Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит

Загальні вказівки до виконання курсової роботи

з дисципліни «Аудит»

 

Студенти спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вивчають дисципліну “Аудит” у міжсесійний період самостійно та виконують передбачену навчальним планом курсову роботу.

Дисципліна “Аудит” надає теоретичні знання з питань організації й методики ведення аудиту на підприємствах та набуття навичок практичного застосування їх при вирішенні задач.

Курсова робота складається з п’яти завдань:

Розробити лист пропозицію та лист зобов’язання.

Скласти договір на проведення аудиту з аудиторською фірмою “Практик”.

Скласти програму та план аудиторської перевірки на підприємстві недержавної форми власності “Назарія”.

Скласти робочі документи аудитора, що підтверджують перевірку документального оформлення відображених в обліку операцій.

Скласти аудиторський звіт та аудиторський висновок по результатам перевірки.

Вибір варіанта для виконання курсової роботи має відповідати номеру останній цифрі номеру залікової книжки.

Загальні вимоги до виконання курсової роботи:

¨      Робота виконується на аркушах формату А4, які скріплюються по лівій стороні формату. Сторінки нумеруються.

¨      На титульній сторінці курсової роботи вказується назва навчального закладу, назва кафедри, назва курсу, номер групи, номер залікової книжки, прізвище та ім’я студента, прізвище викладача.

¨      Відповіді писати у чіткій формі темними чорнилами або друкувати.

¨      Роботу слід виконувати відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку робота не буде зарахована.

¨      В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.

¨      Подається контрольна робота на кафедру відповідно встановленого терміну.

Під час виконання курсової роботи студент повинен використати крім підручників та посібників також періодичні фахові видання, закони України, постанови уряду, інструкції та положення тощо.

Перед виконанням курсової роботи слід детально вивчити такі питання курсу “Аудит”:

 1. Історія розвитку аудиту.
 2. Організаційно – правові засади ведення аудиту в Україні.
 3. Предмет, об’єкти, мета та завдання аудиту.
 4. Аудиторська діяльність та її види.
 5. Класифікація аудиторських робіт. Класифікація аудиторів.
 6. Принципи професійної етики і поведінки аудиторів.
 7. Управління аудиторською діяльністю.
 8. Сертифікація аудиторської діяльності. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.
 9. Методи аудиторського контролю.
 10. Види аудиторських послуг.
 11. Послуги супутні аудиту.
 12. Договірні взаємовідносини аудиторської фірми.
 13. Критерії вибору аудиторської фірми. Вибір клієнта аудиторською фірмою.
 14. Поняття помилок, їх різновиди та причини виникнення.
 15. Структура договору на проведення аудиту.
 16. Основні етапи та послідовність виконання аудиторських робіт.
 17. Умови підготовки, форма і зміст листа - зобов’язання аудиторської організації на проведення аудиту.
 18. Договір про надання аудиторських послуг.
 19. Принципи планування аудиту.
 20. Попереднє планування аудиту.
 21. Загальний план аудиту.
 22. Програма аудиту.
 23. Аудиторський ризик. Внутрішньо властивий ризик.
 24. Ризик контролю та ризик не виявлення.
 25. Етапи оцінки аудиторського ризику.
 26. Аудит при комп’ютерній системі обробки інформації.
 27. Класифікація документів в аудиті.
 28. Робоча документація аудиту.
 29. Способи виявлення підробок в документах.
 30. Способи перевірки в аудиті.
 31. Загальна схема вивчення господарських операцій.
 32. Аудиторські докази.
 33. Аудит касових операцій.
 34. Аудит основних засобів.
 35. Аудит нематеріальних активів.
 36. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами.
 37. Аудит коштів на рахунках у банку.
 38. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 39. Аудит розрахунків з працівниками з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 40. Аудит розрахунків з підзвітними особами.
 41. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками.
 42. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками.
 43. Аудит розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами.
 44. Аудит запасів на підприємстві.
 45. Аудит розрахунків по відшкодуванню завданих збитків.
 46. Аудит розрахунків по претензіям.
 47. Аудит фінансових результатів і фінансового стану підприємства.
 48. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов’язань.
 49. Аудит довгострокових позик і векселів.
 50. Аудит розрахунків за податками і платежами.
 51. Аудит цінних паперів.
 52. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.
 53. Аудит фінансової звітності .
 54. Принципи складання аудиторського висновку.
 55. Види  аудиторських висновків.
 56. Безумовно позитивний аудиторський висновок.
 57. Умовно – позитивний аудиторський висновок.
 58. Негативний аудиторський висновок.
 59. Аудиторський висновок з відмовою від висловлення думки.
 60. Структура аудиторського висновку.

 

Зміст курсової роботи

 

Варіант 1

 

1. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало кумулятивний метод для нарахування амортизації. За підрахунками бухгалтерії річна норма амортизації (за перший рік) склала – 202000 грн.

