Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № __ від ___ ____ 2017р.

Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

 

 

КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

освітній ступінь магістр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація (освітня програма) «Облік, аудит і оподаткування»

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 1 від 30 серпня 2017 р.

Завідувач кафедри аудиту

___________________ Петрик  О.А.

 

ПОГОДЖЕНО:

Керівник освітньої

програми                     ____________ О.А. Петрик

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

КИЇВ 2017

 

ЗМІСТ

 

Вступ ……………………………………………………………………………………...

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ…..…………………………….….

1.1. Навчальний план магістерської програми «Аудит та державний фінансовий контроль»…………………………………………………………….…

1.2. Графік організації навчального процесу за магістерською програмою

«Аудит та державний фінансовий контроль»…………......................

1.3. Первинні посади на ринку праці, обіймати які мають право випускники

(у відповідності з «Класифікатором професій ДК 003:2010»).…………..………...

1.4. Компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю

«Облік і оподаткування», спеціалізацією «Облік, аудит та оподаткування»:

1.4.1. Трудові функції, типові завдання професійної діяльності й

професійні компетентності випускників освітнього ступеня

магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізацією

«Облік, аудит та оподаткування» ………………………….………….…….

1.4.2. Соціально-особистісні компетенції магістра з обліку і

оподаткування …………………………….………………..………………..

1.4.3. Спеціальні компетентності випускників освітнього ступеня

магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізацією

«Облік, аудит та оподаткування»………………………………………......

 

Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІЛИ ДО ВИВЧЕННЯ

НОРАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»:

А) Нормативних  дисциплін магістерської програми: ………………….…

2.1. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Глобальна економіка»

2.2. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» ………………..…………………..………............

2.3. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Соціальна

відповідальність»……………………………………………………….………...….

2.4. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Методологія та

організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні»...................

2.5. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами»……………………….………………….

2.6. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль»……………………………….…………………………...…………….…..

2.7. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій»………………………………………………….………………….…….

2.8. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Організація і

методика аудиту»……………………………………………………………….

2.9. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності»…………………………………………………....….

 

Б) Дисциплін магістерської програми: …………………………………...

2.10. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Організація бухгалтерського обліку»……………………………………………………….….

2.11. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Податковий контроль»……………………………………………………………………..….

2.12. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз»…………………………………………………………………..….…

2.13. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Аудит державних фінансів»……………………………………………………………………..….

2.14. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування» ……………………..…..

2.15. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті»………………………………….…

2.16. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни

«Дью ділідженс»………………………………………………….…………..…

2.17. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Аудит

спеціальних сфер та супутні послуги»…………………………….………..…

 

Розділ ІІІ. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ……………….…………………...

3.1. Методичні матеріали щодо організації проведення та критеріїв

оцінювання міжпредметного тренінгу ………………………………...

3.2. Програма, методичне забезпечення та критерії оцінювання практики………

3.3. Напрями досліджень……………………………………………………….…...

3.4. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту

магістерської дипломної роботи ………………………………….…..

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Сучасні економічні умови в  Україні з урахуванням обраного вектора Європейської інтеграції зумовлюють зростання ролі державного фінансового контролю та аудиту, метою яких є забезпечення стабільності соціально-економічної політики, запобігання фінансовим порушенням і неефективному використанню державних коштів. Державний фінансовий контроль та аудит призначені для реалізації фінансової політики держави, створення умов для фінансової стабілізації та подальшого економічного зростання держави.

Нині суттєво змінюється роль органів державної влади, що здійснюють державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у межах своїх повноважень. Посилюється значення незалежного контролю (аудиту) – в частині підтвердження незалежними аудиторами достовірності обліку і фінансової звітності суб’єктів перевірки різних форм власності, а також для попередження і виявлення викривлень фінансової звітності, фактів шахрайства.
Постійно відбувається зміна законодавчо-нормативного регулювання фінансового контролю (державного та незалежного), актуалізуються питання фінансового моніторингу, посилюються очікування суспільства та вимоги суб’єктів господарювання до аудиту та фінансового контролю.

Новий проект Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" передбачає значні реформи в даній сфері зі зміною системи управління та контролю за аудиторською діяльність в Україні та покликаний на підвищення якості та адаптації до європейських стандартів аудиторських послуг в Україні. Також триває податкова реформа в Україні, а дотримання податкового законодавства та перевірка повноти та своєчасності податкових розрахунків є важливим об’єктом фінансового контролю.

Професійні здібності фахівців із аудиту та державного фінансового контролю мають бути адекватними сучасним вимогам і параметрам суспільно-господарського розвитку. Такі фахівці мають володіти теоретико-методичними і практичними навиками здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та державних органів на предмет дотримання законодавства, правильності відображення результатів господарської діяльності в обліку та звітності, здійснення і контролю податкових розрахунків, ефективного використання економічних ресурсів, надання консалтингових послуг тощо; знати законодавчу і нормативну базу, що регулює сферу обліку і фінансового контролю; володіти навиками роботи з відповідним програмним забезпеченням та використання сучасних інформаційних технологій, бути знайомими з зарубіжними практиками здійснення аудиту та державного фінансового контролю.

Нині виникла гостра потреба у підготовці компетентних фахівців і у сфері внутрішнього аудиту, який згідно законодавства передбачений у державних установах та організаціях, банківській сфері, публічних акціонерних товариствах, а також запроваджується і за ініціативою керівництва інших господарюючих суб’єктів.

Здійснення якісного та ефективного незалежного і внутрішнього аудиту та державного фінансового контролю можливе лише за наявності висококваліфікованих фахівців у цій сфері.

Однак, запити роботодавців (аудиторських фірм та органів державного фінансового контролю – Рахункової палати, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу, Державної аудиторської служби) свідчать, що в Україні бракує висококваліфікованих фахівців, які були б підготовлені у відповідності до вимог сьогодення, та мали б належну теоретичну і практичну базу, достатні знання сучасного методичного, організаційного та технічного інструментарію виконання контрольно-аналітичних та експертних заходів.

Всі зазначені вище факти та аргументи доводять актуальність та своєчасність навчання за магістерською програмою «Аудит та державний фінансовий контроль», що відповідає запитам сучасного розвитку системи державного фінансового контролю і аудиту та вдосконалення, посилення кадрового забезпечення у цій галузі.

Магістерську програму «Аудит та державний фінансовий контроль» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету  (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.).

Головною метою реалізації  магістерської програми є формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів.

Компетенції — це сформовані на основі знань, умінь, навичок та їх практичного застосування здатності особи виконувати визначені стандартом професійної діяльності завдання; це здатності, що підлягають вимірюванню та оцінюванню. Набуті випускниками університету професійні якості стають основним крите­рієм визначення результативності діяльності кафедр, факультетів та навчального закладу загалом.

Компетенції відображають вимоги робочого місця, особисті якості випускника і відрізняються за своїм змістом у бакалаврів та магістрів. Бакалаврська програма формує компетенції фахівців, а магістерська — професіоналів. У компетенціях бакалаврів закладено здатності виконувати прості, елементарні, початкові професійні завдання. Компетенції магістра орієнтовані на зав­дання вищого рівня і пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому. Іншими словами, компетенції бакалаврів орієнтовні на виконання операцій, а магістрів — на забезпечення процесів у певній сфері професійної діяльності. Професійні завдання з кожної спеціаль­ності, які повинні виконувати фахівці та професіонали, є відправною точкою у формуванні компетенцій бакалаврів та магістрів.

Магістерська програма призначається для використання її у навчальному процесі:

 • випусковою кафедрою;
 • викладачами, які ведуть заняття за навчальним планом магістерської програми;
 • керівником магістерської програми;
 • екзаменаційною комісією;
 • внутрішніми та зовнішніми органами контролю якості підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр».

Зі змістом магістерської програми можуть ознайомлюватися пра­цівники служби персоналу організацій-замовників випускників.

