасників або клієнта в цілому (її дають ті особи, яким надано право приймати рішення за результатами аудиту).

5. Застосування неприйнятних систем обліку.

6. Один з перших розділів аудиторського висновку, де записується повна назва підприємства.

7. Вид аудиторського висновку, який супроводжується записами типу „не відповідає вимогам”, „не дає справжнього уявлення”, „суперечить” і т.д.

8. Одна з функцій, яка полягає в оцінці наявності та руху матеріальних цінностей і грошових коштів в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

9. Експертна оцінка, що застосовується криміналістичними, судово-бухгалтерськими та іншими органами, коли за виявленими аудитором зловживаннями порушено кримінальну справу.

 

 

4.

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ключове слово: Той, кому призначений аудиторський висновок (по вертикалі).

2. Один з перших розділів аудиторського висновку, де записується повна назва підприємства.

3. Аудиторський висновок, що містить в собі додаткові пояснення, але у самому висновку про обмеження мова не йдеться.

4. Кваліфікація, що полягає в правовій оцінці встановлення фактів слідчими органами чи судом.

5. Застосування неприйнятних систем обліку.

6. Оцінка роботи посадових осіб, учасників або клієнта в цілому (її дають ті особи, яким надано право приймати рішення за результатами аудиту).

7. День початку або завершення аудиторської перевірки.

8. Одна з функцій, яка полягає в оцінці наявності та руху матеріальних цінностей і грошових коштів в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК (ІСПИТ)

 

1. Місце аудиту  в системі фінансового контролю.

2. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах переходу економіки  України до ринку.

3. Аудит як форма фінансового-господарського контролю.

4. Роль і значення аудиту в умовах ринку.

5. Проблеми становлення та перспективи розвитку аудиту в Україні.

6. Класифікація аудиту (види аудиту).

7. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту.

8. Суть обов’язкового та необов’язкового аудиту.

9. Історичний розвиток аудиту.

10. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності.

11. Мета та завдання проведення аудиту.

12. Предмет та об’єкти аудиту.

13. Основний зміст аудиторської діяльності.

14. Основні принципи аудиторської діяльності.

15. Зміст Закону України “Про аудиторську діяльність”.

16. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм.

17. Кваліфікаційні вимоги до професії аудитора.

18. Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

19. Зміст та структура нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

20. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності в аудиті.

21. Порядок створення та реєстрації аудиторських фірм та підприємців -  аудиторів в Україні.

22. Сертифікація аудиторів України.

23. Регламентація аудиту в міжнародному масштабі.

24. Зміст і значення міжнародних стандартів аудиту.

25. Внутрішньофірмові нормативи аудиту.

26. Характеристика етапів проведення аудиту.

27.Пошук клієнтів аудиторськими фірмами.

28 Порядок регулювання взаємовідносин між аудиторською фірмою і клієнтом в ході проведення аудиту.

29. Договір на проведення аудиту.

30. Суть та необхідність планування.

31. Оцінка системи обліку і  внутрішнього контролю.

32. Поняття і оцінка суттєвості.

33. Оцінка аудиторського ризику та його елементи.

34. Порядок залучення основним аудитором до аудиторської перевірки інших аудиторів і асистентів.

35. Використання матеріалів роботи внутрішніх аудиторів.

36. Порядок залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів.

37. Шахрайство та помилки в аудиті.

38. Характеристика методів  аудиту та їх звя’зок з видами доказів.

39. Методи фактичного контролю та їх застосування в аудиті.

40. Методи документального контролю та їх застосування в аудиті.

41. Аналітичні процедури а аудиті .

42. Зміст вибіркової аудиторської перевірки.

43. Аудиторські докази, їх класифікація та значення, процедури отримання.

44. Документальне оформлення аудиту.

45. Робочі документи аудитора, їх зміст та основні реквізити.

46.Підсумкова документація аудитора.

47. Аудиторський висновок, його види.

48. Аудиторський висновок спеціального призначення.

49. Аудит показників фінансової звітності.

50. Аудит касових операцій.

51. Аудит кредитних операцій.

52. Аудит розрахункових операцій.

53. Аудит дебіторської заборгованості.

54. Аудит матеріальних цінностей.

55. Аудит основних засобів.

56. Аудит нематеріальних активів.

57.Аудит власного капіталу.

58. Аудит зобов’язань.

59. Аудит фінансового стану.

60. Аудит фінансових результатів.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 

 1. Система фінансового контролю в Україні та її розвиток в ринкових умовах господарювання.
 2. Аудит – форма фінансово – господарського контролю.
 3. Історичний розвиток аудиту та його становлення в  Україні.
 4. Внутрішній аудит: проблеми і перспективи розвитку.
 5. Організація зовнішнього аудиту в Україні та його особливості.
 6. Внутрішній аудит в управлінні виробничими процесами.
 7. Обов’язковий аудит: проблеми і перспективи розвитку.
 8. Організація аудиторських перевірок: етапи проведення, їх зміст, взаємообумовленість і взаємозв’язок (на прикладі конкретного підприємства).
 9. Особливості організації аудиту в умовах АРМ – бухгалтера.
 10. Проблеми і перспективи аудиту в комп’ютерному середовищі в умовах переходу економіки України до ринку.
 11. Техніка аудиту з використанням комп’ютера.

13. Аудит установчих документів.

14.  Аудит показників звітності.

15. Аудит запасів.

16. Аудит нематеріальних активів.

17. Аудит інвестицій.

18.  Аудит незавершеного виробництва.

 1. Аудит основних засобів.

20. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів.

21. Аудит матеріальних ресурсів.

 1. Аудит організації обліково – аналітичного процесу.
 2. Аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат.
 3. Аудит праці та її оплати.
 4. Аудит готової продукції.
 5. Аудит грошових коштів і розрахунків.
 6. Аудит касових операцій.

28. Аудит банківських операцій.

29.  Аудит розрахункових операцій.

30. Аудит операцій  з підзвітними особами.

31. Аудит операцій з дебіторами і кредиторами.

32. Аудит операцій з постачальниками і підрядниками.

33. Аудит розрахунків з бюджетом.

34. Аудит доходів і результатів діяльності.

35. Аудит власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

36. Аудит необоротних активів.

37. Аудит товарних операцій.

38. Аудит нетоварних операцій.

39. Аудит витрат на виробництво і формування собівартості продукції.

40. Фінансовий аналіз в аудиторський діяльності.

41. Аналіз і аудит стратегічних напрямків функціонування підприємства.

42. Аудит підприємств малого бізнесу.

43. Аудит допоміжних виробничих підрозділів.

44. Аудит будівельно – монтажних робіт.

45. Особливості аудиту на підприємствах транспорту.

46. Особливості аудиту сільськогосподарських підприємств.

47. Аудит у торгівлі.

48. Особливості аудиту страхової компанії.

49. Аудит зовнішньо – економічної діяльності.

50. Аудит інвестиційних фондів.

51. Аудит фінансових активів.

52. Аудит фінансового стану підприємства (організації, установи).

 

ІНДИВІДУАЛЬНА  РОБОТА СТУДЕНТА

 

Індивідуальну роботу студенти виконують самостійно при підготовці до практичних занять .

 

 

ТЕМА 1. ЗМІСТ, НЕОБХІДНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ

 

Державний контроль –

 

 

 

Муніципальний контроль –

 

 

 

Незалежний контроль –

 

 

 

Аудит –

 

 

 

Об’єкти аудиту –

 

 

Суб’єкти аудиту -

 

 

Аудиторська фірма –

 

 

Предмет аудиту –

 

 

Ревізія –

 

 

 

Внутрішній аудит –

 

 

 

Обов’язковий аудит –

 

 

 

Добровільний аудит –

 

 

ТЕМА 2.  МЕТА І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АУДИТУ

 

Мета аудиту –

 

 

Завдання аудиту –

 

 

Принципи аудиту –

 

 

Вимоги до професії аудитора –

 

 

Етичні принципи аудиту  -

 

 

Методологічні принципи аудиту –

 

 

Сертифікат –

 

 

Реєстр аудиторів і аудиторських фірм –

 

 

Права аудиторів –

 

 

Обов’язки аудиторів –

 

 

Відповідальність аудиторів –

 

 

ТЕМА 3. ПЛАНУВАННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Планування  аудиту –

 

 

Підготовчий етап -

Основний етап –

 

 

Заключний етап –

 

 

Договір на проведення аудиту –

 

 

 

Робочі документи аудитора  -

ТЕМА 4. АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК ТА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

Аудиторський ризик  -

 

 

Визначення аудиторського ризику –

 

 

Внутрішній контроль –

 

 

 Завдання внутрішнього контролю –

 

 

Власний ризик –

 

 

Ризик невиявлення помилок –

 

 

Ризик контролю –

 

 

Шахрайство –

 

 

Помилка –

 

 

Суттєвість –

 

 

ТЕМА 5. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОДЕРЖАННЯ

 

Аудиторські докази –

 

 

Аналітичні процедури –

 

 

 Вибірка в аудиті –

 

 

Класифікація аудиторських доказів –

 

 

Джерела отримання аудиторських доказів –

 

 

Методи отримання аудиторських доказів –

 

ТЕМА 6. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИ

 

Активи підприємства –

 

 

Пасиви підприємства –

 

Грошові кошти та їх еквіваленти –

 

Дебіторська заборгованість –

 

Амортизація основних засобів –

 

Обороттні засоби –

 

Необоротні засоби –

 

Ліквідність балансу –

 

Фінансова стійкість –

 

Фінансова звітність підприємства -

 

Аудиторський висновок –

 

 

Аудиторський висновок спеціального призначення –

 

 

Підсумкові документи аудитора –

 

 

Аудиторський звіт –

 

 

Структура аудиторського висновку –

 

 

Позитивний аудиторський висновок –

 

 

Умовно – позитивний аудиторський висновок –

 

 

Негативний аудиторський висновок –

 

ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ АУДИТ

 

1. В яких випадках здійснюється обов’язковий аудит?

а) у випадках передбачених законодавством;

б) за рішенням господарюючого суб'єкта;

в) за рішенням аудиторської фірми.

2. Термін “аудит” в перекладі з латинської означає:

а) обстеження;

б) перевірка;

в) слухати;

г) експертиза.

3. Яка країна є батьківщиною виникнення аудиту?

а) США;

б) Великобританія;

в) Німеччина;

г) Франція.

4. В якому році вперше був запроваджений обов’язковий аудит?

а) 1862;

6) 1853;

г) 1867;

д) 1844.

5. Що є суб’єктом аудиту?

а) аудитор;

б) клієнт;

в) економічний суб’єкт;

г) господарюючий суб’єкт.

6. За обов’язковістю проведення аудит поділяють:

а) внутрішній і зовнішній;

б) обов’язковий і ініціативний;

в) аудит господарської діяльності і аудит фінансової звітності;

г) обов’язковий і внутрішній.

7. Залежно від тематики проведення аудиту розрізняють:

а) обов’язковий і ініціативний;

б) аудит на відповідність встановленим вимогам, аудит фінансової звітності, аудит ефективності виробництва, управлінський аудит;

в) зовнішній і внутрішній;

г) обов’язковий, зовнішній і фінансової звітності.

8. Необхідність виникнення аудиту зумовлена:

а) потребою перевірити дотримання законодавства щодо встановлення і застосування цін та економічного обґрунтування їх у всіх галузях економіки;

б) бажаннями підприємців приховувати податки від контролюючих органів;

в) неспівпадання інтересів між тими, хто займається управлінням підприємств.

9. За формою організації аудит поділяють на:

а) зовнішній і внутрішній;

б) обов’язковий і ініціативний;

в) зовнішній і обов’язковий;

г) внутрішній і ініціативний.

10. Що розуміють під публічною бухгалтерською звітністю за законодавством України?

а) опублікування у періодичній пресі;

б) представлення до органів Державної податкової адміністрації;

в) таке поняття не застосовується;

г) представлення до органів Фонду держмайна України.

11. У чому полягає зміст основної особливості сучасного аудиту?

а) сучасний аудит розглядає не всі помилки, а лише ті, що суттєво впливають на правдивість і об’єктивність фінансової звітності;

б) виявлення шахрайства є головним завданням аудиту;

в) сучасний аудит концентрує свою увагу на сферах підвищеного ризику і готує висновок на підставі результатів вибіркової перевірки;

г) відповідальність за попередження помилок і шахрайства покладена на керівника підприємства.

12. У чому полягає необхідність аудиту фінансової звітності?

а) зростання вимог до розкриття шахрайства;

б) захист інтересів власника (інвестора);

в) збільшення масштабів і ускладнення бізнесу;

г) вимога господарського господарства.

13. Що є основним об’єктом аудиту?

а) статистична звітність;

б) фінансова звітність господарюючого суб’єкта;

в) внутрішня звітність керівництва господарюючого суб’єкта.

14. Яким документом в обов’язковому порядку оформляються результати аудиту?

а) звітом про проведення аудиту;

б) актом перевірки;

в) аудиторським висновком;

г) довідкою про перевірку.

15. Які види аудиторського висновку передбачені міжнародними стандартами   аудиту?

а) безумовний, умовний, негативний, відмова від висновку;

б) безумовно-позитивний, позитивний з попередженням, позитивний з усунутими розбіжностями, негативний;

в) позитивний, умовно-позитивний, від’ємного характеру, відмова від висновку.

16. Що таке принцип?

а) норма діяльності;

б) основа поведінки;

в) процес пізнання.

17. Вкажіть нормативний документ, в якому визначено принципи, що регулюють аудит:

а) П(С)БО 1;

б) Закон України “Про аудиторську діяльність”;

в) міжнародний стандарт аудиту № 200.

18. На які групи поділяються принципи аудиту?

а) організаційні принципи, принципи професійної етики, принципи незалежності;

б) принципи професійної етики, методологічні принципи;

в) методологічні принципи, принципи професійної компетентності.

19. Принцип конфіденційності інформації означає :

а) збереження таємниці всієї без винятку інформації, отриманої в процесі проведення аудиту;

б) неупередженість аудиторського висновку щодо клієнта чи інших зацікавлених осіб;

в) відсутність майнової зацікавленості на підприємстві, яке перевіряють.

20. Згідно з відповідними міжнародними стандартами та кодексом професійної етики принципи професійної етики:

а) в окремих випадках можуть мати рекомендаційний характер;

б) враховують при проведенні аудиту;

в) обов’язкові для дотримання в усіх випадках проведення аудиту.

22. В яких випадках аудитору дозволено розголошувати інформацію, отриману в процесі аудиторської перевірки?

а) у випадку, коли на це дає дозвіл державна податкова адміністрація;

б) за рішенням судових органів чи санкцією прокурора;

в) аудитору не заборонено розголошувати інформацію, отриману в ході аудиторської перевірки;

г) у випадку, коли на це є спеціальний дозвіл клієнта.

23. Кодексом професійної етики аудиторів Англії визначено, що гонорар від одного клієнта не повинен становити більше 15% загальної річної суми. Якого принципу при цьому дотримуються?

а) конфіденційності інформації;

б) компетентності;

в) незалежності;

г) доброзичливості.

24. Багато професій мають подібні критерії, але для аудиторської професії характерний такий критерій, який відрізняє її від багатьох інших, а саме:

а) компетентність;

б) професійна сумлінність;

в) незалежність;

г) володіння технічними професійними прийомами.

25. В якому із перерахованих випадків незалежність і об’єктивність аудитора не буде порушена?

