Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит оподаткування підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт № 1 та № 2

з дисципліни «Аудит оподаткування підприємств»

для студентів другого магістерського рівня вищої освіти

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри обліку та аналізу

Протокол № __ від _____________ 2019 р.

                                                                             № ____ від ____________2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2019

 

 

ВСТУП (ПЕРЕДМОВА)

 

Мета вивчення дисципліни «Аудит оподаткування підприємств» полягає у здобутті студентами знань з міжнародних облікових систем та їх відмінностей від Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що затверджена Кабінетом міністрів України, передбачено запровадження в підприємствах і організаціях України Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Необхідність такого запровадження зумовлена розширенням Україною та її суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних зв’язків з іншими країнами, збільшенням в Україні підприємств з іноземним капіталом, що вимагає зіставності показників фінансової звітності підприємств, яка може бути досягнута лише через уніфікацію облікових систем підприємств та організацій України за допомогою Міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності.

Вивчення цієї дисципліни сприятиме формуванню фахівців з бухгалтерського обліку відповідно до нових тенденцій та вимог підготовки висококваліфікованих спеціалістів обліково-економічного напряму, здатних використовувати специфіку Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання вивчення дисципліни «Аудит оподаткування підприємств» полягає в удосконаленні та розширенні знань студентів у сфері бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов’язань із застосуванням МСФЗ.

Метою виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є перевірка рівня засвоєння студентами отриманих теоретичних знань і застосування набутих практичних навичок складання фінансової звітності за МСФЗ.

Згідно з навчальним планом студенти з навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» виконують контрольну роботу, яка є важливою формою самостійного вивчення курсу.

Контрольна робота є безпосереднім проявом активної і цілеспрямованої участі студента у поглибленому вивченні дисципліни, що вагомо впливає на формування студента як майбутнього фахівця, який вміє самостійно працювати з спеціальною економічною та нормативно-правовою літературою, аналізувати матеріали, узагальнювати та робити власні висновки.

Виконання контрольної роботи з дисципліни ««Аудит оподаткування підприємств» є однією із форм реалізації самостійної роботи студентів. Завдання запропоновані в контрольній роботі підготовлені відповідно до тем робочої навчальної програми. Виконання цієї контрольної роботи є обов’язковою умовою складання диференційованого семестрового контролю (заліку). Якість виконання та захисту контрольної роботи оцінюється за визначеними балами.

 

 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З метою закріплення та практичного застосування набутих теоретичних знань з МСФЗ студенти повинні виконати контрольну роботу.

Контрольна робота складається з таких структурних елементів: титульного аркуша (Додаток 1), завдання (Додаток 2), змісту, вступу, основної (теоретичної та практичної) частини, висновків, списку літератури, додатків.

На титульному аркуші вказується назва вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; спеціальність, дисципліна, з якої робота виконується; номер варіанта, прізвище та ініціали студента, його групу; науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище й ініціали керівника. Титульний аркуш повинен містити номер варіанта. Взірець титульного аркуша поданий в додатку до методичних рекомендацій.

У змісті студенти вказують назву та номери початкових сторінок вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

У вступі розкривається мета й основні завдання контрольної роботи, характеризується її структура та джерела інформації.

Основний текст контрольної роботи складається з теоретичної та практичної частини. Теоретична частина контрольної роботи передбачає висвітлення теоретичних положень відповідно до заданих питань (двох теоретичних запитань). Крім того, теоретична частина містить тестові завдання (10 для кожного варіанту), на які студент повинен дати відповіді. У практичній частині виконують розрахунки фінансових показників відповідно до заданого завдання на основі фінансової звітності.

Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 або у зошиті.

У висновках подається стислий виклад основного змісту контрольної роботи, проводиться аналіз виконання поставлених у вступі завдань.

Список літератури розміщують за алфавітом або у послідовності здійснення посилань на використані джерела у тексті за їхньою наскрізною нумерацією.

В додатках до контрольної роботи наводяться матеріали, які використовувалися для написання основного змісту роботи.

