Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«АУДИТ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітня програма /

спеціалізація

 

«Облік і аудит» /

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т. В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

Київ – 2018

 

Розробник(и):

 

Проскура К. П., д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту, katarinam@ukr.net
Битківська А. В., к.е.н., старший викладач кафедри аудиту, annabytkivska@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

5

 

Форма підсумкового контролю —

залік

      

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Проскура К. П., 2018

© Битківська А. В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………..

6

Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств……………………………

6

Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві……………………

6

Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств………………………………….

6

Тема 4. Аудит податку на додану вартість………………………………………….

7

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)…………………………………………………………..

 

7

Тема 6. Аудит акцизного податку…………………………………………………...

7

Тема 7. Аудит інших податків……………………………………………………….

7

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства………….

7

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування………………..

7

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування……………………

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

9

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

12

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

12

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………

 

13

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………

 

14

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..

14

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………….

 

16

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)………………………………………………………………………………….

 

 

17

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку…….

17

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік……………………..

18

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………

19

7.1. Основна література ………………………………………………………...

19

7.2. Додаткова література ………………………………………………………

19

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси………………………...........

20

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Анотація навчальної дисципліни:

З процесом оподаткування підприємств тісно пов’язана необхідність формування облікових даних, необхідних для визначення оподаткованої бази, обліку нарахованих та сплачених податків, організації контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податків підприємством. При цьому функції контролю за нарахуванням та сплатою податків виконують як органи внутрішнього контролю підприємства, так і поширеною є практика зовнішнього контролю, що може здійснюватися незалежними аудиторами. Здійснення податкового аудиту на підприємстві незалежними аудиторами сприяє зниженню підприємницького та податкового ризиків, уникненню помилок, пов’язаних з податковими розрахунками, оптимізації оподаткування, забезпеченню впевненості користувачів у достовірності податкової звітності. Саме тому аудит оподаткування останнім часом став однією з аудиторських послуг (перевірок), яка користується значним попитом у замовників, що таким чином прагнуть оптимізувати розміри сплачуваних податків та убезпечити себе від значних фінансових втрат, що потенційно виникають внаслідок порушення податкового законодавства. Здійснення аудиту оподаткування вимагає спеціальних знань та навиків аудиторів.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін: “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Основи фінансово-господарського контролю”, “Аудит”, “Аналіз господарської діяльності”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”.

Мета дисципліни – дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» базується на фундаментальних знаннях з таких курсів як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий аналіз суб’єктів підприємницької діяльності», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні інформаційні системи в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • сформувати та розвинути у студентів глобальні, загальні і професійні компетентності у сфері аудиту оподаткування підприємницької діяльності;
 •  розкрити сутність, значення і роль аудиту оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання; засвоїти методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств, перспективи удосконалення професійної діяльності аудиторів в даному напрямі;
 •  розкрити особливості організації, документування та методичні прийоми при здійсненні аудиту оподаткування підприємницької діяльності в розрізі окремих податків;
 •  оволодіти знаннями щодо окремих вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування (планування проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг, формування аудиторських доказів, оформлення аудиторської документації (робочих документів), аудиторських звітів);
 •  навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних аудиторських завдань щодо перевірки правильності нарахування та сплати податків підприємством, звітування до контролюючих органів, виявлення та усунення порушень податкового законодавства, консультування підприємств з питань оподаткування та надання інших аудиторських послуг;
 •  розвинути у студентів аналітичні здібності і творче мислення при роботі з інформацією, спонукати до самонавчання, самовдосконалення, набуття актуальних знань і досвіду;
 •  активізувати науково-дослідну діяльність студентів з вивчення, використання та вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань оподаткування, застосування норм податкового законодавства при вирішенні практичних завдань з аудиту оподаткування підприємств.