а) аудитор надав підприємству-клієнту послуги з відновлення та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;

б) аудитор є засновником, власником, керівником чи іншою посадовою особою господарюючого суб’єкта, який перевіряє та відповідає за дотримання фінансової дисципліни;

в) аудитор надав керівництву господарюючого суб’єкта, який перевіряє, консультацію щодо користування комп’ютером.

26. Згідно із Законом України “Про аудиторську діяльність” аудитором може бути громадянин України, який:

а) має сертифікат аудитора;

б) закінчив вуз за спеціальністю “Облік та аудит”;

в) не займається комерційною діяльністю.

27. Якими видами діяльності дозволяється займатися аудитору?

а) наданням аудиторських послуг;

б) посередницькою діяльністю;

в) виробничою діяльністю;

г) торгівельною діяльністю.

28. В якому випадку може бути зупинена дія сертифікату аудитора?

а) систематичного або грубого порушення чинного законодавства;

б) неналежного виконання своїх професійних обов’язків;

в) порушення етичних норм аудитора.

29. Хто може зупинити чинність сертифікату?

а) САУ;

б) Ліга аудиторів України;

в) АПУ;

г) МФУ.

30. Директор аудиторської фірми одночасно є засновником відкритого акціонерного товариства інвестиційного фонду. Оцініть ситуацію згідно з вимогами законодавства України та міжнародних стандартів аудиту.

а) це порушення принципу професійної незалежності згідно з міжнародними стандартами аудиту, але дозволено законодавством України;

б) це заборонено законодавством України, але дозволено міжнародними стандартами;

в) це заборонено і законодавством України, і міжнародними стандартами;

г) це не заборонено, якщо вказане товариство не належить до клієнтів цієї фірми.

31. Аудиторська фірма здійснює бухгалтерський облік господарських операцій підприємства. Чи має право вона підтвердити річний бухгалтерський звіт цього підприємства за законодавством України?

а) ні, це суперечить принципу незалежності аудитора;

б) таку ситуацію не розглядає законодавство України;

в) має право згідно з Законом України “Про аудиторську діяльність”.

32. Працівник аудиторської фірми, сертифікований аудитор, є засновником комерційного банку. Оцініть ситуацію з точки зору необхідності дотримання принципу незалежності для України.

а) це заборонено законодавством України;

б) це заборонено нормативами, які затвердила АПУ;

в) це не є порушення принципу незалежності, якщо вказаний банк не клієнт цієї аудиторської фірми;

г) цей працівник не може брати участі в аудиті даного банку.

33. Перевіряли достовірність показників річної бухгалтерської звітності помічник аудитора під його керівництвом. Хто відповідає за аудиторський висновок?

а) аудиторська фірма;

б) безпосередні виконавці;

в) керівник підприємства, діяльність якого перевіряється;

г) аудитор.

34. Який загальний розмір частки засновників при створенні аудиторської фірми обов’язково повинен належати сертифікованим аудиторам?

а) не менше 30;

б) не менше 60;

в) не менше 70;

г) не менше 65.

35. Який термін чинності сертифікату аудитора України?

а) 5 р.;

б) 8 р.;

в) 3 р.;

г) не обмежений.

36. Де була створена Міжнародна Федерація бухгалтерів?

а) в Мюнхені;

б) в Вашингтоні;

в) в Парижі;

г) в Лондоні.

37. Хто займається розробкою внутріфірмових нормативів аудиту?

а) Спілка аудиторів України;

б) Аудиторська Палата України;

в) Ліга аудиторів України;

г) Аудиторські фірми.

38. 3а яких умов аудиторська фірма може здійснювати аудит фінансової звітності інвестиційної компанії?

а) за умови укладання угоди на аудит;

б) аудит фінансової звітності інвестиційної компанії не є обов’язковим;

в) при наявності сертифіката і свідоцтва;

г) при відсутності порушення спеціальних вимог до статті 24 Закону України “Про аудиторську діяльність”.

39. Індивідуальний підприємець:

а) не може займатись індивідуально аудиторською діяльністю;

б) може займатись аудиторською діяльністю після реєстрації в якості підприємця;

в) може займатись індивідуально аудиторською діяльністю після отримання сертифікату і свідоцтва про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності;

г) може проводити аудит після отримання сертифікату і реєстрації в якості індивідуального підприємця тільки на підприємствах малого бізнесу і ЗАТ.

40. Аудиторські фірми можуть створюватись у наступних організаційно-правових формах:

а) будь-яких;

б) будь-яких, крім ЗАТ;

в) будь-яких, крім ВАТ;

г) будь-яких, крім виробничих кооперативів.

41. Аудиторські фірми (аудитори), відповідно з Законом України “Про аудиторську діяльність” мають право:

а) самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки;

б) накладати адміністративні стягнення на керівника і головного бухгалтера організації;

в) залучати на договірній основі інших аудиторів, що працюють самостійно;

г) залучати на договірній основі інших аудиторів, що працюють в інших аудиторських фірмах;

д) відмовитись від проведення аудиторської перевірки у разі непред’явлення клієнтом необхідної документації;

ж) відмовитись від представлення аудиторського висновку у випадку встановлення фактів недостовірності звітності;

з) перевіряти у клієнта наявність грошових коштів, цінних паперів і матеріальних цінностей;

к) повідомляти податкову інспекцію про факти порушення та зловживання; л) вимагати від керівництва підприємства усунення з керівних посад працівників, які допустили суттєві помилки при складанні звітності;

м) вилучати первинні документи і облікові реєстри за фактами зловживань.

42. Чи входить в обов’язки аудитора повідомляти податкові органи про виявлення порушень податкового законодавства?

а) зобов’язаний за вимогою податкових органів;

б) не зобов’язаний;

в) зобов’язаний за результатами перевірки.

43. Для перевірки банків:

а) необхідно отримати сертифікат відповідної серії;

б) достатньо отримати сертифікат будь-якої серії;

в) аудит банків не проводиться.

44. Чи має право аудиторська фірма проводити перевірку на підприємстві, де вона проводила відновлення бухгалтерського обліку?

а) ні;

б) так;

в) так, але з дозволу АПУ.

45. Чи мають право аудиторські фірми займатися іншою підприємницькою діяльністю, крім аудиторської?

а) мають право, якщо вид діяльності передбачений статутом;

б) так;

в) ні.

46.Чи має право проводити перевірку аудитор, який є засновником підприємства, що перевіряється?

а) так, якщо аудитор має свідоцтво;

б) так;

в) ні.

47. Чи мають право аудитори під час проведення аудиту отримувати інформацію від третіх осіб?

а) мають право у будь-якій формі;

б) мають право лише у письмовій формі;

в) не мають права.

48. Засновник заключив договір з аудиторською фірмою на підтвердження річної бухгалтерської звітності по рекомендації бухгалтера. Керівник аудиторської фірми після складання звіту одного з аудиторів за результатами перевірки встановив, що останній знаходиться у родинних стосунках із старшим касиром організації. Які дії застосує керівник аудиторської фірми?

а) відмовлення від видачі висновку;

б) проведе повторний аналіз бухгалтерської звітності без участі даного аудитора;

в) видасть висновок на підставі звіту.

49. Після складання договору на підтвердження бухгалтерської звітності, аудитор встановив факти незаконних операцій, що приведуть підприємство у майбутньому до банкрутства (перевірка обов’язкова). Які дії застосує аудитор?

а) розірве договір;

б) розірве договір і повідомить відповідні органи;

в) проведе аудиторську перевірку і видасть відповідний висновок.

50. Аудитору відмовлено у наданні додаткової інформації (пояснення). В даному випадку аудитор:

а) розірве договір;

б) підпише позитивний висновок;

в) підпише умовно-позитивний висновок.

51. Податкова адміністрація вносить зміни в плани контрольних перевірок відповідно до результатів аудиторських перевірок:

а) так;

б) ні;

в) в залежності від результатів перевірок.

52. Перед перевіряючим органом поставили завдання: встановити повноту і своєчасність розрахунків з бюджетом (податок з доходів фізичних осіб). Перевірку проводить:

а) аудиторська фірма;

б) материнська компанія;

в) податкова адміністрація;

г) Пенсійний фонд.

53. Основні критерії при визначенні суб’єкта контролю для податкової адміністрації:

а) податкова база;

б) фінансова сталість;

в) період, протягом якого підприємство не перевірялось;

г) валюта балансу.

54. Яким чином визначається міра відповідальності аудитора перед клієнтом?

а) судом;

б) договором на аудиторську перевірку;

в) податковою адміністрацією.

55. Ініціативний аудит – це:

а) аудит, що проводиться з ініціативи державного органу;

б) аудит, що проводиться з ініціативи економічного суб’єкта;

в) аудит, що проводиться з ініціативи аудитора.

56. Аудиторська фірма вирішила паралельно з аудитом займатися бізнесом у сфері нерухомості. Чи існують обмеження в даній галузі?

а) ні, аудит – це різновид підприємницької діяльності;

б) заборонено;

в) для операцій з нерухомістю обмежень для аудиторів немає.

57. Аудитор, після закінчення аудиторської перевірки відмовив клієнту у наданні підтверджуючих нормативних актів, на основі яких був сформований аудиторський висновок. Відмову він обґрунтував відсутністю зазначених документів і дій у договорі. Дайте оцінку діям аудитора:

а) аудитор повинен був передбачити таку ситуацію і зазначити в договорі;

б) 3аконом України “Про аудиторську діяльність” така подія не передбачена;

в) аудитор зобов’язаний надати клієнту таку інформацію.

58. Аудитор зазначив в договорі, що в звітності можуть залишитися помилки, які аудитор не виявить при перевірці. Чи звільняє це його від відповідальності ?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо клієнт дає згоду.

59. Вкажіть, яке з визначень вірно тлумачить завдання, що стоять перед аудитором:

а) визначити і запобігти помилкам;

б) допомогти керівництву у підготовці фінансової звітності;

в) перевірити фінансову звітність і висловити думку.

60. Яке з даних висловлень найбільш точно відображає різницю між внутрішнім і зовнішнім аудитом?

а) зовнішній аудитор незалежний від організації, яку він перевіряє; внутрішній аудитор працює в організації і складає звіт для керівництва;

б) внутрішній відділ (особа) створюється за розпорядженням керівництва підприємства, зовнішній аудитор (фірма) у порядку встановленому Законом;

в) зовнішній аудитор повинен мати сертифікат, а внутрішній – не обов'язково.

61. Які послуги, на вашу думку, немає право надавати аудитор?

а) консультування клієнта по вкладенню своїх активів у цінні папери;

б) оцінка об’єктів нерухомості;

в) допомога у відновлені бухгалтерського обліку під час проведення аудиту;

г) участь в арбітражних спорах.

62. Документи аудитора є власністю:

а) клієнта;

б) аудитора;

в) акціонерів.

63. Чи має право аудитор надавати професійні послуги, якщо він має родинні стосунки з людиною, яка входить у склад спілки директорів економічного суб’єкта, що перевіряється:

а) так;

б) ні.

64. Чи має право аудитор надавати професійні послуги, якщо він є акціонером економічного суб’єкта, що перевіряється:

а) так;

б) ні.

65. Чи має право аудитор надавати професійні послуги, якщо він є працівником економічного суб’єкта, що перевіряється:

а) так;

б) ні.

66. Чи має право аудитор надавати професійні послуги, якщо він є засновником економічного суб’єкта, що перевіряється:

а) так;

б) ні.

67. Звітність якої фірми підлягає обов’язковій аудиторській перевірці?

а) ЗАТ;

б) ВАТ;

в) громадське акціонерне товариство.

68. Звітність якої фірми підлягає обов’язковому аудиту, якщо у формуванні її статутного капіталу приймали участь:

а) українські фізичні особи;

б) українські юридичні особи;

в) українські та іноземні юридичні особи.

69. Який документ в Україні засвідчує факт досягнення домовленості між клієнтом та аудиторською фірмою (аудитором)?

а) протокол;

б) акт;

в) договір;

г) лист-зобов’язання.

70. Яким документом у зарубіжних країнах здійснюється узаконення стосунків між клієнтом та аудиторською фірмою?

а) договором;

б) актом;

в) протоколом;

г) листом-зобов’язанням.

71. Які Ви знаєте етапи проведення аудиту?

а) вступний, основний, заключний;

б) вступний, проміжний, заключний;

в) підготовчий, основний, заключний;

г) підготовчий, проміжний, заключний.

72. Планування аудиту включає?

а) поточний і перспективний плани;

б) план і програму аудиторської перевірки;

в) поточний і стратегічний плани;

г) поточний план і програму аудиторської перевірки.

73. Планування аудиту здійснюють:

а) після визначення величини аудиторського ризику;

б) після складання аудиторського висновку;

в) після укладення договору;

г) після виконання аналітичних процедур.

74. Програму проведення аудиторської перевірки складає аудитор:

а) перед складанням плану аудиту;

б) перед початком проведення аудиту;

в) перед документальним оформленням аудиту;

г) після того, як аудитор здійснив оцінку системи внутрішнього контролю.

75. Які з наведених нижче елементів не належать до структури внутрішнього контролю?

а) ризик контролю;

б) контрольні процедури;

в) система бухгалтерського обліку;

г) контрольне середовище.

76. Які методи використовує аудитор для оцінки системи внутрішнього контролю?

а) документування, анкетування, опитування;

б) опис, анкетування, блок-схеми;

в) тести узгодженості, блок-схеми, спостереження;

г) документування, опис, опитування.

77. Які преваги має метод блок-схем перед іншими?

а) простота складання;

б) можливість використання у системах контролю будь-якої складності;

в) представлення хронології здійснення і зв’язку між учасниками господарських операцій;

г) ніяких.

78. Які з перерахованих нижче факторів обмежують ефективність системи внутрішнього контролю?

а) ефективність контрольних процедур залежить від розподілу функціональних обов’язків;

б) процедури контролю визначають згідно з вказівками керівництва;

в) значний вплив зовнішніх факторів;

г) співвідношення витрат на організацію контролю з перевагами, які він гарантує.

79. На малому підприємстві є бухгалтер і секретар, який виконує обов’язки касира. Керівник підприємства і бухгалтер одночасно є його засновниками. Чи доцільно за таких обставин вивчати систему внутрішнього контролю?

а) так;

б) ні;

в) так, бо розуміння системи внутрішнього контролю необхідно для оцінки адекватності обліку чинним вимогам.

80. З якою метою необхідно документувати результати оцінки системи внутрішнього контролю?

а) для отримання документальних свідчень про здійснені процедури аудиту;

б) для кращого розуміння системи контролю;

в) для підготовки звіту про недоліки в системі внутрішнього контролю;

г) для визначення потенційних слабких місць контролю.

81. Яке значення для аудитора має інформація про кваліфікацію облікового персоналу замовника?

а) забезпечує своєчасне здійснення тестів;

б) визначає економічну ефективність контролю;

в) вказує на можливість змови з метою зловживань;

г) сприяє забезпеченню збереження активів підприємства.

82. З якою метою аудитор проводить тести узгодженості?

а) щоб переконатися, що здійснюють певні процедури контролю;

б) для оцінки ефективності контролю;

в) щоб знизити аудиторський ризик;

г) для вивчення системи контролю.

83. Під час вивчення системи внутрішнього контролю аудитор виявив, що на підприємстві не проводять інвентаризацію. Якого елементу системи внутрішнього контролю стосується цей недолік?

