Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бакалаврська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Бакалаврська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

 

 

 

 

Г. В. Довгаль

Н. І. Данько

А. Ю. Парфіненко

 

 

 

 

Бакалаврська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису

 

 

 

Методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

 

Логотип Турбиз_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2016

 

УДК 378.22 (075.8)

ББК 74.58я73

 В 55

 

 

Рецензенти:

Воробйов Є. М.  доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Сідоров  В. І. - канд. екон. наук, проф., декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

 

Затверджено до друку рішенням Науково-методичної ради

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

(протокол №   від        2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 55

Бакалаврська робота: етапи виконання, структура, правила оформле­ння, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»/ Г. В. Довгаль, Н. І. Данько, А. Ю. Парфіненко. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 54 с.

Видання містить основні вимоги до написання, оформлення та захисту бакалаврських дипломних робіт за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа». Детально висвітлено процедуру вибору теми дослідження, особливості роботи з науковою літературою, змістовне наповнення кожного з розділів диплому. Наведено приклади оформлення різних елементів роботи.

 

УДК 378.22 (075.8)

ББК 74.58я73

 

 

© Харківський національний університет
  імені В. Н. Каразіна, 2016

©  Довгаль Г. В., Данько Н. І.,

     Парфіненко А. Ю., 2016

©  Дончик І. М., макет обкладинки, 2016

 

ЗМІСТ

ВСТУП. 4

1.1. Мета та завдання бакалаврської роботи. 4

1.2. Основні вимоги дипломної роботи. 5

1.3. Етапи виконання бакалаврської роботи. 8

1.4. Керівництво бакалаврською роботою.. 9

1.5.Основні етапи дипломного дослідження. 10

1.6. Вибір теми дослідження. 11

1.7. Збір та обробка фактичного матеріалу. 12

II. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ. 14

2.1. Вступ. 14

2.2. Теоретичний розділ. 15

2.3. Аналітичний розділ. 16

2.4. Розділ з питань охорони праці 17

2.5. Висновки. 21

III. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ. 22

3.1. Титульний аркуш.. 22

3.2. Зміст. 23

3.3. Оформлення тексту. 23

3.4. Оформлення елементів тексту. 23

3.5. Посилання на джерела. 24

3.6. Нумерація сторінок. 24

3.7. Оформлення ілюстрацій. 24

3.8. Оформлення таблиць. 24

3.9. Формули. 25

3.10. Оформлення списку використаних джерел. 25

3.11. Додатки. 26

IV. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ. 28

4.1. Порядок допуску до захисту. 28

4.2. Рецензування бакалаврської роботи. 29

4.3. Захист випускних кваліфікаційних робіт. 29

4.4. Критерії оцінювання бакалаврських робіт ДЕК.. 30

Додаток А.. 32

Додаток Б. 33

Додаток В.. 34

Додаток Г. 35

Додаток Д.. 36

Додаток Е. 37

Додаток К.. 38

Додаток М.. 40

Додаток Н.. 41

Додаток П.. 42

Додаток Р. 42

 

 

ВСТУП

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» відбува­ється згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.98 № 65, галузевими стандартами вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог Галу­зевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти».

Завданням методичних рекомендацій є викладення основних положень та вимог щодо змісту бакалаврської роботи, організації виконання, її оформлення, підготовки до захисту, порядку захисту й оцінювання.

1.1. Мета та завдання бакалаврської роботи

Виконання і захист бакалаврської роботи, поряд із складанням комплексного іспиту зі спеціальності, є підсумковим етапом навча­ння у вищому навчальному закладі, формою державної атестації випускників.

Бакалаврська робота є підтвердженням рівня загальнотеорети­чної і спеціальної підготовки, кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідже­нням, яке підсумовує вивчення ним дисциплін та проходження всіх видів практик, передбачених навчальним планом підготовки бака­лаврів за напрямом «Готельно-ресторанна справа».

Бакалаврська робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та за умови успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «бакалавр» і видачу диплома бакалавра за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Мета написання й захисту дипломної роботи полягає в тому, щоб виявити теоретичні та практичні знання студентів, отримані в процесі навчання в університеті, поглибити, систематизувати і закріпити ці знання. Дипломна робота дає можливість об'єктивно оцінити рівень підготовки молодого фахівця при апробації на Державної екзаменаційній комісії (далі ДЕК).

Для успішного виконання дипломної роботи студент повинен мати глибокі знання діючих нормативно-правових актів, методичної, наукової, спеціальної літератури по готельно-ресторанному обслуговуванню, вміти творчо застосовувати отримані знання у практичній роботі, грамотно аналізувати і узагальнювати зібраний практичний матеріал, використовувати результати такого аналізу і вивчення літературних джерел для розробки рекомендацій щодо вдосконалення діяльності підприємств сфери готельних та ресторанних послуг в системі індустрії гостинності.

Для досягнення цієї мети під час виконання бакалаврської роботи проводиться:

– систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань, отриманих у процесі навчання;

– розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методи­кою проведення досліджень та адаптації теоретичних моделей для вирішення практичних питань в умовах сучасної ринкової економіки.

Дипломник повинен продемонструвати:

– знання і правильне розуміння закономірностей, процесів і взаємозв'язків у сфері організації та економіки готельного і ресторанного обслуговування, фінансу­вання й кредитування підприємств сфери розміщення та громадського харчування, ціноутворення в сфері послуг, матеріально-технічного забезпечення та збуту послуг;

–  уміння узагальнювати і систематизувати інформацію, вислов­лювати свої думки, робити наукові висновки, аналізувати різнома­нітні ситуації, обґрунтовувати конкретні пропозиції щодо розв’яза­ння проблемних питань з обраної тематики;

– уміння розробляти методичні рекомендації з питань удоско­налення системи управління реальними об'єктами готельно-ресторанної галузі з урахуванням їх специфіки.

1.2. Основні вимоги дипломної роботи

 • дипломна робота повинна мати закінчений, самостійний і творчий характер;
 • дослідження повинно ґрунтуватися на офіційних документах, спеціальній науковій та довідковій літературі, достовірному фактичному матеріалі з практики діяльності підприємств галузі, що досліджується;
 • містити всебічний аналіз досліджуваних проблем, розра­хунки, обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності та управління на досліджуваних об'єктах;
 • висновки і пропозиції, що містяться в дипломній роботі повинні мати певну наукову новизну і практичну значимість для вдосконалення сфери готельного та ресторанного бізнесу, а також для удосконалення навчального процесу;
 • робота повинна містити наукові і практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності того чи іншого підприємства галузі, або вирішення соціальних, культурних, організаційних, технологічних проблем у сфері готельного чи ресторанного обслуговування, в залежності від теми дослідження студента;
 • теоретичний і практичний матеріали, що містяться в роботі, повинні бути викладені логічно і послідовно, висновки і рекомендації сформульовані чітко і переконливо. Найбільшу цінність представляють дипломні роботи, які містять практичні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємств готельно-ресторанного сервісу;

– бути поданою на кафедру туристичного бізнесу в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Важливо пам’ятати, що дипломна бакалаврська робота повинна виконуватись на матеріалах реальних об'єктів – готельних та ресторанних підприємств будь-якої форми власності та їх об'єднань, установ і організацій, які є юридичними особами та мають самостійну звітність.

Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику напрямів діяльності підприємств готельно-ресторанної галузі і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань, що виникають під час їх функціонування, а також такою, що формує складові професійної компетентності бакалавра.

За структурою дипломна робота повинна складатися з таких частин: теми (титульна сторінка); завдання дипломної роботи;  анотації, яка містить загальні дані диплому; переліку умовних позначень (якщо потрібно); змісту; вступу, основної частини (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний та з охорони праці в галузі, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновків, списку використаних джерел, додатків.

Зміст дипломної роботи визначається його темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи – 60-80 сторінок. До обсягу дипломної роботи не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

Титульна сторінка дипломної роботи оформлюється відповідно до вимог, встановлених Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Завдання на дипломну роботу містить мету, об'єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи, календарний графік виконання роботи, складається студентом разом з науковим керівником, науковим консультантом, підписується ними та затверджується завідувачем випускової кафедри.

В анотації (обсяг – до 800 знаків) зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної роботи, предмет, об’єкт, методи дослідження, основний зміст та результати. Ключові слова (специфічна термінологія) за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі, наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7. Анотація має бути на написана українською, російською та однією з іноземних мов (переважно англійською), розміщуватися на окремому аркуші та передувати змісту.

У дипломній роботі подається перелік умовних скорочень, якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо.

Зміст дипломної роботи визначається її темою і відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки. Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

У вступі дипломної роботи зазначаються проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання; формулюється об'єкт і предмет дослідження, елементи наукової новизни, практична значущість, методи наукових досліджень, апробація результатів досліджень – виступи на студентських наукових конференціях, публікації результатів дослідження (у разі наявності). Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 2,5-3 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень.

Мета та завдання дипломної роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження дипломної роботи - це процес або явище, що створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення.

Предметом дослідження дипломної роботи є соціальні, економічні, технологічні закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Методи досліджень - спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Практична значущість повинна містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені.

Апробація результатів роботи має містити назви статей, тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних конференціях.

 У висновках дипломної роботи підбиваються підсумки проведеного дослідження, викладаються основні практичні результати, наводяться рекомендації щодо їх практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 2,5- 3 сторінки.

Власні пропозиції щодо розв’язання проблемних питань відповідного об’єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.

 До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету. Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. загальні вимоги та правила складання».

 У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції/положення/правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

 Дипломна робота оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Процедурні вимоги щодо змісту, структури основної частини, списку використаних джерел, додатків, порядку виконання, оформлення, підготовки і захисту дипломної роботи у Державній екзаменаційній комісії регламентуються Положенням про дипломну роботу, затверджену у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна та Методичних рекомендаціях до виконання дипломної роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», варіативної компоненти стандартів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Бакалаврська робота, написана без дотримання затвердже­ного плану, яка не містить результатів конкретного дослідження обраних проблем на реальних об'єктах, обґрунтованих пропози­цій, а також не відповідає вимогам до змісту та оформлення і не має зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

1.3. Етапи виконання бакалаврської роботи

До виконання бакалаврської роботи допускаються студенти, які успішно виконали теоретичну програму навчального плану, склали комплексний іспит зі спеціальності, завершили та захистили звіт з виробничої практики та не мають академічних заборгованостей.

Виконання бакалаврської роботи складається з таких основних етапів:

 • вибір теми та об'єкта дослідження; затвердження теми роботи;
 • опрацювання літературних джерел і складання плану бакалаврської роботи (додаток А);
 • розробка завдання бакалаврської роботи, складання кален­дарного плану виконання, затвердження завдання завідувачем кафедри (додаток Б);
 • збирання фактичних матеріалів з об'єкта дослідження під час переддипломної практики та їх обробка (обов'язково із засто­суванням програмних продуктів Microsoft Office);
 • розробка науково-методичних рекомендацій та пропо­зицій щодо вдосконалення діяльності та управління об'єктами дослідження;
 • написання першого варіанта тексту роботи, подання його на ознайомлення науковому керівнику;
 • усунення недоліків; написання остаточного варіанта тек­сту, оформлення роботи відповідно до вимог (додатки В–К);
 • подання завершеної бакалаврської роботи на перевірку і ре­цензування науковому керівнику, отримання відгуку (додаток Л);
 • попередній захист бакалаврської роботи проводиться на розширеному засіданні кафедри або в комісії викладачів;
 • зовнішнє рецензування бакалаврської роботи, отримання зовнішньої рецензії (додаток М) та відгуків або актів упрова­дження розробок від керівництва об'єктів дослідження;
 • допуск бакалаврської роботи до захисту завідувачем кафедри туристичного бізнесу;
 • захист бакалаврської роботи у ДЕК.

1.4. Керівництво бакалаврською роботою

Науковий керівник бакалаврської роботи затверджується нака­зом ректора університету за поданням кафедри туристичного біз­несу. Науковими керівниками бакалаврських робіт призначаються провідні викладачі та науковці кафедри туристичного бізнесу, які мають наукові ступені доктора/кандидата наук, а також працюють на посадах професора  або доцента. Персональний склад наукових керівників дипломних робіт визначається і затверджується рішенням кафедри.

Перед початком роботи над дипломом проводяться загальні збори студентів четвертого курсу та викладачів, де роз'яснюються основні вимоги, що пред'являються до дипломних робіт, вказуються строки їх подання на кафедру і рецензування, вирішуються організаційні питання.

Науковий керівник спільно зі студентом визначають порядок написання дипломної роботи, програму роботи над дипломним проектом, тобто вихідні дані по роботі, її зміст, структуру, терміни виконання окремих її розділів.

Науковий керівник видає студенту завдання на виконання дипломної роботи, затверджене завідувачем кафедрою (Додаток Б).

Студент починає підготовку дипломної роботи відповідно до графіку, узгодженим з науковим керівником (Додаток Б).

Студент складає проект плану дипломної роботи і представляє його науковому керівнику. Керівник затверджує план роботи. В процесі роботи план може коригуватися, може уточнюватися і формулювання теми дипломної роботи.

Науковий керівник проводить зі студентами індивідуальні консультації, які виступають не тільки як засіб надання допомоги студентам, але одночасно є і формою контролю процесу написання дипломної роботи. При невиконанні наміченого плану і графіку підготовки роботи керівник зобов'язаний зажадати у студента пояснення причин відставання і повідомити про це завідуючому кафедрою.

Керівник диплому надає студенту науково-методичну допо­могу:

  • індивідуально консультує дипломника щодо вибору літера­турних джерел, збирання необхідної інформації, змісту роботи та з інших питань;
  • розробляє завдання бакалаврської роботи, у т. ч. за складо­вими з об’єкта і предмета дослідження та використання інформаційних техно­логій;
  • допомагає скласти план бакалаврської роботи й індивідуальне завдання;
  • допомагає у підготовці наукових публікацій, доповідей на науково-методичні та науково-практичні конференції, конкур­сних студентських робіт тощо;
  • контролює дотримання графіка виконання бакалаврської роботи;
  • рецензує частини роботи, перший варіант тексту та заверше­ний рукопис;
  • звертає увагу студента на недоліки в роботі (стиль викла­дання, оформлення, зміст підрозділів тощо), але не виправляє їх сам;
  • надає відгук на бакалаврську роботу (додаток Л);
  • готує дипломника до захисту.

Порушення студентом календарного плану виконання роботи фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафе­дри. У разі невиконання графіка дипломної роботи студент за ріше­нням кафедри може бути недопущений до захисту бакалаврської роботи.

