Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Аудит УАБС СУМДУ

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

   Кафедра БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи

 з дисципліни «Аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2016

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

1. Зміст навчальної дисципліни……..……………………………………………..6

2. Підготовка та вимоги до написання контрольної роботи..…………………..10

3. Порядок оцінювання контрольної роботи……………………………………..11

4. Теоретичні питання ……………………………………………………………..13

5. Практичні завдання ……………………………………………………………..16

Список рекомендованої літератури…………………………………..…...............27

Додатки……………………………………………………………….……………..29

 

ВСТУП

 

Зміни структури управління господарством та розвиток підприємств різних форм власності значно скоротили сферу відомчого контролю та обмежили втручання держави  у фінансову діяльність суб’єктів господарювання. В сучасних складних економічних умовах зростає потреба в незалежному контролі (аудиті) щодо достовірності, повноти бухгалтерської звітності та відповідності її чинному законодавству.

         Мета дисципліни: формування системи знань у галузі створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.       

         Предметом навчальної дисципліни є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки.

         Зміст дисципліни розкривається в темах:

Сутність і предмет аудиту.

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення.

     Планування аудиту.

         Аудиторські докази  та робочі документи аудитора.

Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю.

Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.

Підсумковий контроль.

Внутрішній аудит: його суть, об’єкти і суб’єкти.

Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

Аудиторські послуги, їх об’єкти і види.

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання.

Аудит фінансової звітності.

Реалізація матеріалів аудиту.

         Дисципліна ”Аудит” тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами, такими як „Фінансовий облік”, „Основи фінансового контролю і аудиту”, „Внутрішньогосподарський контроль.

         Вивчаючи курс „Аудит” студенти обов’язково повинні ознайомитися із законодавчими актами, що регламентують господарську діяльність діяльність та питання організації бухгалтерського обліку та аудиту в Україні: Закони України: „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про аудиторську діяльність”; положення та інструкції Національного банку України; а також з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами аудиту.

     Після вивчення курсу студент повинен:

Знати:

 • положення та інструкції, якими регламентуються вимоги і порядок проведення аудиторської перевірки;
 • сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об’єкти аудиту;
 • принципи аудиту; суть, необхідність, мету, етапи планування в аудиті;
 • суть, структуру та види аудиторських документів.

Вміти:

 • користуватися законодавчо-інструктивними матеріалами при проведенні аудиторської перевірки;
 • скласти загальну програму аудиту;
 • розробити програму аудиту;
 • оцінювати аудиторський ризик;
 • відрізняти помилки від шахрайства;
 • обґрунтувати та використовувати у своїй діяльності робочі документи;
 • провести аудит фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Викладення курсу передбачає проведення лекцій, семінарів, практичних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних завдань.

         Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом дисципліни, проводиться у наступних формах:

 • опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, нормативно-правової бази;
 • самостійне вивчення тем та окремих питань відповідно до рекомендованої законодавчої та нормативно-інструктивної, навчально-методичної та додаткової літератури;
 • підготовка виступів під час проведення семінарських занять, самостійний пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної аргументації;
 • підготовка до відповідних форм поточного контролю (контрольних робіт, тестових завдань).
 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Історія виникнення та розвитку аудиту в світі та в Україні зокрема.  Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об’єкти аудиту. Види аудиту. Принципи аудиту.

 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

     Поняття аудиторської діяльності, основні нормативні документи, що визначають головні засади аудиторської діяльності. Органи управління аудиторською діяльністю та їх функції, порядок сертифікації аудиторів. Порядок реєстрації суб’єктів аудиторської діяльності, порядок унесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Понятійний інструмент аудиторської діяльності за Законом України «Про аудиторську діяльність». Структура САУ та АПУ, підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

 

Тема 3. Планування аудиту

         Сутність планування, необхідність планування аудиторської діяльності. Переваги аудиторської діяльності при застосуванні планування; методологія, методика, технологія та види планування. Планування конкретної аудиторської перевірки.

 

Тема 4. Аудиторські докази  та робочі документи аудитора

Аудиторські докази, їх сутність та класифікація. Значимість аудиторських доказів. Визначення помилок і шахрайства. Тести систем контролю. Процедури перевірки на суттєвість. Робоча документація аудитора.

 

Тема 5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику. Істотність в аудиті. Характеристика аудиторського ризику. Методи визначення розміру аудиторського ризику. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти. Дослідження й оцінювання системи внутрішнього контролю.

 

Тема 6. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

Поняття аудиторського звіту. Зміст і структура аудиторського звіту. Порядок складання аудиторського звітів. Види аудиторських звітів. Інша підсумкова документація, що передається замовнику.

 

 

 

Тема 7. Підсумковий контроль

Оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб’єкта за результатами проведення аудиту. Контроль якості роботи аудитора.

 

Тема 8. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти і суб’єкти

Поняття, мета, завдання та суб’єкти внутрішнього аудиту. Послідовність виконання функцій внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Етика працівників внутрішнього аудиту.

 

Тема 9. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Цілі внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту, призначені для досягнення поставлених цілей. Модель, етапи та звітні документи внутрішнього аудиту.