 

2. Одержані від постачальника МШП, строк корисного використання яких більше операційного циклу. Купівельна вартість МШП – 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати по доставці МШП становили 360 грн. (в т.ч. ПДВ).

Оплата постачальнику за МШП була здійснена минулого кварталу. Організації, що здійснювала доставку, заплатили одразу після виконання нею роботи. В бухобліку підприємства дані операції було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

22

631

1000

641

631

200

949

685

300

641

685

60

685

311

360

 

3. Касовий звіт касир здавала один раз на п’ять днів. Підприємство щоденно здійснює операції на суму не більше ніж 160 грн. у касовій книзі є підчищення, виправлення. Каса знаходиться в приміщенні бухгалтерії, де для неї відведено дерев’яну шафу. Оригінали та дублікати ключів від якої зберігається у касира.

 

4.       Дані про розрахунки з підзвітними особами по відрядженнях за квітень 2016 р.:

 

Прізвище, ініціали

Термін відряджен-ня

Авансовий звіт

Видача авансів фактично

Остаточні розрахунки з підзвітними особами

Да-

та

Сума

Да-

та

Сума

Здано до каси

Одержано з каси

Дата

Сума

Дата

Сума

1

Петренко К.І.

4.04-8.04

11.04

130,50

1.04

92,50

-

-

18.04

37,5

2

Кудін В.О.

14.04-27.04

05.05

184,00

11.04

94,00

-

-

18.04

110,00

3

Колос  Т.О.

1.04-6.04

08.04

77,00

30.03

187,00

19.04

120,00

-

-

4

Дуб Д.

6.04-11.04

13.04

110,00

-

-

-

-

18.04

110,00

5

Шаров В.Т.

6.04-11.04

20.04

140,00

04.04

280,00

20.04

140,00

-

-

6

Ясень А.І.

7.01-13.04

22.04

130,00

01.04

250,00

27.04

120,00

-

-

 

5. На основі звернення від 18.04.2016 р. про надання тимчасової фінансової допомоги фірмі “Темп” терміном до 30.05.2016 р. у вигляді проплати рахунків постачальників фірми “Стенд” у сумі 16400,00 грн. За розпорядженням заступника директора Житньої О.Л. перераховано з поточного рахунку 19.04.2016 р. 16400,00 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 361 Кт 311 на суму 16400,00 грн.

 

6. Дані пор залишки депонентської заборгованості працівників підприємства станом на 01.01.2016 р., грн.:

 

Показники

Період існування заборгованості

до 1 року

до 2 років

до 3 років

понад 3 роки

1. Штатний персонал підприємства

2500

1900

800

600

2. Позаштатні працівники

-

450

200

-

3. Усього по підприємству

2500

2350

1000

600

 

7.      До складу транспортно – заготівельних витрат за квітень 2016 р. включено :

оплата залізничного тарифу – 2000 грн.;

оплата за вантажні роботи – 600 грн.;

за простій вагонів – 1400 грн.;

митні податки та збори – 1100 грн.;

проценти за кредит – 1500 грн.;

комісійні послуги – 500 грн.

Усього – 7100 грн.

8. У квітні 2016 р. на загальну суму 4200 грн. оприбутковано ТМЦ, які надійшли від фірми “Темп”. Підприємство вчасно не розрахувалось за них з постачальником. Своєчасно не сплачені постачальнику суми ПДВ (840 грн.) віднесені в дебет 64 рахунка.

 

Варіант 2

 

1. Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок (табл. 1) але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.

Таблиця 1

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

200000

Чиста балансова вартість

1000000

1400000

 

2. Відвантажено продукцію власного виробництва покупцю без попередньої оплати на суму 24000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість виготовлення продукції становила 18000 грн. Оплата на п/р в розмірі 19000 грн. надійшла через три дні після відвантаження. Готівкою – в сумі 2000 грн., і заліком заборгованості на суму 3000 грн.

В обліку були зроблені такі записи :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

631

701

24000

91

26

18000

79

701

19000

79

901

24000

31

63

18000

 

3. Виписка з касового звіту за 15 січня 2016 р., грн.:

 

Номер і дата касового ордера

Від кого надійшло або кому видано

Прибуток
Видаток

Шифр ба-лансового рахунку

 

Залишок на 15 січня

126,50

 

 

№ 10 від 15.01

Надійшла готівка на видача зарплати

32809,00

 

301

№ 11 від 15.01

Надійшли внески до каси взаємодопомоги

20,00

 

361

№ 12 від 15.01

Видано аванс на відрядження

Іванову І.І.

127,00

 

372

№ 14 від 15.01

Видана депонована зарплата Федорову А.М.

 

87,68

661

 

Разом за день

32956,00

87,68

 

 

Залишок на 15 січня

32994,84

 

 

 

4. Як внесок до статутного капіталу (розмір недовнесеного капіталу становить 50 тис. грн.) засновником Петренком К.М. були внесені матеріали, справедлива вартість яких становить 20 тис. грн. В обліку підприємства дану операцію було відображено :

                                     

Дт

Кт

Сума, грн.