Консультування окремих підрозділів бакалавр­ської роботи можуть здійснювати викладачі кафедр факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. З ура­хуванням теми та спрямування бакалаврської роботи можливе до­даткове залучення консультантів з інших кафедр університету. Консультанти призначаються рішенням відповідних кафедр університету.

Після остаточного оформлення чистового варіанта бакалавр­ської роботи студент і керівник роботи ставлять свої підписи на титульному аркуші бакалаврської роботи.

1.5.Основні етапи дипломного дослідження

Виконання дипломної роботи включає наступні етапи:

Перший етап - вибір, уточнення і затвердження теми дослідження. Кафедра туристичного бізнесу пропонує студенту перелік зразкових тем дипломних робіт (Додаток Р). Перелік щорічно корегується. Тема повинна носити проблемний характер і бути актуальною в теоретичному і (або) в практичному плані, соціально і професійно значущої.

Тему дипломного проекту доцільно вибирати з таким розрахунком, щоб, з одного боку, найбільш повно використовувати документи і матеріали, отримані в ході виробничої практики, з іншого боку, використовувати узагальнений практичний і теоретичний матеріал дипломного дослідження на конкретному суб'єкті сфери готельно-ресторанної галузі.

Студент пише заяву на ім'я завідувача кафедри про затвердження теми дипломної роботи і призначення наукового керівника (Додаток П).

Другий етап - складання плану-проспекту дослідження і його проведення. План-проспект дослідження включає в себе: формулювання цілей і задач, визначення проблеми дослідження і, можливо, висування гіпотези, вказівка на об'єкт, предмет дослідження, його процедуру і методи дослідження, емпіричну базу дослідження та проведення (при необхідності) експериментальної роботи.

Третій етап - складання змісту, що представляє собою логічну схему дослідження. Зміст визначає структуру дипломної роботи, послідовність викладу матеріалу, відповідність частин. Зміст служить основою розподілу роботи на розділи і підрозділи, виконує роль путівника на всьому протязі дослідження.

Четвертий етап - складання списку джерел, що будуть використані під час підготовки диплому. Особливістю написання роботи за даною спеціальністю є велике число матеріалів, отриманих в мережі Інтернет. Вивчення літератури по темі доцільно здійснювати в наступній послідовності: нормативно-правові акти, монографії, підручники та навчальні посібники, статистичні збірники, публікації в періодичній друку, інтернет-ресурси.

П'ятий етап - написання тексту дипломної роботи з дотриманням всіх вимог щодо робіт даного профілю.

1.6. Вибір теми дослідження

Розподіл бакалаврських дипломних робіт, які мають виконуватися студентами, відбувається за принципом наступництва наукового керівни­цтва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, що виявлені студентом.

Студентові надається право самостійно обрати тему бакалавр­ської роботи згідно з тематикою, затвердженою кафедрою туристи­чного бізнесу (орієнтовний перелік тем наведено у додатку Р). Бажаним є виконання бакалаврських робіт за тематикою, яку замовлятимуть державні та підприємницькі структури, що уклали з університетом контракти на навчання студентів або договори про співробітництво.

Дипломник, за погодженням із науковим керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрун­тування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до майбутнього місця роботи, можли­востей отримання необхідної інформації на об'єктах дослідження тощо).

Темою бакалаврської роботи є одна з актуальних галузевих, регіональних, державних, міжнародних, світових проблем (тенден­цій) розвитку готельно-ресторанного бізнесу, яка відповідає завда­нням та умінням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характе­ристикою бакалавра напряму «Готельно-ресторанна справа».

Предметом дослідження можуть бути фактори й аспекти створення та функціонування готельно-ресторанного комплексу різних рівнів (міжнародного, країнового, регіонального, муніципального) менеджмент, маркетинг, управління, інформацій­не забезпечення, диверсифікація, міжнародна співпраця, підприєм­ницька, інноваційна, інвестиційна, галузева й організаційна діяль­ність у сфері готельного й ресторанного бізнесу.

Разом із вибором теми визначається об'єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота.

Об'єктом дослідження бакалавр­ської роботи мають бути:

  • види готельно-ресторанного обслуговування;
  • процес планування, обґрунтування та відкриття підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
  • організація і технологія обслуговування готельного фонду;
  • організація та обслуговування малих готелів;
  • галузеві, регіональні, державні, міжнародні готельні й ресторанні мережі;
  • готельно-ресторанні комплекси як невід’ємна частина міської соціальної інфраструктури, туристичних центрів, регіонів, дестинацій;
  • регіони та країни світу, які мають розвинені економічні, соціальні, виробничі та туристичні зв’язки з Україною і в яких здійснюється діяльність підприємств розміщення і громадського харчування;
  • окремі підприємства або сукупність підприємств сфери гостинності (громадського харчування, готельного господарства тощо).

Діяльність цих об'єктів повинна створювати можливість інфор­маційного забезпечення дослідження обраної теми. Бажано, щоб об'єкт дослі­дження бакалаврської роботи був  базою виробничої практики.

Після остаточного узгодження з науковим керівником обрані теми бакалаврських робіт розглядаються і обговорюються на засі­данні кафедри туристичного бізнесу. Працівник, який відповідає за організацію написання дипломних робіт на кафедрі, готує проект наказу університету, в якому фіксується список студентів-диплом­ників, перелік тем бакалаврських робіт та наукові керівники.

Усі подальші зміни щодо теми роботи, об'єкта дослідження, керівництва тощо у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри).

Завдання бакалаврської роботи студента науковий керівник оформлює не пізніше початку другого семестру 4-го курсу. (додаток Б).

1.7. Збір та обробка фактичного матеріалу

Починати роботу доцільно з підбору джерел і літератури, необхідної для самостійного вивчення і розкриття теми. У цьому велику допомогу студенту, крім керівника, може надати методична література.

Кожне з джерел по-своєму важливе. Праці вчених, фахівців, законодавчі і нормативні акти складають методологічну і методи­чну основи роботи над темою. Монографії та статті дозволяють гли­боко проаналізувати сутність і причинно-наслідкові зв'язки дослі­джуваних явищ. Обов’язковою складовою написання дипломної робот є використання наукових і методичних  праць викладачів факультету МЕВ та ТБ  ХНУ імені В.Н. Каразіна. Заохочується пряме цитування науковців кафедри туристичного бізнесу.

 Статистичні збірки та довідники дозволяють знай­ти необхідні факти і цифри. Реферативні журнали є необхідним підґрунтям вивчення суті проблеми.

При підборі літератури необхідно враховувати, якою мірою дана книга (брошура, стаття) стосується безпосередньо даної теми, розкриває й аналізує її зміст. Обираючи джерело, потрібно зверта­ти увагу на рік видання книги. Як правило, вивченню підлягають праці, що містять останні досягнення науки з даного питання (за винятком історичних проблем). Бажано використовувати джере­ла, видані не більше 5 років тому.

При вивченні незнайомої літератури зустрічаються нові поня­ття, визначення. Кожне з них слід виписати окремо, а потім за допомогою довідників знайти їх смислове значення.

Прочитавши та опрацювавши відібрану літературу, студент одержує загальне уявлення про місце і значення даної теми
в курсі відповідної дисципліни, визначає її найважливіші пробле­ми. Потім вивчає документальні матеріали з теми.

Важливу роль у систематизації прочитаного відіграють нотат­ки. Зручніше робити нотатки на окремих аркушах. Аркуш ділиться на дві частини. В правій частині коротко формулюється сутність нотатки. Потім записується її текст. Вона може мати вигляд цитати, переказу змісту, тез, статистичної або хронологічної таблиці. Запи­си повинні бути компактними, стисло висловлювати зміст тексту.
В лівій частині аркуша необхідно коротко сформулювати своє став­лення до даної тези, цитати, висловити свою думку або пропозицію щодо рішення питання. Після нотаток обов'язково дається посила­ння на джерело.

Зроблені нотатки групуються за проблемами. Забезпеченість нотатками тих або інших проблем покаже, які питання теми мож­на висвітлити з достатньою повнотою, а які ні. Зміст згрупованих за проблемами нотаток є основою складання плану роботи. Кон­сультація з керівником допоможе сформулювати його остаточно.

Викладення питань плану повинно бути логічним, чітким, зро­зумілим. Нечіткі, неконкретні формулювання можуть легко відве­сти від основної теми. Навпаки, зайва деталізація питання звузить тему дослідження. Від точності формулювання питань плану бага­то в чому залежить успіх роботи. Необхідно ретельно продумати внутрішню логічну структуру кожного питання, розбити основні питання плану на підпитання і, звіряючись з ними, розпочинати написання тексту.

Студенту слід зважати те, що робота не обов'язково повинна включати весь зібраний матеріал. До тексту відбираються основні проблеми, які дають можливість повністю розкрити зміст теми.

II. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Бакалаврська робота повинна мати такі обов'язкові частини:

1. Вступ.

2. Основна частина з трьох розділів: теоретичного, аналітичного, з питань охорони праці.

3. Висновки.

4. Список літератури.

5. Додатки (якщо є).

Кожен з основних розділів бакалаврської роботи має містити не менше двох параграфів (додаток А). Усі частини бакалаврської роботи повинні бути логічно пов'язані між собою і доповнювати одна одну, щоб кожен наступний матеріал був продовженням попе­реднього і витікав із наведених висновків. Формулювання повинні бути точними, зрозумілими, висловленими грамотно. Недостатньо чітка позиція і невиразна мова викладення завжди збіднює сприй­няття тексту, а також зміст роботи.

Загальний обсяг дипломної роботи становить  60-80 друкованих сторінок.

2.1. Вступ

У вступі послідовно викладається:

– обґрунтування вибору теми та її актуальність;

– предмет дослідження;

– об'єкт дослідження;

– ступінь вивченості проблеми;

– мета роботи;

– завдання дослідження;

– методика дослідження;

– специфіка джерельної бази.

Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження. Те, як її автор уміє вибрати тему, наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з погляду своє­часності і соціальної значущості, характеризує його наукову зрі­лість і профе­сійну підготовленість. Висвітлення актуальності пови­нне бути небагатослівним: в межах однієї сторінки треба показати головне – суть проблемної ситуації.

Представлення об'єкта дослідження починають фразою: «Об'є­ктом дослідження бакалаврської роботи обрано ... (повна назва)». Далі подається стисла характеристика об'єкта з зазначенням його основних техніко-економічних характеристик.

Визначення предмету дослідження – це відповідь на питання: «Що, які властивості і які зв'язки об'єкта вивчати?» Якщо дослід­ник не уявив, на що спрямоване дослідження і де пролягають його межі, то він не може переконливо поставити проблему і завдання, а також скласти програму дослідження.

У характеристиці ступеня вивченості проблеми вказується, хто, коли і які аспекти досліджував. У випадку, якщо обрана тема є достатньо розробленою у вітчизняній та зарубіжній науковій літе­ратурі, необхідно переконливо обґрунтувати доцільність її подаль­шої розробки.

Метою будь-якого дослідження є отримання певного конкрет­ного результату – оцінка рівня розвитку, виявлення недоліків і проблем, обчислення нових показників, розробка або поліпшення методики, формулювання програми розвитку, виведення фор­мули, встановлення параметрів або властивостей об'єкта, обґрун­тування напрямків вдосконалення тощо. Процес виконання робо­ти (вивчення, дослідження, аналіз, виробництво, виготовлення тощо) метою не є.

Завдання дослідження – це етапи, послідовність виконання роботи. Структура (зміст) роботи зазвичай є повним відображе­нням вирішуваних завдань. Перелік завдань розпочинають такою фразою: «У процесі дослідження розв'язувалися наступні завда­ння: ...» – далі послідовно перераховуються виконані операції (перша, друга і т. д.).

Методика – це спосіб, алгоритм виконання дослідження. Зви­чайно для студента вона є запозиченою у когось («робота викону­валася за аналогією з ...»), але може бути розроблена самостійно.

Зі специфіки джерельної бази слід зазначити найцікавіші книги, довідники, статті, звіти; розподілити їх за важливістю, якістю інфор­мації, оригінальністю викладення, глибиною розро­бок: «Інформа­ційною базою слугували роботи ... (прізвища авто­рів з посиланням на номер у списку джерел), матеріали преси ... (яких видань), фактичні дані ... (яких установ)». Також треба вказати проблеми і недоліки джерельної бази, які ускладнюють дослідження.

Завершується вступ стандартною фразою: «Робота складається зі вступу, N розділів, висновків; містить N сторінок тексту, N рисунків, N таблиць, N додатків. Список джерел включає N най­менувань літератури, N електронних публікацій, N фондових матеріалів».

Обсяг вступу не має перевищувати 45 сторінок, або 5% тексту рукопису.

2.2. Теоретичний розділ

Теоретичний розділ присвячується розгляду загальних теоре­тичних підходів щодо досліджуваної проблеми з використанням літературних джерел, різних наукових підходів, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Тут наводяться основні поняття і визначення, детально викладається методика дослідження, обов'язково перелічуються кількісні і якісні показ­ники, що характеризують об'єкт дослідження. Тільки глибоке зна­ння теорії служить основою для правильного вирішення практич­них питань.

На основі всебічного вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкриваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми бакалаврської роботи, зазначається, у чому полягає подібність, а у чому відмінність їхніх поглядів. Подається аналіз діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази з досліджуваної про­блеми. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів.

Виклад теоретичного розділу не може зводитись до перепису­вання різних інструктивних і відомчих матеріалів, літературних джерел, матеріалів з Інтернету, а повинен містити самостійний погляд студента, його ставлення до проблеми, власну позицію щодо обраних методів дослідження, певні елементи полемічності.

На завершення теоретичного розділу роботи необхідно зроби­ти висновки. Обсяг розділу не має перевищувати 30 - 35% загаль­ного обсягу роботи.

2.3. Аналітичний розділ

Аналітичний розділ бакалаврської роботи не повинен містити теоретичний матеріал. У цьому розділі дається детальний аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми з використанням накопи­ченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань. Мета розділу – виявлення проблем і недоліків у функціону­ванні об'єкта, обґрунтування шляхів їх усунення.

Назва розділу зазвичай формулюється як «Аналіз ... (предмета дослідження) на... (об'єкті дослідження)», або «Діагностика стану... (предмета дослідження) на ... (об'єкті дослідження)», або «Сучасний стан ... (предмета дослідження) на... (об'єкті дослідження)».

По-перше, наводяться фактичні відомості про техніко-еконо­мічні показники об'єкта дослідження (ресурсна база, технологія, обсяг і вартість виробництва, персонал, основні фонди, ціни, фінансовий стан, ефективність, рентабельність, продуктивність, рівень розвитку тощо) з обов'язковою їх оцінкою (добре або незадовільно, ефективно або неефективно, позитивне або негати­вне, потребує вдосконалення або не потребує тощо). Уміння розра­хувати необхідні оціночні показники є доказом кваліфікації виконавця.