 

Тема 10. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Аудит установчих документів і облікової політики підприємства. Аудит власного капіталу. Аудит необоротних активів. Аудит виробничих запасів. Аудит готівково-розрахункових операцій. Аудит безготівкових розрахунків. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит податків, зборів, обов’язкових платежів. Аудит витрат і собівартості продукції. Аудит доходів і фінансових результатів. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки. Оцінювання фінансової звітності підприємства.

 

Тема 11. Реалізація матеріалів аудиту

Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки. Моніторинг виконання клієнтом рекомендацій аудитора. Модифікація аудиторського висновку у випадку невиконання клієнтом рекомендацій аудитора.

 

2. ПІДГОТОВКА ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Для написання контрольної роботи на початковому етапі студент повинен опанувати основні теоретичні аспекти з дисципліни "Аудит", використовуючи рекомендовані джерела інформації.

Наступним етапом виконання роботи є висвітлення теоретичних питань та вирішення практичних завдань.

Мета роботи полягає в тому, щоб допомогти студентам засвоїти всі розділи курсу, перевірити їх уміння самостійно працювати над літературою, обґрунтовувати і правильно використовувати матеріали періодики.

Контрольна робота повинна бути написана з дотриманням наступних вимог:

1. Робота оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки». Робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) через півтора інтервали із розрахунку 28-30 рядків на сторінці, шрифтом Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати на сторінці, залишаючи поля  таких розмірів: верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, лівий – не менше 25 мм. Всі сторінки нумеруються. Контрольна робота може бути виконана власноруч, при цьому вона має бути написана охайно, грамотно, доступним для читання почерком однією рукою і одним кольором темних тонів.

Титульна сторінка оформляється за зразком (додаток А).

 Контрольна робота повинна бути виконана на аркушах формату А4. Всі сторінки роботи нумеруються.

 Контрольну роботу потрібно виконати за своїм варіантом, відшукавши за таблицею (додаток Б) відповідні номери теоретичних питань та практичних завдань. Варіант індивідуального домашнього завдання (контрольної роботи) відповідає двом останнім цифрам залікової книжки студента. Об’єм індивідуального домашнього завдання – до 20 аркушів.

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати чинні законодавчі та нормативні акти, матеріали періодичних видань, робити посилання на використану літературу по тексту роботи.

         Зазначена робота містить в собі два теоретичних питання і вирішення 1 практичного завдання.

 Відповіді на питання мають бути по можливості короткими, але одночасно повністю розкривати зміст питання. В роботі повинні бути посилання на нормативно-правові акти, що регламентують відповідні методики обліку, та літературні джерела, в яких приділено увагу проблематиці досліджуваного питання.

Відповіді повинні бути написані чітко, зрозуміло, чорнилом одного кольору, однією мовою, на сторінках студент залишає поля для зауважень викладача.

Відповідь на кожне питання повинна починатися з нової сторінки.

На початкових сторінках слід поставити номер питання відповідно до методичних рекомендацій, написати питання, в тому числі практичне завдання, і тільки потім його висвітлювати.

 В кінці роботи необхідно зазначити перелік використаних нормативних і літературних джерел, поставити особистий підпис і дату, а також залишити чистий аркуш паперу для рецензії.

 

3. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Для перевірки знань студентів заочної форми навчання передбачено виконання контрольної роботи, наведеної у методичних вказівках щодо виконання контрольної роботи з дисципліни. Контрольна робота сформована за принципом повного охоплення матеріалу, що сприятиме максимальному засвоєнню інформації з навчальної дисципліни “Аудит”.

Контрольну роботу студенти подають на перевірку в строки, які передбачені семестровими графіками не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії.

Студенти самостійно пересилають поштою контрольні роботи або особисто здають на кафедру.

Викладачі протягом 10 днів перевіряють контрольні роботи і ставлять відмітку «зараховано» або «незараховано».

         Відповіді студентів оцінюються в балах. Максимальна сума балів за відповіді на всі 3 питання — 20 балів. Кожне теоретичне питання оцінюється окремо за 5 — бальною системою, та практичне завдання за 5 – бальною системою з коефіцієнтом 2.

"Відмінно" ставиться, якщо студент демонструє знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, матеріал розкрито детально та в повному обсязі, правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, розкритий правильний зміст категорій, дана правильна відповідь на поставлену задачу, правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків.

"Добре" – якщо студент допускає несуттєві неточності, має труднощі при трансформації умінь у нових умовах; матеріал розкрито в повному обсязі, але не вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, не в повному обсязі розкрито зміст категорій; дана правильна відповідь на поставлену задачу, але теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків наведено узагальнено; правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків, але в розрахунках допущена помилка.

"Задовільно" – якщо студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою для подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли виклад матеріалу має безсистемний характер і не розкриває сутності питання, або має грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладу, не розв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Аудит».