а) середовища контролю;

б) зовнішнього впливу;

в) системи обліку;

г) контрольних процедур.

84. З якої процедури повинен почати перевірку аудитор при аудиті фінансової звітності після укладення договору?

а) з обговорення питань аудиту з керівництвом клієнта;

б) запит клієнта про наявність судових справ, претензій;

в) отримання письмового представлення від керівництва фірми-клієнта;

г) ознайомлення з системою внутрішнього контролю;

д) планування аудиту.

85. Чи можуть аудитори відмовитися від процедур підтвердження, якщо ефективність системи внутрішнього контролю буде визнана високою?

а) ні, тому що бездоганної системи внутрішнього контролю існувати не може;

б) так, адже у цьому випадку аудиторський ризик дорівнюватиме нулю.

86. На яких етапах аудиту використовують концепцію матеріальності (суттєвості)?

а) вибір замовника;

б) укладання договору;

в) тестування системи внутрішнього контролю;

г) планування;

д) оцінка отриманих доказів та підготовка аудиторського висновку.

87. На етапі завершення аудиту аудитор повинен оцінити матеріальність (суттєвість):

а) усіх помилок і відхилень, виявлених під час аудиту;

б) помилок і відхилень, які виправив замовник в процесі аудиту;

в) помилок і відхилень, які замовник не виправив під час здійснення аудиту.

88. Матеріальність (суттєвість) виявлених помилок і відхилень під час завершення аудиту розглядають у контексті впливу на достовірність:

а) всієї фінансової звітності;

б) окремих форм фінансової звітності;

в) залишків на синтетичних рахунках бухгалтерського обліку;

г) залишків на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку.

89. Під час перевірки аудитор виявив наявність незаконних виплат. Чи буде таке порушення визнане матеріальним (суттєвим)?

а) це залежить від абсолютної суми цих виплат;

б) це залежить від відносної величини цих виплат;

в) такі порушення є матеріальними через їх незаконність;

г) це залежить від частоти повторюваності цих виплат.

90. Які з перерахованих нижче обставин можна вважати факторами підвищеного ризику під час вибору клієнта?

а) зміну директора підприємства;

б) конфлікт між керівником і головним бухгалтером;

в) складну технологію виробництва;

г) постійний ріст офіційного обмінного курсу іноземної валюти.

91. Аудитор відповідає за високоякісне проведення аудиту та контроль:

а) властивого ризику;

б) відносного ризику;

в) ризику контролю;

г) ризику не виявлення помилок.

92. На яких етапах процесу аудиту використовують модель аудиторського ризику?

а) вибір замовника;

б) укладання договору;

в) тестування системи внутрішнього контролю;

г) планування;

д) оцінка отримання доказів та підготовка аудиторського висновку.

93. Аудитори оцінили, що властивий ризик та ризик контролю на підприємстві становить 0,75. Який ризик не виявлення помилок повинні вони запланувати, якщо бажаний аудиторський ризик дорівнює 0,15?

а) 0,00;

б) 0,75;

в) 0,20;

г) 0,15.

94. Яке значення прийнятого рівня інформаційного ризику користувачів фінансової звітності в Україні?

а) не встановлене;

б) залежить від конкретних умов;

в) еквівалент 10 доларів США у валюті України;

г) 10 %.

95. Яке рішення щодо оцінки ризику контролю та здійснення тестів узгодженості на малих підприємствах приймає звичайно аудитор?

а) оцінює ризик як середній і проводить тести контролю;

б) вважає ризик максимальним і переходить до тестів підтвердження;

в) оцінює ризик як низький і проводить тести контролю;

г) оцінює ризик як низький і переходить до тестів підтвердження.

96. На підставі вивчення системи внутрішнього контролю аудитор може оцінити ризик контролю як максимальний, бо:

а) вважає політику і структуру контролю неефективними;

б) здійснив тести контролю, щоб знизити ризик не виявлення помилок;

в) вважає політику і процедури контролю здатними попередити, виявити і виправити можливості відхилення;

г) виявив, що елементи внутрішнього контролю не закріплені у положеннях, посадових інструкціях, наказах.

97. Для кожної з перерахованих процедур вкажіть, які можуть бути застосовані вибірково:

а) оцінка умов збереження товарів;

б) надсилання листів для підтвердження дебіторської заборгованості (400 замовників і залишок на кожному незначний);

в) порівняння фактичних витрат із даними кошторису;

г) надсилання листів для підтвердження дебіторської заборгованості. Є 40 замовників, по кожному з них значний залишок несплачених сум.

98. Які з перерахованих нижче доказів мають найбільше значення для аудитора?

а) внутрішні документи;

б) письмове пояснення, отримане від керівника підприємства;

в) документи, отримані безпосередньо від третьої сторони (банку, постачальників, покупців);

г) інформація отримана аудитором.

99. Вивчаючи систему внутрішнього контролю, аудитор отримує достатні докази для:

а) створення належних умов зберігання активів підприємства;

б) обґрунтування конструктивних пропозицій замовнику щодо поліпшення структури контролю;

в) визначення мети, обсягу і термінів здійснення аудиторських тестів;

г) висловлення думки про систему внутрішнього контролю.

100 Яким чином можуть бути отримані достатні докази про дотримання посадовими особами їх повноважень?

а) перевіркою зовнішніх документів; на наявність необхідних розпоряджень;

б) спостереженнями за посадовими особами, які застосовують контрольні процедури;

в) підготовкою блок-схем внутрішнього контролю;

г) опитуванням посадових осіб.

101. До якого виду аудиторських доказів може бути віднесене представлення замовника за рівнем довіри:

а) до найбільш достовірних;

б) до найменш достовірних;

в) до менш достовірних, ніж результати інвентаризації, але більш достовірних, ніж лист-підтвердження залишків дебіторської заборгованості.

102. Найбільш надійним джерелом для доказів аудитора є:

а) проведений аудитором огляд цінностей;

б) внутрішні документи господарського суб’єкта;

в) документальні підтвердження, отримані від третіх сторін.

103. З якою метою під час завершення аудиту аудитор здійснює огляд робочих документів?

а) для оцінки відповідності аудиту чинним нормативам;

б) для обґрунтування можливості підприємства продовжувати свою діяльність у майбутньому;

в) для оцінки повноти програми аудиту та ступеню її виконання.

104. Чи можливе надання аудиторських послуг без документального оброблення їх наслідків за законодавством України?

а) ні;

б) так.

105. Хто має повноваження визначити порядок оформлення офіційних документів за наслідками надання аудиторських послуг в Україні?

а) Верховна Рада України;

б) Спілка аудиторів України;

в) Аудиторська палата України;

г) аудиторська біржа;

д) аудитор.

106. Яке призначення аудиторського висновку за законодавством України?

а) це свідчення про виконання вимоги Закону України “Про аудиторську діяльність”;

б) це висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності;

в) це необхідна умова надання річної бухгалтерської звітності до податкової адміністрації згідно з “Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності”.

107. Які обов’язкові реквізити аудиторського висновку в Україні?

а) назва документу, місце створення, дата, гриф положення, гриф затвердження, номер, заголовок, пакет, підписи, печатка;

б) назва документа, назва фірми, номер свідоцтва та сертифікату, адресат, дата, підписи, печатка;

в) адресат, перевірена звітність, обсяг аудиту, аудиторський висновок, підписи, дата.

108. На які питання повинен відповісти аудитор у тексті висновку?

а) повнота звітності, дотримання вимог до обліку, достатність отриманих доказів, відсутність обставин невпевненості та непогодження;

б) склад перевіреної звітності, критерії її достовірності, дотримання нормативів здійснення аудиту;

в) достатність дотримання інформації, відповідність обліку діючим нормативам та законодавству, відповідність звітності даним бухгалтерського обліку.

109. За яких обставин аудитор України не має права видати позитивний висновок?

а) аудитор повністю задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;

б) існує незначна невпевненість станом обліку та звітності на підприємстві;

в) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку деяких господарських операцій.

110. Про звітність підприємства аудиторський висновок підготував аудитор іноземної держави. Оцініть ситуацію згідно з вимогами законодавства України:

а) це не суперечить чинному законодавству;

б) це заборонено Законом України “Про аудиторську діяльність”;

в) висновок підлягає підтвердженню аудитором України;

г) це нерегламентовано законодавством України.

111. Який вид висновку повинен обрати аудитор, якщо він встановив, що підприємство, яке перевіряють, протягом звітного періоду постійно несло збитки. Вимоги до здійснення обліку й аудиту дотримано:

а) умовно-позитивний (не фундаментальна незгода);

б) позитивний;

в) умовно-позитивний (не фундаментальна невиявленість);

г) негативний;

д) відмова від висновку.

112. Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, що надають можливість сформулювати думку щодо стану обліку та звітності підприємства в цілому?

а) позитивний;

б) умовно-позитивний;

в) негативний;

г) відмова від висновку.

113. Який вид висновку повинен обрати аудитор у випадку, коли його думка суперечить даним перевіреної звітності підприємства в цілому?

а) позитивний;

б) умовно-позитивний;

в) негативний;

г) відмова від висновку.

114. Який вид висновку обере аудитор, якщо він встановив використання відмінних від загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, але вважає, що фінансова звітність представлено правильно й об’єктивно?

а) позитивний;

б) умовно-позитивний;

в) негативний;

г) відмова від висновку.

115. Який вид висновку обере аудитор, якщо звітність, яку він перевірив, його задовольняє?

а) позитивний;

б) умовно-позитивний;

в) негативний;

г) відмова від висновку.

116. Що розуміють під датою завершення аудиту?

а) дату, коли висновок аудитора передають клієнтові;

б) дату, коли аудитор погодив з клієнтом зміст і форми фінансової звітності;

в) дату, коли аудитор завершив роботи на об’єкті;

г) дату опублікування річного звіту клієнта;

д) дату загальних річних зборів акціонерів компанії-клієнта.

117. Докази в аудиті відповідно до правил подачі інформації класифікують на:

а) прямі і непрямі;

б) внутрішні, зовнішні, змішані;

в) переконливі та релевантні.

118. Докази в залежності від джерела одержання інформації поділяють на:

а) прямі і непрямі;

б) внутрішні, зовнішні, змішані;

в) переконливі та релевантні.

119. До прийомів фактичного контролю відносять:

а) перевірка по суті, формальна перевірка, арифметична перевірка, співставлення документів, письмовий запит, економічний аналіз;

б) суцільний, вибірковий, аналітичний;

в) інвентаризація, лабораторний аналіз, експертна оцінка, контрольні перевірки, усне опитування.

120. До методів організації аудиту відносять:

а) перевірка по суті, формальна перевірка, арифметична перевірка, письмовий запит;

б) інвентаризація, лабораторний аналіз, експертна оцінка, усне опитування;

в) суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований, з використанням комп’ютерної техніки.

121. До методів документальної перевірки відносять:

а) перевірка по суті, формальна перевірка, арифметична перевірка, співставлення документів, письмовий запит, економічний аналіз;

б) інвентаризація, лабораторний аналіз, експертна оцінка, контрольні перевірки, усне опитування;

в) суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований, з використанням комп’ютерної техніки.

122. Аудиторський ризик має три складові частини:

а) загальний ризик, власний ризик, підприємницький ризик;

б) підприємницький ризик, власний ризик, ризик, пов’язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю;

в) власний ризик, ризик, пов’язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю, ризик не виявлення помилок.

123. Документи аудитора – це власність:

а) клієнта;

б) аудитора;

в) акціонерів.

124. Обов’язковому аудиту підлягає звітність:

а) ТоВ “Кумір”, дохід дорівнює 13015 тис. грн.;

б) ВАТ “Імідж”, дохід 11000 тис. грн.;

в) приватний інститут.

125. Користувачі інформації мають право ознайомитися з аналітичною частиною аудиторського висновку:

а) так, це зазначено в Міжнародному стандарті аудиту № 700;

б) ні;

в) це не тільки їх право, а ще і обов’язки аудитора;

г) якщо власник (замовник) дає дозвіл.

126. Відповідальність аудитора:

а) аудитор несе відповідальність за видачу аудиторського висновку;

б) аудитор несе відповідальність за зміст звітів клієнта;

в) аудитор несе відповідальність за роботу інших фахівців, які залучені до перевірки.

127. У звітному році на підприємстві змінився метод оцінки матеріальних запасів, про що вказано у додатку до звітності. Проте аудитор вважає обґрунтування такої зміни недостатнім. Який висновок повинен надати аудитор?

а) позитивний;

б) умовно-позитивний (не фундаментальна незгода);

в) умовно-позитивний (не фундаментальна невиявленість);

г) негативний;

д) відмова від висновку.

128. За яких обставин аудитор України не має права видати позитивний висновок?

а) аудитор повністю задоволений станом обліку та звітності на підприємстві;

б) існує незначна невиявленість достовірності обліку деяких господарських операцій;

в) існує незначна незгода щодо способу відображення в обліку деяких господарських операцій.

129. Чи можливе проведення аудиторської перевірки без документального оформлення?

а) ні;

б) так;

в) тільки написання аудиторського висновку.

130. Клієнт під час зустрічі з аудитором для погодження видів і термінів аудиторських процедур вважає недоцільним проведення інвентаризації матеріальних запасів. Охарактеризуйте порушення:

а) порушення незалежності аудитора;

б) порушення вимог щодо перевірки звітності;

в) обмеження обсягу аудиту.

131. Аудиторський ризик – це:

а) небезпека не виявлення помилок системою внутрішнього контролю клієнта;

б) небезпека видачі позитивного висновку в той час, коли звітність має суттєві недоліки;

в) ризик, обумовлений характером та умовами діяльності організації.

132. Принцип конфіденційність інформації означає:

а) збереження в таємниці всієї без винятку інформації, отриманої в процесі проведення аудиту;

б) неупередженість аудиторського висновку щодо клієнта, чи інших не зацікавлених осіб;

в) відсутність майнової зацікавленості на підприємстві, яке перевіряється.

133. Метою проведення аудиту є:      

а) розробка проектів управлінських рішень клієнта;

б) виявлення недоліків у бухгалтерському обліку і звітності з метою їх усунення і покарання винних;

в) висловлювання аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів.

134.Якими критеріями достовірності звітності користується аудитор України ?

А) відповідність обліку вимогам міжнародних стандартів;

Б) відповідність обліку чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності України;

В) відповідність правилам міжнародного договору України;

 Г) відповідність обліку вимогам нормативів, затверджених Аудиторською палатою України.

135.Під час перевірки аудитор не виявив суттєвих протиріч між показниками звітності, аналітичного, синтетичного і первинного обліку. Проте, було встановлено, що на підприємстві протягом останніх 2-х років фактично не здійснювали інвентаризації перед складанням річної звітності. Який вид аудиторського висновку буде обраний у цьому випадку ?

А)  позитивний;

Б) умовно позитивний;

В) відмова від висновку;

Г) негативний висновок.

 1. Чи покладені на аудитора зобов’язання перевірки іншої інформації у річному звіті під час здійснення аудиту фінансової звітності ?

А) ні;

Б) так.

137.Який прийом використає аудитор для перевірки своєчасності оприбуткування готівки, отриманого з поточного рахунку в касу ?

А) звірення записів у касовій книзі і витягів банку;

 Б) спостереження;

В) опитування;

Г)інвентаризація;

 Д) звірення записів у регістрах синтетичного обліку з первинними документами.