20

40

30000

 

5. До авансового звіту від 20.05.2016 р. на відрядження Сергієнко К.Є. у м. Краків (Польща) з 11.04.2016 р. по 15.04.2016 р. поточного року, в якому зроблено відмітки про термін перебування на фірмі “Rapid”, додано квитки на проїзд літаком туди і назад на суму 1800 грн., рахунок за проживання в готелі з 11.04 по 15.04 – на 300 ум. од., рахунок за міжнародні телефонні переговори – на 50 ум. од., добові за 5 днів – 380 грн. Курс долара на дату здійснення витрат – 24,9 грн. за 1 дол. США, на дату авансового звіту – 27,0 грн. за 1 дол. США. Бухгалтерська проводка за авансовим звітом Сергієнко К.Є.: Дт 92     Кт 372 – на суму 10895 грн.

 

6. При звільненні у зв’язку зі скороченням штату робітника Іванова І.П. 10.04.2016 р. йому нарахована місячна ставка заробітної плати в сумі 1750 грн., з якої утримано податок з доходів фізичної особи – 315 грн.

 

7. За прибутковою накладною № 210 від 08.02.2016 р. оприбутковано фарбу на суму 780 грн., в т.ч. ПДВ – 156 грн. Транспортні витрати по доставці фарби становили 156 грн., в т.ч. ПДВ – 26 грн. В бухгалтерському обліку були зроблені записи :

Дт                      Кт                         Сума

    201                    631                      1118 грн.

 

8. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. Передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало прямолінійний метод нарахування амортизації і визначено в розмірі 82500 грн. в рік.

 

Варіант 3

 

1. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ вніс автомобіль. Експертна вартість автомобіля становить 12000 грн., в бухгалтерському обліку підприємства було зроблено запис:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

46

10000

641

46

2000

 

2. На балансі підприємства є верстат первісна вартість якого – 17300 грн., накопичений знос – 5600 грн. В другому кварталі підприємство прийняло рішення реалізувати верстат за 18000 грн. (без ПДВ) оплата надійшла на рахунок підприємства. В бухгалтерському обліку були зроблені записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

631

742

15000

31

631

18000

641

742

3000

742

10

17300

131

10

5600

793

972

17300

742

793

15000

 

3. Оприбутковані МШП, а саме канцелярські приладдя, яке придбане підзвітною особою Марченко В. М. Вартість МШП становить 60 грн. (у т.ч. ПДВ). В обліку підприємства дану операцію було відображено:

 

 Дт

Кт

Сума, грн.

20

372

60

 

4. За товарно – транспортною накладною № 954 надійшло борошно в мішках, вартість якого становить 72000 грн., в т.ч. ПДВ - 12000 грн. Транспортні витрати на доставку борошна становили 96 грн., в т.ч. ПДВ – 18 грн.

 

Дт

Кт

Сума, грн.

20

631

72000

641

631

12000

20

685

96

 

5. Касовий звіт від 11.03. 2016 р. складено за такими первинними документами:

Видатковий касовий ордер № 30 від 11.03.2016 р. – на виплату заробітної плати на суму 8500 грн.;

Видатковий касовий ордер № 28 від 09.03.2016 р. – на оплату виконаних робіт по ремонту меблів згідно з угодою № 12 від 05.02.2016 р. Маляр О.А. на суму 130 грн.;

Видатковий касовий ордер № 29 від 10.03.2016 р. – на виплату авансів на відрядження інженера Каштан Ю.А. на суму 120 грн.

У журналі – ордері № 1 за кредитом рахунку 301 “Готівка в національній валюті” 11.03.2016 р. зроблено такі бухгалтерські записи :

 

Дт

661 “ Розрахунки за заробітною платою ”

На суму 8500 грн.

Дт

91 “ Загальновиробничі витрати ”

На суму 130 грн.

Дт

372 “ Розрахунки з підзвітними особами ”

На суму 120 грн.

 

Дні виплати заробітної плати – з 9 по 11 березня.

 

6. За січень 2016 р. нарахована і виплачено заробітну плату :

 • завідувачу складом № 3 Миронову П.Р., який звільнився з підприємства 21 грудня попереднього року – 150 грн.;
 • бухгалтеру – експерту Сидоренко Е.Л., термін контракту якого закінчується 31.12.2015 р. – 250 грн.;
 • слюсарю ІІІ розряду Іванченку Р.А. – 190 грн. За даними табельного обліку Іванченко Р.А. у січні через невизначені причини на роботі не з’являвся.

 

7. Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 14.03 2016 року:

 

Дата виписки банку

Дата прийому документів у банку

Номер кореспондую-чого рахунку

Шифр операції

Оборот

Дебет

Кредит

 

 

 

0

 

564321,00

14.03

14.03

361

3

 

520

 

14.03

361

4

 

2200

 

14.03

80

1

 

721

 

14.03

631

1

53

 

 

14.03

372

1

 

678

 

14.03

301

6

77453

 

 

14.03

65

1

809

 

 

 

 

0

 

490125

 

Сальдо поточного рахунку згідно з останньою випискою банка за 11.03.2016 р. - 561321,00 грн.