 

 

 

4. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 

 

 1. Історія виникнення аудиту в світі та в Україні зокрема.
 2. Аудиторська діяльність, її сутність, функціональні завдання, предмет, метод, об’єкти аудиту.
 3. Види та принципи аудиту.
 4. Поняття аудиторської діяльності та її правове забезпечення.
 5. Порядок сертифікації на заняття аудиторською діяльністю.
 6. Підвищення кваліфікації та пересертифікація аудиторів.
 7. Персонал суб’єктів аудиторської діяльності.
 8. Сутність планування, необхідність планування аудиторської діяльності.
 9. Методологія, методика, технологія та види планування.
 10. Планування конкретної аудиторської перевірки.
 11. Аудиторські докази, їх сутність та класифікація.
 12. Значимість аудиторських доказів. Визначення помилок і шахрайства.
 13. Тести систем контролю.
 14. Процедури перевірки на суттєвість.
 15. Робоча документація аудитора.
 16. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику.
 17. Характеристика аудиторського ризику.
 18. Методи визначення розміру аудиторського ризику.
 19. Поняття аудиторського висновку.
 20. Порядок складання аудиторського висновку.
 21. Види аудиторських висновків.
 22. Інша підсумкова документація, що передається замовнику.
 23. Оцінка аудитором результатів аудиторської перевірки.
 24. Контроль якості роботи аудитора.
 25. Поняття, мета, завдання та суб’єкти внутрішнього аудиту.
 26. Організація внутрішнього аудиту.
 27. Етика працівників внутрішнього аудиту.
 28. Методичні прийоми внутрішнього аудиту, призначені для досягнення поставлених цілей.
 29. Спеціальні методичні прийоми внутрішнього аудиту.
 30. Перелік документів, що передаються посадовій особі, яка призначила аудиторську перевірку.
 31. Вжиття заходів щодо усунення виявлених аудитором недоліків і порушень.
 32. Відповідальність винних осіб, вилучення документів, відшкодування матеріальних збитків.
 33. Методика аудиту установчих документів.
 34. Методика аудиту облікової політики підприємства.
 35. Аудит формування і використання власного капіталу.
 36. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій.
 37. Аудит матеріальних цінностей.
 38. Аудит готівково-розрахункових операцій.
 39. Аудит безготівкових розрахунків.
 40. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості.
 41. Аудит зобов’язань перед банком.
 42. Аудит розрахунків з оплати праці.
 43. Аудит податків, зборів і обов’язкових платежів.
 44. Загальний огляд фінансової звітності.
 45. Формальна і аналітична перевірка фінансової звітності на підприємстві.
 46. Методика аудиту показників фінансової звітності.
 47. Аудит майнового стану підприємства.
 48. Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки.
 49. Моніторинг виконання клієнтом рекомендацій аудитора.
 50. Модифікація аудиторського висновку у випадку невиконання клієнтом рекомендацій аудитора.
 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

Задача 1.

Розгляньте наведену ситуацію і дайте відповіді на наступні питання:

 1. Чи є вина аудитора в ситуації, що склалась?
 2. Чи несе відповідальність аудитор за недостовірний висновок?
 3. Чи може банк "Аваль" пред'явити претензії до аудитора про відшко­дування завданої шкоди ?
 4. Чи може АП України анулювати сертифікат аудитора в даній ситуації?

Ситуація

Аудитором було обстежено ПП "Крок" і 12.02.200х р. видано позитивний висновок за результатами аудиту річної звітності. Згідно з показниками звітності підприємство є платоспроможним і рентабельним. Вивчивши звітність, підтверджену висновком при­ватного аудитора, банк "Аваль" 20.02.200х р. видав підприємству короткострокову позику в сумі 400 тис. грн. В липні місяці ПП "Крок" збанкрутувало. При оформленні матеріалів щодо визнання ПП "Крок" банкрутом була проведена аудиторська пе­ревірка іншим аудитором, який підтвердив, що підприємство ста­ном на 01.07.200х р. є банкрутом, а звітність, підтверджена попе­реднім аудитором, не відповідає даним бухгалтерського обліку: при фактичних збитках на суму 350 тис. грн. бухгалтер в балансі пока­зав прибутки на цю ж суму. При цьому в пасиві балансу зменшив кредиторську заборгованість на 350 тис. грн., а в активі збільшив дебіторську заборгованість на цю ж суму.

Згідно з ліквідаційним балансом ПП "Крок" засобів підприєм­ства вистачило лише на погашення першочергових платежів. Банк "Аваль" не отримав повернутого кредиту.

 

Задача 2.

Розгляньте наведену ситуацію та дайте відповідь на поставле­не питання.

Чи повинен аудитор відшкодувати суму штрафу, чи він не несе відповідальності за наслідки діяльності фірми?

Ситуація

Аудитор, що проводив аудит фінансової звітності фірми, про­явив професійну недбалість, в результаті чого податковими орга­нами на фірму були накладені штрафні санкції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.

Оцініть ризик контролю та ризик невиявлення (як складо­вих аудиторського ризику) на підставі наведених ситуацій.

Ситуація 1.

На спільному підприємстві "Мрія" аудиторська перевірка буде проводитись вперше, внутрішній контроль відсутній. Аудиторсь­ку перевірку на прохання адміністрації планується провести за 5 днів.

Ситуація 2.