138.Який прийом застосовує аудитор, щоб пересвідчитись у забезпеченні умов зберігання коштів у касі ?

А) інвентаризація;

Б) опитування;

В) огляд приміщення каси;

Г) ознайомлення із договором про матеріальну відповідальність касира.

139.У процесі аудиту звітності касові операції рекомендовано перевіряти:

А)суцільним методом;

 Б) вибірково;

В) вибірково за окремими типовими операціями.

140.Які процедури необхідно виконати аудитору для підтвердження залишку грошових коштів у касі ?

А) провести інвентаризацію каси;

Б) ознайомитись із веденням бухгалтерського обліку касових операцій;

В) перевірити виписки банку.

141.Постійний оперативний внутрішній контроль за правильним здійсненням касових операцій повинен забезпечити:

А) касир;

Б)головний бухгалтер;

 В) керівник підприємства;

Г) аудитор.

142.У процесі аудиту касових операцій аудитор використовує такі джерела інформації:

А) прибуткові й видаткові касові ордери;

Б) журнал №6, відомість №7;

В)касову книгу;

 Г)відомість №1, журнал №1;

 Д) лімітно-забірні карти, вимоги.

143.Повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих у касу цінностей несе:

А)керівник підприємства;

 Б)головний бухгалтер;

 В) аудитор;

Г) касир.

144.Аудитор взяв розписку в касира, що всі виплати готівкою були оформлені документально і відображені в обліку. Пізніше виявилось, що були здійснені значні незаконні виплати готівкою. Назвіть мету, якої хотів досягти аудитор, та характер порушення ?

А) мета – наявність виплат готівкою, порушений порядок документування операцій;

 Б) мета – наявність виплат, порушена правильність представлення і розкриття;

 В) мета – повнота обліку, порушена законність операцій;

Г) мета – повнота обліку, допущена неправильна оцінка

145.Яким документам необхідно надати перевагу під час аудиторського підтвердження залишків на поточному рахунку підприємства ?

А) усному повідомленню адміністрації підприємства;

 Б) документам бухгалтерського обліку підприємства;

В)витягам банку;

 Г) результатам власної зустрічної перевірки документів.

146.Яку процедуру необхідно виконати аудитору для підтвердження повноти банківських виписок ?

А) перевірити, чи правильно визначені обороти по виписках;

Б) визначити, чи співпадають кінцеві залишки коштів попередньої виписки банку з поточними залишками наступної виписки;

 В) перевірити, чи є реквізити банку на виписках;

Г) провести інвентаризацію виписок.

147.Якщо нема хоча б однієї виписки банку з поточного рахунку, то аудитор повинен здійснити таку процедуру:

 А)вимагати виписки в головного бухгалтера;

 Б)провести зустрічну перевірку;

 В) подати запит на відповідно завірену копію виписки із відділення банку, який обслуговує підприємство;

Г) вимагати завірену головним бухгалтером і керівником підприємства копію виписки банку.

148.Аудитору необхідно памятати, що облік операції на валютному рахунку в бухгалтерії підприємства ведуть:

А)у відповідній валюті;

 Б) у національній валюті шляхом перерахунку сум в іноземній валюті за комерційним курсом;

 В) в національній валюті шляхом перерахунку сум в іноземній валюті в національну за курсом НБУ.

149. З якою метою аудитор співставляє дані реєстру обліку розрахунків із постачальниками з даними реєстрів обліку касових операцій, операцій на рахунках в банках. Для перевірки:

 А)законності розрахунків;

 Б) санкціонування розрахунків;

 В)повноти обліку кредиторської заборгованості;

 Г) своєчасності й повноти оплати рахунків постачальників.

150.Які основні завдання поставить перед собою аудитор, перевіряючи дані обліку дебіторської заборгованості ?

А) повнота обліку і правильність оцінки;

Б) правильність оцінки, право клієнта на отримання цієї заборгованості;

 В) існування (реальність), право клієнта на отримання заборгованості;

 Г) існування (реальність) та повнота обліку.

151. Вкажіть, як аудитор може визначити достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості ?

А) за даними балансу, аналітичного обліку розрахунків і актів звірки з дебіторами і кредиторами;

 Б) за даними балансу, Головної книги по рахунках 30, 31;

В) методом документальної перевірки обгрунтованості виникнення розрахунків;

 Г) методом зустрічної перевірки розрахунків за вибором аудитора.

152.Які прийоми отримання аудиторських доказів необхідно застосувати аудитору, щоб підтвердити залишки по розрахунках з бюджетом ?

А) підрахунок;

Б)підтвердження;

 В) спостереження.

153.Вкажіть, які з названих нижче обставин можуть викликати підозру аудитора щодо наявності порушень ?

А) застосування нетипової форми бухгалтерського обліку;

 Б) відсутність документів і облікових реєстрів;

 В) висока плинність матеріально-відповідальних осіб протягом звітного періоду.

154.Яке рішення повинен прийняти аудитор, якщо в нього виникли сумніви в достовірності певного документа ?

А) поставити до відома керівника і головного бухгалтера, взяти пояснення з посадових осіб;

Б) поставити до відома керівника аудиторської фірми після обговорення прийняти рішення з методики встановлення істини;

 В) вилучити документ і прийняти заходи для забезпечення його збереження.

155.Листи про підтвердження оплачених рахунків постачальників розіслані згідно із записами в обліковому реєстрі. Пізніше виявилось, що значна частина рахунків постачальників була не зареєстрована. Для наведеної ситуації визначте, що було причиною помилок ?

А) неправильне застосування процедури;

Б) неправильне тлумачення результатів застосування процедури;

В)застосування невідповідної процедури;

 г) неналежне виконання службових обов’язків.

156.Під час перевірки аудитор виявив наявність незаконних виплат. Чи буде таке порушення визнане суттєвим ?

А) це залежить від абсолютної суми цих виплат;

 Б) це залежить від відносної величини цих виплат до суми прибутку до оподаткування;

 В) такі порушення є суттєвими через їх незаконність;

Г) це залежить від частоти повторюваності цих виплат.

157.Аудитор встановив, що авансові звіти містять підпис керівника підприємства. В існуванні якого виду контрольних процедур він переконався ?

А)обмеження доступу до активу;

 Б)документування господарських операцій;

 В)розподіл обов’язків;

 г) санкціонування господарських операцій.

158. Визначте, які завдання стоять перед аудитором під час перевірки розрахунків із підзвітними особами?

А) правильність представлення і розкриття;

Б) достовірність оцінки;

В) реальність існування зобов'язань підзвітних осіб;

Г) законність і повнота відображення в обліку;

Д) право власності.

159.Під час здійснення аудиту виникли сумніви щодо правильності віднесення витрат на відрядження за кордон, загальна сума яких становила 10 тис. доларів США, внаслідок відсутності підтвердження їх виробничого призначення. До завершення аудиту керівництво підприємства надало необхідні докази. Чи має право аудитор видати позитивний висновок ?

А) не має;

Б) має.

160. Під час перевірки державного підприємства був встановлений факт реалізації основних засобів за дозволом керівника, хоча його згідно із чинним законодавством повинна була надати вищестояща організація. Який вид аудиторського висновку обере аудитор ?

А) позитивний;

Б) умовно позитивний (нефундаментальна незгода);

В) умовно позитивний (нефундаментальна невпевненість);

Г) негативний;

Д) відмова від висновку.

161. Виявлений факт недостачі чи надлишку основних засобів можна підтвердити:

А) довідкою установи банку;

Б) довідкою бухгалтерії;

В) інвентаризаційним описом і порівняльною відомістю;

Г) виписками з відповідних облікових регістрів.

162. Основним методом перевірки ефективності використання основних засобів є:

А) особисте спостереження;

Б) інвентаризація;

В) співставлення бухгалтерських операцій;

Г) дослідження по місту;

Д) економічний аналіз.

163. Виявлений факт неправильного нарахування амортизації основних засобів можна підтвердити:

А) актом інвентаризації;

Б) поясненням головного бухгалтера;

В) дослідження на місці;

Г) довідкою;

Д) випискою з відповідних облікових регістрів і розрахунків.

164. При інвентаризації основних засобів на підприємстві виявлено вантажний автомобіль ГАЗ-53, який документально списаний, хоча нормативний термін його служби не закінчився. На день аудиторської перевірки автомобіль продовжували експлуатувати. Яке рішення повинен прийняти аудитор ?

А) оприбуткувати автомобіль;

Б) розібрати автомобіль на запасні частини;

В) оприбуткувати автомобіль і донарахувати амортизацію;

Г) вимагати пояснення у керівника підприємства.

165. Державне підприємство протягом 200.. р. не здійснювало додаткової дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей. Керівництво пояснило це незначною сумою та відсутністю надходжень за звітний період. Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови відсутності інших відхилень у стані обліку і звітності ?

А) позитивний;

Б) умовно позитивний;

В) негативний;

Г) відмова від висновку.

166. Договір на аудит був укладений після закінчення фінансового року клієнта. Аудитор виконав альтернативі процедури для підтвердження записів товарно-матеріальних цінностей на дату балансу, результати яких його задовільнили. Який вид висновку обере аудитор ?

А) позитивний;

Б) умовно позитивний (нефундаментальна незгода);

В) умовно позитивний (нефундаментальна невпевненість);

Г) негативний;

Д) відмова від висновку.

167. Клієнт під час зустрічі з аудитором для погодження видів і термінів аудиторських процедур вважає недоцільним проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Охарактеризуйте порушення:

А) порушення незалежності аудитора;

Б) порушення вимог до обліку і звітності;

В) обмеження обсягу аудиту.

168. У звітному році на підприємстві змінився метод оцінки товарно-матеріальних запасів, про що вказано у додатку до звітності. Проте аудитор вважає обгрунтування такої зміни недостатнім. Який висновок повинен видати аудитор ?

А) позитивний;

Б) умовно позитивний (нефундаментальна незгода);

В) умовно позитивний (нефундаментальна невпевненість);

Г) негативний;

Д) відмова від висновку.

169. Відповідальність за правильність і своєчасність проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей несе:

А) керівник підприємства;

Б) бухгалтер, який веде облік ТМЦ;

В) аудитор;

Г) комірник;

Д) головний бухгалтер.

170. Яким чином можуть бути отримані достатні докази про доцільність застосування норм витрат матеріалів:

А) шляхом співставлення карток складського обліку і первинних документів на видачу матеріалів із складу;

Б) контрольним запуском сировини і матеріалів у виробництво;

В) проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

171. Яку процедуру повинен виконати аудитор, щоб пересвідчитись в ефективності внутрішнього контролю за правильністю розрахунків з оплати праці ?

А) спостереження за виплатою заробітної плати з каси;

Б) перевірка наявності належних підписів на платіжній відомості;

 В) арифметична перевірка розрахункової відомості;

Г) співставлення списку працівників у табелях і розрахункових відомостях.

172. У фінансовому огляді, що міститься у звіті підприємства, наведені дані щодо збуту окремих видів продукції і заробітній платі по відділах (збуту, адміністративному, виробничому). Аудитор встановив, що вони не відповідають даним перевіреної фінансової звітності. Охарактеризуйте порушення:

А)порушення вимог до аудиту;

 Б)суттєва непослідовність іншої інформації;

 В) порушення вимог до обліку і звітності;

Г) суттєве спотворення фактів в іншій інформації.

173. Своєчасно не видану заробітну плату:

А) депонують;

Б) перераховують до бюджету;

 В) відносять на фінансові результати;

Г) відносять на витрати виробництва.

174. При перевірці правильності нарахування податку на додану вартість слід знати, що базою оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є:

А) договірна вартість з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших податків і зборів за винятком ПДВ, що включається в ціну товару;

Б) вартість продажу товарів за винятком ввізного мита, акцизного збору;

 В) договірна вартість товарів з врахуванням вартості зворотної тари і ПДВ, що включається в ціну товару.

175. Яким обліковим записом відображається передача готової продукції з виробництва на склад ?

А)Дт25Кт26;

 Б)Дт26Кт23;

 В) Дт 26 Кт 11;

Г) Ваша відповідь.

176. Зустрічну перевірку відвантаження продукції та розрахунків з покупцями застосовують:

А) для виявлення якості реалізованої продукції;

Б) для виявлення повноти реалізації і правильності розрахунків за реалізовану продукцію;

В) для перевірки виконання виробничої програми;

Г) для виявлення резервів збільшення обсягів реалізації.

177. Відповідає за достовірність і своєчасність ведення податкового обліку:

А) платник податку;

Б) аудитор;

В) державна податкова адміністрація.

178. Основними завданнями аудиту фінансових результатів є:

А) перевірка правильності відображення в обліку і звітності фінансових результатів;

Б) оцінка платоспроможності підприємства;

В) контроль за правильним розподілом прибутків і списанням збитків;

Г) виявлення шляхів підвищення ефективності функціонування підприємства.

179. Підприємство здійснювало торгівлю алкогольними напоями без ліцензії. Вкажіть тип порушення:

А) неправильна оцінка активів;

Б) неправильне представлення інформації;

В) порушення законності господарських операцій;

Г) неповне відображення операцій в обліку. 

180. Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється –

А) Господарським кодексом, Законом України про “Аудиторську діяльність”, МСА;

Б) Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, П(С)БО, Законом України про “Аудиторську діяльність”;

В) Законом України про “Аудиторську діяльність”, Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”, П(С)БО.

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

 Індивідуальні завдання з дисципліни “Аудит” виконується самостійно кожним студентом на основі  перевірки  первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності умовного підприємства. ІНДЗ охоплює усі основні теми дисципліни “Аудит”.  Метою виконання  ІНДЗ  є оволодіння навичками збору аудиторських доказів, формування робочих і підсумкових аудиторських  документів в процесі аудиторського дослідження діяльності суб'єктів господарювання. ІНДЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання ІНДЗ з одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з “Аудит”.

 

Завдання 1. Документально оформити основні процедури, що регулюють взаємовідносини між аудиторською фірмою « Аудит - інформ» і клієнтом –підприємством «Форум» ( додаток - 1  ).

 Для цього необхідно підготувати такі документи:

1.1   Лист – пропозицію про проведення аудиту;

1.2   Лист до клієнта  про дозвіл на спілкування з попереднім аудитором;

1.3    Лист до попереднього аудитора;

1.4    Лист – зобов’язання ;

1.5    Договір на проведення аудиту.

Вихідні дані:

            Об‘єкт аудиторської перевірки - фінансова звітність підприємства «Форум »  за 200_р. Початок і закінчення робіт, прізвище відповідальних посадових осіб вказати самостійно. Вартість аудиторських послуг визначити із врахуванням кон’юнктури ринку. За попередніми оцінками для аудиторської перевірки необхідно залучити трьох аудиторів, які б працювали на суб’єкті аудиту 10 днів.

            Завдання 2.  Дати оцінку властивому аудиторському ризику на основі нижче приведеного тесту. Скласти робочий документ (додаток  2)

            Вихідні дані:

Тест оцінки властивого ризику

Аудиторська фірма « Аудит -інформ»

Підприємство «Форум»

Період, що перевіряється _____________

 

           

Питання

 

Варіанти відповідей

Примітка

так

ні

1

2

3

4

Зовнішні фактори властивого ризику (загальний стан галузі)

 

 

 

 

 

 

1 . Який загальний стан економіки галузі?