 

8. На підприємстві є залишки по розрахунках з покупцями (замовниками), грн.:

 

Назва підприємства

Заборгованість по рахунку
Примітки

01.01.2013

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

 1.  

Фірма “Рим –4”

3100

25000

140500

210000

 

 1.  

Фірма СКА

41100

28500

45400

25400

 1.  

ЗАТ “Тесляр”

35600

-

65000

110000

 1.  

ЗАТ “Курск”

7100

2400

10600

8400

 1.  

Інофірма (Австрія)

134000

134000

134000

134000

 

Варіант 4

 

1. Товариством придбаний вантажний автомобіль вартістю 36 тис. грн. (в т.ч. ПДВ) і оплачені витрати з доставки автомобіля в сумі 840 грн. (в т.ч. ПДВ). Автомобіль було поставлено на баланс підприємства. В бухобліку були зроблені такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

152

63

30000

641

63

6000

63

31

36000

949

685

840

 

2. В червні 2016 р. підприємством було реалізовано комп’ютер. Продажна вартість комп’ютера становило 3600 грн. (в т.ч. ПДВ). Первісна вартість комп’ютера становить 2800 грн., нарахований знос 900 грн. оплата за комп’ютер була здійснена наперед на поточний рахунок ТОВ “Янтар”. В обліку підприємства було зроблено такий запис:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

31

37

3600

36

742

3600

742

641

600

131

104

900

972

10

2800

793

972

2800

742

793

3600

 

3. Дані про розрахунки з підзвітними особами по коштах:

 

Прізвище, ініціали

Залишок заборгованості на 01.04,грн.

Видано аванси

Здано авансові звіти

Залишок заборгова-ності на 01.05, грн.

Дата

Сума, грн.

Дата

Сума, грн.

 

Колесник І.І.

35,00

04.04-22.04

260,00

22.04

250,00

45,00

 

Серьогін А.П.

10,00

04.04

200,00

22.04

190,00

20,00

 

Агар З.Ф.

-

01.04

150,00

-

-

150,00

 

Гай О.О.

15,00

04.04-18.04

150,00

25.04

175,00

-

 

Берест Л.Г.

-

15.04

90,00

29.04

90,00

-

 

4. Як внесок до статутного капіталу засновник вніс автомобіль. Справедлива вартість автомобіля становить 18 тис. грн. в бухобліку підприємства було зроблено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

46

15000

641

67

3000

 

5. Підприємство здійснило господарським способом прибудову до будівлі, яка рахувалася на балансі.

В обліку підприємства було зроблено такий запис :

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

 1.  

Придбано матеріали та комплектуючі вироби, обладнання для встановлення (призначених для будівництва прибудови)

5000

22

631

 1.  

Відображення суми податкового кредиту

833,33

641

631

 1.  

Проведена оплата постачальнику

6833,33

631

311

 1.  

Нарахована заробітна плата працівників, які здійснюють будівництво

6000

10

661

 1.  

Відображено суму нарахувань до ЄСВ

2220

10

651

 1.  

Списання вартості матеріалів і комплектуючих виробів, призначених для будівництва прибудови

5000

10

205

 

6. 15.04 2016 р. на поточний рахунок підприємства була помилково зарахована банком сума 46411 грн. Помилково зарахована сума списана з поточного рахунку підприємства  20.05.2016 р. без документального оформлення.

 

7. За видатковою накладною № 37 відпущено 10 тон борошна вищого ґатунку МП “Мрія”. Облікова ціна борошна 1грн. за 1 кг. В обліку зроблено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

361

702

10000

902

26

733

702

641

10000

 

8. Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 3000 дол. США по курсу НБУ 25,1 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс 25,4 грн. за 1 дол. США. В бухобліку були зроблені такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

945

632

900

791

945

900

 

Варіант 5

 

1. Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки чиста балансова вартість  споруди знизилась до 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухобліку підприємства було зроблено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

971

100000

131

10

18000

 

2. Дані про стан розрахунків з підзвітними особами на 01.04 2016 р.:

 

Підзвітна особа

Заборгованість на 01.03 , грн.

Видано підзвіт у березні

Подано авансові звіти у березні

Заборгованість на 01.04.2004 р.

Дт

Кт

Дт

Кт

 

Кущ Я.А.

48,00

-

100,00

20,00

128,00

-

 

Назаренко Ю.І.

-

30,00

200,00

100,00

130,00

-

 

Харченко А. К.

60,00

-

80,00

-

140,00

-

 

Хорунжий Ю. М.

70,00

-

100,00

-

170,00

-

 

3. Протягом першого півріччя 2016 р. бухгалтерією підприємства у складі витрат на рекламу списано на адміністративні витрати вартість виготовлення візитних карток для бухгалтера, директора, комерційного директора.