Бухгалтерський облік ведеться в СП за участю іноземних вкладів на головному підприємстві і його філіях. Головний бух­галтер фірми Потапенко П.О. має значний досвід практичної роботи на державних підприємствах; у спільних підприєм­ствах та інших комерційних структурах не працювала. Інші обліковці не мають достатніх знань з міжнародних принципів та відповідних систем обліку. Працівники бухгалтерії одержу­ють досить високу заробітну плату. Виникають труднощі щодо прийняття правильних рішень з обліку господарських опе­рацій; мають місце запізнення надходжень бухгалтерських до­кументів (в минулому звітному періоді) і відповідно відобра­ження їх даних в обліку. Багато зведених сум в облікових за­писах важко перевірити. При попередньому вибірковому пе­регляді облікових регістрів з реалізації продукції аудитором встановлено, що не всі суми мають підтвердження первинни­ми документами. Протягом року підприємство 6 разів одер­жувало кредит банку на суму 300 тис. грн.. не здійснюючи капі­тальних вкладень.

 

Задача4

Оцініть власний ризик підприємства як складову частину аудиторської перевірки на підставі наведених ситуацій.

Ситуація 1. Оцінюючи рівень ризику на спільному підприємстві "Юність", аудитор встановив, що менеджер Вере­сень В.Н. має незначний досвід практичної роботи, є випадки затвердження ризикових проектів, не забезпечених власними джерелами коштів; Вересень В.Н. обіймає свою посаду з часу створення підприємства, виконує значну частку робіт в опера­тивному управлінні підприємством.

Ситуація 2. AT "Еліт" здійснює експериментальне пошиття одягу і його реалізацію з властивими виробництву частими технологічними змінами. Має місце значний вплив зовнішніх факторів; претензії і звинувачення з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників відсутні. На підприємстві передбачається випуск акцій та їх вільний продаж. Є ймовірність збільшення числа філій фірми з двох до п'яти.

 

Задача 5.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність
  підприємства?
 7. Які методи шахрайства Ви встановили?
 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора?

Ситуація 1. У пасиві балансу підприємства за станом на 01.04.2000 р. залишок по статті "Розрахунки з оплати праці" складає 6500 грн., у Головній книзі по рахунку "Розрахунки з оплати праці" - 6709 грн., в Книзі обліку депонованої за­робітної плати - 7101 грн., а в розрахунковій відомості за квітень - 4640 грн.

Ситуація 2. З 01.03.2000 р. по 23.03.2000 р. комірник Мель­ник М.К. знаходився в черговій відпустці. За наказом № 15-К від 28.02.2000 р. обов'язки комірника на час відпустки Мельни­ка М.К. покладені на Заєць З.Ц. Акт передачі товарно-матері­альних цінностей відсутній. Звіт комірника за період з 01.03.2000 р. по 15.03.2000 р. та первинні документи до нього підписані Мельником М.К.

Ситуація 3. Електрику Шевчуку Г.К. за травень нараховано 230 грн. З цієї суми утримано за двома виконавчими листами 190 грн.

Ситуація 4. За відомістю на виплату заробітної плати виплаче­но загальну суму 450 грн. депонованої заробітної плати за червень, а в Книзі обліку депонованої зарплати за цей період пока­зано виплату на суму 120 грн.

Ситуація 5. Дані первинних документів по нарахуванню за­робітної плати за березень відображено в облікових регістрах за квітень в сумі 920 тис. грн.

 

Задача 6.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність
  підприємства?
 7. Які методи шахрайства Ви встановили?
 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора?

 

 

Ситуація 1. Виявлену у комірника Марка М.О. недостачу, що підлягає утриманню з винної матеріально відповідальної особи, списано бухгалтером за рахунок простроченої депоно­ваної заробітної плати інших працівників підприємства у сумі 2002 грн.

Ситуація 2. На підприємстві виготовляють віконне скло. Для виконання ремонтних робіт в адміністративному корпусі підприємства майстру бригади капітального ремонту Корзуну К.Н. у підзвіт бухгалтерією виписані 35 м2 віконного скла. В первинній документації (накладній) зазначені наступні цифрові дані: кількість - 35 м2, ціна за 1 м2 - 5 грн., загальна сума - 175 грн.

Ситуація 3. Підприємство займається виготовленням го­динників. Оптова продажна ціна годинника становить 35 грн. Аудитор встановив, що у липні 2000 р. робітникам підприєм­ства за готівку було реалізовано 10 годинників на загальну суму 350 грн.

Ситуація 4. Касир Мішина М.А. одержала за чеком № 782053 з поточного рахунку в банку 18 березня 2462 грн., а за прибутковим касовим ордером № 194 від 18 березня оприбуткувала 2402 грн., в Касовій книзі відображено - 2402 грн.

 

Задача 7.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність
  підприємства?
 7. Які методи шахрайства Ви встановили?
 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора?

Ситуація 1. Станом на 12 лютого 2010 р. в регістрі обліку значилася заборгованість по підзвітних сумах за техніком Ваніним В.Н. в сумі 770грн.

За авансовим звітом від 14 лютого 2010 р. заборгованість в сумі 900 грн. списана (дебет рахунку 28). До авансового звіту додається наступна відомість:

Таблиця 1. Відомість виплати грошей вантажникам за відвантаження товару з Андрушівського цукрового комбінату

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Домашня адреса

Паспорт

Сума до виплати грн.коп.