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання контрольної роботи складено у 30 варіантах, що присвоюються студенту викладачем відповідно до списку у журналі академічної групи. Перелік номерів теоретичних запитань, що відповідають варіанту контрольної роботи, наведено в табл. 2.

Основна частина контрольної роботи складається з восьми завдань, до яких включено два теоретичних питання, п’ять тестових і одне практичне завдання (одна задача).

Відповіді на теоретичні питання повинні засвідчити рівень засвоєння знань студента не лише основної, але і додаткової літератури. Обсяг викладу відповіді на теоретичне завдання не є чітко регламентованим, але студент повинен дати вичерпну відповідь на питання.

При виконанні тестових завдань потрібно переписати тести і вказати номер правильного варіанту відповіді. 

Практичні завдання (задачі) повинні містити формули для їх розв’язання, власне розв’язок та відповідь на поставлене завдання.

 

 

ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (Контрольна робота № 1)

Частина 1. Перелік теоретичних завдань, які підлягають висвітленню (1 завдання - 2 розділи)

Виконати завдання з підготовки інформації, за результатами якого сформулювати довідку (надати письмову консультацію на запит клієнта) із двох розділів.

Суть запитання клієнта полягає в такому:

Суб’єкт господарювання провадить певний вид діяльності(Перелік видів діяльності узагальнено у табл. 2). З метою раціональної організації своєї діяльності, ведення обліку та запровадження системи податкового планування підприємство просить надати консультацію за такими питаннями та у такому розрізі:

а) які контролюючі органи (зовнішні та внутрішні) та за яких умов мають право здійснювати контроль акціонерного товариства (Розділ I) та

б) які податки має сплачувати суб’єкт господарювання (Розділ II)?

Щодо контролю (Розділ I)відповідь сформулювати за такою структурою:

1 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

– орган контролю (найменування, мета функціонування, тобто його функціональне призначення; завдання, функції, обов’язки, права, повноваження; обов’язки, умови, за яких він має право виконувати контрольну функцію, її межі),

– організація контролю (акцентувати на правовому та методологічному забезпеченні функціонування контрольного органу та організації і методиці виконання контрольної функції; формуванні групи з контролю, розподілу обов’язків між ними),

– методика контролю (за структурою, наведеною у табл. 1):

Таблиця 1

Стадія контролю

Етапи відповідної стадії контролю

(на прикладі аналітики стадій аудиту)

Методичні прийоми та процедури

Джерела отримання доказів (узагальнено)

Перелік документів,які формуються на кожному етапі контрольного процесу

I. Попередня

1.1. Отримати розуміння предмету завдання та інших його обставин:(МСА 210 та МСА 220);

1.2. Приймання клієнта ((Положення з національної практики аудиту 1))

1.3. Планування аудиту (МСА 300):

 

 

 

II. Дослідна

2.1. Огляд та розуміння системи внутрішнього контролю;

2.2. Аудит бізнес-процесів та дотичних рахунків обліку

 

 

 

III. Завершальна

3. Завершення завдання з аудиту;

3.1.Складання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора);

3.2. Формування файлу (постійного та поточного) робочих документів

 

 

 

 

Щодо оподаткування (Розділ II)відповідь сформулювати у такому розрізі:

2 ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

а) платником яких податків (ймовірно) буде підприємство та за яких умов?

б) структурувати (у розрізі окреслених податків):

об'єкт оподаткування;

база оподаткування;

– ставка податку;

– порядок обчислення податку;

– податковий період;

– строк та порядок сплати податку;

– строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

 

 

Таблиця 2

Перелік видів діяльності (для виконання теоретичного запитання):

№ з/п

Вид діяльності

1

Будівництво трубопроводів: підприємство має філії

2

Кредитні спілки

3

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

4

Транспортні послуги: транзитні перевезення вантажів

5

Транспортні послуги: закордонні перевезення вантажів

6

Транспортні послуги: внутрішні перевезення пасажирів

7

Будівництво житла для учасників АТО за кошти державного бюджету

8

Роздрібна торгівля алкоголем

9

Лісове господарство та лісозаготівлі

10

Роздрібна торгівля медикаментами та товарами медичного призначення

11

Будівництво будівель і споруд за кошти державного бюджету

12

Демонстрація кінофільмів (59.14)