 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізація: «Облік, аудит і оподаткування»

Магістерська програма «Аудит та державний фінансовий контроль».

 

Кваліфікація випускника: магістр з обліку і оподаткування.

 

Узагальнений об’єкт діяльності: Аудит, державний фінансовий контроль, бухгалтерський облік, економічний аналіз та оподаткування суб’єктів підприємництва за видами їх господарської діяльності.

 

Нормативний термін навчання: один рік і шість місяців для денної форми та один рік і вісім місяців для заочної форми навчання на основі освітнього ступеня «бакалавр» спорідненої спеціальності.

 

Сфера діяльності випускника

Магістр з обліку і оподаткування  підготовлений до виконання професійних функцій та завдань у сфері обліку, аудиту, державного фінансового контролю, економічного аналізу  та оподаткування  різних видів економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 2010 (кодифікація та конкретні галузі діяльності зазначені у таблиці 1).

 

Таблиця 1

Кодифікація та конкретні галузі діяльності магістра, підготовленого

 за спеціальністю «Облік і оподаткування»

 

Секція M

Професійна, наукова та технічна діяльність

Розділ 66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

Група 66.1

Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Клас 66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Розділ 69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

 

 

Група 69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

 

Клас 69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування

з питань оподаткування

Цей клас включає:

 • облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб
 • підготовку або аудит фінансових рахунків
 • перевірку рахунків та підтвердження їх точності
 • складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств
 • консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах

Розділ 70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

Група 70.1

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Клас 70.10

Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Цей клас включає спостереження й управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення стратегічного й організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії або підприємства; встановлення оперативного контролю й управління щоденними операціями відповідних підрозділів

Група 70.2

Консультування з питань керування

Клас 70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включаєнадання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

 • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
 • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також:

 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Розділ 72

 

Наукові дослідження та розробки

 

Група 72.2

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Клас 72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Цей клас включає:

 • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних наук
 • багатогалузеві дослідження й розробки переважно у сфері суспільних і гуманітарних наук

Розділ 84

Державне управління й оборона, обовязкове соціальне страхування

Група 84.13

Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Секція Р

Освіта

Розділ 85

Освіта

Група 85.3

Середня освіта

 

Клас 85.32

Професійно-технічна освіта

 

Група 85.4

http://evrovektor.com/kved/2010/489/Vishha-osvita

Вища освіта

 

Клас 85.41

 

 

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

Клас 85.42

 

 

Вища освіта

Група 85.6

Допоміжна діяльність у сфері освіти

Клас 85.60

http://evrovektor.com/kved/2010/965/Dopomizhna-dijalnist-u-sferi-osviti

Допоміжна діяльність у сфері освіти

 

     
 

 

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального  закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції компетенцій діяльності. Кожній компетенції відповідає система знань і умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності.

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

 «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

1.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«Аудит та державний фінансовий контроль»

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«Аудит та державний фінансовий контроль»

                                                                  (очна  форма навчання)

Таблиця 2

 

 

№ п/п

 

 

 

    Назва наук, дисциплін

Розпо-діл за семес-трами

Загаль-ний обсяг

у тому числі

Розподіл за триместрами

 

заняття з викладачем

СРС

рік навчання

 

1

2

 

іспит

залік

кредити

години

лекції

практичні  (семінари)

лабораторні

індивідуальні

 підсумковий контроль

 

тижні

 

18

18

 

 

1. Нормативні науки

 

1.1.

Глобальна економіка

1

 

4

120

18

36

 

22

4

40

3

 

 

 

 

1.2.

Інноваційний розвиток підприємства

 

1

 

 

4

 

120

 

18

 

36

 

 

22

 

4

 

40

 

3

 

 

 

1.3.

Соціальна відповідальність

2

 

4

120

18

36

 

22

4

40

 

3

 

 

 

1.4.

Методологія та організація наукових до сліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 

 

 

 

 

4

 

 

120

 

 

20

 

 

34

 

 

 

18

 

 

 

48

 

 

3

 

 

 

                                                       Разом

16

480

74

142

0

84

12

168

9

3

0

 

2. Модуль спеціальної підготовки

 

2.1. Дисципліни освітньої програми «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

 

2.1.1

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

 

1

 

 

4

 

120

 

20

 

34

 

 

18

 

4

 

44

 

3

 

 

 

2.1.2

Державний фінансовий контроль

 

1

 

 

4

 

120

 

20

 

34

 

 

18

 

4

 

44

 

3

 

 

 

2.1.3

Внутрішній аудит  корпорацій

 

2

 

 

4

 

120

 

20

 

34

 

 

18

 

4

 

44

 

3

 

 

2.1.4

Організація і методика аудиту

 

2

 

 

4

 

120

 

20

 

34

 

 

18

 

4

 

44

 

3

 

 

 

2.1.5

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

 

2

 

 

4

 

120

 

20

 

34

 

 

18

 

4

 

44

 

3

 

 

                                                    Разом

20

600

100

170

0

90

20

220

6

9

0

 

2.2. Варіативна складова. Дисципліни за вибором студента. Студент обирає по 3 дисципліни у кожному семестрі

 

2.2.1

Організація бухгалтерського обліку

 

 

 

4

 

120

 

16

 

20

 

 

 

18

 

 

66

 

2

 

 

 

2.2.2

Податковий контроль

 

4

120

16

20

 

18

 

66

2

 

 

 

2.2.3

Фінансовий аналіз

 

4

120

16

20

 

18

 

66

2

 

 

 

2.2.4

Аудит державних фінансів

 

4

120

16

20

 

18

 

66

2

 

 

 

2.2.5

Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткуванні

 

 

 

4

 

120

 

16

 

20

 

 

 

18

 

 

66

 

 

2

 

 

2.2.6

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

 

 

 

4

 

120

 

 4

 

 

 

32

 

18

 

 

66

 

 

2

 

 

2.2.7

Дью ділідженс підприємств

 

4

120

16

20

 

18

 

66

 

2

 

 

2.2.8

Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги

 

 

 

4

 

120

 

16

 

20

 

 

18

 

 

66

 

 

2

 

 

                                                               Разом

24

720

96

 

120

 

 0

 

108

0

396

6

6

0

 

3.Модуль практичної підготовки

 

3.1.

Міжпредметний тренінг

 

2

60

 

 

30

 9

 

21

 

 

 

 

3.2.

Практика

 

14

420

 

 

 

25

 

395

 

 

 

 

3.3.

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи

 

 

 

 

14

 

420

 

 

 

 

25

 

 

395

 

 

 

 

                                                               Разом

30

900

 0

   0

 30

59

 0

811

0

0

0

 

Загальний обсяг

90

2700

270

 432

 30

341

32

1595

21

18

0

 

                                     

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

«Аудит та державний фінансовий контроль»

                                                                                       (заочна  форма навчання)

Таблиця 2

 

 

№ п/п

 

 

 

    Назва наук, дисциплін

Розпо-діл за семес-трами

Загаль-ний обсяг

у тому числі

Розподіл за триместрами

 

заняття з викладачем

СРС

рік навчання

 

1

2

 

іспит

залік

години

кредити

всього

контактні заняття

індивідуальні

підсумковий контроль

 

Установ-ча

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

1. Нормативні науки

 

1.1.

Глобальна економіка

1

 

120

4

44

18

22

4

76

14

4

 

 

 

 

1.2.

Інноваційний розвиток підприємства

1

 

120

4

44

18

22

4

76

14

4

 

 

 

1.3.

Соціальна відповідальність

2

 

120

4

46

20

22

4

74

 

 

12

8

 

 

1.4.