 

4. Відпущені за накладною № 144 від 28.03.2016 р. матеріали за обліковими цінами на суму 1600 грн. У бухгалтерському обліку зроблено проводку : Дт 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”   Кт 20 “Виробничі запаси” – на суму 1600 грн.

 

5. Підприємством виконано розробку комп’ютерної програми. В процесі дослідження та розробки підприємство понесло наступні витрати:

¨      витрати на курси підвищення кваліфікації робітників, зайнятих розробкою програми 500 грн.;

¨      виплата заробітної плати розробникам  1000 грн.;

¨      нарахування на фонд заробітної плати розробників;

¨      витрати на державну реєстрацію авторських прав  300 грн.;

¨      сума амортизації комп’ютера, використаного для розробки  200 грн.;

¨      вартість використаних матеріалів (дискет) 25 грн.

В обліку підприємства було зроблено такий запис:

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

1

Понесені витрати на підготовку спеціалістів

500

12

685

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

100

641

685

3

Нарахована заробітна плата розробникам

1000

12

661

4

Відображено суму нарахувань до ЄСВ

370

12

651

5

Проведена державна реєстрація авторських прав (отримано свідоцтво)

300

12

685

6

Списано вартість використаних дискет

25

12

22

7

Нараховано знос комп’ютера

200

12

131

8

Перераховано кошти за послуги підготовки спеціалістів та державній реєстрації НМА

900

685

311

 

6. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ “Янтар” вніс легковий автомобіль. Експертна вартість автомобіля становить 9000 грн. В бухобліку підприємства було зроблено такий запис:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

46

7500

641

46

1500

 

7. На 1.01.2016 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

5.01.2016 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю.

11.01.2016 р.підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП, за методом списання запасів – середньозваженої вартості. Дохід від реалізації склав – 15000 грн. в т.ч. ПДВ.

В обліку підприємства було зроблено такий запис :

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      Проводка

Дт

Кт

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації ГП

15000

631

701

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

3000

641

701

3

Списано виробничу собівартість реалізованої ГП

9800

901

26

4

Визначено фінансовий результат від операції реалізації ГП

18000

701

791

9800

791

901

5

Надійшла на розрахунковий рахунок оплата від покупця

15000

311

631

 

8. Виробниче підприємство відвантажило покупцю продукцію особистого виробництва на суму 1200 грн. (в т.ч. ПДВ) по собівартості 750 грн. В бухобліку підприємства було зроблено такий запис:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

361

701

1200

701

641

200

901

26

750

311

361

1200

641

311

200

793

901

750

701

793

1000

 

Варіант 6

 

1. На початок року справедлива вартість виробничого обладнання становила 42000 грн. Первісна вартість обладнання становила 45000 грн., сума нарахованого зносу – 8000 грн. На підприємстві було вирішено провести переоцінку обладнання, за результатами переоцінки значиться: первісна вартість – 49400 грн.; сума зносу – 9020 грн.

В бухобліку результати переоцінки було відображено так:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

423

40380

13

423

1020

 

2. На підприємстві не велика номенклатура матеріалів, що використовується у виробництві. Поточний облік матеріалів ведеться за фактичною собівартістю.

      Залишок матеріалу А на складі на 01.07.2016 р. склав 460 тонн на суму 9100 грн. У липні на склад надійшло 1540 тонн матеріалу А вартістю 31300 грн. За липень зі складу у виробництво відпущено 1600 тонн, залишок матеріалу А на складі на 1 серпня – 400 тонн.

      За даними відомості руху матеріалів у грошовій формі ( ф. 10 ) за липень вартість матеріалу А, відпущеного у виробництво, становить 32512 грн.

Згідно із відомістю обліку залишків матеріалів на складі ( ф. М – 14 ) вартість залишку матеріалу А на складі на 1 серпня становить 8128 грн.

      Перевірити правильність оцінки використаних у виробництві матеріальних цінностей та їх залишків на складі.

 

3. Вартість будівельних матеріалів (298 грн.), відпущених підприємством своєму робітнику Коваль Т.А. без оплати, не оподаткована прибутковим податком з громадян.

 

4. Заступнику директора підприємства Сапону А.А., який перебував у відрядженні у м. Васильків Київської області з 16 по 26 березня 2016 р. з метою оформлення замовлення на запасні частини, бухгалтерією підприємства відшкодовано витрати:

 • на проїзд автобусом в обидва кінці ( квитки не надані ) – 55 грн.;
 • добові за 10 діб – 180 грн.;
 • витрати на проживання в готелі згідно із квитанцією за 10 діб – 175 грн.;
 • разом – 410 грн.

До авансового звіту додано тільки посвідчення про відрядження.