13

Рибне господарство

14

Добування кам'яного та бурого вугілля

15

Ювелірна промисловість

16

Постачання електроенергії

17

Будівництво будівель і споруд за комерційні кошти

18

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

19

Транспортні послуги:  перевезення вантажів

20

Діяльність закладів позашкільної освіти

21

Зовнішньоекономічна діяльність (експорт лісу)

22

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення

23

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код КВЕД 71.12).

24

Виробництво фармацевтичних виробів

25

Операції з нерухомим майном: діяльність орендодавців, агентів і/або посередників з продажу або купівлі, надання в оренду нерухомого майна, надання інших послуг відносно нерухомого майна, таких як оцінювання об'єктів нерухомості або дії в якості агентів рахунків депонування.

26

Ветеринарна діяльність: діяльність із лікування тварин і контролю за станом сільськогосподарських тварин і тварин-домашніх улюбленців.

27

Діяльність закладів дошкільної освіти

28

Діяльність закладів початкової освіти

29

Діяльність закладів середньої освіти

30

Діяльність закладів вищої освіти

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (Контрольна робота № 2, завдання 2)

Перевірити правильність розрахунку суми податкового зобов’язання, яке підлягає нарахуванню (за результатами аудиту) за особовим рахунком платника податку на додану вартість, виходячи з наявної аналітичної інформації, узагальненої у системі 1-С Бухгалтерія у таких реєстрах обліку:

А) Головна книга за відповідний період (додаток 2)

Б) Оборотно-сальдова відомість за балансовим субрахунком 361

Доцільна така послідовність дій під час виконання завдання:

1. Розрахувати суму податку на додану вартість, яка підлягала сплаті до бюджету. Рекомендовано розрахунок оформити у вигляді таблиці: період; База для нарахування ПДВ (із врахуванням «правила «першої події»; ПЗ з ПДВ за даними аудиту; Податковий кредит (зазначено на підприємстві та підтверджено аудитом); Сума ПДВ, яка підлягає сплаті (за даними аудиту); Сума ПДВ, зазначена на підприємстві; Розбіжність, грн.

2. Порівняти розраховану за результатами аудиту суму ПДВ, належну до сплати із сумою, задекларованою суб’єктом господарювання (наведено у табл. 3). Вивести розбіжність.

Таблиця 3

Номер варіанту (відповідає порядковому номеру студента у спискуакадемічної групи)

Період, за який необхідно здійснити розрахунок

ПЗ із врахуванням коригування (зазначено на підприємстві), грн.

Податковий кредит (зазначено на підприємстві та підтверджено аудитом), грн.

До сплати (підприємство), грн.

До сплати (аудит), грн.

1

Кві.11

31 688,00

5 975,00

 

 

2

Тра.11

28 426,00

42 193,00

 

 

3

Чер.11

37 118,00

49 892,00

 

 

4

Лип.11

79 037,00

61 482,00

 

 

5

Сер.11

73 033,00

77 535,00

 

 

6

Вер.11

78 226,00

74 592,00

 

 

7

Жов.11

80 953,00

77 444,00

 

 

8

Лис.11

57 269,00

47 506,00

 

 

9

Грг.11

79 980,00

86 806,00

 

 

10

Січ.12

50 217,00

44 724,00

 

 

11

Лют.12

39 721,00

39 483,00

 

 

12

Бер.12

76 178,00

81 030,00

 

 

13

Кві.12

59 960,00

67 557,00

 

 

14

Тра.12

59 920,00

67 557,00

 

 

15

Чер.12

63 819,00

46 402,00

 

 

16

Лип.12

88 329,00

76 935,00

 

 

17

Сер.12

90 222,00

88 336,00

 

 

18

Вер.12

101 316,00

105 529,00

 

 

19

Жов.12

61 888,00

55 746,00

 

 

20

Січ.13

64 459,00

62 729,00

 