Методологія та організація наукових до сліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні

 

 

 

 

 

120

 

 

4

 

 

44

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

80

 

 

 

12

 

 

6

 

 

                                                       Разом

480

16

178

74

88

12

306

28

20

18

8

 

2. Модуль спеціальної підготовки

 

2.1. Дисципліни освітньої програми «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

 

2.1.1

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

 

1

 

 

120

 

4

 

52

 

26

 

22

 

4

 

68

 

20

 

6

 

 

 

2.1.2

Державний фінансовий контроль

 

1

 

 

120

 

4

 

52

 

26

 

22

 

4

 

68

 

20

6

 

 

2.1.3

Внутрішній аудит  корпорацій

 

2

 

 

120

 

4

 

52

 

26

 

22

 

4

 

68

 

 

14

12

 

2.1.4

Організація і методика аудиту

 

2

 

 

120

 

4

 

52

 

26

 

22

 

4

 

68

 

 

14

12

 

 

2.1.5

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

 

2

 

 

120

 

4

 

52

 

26

 

22

 

4

 

68

 

 

14

12

 

                                                    Разом

600

20

260

130

110

920

340

20

26

48

36

 

2.2. Варіативна складова. Дисципліни за вибором студента. Студент обирає по 3 дисципліни у кожному семестрі

 

2.2.1

Організація бухгалтерського обліку

 

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

14

 

12

 

 

2.2.2

Податковий контроль

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

14

 

12

 

 

2.2.3

Фінансовий аналіз

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

14

 

12

 

 

2.2.4

Аудит державних фінансів

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

14

 

12

 

 

2.2.5

Економічна експертиза у сфері обліку та оподаткуванні

 

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

 

14

 

12

 

2.2.6

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (лабор.зан.)

 

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

 

14

 

12

 

2.2.7

Дью ділідженс підприємств

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

 

14

 

12

 

2.2.8

Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги

 

 

 

120

 

4

 

48

 

26

 

22

 

 

72

 

 

 

14

 

12

 

                                                               Разом

720

24

298

156

132

0

432

0

42

72

42

 

3.Модуль практичної підготовки

 

3.1.

Міжпредметний тренінг (лабор. занят.)

 

60

2

40

34

6

 

20

 

 

 

34

 

3.2.

Практика та підготовка магістерської дипломної роботи

 

840

28

60

0

60

 

780

 

 

 

 

 

                                                               Разом

900

30

100

34

66

0

800

 

 

 

34

 

Загальний обсяг

2700

90

826

 394

 396

32

1878

48

88

138

120

 

Кількість днів для контактних годин

6

11

17

15

 

Кількість днів для здачі екзаменів

 

3

3

4

 

Кількість днів на сесію

6

14

20

20

 

Кількість днів на рік

 

 

40

19

 

                                     

 

 

 

 1. ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «АУДИТ  І ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВІЙ КОНТРОЛЬ»

 

А) (очна форма навчання)

Орієнтовний термін

Зміст навчального процесу

Вересень – грудень

(перший рік навчання)

Теоретичне навчання та практичні заняття за науками

1. Глобальна економіка

2. Інноваційний розвиток підприємств

3.Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиту та оподаткування

4. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

5. Державний фінансовий контроль

6. Обрганізація бухгалтерського обліку*

7. Податковий контроль*

8. Фінансовий аналіз*

9. Аудит державних фінансів

Січень

(перший рік навчання)

Екзаменаційна сесія

Лютий-червень

(перший рік навчання)

Теоретичне навчання та практичні заняття за науками

1. Соціальна відповідальність

2. Внутрішній аудит корпорацій

3. Організація і методика аудиту

4. Аудит оподаткування підприємницької діяльності

5. Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування*

6. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті*

7. Дью ділідженс підприємств*

8. Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги*

Вересень

(другий рік навчання)

Міжпредметний тренінг

Вересень-січень

(другий рік навчання)

Переддипломна практика

Підготовка дипломної роботи

Січень-лютий

(другий рік навчання)

Атестація

 

* Курсивом виділені дисципліни за вибором студента. Студент обирає три дисципліни із чотирьох в кожному семестрі

 

 

Б) (заочна форма навчання)

Орієнтовний термін

Зміст навчального процесу

Вересень

(перший рік навчання)

Установча сесія

Контактні заняття за науками

1. Глобальна економіка

2. Інноваційний розвиток підприємств

3. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Міжсесійний період

Грудень

(перший рік навчання)

 

Контактні заняття

1. Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиту та оподаткування

2. Державний фінансовий контроль

3. Організація бухгалтерського обліку *

4. Податковий контроль *

5. Фінансовий аналіз *

6. Аудит державних фінансів *

Підсумковий контроль

7. Глобальна економіка

8. Інноваційний розвиток підприємств

9. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Міжсесійний період

Травень

(другий рік навчання)

Контактні заняття

1. Соціальна відповідальність

2. Внутрішній аудит корпорацій

3. Організація і методика аудиту

4. Аудит оподаткування підприємницької діяльності

5. Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування *

6. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті *

7. Дью ділідженс підприємств *

8. Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги *

Підсумковий контроль

9. Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиту та оподаткування

10. Державний фінансовий контроль

11. Організація бухгалтерського обліку *

12. Податковий контроль *

13. Фінансовий аналіз *

14.Аудит державних фінансів *

Міжсесійний період

Вересень-жовтень

(другий рік навчання)

Міжпредметний тренінг (лабораторні заняття)

Підсумковий контроль

1. Соціальна відповідальність

2. Внутрішній аудит корпорацій

3. Організація і методика аудиту

4. Аудит оподаткування підприємницької діяльності

5. Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування *

6. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті *

7. Дью ділідженс підприємств *

8. Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги *

Грудень-березень

(другий рік навчання)

Підготовка та захист дипломної роботи

Квітень

(другий рік навчання)

Атестація

 

* Курсивом виділені дисципліни за вибором студента. Студент обирає три дисципліни із чотирьох в кожному семестрі

 

 

 

1.3. Первинні посади на ринку праці, обіймати які мають право обіймати випускники

(у відповідності з Національним класифікатором професій ДК 003:2010)

 

Магістр з фаху «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, які здатен виконувати фахівець, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.01.2010 р. № 327,  наведені у табл. 4

 

Таблиця 4

Професійні назви робіт (посад), які здатний виконувати магістр спеціальності

071 «Облік і оподаткування»

 

№ з/п

Назва і код за Класифікатором професій ДК 003:2010

Професійна назва роботи (посада)

1

1231 – Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних  підрозділів

Головний бухгалтер

Головний касир

Головний ревізор

Завідувач каси

Завідувач цехової бухгалтерії

Головний ревізор

Фінансовий директор

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник фінансового відділу

Начальник централізованої бухгалтерії

2

1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку

Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку

3

2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Асистент.

Викладач вищого навчального закладу

4

2320. Викладачі середніх навчальних закладів

Викладач професійного навчально-виховного закладу.

Вчитель середнього навчально-виховного закладу

Асистент

Викладач вищого навчального закладу 

5

2411.1. Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

Викладач вищого навчального закладу 

6

2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Бухгалтер (з дипломом магістра).

Бухгалтер-експерт.

Бухгалтер-ревізор.

Аудитор(з дипломом магістра).

Консультант з податків і зборів

7

2414. 1.Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

 

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

8

2414. 2. Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 

Професіонал з фінансово-економічної безпеки 

 

 

 

9

2419.2. Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи) Консультант з ефективності підприємництва

 

 

10

2419.3 Професіонали державної служби

Державний аудитор 

Інспектор фінансовий

Казначей

Спеціаліст-бухгалтер 

 

11

2433.1. Наукові співробітники

(інформаційна аналітика) 

Молодший науковий співробітник (економіка)

 

12

2433. 2. Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу

Аналітик консолідованої інформації

 

 

13

2441. 1. Наукові співробітники (економіка) 

 

Молодший науковий співробітник (економіка) 

Науковий співробітник (економіка)

Науковий співробітник-консультант (економіка) 

 

 

14

2441.2.  Економісти 

 

Аналітик з інвестицій 

Аналітик з кредитування 

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 

Економіст з податків і зборів

Економіст з фінансової роботи

Економіст із ціноутворення

Економічний радник 

Консультант з економічних питань 

Оглядач з економічних питань

Член виконавчого органу акціонерного товариства 

 

 

15

3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 

Агент податковий

 

16

3433. Бухгалтери та касири-експерти 

Бухгалтер

Касир-експерт.