 

5. У січні 2016 р. засновником було внесено до статутного капіталу основні засоби (меблі). У бухгалтерію підприємства було пред’явлено накладну та рахунок – фактуру торговельного підприємства, що займається реалізацією меблів. На підставі цих документів у бухгалтерському обліку були зроблені такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

46

4583

644

46

917

 

6. Підприємство отримало короткостроковий кредит для збільшення обігових коштів на суму 8000 грн., за рахунок якого придбало 1000 од. товару  з метою перепродажу. Договірна ціна – 5 грн. за од. (без ПДВ). Транспортні витрати – 750 грн. (без ПДВ). Додаткові витрати склали: послуга по розвантаженню та розміщенню товарів на складі – 200 грн. (без ПДВ), нарахування відсотків по банківському кредиту (з розрахунку 60 % річних), проведення рекламної компанії – 2000 грн. (без ПДВ). В бухобліку результати переоцінки було відображено так:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

311

601

8000

281

631

5000

641

631

1000

281

685

750

641

685

150

281

685

200

641

685

40

951

684

400

93

685

2000

641

685

400

 

7. На підприємстві за березень 2016 р. працівниці Соболевій О.К. була нарахована заробітна плата у розмірі 1720 грн. Соболева О.К. має посвідчення “чорнобильця 3-ої категорії”. Крім того, вона має двох дітей (10 років та 13 років), що підтверджується копіями свідоцтв про народження дітей та довідкою з місця роботи чоловіка. Податок з доходів фізичних осіб за місяць склав 50 грн.

 

8. Підприємством 15.04.2016 р. за чеком № 042428 було отримано 1200 грн. На виплату заробітної плати, 100 грн. – на господарські потреби, 150 грн. – на відрядження. На підставі розрахункових відомостей  на виплату заробітної плати списано :

18.04.- 650 грн.

18.04. – 200 грн.

20.04 – 300 грн.

            За даними видаткових касових ордерів 19.04. було видано на відрядження 200 грн., 19.04. на господарські потреби – 100 грн.

 

Варіант 7

 

1. Підприємство придбало комп’ютерну програму вартістю 1800 грн. (в т.ч. ПДВ). Вартість послуг по встановленню програми склала 120 грн. (в т.ч. ПДВ). На придбання програми підприємство взяло короткостроковий кредит у банку строком на 6 місяців в розмірі 1500 грн. під 120 % річних.

В обліку підприємства було зроблено такий запис:

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух. проводка

Дт

Кт

1

Отримано короткостроковий кредит у банку

1500

311

501

2

Нараховано відсотки по отриманому кредиту

800

94

501

3

Отримано комп’ютерну програму від постачальника

1500

12

631

4

Відображено суму ПДВ

250

641

631

5

Відображено витрати на встановлення програми

100

12

631

6

Відображено суму ПДВ

20

641

631

7

Перераховано кошти постачальнику за програму та за її встановлення

1870

631

311

 

2. Підприємство нарахувало заробітну плату своїм працівникам за березень 2016 р. у розмірі 10000 грн. зі строком її виплати 4.04.2016 р. 28.03.2016 р. керівництвом підприємства було прийнято рішення про виплату заробітної плати матеріалами, раніше придбаними для власних виробничих потреб. Закупівельна вартість таких матеріалів склала 7000 грн. без ПДВ. Ціна матеріалів, за якою зараховується заборгованість із заробітної плати, склала    8000 грн. Звичайна ціна на них 8000 грн.

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

 1. 1.  

Нарахування заробітної плати за вересень

10000

92

661

 1. 2.  

Відображено суму нарахувань до ЄСВ

3700

92

651

 1. 3.  

Утримання податку з доходів фізичних осіб

1850

661

641

 1. 4.  

Списання вартості товарів

7000

901

201

 

3. В обліку підприємства виправлення браку було зроблено наступними записами:

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

 1. 1.  

Виявлено виправний брак виробництва

2000

24

23

 1. 2.  

Нараховано зарплату працівникам, зайнятим виправленням браку

450

23

661

 1. 3.  

Відображено суму нарахувань до ЄСВ

144

23

651

 1. 4.  

Списано вартість матеріалів на виправлення браку

250

24

201

 1. 5.  

Утримано з винної особи на відшкодування збитків від браку

500

661

24

 1. 6.  

Віднесено суму виправленого браку на витрати виробництва

2000

23

24

 

4. На 1.01.2016 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

5.01.2016 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю.

11.01.2016 р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП. Дохід від реалізації склав 18000 грн. (з ПДВ).

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції підприємства з реалізації ГП та визначити собівартість реалізованої ГП за методом FIFO.

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бух.      проводка

Дт

Кт

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації ГП

15000

631

701

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

3000

641

701

3

Списано виробничу собівартість реалізованої ГП

10000

901

26

4

Визначено фінансовий результат від операції реалізації ГП

18000

701

791

10000

791

901

5

Надійшла на розрахунковий рахунок оплата від покупця

15000

311

631

 

5. Підприємством здано до банку одержану від замовників готівкою виручку від реалізації послуг:

 

Дата

Сума, грн.

2.02.2016 р.

11000

5.02.2016 р.