 

21

Лют.13

60 840,00

61 393,00

 

 

22

Бер.13

66 053,00

62 795,00

 

 

23

Кві.13

92 727,00

90 215,00

 

 

24

Тра.13

67 874,00

67 860,00

 

 

25

Чер.13

85 535,00

81 310,00

 

 

26

Лип.13

108 542,00

98 677,00

 

 

27

Сер.13

77 331,00

60 505,00

 

 

28

Вер.13

199 449,00

182 987,00

 

 

29

Жов.13

31 361,00

31 243,00

 

 

30

Лис.13

84 510,00

86 356,00

 

 

3. У випадку виявлення помилки, яка призвела до недоплати ПДВ змоделювати ситуацію за умови, що помилку виявлено через 12 місяців та через чотири роки (календарних).

Вихідні умови (варіанти) можливості виявлення помилок:

А) суб’єкт господарювання виявив помилку самостійно. Його можливі дії.

Б) помилку виявив аудитор (незалежна аудиторська фірма). Дії платника податків.

В) помилку виявлено за результатами перевірки органами державної фіскальної служби.

Формулювання можливих дій платника податку за результатами виявлення помилки здійснювати в описовій формі із цифровим обґрунтуванням можливої відповідальності (зазначити вид відповідальності, хто може бути притягнений до відповідальності, фінансовий вимір відповідальності та розрахувати пеню за несвоєчасну сплату ПДВ(якщо потрібно).

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена.

Виконується контрольна робота на аркушах формату А 4 із написанням з однієї сторони і дотриманням таких розмірів полів: зліва – 15 мм, справа – 10 мм, знизу – 10 мм, зверху – 10мм. Писати слід розбірливим почерком без довільних скорочень, чорнилами або кульковою ручкою одного кольору. Дозволяється виконання контрольної роботи машинописним способом (інтервал – 1,5; розмір шрифту TimesNew Roman– 14 пт ). Обсяг теоретичної частини контрольної роботи повинен забезпечити повну відповідь на теоретичні питання і залежить від їх характеру.

На титульному аркуші вказуються назви міністерства, вищого навчального закладу, кафедри та контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента, курс, група, номер варіанту, прізвище, ім’я та по батькові керівника контрольної роботи, його вчений ступінь і посада. Зразок титульного аркушу наводиться у (Додатку 1). Всі аркуші контрольної роботи нумеруються та скріплюються. Далі подається зміст контрольної роботи із зазначенням сторінок виконаних завдань.

У контрольній роботі обов'язково наводиться список використаних джерел інформації. Цитати повинні супроводжуватися посиланнями на літературні джерела, які наводяться у списку використаної літератури та оформлені згідно з прийнятими стандартами. Наприклад, [5; с. 12-15] означає використання 12-15 сторінок літературного джерела, розміщеного під п’ятим номером у списку літератури.

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається. У кінці роботи наводиться список використаної літератури.

Контрольна робота виконується студентом акуратно, послідовно і у визначені терміни подається студентами на кафедру обліку та аналізу.

За умови повного виконання студентом усіх завдань контрольної роботи, він допускається до усного захисту (опитування) основних положень цієї роботи. У випадку неповних відповідей на поставлені завдання, студент вносить виправлення та доповнення до контрольної роботи та подає на кафедру її новий варіант поряд із попереднім, поверненим на доопрацювання.

Контрольна робота вважається зарахованою у випадку, якщо студент проявив знання навчального матеріалу, чітко, лаконічно, логічно та послідовно відповідав на поставлені питання та вміло застосував теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Аудит. Навчальний посібник / Олійчук М.Ф., Пагуліна І.І., Новіков І.Т. – К.: Алерта, 2016 – 752 с.

2. Аудит. Підручник / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.І. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул – К.: Видавництво Ліра-К, 2019 – 752 с.

3. Редько О.Ю. Аудит оподаткування підприємств.[навч. посібн.]/ О.Ю. Редько, О.А.Петрик, Г.М.Давидов та інш. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління» 2015 – 350 с.

4. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. Навч.-практ. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 376 с.

5. Сучасний аудит. Підручник / Редько О.Ю., Пилипенко І.І., Корінько М.Д. Каменська Т.О., Проскуріна Н.М.. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015 – 643 с.

6. Петрик О.А. Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами податкового кодексу України та порядок його організації / О.А. Петрик // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 721. – С. 190-197.

7. Петрик О.А. Планування та етапи аудиту оподаткування/ О.А. Петрик // Аудитор України. – 2012. – № 9 (226). – С. 190-197.

8. Шмичкова І.Ю. Концепція вдосконалення системи аудиту оподаткування прибутку в Україні/ І.Ю. Шмичкова // Аудитор України. – 2012. – № 9 (226). – С. 190-197.

9. Меліхова Т. О. Розвиток зовнішнього та внутрішнього аудиту податків на підприємствах / Т. О. Меліхова // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 52-56.

10. Проскура К.П. Організація та методичне забезпечення податкового аудиту як елемента податкового контролю / К.П. Проскура // Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». – №5 (III). – 2013. – С. 43-48.

11. Риженко І.Є. Податковий аудит як засіб забезпечення контрольних функцій держави у сфері оподаткування / І.Є. Риженко // Економіка розвитку. – 2010. – № 1 (53). – С. 26-28.

12. Слаутіна Л. Підрозділи аудиту юридичних осіб – складова частина єдиного податкового механізму / Л. Слаутіна // Вісник податкової служби України. – 2007. – № 39. – С. 20-21.

13. Храбров О.А. Податковий обов’язок – системоутворююча категорія податкового права : монографія / М.П. Кучерявенко та інші; за ред. М.П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

14. Немченко В.В. Аудит: Підручник. – К.: ЦНЛ, 2012. – 536 с.

15. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посіб. / М. Ф. Огійчук. – К.: «Алерта», 2012. – 664 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/attachments/article/1038/Part_1_2015.pdf

2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). Частина 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/attachments/article/1038/Part_2_2015.pdf

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). Частина 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/attachments/article/1038/Part_3_2015.pdf

4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII – Режим доступу: http:// http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.

5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VII (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра обліку та аналізу

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни «Аудит оподаткування підприємств»

варіант______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Виконав (ла):

          Студент (ка) групи_________________________                                                        Прийняв (ла):_____________________________

 

 

 

 

 

Львів – 201__р.

 

 

 

Додаток 1

Обороти по рахунку 361 за 2011 р.

 

Період

Поч.зал.Деб.

Поч.зал.Кред.

31

70

Деб.Оборот

31

Кред.Оборот

Кін.зал.Деб.

Кін.зал.Кред.

Квітень 2011 р.

 

60 198,64

 

26 154,00

26 154,00

199 538,41

199 538,41

 

233 583,05

Травень 2011 р.

 

233 583,05

 

215 513,05

215 513,05

232 260,11

232 260,11

 

250 330,11

Червень 2011 р.

 

250 330,11

 

410 964,38

410 964,38

228 710,81

228 710,81

 

68 076,54

Липень 2011 р.

 

68 076,54

30 510,00

391 422,46

421 932,46

499 023,61

499 023,61

 

145 167,69

Серпень 2011 р.

 

145 167,69

 

475 635,11

475 635,11

455 907,23

455 907,23

 

125 439,81

Вересень 2011 р.

 

125 439,81

 

512 612,00

512 612,00

473 148,51

473 148,51

 

85 976,32

Жовтень 2011 р.

 

85 976,32

 

439 842,30

439 842,30

477 404,09

477 404,09

 

123 538,11

Листопад 2011 р.

 

123 538,11

 

304 986,00

304 986,00

367 932,91

367 932,91

 

186 485,02

Грудень 2011 р.

 

186 485,02

 

570 279,20

570 279,20

467 139,91

467 139,91

 

83 345,73

Разом

 

70 931,20

30 510,00

3 878 137,74

3 908 647,74

3 921 062,27

3 921 062,27

 

83 345,73

Обороти по рахунку 361 за 2012 р.