 

 

17

3439. Інші технічні фахівці в галузі управління 

Інспектор-ревізор

Ревізор

18

3442 Інспектори податкової служби 

Головний державний податковий інспектор 

Державний податковий інспектор 

Інспектор з контролю за цінами 

Ревізор-інспектор податковий 

 

 

Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатними роcписами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формування назв посад, передбачених чинними нормативними актами щодо регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві та кадрової політики.

 

Отже, після здобуття вищої освіти за магістерською програмою «Аудит та державний фінансовий контроль» випускники зможуть переважно обіймати наступні посади:

 

 • помічник аудитора (після сертифікації – незалежний аудитор),
 • державний аудитор,
 • внутрішній аудитор,
 • бухгалтер (головний бухгалтер),
 • економіст (за видами),
 • фінансовий аналітик (за видами); 
 • консультант з питань обліку, оподаткування, економічного контролю;
 • інспектор, ревізор, податковий інспектор;
 • науковий співробітник, викладач та ін. 

 

Професійна діяльність магістра з фаху “Облік і оподаткування” спеціалізації «Облік, аудит і оподаткування» на первинних посадах полягає у:

 • самостійному виконанні переважно евристичних частково діагностичних професійних і соціально-виробничих завдань, здійсненні складних економічних розрахунків, керівництві фахівцями нижчого посадового рівня;
 • наданні послуг юридичним особам з бухгалтерського (фінансового, управлінського  обліку та податкових розрахунків), складанні податкових декларацій для юридичних і фізичних осіб; наданні консультаційних послуг від імені клієнтів перед податковими органами;
 • надання  аудиторських послуг (виконання завдань з аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та надання  інших послуг з економіко – правового забезпечення бізнесу;
 • проведення практичних занять та навчання зі спеціальності «Облік і оподаткування» у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;
 • виконанні науково-дослідницьких робіт у галузі обліку, аудиту і оподаткування.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

 

 

1.4. Компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізацією «Облік, аудит і оподаткування»

 

Для спеціальності «Облік і оподаткування» узагальненим об’єктом діяльності є формування облікових даних та аудит, державний фінансовий контроль, економічна експертиза  інформації (про наявність, зміни активів, капіталу, зобов’язань і результатів діяльності господарюючих суб’єктів) а також податкові розрахунки, що є основою для прийняття   управлінських рішень. Цей обєкт є досить широким і він охоплює значну кількість первинних посад, зареєстрованих класифікатором професій ДК 003:2010.

З метою індивідуалізації навчання та спеціалізації випускників у складі узагальненого об’єкта діяльності можна відокремити спеціалізовані об’єкти. Зокрема, для спеціалізації «Облік,  аудит і оподаткування» спеціалізований об’єкт професійної діяльності — організація і здійснення обліку, контролю й аудиту фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур і їх оподаткування, результати якої використовуються для обґрунтування та  прийняття управлінських рішень.

Аналіз ринку праці та інформації про працевлаштування випускників за останні роки показав, що зростає попит на фахівців з аудиту, державного фінансового контролю, оподаткування, консалтингу та надання послуг з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності.

 

1.4.1. Трудові функції, типові завдання професійної діяльності й професійні компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування»

Таблиця 5

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ,

які сприятимуть випускникам у виконанні трудових функцій та типових завдань професійної діяльності

 

Трудова функція

Типові завдання професійної діяльності

Професійні компетенції (здатності)

1

2

4

1. Планувальна

1.1. Складання плану розвитку бухгалтерського обліку і звіту

1.1.1. Визначення комплексу питань розвитку облікової політики підприємства, організації установи;

1.1.2. Впровадження більш раціональних форм і методів обліку, методів калькулювання собівартості продукції;

1.1.3. Впровадження нових процесів обробки облікової інформації;

1.1.4. Укомплектування робочих місць працівниками за фахом;

1.1.5. Підвищення кваліфікації працівників обліку;

1.1.6. Розробляти рекомендації з  вибору обладнання місць фахівців обліку сучасними ПЕОМ;

1.1.8. Участь у складанні бізнес – плану підприємства;

1.2. Проектування досконалої системи первинної документації та форм регістрів

1.2.1. Складання та впровадження досконалого графіку документообороту;

1.2.2. Вибір, з врахуванням організаційних і технологічних особливостей підприємства, організації установи, корегування та впровадження досконалої форми бухгалтерського обліку.

 

Трудова функція

Типові завдання професійної діяльності

Професійні компетенції (здатності)

1

2

4

 1. Організаційна

2.1.Формування облікової політики підприємства економічного суб’єкта

2.1.1. Вміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві і володіти відповідними практичними навичками щодо:

 • формування складових облікової політики;
 • уміння класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб управління;
 • здатність організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації;
 • визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством,
 • консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації,
 • розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;
 • формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом;
 • оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність;
 • застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством;
 • розробки форми первинних документів за відсутності їх нормативного регулювання;
 • розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень;
 • архівування бухгалтерської документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. Організація варіативної складової облікової політики підприємства

2.2.1.Вміти методично забезпечувати ведення  бухгалтерського обліку в частині об’єктів, щодо яких існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які підлягають врегулюванню на рівні облікової політики підприємства.

2.3. Підбір, організація та контроль роботи виконавців облікових, аналітичних і контрольних функцій;

2.3.1. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці співробітників бухгалтерських служб;

2.4. Організація праці облікових працівників

2.4.1. Вміти організовувати працю облікових працівників згідно їх правового статусу в частині:

 • форми організації бухгалтерського обліку;
 • визначення оптимальної чисельності облікових працівників і структури бухгалтерської служби, регулювання її правового статусу як структурного підрозділу підприємства;
 • розподілу обов’язків між обліковими працівниками та регулювання правового статусу облікових працівників;
 • заходів з підвищення кваліфікації та проведення атестації облікових працівників;
 • вимог до обладнання робочих місць облікових працівників;
 • процедури приймання-передачі справ при зміні бухгалтера;

планування роботи облікових працівників за допомогою структурних та індивідуальних графіків виконання роботи бухгалтерів

 

2.5. Організація бухгалтерського контролю

2.5.1. Вміти забезпечувати організацію бухгалтерського контролю в частині:

 • оформлення розбіжностей в кількості та якості, виявлених під час приймання матеріальних цінностей, а також складання претензії за порушення договірних зобов’язань;
 • організації роботи матеріально відповідальних осіб зі складання первинних документів, облікових регістрів, звітності та їх передачі до бухгалтерської служби;
 • проведення інструктажу бухгалтерів і матеріально відповідальних осіб з питань своєчасного та правильного відображення господарських операцій у первинних документах, облікових регістрах і звітності;
 • системи контролю за якістю і своєчасністю роботи бухгалтерів щодо складання звітності;
 • заходів з проведення внутрішнього контролю, графіків проведення інвентаризації, комплексу аналітичних процедур.