Предмет дисципліни теоретичні та практичні основи оподаткування підприємств та контролю та дотриманням платниками податків норм податкового законодавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у галузі аудиту оподаткування підприємницької діяльності, зокрема, сучасних категорій, теорій, концепцій і технологій аудиту оподаткування підприємницької діяльності; норм податкового законодавства.___ ________________________________________
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері аудиту оподаткування підприємницької діяльності, зокрема, застосовувати норми податкового законодавства при виконанні завдань з аудиту оподаткування; розробляти та застосовувати методики аудиторської перевірки податку на додану вартість, ПДФО, військового збору і ЄСВ; акцизного податку та інших податків і платежів; інтегрувати на практиці відповідні знання та навики щодо прийняття і документування виконання завдань з аудиту оподаткування, оцінювання бізнесу клієнта, оцінювання ризиків діяльності, суттєвості помилок, планування та перевірки податкових звітів. _                                                                                 ______
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі аудиту оподаткування підприємницької діяльності, зокрема, надання рекомендацій щодо порядку виправлення виявлених помилок та порушень податкового законодавства, допущених платниками податків; здатність здійснювати ділове листування із замовником аудиту оподаткування та іншими учасниками аудиторського процесу.                                                     ________
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність надавати консалтингові послуги з питань оподаткування, розрахунку податків та складання податкової звітності для клієнтів, податкового планування та оптимізації розмірів податкових платежів підприємства, надання інших аудиторських послуг у сфері оподаткування._                                                                                               _____

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

 

Сутність аудиту оподаткування підприємств, його види, мета і завдання. Вимоги міжнародних стандартів аудиту і тип завдання з податкового аудиту, його предмет та застосовувані критерії. Характеристика податкового аудиту і аудиту оподаткування: спільне та відмінне. Аудит податків як завдання з виконання узгоджених процедур. Аудит податків як аудиторська послуга.

Аудит податків як завдання з надання впевненості. Оцінка належності критеріїв за такими характеристиками, як доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість. Характер тристоронніх відносини у завданні з податкового аудиту (платник – аудитор – держава). Характер двосторонніх відносини у завданні з аудиту податків (платник – аудитор). Етичні вимоги при виконанні завдання з аудиту оподаткування підприємств.

 

Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

 

Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки. Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше подовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з аудиту оподаткування. Загальні аспекти планування аудиту оподаткування. Загальні оцінки суттєвості, рівня аудиторського ризику. Джерела та процедури отримання доказів. Аудиторська вибірка та інші вибіркові процедури. Загальні вимоги до робочих документів аудитора. Пояснення відповідальної сторони. Консультування із складних та спірних питань. Документування в завданні з податкового аудиту.

 

Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

 

Завдання аудиту податку на прибуток підприємств. Нормативна база та методичні підходи до розрахунку податку на прибуток підприємств. План і програма перевірки. Джерела інформації для аудиту податку на прибуток підприємств, оцінка достовірності і достатності аудиторських доказів. Методика перевірки показників декларації з податку на прибуток підприємств. Оцінка аудиторського ризику та суттєвості при перевірці податку на прибуток підприємств. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та повноти сплати податку. Процедури перевірки доходів і витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток. Аудит найбільш актуальних позицій – операцій з пов’язаними особами та контрольованими операціями. Методика перевірки відстрочених податкових активів та зобов’язань і витрат з податку на прибуток. Склад робочих документів аудитора. Заключні процедури аудиту податку на прибуток. Узагальнення результатів перевірки, надання звіту.

 

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

 

Завдання аудиту податку на додану вартість. Правові основи оподаткування ПДВ та методика обчислення податку. План і програма перевірки. Джерела інформації для аудиту ПДВ, оцінка достовірності і достатності аудиторських доказів. Оцінка аудиторських ризиків та суттєвості. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та повноти сплати (відшкодування) податку. Методика перевірки показників декларації з ПДВ та даних реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Документування перевірки податку на додану вартість. Процедури перевірки дотримання норм податкового законодавства. Заключні процедури аудиту податку на додану вартість. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

 

Правові основи аудиту оподаткування доходів фізичних осіб. Підходи до організації і методики виконання процедур аудиторської перевірки ПДФО, військового збору і ЄСВ. План і програма перевірки. Процедури аудиторської перевірки ПДФО, військового збору і ЄСВ, аудиторські докази. Оцінка аудиторських ризиків. Специфічні аспекти аудиту ПДФО, військового збору і ЄСВ. Склад робочих документів аудитора. Оформлення результатів перевірки.