 

 

 

Спад виробництва

 

Х

 

Депресія

 

Х

 

Зростання ділової активності

Х

 

 

Стабілізація виробництва

 

Х

 

2. Чи вплинули негативно на розвиток підприємств галузі:

 

 

 

загальний стан економіки України

Х

 

 

зростання рівня інфляції

Х

 

 

чинне законодавство

Х

 

 

зміни офіційного обмінного курсу іноземних валют

Х

 

 

зміни ставки % банків за короткостроковий кредит

Х

 

 

Інше (вказати)

 

 

 

3 Чи належить продукція галузі до: конкурентоспроможної

 

 

 

швидко старіючої

 

Х

 

Енергоємної

 

Х

 

Матеріалоємної

 

Х

 

5. Чи залежить галузь від імпортних поставок паливно-мастильних матеріалів, енергії, сировини тощо?

 

Х

 

 

6. Чи відбувались у галузі протягом звітного періоду банкрутства (згортання виробництва).

 

 

 

 

Внутрішні фактори властивого ризику

 

 

 

1. Як здійснюється керівництво підприємством?

 

 

 

Одноосібне

 

 

 

колегіальне                                   

Х

 

 

2. Чи має керівництво: достатню кваліфікацію, практичний досвід роботи

Х

 

 

 

3. Чи має керівництво негативну репутацію?

 

Х

 

4. Чи є ознаки недостатньої чесності керівництва?

 

Х

 

5. Чи не знаходиться керівництво під чиїмось негативним впливом?

 

Х

 

 

6. Чи здатне керівництво на невиправданий ризик?

 

Х

 

7. Чи є причини у керівництва прикрасити фінансовий стан підприємства (перекрутити його показники)?  (зміна форми власності , необхідність отримання кредиту, необхідність підтримання певного курсу акцій, можлива зміна власника та ін.)

Х

 

 

 

8. Чи    відбулися   у   звітному    періоді    (очікуються найближчим часом після його закінчення) зміни:

 

 

 

у складі керівництва

 

Х

 

у складі власників

 

Х

 

форми власності

 

Х

 

9. Чи здійснювалися  на підприємстві операції, вартість яких відображена в іноземній валюті, нетипові, складні операції і т.п.

 

Х

 

 

10. Чи відбулися зміни у складі традиційних користувачів звітності   за   звітний   період,   чи   передбачаються найближчим часом після його закінчення (вказати, які саме)

 

Х

 

 

11. Чи    були    випадки    крадіжок,   зловживань    на підприємстві?

 

Х

 

 

12. Чи спостерігається висока плинність кадрів серед:

 

 

 

 

працівників бухгалтерії

Х

 

 

матеріально відповідальних осіб

 

Х

 

13. Чи є підприємство позивачем (відповідачем) у судовій справі?

 

Х

 

 

14. Чи є філії (дочірні підприємства)?

 

Х

 

15. Чи вистачає підприємству власних оборотних коштів? 

Х

 

 

 

16. Чи використовуються підприємством позики?

Х

 

 

17. Чи є підприємство збитковим?

 

Х

 

 

18. Чи є підприємство прибутковим?

Х

 

 

19. Чи були значні фінансові втрати на підприємстві?

 

Х

 

20. Чи залежить підприємство від: незначної кількості замовників, незначної кількості постачальників?

Х

 

 

 

21. Чи носять постійний характер порушення зобов'язань:

 

 

 

 

Постачальників перед підприємством

 

Х

 

підприємства перед замовниками

 

Х

 

22. Чи здійснює підприємство декілька видів діяльності?

 

Х

 

 

23. Які форми оплати переважають на підприємстві:

 

 

 

Готівкова

 

Х

 

Безготівкова

Х

 

 

Бартерна

 

Х

 

24. Чи   здійснює   підприємство   зовнішньоекономічну діяльність?

 

Х

 

 

25. Чи здійснювались перевірки діяльності підприємства у звітному році:

 

 

 

 

державною    податковою    адміністрацією 

  вищестоящою організацією

Х

 

 

 

іншими уповноваженими на перевірку органами (вказати які саме)

 

 

 

 

26. Чи проводився аудит у попередньому звітному періоді?

Х

 

 

 

27. Чи змінився аудитор підприємства?

Х

 

 

28 Чи сплачувало підприємство значні санкції по податках і платежах:

 

 

 

 

у попередньому звітному періоді

 

Х

 

протягом звітного періоду

 

Х

 

29. Чи при попередньому аудиті: піднімалися питання обмеження аудиту

 

Х

 

 

виникали суперечки щодо розміру оплати

 

Х

 

інші конфлікти із працівниками аудиторської фірми

 

Х

 

зафіксовані недоліки у системі внутрішнього контролю

Х

 

 

порушувалась незалежність аудиторів

 

Х

 

30. Чи відбувались у звітному періоді, зміни в обліковій політиці підприємства?

 

Х

 

 

31.Чи існує конфлікт між керівництвом та головним бухгалтером?

 

Х

 

Виконав ____________                   Перевірив _______________

Завдання 3. Дати оцінку  ризику контролю на основі нижче приведеного тесту. Скласти робочий документ (додаток 3)

            Вихідні дані:

Тест оцінки ризику внутрішнього контролю підприємства « Форум»

Аудиторська фірма _______________

Підприємство _____________________

Період, що перевіряється _____________

 

ТЕСТ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

 

 

 

Зміст питання

 

 

Варіант відповіді

 

Так

Ні

Інформа

ція відсутня

1

2

3

4

5

1.

Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю (ревізійна служба, служба внутрішнього аудиту, інше)?

-

Х

 

2.

Деякі функції служби внутрішнього контролю виконують працівники різних відділів?

Х

-

 

2.

Кому підпорядкована ця служба:

•   головному бухгалтеру,

•   раді директорів,

•   керівництву,

•   інше.

-

-

 

3.

Чи формуються та надаються керівництву звіти служби внутрішнього контролю?

 

-

Х

 

4

На підприємстві служба внутрішнього контролю використовує:

 •   типові форми документів

 •   розроблені самостійно

 

-

-

 

5.

Чи існує чіткий розподіл функціональних обов'язків на підприємстві (наявність письмових норм поведінки, описів функціональних обов’язків і т.п.)?

-

Х

 

6.

Чи часто здійснюється підвищення кваліфікації фахівців?

Х

-

 

7.

Чи достатнім є рівень кваліфікації облікового персоналу?

Х

 

 

8.

Чи збігається реальний розподіл повноважень членів керівництва з формальними обов'язками?

Х

-

 

9.

Чи адекватним є розподіл обов’язків?

Х

-

 

10.

Чи існують чіткі процедури прийому на роботу?

-

Х

 

11.

Чи фінансова звітність до затвердження керівництвом перевіряється службою внутрішнього контролю?

-

Х

 

12.

Чи здійснюються перевірки системи обліку та фінансової звітності службою внутрішнього контрою? Як часто?

-

Х

 

13.

Чи       усвідомлює       керівництво     важливість бухгалтерського обліку?

Х

-

 

14.

Чи здійснюється упорядковане санкціонування господарських операцій?

Х

-

 

15.

Чи здійснюються інвентаризації перед складанням річної звітності?

Х

-

 

16.

Чи укладені договори про матеріальну відповідальність у передбачених законодавством випадках?

Х

-

 

17.

Чи здійснюються заходи ,спрямовані на фізичне обмеження доступу несанкціонованих осіб до активів, до системи ведення документації, до комп’ютерних інформаційних систем?

Х

-

 

18.

Чи відповідає чинному законодавству ведення документації( суцільна нумерація, реєстрація, зберігання документів)?

Х

-

 

19.

 Чи існують технічні і технологічні засоби контролю?

Х

-

 

20.

Чи існують методи адміністративного контролю за роботою облікового персоналу?

 

Х

 

21.

 Чи застосовується на підприємстві:

 • ручна обробка облікової інформації
 • комп'ютерна

 

Х

 

 

Виконав ____________      Перевірив _________________

 

Завдання 4. Використовуючи дані завдань 2 і 3 оцінити ризик невиявлення, якщо аудиторською фірмою встановлено загальну величину аудиторського ризику  на рівні 5% ( додаток 4)

 

 

Д О Д А Т К И

 

Додаток 1

Вих.№__                                                                                                       Дата___

Офіційна назва аудиторської фірми, прізвище, ім'я та

------------------ батькові керівника фірми (аудитора)

Лист-пропозиція про проведення аудиту

 

Керівництво (правління, акціонери) висловлює пропозицію надати нашому підприємству (установі)

____________________________________________________________

(повна назва економічного суб'єкта)

послуги у вигляді аудиторської перевірки фінансової звітності за період з 1 січня 200 __ р. по 31 грудня 200_ року. Оплату вартості виконаних робіт гарантуємо.

Керівник підприємства (установи)

(прізвище, ім'я, по батькові)         _____________________________ (підпис)          

Головний бухгалтер підприємства (установи)

(прізвище, ім'я, по батькові)                               _________________(підпис)

 

 

 

 

 

 

Вих.№__                                                                                                       Дата___

 

 

Лист до клієнта про дозвіл на спілкування з попереднім аудитором

 

Директору (Голові правління, Президенту)___________________

Шановний пане директоре!

Маю честь висловити щиру вдячність за Вашу пропозицію (підтриману власниками, акціонерами) щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Вашого підприємства. Кодекс професійної етики передбачає, що новий аудитор не може прийняти рішення щодо проведення перевірки на підприємстві без бесіди з попереднім аудитором. Я був би Вам дуже вдячний, коли б Ви дозволили аудитору_______________(прізвище попереднього аудитора) надати мені інформацію, необхідну для здійснення належним чином аудиторської перевірки за звітний період.

 

 

З повагою______________________ (прізвище та підпис аудитора)

 

 

 

 

 

Вих.№__                                                                                                   Дата___

 

Лист  до попереднього аудитора

 

Шановний колего!

Перед прийняттям мною рішення щодо проведення перевірки на даному підприємстві ( назва підприємства)як незалежний аудитор, дотримуючись вимог Кодексу професійної етики аудиторів , маю честь просити Вас підтвердити, що Ваша заміна не пов'язана із зазначеними з причинами (які можуть полягати у тому, що між аудитором і клієнтом виникли суттєві розбіжності з принципових питань аудиторської перевірки; пропозицію замінити аудитора було зроблено через те, що діючий аудитор відстоював свою позицію, виконуючи професійний обов'язок, усупереч протидії клієнта або його ухиленню, самоусуненню небажанню обговорити проблемні питання). Відповідь прошу надіслати у восьмиденний термін. Із вдячністю та повагою...

(прізвище аудитора, підпис) ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вих.№__                                                                                                       Дата___

Лист про надання інформації щодо клієнта
 
Директору АФ _________________(П.І.П)
 

Згідно з отриманою пропозицією від

_____________________________________________________________________

(прізвище, ініціали керівника)

провести аудит річної бухгалтерської звітності за 200х рік звертаємося до Вас із проханням, якщо це можливо, відповісти на ряд питань, пов'язаних з аудитом за по­передній рік. Керівник підприємства _______________________

                      (П.І.Б.)

повідомив, що надав дозвіл отримати необхідну нам інформацію. Ваші відпові­ді допоможуть нам прийняти рішення щодо вказаної пропозиції. Отримана інфор­мація буде збережена у повній таємниці.

За умови укладання договору на проведення аудиту ми сподіваємося продовжи­ти нашу співпрацю.

Наперед вдячні за сприяння у вирішенні даної проблеми.

Додаток: Перелік питань щодо аудиту звітності_________ за 200 __  рік.

 

(дата, підпис)

 

Анкета опитування попереднього аудитора
щодо клієнта                                                                                           

№ п/п

Питання

Відповіді

1

2

3

І.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

    

Підписи: Нинішнього аудитора _____            попереднього аудитора __________

 

 

 

ДОГОВІР №

НА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ЗВІТНОСТІ

"____ "__________ 200_ р.

Суб'єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма
_____________________________________ далі за текстом - "Виконавець", в особі директора фірми_____________________________________ (сертифікат аудитора № , виданий рішенням Аудиторської палати №_____________________________ від  , що діє на підставі Статуту з одного боку, та суб'єкт підприємницької діяльності в Україні_____ , в особі голови правління         , що діє на підставі Статуту, надалі - "Замовник", з другого боку, відповідно до чинного законодавства України уклали цей Договір про на­ступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

"Замовник" доручає, а "Виконавець" бере на себе зобов'язання здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності "Замовника" відповідно до вимог чинного законодавства України.

 1. Аудиторська перевірка охоплює діяльність "Замовника", результати якої відображені у його звітності, за період з "_______________ "________ року по "___ "_________ року.
 2. Початок робіт - "_"_______ року, але не раніше дня надання "Замовником" документів для аудиту, закінчення - "___________ "_________ року.
 3. Мета аудиту - встановлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності "Замовника" вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за відповідний період.

1.5. Масштаб аудиту - перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських доказів за міжнародними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалеж­ної професійної думки). Надана "Замовником" інформація, а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками звітності та даними бухгалтерсько­го обліку "Замовника".

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1.      "Виконавець" в ході перевірки та за її результатами зобов'язаний:

 1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________;

   2.1.2 Уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб "Замовника" або його персоналу, власників та не використовувати ім'я "Замовника" і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

2.1.3________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 1. Дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу "Замовника" та його діяльності в цілому;

2.1.5__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.1.6 Не отримувати від "Замовника" його продукцію, роботи або послуги до та ході аудиторської перевірки.

2.2.      "Замовник" в ході перевірки та за її результатами зобов'язаний:

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Своєчасно прийняти та оплатити роботу "Виконавця" за цим Договором відповідно до його умов.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. "Виконавець" має право:

 1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2.  З метою перевірки даних, наданих для аудиту, проводити зустрічні перевірки та звіряння розрахунків між "Замовником" та його контрагентами, організу­вати необхідні для цього службові відрядження;
 3.  Перевіряти наявність майна, грошових коштів, матеріальних цінностей "Замовника", відносно яких проводиться перевірка документів;
 4.  Вимагати від "Замовника" проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та документів, а також брати участь у відповідних інвентаризаціях, що їх провадить "Замовник";
 1. Здійснювати поетапну здачу виконаних робіт (послуг);
 2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. "Замовник" має право:

3.2.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙОМУ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

 1. Результатом робіт за цим Договором сторони визнають незалежне професійне суд­ження "Виконавця" щодо відповідності звітності "Замовника" вимогам облікової політи­ки та вимогам чинного законодавства з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
 2. Результат робіт за цим Договором приймається "Замовником" у друкованому ви­-гляді, у формі Аудиторського висновку незалежно від його виду (позитивний, умовно-по­
  зитивний, негативний, відмова від видачі висновку), складеному відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.
 3. У ході робіт "Виконавець" може знайомити "Замовника" з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися "Замовником" та "Виконавцем" з залученням третіх осіб. Після закінчення перевірки "Виконавець" у (10-и денний термін надає "Замовнику" під розпис чи надсилає рекомендованим поштовим відправленням аудиторський висновок, скріплений печаткою "Виконавця". Висновок передається у друкованому вигляді у двох примірниках. Третій примірник зберігається у "Виконавця".
 4. У разі незгоди "Замовника" з висновком або його окремими положеннями, супереч­ки з цього приводу вирішуються в судовому порядку. При цьому "Замовник" повинен попередити письмово "Виконавця" про незгоду з висновком протягом двох днів після отримання.
 5. Аудиторська гарантія. Під аудиторською гарантією сторони розуміють надійність суджень (незалежної професійної думки) "Виконавця" з предмету цього Договору для "За­мовника" та третіх осіб. Абсолютна аудиторська гарантія згідно Міжнародних стандартів  аудиту не надається.
 6. "Виконавець" складає та передає "Замовнику" для підписання акт здачі-приймання виконаних робіт та аудиторський звіт. У разі ненадходження від "Замовника" підписаного акту здачі-приймання виконаних робіт або письмових зауважень до нього протягом двох днів, роботи за Договором вважаються прийнятими у обсязі, вказаному в акті.
 7. Обов'язок "Виконавця" щодо передачі акту та звіту, вказані в п. 4.6 цього Догово­ру, вважається виконаним, якщо вони:
 • передані керівництву "Замовника" (іншій особі, що підписала цей Договір);
 • надіслані поштою на адресу "Замовника", вказану в цьому Договорі;
 • зареєстровані у канцелярії (у секретаря) "Замовника";
 • за відсутності в місці знаходження "Замовника" керівних посадових осіб, секретаря або канцелярії - вручені під розпис будь-кому з працівників"3амовника".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Відповідальність "Виконавця" регламентується статтями 22-26, а відповідальність "Замовника" статтями 28-30 Закону України "Про аудиторську діяльність", іншим чинним законодавством України.