 

2.6. Організація обліку, контролю і аналізу з використанням сучасних інформаційних систем і технологій

 2.6.1. Володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності:

 • здійснювати контроль в умовах комп’ютерного інформаційного середовища;
 • формувати систему АРМ-бухгалтер і забезпечувати її ефективне функціонування;
 • розробляти вимоги до вибору та вносити пропозиції до удосконалення програмного забезпечення облікового процесу, яке застосовується;
 • використовувати  сучасні інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку;
 • застосовувати  інформаційні системи і технології в аналітичній роботі.
 1. Облікова
 1. Володіння  основними положеннями теорії методології, практики бухгалтерського обліку,

 

 

3.1. Вміти застосовувати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, порядку бухгалтерського відображення господарських процесів і вміння застосовувати у господарській практиці всі методичні прийоми:

 • документацію;
 • інвентаризацію;
 • систему рахунків;
 • подвійний запис;
 • оцінку;
 • калькуляцію;
 • бухгалтерський баланс;
 • звітність;

3.2. Техніка ведення бухгалтерського обліку

3.2.1.Володіти технікою ведення бухгалтерського обліку в частині:

Розробляти форми облікових регістрів і внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень;

 1. Формувати робочий план рахунків підприємства з визначенням розрізів аналітичного обліку необоротних і оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів, в тому числі вибір рахунків для ведення управлінського та податкового обліку;
 2. Визначати порядок формування номенклатури справ в частині бухгалтерської документації;
 3. Розробляти графік документообороту для первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської  звітності;
 4. Організовувати роботу працівників інших структурних підрозділів підприємства щодо складання ними первинних документів, облікових регістрів, звітності та їх передачі до бухгалтерської служби;
 5. Розробляти графік надання бухгалтерської звітності зовнішнім користувачам;
 6. Вміти застосовувати електронні документи і електронний цифровий підпис;
 7. Визначати порядку зберігання бухгалтерської документації та перелік відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства, режиму доступу до таких відомостей;
 8. Вносити зміни до облікової політики з їх розкриттям у фінансовій звітності, виправлення помилок у фінансовій звітності;
 9. Формувати фахову бібліотеку нормативних документів і її оновлення;
 10. Формувати склад комісії щодо встановлення строків використання необоротних активів.

 

 

3.3.Відображення господарських процесів в бухгалтерському обліку

 

3.3.1. Вміння здійснювати обліковий процес за національними П(С)БО на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного обліку у національній та іноземній валютах щодо:

 • основних засобів та інших матеріальних необоротних активів, методів їх амортизації;
 • нематеріальних активів;
 • капітальних та довгострокових фінансових інвестицій;
 • виробничих запасів і малоцінних та швидкозношувальних предметів, методів їх оцінки при вибутті;
 • біологічних активів;
 • готової продукції, методів оцінки її собівартості;
 • незавершеного виробництва, методів його оцінки;
 • товарів;
 • грошових коштів, дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів;
 • витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;
 • загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
 • витрат і доходів майбутніх періодів;
 • власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів;
 • цільового фінансування і цільових надходжень;
 • страхових резервів і страхових платежів;
 • довгострокових і короткострокових кредитів банків та інших довгострокових і поточних зобов’язань;
 • праці та її оплати;
 • розрахунків з Пенсійним та іншими фондами соціального захисту;
 • розрахунків з бюджетом за податками й платежами;
 • доходів і результатів від операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
 • позабалансовий облік активів та зобов’язань.

 

3.4. Складання бухгалтерської (фінансової, податкової, управлінської) та  статистичної звітності та звітності із  соціального страхування

3.4.1. Складати бухгалтерську (фінансову, податкову, управлінську) та  статистичну звітність та звітність до фондів пенсійного та соціального страхування;

3.5. Застосування МСФЗ

3.5.1.  Уміти розкривати облікову інформацію за МСФЗ;

3.6. Формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для прийняття управлінських рішень

3.6.1. Володіти відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку:

 • забезпечувати організацію та деталізацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;
 • групувати та класифікувати склад витрат виробництва;
 • застосовувати національні та зарубіжні методи обліку витрат;
 • застосовувати управлінський аспект калькулювання собівартості продукції;
 • використовувати методики внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій обґрунтування управлінських рішень;
 • уміти організовувати та здійснювати бюджетування та бізнес-планування на підприємстві

3.7. Організація фінансово-економічних функцій

 

3.7.1. Вміти складати операційний, фінансовий та генеральний бюджет суб’єкта господарювання.

3.7.2. Вміти узагальнювати інформацію управлінського обліку в розробляти на її основі прогнози розвитку діяльності суб’єктів господарювання.

3.7.3. Вміти визначати економічну ефективність від впровадження розробок.

3.8. Методика та організація обліку в банках

3.8.1. Уміти організовувати та безпосередньо здійснювати облік в банках;

3.9. Методика та організація обліку в бюджетних установах

3.9.1. Уміти організовувати та безпосередньо здійснювати облік в бюджетних установах;

3.10. Облік і звітність в оподаткуванні

3.10.1. Вміти застосовувати основні положення податкового законодавства та володіти практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків і складання відповідної податкової звітності

3.11. Організація ведення обліку в зарубіжних країнах

3.11.1. Вміти використовувати професійно профільовані знання й практичні навички для оволодіння основами обліку в зарубіжних країнах;

4. Контрольна

4.1. Організація проведення різних видів фінансово-господарського контролю

4.1.1. Знати та уміти організовувати контрольні заходи в розрізі існуючих форм фінансового контролю;

4.2. Методика проведення відповідних форм фінансово-господарського контролю

 

4.2.1. Впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види та форми фінансово-господарського контролю, визначати об’єкти, завдання та напрями здійснення різних видів контролю;

4.2.2. Вміти планувати роботу державних контролюючих органів;

 

4.2.3. Знати та вміти застосовувати методику проведення фінансового контролю в розрізі передбачених законодавством форм (державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування);

4.2.4. Вміти організовувати надання аудиторських послуг (проведення аудиту та огляду історичної фінансово – економічної інформації, виконаня інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг)

4.2.5. Вміти складати загальну стратегію та план проведення аудиту

4.2.6. Вміти розробляти власну методику аудиту, узагальнювати результати проведеного аудиту;

4.2.7. Вміти документувати процес проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, контрольних перевірок та узагальнювати їх результати;

4.2.8. Вміти документувати процес проведення перевірок спеціальними контролюючими органами  та узагальнювати  результати таких перевірок;

 

4.2.9. Вміти виявляти типові помилки та порушення, що виникають в бухгалтерському обліку суб’єкта господарювання;

 

4.2.10. Вміти організувати та здійснювати внутрішньо господарський  контроль та внутрішній  аудит  підприємницьких структур.

 

4.2.11. Вміти складати інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акти інвентаризації, відображати результати проведеної інвентаризації в бухгалтерського обліку.

 

4.2.12. Вміти організовувати та здійснювати господарський контроль із застосуванням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

 

4.2.13. Вміти застосовувати організаційні та методичні аспекти економічної експертизи.

 

4.2.14. Вміти застосовувати методичні прийоми контролю в процесі проведення судово-економічної експертизи.