Розписка в отриманні

1.

Савлук С.К.

с. Андрушівка

немає

200-00

Савлук С.К.

2.

Сілін С.П.

с. Боровки

немає

250-00

Сілін С.П.

3.

Левко Л.О.

с. Кам'янка

немає

250-00

Левко Л.О.

4.

Бабич Б.Ч.

м. Бердичів

ІУЯЗ-784242

200-00

Бабич Б.Ч.

Разом

X

X

900-00

X

 

Авансовий звіт перевірив головний бухгалтер та затвердив директор фірми.

По рахунку 28 "Товари" зазначено придбання товару на Андрушівському цукровому комбінаті в лютому 2010 р. в кількості 60 т.

До виписки банку по поточному рахунку за лютий 2010 р. додається платіжна вимога Андрушівського цукрового комбі­нату, в якій окрім вартості товару зазначена вартість його відван­таження - 24 грн.

Ситуація 2. Аналізом записів у журналі обліку видачі дору­чень аудитор встановив, що не всі особи, які отримали доручен­ня, відзвітували про їх використання.

Таблиця 2.  Витяг з Журналу обліку видачі доручень

 

№ доручення

 

Дата видачі

Строк дії доруче­ння

Посада і  прізвище особи, якій видано доручення

Найме­нування постачаль­ника

Номер і дата наряду (рахунка) або повідомлення

Підпис особи, яка отримала доручення

Відмітки про виконання вказівки за виданим доручення

42

2.03

15.03

Агент Сидоров С.В.

ЗАТ "РОСТ"

Рахунок №147 від 01.03.200x р.

Сидоров

Цінності не оприбутковані. Доручення не повернуто

49

16.03

30.03

Експедитор Ніколаєв Н.В.

Крошенське сільпо

Рахунок № 89 від 14.03.200х р.

Ніколаєв

Доручення повернуто 30.05.200x р.

67

14.04

20.04

Агент Сидоров С.В.

Лісотор­говельний склад

Рахунок №124 від 12.04.200x р.

Сидоров

Цінності не оприбутковані. Доручення не повернуто

124

18.05

25.05

Агент Сидоров С.В.

Заготзерно

Рахунок № 93 від 16.05.200x р.

Сидоров

Цінності не оприбутковані. Доручення не повернуто

 

Задача 8.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність
  підприємства?
 7. Які методи шахрайства Ви встановили?
 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора?

Ситуація 1. Підприємством "Білизна" 24 серпня 2010 р. була здійснена інвентаризація готової продукції на підприємстві, у відповідності з якою на складі було 153 комплекти білизни. 25 серпня 2010 р. аудитором здійснена фактична перевірка на­явності готової продукції на складі, в результаті якої була вста­новлена фактична кількість комплектів білизни - 140 шт. Будь-яких документів щодо видачі комплектів у бухгалтерії не за­реєстровано.

Ситуація 2. Підприємством "Світ" у квітні 2010 року були придбані основні засоби, а нарахування амортизації бухгалтерія по­чала здійснювати з листопада 2010 р.

Ситуація 3. Підприємство "Бела" безоплатно отримало меблі. Амортизаційні відрахування від вартості отриманого май­на почали здійснюватись з моменту його отримання.

Ситуація 4. Працівник Омельченко О.О. на даному під­приємстві працював за сумісництвом з квітня 2010 p., а в листопаді 2010 р. був зарахований штатним працівником. Відпустку йому на­дали через півроку після зарахування. Аудитором після розмови з Омельченком О.О. виявлено, що він звертався з проханням надати йому відпустку раніше, але його вимога не була задоволена. Керів­ник підприємства підтвердив сказане Омельченком О.О., аргумен­туючи відмову тим, що за законодавством відпустка надається тільки через шість місяців після зарахування працівника на роботу.

Ситуація 5. Бухгалтер підприємства "Сонце" Савченко С.О. оформила на себе грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку в сумі 1200 грн. (місячний оклад), термін її щорічної відпустки складає 24 дні.

Ситуація 6. Підприємство "Оріон" відпустило в рахунок зарплати працівнику Ткач Т.Ч. матеріали. В Книзі продаж здійснені натуральні виплати Ткач Т.Ч. в рахунок заробітної плати не відображені.

Ситуація 7. На підприємстві "Асконт" бухгалтером Лагіною Л.А. була нарахована допомога через тимчасову непраце­здатність технологу Юрику Ю.К., який отримав травму при ви­конанні своїх службових обов'язків у стані алкогольного сп'я­ніння. (Юрик Ю.К. знаходиться в прямих родинних стосунках з бухгалтером Лагіною Л.А.).

 

Задача 9.

 

        Станом на 01.01.12 р. на торгівельному підприємстві залишок товару за продажними цінами дорівнює 39400 грн., залишок торгівельної націнки – 10000 грн. Протягом І кварталу 2012 р. були придбані товари на суму 24000 грн. та нарахована націнка у розмірі 6240 грн., повернуто товарів постачальникові за покупною вартістю на 1420 грн. (за даними обліку продажна вартість цих товарів становила 1846 грн.).