 

Період

Поч.зал.Деб.

Поч.зал.Кред.

31

70

Деб.Оборот

31

Кред.Оборот

Кін.зал.Деб.

Кін.зал.Кред.

Січень 2012 р.

 

83 345,73

 

268 945,65

268 945,65

307 304,56

307 304,56

 

121 704,64

Лютий 2012 р.

 

121 704,64

 

257 061,19

257 061,19

244 286,40

244 286,40

 

108 929,85

Березень 2012 р.

 

108 929,85

 

525 250,40

525 250,40

456 673,37

456 673,37

 

40 352,82

Квітень 2012 р.

 

40 352,82

 

210 157,92

210 157,92

266 124,83

266 124,83

 

96 319,73

Травень 2012 р.

 

96 319,73

 

423 068,46

423 068,46

352 151,55

352 151,55

 

25 402,82

Червень 2012 р.

 

25 402,82

 

299 777,67

299 777,67

414 025,67

414 025,67

 

139 650,82

Липень 2012 р.

 

139 650,82

 

517 674,16

517 674,16

544 172,44

544 172,44

 

166 149,10

Серпень 2012 р.

 

166 149,10

 

526 761,04

526 761,04

535 134,64

535 134,64

 

174 522,70

Вересень 2012 р.

 

174 522,70

0,60

699 363,33

699 363,93

647 929,76

647 929,76

 

123 088,53

Жовтень 2012 р.

 

123 088,53

 

488 994,72

488 994,72

448 924,67

448 924,67

 

83 018,48

Разом

 

83 345,73

0,60

5 264 356,87

5 264 357,47

5 296 371,93

5 296 371,93

 

115 360,19

                   

Обороти по рахунку 361 за 2013 р.

 

Період

Поч.зал.Деб.

Поч.зал.Кред.

31

70

Деб.Оборот

31

Кред.Оборот

Кін.зал.Деб.

Кін.зал.Кред.

Січень 2013 р.

 

115 360,19

 

424 772,84

424 772,84

355 776,87

355 776,87

 

46 364,22

Лютий 2013 р.

 

46 364,22

 

371 676,84

371 676,84

386 598,84

386 598,84

 

61 286,22

Березень 2013 р.

 

61 286,22

 

368 020,78

368 020,78

407 318,78

407 318,78

 

100 584,22

Квітень 2013 р.

 

100 584,22

 

581 700,49

581 700,49

532 362,49

532 362,49

 

51 246,22

Травень 2013 р.

 

51 246,22

 

379 274,31

379 274,31

431 087,73

431 087,73

 

103 059,64

Червень 2013 р.

 

103 059,64

 

541 857,71

541 857,71

483 558,29

483 558,29

 

44 760,22

Липень 2013 р.

 

44 760,22

 

616 995,01

616 995,01

666 300,14

666 300,14

 

94 065,35

Серпень 2013 р.

 

94 065,35

 

364 650,62

364 650,62

486 144,41

486 144,41

 

215 559,14

Вересень 2013 р.

 

215 559,14

 

1 191 977,87

1 191 977,87

1 119 880,90

1 119 880,90

 

143 462,17

Жовтень 2013 р.

 

143 462,17

15 756,00

307 652,19

323 408,19

216 323,65

216 323,65

 

36 377,63

Листопад 2013 р.

 

36 377,63

 

484 781,18

484 781,18

568 667,35

568 667,35

 

120 263,80

Грудень 2013 р.

 

120 263,80

 

466 727,63

466 727,63

399 104,33

399 104,33

 

52 640,50

Разом

 

115 360,19

15 756,00

6 100 087,47

6 115 843,47

6 053 123,78

6 053 123,78

 

52 640,50

 

ЗМІСТ

ВСТУП (ПЕРЕДМОВА) 3

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 4

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 5

ЗАВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

Частина 1. Перелік теоретичних завдань, які підлягають висвітленню (1 завдання- 2 розділи) 6

Частина 2. Перелік тестових завдань. 8

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 26

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 27

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 28

ДОДАТКИ.. 29