 

4.3. Організація проведення судово-бухгалтерської експертизи

4.3.1. Використовуватипрофесійно профільовані знання й практичні навички для освоєння методів, прийомів та організації проведення судово-економічної експертизи;

5. Аналітична

5.1. Методика та організація аналізу господарської діяльності економічного суб’єкта

5.1.1. Уміти використовувати інструментарій аналізу господарської діяльності, а саме:

 • здійснювати оперативний, ретроспективний та перспективний аналіз господарської діяльності суб’єкта господарювання;
 • проводити аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), ресурсозабезпеченості та використання виробничих ресурсів підприємства, витрат виробництва продукції;
 • здійснювати аналіз фінансового стану та фінансових результатів суб’єктів господарювання;
 • оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і

кредитоспроможність підприємства;

 • визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобі-

гання банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику

їхньої діяльності;

 • прогнозувати фінансовий стан підприємства
 • застосовувати математичні, статистичні та евристичні прийоми в економічному аналізі;
 • за результатами аналізу формулювати аналітичні висновки та пропозиції;

6. Етична

6.1. Дотримання кодексу професійної етики

6.1.1. Дотримуватися фундаментальних етичних принципів, вимог професійних організацій та законодавства й розуміння необхідності дотримання етичних норм та технічних стандартів при виконанні професійних обов’язків;

 

7. Науково-дослідна

7.1. Проведення наукових досліджень з удосконалення методики обліку, контролю і аналізу господарської діяльності

7.1.1. Розробляти пропозиції з удосконалення організації і методики обліку, контролю,  аналізута аудиту на підприємстві;

7.1.2. Визначати напрями та тематику досліджень;

7.1.3. Складати календарний план досліджень;

7.1.4. Вибирати методику держбюджетного та госпдоговірного дослідження;

7.1.5. Визначати алгоритми до відповідних завдань;

7.1.6. Досліджувати форми та методи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту,   ефективність використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, комплексної комп’ютеризації обліково-аналітичної інформації;

7.1.7. Оформляти результати дослідження та передавати їх замовнику;

7.2.Оцінювання ефективності використання активів підприємства

 1. Здатність розробляти пропозиції щодо раціонального і ефективного використання матеріальних трудових і фінансових ресурсів, залученню кредитів, регулювання діяльності підприємства з інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності;

7.3. Ділова комунікація у професійній сфері

7.3.1. Забезпечувати ділові комунікації у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

 

7.4. Викладацька робота в навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з економічних дисциплін

7.4.1. Уміти вести дискусію й викладати дисципліни професійного спрямування у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, уміння організувати професійну орієнтацію шкільної молоді й  застосовувати інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін в середніх загальноосвітніх навчальних закладах;

7.5. Організація написання наукових робіт

 

7.5.1. Уміти організувати наукові дослідження в галузях економіки:  вибрати і обґрунтувати тему,  скласти план досліджень; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д.

 

1.4.2. Соціально-особистісні компетенції магістра з обліку і оподаткування

 

Сучасний етап розвитку суспільства і зокрема економіки ставить високі вимоги до випускників вищої школи, які мають бути не лише компетентними фахівцями, але й особистостями, здатними вільно орієнтуватися в глобальному середовищі, мати широкий світогляд, ефективно комунікувати в різних умовах і культурах, прагнути до лідерства, самовдосконалюватися, тобто володіти інструментальними, міжособистісними та системними компетенціями.

Таблиця 6 містить перелік соціально-особистісних компетенцій фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня магістр відповідно до загальних аспектів його життєдіяльності.

 

 

Таблиця 6

 

Соціально-особистісні компетенції та результати навчання магістра

 

Компетенції

Результати навчання (вміння)

1

2

1. Інструментальні компетенції

1.1. Здатність до дієвої світоглядної позиції

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Оперувати філософськими категоріями і поняттями

1.1.2. Критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події

1.1.3. Захищати власну точку зору, не руйнуючи відносин

1.1.4. Збирати й тлумачити актуальні дані, потрібні для формування суджень із соціально-економічних питань

1.1.5. Розглядати й оцінювати історичні події і процеси в їх динаміці та взаємозв’язку

1.1.6. Логічно і аргументовано формулювати і передавати свої думки та ставлення до подій у сучасному суспільстві, ситуацій виробничого характеру

1.1.7. Аналізувати і пояснювати соціально значущі проблеми та процеси

1.1.8. Планувати й організовувати соціально-економічні процеси

1.2. Здатність до саморегулювання життєдіяльності

1.2.1. Діяти відповідно до норм здорового способу життя, правил особистої гігієни

1.2.2. Переконувати інших уникати шкідливих звичок, пропагувати здоровий спосіб життя

1.2.3. Виконувати наукові рекомендації щодо режиму праці та відпочинку, підтримувати працездатність

1.2.4. Організовувати власну працю, не допускаючи перенавантаження організму, підтримувати психоемоційне здоров’я

1.2.5. Виконувати норми і правила з охорони праці та техніки безпеки

1.3. Здатність збирати та обробляти інформацію

 

 

 

1.3.1. Виконувати правила інформаційної безпеки, в тому числі захисту державної та комерційної таємниці

1.3.2. Знаходити й аналізувати інформацію з різних джерел

1.3.3. Працювати з інформацією у глобальних комп’ютерних мережах і корпоративних інформаційних системах

1.3.4. Використовувати оргтехніку, прикладне програмне забезпечення відповідно до виду діяльності, документально оформляти управлінські рішення

1.4. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення і забезпечувати їх правочинність

1.4.1. Розробляти і пропонувати альтернативні варіанти рішень актуальних виробничих проблем

1.4.2. Вести моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися в нормативних актах для забезпечення правочинності рішень

1.4.3. Володіти основними методами захисту виробничого персоналу та населення від можливих аварій, катастроф, стихійних лих

1.4.4. Проектувати організаційно-управлінські та економічні рішення, розробляти алгоритми їх реалізації та нести відповідальність за результати

 

2. Міжособистісні компетенції

2.1. Здатність до ефективної комунікативної діяльності

2.1.1. Формувати ефективну комунікативну стратегію

2.1.2. Діяти відповідно до загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних стосунках

2.1.3. Діяти відповідно до етичних засад у всіх сферах життєдіяльності, проявляючи чесність, відкритість, справедливість, порядність, доброзичливість, терпимість

2.1.4. Усно та письмово спілкуватися державною мовою

2.1.5. Використовувати невербальні засоби комунікації

2.1.6. Доносити до інших людей інформацію щодо проблем та їх вирішення через побудову комунікаційної мережі для зворотного зв’язку, ведення кореспонденції

2.1.7. Слухати і сприймати думки інших

2.1.8. Спілкуватися з експертами з інших галузей

2.2. Уміння працювати в колективі і команді

 

 

 

 

2.2.1. Організовувати і координувати взаємодію між людьми, контролювати й оцінювати ефективність діяльності інших

2.2.2. Підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу, команди, споживачами, іншими суб’єктами сфери життєдіяльності.

2.2.3. Працювати в міждисциплінарній команді

2.2.4. Об’єднуватися з колегами для успішної роботи на загальний результат

2.2.5. Здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, наради, ділова переписка, електронні комунікації

2.2.6. Запобігати конфліктам, ділитися з командою своїми знаннями, вміннями, ідеями

2.3. Здатність працювати в міжнародному середовищі

2.3.1. Толерантно сприймати різноманітність (раса, національність, релігія, статус, роль, стать) і міжкультурні відмінності

2.3.2. Запобігати проявам расизму та ксенофобії, навчати інших жити з людьми різних культур, мов та релігій

2.3.3. Спілкуватися іноземними мовами для результативної професійної діяльності

 

2.4. Здатність до критики і самокритики

2.4.1. Критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб

2.4.2. Критично оцінювати особисті переваги та недоліки, конструктивно реагувати на критику на свою адресу

 

3. Системні компетенції

3.1. Здатність до соціально  відповідальної діяльності

3.1.1. Діяти відповідно до норм Конституції та законодавства

3.1.2. Визначати напрями розвитку соціальної відповідальності

3.1.3. Захищати інтереси держави, поєднувати й узгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси

3.2. Здатність формувати власний імідж і планувати кар’єру

3.2.1. Захищати свої права людини та громадянина

3.2.2. Створювати власний імідж і вдосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, поведінку

3.2.3. Визначати життєві цілі, їх пріоритетність, планувати власну кар’єру

3.3. Здатність до неперервного навчання і дослідницької діяльності

3.3.1. Застосовувати дослідницькі навички в професійній діяльності

3.3.2. Здобувати і засвоювати нові знання

3.3.3. Обирати альтернативні методи навчання

3.3.4. Постійно навчатися з високим рівнем автономності в контексті як особистого професійного, так і соціального життя

3.3.5. Передавати свої знання, розуміння, досвід колегам

3.4. Здатність працювати ефективно

 

3.4.1. Виконувати завдання професійної діяльності на основі стандартів поведінки за компетентнісною моделлю відповідної посади

3.4.2. Рекомендувати введення нових чи зміну чинних стандартів діяльності

3.5. Здатність управляти проектами

3.5.1. Вирішувати розв’язання проблем із застосуванням проектного підходу: формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту

3.5.2. Керувати колективними діями із застосуванням методів управління проектом у часі

3.5.3. Відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

3.5.4.Організовувати виконання завдань відповідно до принципів тайм-менеджменту

3.6. Здатність до креативної професійної діяльності

3.6.1. Діяти активно в екстремальних ситуаціях

3.6.2. Ініціювати нову ідею, її мету, завдання, необхідні ресурси

3.6.3. Застосовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у професійній діяльності

 

 

 

1.4.3. Спеціальні компетентності випускників освітнього ступеня магістр
за спеціальністю «Облік і оподаткування», спеціалізацією «Облік, аудит та оподаткування»

При підготовці випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  спеціалізацією «Облік, аудит і оподаткування» формуються спеціальні компетентності магістерської програми «Аудит і державний фінансовий контроль» (7).