Також аналізується інша документація, яка визначає страте­гічний розвиток об'єкта: проектно-технічна, технологічна, загальна стратегія, функціональні стратегії (маркетингова, фінансова, інно­ваційна, виробнича), бізнес-плани, інвестиційні проекти, про­грами, угоди про співпрацю, участь у спільних проектах тощо. Оцінка досконалості цих планів здійснюється на основі вивчення регіональних, галузевих, державних, міжнародних, світових тен­денцій розвитку предмету дослідження.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність, особливості і тенденції процесів, що спостері­гаються на об'єкті.

У випадку коли об'єктом дослідження є підприємство або їхня сукупність, обов'язково аналізується система управління: організа­ційна структура, основні функції і методи управління, організа­ційне й інформаційне забезпечення процесу управління, розподіл та кооперація праці керівника та працівників сфери управління, засоби праці, організація робочих місць, планування праці тощо.

Також для підприємства необхідно проаналізувати: ресурси підприємства, виробничу програму, технології виробництва товарів та надання послуг, характеристику продукції, систему збуту продукції, кількісний та якісний склад виробничого персоналу, структуру виробничого та/або операційного процесу тощо. Бажано ілюструвати матеріал схемами, таблицями, діаграмами щодо кількісних та якісних показників діяльності підприємства.

Під час аналізу стану об'єкта дослідження слід використо­вувати спеціальні комп'ютерні програми для аналізу динаміки економічних та фінансових показників. Розробка власної про­грами для спрощення трудомістких розрахунків у сфері туристич­ного бізнесу може бути навіть темою бакалаврської роботи.

На завершення аналітичного розділу необхідно зробити вис­новки щодо кожного напрямку дослідження, які є підставою для розробки пропозицій щодо вдосконалення діяльності об'єкта.

Обсяг другого розділу – 40 - 45% тексту бакалаврської роботи.

2.4. Розділ з питань охорони праці

Кожна випускна кваліфікаційна робота бакалавра має місти­ти окремий (останній) розділ «Охорона праці та безпека в надзви­чайних ситуаціях», органічно пов'язаний з темою дипломної робо­ти. Обсяг розділу – до 8 сторінок.

Якщо тема дипломної роботи не вимагає розробки питань охорони праці (наприклад, дипломна робота присвячена теоре­тичному питанню), то завдання з охорони праці може бути не пов'язане з темою роботи, але повинне відповідати спеціальності випускника.

Виходячи з загальних завдань охорони праці, визначають конкретні цілі, які повинні бути досягнуті при розробці даного розділу. Розділ, присвячений питанням охорони праці, має місти­ти (за вибором):

Правові аспекти з охорони праці в галузі туризму, основні завдання в галузі охорони праці, принципи державної політики в області охорони праці, що випливають зі ст. 43 Конституції України, Законів України «Про охорону праці» (ст. 4), «Про туризм» (ст. 13) та інших законодавчих актів України про охорону праці та охорону здоров'я: Законів України «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благопо­луччя населення», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього середовища», Концепції організації роботи з профілактики невиробничого травматизму (постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 114) тощо.

Аналіз або порівняльний аналіз правових та організаційних основ охорони праці в різних країнах або певній країні (відпо­відно до тематики випускної кваліфікаційної роботи), міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, нормативні документи та основні їх вимоги щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення (норми, правила, інструкції тощо).

Робота з персональним комп’ютером: шкідливі чинники при роботі з комп’ютером; синдром Інтернету; вимоги до приміщень для експлуатації персональних комп’ютерів; ергономічні вимоги при користуванні комп’ютерною технікою.

Раціональні умови життєдіяльності людини: умови праці; санітар­но-гігієнічні вимоги в професійної діяльності; безпека виробничого обладнання.

Соціальні та психологічні ризики, що впливають на безпеку життєдіяльності людини: ризик як фактор потенційної небезпеки; індивідуальний і соціальний ризик; оцінка ступеня ризику; шкідливі та небезпечні виробничі чинники; раціональні методи
і технології організації виробництва; категорії факторів, що змушують людину ризикувати; психічні характеристики особи­стості; психофізіологічний стан людини та вплив на нього нар­котичних, лікарських та інших речовин.

Ідентифікація джерел небезпеки людини і породжених ними небезпечних і шкідливих факторів:

 • Природні небезпеки: небезпечні та шкідливі фактори, породжені природними джерелами небезпеки та їх вплив на людину і системи забезпечення її життєдіяльності; заходи та засоби, спрямовані на запобігання негативної дії природних джерел небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдіяльності.
 • Техногенні небезпеки: небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів, з експлуатацією підіймально-транспортного обладнання, з використанням горючих, легкозаймистих і вибухо­небезпечних речовин та матеріалів, з використанням процесів, що відбуваються при підвищених температурах і підвищеному тиску; небезпечна дія електричного струму на організм людини.
 • Соціальні небезпеки: джерела небезпеки, викликані незадо­вільним матеріальним станом та умовами проживання; ванда­лізм і тероризм; конфліктні ситуації на міжнаціональному, етніч­ному, расовому чи релігійному ґрунті; неадекватність самооцінки та інші причини виникнення конфліктів.
 • Політичні небезпеки: конфлікти на міжнаціональному та міждер­жавному рівні, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти; засоби і заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій.
 • Комбіновані небезпеки: природно-техногенні, природно-соціа­льні, соціально-техногенні. Небезпечні фактори, причини та небажані наслідки, пов'язані з урбанізацією середовища життє­діяльності людини.

Заходи для створення безпечних умов і сприятливого життє­вого середовища. Вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієніч­ного та епідемічного благополуччя населення.

Безпека споживачів: органи, що здійснюють контроль за безпе­кою громадян; методи контролю безпеки обслуговування споживачів (візуальний, аналітичний, з використанням засобів вимірювання, соціологічних досліджень); специфічні чинники ризику в галузі, що обрана (виникнення природних і техногенних катастроф, технічний стан об'єктів матеріально-технічної бази, складний рельєф місцевості, рівень професійної підготовленості обслуговуючого персоналу, інформаційне забезпечення тощо).

До списку використаних джерел випускної кваліфікаційної роботи необхідно включити законодавчі акти та нормативні документи з питань охорони праці і літературу, присвячену питанням охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях:

Правова література

1. Конституція України. – К., 1996. – 12 с.

2. Закон України «Про охорону праці». – К., 2002. – 46 с.

3. Закон України «Про пожежну безпеку». – К., 1993. – 22 с.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». – К., 2001. – 34 с.

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». – № 4004-ХІІ від 24.02.1994.

6. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» №-1809-111 від 8.06.2000.

7. Закон України «Про цивільну оборону України» № 2974-ХІІ від 03.02.1993.

8. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»
№ 1859-ІV від 24.06.2004.

8. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці. – К., 1999. – 46 с.

9. Положення про розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах
і організаціях. – К., 1998. – 38 с.

Нормативна література

1. ДСТУ 2273-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

2. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

3. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

4. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К., МОЗ України, 1993.– 8 с.

5. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоні. – М. : Изд-во стандартов, 1988.– 75 с.

6. ДБН В.2.5.-28-2006. Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. – К. : Мінбуд. України, 2006.– 76 с.

7. ДСН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. – К. : МОЗ України, 2002.– 45 с.

8. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрацій. – К. : МОЗ України, 2000. – 45 с.

9. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К. : МОЗ України, 2000. – 29 с.

10. ДСанПІН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила в норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К. : МОЗ Україна, 1998. – 17 с.

11. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. – К. : МОЗ України, 1999. – 28 с.

12. Правила пожежної безпеки В Україні(НАПБ А.01.001-95). – К. : Основа, 2002. – 176 с.

13. ДБН В.2.5-13-98 «Системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння».

Основна література

1. Гандзюк М. П. Основи охорони праці / М. П. Гандзюк,
Е. П. Желібо, М. О. Халімовський. – К. : Каравела, 2004.

2. Геврик Є. О. Охорона праці / Є. О. Геврик. – К. : Ніка-центр, 2005. – 296 с.

3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 336 с.

4. Катренко Л. А. Охорона праці / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт,
І. П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2007. – 496 с.

5. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навча­льний посібник для вузів / Козинець В. М. – К. : Кондор, 2006. – 575 с.

6. Основи охорони праці : навч. посіб. / За ред. Березуцького В. В. – Х. : Факт, 2005. – 480 с.

7. Охорона праці в Україні. Нормативні документи. – К. : КНТ, 2004. – 440 с.

8. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. Т. 1–6. – К., 1997 – 2000.

9. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві Постанова Кабінету Міністрів України 25 серпня 2004 р. № 1112.

10. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці / А. В. Русаловський. – К. : Знання, 2005. – 176 с.

11. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі : навч. посіб. /
В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.

Додаткова література

1. Трахтенберг І. М. Гігієна праці та виробнича санітарія /
І. М. Трахтенберг, М. М. Коршун, О. В. Чебанова. – К. : 1997. – 464 с.

2. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів /
В. Ц. Жидецький. – Львів : Афіша, 2000. – 176 с.

3. Європейське законодавство з охорони праці.

Офіційні сайти

1. Верховна Рада України http://portal.rada.gov.ua

2. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control

3. Державний Комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) http://dnop.kiev.ua

4. Щомісячний науково-виробничий журнал «Охорона праці» http://ohorona­praci.kiev.ua

5. Офіційний інформаційний сервер МНС http://www.mns.gov.ua

6. Міністерство соціальної політики України http://mlsp.kmu.gov.ua

2.5. Висновки

Обсяг 3–5 сторінок, або 5% тексту рукопису. Висновки мають підсумовувати всю виконаної роботу. Тут стисло викладаються висновки і пропозиції, які складають предмет захисту, – кінцеві результати виконаної роботи, що доводять досягнення автором поставленої мети дослідження.

Висновки і пропозиції повинні бути сформульовані в тезовій формі, чітко, зрозуміло; вони мають відображати зміст роботи, її теоретичне і практичне значення. Кваліфіковано кожний пункт висновків складається з двох логічних частин – твердження («визначено ...») і доказу («тому що ...», «на підставі...»).

Висновки і пропозиції формулюються за пунктами (бажано нумерованим – перше, друге і т. д.) послідовно за кожним пара­графом роботи. Фактично кожен пункт висновків є відповіддю на сформульовані у вступі завдання дослідження. Опис об'єкта, мето­дика дослідження та інший зміст основної частини роботи у вис­новках не дублюються. У висновках не можуть з'явитися нові про­позиції, які не були розглянуті та обґрунтовані в дипломній роботі.

На завершення у висновках необхідно сказати про стан досяг­нення мети бакалаврської роботи, а також про вирішення основних завдань, визначених у вступі.

III. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Бакалаврська робота має бути оформленою відповідно до вимог державних та галузевих стандартів:

– ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

– ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления;

– ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в україн­ській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

– ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Общие требова­ния и правила;

– Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагнос­тики якості вищої освіти», додаток Г «Методичні рекомендації щодо виконання та захисту бакалаврських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Мова бакалаврської роботи – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність – логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літератур­них джерел є неприпустимим.

Обсяг бакалаврської роботи без урахування додатків повинен складати 60–80 сторінок друкованого тексту.

Матеріали бакалаврської роботи комплектуються у такій послідовності:

– титульна сторінка;

– бланк завдання;

– анотація (українською, російською й англійською мовами);

– зміст;

– перелік умовних позначень (у разі потреби);

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Також до бакалаврської роботи додаються:

– відгук керівника бакалаврської роботи;

– рецензія зовнішнього рецензента;

– ксерокопія опублікованої статті або тез конференції за темати­кою роботи із зазначенням  вихідних даних (у разі наявності).

– електронна копія роботи на CD-диску форматі .rtf з типовим ім'ям файлу: prizvysche_2016_bacalavr_GRS.rtf;

Зазначені документи вкладають у конверт, який приклеюється на жорсткій обкладинці в кінці бакалаврської роботи.

3.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш бакалаврської роботи оформляється за вста­новленою формою (додаток В). Завдання бакалаврської роботи (додаток Б) слід розмістити після титульної сторінки.

Завершену роботу підписують на титульній сторінці та на бланку завдання: дипломник – автор роботи, науковий керівник, консультанти, завідувач кафедри туристичного бізнесу.

3.2. Зміст

Зміст відображає послідовність розташування складових час­тин бакалаврської роботи: вступ, назви всіх розділів і підрозділів, висновки, бібліографічний список, додатки. У змісті вказується номер сторінки, з якої починається викладення кожної частини (додаток Г).

3.3. Оформлення тексту

Текст бакалаврської роботи набирається на комп'ютері через півтора інтервали на стандартних аркушах формату А4 (210×297 мм) без рамки. Текст друкується на одній стороні аркуша (пастою чорного кольору середньої жирності). Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ скрізь однаковий – 1,0 см. Поля: з лівого боку – 30 мм, з правого – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

Головна вимога до змісту основної частини – самостійність і послідовність викладу. Не можна механічно переписувати текст зі спеціальної літератури, допускати випадкового набору факти­чних відомостей і думок, не пов'язаних між собою загальною ідеєю і змістом. Текст потрібно формулювати своїми словами, стилі­стично і науково грамотно.

У тексті бажано уникати складних і громіздких речень. Праг­ніть надати зібраним і систематизованим фактам, показникам, висновкам вигляду (форми) наукової статті або лекції. Не прий­нято писати в роботі «я думаю», «я пропоную» тощо. Висловлювати матеріал рекомендується від першої особи множини: «на нашу думку» (тобто на Вашу і керівника).

У роботі допускаються тільки загальноприйняті скорочення слів (СНД, ООН, ЄС, ВТО, МБРР тощо). Посилання на таблиці, рисунки робляться в тексті (приклад у додатку Д).

3.4. Оформлення елементів тексту

Текст роботи розбивається на розділи та підрозділи, які пови­нні мати порядкові номери. Розділи основної частини нумеру­ються арабськими цифрами в межах всієї роботи.

Підрозділи нумеруються двома арабськими цифрами: перша цифра означає номер розділу, друга – номер підрозділу, наприк­лад: 2.3. (другий розділ, третій підрозділ).

Назви розділів роботи пишуться з нової сторінки великими літерами по центру (шрифт жирний). Перенесення частини слова в назві не допускається. Перед назвою підрозділу витримують інтервал в один рядок. Заголовки підрозділів пишуться жирним шрифтом, вирівнювання – по центру.

Крапка після назв розділів, підрозділів, таблиць, діаграм, гра­фіків тощо не ставиться (див. додаток Д).