40000

9.02.2016 р.

5000

10.02.2016 р.

2000

11.02.2016 р.

3500

15.02.2016 р.

14000

16.02.2016 р.

12600

 

6. Первісна вартість обладнання становить 10 тис. грн. очікуваний строк служби – 5 років. Плановий випуск продукції – 50 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість обладнання у вигляді матеріалів – 1000 грн.

Обраний метод амортизації на ТОВ “Кварц” - виробничий. Квартальна сума амортизації для даного обладнання визначена 380 грн., якщо фактичний обсяг виробництва становить 2 тис. одиниць продукції.

 

7. Оприбутковано 2 пачки паперу канцелярського, що був придбаний підзвітною особою Кравченко О.М. вартість однієї пачки паперу без ПДВ – 8,40 грн. в бухобліку дані операції було відображено:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

22

372

14

641

372

2,80

 

8. При утворенні підприємства в загальній сумі статутного капіталу - 30000 грн., один із засновників зробив внесок в статутний капітал виробничу лінію справедлива вартість якої становить 11000 грн., витрати на доставку та монтаж склали 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). В обліку були зроблені наступні проводки:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

46

40

30000

10

46

11000

152

685

1000

64

685

200

10

152

1000

 

Варіант 8

 

1. В 2016 році ТОВ “Янтар” придбало адміністративну споруду вартістю 1200 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). Ремонт споруди становить :

Матеріалів – 24 тис. грн. з ПДВ;

Зарплата – 1200 грн. ;

Відрахування до ЄСВ – 450 грн. ;

Виплата сторонній організації – 1800 грн. з ПДВ.

Після ремонту споруду введено в експлуатацію. В обліку були зроблені наступні проводки:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

63

1000000

641

63

200000

201

63

20000

641

63

4000

93

66

1200

93

65

450

93

685

1800

641

685

300

 

2. Начальник цеху № 1 Іванов М.Т. перебував у відрядженні з метою монтажу обладнання, реалізованого підприємством харківському МП “Альфа”, протягом 50 діб. У наявності є авансовий звіт № 37 від 15.04.2016 р., пояснювальні документи до нього (квитки на проїзд залізницею, посвідчення про відрядження, квитанція про сплату вартості проживання в готелі.)

 

3. Підприємство вирішило реалізувати споруду. Первісна вартість споруди склала 17300 грн. знос на дату реалізації склав –5600грн. доход від реалізації склав 18000 грн. в т.ч. ПДВ.

 

Дт

Кт

Сума, грн.

377

742

18000

311

377

18000

742

641

3000

972

10

11700

131

10

5600

793

972

11700

742

793

15000

 

4. Нарахована заробітна плата співробітникам адміністративного апарату:

 

Дт

Кт

Сума, грн..

23

661

4000

23

651

1300

23

372

560

10

131

50

12

133

45

 

5. На 1.01.2016 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

5.01.2016 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю.

11.01.2016 р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП.

ГП та визначити собівартість реалізованої ГП за методом середньозваженої вартості. Доход від реалізації склав 15000 грн. в т.ч. ПДВ.

 

Дт

Кт

Сума, грн..

361

701

15000

701

641

3000

901

26

10000

701

791

12000

791

901

10000

311

361

15000

 

6. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки, причому обсяг виробництва, що планується :

1 рік – 300000 одиниць;

2 рік – 400000 одиниць;

3 рік – 650000 одиниць;

4 рік – 250000 одиниць.

            Підприємством обрано виробничий метод амортизації основних засобів. За розрахунками на підприємстві визначено такі суми амортизаційних відрахувань :

1 рік – 80 тис. грн.;

2 рік – 80 тис. грн;

3 рік – 80 тис. грн;

4 рік – 80 тис. грн.

 

7. Кредиторську (6098) і дебіторську (1534 грн.) заборгованість, за якою минув термін позовної давності, у квітні 2016 р. віднесено на фінансові результати діяльності підприємства та оподатковано ПДВ ( сума податку відповідно 1019 грн. і 307 грн.)

 

8. При виникненні підприємства був створений уставний капітал у розмірі – 37500 грн. засновниками підприємства є як фізичні, так і юридичні особи. Доля кожного з них в уставному капіталі склала : Іванов А.А. – 15 % - 5625 грн., Уманець К.Д. – 40 % - 15000 грн., ООО “Камелія” – 45 % - 16875 грн. З них Іванов та Уманець внесли грошима, ООО “Камелія” – МШП.В обліку були зроблені наступні проводки:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

46

40

37500

301

46

5625

311

301

5625

22

46

16875

 

Варіант 9

 

1. Товариство придбало офісні меблі вартістю 4800 грн. (в т.ч. ПДВ). Оплатило витрати за доставку меблів у сумі 360 грн. (в т.ч. ПДВ). Оплатило витрати на складання і встановлення меблів у сумі 240 грн. (в т.ч. ПДВ).