Таблиця 7

 

Назва

типового завдання діяльності

Зміст уміння

1

2

Організація аудиторської діяльності

 • організувати аудиторську фірму, скласти її засновницькі документи, провести її реєстрацію для здобуття права здійснення аудиторських послуг;
 • скласти план роботи аудиторської фірми, стратегію та загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми;
 • організувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів;вміти організувати взаємовідносини із субєктами господарювання та  укладати договори про надання аудиторських послуг;
 • вміти визначати загальну стратегію та складати плани проведення аудиту з переліком необхідних аудиторських процедур;

 

 • обирати оптимальні методи, способи та прийоми здійснення аудиторських процедур і організувати їх виконання;
 • організувати узагальнення результатів роботи аудиторів та підготовку підсумкових документів;
 • організувати систему контролю  якості роботи аудиторської фірми та її персоналу.

Підбір, організація та контроль роботи виконавців облікових, аналітичних і контрольних функцій на підприємствах, в органах державного фінансового котролю, в аудиторських фірмах

 • вміти здійснювати підбір персоналу аудиторської фірми, служби внутрішнього аудиту та бухгалтерської служби субєкта господарювання, відповідних служб органів державного фінансового контролю та державного аудиту;
 • вміти організувати роботу відповідних служб згідно  вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
 • вміти організовувати працю персоналу аудиторської фірми, бухгалтерської служби, служб  внутрішнього аудиту та державного фінансового контролю згідно їх правового статусу;
 • вміти здійснювати контроль роботи персоналу відповідних служб

 

Формування облікової політики підприємства та документообороту, в тому числі в процесі надання відповідних аудиторських послуг

 • вміти застосовувати основи організації обліку і контролю на підприємстві і володіти відповідними практичними навичками щодо:
 • формування складових облікової політики;
 • розробки форми первинних документів за відсутності їх нормативного регулювання;
 • розробки форм внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень;
 • архівування бухгалтерської документації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства;

Володіння  основними положеннями теорії методології, практики бухгалтерського обліку

 • вміти застосовувати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, порядку бухгалтерського відображення господарських процесів і вміння застосовувати у господарській практиці всі методичні прийоми:
 • документацію;
 • інвентаризацію;
 • систему рахунків;
 • подвійний запис;
 • оцінку;
 • калькуляцію;
 • бухгалтерський баланс;
 • звітність;

Організація обліку,  аналізу, аудиту  з використанням сучасних інформаційних систем і технологій

 • володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності:
 • здійснювати контроль в умовах комп’ютерного інформаційного середовища;
 • формувати механізм застосування інформаційних систем в обліку і аудиті і забезпечувати їх ефективне функціонування;
 • розробляти вимоги до вибору та вносити пропозиції до удосконалення програмного забезпечення облікового процесу, яке застосовується;
 • використовувати сучасні інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку та аудиті;
 • застосовувати  інформаційні системи і технології в аналітичній роботі.

Володіння  основними положеннями теорії методології, практики незалежного, внутрішнього аудиту,державного фінансового контролю та державного аудиту

 • знати на уміти використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послугв практичній діяльності аудитора;
 • знати на уміти використовувати міжнародні стандарти  професійної практики внутрішнього аудиту;
 • знати та уміти використовувати міжнародні та національні стандарти держаного фінансового контролю та державного аудиту;
 • володити технікою, технологиєю та методикою виконання аудиторських завдань незалежного, в тому числі аудиту спеціалізованих сфер,  внутрішнього аудиту та державного фінансового контролю й державного аудиту;
 • знати організаційні процедури внутрішнього (первинного, поточного і підсумкового) контролю, а саме організації контролю правильності заповнення первинних документів, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов’язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок;
 • знати порядок  проведення та об’єкти інвентаризації, а також процедури державного фінансового контролю визнання в обліку її результатів;
 • знати типові помилки і порушеньня, що виникають в обліковій системі суб’єктів господарювання;
 •  знати форми, види, мету, методи і прийоми державного фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання;
 • знати стадії і процедури контрольно-ревізійного процесу та вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, формувати робочу документацію і узагальнювати результати контролю, готувати висновки і рекомендації;
 • знати організаційні та методичні засади аудиту ефективності використання державних коштів.

Техніка ведення бухгалтерського обліку

 • володіти технікою ведення бухгалтерського обліку в частині:
 • розробки форм облікових регістрів і внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень;
 • формування робочого плану рахунків підприємства з визначенням розрізів аналітичного обліку необоротних і оборотних активів, власного капіталу та зобов’язань, витрат, доходів і фінансових результатів, в тому числі вибір рахунків для ведення управлінського та податкового обліку;
 • порядку формування номенклатури справ в частині бухгалтерської документації;
 • графіка документообороту для первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності;
 • організації роботи працівників інших структурних підрозділів підприємства щодо складання ними первинних документів, облікових регістрів, звітності та їх передачі до бухгалтерської служби;
 • графіка надання бухгалтерської звітності зовнішнім користувачам;
 • застосування електронних документів і порядку застосування електронного цифрового підпису;
 • порядку зберігання бухгалтерської документації;
 • переліку відомостей, які складають комерційну таємницю підприємства, режиму доступу до таких відомостей;
 • внесення змін до облікової політики з їх розкриттям у фінансовій звітності;
 • виправлення помилок у фінансовій звітності;
 • формування фахової бібліотеки нормативних документів і її оновлення;
 • складу комісії щодо встановлення строків використання необоротних активів.

Відображення господарських процесів в бухгалтерському обліку

 

 • вміння здійснювати обліковий процес за національними П(С)БО на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного обліку у національній та іноземній валютах щодо:
 • основних засобів та інших матеріальних необоротних активів, методів їх амортизації;
 • нематеріальних активів;
 • капітальних та довгострокових фінансових інвестицій;
 • виробничих запасів і малоцінних та швидкозношувальних предметів, методів їх оцінки при вибутті;
 • біологічних активів;
 • готової продукції, методів оцінки її собівартості;
 • незавершеного виробництва, методів його оцінки;
 • товарів;
 • грошових коштів, дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів;
 • витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;
 • загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від звичайної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
 • витрат і доходів майбутніх періодів;
 • власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів;
 • цільового фінансування і цільових надходжень;
 • страхових резервів і страхових платежів;
 • довгострокових і короткострокових кредитів банків та інших довгострокових і поточних зобов’язань;
 • праці та її оплати;
 • розрахунків із соціального страхування;
 • розрахунків з бюджетом за податками й платежами;
 • доходів і результатів від операційної, фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;
 • позабалансовий облік активів та зобов’язань.