3.5. Посилання на джерела

Усі наведені в роботі цитати, запозичені думки, перефра­зовані положення і цифрові дані, отримані іншими авторами, повинні мати посилання на джерела. Посилання подаються після згадки джерела або цитати з нього, для цього проставляють укладений в квадратні дужки порядковий номер, під яким це видання значиться в списку літератури, номер тому і сторінки, наприклад: [21, т. 3, с. 25].

3.6. Нумерація сторінок

Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною, включа­ючи список літератури і додатки. Рисунки та таблиці, розташовані на окремих сторінках, включаються до загальної нумерації. Пер­шою сторінкою є титульний аркуш, другою – зміст роботи і т. д. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами у правому верхньому куті аркуша. На титульному аркуші та змісті номер сто­рінки не ставиться.

3.7. Оформлення ілюстрацій

Усі ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, креслення та ін.) іменуються рисунками, в тексті вони позначаються словом «Рис. 1.2.», з позначенням номера розділу і номера рисунку в його межах. Номер рисунку та підпис (назва) до нього розташовуються по центру під рисунком (додаток Е).

3.8. Оформлення таблиць

Усі таблиці повинні мати назви, що характеризують їх зміст. У правому верхньому куті над назвою таблиці пишеться слово «Таблиця 2.3» з позначенням номера розділу і номера таблиці в його межах. Назва таблиці пишеться над таблицею, вирівню­вання – по центру. Таблиці, наведені в додатку, нумеруються як додатки. Заголовки в рядках таблиці слід писати стисло і зрозуміло, без скорочень слів. У графах таблиці обов'язково вказуються одиниці вимірювання. До кожної таблиці подається примітка з посиланням на джерело, звідки взяті цифрові дані. Крапка після назви таблиць не ставиться (додаток Е).

При перенесенні таблиці на наступну сторінку стовпці нумерують і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Заголовок таблиці не повторюють, пишуть: «Продовження таблиці 2.3».

3.9. Формули

Усі математичні формули і вирази, які є в роботі, необхідно пояснити. Якщо формула запозичена зі спеціальної літератури, можна обмежитися посиланням на джерело і розкрити значення символів, що входять до неї. Оригінальні формули пояснюються в ході їх обґрунтовування. При цьому наводяться не всі елементарні проміжні результати, а лише основні етапи виведення формули і кінцевий результат.

Позначення величин пояснюють при їх першій появі в тексті. Доцільно пояснювати всі позначення, які містить заключна форму­ла, особливо, якщо вона є розрахунковою.

Усі математичні вирази, а також знаки математичних дій в тексті з метою досягнення єдиного стилю друкуються малими літерами.

При написанні математичних формул особливу увагу слід звертати на чітке виділення індексів і показників ступеня, розта­шування і довжину дробової риски тощо.

Формули підлягають наскрізній нумерації. Номер формули розташовується в круглих дужках і нумерується на правій стороні аркуша на рівні останнього рядка формули. Наприклад:

(1)  [22, с.27]

 

3.10. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел оформляється відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ 3008-95.

Перелік використаних джерел рекомендується складати за абеткою в такій послідовності:

 • закони України;
 • укази Президента України;
 • декрети й ухвали Кабінету Міністрів України;
 • монографії, книги, статті, збірки документів (наводяться в алфавітному порядку за прізвищем авторів);
 • іноземні джерела;
 • ресурси електронних бібліотек;
 • недруковані фондові, відомчі та авторські матеріали.

Бібліографічний список нумерується від першої до останньої назви. Підзаголовки до окремих типів документів не робляться, кожний документ нумерується окремо. Роботи одного автора розмі­щуються відповідно до алфавіту назв або хронології написання праць.

Назви праць прийнято писати мовою оригіналу. Спочатку подається література мовами народів, які користуються кирили­цею, потім література мовами народів, які користуються лати­ницею. Нумерація усіх використаних джерел суцільна – від першого до останнього (додаток К).

Бібліографічний опис має такі складові:

 • прізвище автора або прізвища авторів з великої літери;
 • основний заголовок;
 • підзаголовні дані;
 • відомості про видання;
 • місто видання;
 • видавництво або організація, що видає;
 • дата видання;
 • обсяг (у сторінках).

Кожна складова опису відділяється від подальшої спеціальним розділовим знаком «крапка, тире» (. – ). Після назви міста перед назвою видавництва ставиться знак (:). Відомості про статтю і видання, в якому опублікована стаття, розділяється знаком «дві похилі риски» ( // ). Знак «похила риска» ( / ) передує відомостям про видання.

Обов’язково зазначається обсяг книги. Опис літератури інозем­ними мовами виконується за тими ж правилами. Місто видання Київ, Москва, Санкт-Петербург, Ленінград у всіх випадках пишу­ться скорочено (К., М., СПб., Л.). В іноземних виданнях скоро­чуються: London – L., Paris – Р., New York – N.Y. Решта міст наво­дяться повністю. (Додаток К)

3.11. Додатки

Додатки розміщуються після списку використаної літератури. Вони містять необхідний ілюстративний і довідковий матеріал, що служить початковою базою для розрахунку:

 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • проміжні формули і розрахунки;
 • законодавчі акти;
 • заповнені бланки різних документів;
 • інструкції та методики;
 • описи алгоритмів і програм, вирішених на ЕОМ;
 • зразки документів.

Не допускається включення в додаток матеріалів, на які від­сутні посилання в тексті. Заголовок додатку підписують окремим рядком, жирним шрифтом, по центру, з великої літери.

Кожний додаток розташовують з нової сторінки зі вказівкою вгорі праворуч сторінки слова «Додаток», надрукованого великими літерами, та його позначення. Додатки позначають великими літерами кирилиці й латиниці, починаючи з А, за винятком букв З, И, О, Ч, Ь, I Ї, Є. У разі повного використання букв українського і латинського алфавітів допускається позначати додат­ки арабськими цифрами.

Текст кожного додатка можна розбивати на розділи, під­розділи, пункти, підпункти, які нумеруються в межах кожного додатка. Перед номером ставиться позначення цього додатка, наприклад, В.1.2 (другий підрозділ першого розділу додатка В).

Малюнки, таблиці і формули, розміщені у додатку, нумеру­ються арабськими цифрами в межах кожного додатка: «Таблиця Б.1» (перша таблиця додатка Б).

IV. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

4.1. Порядок допуску до захисту

Кожний студент зобов'язаний пройти попередній захист, якій є свого роду «репетицією» і допуском до основного захисту. На попередньому захисті студент виступає з доповіддю, зачитування якої є небажаним. Потім студенту ставляться питання за змістом роботи і доповіді, висловлюються зауваження і побажання, вияв­ляються недоліки в роботі, вказуються шляхи їх усунення, дається попередня оцінка якості виконаної роботі та інше.

Попередній захист проводиться на засіданні кафедри або в комісії викладачів спільно зі студентами за 2 - 3 тижні до основного захисту. Ступінь готовності бакалаврської роботи до попереднього захисту – 100%; допускаються тільки недоліки в оформленні роботи і відсутність наочних матеріалів.

Щоб отримати допуск до захисту, при написанні роботи необхідно уникати наступних основних недоліків, що часто зустрічаються:

 • Відхід від теми, коли назва роботи, її структура і фактичний зміст не збігаються.
 • Дослівне списування матеріалу з базового підручника, з інших книг і чужих матеріалів.
 • Механічне копіювання бакалаврських робіт і рефератів з Інтернету, що порушує найважливішу вимогу до бакалавр­ських робіт – самостійність. При встановленні факту копію­вання робота не допускається до захисту.
 • Обсяг роботи перевищує той, що рекомендується (60 - 80 стор.).
 • Відсутність логіки, слабкий зв'язок однієї думки з іншою, безсистемний виклад матеріалу.
 • Повторення тих самих положень, стилістичні погрішності.
 • Невміння правильно використовувати службові слова, які додають чіткість і стрункість висловлюваному матеріалу («таким чином», «отже», «далі», «потім», «нарешті», «по-пер­ше», «по-друге» тощо).
 • Розгляд суті проблеми у вступі, хоча даний розділ роботи для цього не призначений.
 • Використання застарілого статистичного і фактичного мате­ріалу, якій не відображає сучасні явища.
 • Неправильно пронумеровані сторінки змісту і не повністю виділені розділи в тексті (тільки цифрами, без назви).
 • Кожний розділ повинен починатися з окремої сторінки.
 • Посилання на джерела в тексті мають бути практично на кожній сторінці, з вказівкою номерів сторінок джерел і можли­вістю відрізнити свій текст від запозиченого.
 • Немає повної ув'язки посилань на літературу з переліком джерел (є посилання – немає джерела, є джерело – немає посилань).
 • У списку використаних джерел не повністю перераховані всі реквізити джерела (прізвище і ініціали автора, місце і рік видання, сторінка тощо).
 • В посиланнях на Інтернет необхідно вказувати не тільки адресу сайту або сторінки, але й автора, назву документа, назву сайту і дату його останнього оновлення.

Остаточно оформлена, підписана студентом (на титульному й останньому аркуші) і керівником (на титульному аркуші) випус­кна кваліфікаційна робота за 3-5 днів до захисту здається методисту кафедри.

Завідувач кафедри на підставі представлених матеріалів вирішує питання про допуск дипломника до захисту, про що свідчить відповідний запис на титульному аркуші випускної кваліфікаційної роботи.

У разі негативного рішення це питання розглядається на засіданні кафедри з участю керівника випускної кваліфікаційної роботи. Витяг з протоколу засідання кафедри додається до проекту наказу про відрахування студента.

4.2. Рецензування бакалаврської роботи

Рецензенти призначаються завідувачем випускаючої кафедри з числа викладачів економічних, географічних, історичних, соціологічних кафедр (окрім випускаючої кафедри) і фахівців виробництва з вищою економічною та географічною освітою, а також фахівців з адміністративного апарату державних структур.

У рецензії вказується актуальність теми, робиться короткий, але глибокий аналіз змісту бакалаврської роботи з критичними зауваженнями, оцінюється ступінь досягнення поставлених мети та завдань дослідження.

По основній частині роботи рецензент відзначає позитивні і негативні сторони дослідження, встановлює в якій мірі диплом­нику вдалося виявити невирішені проблеми, чи повністю розкрито зміст теми, чи переконливо обґрунтовані пропозиції, визначає осо­бистий внесок автора в їх вирішення. Також вказується, що слід зробити додатково для більш аргументованого обґрунтування про­позицій та глибшого вивчення теоретичних положень.

4.3. Захист випускних кваліфікаційних робіт

Захист випускних кваліфікаційних робіт проводиться на відкритих засіданнях Державної екзаменаційної комісії. В ДЕК випускник представляє такі матеріали:

– відгук керівника випускної кваліфікаційної роботи;

– рецензію на випускну кваліфікаційну роботу;

– анотацію іноземною мовою;

– ілюстративні матеріали (креслення, графіки, таблиці, плакати);

– дискету з повним текстом роботи.

Захист випускних кваліфікаційних робіт відбувається у тако­му порядку:

– інформація завідувача кафедри про виконання випускни­ком навчального плану;

– доповідь випускника тривалістю 8 хвилин;

– відповіді на питання членів ДЕК і присутніх на захисті;

– оголошення відгуку і рецензій;

– відповіді дипломника на зауваження керівника і рецензента.

Доповідь структурно складається з трьох частин:

   • вступ – 2–3 хвилини (короткий зміст вступу до роботи – обґрунтування вибору теми, мета, задачі, методика дослідження
    і т. д.);
   • інформація про виконану роботу – 3–4 хвилини (послідовно за розділами основної частини – що автором само­стійно здійснено, проаналізовано, розраховано і т. д.).
   • повний виклад результатів дослідження, що складають предмет захисту – 3–4 хвилини (висновки, тобто зміст висновків роботи).

На креслення, графіки, таблиці, представлені до ДЕК, диплом­ник посилається в ході доповіді. Наочні посібники покликані ілюструвати перш за все основний зміст виступу, звільняючи допо­відача від необхідності характеризувати статистичний матеріал словами. Кількість наочних посібників залежить як від теми робо­ти, так і від складності її виконання. Мінімальна кількість наочних матеріалів – два.

4.4. Критерії оцінювання бакалаврських робіт ДЕК

При оцінці роботи враховується глибина опрацювання і широ­та охоплення теми, ступінь використання джерел, уміння аналі­зувати зібраний матеріал, грамотність та стиль викладу, якість технічного оформлення роботи, якість доповіді студента і його відповідей на питання та критичні зауваження.

Оцінка дається за якість кожного з елементів роботи в межах, зазначених у таблиці 1: відмінно, дуже добре, добре, задовільно, достатньо, незадовільно. Роботу оцінюють на закритому засіданні комісії за сумою балів.

 

Шкала оцінювання

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

1 – 49

FX

незадовільно

Результат захисту (оцінка випускної кваліфікаційної роботи та рішення ДЕК про присудження випускнику кваліфікації) ого­лошується того ж дня після оформлення протоколу засідання ДЕК.

Якщо захист бакалаврської роботи не відбувся з поважних причин (про що студент має подати відповідні документи у ДЕК), то ректор університету може подовжити термін навчання сту­дента до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше ніж на один рік. Незалежно від причин повторний захист бакалаврських робіт того ж навчального року забороняється.

Випускник, який отримав оцінку «незадовільно» або не допу­щений до захисту, відраховується з університету й отримує акаде­мічну довідку встановленого зразка. Він має право бути повторно допущеним до захисту бакалаврської роботи протягом наступних трьох років тільки за умов укладення контракту з університетом.

Повторно бакалаврська робота виконується за наявності зая­ви студента про допуск до захисту, дозволу ректора та рішення кафедри про затвердження теми дослідження і призначення нау­кового керівника. За вимогами кафедри тема бакалаврської робо­ти може бути зміненою або у межах колишньої теми матеріали роботи можуть бути суттєво оновлені і доповнені.

 

Критерії оцінювання бакалаврських робіт ДЕК

 

1.

Оформлення роботи відповідно до вимог стандарту

до 5 балів

2.

Структурно-логічна побудова роботи,
актуальність та новизна (зміст вступу)

до 5 балів

3.

1 розділ (рівень теоретичного дослідження)

до 15 балів

 

відмінно

14 – 15

 

дуже добре

12 – 13

 

добре

10 – 11

 

задовільно

8 – 9

 

достатньо

6 – 7

 

незадовільно

0 – 5

4.

2 розділ (глибина та якість практичного дослідження)

до 20 балів

5.

3 розділ

до 10 балів

6.

Висновки

до 15 балів

7.

Наявність публікацій з теми бакалаврської роботи

до 10 балів

8.