 

Тема 6. Аудит акцизного податку

 

Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки акцизного податку. Правові основи акцизного оподаткування. Програма і процедури аудиторської перевірки акцизного податку та окремими групами підакцизних товарів. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та сплати акцизного податку. Взаємодія з державними органами та третіми особами при аудиті акцизного податку. Відповідальність управлінського персоналу. Склад робочих документів аудитора. Оформлення результатів перевірки.

 

Тема 7. Аудит інших податків

 

Аудит податку на майно. Склад податку: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю). Аудит податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Аудит транспортного податку; платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Плата за землю: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, податкові пільги, терміни сплати. Аудит збору за спеціальне використання води. Аудит екологічного податку, платники податку, хто не є платниками, об’єкт та база оподаткування. Ставки податку в залежності від видів забруднення та особливості їх застосування. Порядок подання звітності та сплати податку. Планування, оцінка аудиторських ризиків, оцінка суттєвості. Аналіз нормативної бази. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

 

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

 

Узагальнення результатів аудиту оподаткування, аналіз та систематизація виявлених порушень. Аналіз і систематизація виявлених порушень та надання пропозицій замовнику. Види аудиторських звітів. Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту та аудиту податків. Інша інформація й пояснення у звіті. Підстава для модифікації думки аудитора. Підстава для відмови від виконання завдання.

 

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

 

Форми консультування з питань оподаткування. Правові відносини аудитора та замовника щодо консультування з питань оподаткування. Порядок надання послуг з консалтингу. Методика консультування замовника з податкових питань. Аналіз діючої системи оподаткування і розробка пропозицій щодо формування оптимальної системи оподаткування, виходячи зі специфіки діяльності клієнта. Податкове планування, прогнозування, оптимізація розмірів податкових платежів. Відповідальність консультанта перед замовником та державою. Оформлення результатів консалтингу.

 

 

 

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

 

Визначення бази оподаткування та розрахунок сум податків до сплати для клієнта. Складання податкових декларацій. Виправлення помилок в податкових деклараціях та розробка рекомендацій щодо їх виправлення. Представництво інтересів клієнта в органах державної реєстрації, податкових органах, фондах соціального страхування та інших державних органах. Супроводження клієнта в процесі адміністративного або судового оскарження результатів податкових перевірок. Підвищення кваліфікації персоналу з питань оподаткування.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компонента «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

5

2

Семінарське заняття 2.
Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

5

3

Семінарське заняття 3.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

10

4

Семінарське заняття 4.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

10

5

Семінарське заняття 5.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

5

6

Семінарське заняття 6.

Тема 6. Аудит акцизного податку

5

7

Семінарське заняття 7.

Тема 7. Аудит інших податків

5

8

Семінарське заняття 8.

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

5

9

Семінарське заняття 9.

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

5

10

Семінарське заняття 10.

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

5

11

Семінарське заняття 11.

Теми 1 – 10

10

12

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

8. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

10

9. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

10. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення вибіркових дисциплін;

− підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення вибіркових дисциплін.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення вибіркових дисциплін здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

− відповідей на теоретичні питання;

− розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої програми навчальної дисципліни та виконання вимог Карти навчальної роботи студентів.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» здійснюється на основі результатів виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт та самостійної роботи.

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 12, у тому числі:

 • 1 заняття – контрольна (модульна) робота (оцінюються окремо);
 • 11 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу.

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 70 балів.

Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформлені в окремому зошиті або на стандартних скріплених у зшив аркушах паперу (А4). Виконання обов’язкових індивідуальних практичних завдань здійснюється під час практичних занять і оцінюється окремо. Оцінюванню підлягають результати захисту 5-ти індивідуальних практичних завдань. Враховується повнота і якість оформлення завдань, якість презентації виконаних завдань в аудиторії в ході співбесіди з викладачем. Під час оцінювання результатів виконання 5-ти завдань враховується також повнота і якість оформлення звіту та якість його презентації студентом в аудиторії.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Загальна оцінка контрольної (модульної) роботи від 0 до 10 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

Загальна оцінка за семестр (відповіді (виступи) на аудиторних заняттях та результати виконання контрольних (модульних) робіт) складає від 0 до 80 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компрнента «Аудит та державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

3

2

Контактне заняття 2.
Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

3

3

Контактне заняття 3.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

4

4

Контактне заняття 4.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 6. Аудит акцизного податку

3

7

Контактне заняття 7.