        За І квартал було реалізовано товару на загальну суму 49400 грн. До складу валових витрат віднесена різниця між сумою залишку товару на початок кварталу та на кінець, розрахована так, грн.: 39400-18349= 21006.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора

 

 

Задача 10.

У липні 2010 р. швейне підприємство придбало тканину для пошиття білизни. У розрахункових документах не зазна­чалася сума ПДВ, а з було зроблено помітку — "у тому числі ПДВ". Тканину оприбутковано за дебетом субрахунку 201 у розмірах суми, що включає ПДВ. Під час реалізації білизни для розрахунку ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, із ціни реалізації швейних виробів була вилучена вартість тканини.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 11.

У вересні 2012 року державне підприємство придбало хо­лодильник вартістю 700 грн. за рахунок прибутку, що зали­шається у розпорядженні підприємства. На підставі доку­ментів постачальника в обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 700;

Д-т 153 — К-т 631 — 583;

Д-т 641  — К-т 631 — 117;

Д-т 10    —К-т 152 —583.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 12.

У серпні 2012 р. ТОВ придбало токарні верстати. Вони не були введені в експлуатацію і зберігаються на складі. При придбанні було зроблено такі записи:

Д-т 207  — К-т 39;

Д-т 39    — К-т 63;

Д-т 641   — К-т 631.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 13.

У податковій накладній на відпуск будівельних матері­алів вказані такі суми, грн.: матеріали — 1650; у тому числі ПДВ — 275; націнка 40 % — 660; у тому числі ПДВ — 132. Всього до сплати — 2310 грн.

Підприємством будівельні матеріали були оприбутковані на суму 2035 грн., відшкодовано ПДВ — 275 грн.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 14.

Підприємство протягом звітного року до сукупного опо­датковуваного доходу громадян не включало вартість ліку­вання, сплачену лікувальним закладам за конкретних праців­ників, хоч у платіжних документах прізвища осіб, що лікува­лися, вказувалися.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 15.

Підприємство протягом 2012 р. надавало своїм працівни­кам позики на кілька років на підставі договору про повер­нення у визначений термін. До сукупного оподатковуваного доходу громадян підприємство за звітний рік включало суми позик з метою визначення прибуткового податку.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 16.

Підприємство придбало за рахунок власних коштів, передба­чених на соціальний розвиток, квартири. На початок 2010 р. придбане житло було надане працівникам підприємства у безстрокове користування відповідно до встановленого зако­нодавством порядку. Вартість квартир була віднесена до сукуп­ного оподатковуваного доходу працівників за січень 2010 р., що підлягає оподаткуванню прибутковим податком.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2.Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 17.

        Підприемство займаеться роздрібною торгівлею продуктами харчування. Для продажу товарів застосовується ЕККА, при цьому ведеться журнал використання ЕККА, у якому фіксується сума виторгу за день. Під час відключення електроенінергії облік надходження коштів у касу ведеться із застосуванням бухгалтерських довідок, що підписуються продавцем та головним бухгалтером.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 18.

        Магазин має три відділи: кондитерський, хлібобулочний та гастрономічний. У кожному відділі є свій ЕККА та ведуться журнали їх використання. Під час відключення електроенергії та виходу з ладу ЕККА у магазині ведеться товарно-касова книга, де фіксуються загальні обороти у всіх відділах.

 1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 19.

        Станом на 01.01.12 р. на торгівельному підприємстві залишок товару за продажними цінами дорівнює 39400 грн., залишок торгівельної націнки – 10000 грн. Протягом І кварталу 2012 р. були придбані товари на суму 24000 грн. та нарахована націнка у розмірі 6240 грн., повернуто товарів постачальникові за покупною вартістю на 1420 грн. (за даними обліку продажна вартість цих товарів становила 1846 грн.).

        За І квартал було реалізовано товару на загальну суму 49400 грн. До складу валових витрат віднесена різниця між сумою залишку товару на початок кварталу та на кінець, розрахована так, грн.: 39400-18349= 21006.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

Задача 20.

         На прохання клієнта надати консультацію по нарахуванню та відображенню в бухгалтерському обліку податку на прибуток.

Умова

        За І квартал 2012 р. АТ "Імідж" за даними бухгалтерського і податкового обліку мало наступні показники:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

13015 тис.грн.

- податок на додану вартість

2169 тис.грн.

- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10846 тис.грн.

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

7500 тис.грн.

- інші операційні витрати

500 тис.грн.

- адміністративні витрати

1500 тис.грн.

- витрати на збут

350 тис.грн.

- валові доходи

12000 тис.грн.

- валові витрати

8000 тис.грн.

- амортизація

1000 тис.грн.

 

 

Задача 21.

 

Розгляньте наведену ситуацію і дайте відповіді на наступні питання:

Чиє вина аудитора в ситуації, що склалась?

Чи несе відповідальність аудитор за недостовірний висновок?

Чи може банк "Аваль" пред'явити претензії до аудитора про відшко­дування завданої шкоди ?

Чи може АПУ України анулювати сертифікат аудитора в даній ситуації?