Захист роботи

до 20 балів

 

якість доповіді

до 7

 

якість відповідей на питання

до 7

 

якість наочних матеріалів

до 6

9.

Усього (максимальна кількість):

100 балів

 

õõõ

 

Додаток А

Типова структура бакалаврської роботи з готельно-ресторанної справи

 

 

Вступ

 

1. Теоретичний розділ

1.1. Сутність основних понять, категорій предмета дослідження,
його класифікаційні характеристики

1.2. Методи аналізу діяльності і розвитку, науково-методичні підходи до вивчення (оцінки) предмета дослідження

1.3. Сучасні закордонні й вітчизняні особливості
та тенденції розвитку предмету дослідження

 

2. Аналітичний розділ

2.1. Економіко-статистичний аналіз сучасного стану, оцінка рівня
розвитку, економічної ефективності об'єкта дослідження

2.2. Аналіз недоліків і ключових проблем функціонування
та розвитку об'єкта дослідження

2.3. Аналіз (оцінка) існуючих організаційних рішень, планів
та проектів з проблем розвитку об'єкта дослідження, обґрунтування перспектив розвитку

 

3. Розділ з питань охорони праці

 

Висновки

 

Список використаних джерел

 

Додатки

 

 

Додаток Б

Бланк завдання на бакалаврську роботу

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки  6.140101 –  «Готельно-ресторанна справа»

Спеціальність ______________________________________________________

                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри                                                                                                                                                                                                      туристичного бізнесу

                                                                                               Доц. Парфіненко А.Ю.                                                                                                       ___________________

                                                                               “____”_____________2016 року

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

Іванову Івану Івановичу

1. Тема роботи Управління якістю готельної послуги (на прикладі готелю «Reikarz»)

керівник роботи Довгаль Гергій Володимирович, к.е.н., професор______

                         ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “12”  квітня 2016 року

№ 0210-05/585

2. Строк подання студентом роботи  25.05.2016 р.

3. Вхідні дані до роботи: законодавчі та нормативні документи з організації готельної справи, матеріали державного комітету статистики, наукові статті, монографії, посібники з менеджменту якості та гостинності.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

 • вивчити поняття управління якістю та особливості управління якістю готельної послуги;
 • розглянути загальну систему управління якістю (TQM) та її елементи;
 • скласти загальний опис та провести аналіз господарської діяльності готельного підприємства «Reikarz»;
 • проаналізувати системи управління якістю готельної послуги готелю;
 • запропонувати  напрямки вдосконалення системи управління якістю на готельному підприємстві «Reikarz».

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): таблиця «Основні підходи до управління якістю», таблиця «Структура номерного фонду готелю «Reikartz Харків», рис. «Структура державних стандартів України», рис. «Ієрархія елементів системи управління якістю («Дім якості»)», рис. «Організаційна структура  готелю «Reikartz Харків»», таблиця «Завантаженість номерного фонду готелю «Reikartz Харків» за 2015 р.».

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

1.

Довгаль Г.В., к.е.н., професор

01.03.2016 р.

 

2.

Довгаль Г.В., к.е.н., професор

01.03.2016 р.

 

 

7. Дата видачі завдання_01.03.2016 р._________________________

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної

роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

Примітка

1

Теоретичні основи управління якістю

01.04.2016 р.

 

2

Аналіз управління якістю на готельному підприємстві «Reikarz»

01.05.2016 р.

 

 

 

 

Студент ______                                     _Іванов  І. І.

                                                      ( підпис )                                                 (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _______                _проф. Довгаль Г.В.

                                                                      ( підпис )                           (прізвище та ініціали)

 

Додаток В

Зразок оформлення титульного аркуша

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота

бакалавра

 

на тему: «Управління якістю готельної послуги

(на прикладі готелю «Reikarz»)»

 

 

 

 

 

Виконав: студент 4 курсу, групи УТ-42

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Іванов Іван Іванович

 

_____________________________________________________________

                                

Керівник  к.е.н., проф. Г.В. Довгаль

___________________________________

                                 

Рецензент к.е.н., доцент О.І. Решетняк

___________________________________

                                 

 

 

 

 

Харків - 2016 року

 

Додаток Г

Зразок оформлення змісту роботи

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ................................................................................................................... 3

 

Розділ 1. Теорія готельної діяльності

1.1. Основні теоретичні поняття та їх визначення..................................... 6

1.2. Класифікація видів готельної діяльності........................................... 16

1.3. Економічні показники індустрії гостинності..................................... 26

1.4. Методологічні основи дослідження................................................... 30

 

Розділ 2. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Україні

2.1. Динаміка і структура готельного господарства України................. 36

2.2. Конкурентоспроможність готельного господарства ....................... 42

2.3. Рівень розвитку індустрії гостинності в регіонах ............................ 50

2.4. Обґрунтування перспектив розвитку готельного господарства ..….56

 

Розділ 3. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях …………….61

 

Висновки........................................................................................................... 69

 

Список використаних джерел........................................................................ 72

 

Додатки............................................................................................................. 80

 

 

Додаток Д

Зразок оформлення розділів і підрозділів

 

 

 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ  готельного ГОСПОДАРСТВА в україні

 

  1. Склад і структура готельної індустрії

 

Готельне господарство є однією з складових індустрії туризму. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури і тому готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.

Готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, він багато в чому визначає спосіб життя - на той час, поки триває подорож, доки гість проживає у готельному номері.

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.

Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.

Слово «гостинність» (фр. hospice) – притулок подорожніх, благодійний дім.

Гостинність як науковий термін визначає систему заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки послуг [12, с. 80].

Термін «гостинність» введений в 1982 р. на конференції національних асоціацій готелів і ресторанів ЄС.

Додаток Е

Зразок оформлення рисунків

 

Рис 1. Динаміка кількості готелів та аналогічних засобів розміщення та кількості розміщених осіб (2011–20013рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К

Зразок оформлення списку використаної літератури

 

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Нормативно–правові акти

Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18.11.2003 № 1282 – ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 13.

Один автор

Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. / Л.П. Дядечко. К. : ЦУЛ, 2013. 224 с.

Декілька авторів

Темный Ю. В., Темная Л. Р. Экономика туризма : Учебник. – М : Финансы и статистика, 2013. – 448 с.

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 280 с.

Туристичне країнознавство : підручник / Вишневська О. О., Парфіненко А. Ю., Сідоров В. І. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 756 с.

Збірки наукових праць

Порох А. Формування передумов інтеграції України у світове господарство / А. Порох // Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ. – 2000. – Вип. 26. – С. 154–163.

Тези конференцій

Довгаль Г. В. Впровадження системи управління якістю (TQM) на санаторно-курортних підприємствах як управлінська інновація / Г. В. Довгаль // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - Черкаси: Україна, 2013. - С.36 - 39

Статті журналів та газет

Парфіненко А. Ю. Туризм як національний пріоритет соціально-економічного розвитку України /А. Ю. Парфіненко //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (Сер. економічна). – 2010. – № 884. – С. 165 – 170.

Інтернет – ресурси

Довгаль Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Україні / Г. В. Довгаль – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dieh.edu.ua/index.files/conf/dov.pdf

Інші

www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України

 

Додаток Л

 

Зразок оформлення відгуку наукового керівника

 

 

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин

та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу

 

 

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

на дипломну роботу студента ___________________ напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

____________________________________________________________________

 (прізвище, ініціали студента)

на тему ____________________________________________________________

«____» _______ 201_

м. Харків

 

 

У відгуку повинні відображатись:

– оцінка якості виконання кожного розділу і роботи в цілому;

– оцінка праці студента над бакалаврською роботою;

– науково-методичні та практичні результати бакалаврської роботи;

– висновок щодо можливості допуску роботи до захисту в ДЕК.

 

 

 

 

Науковий керівник:

науковий ступінь, посада                          підпис                          П.І.Б

 

 

Додаток М

Зразок оформлення зовнішньої рецензії

 

 

Назва установи,

місто знаходження,

дата

 

Державній екзаменаційній комісії із захисту бакалаврських робіт студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

 

ЗОВНІШНЯ РЕЦЕНЗІЯ

на бакалаврську роботу студента напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

____________________________________________________________________

(П.І.Б.)

на тему: ____________________________________________________________

 

Зовнішня рецензія має містити:

– висновки щодо актуальності теми і практичної значущості виконаної бакалаврської роботи;

– підтвердження відповідності змісту роботи її завданням, ступеня досягнення поставленої мети;

– висновки щодо використання в роботі необхідних методів дослідження, оцінку глибини та якості розрахунків;

– оцінку запропонованих рекомендацій щодо вдосконалення функціонування і розвитку об'єкта дослідження;

– оцінку загальних вражень від бакалаврської роботи (оформлення, стиль, грамотність викладення тощо);

– недоліки в роботі, зауваження на розсуд рецензента;

– висновок рецензента про відповідність якості виконаної бакалаврської роботи кваліфікаційним вимогам та оцінку роботи за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 

Рецензент:

 

Посада                                     підпис, печатка                               П.І.Б.

 

 

Додаток Н

Зразок оформлення анотації

 

АНОТАЦІЯ

 

Петренко Г. М. Особливості організації роботи спеціалізованих готелів».

Роботу присвячено дослідженню особливостей та специфічним рисам організації роботи спеціалізованих готелів. Висвітлено тео­ретико-методичні основи створення та функціонування різних видів спеціалізованих готелів. Проаналізовано сучасний стан розвитку спеціалізованих готелів в Україні та сформульовано пріоритетні напрямки їх розвитку.

 

АННОТАЦИЯ

 

Петренко А. Н. Особенности организации работы специализированных отелей.

Работа посвящена исследованию особенностей и специфическим чертам организации работы специализированных отелей. Проанализированы теоретико-методические основы создания и функционирования различных видов специализированных отелей. Исследовано современное состояние развития специализированных отелей в Украине и сформулированы приоритетные направления их развития.

 

ANNOTATION

 

Petrenko A. N. Features of the organization of specialized hotels.
         The work is devoted to the study of the characteristics and specific features of the organization of specialized hotels. We analyzed the theoretical and methodological basis for the creation and operation of various types of hotels. We investigated the current state of development of specialized hotels in Ukraine and stated priorities for their development.

 

 

Додаток П

Зразок оформлення заяви на затвердження теми дипломної роботи

 

 

 

 

Завідувачу кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

доц. Парфіненко А. Ю.

студента групи ГРС-41

Петренко Ганни Миколаївни

тел.: 095-500-00-00

 

 

 

 

ЗАЯВА

     Прошу затвердити тему дипломної роботи у такому формулю­ванні: «Особливості організації роботи спеціалізованих готелів», а також призначити науко­вого керівника доц. Іванченка В.П.

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Студент                                                                       Підпис

 

Науковий керівник                                                     Підпис

 

 
 

 
Додаток Р

Орієнтовна тематика дипломних робіт

 

 

Управління готельним та ресторанним бізнесом

 1. Створення бізнес-центру як засіб підвищення ефективності діяльності готельного підприємства.
 2. Управління витратами на готельному підприємстві.
 3. Удосконалення організації управління на підприємствах ресто­ранного господарства.
 4. Організація та шляхи вдосконалення діяльності підприємств харчування готельних комплексів (на прикладі підприємства «N»).
 5. Форми обслуговування споживачів у підприємствах харчування (їх вибір і методи оцінки).
 6. Ефективність використання (матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних) ресурсів у готельному (ресторанному) підпри­ємстві.
 7. Формування фірмового стилю готелю.
 8. Вдосконалення обслуговування на підприємствах готельного (ресторанного) бізнесу.
 9. Організація роботи та шляхи підвищення ефективності інже­нерно-технічних служб готельного підприємства.
 10. Організація впровадження передових стандартів обслуговування на підприємствах готельно-ресторанного господарства.
 11. Організація діяльності готельних ланцюгів (на прикладі під­приємства «N»).
 12. Вплив основних факторів мікросередовища на розвиток підпри­ємств готельного комплексу.
 13. Розробка маркетингової стратегії підприємств готельного ком­плексу (на прикладі підприємства «N»).
 14. Оцінка конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг послуг готельного комплексу.
 15. Особливості організації роботи спеціалізованих готелів.
 16. Франчайзинг в індустрії гостинності: проблеми та перспективи розвитку.
 17. Удосконалення роботи конкретної (бронювання, резервування) служби в готелі.
 18. Формування корпоративної культури на підприємствах індустрії гостинності.
 19. Управління фінансовою діяльністю на підприємствах готельно-ресторанного господарства.
 20. Організація внутрішньофірмового управління в готельно-ресто­ранному підприємстві.
 21. Вдосконалення організаційної структури готельно-ресторанного комплексу.
 22. Методи обслуговування гостей і показники якості обслуговування в готельних (ресторанних) підприємствах.
 23. Управління фінансами готельного комплексу (на прикладі підприємства «N»).
 24. Впровадження передових стандартів обслуговування на під­приємствах готельно-ресторанного господарства.
 25. Управління номерним фондом готельного підприємства (на при­кладі підприємства «N»).
 26. Розробка системи ціноутворення на ресторанному підприємстві (на прикладі підприємства «N»).
 27. Шляхи підвищення конкурентоспроможності ресторанного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 28. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства на основі підвищення культури обслуговування (на прикладі під­приємства «N»).
 29. Планування діяльності готелю на принципах маркетингу (на прикладі підприємства «N»).
 30. Бізнес-планування діяльності ресторанного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 31. Підвищення ефективності менеджменту в ресторанному під­приємстві (на прикладі підприємства «N»).
 32. Розробка асортименту страв, напоїв та фірмових видів продукції в закладах ресторанного господарства (на прикладі підприємства «N»).
 33. Шляхи вдосконалення процесу обслуговування споживачів зак­ладів ресторанного господарства (на прикладі підприємства «N»).
 34. Шляхи підвищення ефективності роботи готельного підпри­ємства (на прикладі підприємства «N»).
 35. Управління реалізацією послугами готельного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 36. Розробка системи ціноутворення на готельному підприємстві (на прикладі підприємства «N»).
 37. Шляхи вдосконалення процесу обслуговування споживачів закладів ресторанного господарства (на прикладі підприємства «N»).
 38. Шляхи підвищення ефективності роботи готельного підпри­ємства (на прикладі підприємства «N»).
 39. Розробка системи оцінювання та матеріального стимулювання праці структурних підрозділів готельного підприємства (на прик­ладі підприємства «N»).
 40. Дослідження проблем розвитку готельного господарства України (регіону).
 41. Дослідження шляхів підвищення ефективності роботи ресторанів м. Харків (міста «N»).
 42. Дослідження можливостей засобів розміщення вболівальників чемпіонату Європи з футболу 2012 р. у м. Харкові.
 43. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств готельного бізнесу на основі розвитку ділового туризму.
 44. Управління інвестиційною діяльністю підприємств готельного бізнесу.
 45. Економічна стратегія розвитку готельного бізнесу в м. Харкові (в місті «N»).
 46. Управління інвестиційною діяльністю підприємств готельного бізнесу.
 47. Стратегічне управління підприємств готельного бізнесу.
 48. Моніторинг в системі стратегічного управління підприємств готе­льного бізнесу.
 49. Економічна стратегія розвитку готельного бізнесу в Україні (регіону «N»).
 50. Система управління маркетинговою діяльністю підприємств готе­льного бізнесу.
 51. Дослідження методів ціноутворення в готельних підприємствах України.
 52. Сучасний стан та перспективи розвитку ресторанного господар­ства України в контексті євроінтеграції.
 53. Основні напрямки вдосконалення діяльності готелів.
 54. Перспективи реалізації готельних послуг (на прикладі конкретного готелю).
 55. Методи просування готельних послуг (на прикладі конкретного готелю).