5.2. "Замовник" та "Виконавець" несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'я­зань, викладених в цьому Договорі (розділ 2).

5.3.      За неякісне виконання взятих на себе зобов'язань по цьому Договору "Виконавець" та "Замовник" несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

5.4.      За необгрунтовану відмову від прийняття виконаних робіт (не підписання акту протягом встановленого строку) "Замовник" сплачує "Виконавцеві" штраф у розмірі 30% загальної вартості робіт.

 1. У разі несвоєчасної оплати вартості робіт "Замовник" сплачує "Виконавцеві" пеню  розмірі 0,5% недоїмки за кожний прострочений день.
 2. "Виконавець" не несе відповідальності за порушення терміну виконання робіт, за помилки, яких він припустився, та за невірні висновки, яких він дійшов під час виконання Договору, якщо "Замовник" не надав (надав не повністю чи несвоєчасно) необхідні відомості, первинну документацію, або у будь-який інший спосіб створив умови, які сприяли помилкам у роботі "Виконавця".
 3. "Замовник" додатково несе відповідальність за достовірність наданої "Виконавцю" інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності, які не перевірялися до цієї пере­вірки; за невиконання пропозицій аудиторів щодо усунення виявлених невідповідностей (відхилень, помилок тощо).
 4. З огляду на перевірки, та притаманні аудиту обмеження, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міджнародних стандартів аудиту "Виконавець" відповідальності не несе.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.________________________________________ Вартість аудиторських послуг, що надаються "Виконавцем" відповідно до п. 1.1.Цього Договору, встановлюється в розмірі:       грн., з розрахунку:

вартість послуг______________ грн.;

ПДВ_____________ грн.

6.2.      Оплата здійснюється "Замовником" шляхом перерахування на розрахунковий ра­хунок "Виконавця" в такому порядку:

50% - протягом двох тижнів від дати підписання цього Договору;

50% не пізніше двох днів після передачі "Замовнику" Аудиторського звіту. Порядок і форма розрахунків можуть бути змінені угодою сторін.

6.3.      Оплата роботи "Виконавця" здійснюється "Замовником" незалежно від виду ауди­торського висновку (позитивний, умовно-позитивний, негативний, відмова від висновку).

7. ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ

 1. У питаннях, що не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законо­давством України.
 2. Цей Договір укладено в двох примірниках однакової юридичної сили.
 3. Доповнення та зміни до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, які є невід'ємною частиною Договору, якщо їх підписали обидві сторони.

7.4 . Договір припиняє свою дію в таких випадках:   

 • закінчення строку дії   Договору;
 • за угодою сторін;

кожна з сторін цього Договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи з цим До­говором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому сторона - ініціатор припинення дії Договору зобов'язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона-ініціатор припинення дії Договору виплачує іншій стороні Договору компенсацію у розмірі 30% від загальної вартості робіт за п.6.1. цього Договору.

7.5.      "Виконавець" має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір в будь-який час без сплати вищевказаної неустойки та зі стягненням з "Замовника" збитків у разі:

 •   якщо під час виконання Договору він дізнається про протиправні або  недобросовіснідії "Замовника";
 • затримки "Замовником" оплати аудиторських робіт більш ніж на десять днів.

7.6.      У разі дострокового припинення дії Договору, згідно п. 7.5 цього Договору, сплачені "Замовником" наперед суми поверненню не підлягають.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                                        ЗАМОВНИК:

 

 

Додаток 2

 

Аудиторська фірма »Аудит - інформ»

Підприємство «Форум»

Період, що перевіряється _____________

Оцінка властивого ризику

Фактори

Критерії оцінки ВР

Кв

Ов

Оа

високий (0,7 -1)

Середній (0,4-0,69)

Низький (0-0,39)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 Система оподат­кування і можли­вість проник­нення нелегаль­ного бізнесу

 

Складна систе­ма оподатку­вання , висока частота  її зміни,  велика кількість подат­ків і значні ставки оподат­кування, мож­ливість нелега­льного

Бізнесу

Система оподат­кування зрозумі­ла тільки для професіоналів

Система пода­тків зрозуміла для адміністра­ції і бухгал­терів, невеликі податки, є піль­ги, в галузі немає нелега­льного бізнесу

17.1

 

 

2.

Професійність і чесність адміні­страції

Невисока про­фесійність, є вияви нечесності

Професійність недостатньо ви­сока, нечесність можлива за пев­них умов

Високий рівень професійності і чесності адміністрації

12,3

 

 

3.

Законодавчі і нормативні акти, що регулюють основні види діяльності клі­єнта

Складна зако­нодавча база, її механізм не розроблений

Законодавчі і нормативні акти зрозумілі тільки для фахівців і для професіо­налів, часто змінюються

Законодавчі і нормативні ак­ти зрозумілі для адмініст­рації і бухгал­терів

11.6

 

 

4.

Характер бізнесу клієнта

Підприємство випускає пред­мети розкоші, пропозиція пе­ревищує попит, багатогранна діяльність та ін.

Підприємство випускає пред­мети не першої необхідності, по­пит дорівнює пропозиції, де­кілька видів ді­яльності, тощо

Підприємство випускає пред­мети першої необхідності, попит переви­щує пропози­цію, один вид діяльності

10.4

 

 

5.

Економічна ситу­ація в галузі

Депресія і спад виробництва, відсутня конку­ренція

Є ознаки стабілі­зації виробниц­тва, конкуренція

Є ознаки під­несення вироб­ництва, існує здорова конку­ренція

9.3

 

 

6.

Стан підприємницької діяльності клієнта

Депресія і спад виробництва, нестій- кість ринку,технічна відсталість, неоптимальна структура капіталу

Є ознаки стабілізації виробництва,

показників

фінансово-господарської діяльності

Є ознаки під­несення вироб­ництва, ріст показників фінансово-господарської діяльності

5.5

 

 

7

 Конфлікт інтере­сів

Часто виникають конфлікти між засновниками підприємства, адміністрацією і власниками

Конфліктні си­туації між зас­новниками, адміністрацією і власниками виникають не­часто

Конфлікт інте­ресів між засновниками, адміністрацією і власниками відсутній

6.5

 

 

8

.Комплексний і незвичний харак­тер операцій та їх складність

 

Господарські операції мають комплексний і незвичний ха­рактер, складні для розуміння адміністрації і бухгалтерів

 

Є тільки окремі господарські операції, що ма­ють комплексний і незвичний ха­рактер

 

Господарські операції прості і зрозумілі для адміністрації і працівників бухгалтерії

 

5.0

 

 

 

9.

Використання кредитів банку

Підприємство використовує значні кредиту банку або має намір це зробити

Підприємство використовує незначні обсяги кредитних ресурсів

Підприємство використовує лише  власні коштів і не має наміру залучати кредити

4.8

 

 

10.

Операції з дочір­німи підприє­мствами (філія­ми)

Наявність вели­кої кількості операцій з до­чірніми підпри­ємствами

Наявність неве­ликої кількості операцій з до­чірніми підпри­ємствами

Клієнт аудиту не має дочірніх підприємств

4.1

 

 

11.

Форма розрахун­ків на підприєм­стві

Підприємство використовує розрахунки за товари, роботи і послуги тільки за готівку

Підприємство рідко використо­вує розрахунки за товари, робо­ти і послуги за готівку

Підприємство веде безготів­кові форми розрахунків, бартер відсутній

3.9

 

 

12.

Характер взаємовідносин клієнта з третіми особами

 

 

 

Існують значні проблеми

Існують незначні проблеми

Відсутні проблеми

3.5

 

 

13

Інші фактори

Існує значний вплив інших факторів

Незначний вплив інших факторів

Вплив інших факторів прак­тично відсутній

6.0

 

 

Величина властивого ризку

100

 

 

                Пояснення умовних позначень: К- коефіцієнт вагомості кожного -го фактора ризику;    -  бальна оцінка кожного  -го фактора ризику; О- величина властивого аудиторського ризику.

 

Виконав_____________                       Перевірив ___________________

Додаток 3

Аудиторська фірма «Аудит - інформ»

Підприємство «Форум»

Період, що перевіряється _____________

Оцінка ризику внутрішнього контролю

Фактори

Критерії оцінки ВР

Кв

Ов

Оа

високий (0,7 -1)

Середній (0,4-0,69)

Низький (0-0,39)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Компетентність

контрольного

персоналу

Контрольний персонал є не-

компетентним

Є випадки некомпетентності контроль

ного персоналу в окремих питаннях

Контрольний

персонал є досить

компетентним

12,.6

 

 

2.

Організація системи

обліку і внутрішнього

контролю

 

Організація обліку і внутрішнього контролю

не відповідає чинному

законодавству й умовам

бізнесу

Організація обліку і

внутрішнього контролю не повністю відповідає чинному законодавству й

умовам бізнесу

Організація обліку і внутрішнього

контролю відповідає чинному законодавству й умовам бізнесу

10.,2

 

 

3.

Правильність відображення

операцій в

обліку

Відсутній внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в обліку

Внутрішній контроль за правильністю відображення

операцій в обліку

здійснюється не систематично

Існує надійний

внутрішній контроль за правильністю відображення операцій в обліку

8.0

 

 

4.

Наявність

служби

внутріш

нього

аудиту та її

функції

Відсутня служба  внутрішнього аудиту

Деякі функції внутрішнього

аудиту виконують працівники різних відділів

Існує служба

Внутрішнього аудиту, функцією якої є контроль за

системою обліку

6.7

 

 

5.

Розподіл повноважень і

обов'язків

Відсутній чіткий розподіл

повноважень і обов'язків

Є випадки нечіткого розподілу повноважень і обов'язків

Існує чіткий розподіл повноважень і обов'язків

6,3

 

 

6.

Методи адміністативного контролю

Методи адміністративного контролю неефективні

Методи адміністративного контролю недостатньо -

Ефективні

Методи адміністративного контролю ефективні

6.3

 

 

7

Методи адміністативного контролю

Методи адміністративного контролю неефективні

Методи адміністративного контролю недостатньо -

Ефективні

Методи адміністративного контролю ефективні

6.3

 

 

8

Санкціонування операцій

Господарські операції не

санкціонуються

керівником

Існують випадки, коли господарські операції не

Санкціонуються керівником

Здійснення господарських

операцій санкціонується

керівником

6,1

 

 

9.

Контроль за документами та їх

зберіганням

Не існує надійної системи

контролю за зберіганням документів

Система контролю за документами і їх зберіганням не повністю надійна

Існує надійна система

контролю за документами та їх зберіганням

5.9

 

 

10.

Відношення адміністрації до

внутрішнього

контролю

Адміністрація

не приділяє уваги

внутрішньому контролю

Адміністрація приділяє недостатньо уваги

внутрішньому

контролю

Адміністрація приділяє велику увагу внутрішньому контролю

5.9

 

 

11.

Використання

контрольних процедур

Невдалий вибір і використання контрольних

процедур

Недостатньо вдалий вибір і

використання контрольних

процедур

Вдалий вибір і використання контрольних

Процедур

5.7

 

 

12.

Підпорядкованість контрольного персоналу

Контрольний персонал підпорядкований керівникам структурних підрозділів

Контрольний персонал підпорядкований вищому керівництву, але залежить від керівників

структурних підрозділів

Контрольний персонал під-

порядкований власникам підприємства або вищому керівництву

4.8

 

 

13

Нагляд за виконанням контрольних процедур

Нагляд за виконанням контрольних процедур

не здійснюється

Нагляд за виконанням контрольних процедур

здійснюється несистемати

чно

Здійснюється систематичний нагляд за виконанням контрольних процедур

4.3

 

 

14

Наявність технічних і технологічних засобів

контролю

Програмне забезпечення обліку і контролю несумісне і ненадійне; відсутні матеріальні засоби захисту

Існують випадки

несумісності програмного забезпечення обліку і контролю;

матеріальні засоби захисту недостатньо досконалі.

Існує ручна обробка

 інформації та її відображення у

паперових носіях; матеріальні засоби захисту достатньо досконалі.

4.2

 

 

15

Інші фактори

Існує значний вплив інших

факторів

існує незначний вплив інших факторів

Вплив інших факторів прак

тично відсутній

5.2

 

 

Величина ризику внутрішнього контролю

 

100

 

 

Додаток 4

Аудиторська фірма »Аудит-інформ»

Підприємство «Форум»

Період, що перевіряється _____________

Оцінка аудиторського ризику          

№п/п

Складові аудиторського ризику

Іх оцінка,%

1.

Властивий ризик

 

2.

Ризик  контролю

 

3.

Ризик невиявлення

 

4.

Аудиторський ризик

 

 

Виконав_____________                       Перевірив ___________________

 

 

Перелік методичних вказівок та матеріалів

 

№ п/п

Найменування

1.

Я.В.Мех, І.В.Данилюк, С.І.Саченко. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Основи аудиту» для студентів спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит» всіх форм навчання. ТАНГ, 2002. – 64с.

2.

Я.В.Мех, М.Р.Лучко, І.В.Данилюк, І.Є.Прибега. Основи аудиту. Опорний конспект лекцій.- Тернопіль.2002. – 86 с.

3.

І.В. Данилюк, І.Є. Прибега. Аудит. Конспект лекцій. – Тернопіль.: «Прінт – Офіс».2003 – 127с.

4.

С.І.Саченко. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи аудиту» для студентів спеціальності « Облік і аудит» всіх форм навчання. Тернопіль.: «Прінт – Офіс».,2004. -35 с.

5.

І.В.Данилюк. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Аудит: практичний аспект» та завдання для виконання самостійної роботи студентів спеціальності 7.050106 спеціалізації «Ревізія і контроль» заочної форми навчання. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – с.23

6.

С.І.Саченко, В.М.Серединська, Р.Р.Кулик. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Аудит» студентів необлікових спеціальностей всіх форм навчання. Тернопіль:  «Тайп», 2004. -  87с.

7.

М.Т.Щирба, П.Н.Денчук. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Методика та організація проведення аудиту» для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Тернопіль:  «Тайп», 2004. – 68 с.

8.