Складання та перевірка бухгалтерської (фінансової, податкової, управлінської),  статистичної   звітності та звітності із единого соціального внеску

 • уміти складати, читати та аналізуватита перевіряти бухгалтерську (фінансову, податкову, управлінську),    статистичну звітність, звітність  із соціального страхування таспеціальну звітність суб’єктів аудиторської діяльності;

Застосування МСФЗ

 • уміти розкривати облікову інформацію за МСФЗ;

Формування, узагальнення та надання деталізованої інформації для прийняття управлінських рішень

 • володіти відповідними практичними навичками щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього аудиту, а саме:
 • забезпечувати організацію та деталізацію внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;
 • групувати та класифікувати склад витрат виробництва;
 • застосовувати національні та зарубіжні методи обліку витрат;
 • застосовувати управлінський аспект калькулювання собівартості продукції;
 • використовувати методики внутрішньогосподарського (управлінського) обліку для внутрішнього ціноутворення, складання калькуляцій обґрунтування управлінських рішень;
 • уміти організовувати та здійснювати бюджетування та бізнес-планування на підприємстві

Організація фінансово-економічних функцій

 

 • вміти складати операційний, фінансовий та генеральний бюджет суб’єкта господарювання;
 • вміти узагальнювати інформацію управлінського обліку в розробляти на її основі прогнози розвитку діяльності суб’єктів господарювання;
 • вміти визначати економічну ефективність від впровадження виявлених резервів покращання фінансового стану..

Облік і звітність в оподаткуванні

 • вміти застосовувати основні положення податкового законодавства та володіти практичними навичками щодо методики розрахунків основних податків і складання різних видів податкової звітності,в тому числи в процесі виконання відповідних аудиторських послуг

 

Організація обліку та аудиту в зарубіжних країнах

 •  вміти використовувати професійно профільовані знання й практичні навички для оволодіння основами обліку та аудиту в зарубіжних країнах

Організація і  методика проведення різних видів та   форм господарського контролю (незалежного аудиторського, внутрішнього, державного)

 

 • впроваджувати в практичну діяльність відповідні методи, види та форми господарського контролю, визначати об’єкти, завдання та напрями здійснення різних видів контролю:
 • знати сутність, види, методи господарського контролю та вміти їх застосовувати;
 • знати порядок організації та здійснення державного фінансового контролю. Вміти планувати роботу державних контролюючих органів;
 • знати та вміти застосовувати методику проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування;
 • знати порядок організації та проведення перевірок спеціальними контролюючими органами, вміти документувати процес їх проведення та узагальнення результатів;
 • знати типові помилки та порушення, що виникають в бухгалтерському обліку суб’єкта господарювання та вміти їх виявляти;.
 • знати порядок організації та вміти здійснювати внутрішній контроль.
 • вміти складати інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акти інвентаризації, відображати результати проведеної інвентаризації в бухгалтерського обліку.
 • знати порядок організації та здійснення господарського контролю із застосуванням інформаційних систем бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та інших форм господарського контролю.
 • знати та вміти застосовувати організаційні та методичні аспекти економічної експертизи;
 • вміти застосовувати методичні прийоми контролю в процесі проведення економічної експертизи.

Організація проведення судово-бухгалтерської експертизи

 • - здатність використовуватипрофесійно профільовані знання й практичні навички для освоєння методів, прийомів та організації проведення судово-бухгалтерської експертизи;

Методика та організація аналізу господарської діяльності економічного суб’єкта, в тому числі в процесі організації та  виконання відповідних аудиторських завдань

 • уміння використовувати інструментарій аналізу господарської діяльності, а саме:
 • здійснювати оперативний, ретроспективний та стратегічний (перспективний) аналіз господарської діяльності суб’єкта господарювання як оремого виду аудиторських послуг;
 • проводити аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), ресурсозабезпеченості та використання виробничих ресурсів підприємства, витрат виробництва продукції;
 • здійснювати аналіз фінансового стану та фінансових результатів суб’єктів господарювання;
 • застосовувати математичні, статистичні та евристичні прийоми в економічному аналізі;
 • за результатами аналізу формулювати аналітичні висновки та пропозиції;

Дотримання кодексу професійної етики (Кодексу єтики професійних бухгалтеів МФБ та інших професійних організацій

 • - дотримання фундаментальних етичних принципів, вимог професійних організацій та законодавства й розуміння необхідності дотримання етичних норм та технічних стандартів при виконанні професійних обов’язків бухгалтера,  фінансового аналітика, незалежного, внутрішнього, державного аудитора, ревізора, контролера, інспектора,

Проведення наукових досліджень з удосконалення методики обліку, контролю і аналізу господарської діяльності

 • здатність розробляти пропозиції з удосконалення організації і методики обліку,  контролю,аналізу  та аудиту на підприємстві;
 • визначати напрями та тематику досліджень;
 • складати календарний план досліджень;
 • вибирати методику держбюджетного та госпдоговірного дослідження;
 • ставити алгоритми до відповідних завдань;
 • досліджувати форми та методи бухгалтерського обліку, ефективність використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, комплексної комп’ютеризації обліково-аналітичної інформації;
 • - оформляти результати дослідження та передавати їх замовнику;

Оцінювання ефективність використання активів підприємства

 • здатність розробляти пропозиції щодо раціонального і ефективного використання матеріальних трудових і фінансових ресурсів, залученню кредитів, регулювання діяльності підприємства з інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності;

Ділова комунікація у професійній сфері

 •  здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді;

Викладацька робота в навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації з економічних дисциплін

 •  уміти вести дискусію й викладати дисципліни професійного спрямування у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, уміння організувати професійну орієнтацію шкільної молоді й  застосовувати інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін в середніх загальноосвітніх навчальних закладах;

Організація написання наукових робіт

 

 •  уміти організувати наукові дослідження в галузях економіки:  вибрати і обґрунтувати тему,  скласти план досліджень; уміти використовувати інформаційне забезпечення; складати і оформляти бібліографію, застосовувати комп’ютерні технології у наукових дослідженнях і т.д.

 

 

Після виконання навчального плану підготовки магістрів за програмою «Аудит та державний фінансовий контроль» випускники будуть уміти:

 

створювати та організовувати діяльність аудиторської фірми, планувати та здійснювати незалежні аудиторські перевірки, надавати супутні аудиторські послуги, контролювати якість роботи аудиторів (аудиторських фірм), створювати службу внутрішнього аудиту, виконувати обов’язки внутрішнього аудитора, налагоджувати державний аудит; проводити ревізії та інспектування, податкові перевірки та економічні експертизи; надавати консалтингові послуги, вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність; виконувати фінансовий аналіз та прогнозування діяльності підприємств, надавати послуги «дью ділідженс»; використовувати у роботі бухгалтера, аудитора, аналітика інформаційні системи і технології на основі спеціального прикладного програмного забезпечення та проводити наукові дослідження у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

 

Випускники програми «Аудит та державний фінансовий контроль» будуть знати:

 • методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової та податкової звітності господарюючих суб’єктів, а також окремих об’єктів, класів операцій, бізнес-процесів компаній;
 • основні аспекти організації і методики проведення інспектування (ревізії) і державного фінансового аудиту, інших контрольних заходів щодо різних об’єктів державного фінансового контролю;
 • практичні засади проведення аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг у сфері оподаткування;
 • аспекти організації і методики проведення державного фінансового аудиту, внутрішнього аудиту щодо різних об’єктів аудиту державних фінансів;
 • сутність та особливості проведення економічної експертизи та експертних досліджень у сфері обліку та оподаткування;
 • основи роботи з основними інструментальними засобами для використання управлінських інформаційних систем в аналізі і аудит;
 • методику проведення фінансового аналізу;
 • особливості проведення, джерела інформації і процедури фінансового і податкового, господарсько-правового, маркетингового і цінового, технічного і екологічного «Дью ділідженс»;
 • організаційні та методичні засади проведення аудиту спеціалізованих сфер  і надання супутніх аудиторських  послуг.