 

Державне управління, нормативно-правове регулювання, ліцензування та сертифікація в індустрії гостинності

 

 1. Економічні методи державного регулювання розвитку готельно-туристичної сфери.
 2. Ліцензування та сертифікація готельних послуг та їх роль у дер­жавному регулюванні індустрії гостинності.
 3. Організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств готельної сфери.
 4. Розробка системи стандартів та сертифікації послуг готельно-ресторанного сектору як умова його успішного розвитку.
 5. Правове регулювання готельно-ресторанної діяльності в Україні.
 6. Правове регулювання готельно-ресторанної діяльності в країнах Європейського Союзу.
 7. Організація та правове регулювання готельно-ресторанної діяльності в США (інших країнах – лідерах туризму): досвід для України.

Дослідження міжнародного, національного та регіонального ринку туристичних послуг

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку готельно-ресторанних і туристичних послуг України (регіону).
 2. Реалізація концепції маркетингу на ринку індустрії гостинності.
 3. Види і стратегії маркетингової конкуренції на ринку  індустрії гостинності.
 4. Сегментування ринку та позиціонування послуг підприємств готельного бізнесу.
 5. Прогнозування розвитку національного (регіонального) ринку ресторанних послуг.
 6. Розвиток готельних кластерів в екологічно чистих регіонах України.
 7. Дослідження ринку ресторанних послуг  в м. Харків, розробка рекомендацій щодо його розвитку.
 8. Дослідження ринку готельних послуг в Україні, розробка рекомендацій щодо його розвитку.
 9. Вдосконалення просування послуг гостинності на туристичному ринку.

 

 

Економічні аспекті діяльності підприємств готельної та ресторанної сфери

 1. Доходи готельного підприємства та резерви їх зростання.
 2. Економічні фактори іміджу готелю.
 3. Економічні механізми  індустрії гостинності.
 4. Інновації у готельному бізнесі.
 5. Кафе-бари в системі туристичного обслуговування.
 6. Компоненти якості в індустрії гостинності.
 7. Конкурентоспроможність закладу готельно-ресторанного господарства.
 8. Критерії відбору персоналу для сфери готельного бізнесу.
 9. Економічні умови діяльності найбільших готельних корпорацій світу.
 10. Критерії відбору персоналу для сфери ресторанного бізнесу.
 11. Матеріально-технічне забезпечення готелів.
 12. Загальні вимоги до системи якості в індустрії гостинності.
 13. Економіка та організація роботи служби прийому та розміщення готелю.
 14. Організація і специфіка діяльності малих готелів.
 15. Організація і технологія обслуговування готельного фонду.
 16. Організація обслуговування в готельних комплексах.
 17. Організація громадського харчування.
 18. Організація виробництва гарячого цеху кафе.
 19. Організація виробництва на підприємствах готельного та ресторанного бізнесу.
 20. Організація транспортного обслуговування в готелях.
 21. Організація праці та управління на підприємстві сервісу.
 22. Організація управління рестораном.
 23. Організація обслуговування туристів в різних типах готельних підприємств.
 24. Організація послуг харчування як складова успіху готелю.
 25. Основні служби готелів.
 26. Економічні аспекти організації послуг кейтерінгу.
 27. Економічні аспекти управління готельним бізнесом.
 28. Особливості економіки та організації роботи міні-готелів.
 29. Економічні аспекти управління малим бізнесом в індустрії гостинності.
 30. Оцінка якості готельного обслуговування.
 31. Економіка додаткових послуг готелів.
 32. Проблеми і перспективи розвитку гастрономічних готелів в Україні
 33. Розвиток ресторанного бізнесу м. Харків.
 34. Розробка концепції кав'ярні.
 35. Розробка концепції будівництва мотелю.
 36. Регіональний моніторинг готельного сервісу.
 37. Система стандартизації готельної підприємства.
 38. Сучасне ресторанне обслуговування в Європі.
 39. Сучасне ресторанне обслуговування в Україні.
 40. Структура управління рестораном.
 41. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні.
 42. Тенденції розвитку малих готелів в Україні.
 43. Технологія обслуговування клієнтів в готелі.
 44. Типи організаційних структур в індустрії гостинності та туризму і їх порівняльний аналіз.
 45. Економічні аспекті формування іміджу готельного підприємства.
 46. Формування фірмового стилю підприємств індустрії гостинності на прикладі українських готелів.
 47. Економічний аналіз діяльності готелю.
 48. Економічний аналіз діяльності ресторану.
 49. Економічний аналіз діяльності міні-готелю.
 50. Економічні аспекти мотивації персоналу в індустрії гостинності.
 51. Формування фінансових ресурсів для розвитку готельно-ресторанного господарства в регіоні.

 

 

Управління регіональним та національним розвитком сфери готельних та ресторанних послуг

 1. Програмно-цільові методи управління  готельним комплексом України (регіону).
 2. Програмно-цільові методи управління  ресторанним комплексом України (регіону)
 3. Зарубіжний досвід розвитку індустрії гостинності (на прикладі окремих країн) і можливості його використання в Україні.
 4. Розробка стратегії розвитку готельної галузі в Україні (регіону «N»).
 5. Розробка стратегії розвитку ресторанної галузі в Україні (регіону «N»).
 6. Дослідження розвитку готельної інфраструктури в Харківській області (іншому регіоні).
 7. Організаційно-правові та технологічні чинники розвитку готельно-ресторанної галузі в Харківському регіоні (або іншому регіоні України).
 8. Обґрунтування перспективних напрямків розвитку індустрії гостинності в Харківському регіоні (іншому регіоні).
 9. Перспективи розвитку готельного господарства Харківщини як складової інфраструктури гостинності.
 10. Шляхи розвитку інфраструктури підприємств індустрії гостинності в регіоні (на прикладі конкретного регіону).
 11. Шляхи формування потенціалу готельно-ресторанних послуг регіону (на прик­ладі конкретного регіону).
 12. Теоретико-методичні засади регіонального маркетингу як інстру­менту розвитку індустрії гостинності в регіоні.
 13. Потенціал і перспективи розвитку готельного бізнесу в регі­оні (на прикладі конкретного регіону).
 14. Регіональне планування розвитку ресторанного бізнесу (на прикладі конкретного регіону).
 15. Розробка шляхів оптимізації використання готельно-ресторанного потенціалу регіону (будь-якого конкретного регіону).
 16. Кластерна модель регіонального розвитку  готельно-ресторанних послуг в Україні.
 17. Міжнародні фестивалі і конкурси як чинник розвитку готельної сфери України.
 18. Залучення інвестицій в ресторанну сферу України.
 19. Формування інвестиційної політики в готельній сфері України.
 20. Податкове стимулювання інвестицій в готельний комплекс України.
 21. Розробка програми інформаційної доступності об’єктів готельних послуг в конкретному регіоні. Відпочинок і розваги в готельному сервісі.
 22. Ігрові програми в організації відпочинку гостей готелю.
 23. Інформаційне забезпечення діяльності готельного підприємства.
 24. Технологія планування при створенні готельного підприємства (бізнес-план).
 25. Вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища готельного бізнесу.
 26. Маркетингові дослідження в діяльності готельного підприємства.
 27. Розробка комплексу маркетингових комунікацій в готельному підприємстві.
 28. Розробка маркетингової програми готельного підприємства.
 29. Тенденції розвитку готельного сервісу на початку 21 століття.
 30. Внутрішні і зовнішні фактори розвитку ринку готельних послуг.
 31. Готельний сервіс в умовах глобалізації.
 32. Таймшер-готелі як розвивається сегмент індустрії туризму.
 33. Нові технології в індустрії гостинності.
 34. Спортивно-оздоровчий сервіс в анімаційних програмах сучасних готелів.
 35.  Горизонтальний і вертикальний інтегрування готельних підприємств.
 36. Взаємодія зі споживачем як управлінське завдання в готельному сервісі.
 37. Проблема якості в практиці готельного сервісу.
 38. Глобалізація як відкриття нових альтернатив розвитку готельного сервісу.
 39. Нові технології підготовки та перепідготовки персоналу готелів.
 40. Перспективи вдосконалення готельного менеджменту.
 41.  Інновації в ділової стратегії готельних підприємств.
 42. Оцінка ефективності готельного сервісу
 43. Удосконалення готельного сервісу на основі досягнень науки і техніки.
 44. Франчайзинг, його становлення і вдосконалення в гостинності.
 45. Теорії мотивації персоналу і їх застосування в гостинності.
 46. Удосконалення ресторанного сервісу в готелях.
 47. Проектування естетичного вигляду сучасного готелю.
 48. Роль сектора розміщення в удосконаленні санаторно-курортного обслуговування.
 49. Роль сектора харчування в удосконаленні санаторно-курортного обслуговування

 

 

Рекламна діяльність та створення іміджув готельно-ресторанній справі

 1. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності ресторан­ного підприємства.
 2. Розробка рекламної компанії для конкретного підприємства інду­стрії гостинності.
 3. Організація та оцінка ефективності рекламної діяльності на підприємствах готельного бізнесу.
 4. Підвищення ефективності рекламної діяльності у ресторанному бізнесі.
 5. Удосконалення інформаційно-рекламної діяльності готельних підприємств.
 6. Технологія розробки рекламної компанії готелю.
 7. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності готель­ного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 8. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності підприємства громадського харчування (на прикладі підприємства «N»).
 9. Рекламне забезпечення просування на ринок ресторанів етнічної кухні (на прикладі підприємства «N»).
 10. Рекламна політика готельного підприємства.
 11. Імідж (планування, формування, просування) готельного (ресторанного) підприємства.
 12. Торгова марка готельного (ресторанного, туристичного) під­приємства.
 13. Імідж підприємства громадського харчування та шляхи його формування (на прикладі під­приємства «N»).  
 14. Закордонний досвід формування та реалізації іміджевої політики в готельному (ресторанному) бізнесі.
 15. Маркетингова програма формування позитивного іміджу готельного ланцюга.

 

Використання інформаційних та інноваційних технологій і систем в готельно-ресторанній справі

 1. Застосування комп'ютерних технологій на підприємствах інду­стрії гостинності.
 2. Зарубіжний досвід застосування комп'ютерних та інформаційних технологій на підприємствах індустрії гостинності та можливості його використання в Україні.
 3. Впровадження комп'ютерних систем бронювання в індустрії гостинності.
 4. Впровадження сучасних автоматизованих систем управління на підприємствах готельного бізнесу.
 5. Перспективи розвитку інформаційних технологій і систем на підприємствах ресторанного бізнесу.
 6. Сучасні централізовані системи бронювання в індустрії гостинності: впровадження та експлуатація.
 7. Дослідження впровадження нових технологій в готельному бізнесі (за вида­ми) (закордонний досвід).
 8. Формування системи інформаційного забезпечення управлін­ської діяльності на підприємствах ресторанної галузі.
 9. Обґрунтування доцільності впровадження нових інформаційних технологій на підприємствах готельної індустрії.
 10. Формування системи інформаційного забезпечення управлін­ської діяльності на підприємствах ресторанної індустрії.
 11. Обґрунтування доцільності впровадження нових інформаційних засобів на підприємствах індустрії гостинності.
 12. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного підпри­ємства на основі впровадження сучасних комунікаційних техно­логій (на прикладі підприємства «N»).
 13. Дослідження життєвого циклу продукту (послуги) підприємств індустрії гостинності (на прикладі готелю, ресторану).
 14. Розробка шляхів просування послуг готельного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 15. Заохочувальні програми як засіб просування готельного продукту.
 16. Організація ефективного просування та продажу продукту підприємств  сфери готельних послуг.
 17. Інноваційні методи стимулювання попиту в сфері громадського харчування.
 18. Управління просуванням продукту (послуг) підприємствами готе­льної індустрії(на прикладі підприємства «N»).
 19. Інформаційні ресурси і їх використання в сфері готельного сервісу.

 

 

Управління персоналом підприємств туристичної сфери

 1. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готелю.
 2. Стратегічне управління персоналом підприємств сфери громадського харчування.
 3. Мотивація персоналу як запорука успішної роботи підприємств індустрії гостинності.
 4. Планування праці і соціального розвитку готельного (ресторан­ного) підприємства.
 5. Оптимізація управлінської структури підприємств ресторанного бізнесу (на прикладі конкретного підприємства).
 6. Підвищення ефективності управління персоналом готелю (на прикладі конкретного підприємства).
 7. Сучасні «персонал-орієнтовані технології» як засіб формування і розвитку мотивації до результативної діяльності фахівців сфери готельних послуг.
 8. Формування мотиваційного механізму управління персоналом готельного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 9. Розробка системи оцінювання та матеріального стимулювання праці працівників готельного підприємства (на прикладі підпри­ємства «N»).
 10. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу закладу ресторанного господарства на основі підвищення продуктивності праці (на прикладі підприємства «N»).
 11. Система управління персоналом підприємств готельного бізнесу.
 12. Формування мотиваційного механізму управління персоналом готельного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 13. Управління персоналом в готельному підприємстві: зарубіжний досвід для українських готелів.
 14. Анімація в готельному підприємстві. Технології (менеджмент) готельної анімації.
 15. Удосконалення роботи служб готелю (конкретна служба - за вибором студента).
 16. Система підготовки кадрів для готельного сервісу в  Україні і за кордоном (порівняльний аналіз).
 17. Становлення системи безперервної освіти кадрів для роботи в готелях Харкова (або в іншому регіоні).