Ситуація

Аудитором було обстежено ПП "Крок" і 12.02.2012 р. видано позитивний висновок за результатами аудиту річної звітності. Згідно з показниками звітності підприємство є платоспроможним і рентабельним. Вивчивши звітність, підтверджену висновком при­ватного аудитора, банк "Аваль" 20.02.2012 р. видав підприємству короткострокову позику в сумі 400 тис. грн. В липні місяці ПП "Крок" збанкрутувало. При оформленні матеріалів щодо визнання ПП "Крок" банкрутом була проведена аудиторська пе­ревірка іншим аудитором, який підтвердив, що підприємство ста­ном на 01.07.2012 р. є банкрутом, а звітність, підтверджена попе­реднім аудитором, не відповідає даним бухгалтерського обліку: при фактичних збитках на суму 350 тис. грн. бухгалтер в балансі пока­зав прибутки на цю ж суму. При цьому в пасиві балансу зменшив кредиторську заборгованість на 350 тис. грн., а в активі збільшив дебіторську заборгованість на цю ж суму.

Згідно з ліквідаційним балансом ПП "Крок" засобів підприєм­ства вистачило лише на погашення першочергових платежів. Банк "Аваль" не отримав повернутого кредиту.

 

 

Задача 22.

Оцініть власний ризик підприємства як складову частину аудиторської перевірки на підставі наведених ситуацій.

Ситуація 1. Оцінюючи рівень ризику на спільному підприємстві "Юність", аудитор встановив, що менеджер Вере­сень В.Н. має незначний досвід практичної роботи, є випадки затвердження ризикових проектів, не забезпечених власними джерелами коштів; Вересень В.Н. обіймає свою посаду з часу створення підприємства, виконує значну частку робіт в опера­тивному управлінні підприємством.

Ситуація 2. AT "Еліт" здійснює експериментальне пошиття одягу і його реалізацію з властивими виробництву частими технологічними змінами. Має місце значний вплив зовнішніх факторів; претензії і звинувачення з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників відсутні. На підприємстві передбачається випуск акцій та їх вільний продаж. Є ймовірність збільшення числа філій фірми з двох до п'яти.

 

Задача 23.

Розгляньте наведені ситуації та визначте:

 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації?
 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію?
 3. Чи мало місце порушення ?
 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені.
 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство ?
 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність
  підприємства?
 7. Які методи шахрайства Ви встановили?
 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора?

Ситуація 1. У пасиві балансу підприємства за станом на 01.04.2012 р. залишок по статті "Розрахунки з оплати праці" складає 6500 грн., у Головній книзі по рахунку "Розрахунки з оплати праці" - 6709 грн., в Книзі обліку депонованої за­робітної плати - 7101 грн., а в розрахунковій відомості за квітень - 4640 грн.

Ситуація 2. З 01.03.2012 р. по 23.03.2012 р. комірник Мель­ник М.К. знаходився в черговій відпустці. За наказом № 15-К від 28.02.2012 р. обов'язки комірника на час відпустки Мельни­ка М.К. покладені на Заєць З.Ц. Акт передачі товарно-матері­альних цінностей відсутній. Звіт комірника за період з 01.03.2012 р. по 15.03.2012 р. та первинні документи до нього підписані Мельником М.К.

Ситуація 3. Електрику Шевчуку Г.К. за травень нараховано 230 грн. З цієї суми утримано за двома виконавчими листами 190 грн.

Ситуація 4. За відомістю на виплату заробітної плати виплаче­но загальну суму 450 грн. депонованої заробітної плати за червень, а в Книзі обліку депонованої зарплати за цей період пока­зано виплату на суму 120 грн.

Ситуація 5. Дані первинних документів по нарахуванню за­робітної плати за березень відображено в облікових регістрах за квітень в сумі 920 тис. грн.

 

Задача 24.

У вересні 2012 року державне підприємство придбало хо­лодильник вартістю 700 грн. за рахунок прибутку, що зали­шається у розпорядженні підприємства. На підставі доку­ментів постачальника в обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 700;

Д-т 153 — К-т 631 — 583;

Д-т 641  — К-т 631 — 117;

Д-т 10    —К-т 152 —583.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

Задача 25.

        Станом на 01.01.12 р. на торгівельному підприємстві залишок товару за продажними цінами дорівнює 29400 грн., залишок торгівельної націнки – 10000 грн. Протягом І кварталу 1999 р. були придбані товари на суму 14000 грн. та нарахована націнка у розмірі 6240 грн., повернуто товарів постачальникові за покупною вартістю на 1420 грн. (за даними обліку продажна вартість цих товарів становила 1846 грн.).

        За І квартал було реалізовано товару на загальну суму 39400 грн. До складу валових витрат віднесена різниця між сумою залишку товару на початок кварталу та на кінець, розрахована так, грн.: 39400-18349= 21006.

1. Проаналізуйте подану інформацію.

2. Якщо є помилки, то визначте їх, та вкажіть дії аудитора.

 

СПИСОК рекомендованої Літератури

 

№ пор.

Бібліографічне описання

Кількість примір.