Л.А.Будник, І.Д.Голяш, С.І.Саченко, В.М.Серединська. Методичний посібник з дисципліни «Аудит» (конспект лекцій, завдання та методичні вказівки до виконання індивідуальної та контрольної роботи студентів). Тернопіль:  «Тайп», 2005. – 86 с.

9.

Мех Я.В., Серединська В.М., Саченко С.І., Жубіль Г.В., Нагірна Н.І.Аудит: завдання для проведення практичних занять і самостійної роботи. Тернопіль : Тайп , 2006. – 75 с.

10.

Саченко С.І. Методичні рекомендації для виконання практичних і індивідуальних завдань з дисципліни «Аудит». Тернопіль: Тайп, 2006. – 75 с.

11.

Данилюк І.В., Прибега І.Є. Навчально-методичний комплекс для студентів необлікових спеціальностей заочної форми навчання з курсу «Аудит». Тернопіль:ТДЕУ, 2006. – с.104

12.

Саченко С.І., Серединська В.М. Аудит:опорний конспект лекцій. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 198 с.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Аудит. Методика документування: Кол. Авторів. За заг. Ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І.Пилипенка. - К.: Інформаційно - видавничий центр Держкомстату України. - 2003. - 457 с.

2. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. -     М.: Аудит. СНИТИ, 1995. - 393 с.

3. Алборев Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли в АПК. Изд-во "Дело и сервис", М. - 1998.

4. Андреев В.Д. Практический аудит. - И.: Экономика 1994. -366 с.

5. Аренс Е.А., Лоббек Дж. К. Аудит:Пер с англ. / Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995.

6. Аудит: Практическое пособие  / А.Кузминский, Н. Кужельный, Э. Петрык, В. Савченко и др. ; Под ред. А.Кузминского. -К.: УЧЕТИНФОРМ, 1996. - 283 с.

7. Аудит: Учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А.Савин, Л.В. Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. - Москва: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 432 с.

8. Аудит МОНТГОМЕРИ Р. / Фл. Дефиз, Г.Р. Дженик,  М.В. О'Рейлли, М.Б. Хирш; Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.

9. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі. - Д.: фірма "Преском", 1994. - 236 с.

10. Білуха М.Т. Курс аудиту. Підручник. - Київ: "Вища школа" - "Знання", 1998

11. Бурцев В.В. Управленческий аудит, системы сбыта готовой продукции. - М.: 1999.

12. Гуцайлюк З.В. Аудит основного капіталу // Діло. - 1996. - С. 69-70.

13. Гуцайлюк З.В. Аудит фінансових результатів // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №8. -С. 13-16.

14. Давыдов С. Риск в аудите и бухгалтерском учете // Бухгалтерский учет. - 1997. - №5. - С. 41-45.

15. Данилевский С.А. Аудит: Организация и методика проведения. - М.: 1992. - 272 с.

16. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту : навч.посіб.- К,: Знання,2004.- 310с.

17. Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормативам аудита. - М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. - 240 с.

18. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. - К.: Издательство "ВАКЛЕР", 1997. - 976 с.

19. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навчальний посібник-2 –е вид., перероб. і допов. –Львів : видавництво Національного університету «Львівська політтехніка», 2004.-456 с.

20. Закон України “Про аудиторську діяльність” Діло -  №  47.- червень 1993.

21. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: Ділова Україна, 1996. - 375 с.

22. Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. - М.: "Финансы и статистика",  1998.

23. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 292 с.

24. Кадуріна Л.О. Основи аудиту: Навчальний посібник – Київ: Видавничий Дім « Словов», 2003. – 184 с.

25. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П. Облік, аналіз і аудит: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 380 с.

 

додаткова

 1. Кодекс професійної етики аудиторів України. Затверджений АПУ 01.01.1999 р.
 2. 2001 МФБ. Стандарти аудиту та етики. - К.: ТОВ " Парітет - ін форм". 2003. - 712 с.
 3. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с комментариями. Вып. 5: Международные нормативы аудита / Сост. М.М. Рапопорт. - М.: фирма "Аудит - Трейнинг",  1992. - 96 с.
 4. Международные стандарты аудита: Сборник с комментариями. Вып. 6: Международные нормативы аудита и  сопутствующих работ / Сост. М.М. Рапопорт. - М.: фирма "Аудит - Трейнинг",  1992. - 84 с.
 5. Международные стандарты учета и аудита: Сборник с комментариями. Вып. 7. Международные положения аудита / Сост. М.М. Рапопорт. - М.: фирма "Аудит - Трейнинг", 1992. - 85 с.
 6. Національні нормативи аудиту України з 1 - 32. Затверджені АПУ 01.01.1999 р.
 7. Подольский В. И. Аудит. - Москва. "Аудит" Издательство "ЮНИТИ", 1997.
 8. Пол Фридман. Аудит: контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукцыы. - М.: Издательство "Аудит", 1997.
 9. Робертсон Джек К. Аудит. - М.: КРМС, "Контакт" 1993. - 496 с.
 10. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: "Економічна думка", !998.
 11. Скобара В.В. Аудит: методология и организация. - М.: Издательство "Дело и сервис", 1998.
 12. Смоленюк П.С. Основи аудиту. - Т.:  "Збруч",  1996. - 118 с.
 13. Стуков С.А., Голышев В.Д. Введение в аудит. - М.: "ТАРВЕР",  1992. - 128 с.
 14. Терехов А.А. Аудит. - М.: "Финансы и статистика", 1998.
 15. Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология. - М.: "Финансы и статистика", 1998.
 16. Шеремет А.Д,, Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие / М.: ИНФРА, 1996. - 176 с.
 17. Шишкин А. К., Микрюков В.А., Дышкант И.Д. Учет, анализ, аудит на предприятии: Учебное пособие для вузов.  - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

Закон України « Про аудиторську діяльність» від 14.9.2006 № 140-V

Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Закону

Положення цього Закону діють на території України і поширюються на усіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та видів діяльності. Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Стаття 2. Законодавство про аудиторську діяльність

Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством.

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудиторська діяльність — підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Аудит — перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Суттєвою є інформація, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які упов­новажені суб’єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов’язковий аудит). Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов’язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання. Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до стандартів аудиту.

Стаття 4. Аудитор

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець або у складі аудиторської фірми з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа — підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. Аудитором не може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини.

Стаття 5. Аудиторська фірма

Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків.Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор.

Стаття 6. Стандарти аудиту

При здійсненні аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. Стандарти аудиту приймаються на основі стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів. Затвердження стандартів аудиту є виключним правом Аудиторської палати України. У випадках, передбачених законом, стандарти аудиту погоджуються з іншими суб’єктами. Стандарти аудиту є обов’язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єктами господарювання.

Стаття 7. Аудиторський висновок та інші офіційні документи

Аудиторський висновок — документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб’єктів господарювання, інші джерела. Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом. Результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до стандартів аудиту. Аудиторський висновок аудитора іноземної держави при офіційному його поданні установі, організації або суб’єкту господарювання України підлягає підтвердженню аудитором України, якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

Стаття 8. Обов’язкове проведення аудиту

Проведення аудиту є обов’язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств — емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов’язковим також в інших випадках, передбачених законами України.

Стаття 9. Обов’язки суб’єктів господарювання при проведенні аудиту

Органи управління суб’єкта господарювання зобов’язані створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного виконання аудиту. Органи управління суб’єкта господарювання несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг. Фінансова звітність суб’єкта господарювання, яка відповідно до закону підлягає обов’язковій аудиторській перевірці, повинна бути перевірена аудитором і оприлюднена відповідно до вимог законів України.

Розділ II. Сертифікація аудиторів і реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності на зайняття аудиторською діяльністю) аудиторів здійснюється Аудиторською палатою України. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України. Право на отримання сертифіката мають фізичні особи, які мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, необхідні знання з питань аудиту, фінансів, економіки та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора. Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою Аудиторською палатою України. Термін чинності сертифіката не може перевищувати п’яти років. Продовження терміну чинності сертифіката здійснюється через п’ять років за підсумками контрольного тестування за фахом у порядку, встановленому Аудиторською палатою України. За проведення сертифікації справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на утримання Аудиторської палати України.

Стаття 11. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів — база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи — підприємці (далі — Реєстр). Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України. Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи — підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру. Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам, зазначеним у частині четвертій цієї статті, видається свідоцтво відповідного зразка. За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України.

Розділ III. Аудиторська палата України

Стаття 12. Повноваження Аудиторської палати України

Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати України. Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.

Аудиторська палата України:

1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;

2) затверджує стандарти аудиту;

3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;

4) веде Реєстр;

5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;

7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

Щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Стаття 13. Створення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України функціонує як незалежний орган. Аудиторська палата України є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Аудиторська палата України є неприбутковою організацією. Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у Міністерстві юстиції України на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом. Аудиторська палата України формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять осіб. Від державних органів делегують по одному представнику Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство економіки України, Державна податкова адміністрація України, Національний банк України, Державний комітет статистики України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Рахункова палата та Головне контрольно-ревізійне управління України. До складу Аудиторської палати України від аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій. Право аудиторів обирати представників до складу Аудиторської палати України і бути обраними реалізується через рішення, які приймаються на з’їзді аудиторів України. Порядок делегування представників до Аудиторської палати України визначається відповідно з’їздом аудиторів України, колегією державних органів або іншим вищим керівним органом.

Стаття 14. Діяльність Аудиторської палати України

Рішення Аудиторської палати України прий­маються на її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів за винятком випадків, передбачених цим Законом та Статутом. Аудиторська палата України може створювати на території України регіональні відділення, повноваження яких визначаються Аудиторською палатою України.

Термін повноважень члена Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна і та ж особа не може бути делегована до Аудиторської палати України більше двох термінів підряд. Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому цим Законом порядку. Члени Аудиторської палати України, за винятком Голови Аудиторської палати України, виконують свої обов’язки на громадських засадах. Джерелами фінансування діяльності Аудиторської палати України можуть бути: плата за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю; плата за включення до Реєстру;добровільні внески, що надходять від професійних організацій аудиторів України; інші джерела, не заборонені законодавством. Для виконання своїх функцій Аудиторська палата України може створювати комісії із числа її членів. До роботи в комісіях можуть залучатись експерти, які не є членами Аудиторської палати України. Ведення поточних справ в Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат, який очолює завідуючий. Завідуючий Секретаріатом несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів Аудиторської палати України і створення належних умов для виконання функціональних обов’язків її членами.

Стаття 15. Голова Аудиторської палати України

Голова Аудиторської палати України виконує свої повноваження на професійній основі. Голова Аудиторської палати України обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена Аудиторської палати України більшістю голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України. Голова Аудиторської палати України може бути достроково звільнений з посади за рішенням Аудиторської палати України та в інших випадках, передбачених законодавством України. Повноваження Голови Аудиторської палати України визначаються Статутом Аудиторської палати України. Голова Аудиторської палати України забезпечує формування нового складу Аудиторської палати України.

Розділ IV. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Стаття 16. Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється аудиторами, аудиторськими фірмами, які набули права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до цього Закону. Загальні умови проведення аудиту та інших аудиторських послуг визначаються стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України.

Стаття 17. Підстави для проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг

Аудит проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником. Інші аудиторські послуги можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми). Замовник має право вільного вибору аудитора (аудиторської фірми) з дотриманням вимог цього Закону. У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін. Стандартами аудиту можуть бути передбачені й інші істотні умови договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг. Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення аудитора (аудиторської фірми) від встановленої законом майнової відповідальності за недостовірність аудиторського висновку чи іншого документа, в якому відображені результати аудиторської перевірки. Документи, передані замовником аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди замовника.

Розділ V. Права та обов’язки аудиторів і аудиторських фірм

Стаття 18. Права аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори України мають право об’єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів. Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та положеннями. Аудитори і аудиторські фірми під час здійснення аудиторської діяльності мають право: 1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг на підставі чинного законодавства, стандартів аудиту та умов договору із замовником; 2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником; 3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника; 4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва суб’єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів; 5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Стаття 19. Обов’язки аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори і аудиторські фірми зобов’язані:

1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України; 2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги; 3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону; 6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз; 7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Стаття 20. Спеціальні вимоги

Забороняється проведення аудиту:

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб’єкта господарювання, що перевіряється; 2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб’єкта господарювання, що перевіряється; 3) аудитором — членом органів управління, засновником або власником суб’єкта господарювання, що перевіряється; 4) аудитором — працівником суб’єкта господарювання, що перевіряється; 5) аудитором — працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб’єкта господарювання, що перевіряється; 6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора; 7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності. Членам адміністративних, керівних та конт­ролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм забороняється втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит.

Розділ VI. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

Стаття 21. Цивільно-правова відповідальність аудиторів та аудиторських фірм

За неналежне виконання своїх зобов’язань аудитор (аудиторська фірма) несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону. Розмір майнової відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником вирішуються у встановленому законом порядку.

Стаття 22. Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм

За неналежне виконання професійних обов’язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру. Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень визначається Аудиторською палатою України. Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду. До аудиторів можуть бути застосовані інші види відповідальності відповідно до закону.

Розділ VII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Здійснення організаційних заходів щодо скликання з’їзду аудиторів покласти на Аудиторську палату України та Спілку аудиторів України (за їх згодою).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність до цього Закону;забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

5. Аудиторській палаті України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом ініціювати процедуру створення Аудиторської палати України з дотриманням вимог цього Закону.

6. Державним органам, зазначеним у статті 13 цього Закону, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом делегувати в порядку, визначеному цим Законом, відповідних представників до складу Аудиторської палати України».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1

ПЕРЕЛІК

та зміст Стандартів, Положень з практики та інших документів випущених РМСАНВ станом на 1 січня 2006 р.

 

Групи стандартів, положень та інших документів

Номер та назва стандарту, положення та іншого документа

Короткий зміст стандарту, положення та іншого документа (або мета стандарту, положення та іншого документа)

1

2

3

 

Передмова до Міжна-родних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, надання впевненості та супутніх послуг

Видана для полегшення розуміння обсягу та статусу документів, випущених РМСАНВ у відповідності з „Тимчасовими повноваженнями РМСАНВ”.

 

Глосарій термінів

Дано визначення термінів, що використовуються в Стандартах, Положеннях з практики та інших документах виданих РМСАНВ

Міжнародні стандарти контролю якості (МСКЯ)

1. Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги

Метою даного стандарту є встановлення положень  та надання рекомендації щодо відповідальності фірми стосовно її системи контролю якості  для аудиту та огляду історичної фінансової інформації, а також інших завдань з надання  впевненості та надання супутніх послуг.

Концептуальна основа

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості

Визначає і описує елементи та цілі завдань з надання впевненості, а також визначає завдання, на які розповсюджується дія Міжнародних стандартів аудиту (МСА), Міжнародних  стандартів завдань з огляду (МСЗО) та Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ).

 

АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

100-999 Міжнародні стандарти аудиту (МСА)

100-199 Вступна частина

 

 

200-299 Загальні принципи та обов’язки

200. Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів

Встановлює положення та надає рекомендації щодо мети та загальних принципів аудиту фінансових звітів. Він також  описує відповідальність управлінського персоналу за складання та подання фінансових звітів, а також за ідентифікацію  концептуальної основи фінансової звітності, яку слід застосовувати під час складання фінансових звітів, що її називають в МСА „застосовною концептуальною основою фінансової звітності”.