 

 

Управління якістю готельних і ресторанних послуг

 1. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристичного під­приємства на основі вдосконалення якості надання послуг.
 2. Управління якістю обслуговування на підприємствах готельного комплексу.
 3. Методи обслуговування гостей і показники якості обслуговування в підприємствах готельного комплексу.
 4. Зарубіжний досвід державного регулювання якості обслугову­вання в індустрії гостинності.
 5. Методи контролю якості послуг у індустрії гостинності.
 6. Організація системи управління взаємовідносинами з клієнтами готельних підприємств та оцінка її ефективності.
 7. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного підпри­ємства на основі підвищення якості надання послуг (на прикладі підприємства «N»).
 8. Шляхи підвищення якості процесу надання послуг споживачам ресторанного підприємства (на прикладі підприємства «N»).
 9. Шляхи підвищення ефективності діяльності ресторанного під­приємства на основі підвищення якості надання послуг (на прик­ладі підприємства «N»).

 

Глобалізація в індустрії гостинності

 1. Глобалізація як чинник розвитку індустрії гостинності.
 2. Транснаціональні корпорації в готельному (ресторанному) бізнесі.
 3. Транснаціональні компанії на ринку послуг індустрії гостинності.
 4. Основні тенденції розвитку міжнародного готельно-ресторанного бізнесу в умовах турбулентності світового ринку.
 5. Процеси глобалізації у світовому ринку готельних (ресторанних) послуг.
 6. Україна і світові готельні корпорації.
 7. Глобальні тенденції та перспективи розвитку готельної індустрії.
 8. Зарубіжний досвід розвитку індустрії гостинності (на прикладі окремих країн) і можливості його використання в Україні.
 9. Глобалізація у світовій індустрії гостинності.
 10. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку  готельних послуг.
 11. Регіональні особливості розвитку ринку послуг громадського харчування.
 12. Використання культурної спадщини в ресторанному бізнесі.
 13. Потенціал України на міжнародному ринку послуг громадського харчування.
 14. Вплив глобалізації на розвиток готельного бізнесу.
 15. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку готельних послуг.
 16. Напрямки розширення присутності України на світовому ринку готельних послуг.
 

Навчальне видання

 

 

 

Довгаль Георгій Володимирович

Данько Наталя Іванівна

Парфіненко Анатолій Юрійович

 

 

Бакалаврська робота: етапи виконання,

структура, правила оформлення,

норми бібліографічного опису

 

Методичний посібник для студентів

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Д. Є. Прокопова

Коректор Л. Є. Стешенко

Комп’ютерне верстання О. В. Будник

Макет обкладинки І. М. Дончик

 

 

 

61077, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу,

кафедра туристичного бізнесу

пл. Свободи 6, к. 366а, тел. (057) 707-53-06, e-mail: turbiz_hnu@ukr.net

 

 

 

Формат 60x84/16. Умов. друк. арк. 3,56. Тираж 150 прим. Зам. №

 

 

Видавець і виготовлювач

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

61077, Харків, пл. Свободи, 4.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3367 від 13.01.09

 

Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна

Тел. 705-24-32

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Описание: эмблема

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ

 

до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА ОНЕУ 2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

УХВАЛЕНО

Вченою радою ОНЕУ

 

Протокол №2

від 30 жовтня 2018 р.

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ

до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА ОНЕУ 2018

Основні вимоги до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавр всіх форм навчання та спеціальностей  ОНЕУ  (Уклад.  О. М. Гончаренко,  Н. В. Сментина,                          Г. О. Величко,  М. О. Слатвінська. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2018 р. – 43 с.)

 

 

 

Укладачі:  О. М. Гончаренко,  докт. екон. наук, доцент

 Н. В. Сментина, докт. екон. наук, доцент

 Г. О. Величко, канд. екон. наук, професор

 М. О. Слатвінська, канд. екон. наук, доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Стор.

 1. Загальні положення ..……………………………………………………....... 4
 2. Вибір теми кваліфікаційної роботи ……...……………………………...…. 6
 3. Виконання кваліфікаційної роботи ….………..………..….………………. 7
 4. Вимоги до змісту та структури кваліфікаційної роботи  ……………….... 8
 5. Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи ………..….….……........ 10
 6. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи ……….…..…………...… 18
 7. Порядок захисту кваліфікаційної роботи ……………...……….………… 24
 8. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи ………………………….… 25
 9. Додатки……………………………………………………………….…...… 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Кваліфікаційна робота бакалавра є закінченим дослідженням, виконаним студентом самостійно під науковим керівництвом, і свідчить про вміння автора працювати згідно з компетенціями, набутими під час навчання за освітньо-професійною програмою на здобуття ступеня бакалавр.

Головна мета кваліфікаційної роботи – систематизація, засвоєння і закріплення теоретичних знань, отриманих у закладі вищої освіти і застосування їх на практиці. Робота повинна свідчити про ступінь готовності студента до практичної діяльності.

Кваліфікаційна робота за галуззю знань виконується відповідно до навчального плану підготовки бакалавра і спрямована на вирішення таких завдань:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань, отриманих у процесі навчання й застосування їх при вирішенні конкретних теоретичних і практичних (виробничих) завдань у галузі економіки;
 • розвиток навичок самостійної роботи й застосування методик дослідження при вирішенні завдань кваліфікаційної роботи;
 • визначення підготовленості студентів до практичної діяльності.

Кваліфікаційна робота виконується на підставі вивчення законодавства, нормативної документації, спеціальної літератури (підручників, монографій, статей, періодичної і довідкової літератури) та аналізу практичного матеріалу.

Студенти повинні показати:

 • достатню теоретичну підготовку і здатність до узагальнення теоретичного матеріалу;
 • уміння вивчати й опрацьовувати нормативно-правові акти та літературні джерела;
 • здатність вирішувати практичні виробничі завдання;
 • навички комплексного аналізу ситуацій, моделювання, виконання необхідних розрахунків, використання сучасних комп’ютерних технологій;
 • уміння застосовувати методи аналізу економічних процесів;
 • уміння логічно викладати матеріал, формулювати висновки і пропозиції.

Кваліфікаційна робота повинна відповідати таким вимогам:

 • містити огляд теоретичних аспектів проблеми, поставленої в роботі;
 • обов’язкове використання фактичного матеріалу у вигляді аналітичних даних, оформлених у таблицях, рисунках, схемах тощо, відповідно до специфіки об’єкта та предмета дослідження;
 • містити необхідні прогнозні або планові розрахунки;
 • застосування, за необхідності, економіко-математичних моделей, інформаційних і комп’ютерних технологій;
 • наявність рекомендацій з удосконалення досліджуваних процесів і явищ;
 • обов’язкову відповідність установленим вимогам з оформлення кваліфікаційної роботи.

Процес виконання кваліфікаційної роботи бакалавра включає етапи, які  відповідають  Регламенту роботи випускових кафедр щодо організації підготовки кваліфікаційних робіт освітнього ступеня  бакалавр:

 • вибір теми;
 • підбір та опрацювання літератури;
 • складання та затвердження плану роботи;
 • збір фактичного матеріалу;
 • написання тексту кваліфікаційної роботи;
 • підготовка і захист кваліфікаційної роботи.

2. Вибір теми кваліфікаційної роботи

Тематика кваліфікаційних робіт бакалавра розробляється і затверджується методичною комісією випускової кафедри.

Студент самостійно обирає тему кваліфікаційної роботи з переліку рекомендованих кафедрою. Обрана тема повинна бути актуальною, відповідати сучасним вимогам економічної теорії та практики. При виборі теми слід ураховувати наукове та практичне значення проблеми, можливість використання результатів дослідження для наукових і практичних цілей. Обов’язковою умовою є використання конкретних фактичних матеріалів.

Студентам заочної і вечірньої форм навчання, які працюють, рекомендується вибирати тему кваліфікаційної роботи, безпосередньо пов’язану з їхньою  професійною діяльністю.

За погодженням із науковим керівником і завідувачем кафедри студент може запропонувати власний варіант теми, виходячи із особистих інтересів чи орієнтуючись на майбутнє місце роботи.

Обравши тему кваліфікаційної роботи, студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри про затвердження теми та призначення наукового керівника (Додаток  А).

Обрана студентом і погоджена з науковим керівником тема кваліфікаційної роботи бакалавра затверджується наказом ректора університету. Усі подальші зміни (теми роботи, об’єкта дослідження, керівника) можливі у виключних випадках та обов’язково аргументуються письмово (заява студента), погоджуються науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни в наказі університету за письмовим клопотанням випускової кафедри (витяг з протоколу засідання).

Науковий керівник видає студентові завдання для підготовки кваліфікаційної роботи (Додаток Д), де визначається зміст роботи за основними розділами, перелік графічного і розрахункового матеріалу, а також календарний план виконання роботи.

Дотримання студентом календарного плану виконання кваліфікаційної роботи контролюється науковим керівником і регулярно розглядається на засіданнях кафедри. У разі значного порушення графіка виконання кваліфікаційної роботи кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

3. виконання кваліфікаційної роботи

Робота над обраною темою кваліфікаційної роботи починається з підбору та вивчення літератури. Насамперед вивчаються нормативно-законодавчі акти України, якими регламентується економічна діяльність об’єкта дослідження, документи міністерств і відомств, рішення місцевих органів влади і місцевого самоврядування.

Студент повинен ознайомитися з економічною літературою за обраною тематикою: підручниками, довідниками, монографіями, статтями тощо і постійно слідкувати за новими надходженнями.

Джерелом інформації про наявність літератури з відповідної теми є каталоги бібліотек, кабінети кафедр та Internet. Допомогу в підборі необхідної літератури надає науковий керівник. Студент погоджує із керівником список наукової літератури для виконання кваліфікаційної роботи

У процесі вивчення літератури необхідно робити відповідні записи з точною вказівкою використаного джерела (автор, назва, рік, сторінка та ін.).

Важливим етапом підготовки кваліфікаційної роботи є складання плану (Додаток В). План допомагає студентові визначити структуру кваліфікаційної роботи, послідовність викладення матеріалу, забезпечуючи повне розкриття змісту теми. Назви розділів і підрозділів повинні бути короткими, відображати сутність відповідного матеріалу.

У процесі виконання кваліфікаційної роботи попередній план може бути частково змінений.

 

 1. Вимоги до змісту та структури кваліфікаційної роботи

 

Зміст, структура та кількість розділів роботи визначаються випусковою кафедрою та затверджуються методичною комісією за напрямком підготовки.

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з таких частин:

 • Титульна сторінка
 • Анотація
 • Вступ
 • Розділ 1 (теоретична частина)
 • Розділ 2 (розрахунково-аналітична частина)
 • Розділ 3 (рекомендаційна частина з урахуванням специфіки кафедри)
 • Висновки
 • Список використаних джерел
 • Додатки

Титульна сторінка містить назву закладу вищої освіти, випускової кафедри, найменування теми кваліфікаційної роботи, прізвище, ім'я та ім'я по батькові виконавця й наукового керівника, рік виконання роботи (Додаток Б).

Анотація кваліфікаційної роботи складається за відповідною формою (Додаток Л), де вказуються: відомості про виконавця кваліфікаційної роботи (прізвище та ініціали здобувача); назва кваліфікаційної роботи; спеціальність, за якою підготовлено роботу; назва освітньої програми; установа, де відбудеться захист; місто, рік захисту роботи; структура роботи, об’єкт дослідження; у стислій формі основні ідеї та результати дослідження; ключові слова.

Анотація подається двома мовами (українською та англійською) на одній сторінці формату А4, розміщується після титульної сторінки, проте не нумерується і не входить до загального обсягу роботи.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається мета й завдання, об’єкт і предмет, а також методи та інформаційна база дослідження.

Рекомендований обсяг 2-3 сторінки.

Розділ 1.  Розкриваються теоретичні основи обраної проблеми, подається критичний огляд літературних джерел. У першому розділі висвітлюється законодавча та нормативна база з відповідної тематики. Розглядаються методи дослідження, які застосовуються в роботі.

Розділ складається з 2-3 підрозділів. Рекомендований обсяг 15-20 стор.

Розділ 2.  Другий розділ кваліфікаційної роботи носить аналітичний характер. Він, перш за все, містить загальну економічну характеристику об’єкта дослідження, відповідно до профілю та спеціальності підготовки випускової кафедри. Характеристика об’єкта завершується зведеною таблицею динаміки основних економічних та інших показників діяльності за останні три-пять років. Характеризуючи об’єкт аналізу, необхідно звернути увагу на ті сторони роботи, виявити ті її особливості, які мають пряме відношення до теми кваліфікаційної роботи.

Для дослідження впливу різних факторів на процеси та ефективність діяльності об’єкта дослідження, за необхідності, використовуються методи порівняльного економічного аналізу, методи математичної статистики, SWOT-аналізу і моделювання, оптимізації соціально-економічних процесів, а також пакети прикладних комп’ютерних програм як інструментарій дослідження.

Матеріали аналізу мають бути оформлені в таблиці, графіки, рисунки, діаграми тощо.

Рекомендований обсяг 20-25 стор.

Розділ 3. Результати аналізу узагальнюються і формулюються закономірності. Виявляються позитивні та негативні фактори. Наводяться конкретні пропозиції та рекомендації з подальшого вдосконалення діяльності об’єкта дослідження відповідно до специфіки предмета дослідження.

Рекомендований обсяг – 15 сторінок.

Висновки.  У цій частині роботи у стислому вигляді (у тезисній формі) студент повинен:

 • узагальнити теоретичні й методичні засади дослідження;
 • сформулювати висновки, до яких він дійшов у результаті проведеного аналізу;
 • систематизувати свої пропозиції щодо реалізації виявлених резервів і вирішення розглянутих питань;
 • узагальнити дані про практичне значення отриманих результатів.

Рекомендований обсяг – 3-5 сторінок.

Список використаних джерел. До списку використаних джерел включають тільки ті джерела, які були вивчені під час виконання роботи. Перелік літературних джерел не обмежується, проте має бути достатнім (30-40 примірників) для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публікацій із досліджуваних проблемних питань.

Додатки. У додатки виноситься вся інформація допоміжного характеру, подана в текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм первинної статистичної, фінансової звітності, яка не увійшла до складу основної частини.

Рекомендований обсяг кваліфікаційної роботи бакалавра – 60-70 сторінок основного тексту (без додатків та списку використаних джерел).

 

5. Вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи

 

Загальні вимоги

Кваліфікаційна робота бакалавра повинна бути виконана й оформлена з додержанням усіх технічних вимог до кваліфікаційних робіт.

Мова роботи – державна.

Матеріал дослідження необхідно подати в послідовності, що визначена структурою кваліфікаційної роботи бакалавра.

Кваліфікаційна робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється за встановленою формою (Додаток Б). Титульна сторінка – це перша сторінка роботи, але вона не нумерується.