УДК

Базова література

1

     Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник/ Національний центр обліку та аудиту національної академії статистики, обліку та аудиту, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський державний економічний університет; ред.: В. В. Немченко, О. Ю. Редько. - К.: ЦУЛ, 2012. - 540 с. - ISBN 978-611-01-0279-7

25

657.6:35.073.526

2

     Аудит: організація і методика: навчальний посібник/ М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики та продовольства України. - 2-е вид. переробл. і допов.. - К.: Алерта, 2012. - 664 с. - ISBN 978-617-566-099-7

20

657.6(075.8)

3

     Аудит : навчальний посібник/ С. П. Лозовицький; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 466 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-034-7

15

657.6(075.8)
 

4

     Основи аудиту: підручник/ М. Д. Білик, Л. I. Полятикiна. - Суми: Слобожанщина, 1999. - 296 с. - ISBN 966-535-082-Х

500

657.6(075.8)

Допоміжна література

5

     Аудит: навчальний посібник/ А. Ж. Пшенична; Мін-во освіти і науки України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с. - ISBN 978-966-364-643-5

12

657.6(075.8)

6

     Аудит : практикум/ В. В. Рядська, Я. В. Петраков. - К.: ЦУЛ, 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-364-931-3

30

657.6(076.5)
 

7

     Аудит: навчальний посібник/ В. Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 322 с. - ISBN 966-574-423-2

10

657.6(075.8)

8

     Аудит : навчальний посібник/ К. О. Утенкова; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство аграрної політики України. - К.: Алерта, 2011. - 408 с. - ISBN 978-617-566-037-9

20

657.6(075.8)
 

9

     Організація і методика аудиту: навчальний посібник/ Н. А. Іванова, О. В. Ролінський; Мін-во освіти і науки України, Уманський держ. аграрний ун-т. - К.: ЦУЛ, 2008. - 216 с. - ISBN 978-966-364-746-3

20

657.6(075.8)

10

     Організація і методика аудиту: підручник/ Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. - К.: Каравела, 2009. - 544 с. - (Українська книга). - ISBN 966-8019-63-4

15

657.6(075.8)
 

11

     Організація і методика аудиту: підручник/ Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. - К.: Каравела, 2012. - 544 с. - (Українська книга). - ISBN 966-8019-63-4

10

657.6(075.8)
 

12

     Аудит: організація і методика: навчальний посібник/ М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І.І, Рагуліна; Мін-во освіти і науки України, Мін-во аграрної політики України. - К.: Алерта, 2010. - 584 с. - ISBN 978-966-2183-65-8

5

657.6(075.8)
 

13

     Організація і методика аудиту підприємницької діяльності: навчально-методичний посібник/ В. Є. Труш, Т. А. Калінська [та ін.] ; ред. В. Є. Труш; Мін-во освіти і науки України, Херсонський держ. технічний ун-т. - Херсон: ОЛДИ-плюс, 2010. - 149 с. - ISBN 5-7763-1619-7.

5

657.6:334.72(073)

 

 

 

 

ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

 
 

 

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

Аудит

(НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент

                                                                                         факультету___________________

групи:_______________________

ПІБ_________________________

 

 

 

Перевірив: __________________

 

_____________________________

                

 

 

 

Суми – 20.....

 

 
 
 
 
Суми – 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

 

Визначення варіанта контрольної роботи

 

Номери завдань контрольної роботи визначаються за таблицею залежно від двох останніх цифр шифру залікової книжки студента. Перетин горизонтальної і вертикальної лінії визначає номери завдань, які необхідно виконати. При цьому у верхньому рядку зазначено номери двох теоретичних питань, а в нижньому – номер практичного завдання.

 

Остання цифра шифру залікової книжки

Передостання  цифра  шифру  залікової  книжки

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,34,

1

2,11,

2

3,13,

3

4,12,

4

5,9,

5

6,10,

6

7,14,

7

8,15

,8

9,16

8

10,17,9

1

11,18,10

45,31,11

21,12,21

19,37,15

20,27,19

47,1,

8

9,39,

19

11,38,23

49,20,4

28,36,3

2

12,19,11

18,45,13

25,45,25

26,48,1

21,28,20

48,3,

9

28,15,1

29,39,24

30,1,

1

29,37,4

3

13,20,12

33,13,3

29,17,4

15,39,18

22,29,21

49,10,10

7,50,

24

12,6,

18

48,21,10

30,38,5

4

14,21,13

44,50,1

45,31,2

46,22,3

22,30,22

47,43,4

48,44,5

49,15,6

50,16,7

31,39,6

5

15,22,14

15,30,15

13,30,13

16,32,12

23,31,23

19,7,

10

10,45,10

11,49,13

15,50,7

32,40,

7

6

16,23,15,

14,20,14

15,23,15

16,30,16

24,32,24

40,8,

11

49,3,

5

48,7,

9

29,13,13

33,41,8

7

17,24,16

20,30,20

12,42,12

10,20,8

25,33,25

1,10,

12

5,35,

9

7,48,

3

3,30,

4

34,42,9

8

18,25,17

19,1,

5

20,2,

6

21,10,10

26,34,1

2,13,

13

3,20,

20

4,40,

4

10,20,1

35,43,10

9

19,26,18

37,45,12

38,46,13

39,47,14

27,35,2

40,47,15

41,48,16

42,49,17

43,49,18

36,44,11