Тема 7. Аудит інших податків

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

3

9

Контактне заняття 9.

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

3

10

Контактне заняття 10.

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

3

11

Контактне заняття 11.

Теми 1 – 5

3

12

Контактне заняття 12.

Теми 6 – 10

3

13

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє самостійне завдання (письмова контрольна робота) – обов’язкове

30

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

20

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

20

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

20

6. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою

20

7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

20

8. Підготовка наукових публікацій

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 40 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 10 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 30 балів;

- виконання індивідуального завдання − 20 балів,

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 50 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-2 бал і ситуаційне завдання в 0-6 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студентів (СРС) є однією з форм організації навчання, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

СРС з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • відпрацювання виконання домашніх завдань;
 • виконання завдань дослідницького характеру, в т.ч. дослідницьких проектів та інших робіт з використанням інноваційних наробок кафедри;
 • підготовку до семінарських (практичних) занять, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
 • виконання індивідуальних завдань для СРС (виконання індивідуальних практичних завдань (тексти завдань додаються), написання реферату або підготовка есе, аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій з проблематики аудиту оподаткування підприємницької діяльності та презентацій за заданою тематикою, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), переклад іншомовних текстів нормативних та інших матеріалів) у відповідності з графіком.

Перелік завдань для виконання СРС з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» та кількість балів, які можна отримати за виконання різних видів завдань з СРС, подано у Карті навчальної роботи студента. Карта НРС є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій тощо.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в табл.

 

Види та форми СРС

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний огляд наукових публікацій

2.4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у дискусії

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Робочою програмою дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» передбачено виконання на вибір студентами індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту Power Point. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи попередньо узгоджуються з викладачем і затверджуються на підставі заяви студента. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, участь у виконані дослідницької роботи кафедри, переклад іншомовних текстів з проблематики аудиту оподаткування підприємницької діяльності.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці. Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 20 балів.

 

Види індивідуальних завдань*

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з проблематики аудиту оподаткування підприємницької діяльності

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

8. Підготовка наукових публікацій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 30 балів.

 

30 балів (20+10)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

20 балів

(12+8)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів зпзисту).

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік проводиться під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою навчальної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

– для студентів денної форми навчання − не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

− для студентів заочної форми навчання − за розкладом сесії.

 

 

 

 

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

Завдання № 1.

1. Проблеми законодавчого регулювання аудиторської перевірки податкових розрахунків та податкової звітності в Україні.

2. Оцінка аудиторського ризику та суттєвості при перевірці податку на прибуток підприємств.

3. Види витрат підприємства з метою визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

4. Особливості оформлення та реєстрації податкових накладних, які мають враховуватися при проведенні аудиту розрахунків з ПДВ.

5. Порядок аудиторської перевірки податкових соціальних пільг.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 3. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 1. – 1142с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
 5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 2. – 533с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть2.pdf
 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 3. – 121с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть3.pdf

 

7.2. Додаткова література

 

 1. Аудит оподаткування підприємств [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О. А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К. : [б. в.], 2012. - 350 с.
 2. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с.
 3. Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/ files/temp/ 1482009298.pdf.
 4. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами  системи  контролю якості аудиторських послуг»», затв. рішенням Аудиторської палати України  27.09.2007 р. № 182/4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/kontrol-yakosti.
 5. Петрик О.А. Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації /О.А. Петрик // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12562/1/38_190-197_Vis_722_menegment.pdf.
 6. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
 7. Іванов Ю.Б. Податкова система [Текст]: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 c.
 8. Довгалюк В.І. Податкова система [Текст]: навч. посіб. / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 9. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації [Монографія]. – Київ: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.

 

 1.  Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Нормативні документи Аудиторської палати України. Режим доступу: http://www.apu.com.ua
 2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/