 

210. Умови завдань з аудиторської перевірки

Метою стандарту є встановлення положень та рекомендацій щодо:

а) погодження умов завдання з замовником;

б) складання відповіді аудитора на прохання замовника змінити умови завдання на такі, що забезпечать нижчий рівень упевненості.

 

220. Контроль якості під час аудиту історичної фінансової інформації

Метою даного стандарту є встановлення положень та надання рекомендацій щодо відповідальності  персоналу фірми стосовно процедур контролю якості під час аудиту історичної фінансової інформації в тому числі  аудиту фінансової звітності.

 

230. Аудиторська документація

Метою цього стандарту є встановлення положень та надання рекомендацій щодо аудиторської документації.

 

240. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської перевірки фінансових звітів

Метою даного стандарту є встановлення положень та надання рекомендацій щодо відповідальності аудитора за розгляд шахрайства під час аудиторської перевірки фінансових звітів, а також пояснення, як стандарти та рекомендації, викладені в МСА 315 „Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень” застосовується до ризиків  суттєвих викривлень  внаслідок шахрайства. Стандарти та рекомендації, викладені в даному МСА,

необхідно інтегрувати в загальний процес аудиту.

 

250. Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів

Метою даного стандарту є встановлення положень та надання рекомендацій щодо відповідальності аудитора за врахування й дотримання законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів.

 

260. Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо повідомлення інформації з питань аудиту, що виникають  під час проведення аудиторської перевірки  фінансових звітів, найвищому управлінському персоналу суб’єкта господарювання.

300-499 Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики

300. Планування  аудиту фінансових звітів

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо дій та питань стосовно планування аудиту фінансових звітів.

 

315. Розуміння суб’єкту господарювання,  його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень

Метою цього стандарту є встановлення положень  і надання рекомендацій щодо розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, в тому числі його внутрішнього контролю, і оцінки ризиків суттєвих викривлень при здійсненні аудиторської перевірки фінансових звітів.

 

320. Суттєвість в аудиті

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо поняття суттєвості та її взаємозв’язків з аудиторським ризиком.

 

330. Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків

Метою цього стандарту є встановлення стандартних положень та надання рекомендацій щодо визначення загальних характеристик, а також планування та виконання подальших аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень при аудиторській перевірці фінансових звітів.

 

 

402. Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій аудитору в тих випадках, коли суб’єкт господарювання звертається до організації, що надає послуги.

500-599 Аудиторські докази

500. Аудиторські докази

Метою цього стандарту є встановлення стандартних положень і надання рекомендацій стосовно того, з чого складаються аудиторські докази під час аудиторської перевірки фінансових звітів, кількості та якості аудиторських доказів, які слід отримати, та аудиторських процедур, які використовують аудитори для одержання цих аудиторських доказів.

 

 

501. Аудиторські докази: додаткові міркування щодо окремих статей

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання додаткових рекомендацій до тих, що надані в МСА 500  „Аудиторські докази”, стосовно деяких окремих залишків на рахунках фінансових звітів та розкриття іншої інформації.

 

505. Зовнішні підтвердження

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо застосування аудитором зовнішніх підтверджень як засобу отримання аудиторських доказів

 

510. Перші завдання: залишки на початок періоду

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо залишків на початок періоду, якщо аудиторська перевірка  фінансових звітів здійснюється вперше, або якщо аудиторська перевірка фінансових звітів за попередній період здійснювалась іншим аудитором.

 

 

520. Аналітичні процедури

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо застосування аналітичних процедур під час аудиторської перевірки.

 

530. Аудиторська вибірка та інші процедури тестування

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо застосування процедур аудиторської вибірки, а також інших способів відбору статей для тестування з метою збирання аудиторських доказів.

 

 

540. Аудиторська перевірка облікових оцінок

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо аудиторської перевірки облікових оцінок, що містяться у фінансових звітах.

 

545. Аудит оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо аудиторської перевірки оцінок  за справедливою вартістю та розкриття  інформації, що містяться у фінансових звітах. Зокрема, цей стандарт стосується аудиторських міркувань, пов’язаних з оцінкою, поданням та розкриттям інформації про суттєві активи, зобов’язання та окремі компоненти акціонерного капіталу, інформація про які подана або розкрита у фінансових звітах за справедливою вартістю.

 

 

550. Зв’язані сторони

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо обов’язків аудитора та аудиторських процедур стосовно зв’язаних сторін і операцій з такими  сторонами незалежно від того, чи є частиною застосованої основи фінансової звітності МСБО 24 „Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін” або аналогічні вимоги.

 

 

560. Подальші події

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо обов’язків аудитора стосовно подальших подій. Термін „Подальші події” використовується як для визначення подій, що відбуваються між датою фінансових звітів та датою аудиторського висновку, так і для  визначення фактів, виявлених після дати аудиторського висновку.

 

 

570. Безперервність

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо обов’язків аудитора при аудиторській перевірці фінансових звітів щодо застосування припущення про безперервність діяльності підприємства, зокрема, стосовно розгляду оцінки управлінського персоналу здатності  суб’єкта господарювання продовжувати безперервну діяльність.

 

 

 

580. Пояснення управлінського персоналу

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо використання пояснень управлінського персоналу як аудиторських доказів, процедур оцінювання й документування пояснень управлінського персоналу, а також щодо необхідних дій у разі відмови управлінського персоналу надати відповідні пояснення.

 

600-699 Викорис-тання роботи інших фахівців

600. Використання роботи іншого аудитора

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо використання аудитором роботи іншого аудитора стосовно фінансової інформації одного або кількох компонентів суб’єкта господарювання, включеної у фінансові звіти суб’єкта господарювання при підготовці висновку щодо фінансових звітів суб’єкта господарювання. Цей стандарт  не стосується випадків, коли два і більше  аудиторів призначаються спільними аудиторами; він не стосується  й відносин аудитора з попереднім аудитором. Крім того, якщо головний аудитор робить висновок, що фінансові звіти компонентів є несуттєвими, положення цього стандарту  не застосовуються. Проте, якщо кілька компонентів окремо несуттєві, а разом є суттєвими, треба розглянути процедури, викладені в цьому стандарті.

 

 

 

610. Розгляд роботи внутрішнього аудиту

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій зовнішнім аудиторам при розгляді роботи внутрішнього аудитора. Цей стандарт не стосується випадків, коли внутрішні аудитори суб’єкта господарювання надають допомогу зовнішньому аудитору при здійсненні процедур зовнішнього аудиту. Процедури, передбачені в цьому стандарті, слід застосовувати лише до тих видів діяльності внутрішнього аудиту, які стосуються аудиту фінансових звітів.

 

 

620. Використання роботи експерта

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо використання роботи експерта як аудиторського доказу.

 

700-799 Ауди-торські висновки та звітність

700. Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо висновку незалежного аудитора, який надається в результаті проведення аудиторської перевірки повного пакету фінансових звітів загального призначення, підготовлених у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є досягнення справедливого відображення. Тут також надано рекомендації щодо питань, які аудитор розглядає під час формування думки щодо фінансових звітів.

 

701. Модифікація висновку незалежного аудитора

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій для застосування у тих випадках, коли висновок незалежного аудитора необхідно модифікувати, а також формат та зміст модифікацій аудиторського висновку за цих обставин.

 

710. Порівняльні дані

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання  рекомендацій щодо обов’язків аудитора стосовно порівняльних даних. Цей стандарт не стосується ситуацій, коли узагальнені фінансові звіти надаються разом з перевіреними фінансовими звітами.

 

 

720. Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій щодо розгляду аудитором іншої інформації, стосовно якої аудитор не зобов’язаний надавати аудиторський висновок, і яка міститься в документах, до складу яких входять перевірені фінансові звіти. Цей стандарт застосовується до річного звіту, але може застосовуватись також до інших  документів, наприклад тих, що використовуються при пропозиції цінних паперів.

 

 800-899 Спеціа-лізовані сфери

800. Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення

Метою даного стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій у зв’язку з аудиторськими завданнями спеціального призначення, зокрема:

- повного пакету фінансових звітів, складених відповідно до всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку;

- компоненту повного пакету фінансових звітів загального або спеціального призначення, наприклад, окремого фінансового звіту, конкретних рахунків, елементів рахунків або статей у фінансовому звіті;

- виконання контрактних угод;

- узагальнених фінансових звітів.

Цей стандарт не застосовується при проведенні завдань з огляду, погоджених процедур та підготовки інформації.

1000-1100 Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА)

 

1000. Процедури міжбанківського підтвердження

Метою цього Положення є надання допомоги з процедур міжбанківського підтвердження для зовнішніх незалежних аудиторів, а також для управлінського персоналу банків, такого як внутрішні аудитори або інспектори. Рекомендації, що містяться в цьому Положенні, повинні сприяти підвищенню ефективності процедур міжбанківського підтвердження і обробки відповідей.

 

 

1004. Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів

Метою цього Положення є надання інформації та рекомендацій щодо зміцнення взаємовигідних відносин між банківськими аудиторами та інспекторами; в ньому враховані „Основні принципи ефективного банківського нагляду” Базельського комітету. Однак через те, що характер таких взаємовідносин у різних країнах різний, ці рекомендації  можуть не бути повністю застосовані в усіх країнах світу. РМСАНВ та Базельський комітет сподіваються, що рекомендації будуть корисними, оскільки це Положення дає уявлення про відповідні ролі аудиторів та інспекторів у тих країнах, де між ними встановлені тісні відносини або де ці відносини зараз вивчаються.

 

1005. Особливості аудиту малих підприємств

Мета даного Положення є розгляд основних характеристик малих підприємств і визначено їх вплив на застосування МСА.

В цьому Положенні:

а) розглядаються характеристики малих підприємств;

б) містяться рекомендації щодо застосування МСА у процесі аудиторської перевірки малих підприємств.

 

1006. Аудит фінансових звітів банків

Метою цього Положення є надання практичної допомоги аудиторам і поширення належної практики застосування МСА в аудиторських перевірках фінансових звітів банків. Проте це Положення не є вичерпним списком процедур і практики, які слід застосовувати під час аудиторської перевірки. При проведенні аудиторської перевірки  відповідно до МСА аудитор виконує всі вимоги МСА.

 

1010. Вивчення питань, пов’язаних з охороною довкілля, при аудиторській перевірці фінансових звітів

Метою цього положення є надання допомоги  аудиторам та сприяння правильному  застосуванню МСА шляхом надання рекомендацій у разі, якщо  питання пов’язані з охороною довкілля, є важливими для фінансових звітів  суб’єкта господарювання. Аудитор застосовує  професійне судження  для визначення  ступеня відповідності будь-якої з аудиторських процедур,

 

 

описаних у цьому Положенні, з огляду на вимоги МСА та конкретні обставини на суб’єкти господарювання.

 

1012. Аудит похідних фінансових інструментів

Метою даного Положення є надання аудитору рекомендації щодо планування та виконання аудиторських процедур для тверджень у фінансових звітах щодо похідних фінансових інструментів (ПФІ). Це Положення присвячене аудиту похідних фінансових інструментів, що перебувають у володінні кінцевих користувачів, до складу яких входять банки та інші суб’єкти фінансового сектору, якщо вони є кінцевим користувачем. Кінцевий користувач – це суб’єкт  господарювання, який бере участь у фінансовій операції на біржі (чи через брокера) з метою хеджування, контролю за активами і зобов’язаннями чи спекуляції. До кінцевих користувачів  насамперед належать корпорації, державні суб’єкти господарювання, організації-інвестори та фінансові  установи. Операції кінцевого користувача  з похідними фінансовими інструментами часто пов’язані з продукцією суб’єкта господарювання чи з використанням товару. Коло питань, які стосуються систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, пов’язані з випуском та розміщенням похідних  фінансових інструментів, може відрізнятися від проблем, пов’язаних з використанням похідних фінансових інструментів. ПМПА 1006 „Аудит фінансових звітів банків” регулює проведення аудиту банків та інших суб’єктів фінансового сектору, а також проведення аудиту в міжнародних комерційних банках, які випускають або розміщують похідні фінансові інструменти.

 

1013. Електронна комерція: вплив на аудиторську перевірку фінансових звітів

Метою  цього Положення є надання рекомендацій для допомоги аудиторам у розгляді важливості електронної комерції для ділових операцій суб’єкта господарювання та впливу електронної комерції на оцінки ризику аудиторами з метою формування думки про фінансові звіти

 

1014. Надання висновків аудиторами про відповідність фінансової звітності Міжнародним стандартам

Мета цього Положення полягає у наданні додаткових рекомендацій, коли аудитор висловлює думку про фінансові звіти, що, за твердженнями управлінського персоналу, складені:

а) виключно згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ);

б) згідно МСФЗ та національною концептуальною основою фінансової звітності; або

в) згідно з національною концептуальною основою фінансової звітності з розкриттям інформації про рівень відповідності МСФЗ.

 

2000-2699 Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО)

 

2400. Завдання з огляду фінансових звітів (раніше МСА 910)

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно професійної відповідальності практика, коли практик, який не є аудитором суб’єкта господарювання бере на себе завдання оглянути фінансові звіти, а також  щодо форми та змісту висновку, що його надає  практик у зв’язку з таким завданням. Практик, який є аудитором суб’єкта господарювання, зобов’язаний виконувати огляд проміжної фінансової звітності, виконує такий огляд відповідно до МСЗО 4210 „Огляд проміжної фінансової інформації, виконаний незалежним аудитором суб’єкта господарювання”.

 

 

2410. Огляд проміжної фінансової інформації, виконаний незалежним аудитором суб’єкта господарювання

 

Метою цього стандарту є встановлення положень та надання рекомендацій щодо професійної відповідальності аудитора при виконанні завдання з огляду проміжної фінансової інформації клієнта з аудиту, а також щодо форми та змісту висновку.

 

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3000-3699 Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ)

3000-3399 Засто-совні до всіх завдань з надання впевненості

3000. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

Метою цього стандарту є встановлення основних принципів та процедур, а  також надання рекомендацій професійним бухгалтерам-практикам для виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, на які поширюється сфера застосування МСА або МСЗО.

 

3100-3699 Стан-дарти для спеціалізованих сфер

3400. Перевірка прогнозної фінансової інформації (раніше МСА 810)

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно завдань з перевірки та надання  висновку щодо прогнозної фінансової інформації, у тому числі  процедури перевірки найкращих оцінок і гіпотетичних припущень. Цей стандарт не застосовується для перевірки прогнозної  фінансової інформації, вираженої в загальній чи  оповідальній формі, почутої під час обговорень з управлінським персоналом або  під час аналізу річного звіту суб’єкта господарювання, хоча багато з процедур, описаних у ньому, можуть бути доречними для такої перевірки.

 

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

4000-4699 Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП)

 

4400. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації (раніше МСА 920)

Метою цього стандарту є  встановлення положень і надання рекомендацій стосовно професійної відповідальності аудитора під час  роботи над завданням з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації, а також форми і змісту висновку, що надається аудитором у зв’язку з виконанням такого завдання

 

 

4410. Завдання з підготовки фінансової інформації (раніше МСА 930)

Метою цього стандарту є встановлення положень і надання рекомендацій стосовно професійних обов’язків професійного бухгалтера-практика при виконанні завдань з підготовки фінансової інформації, а також щодо форми і змісту висновку, який професійний бухгалтер-практик надає в зв’язку з такою підготовкою.