В бухобліку підприємства було зроблено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

63

4800

63

31

4800

685

31

360

10

66,65

250

2. На 1.01.2016 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю. 5.01.2016 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю. 11.01.2016 р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП. Доход від реалізації ГП склав 15000 грн. без ПДВ.

Перевірити правильність оцінки використаної ГП та визначення фінансового результату, при умові застосування методу FIFO.

 

Дт

Кт

Сума, грн.

361

701

15000

701

641

2500

901

26

9800

701

791

12500

791

901

9800

311

361

15000

 

3. Підприємство має кредиторську заборгованість в сумі 2000 дол. США по курсу НБУ 24,0 грн. за 1 дол. США. Заборгованість протягом звітного періоду не погашалась. Курс НБУ на кінець звітного періоду склав 24,04 грн. за 1 дол. США. В бухобліку були проведені наступні записи: 

 

Дт

Кт

Сума, грн.

362

714

800

714

791

800

 

4. Авансові звіти на відрядження в межах території України затверджує головний бухгалтер, а в зарубіжні країни – директор підприємства. До авансових звітів підзвітних осіб прокладено квитки на проїзд і квитанції на проживання в готелях.

 

5. У розрахункових документах за матеріали, що надійшли на підприємство 28.03.16 р. на загальну суму 790 грн., сума ПДВ не вказана, напис “без ПДВ” відсутній. Бухгалтер Замкова Д.О. самостійно вирахувала суму ПДВ – 158 грн. і відобразила її за дебетом рахунка 64 на дату оприбуткування матеріалів на складі.

 

6. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало метод зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації і визначено в розмірі 140000 грн. в рік.

 

7. Підприємство з ремонту побутової техніки передплатило на перше півріччя 2016 р. такі видання: “Бізнес - комплект”, “Урядовий кур’єр”, “Український футбол”, “Галицькі контракти”. Загальна сума передплати була віднесена на валові витрати та адміністративні витрати січня 2016 р.

 

8. За даними Головної книги підприємства бухгалтерські записи про нарахування витрат на оплату праці та відрахувань на заробітну плату у березні 2016 р. були такі (коефіцієнт  по єсв – 37 %):

 

Дт

Кт

Сума, грн.

23

661

4710

92

661

7770

23

651

4067

23

656

100

Варіант 0

 

1. Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 3000 дол. США по курсу НБУ 26,06 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс 26,0 грн. за 1 дол. США. В бухобліку були зроблені такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

945

632

900

791

945

900

 

2. Підприємство зареєстровано 07.12.2015 р. Згідно даних бухгалтерії розмір статутного капіталу відображено на суму 3375 грн., а за статутом розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю становить 39017 грн. у головній книзі відображено залишок на рахунку 46 станом на  01.01.2016 р. на суму 35642 грн.

 

3. У працівників фірми є власні автомобілі, що зазвичай використовувалися також для виконання виробничих завдань фірми, хоч відповідних договорів на це укладено не було. На валові витрати відносилась вартість придбання палива, запасних частин, оплата охорони та стоянки для автомобілів.

 

4. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало метод подвійного зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації і визначено в розмірі 140000 грн. в рік.

 

5. Працівник згідно з виконавчим листом є платником аліментів на одну неповнолітню дитину. Стягувач аліментів проживає за межами населеного пункту (поштовий збір із суми переказу становить 4,1 %). Розмір нарахованої заробітної плати платника аліментів 1880 грн. у бухобліку підприємства здійснено такі записи:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

23

661

1880

661

385

120

661

641

57,35

661

651

67,68

661

301

1634,97

 

6. Згідно з договором на касове обслуговування для підприємства встановлено ліміт каси – 30 грн. дані касових звітів за лютий 2016 р. наведено нижче:

 

Дата

Залишок на початок дня

Надходження

Витрачання

Залишок на кінець дня

У тому числі на виплату ЗП

02.02.

25

180

170

35

-

03.02.

35

1140

40

1135

1100

05.02.

1135

200

1000

335

100

09.02.

335

110

-

445

100

10.02.

445

-

50

395

50

11.02.

395

-

345

50

-

 

7. Мале підприємство має на балансі трикімнатну квартиру. Згідно з актом приймання – передачі у квітні 2016 р. у квартирі проведений ремонт вартістю 6734 грн., у тому числі ПДВ – 1122 грн. Витрати на ремонт в бухобліку були відображені записами:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

993

631

5612

941

631

1122

631

311

6734

 

8. Приватне підприємство у квітні 2016 р. реалізувало склад. Первісна вартість складу – 30000 грн., нарахований знос (станом на 01.04.2016 р.) – 20000 грн., а ціна реалізації – 9000 грн. (в т.ч. ПДВ). У бухобліку операція відображена так:

 

Дт

Кт

Сума, грн.

131

103

20000

976

103

10000

377

742

90000

641

742

4500

 

 

 

 

 

 

Розроблено __________________     к.е.н., доцент Бондаренко О.М.

                                                          (підпис)                                           (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)