До роботи додаються:

 • заява (Додаток А);
 • завдання (Додаток Д);
 • заява щодо самостійності написання кваліфікаційної роботи та PrtScr результатів перевірки роботи на плагіат, де зазначається відсоток унікальності тексту;
 • відгук наукового керівника (Додаток Е);
 • зовнішня рецензія (Додаток Ж);
 • реферат кваліфікаційної роботи бакалавра на електронному носії у форматі PDF для розміщення на сайті університету (Додаток М, Додаток Н);
 • текст кваліфікаційної роботи на електронному носії у форматі PDF.

Завершена й оформлена належним чином кваліфікаційна робота обов’язково підписується на титульній сторінці автором та науковим керівником.

Кваліфікаційна робота бакалавра оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу. Роботу  виконують шрифтом Times New Roman кегль №14 через півтора інтервалу. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше  10 мм. Вирівнювання тексту здійснюють за шириною. У межах таблиць можливе зменшення розміру шрифту та міжрядкового інтервалу. Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 1,25 см.

У кваліфікаційній роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри й інші знаки. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними по всьому тексту.

         Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять  мовою оригіналу.

         Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» не нумерують, їхні назви служать заголовками структурних елементів і розміщуються посередині рядка.

         Кожний розділ кваліфікаційної роботи повинен бути оформлений з нової сторінки.         Розділи і підрозділи повинні мати заголовки, виділені жирним  шрифтом, наприклад:

Розділ 1   Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності

Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів  варто починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої літери, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком розділу й заголовком підрозділу дорівнює 1 інтервалу основного тексту (один рядок). Відстань між заголовком підрозділу і текстом має дорівнювати двом інтервалам основного тексту (2 рядки).

Не допускається розміщати назви розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерація

Сторінки кваліфікаційної роботи  варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

         Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер  на титульній  сторінці не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

         Розділи нумеруються арабськими цифрами без крапки після цифри. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку  наводять заголовки підрозділу.

         Ілюстрації

         Ілюстрації (рисунки, креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті й поданий їхній аналіз.

         Усі ілюстрації у кваліфікаційній роботі (рисунки, креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) називаються рисунками.  Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація позначається словом «Рис. .........», що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад:  Рис. 1.2. Структура зобов’язань, 2014-2018.

         Ілюстрації (рисунки) варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад:  Рис. 3.2.   –  другий рисунок третього розділу.

Таблиці

         Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

         Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті з указівкою джерела використаних даних. Назву таблиці розміщують посередині тексту.

         Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.

Таблиця 2.1

Назва таблиці

з/п

Назва рядків

Назва граф таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку нумерують графи, повторюють їхню нумерацію на наступній сторінці. Назву таблиці не повторюють. Слово «Таблиця ...» вказують один раз, справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. ...» із зазначенням її номера.

         Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.

Перерахування

Перерахування, при необхідності, можуть бути наведені за текстом кваліфікаційної роботи.

Оформлюючи перерахування, дозволяється користуватися вбудованими сервісами комп’ютерного набору списків (маркерованих або нумерованих). У разі використання маркерованих списків,  як маркер слід використовувати «–».

Для оформлення перерахування можна також застосовувати малу літеру українського алфавіту. Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – із відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Наприклад:

а) маркетингове дослідження;

б) товарна цінова політика:

– першого роду;

– другого роду.

Перед перерахуванням обов’язково ставлять двокрапку.

Формули й рівняння

Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатку) нумерують наскрізною нумерацією в межах розділу, наприклад формула (1.3) – третя формула першого розділу, номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вона подана у формулі й рівнянні. Пояснення значення кожного символу й числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із абзацу словом “де” без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках операцій (рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (×) і ділення (:), причому знак операції на початку наступного рядка повторюють.

Посилання

При написанні кваліфікаційної роботи бакалавра студент обов’язково повинен надавати посилання на використані літературні та інші інформаційні джерела, самі джерела мають бути включеними до списку використаної літератури.

Посилання на літературні та інформаційні джерела можна проводити декількома способами:

– одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка, наприклад:  [5, с. 135] – сторінка 135 літературного джерела, яке в списку літератури значиться під номером 5;

– під текстом відповідної сторінки у вигляді пронумерованої виноски, у якій вказуються прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та номер сторінки.

Для єдиного підходу до оформлення тексту рекомендується робити посилання першим способом.

За текстом обов’язково треба вказувати на самостійність підготовки ілюстрацій, таблиць відповідним записом після рисунка або таблиці (Джерело: розраховано автором/складено автором за матеріалами [5, с. 6-10] / розраховано автором за даними [8; 9; 10]). У разі якщо таблиця чи рисунок запозичені з інших джерел, після назви таблиці/рисунка ставиться посилання на джерело інформації  (Джерело: [18, с. 25]).

Список використаних джерел

Список використаних джерел дозволяє зробити висновок про ступінь інформованості здобувача з досліджуваної проблеми.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті;
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 
 • у хронологічному порядку. 

Для досягнення одноманітності оформлення випускних робіт рекомендовано скласти список використаних джерел в алфавітному порядку.

Перелік літературних джерел має бути достатнім (30-40 примірників) для більш повного розкриття теми та проведення критичного аналізу наявних публікацій із досліджуваних проблемних питань (Додаток К).

Відомості про включені до списку джерела необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць електронних джерел інформації. Літературні джерела вказуються мовою оригіналу.

Додатки

Додатки оформлюють як продовження кваліфікаційної роботи бакалавра на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний  додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту  сторінки. Справа над заголовком малими літерами  з першої великої друкується слово „ Додаток _____” і велика літера, що позначає додаток. 

 Додатки слід позначати послідовно великими літерами  української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад додаток А, додаток Б. Перед додатками має бути сторінка зі словом «ДОДАТКИ», розташованим посередині аркуша.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують, у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка – велику літеру і крапку, наприклад: А.2  – другий розділ додатка А.

Ілюстрації, таблиці й формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: Рис. Д.1.2. – другий рисунок першого розділу додатка Д,  формула (А.1)  – перша формула додатка А.

 

 

 

 

6. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи

 

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати кваліфікаційну  роботу науковому керівникові на перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання роботи науковий керівник має право не допускати студента до захисту.

Після завершення роботи студент подає її науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з рекомендацією до захисту            (Додаток Е).

Зовнішню рецензію на випускну роботу може надати керівник або провідний спеціаліст бази практики, на матеріалах якої проведено дослідження. Допускається надання рецензії висококваліфікованим фахівцем спорідненої кафедри (Додаток Ж).

Завершена кваліфікаційна робота бакалавра перевіряється на плагіат. Порядок перевірки роботи на наявність плагіату регламентується Положенням про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування в академічних роботах студентів ОНЕУ, затвердженим 25 жовтня 2016 р. Відповідно до ст. 4 студент повинен подати комісії з попереднього (малого) захисту заяву, у якій він підтверджує факт відсутності запозичень у кваліфікаційній роботі та факт його проінформованості за можливу відповідальність, а також довідку про унікальність тексту роботи (PrtScr результатів перевірки). Ці документи готуються за зразками, які містяться в Положенні.

         Оформлена належним чином кваліфікаційна робота подається на кафедру. До роботи додається:

 • заява (Додаток А);
 • завдання (Додаток Д);
 • заява щодо самостійності написання кваліфікаційної роботи та PrtScr результатів перевірки роботи на плагіат, де зазначається відсоток унікальності тексту;
 • відгук наукового керівника (Додаток Е);
 • зовнішня рецензія (Додаток Ж);
 • реферат кваліфікаційної роботи бакалавра на електронному носії у форматі PDF для розміщення на сайті університету (Додаток М, Додаток Н);
 • текст кваліфікаційної роботи на електронному носії у форматі PDF.

За графіком, затвердженим завідувачем кафедри, кваліфікаційна робота розглядається на засіданні комісії кафедри (малий захист).

Позитивна оцінка дає підставу для допуску кваліфікаційної роботи  до захисту на засіданні атестаційної комісії з атестації студентів бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної і вечірньої) та заочної форм навчання.

Рецензування науковим керівником

Після проходження перевірки на плагіат робота подається науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з попередньою загальною оцінкою проведеного дослідження та рекомендацією до захисту. Термін подання завершеної роботи на рецензування науковому керівнику – за десять днів до попереднього (малого) захисту.

Після перевірки роботи науковий керівник ставить свій підпис на титульній сторінці та надає письмовий відгук. Науковий керівник оцінює завершену роботу записом «Кваліфікаційна робота рекомендується до захисту в  атестаційній комісії», а в разі негативної оцінки – «Кваліфікаційна робота до захисту в атестаційній комісії  не допускається». Запис «Кваліфікаційна робота до захисту в атестаційній комісії  не допускається» проставляється в тому разі, якщо робота подана науковому керівникові на перевірку з порушенням термінів, установлених регламентом; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету, або зміст роботи не відповідає темі дослідження; матеріал роботи не систематизовано; структура та оформлення роботи не відповідають установленим вимогам. У випадках негативного висновку питання щодо допуску роботи до захисту виноситься на розгляд засідання кафедри за участю наукового керівника.

 

Зовнішнє рецензування

До зовнішнього рецензування залучаються провідні спеціалісти з бази практики, на матеріалах якої проведено дослідження, провідні спеціалісти інших підприємств або висококваліфіковані фахівці з інших закладів вищої освіти, які спеціалізуються на вирішенні проблем, споріднених із темою роботи. Допускається надання рецензії висококваліфікованим фахівцем спорідненої кафедри. Рецензент має підписати рецензію із зазначенням свого прізвища, ім’я та ім’я по батькові, місця роботи і посади та завірити підпис печаткою організації (Додаток Ж).

Підготовка реферату кваліфікаційної роботи

До проходження попереднього (малого) захисту студент повинен підготувати реферат кваліфікаційної роботи бакалавра.

За структурою реферат кваліфікаційної роботи бакалавра складається з таких частин:

 • титульна сторінка (Додаток М);
 • загальна характеристика роботи (Додаток Н);
 • основний зміст роботи;
 • висновки;
 • анотації українською та англійською мовами.

На титульній сторінці реферату кваліфікаційної роботи бакалавра необхідно зазначити назву закладу вищої освіти, де відбудеться захист кваліфікаційної роботи, місто, рік захисту; назву структурного підрозділу (кафедри), за якою підготовлено роботу; ступінь вищої освіти,  на здобуття якого виконана робота; спеціальність, назву освітньої програми; тему кваліфікаційної роботи, прізвище та ініціали здобувача, прізвище та ініціали наукового керівника.

Загальна характеристика роботи містить інформацію про: актуальність теми, мету дослідження, завдання дослідження (за пунктами плану), об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, інформаційну базу дослідження, структуру та обсяг роботи, публікації за темою дослідження. Назви всіх цих складових виділяють жирним курсивом.

Для подання інформації цієї складової частини реферату студент повинен скористатися вступом до кваліфікаційної роботи бакалавра. Надаючи загальну характеристику структури та обсягу роботи, необхідно зазначити повний обсяг роботи, кількість ілюстрацій та таблиць, кількість найменувань у списку використаних джерел, кількість додатків.

Основний зміст роботи стисло розкриває те, що досліджувалося студентом у розділах кваліфікаційної роботи бакалавра (погоджується інформація із назвою підрозділів та переліком поставлених у вступі завдань). Обов’язково зазначається назва розділу.

Висновки – дублюють загальні висновки до роботи.

Анотація кваліфікаційної роботи бакалавра подається двома мовами (Додаток Л).

Структурно інформація змістовної частини реферату подана в Додатку Н.

Загальний обсяг реферату 3-5 сторінок. Реферат виконують шрифтом Times New Roman кегль № 14 через одинарний інтервал. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – 20 мм, праве –             10 мм. Мова реферату – державна.

Структурні частини реферату (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ, ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ, ВИСНОВКИ, АНОТАЦІЯ) друкують великими літерами та розміщують по центру рядка. Крапку в кінці структурних частин не ставлять. Між назвою структурної частини і текстом лишають один вільний рядок. Назви всіх складових структурних частин (наприклад актуальність теми, мета, публікації, назви розділів) виділяють жирним курсивом.

Нумерація сторінок реферату кваліфікаційної роботи бакалавра повинна починатися з титульної сторінки і бути наскрізною. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті (без крапки наприкінці). Титульну сторінку реферату включають до загальної нумерації сторінок, проте номер на титульній  сторінці не проставляють.

Реферат зберігають на електронному носієві у форматі PDF разом із текстом кваліфікаційної роботи. Реферат кваліфікаційної роботи бакалавра розміщується на офіційному сайті ОНЕУ.

Попередній (малий) захист

У разі позитивного відгуку наукового керівника оформлена належним чином кваліфікаційна робота бакалавра подається на кафедру, де за графіком, затвердженим завідувачем кафедри, розглядається на засіданні комісії (малий захист). Члени комісії з попереднього захисту мають звернути увагу на наявність повного пакета документів, що додаються до роботи та наведені в п. 5 даних основних вимог. Результатом внутрішнього рецензування є рішення комісії про попередній захист кваліфікаційної роботи та допуск її до захисту на засіданні атестаційної комісії.

У разі позитивного рішення комісії робота подається завідувачу кафедри для ухвалення остаточного рішення про допуск студента до захисту кваліфікаційної роботи бакалавра на засіданні атестаційної комісії, про що свідчить підпис завідувача кафедри на титульній сторінці роботи.

Підготовка до захисту в атестаційній комісії

Готуючись до захисту в атестаційній комісії, студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника та зовнішнього рецензента, проаналізувати відгуки та підготувати відповіді на зазначені в них зауваження.

Заздалегідь до захисту студент готує доповідь, презентацію та роздатковий ілюстративний матеріал.

Під час підготовки доповіді варто врахувати таке:

по-перше, необхідно стисло обґрунтувати актуальність теми, визначити мету та завдання роботи, охарактеризувати предмет та об'єкт дослідження;

по-друге, викласти результати аналітичного дослідження, відмітити суть запропонованих заходів та обґрунтувати їхню ефективність. Ці питання є основною частиною доповіді (на це рекомендується витратити не менше ніж 70 % часу, відведеного для доповіді);

по-третє, на завершення необхідно відмітити, які із положень та  рекомендацій автора заслуговують на впровадження.

Час виступу не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Доповідь студента має бути стислою, конкретною з посиланням на поданий інформаційно-ілюстративний матеріал. Під час доповіді не варто переказувати вступ та зміст усіх розділів роботи, зупинятися на технічній стороні розрахунків.

Для демонстрації результатів проведеного дослідження готується презентація та роздатковий ілюстративний матеріал (для членів атестаційної комісії). Головне призначення роздаткового матеріалу – детально проілюструвати дослідження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Структурними частинами роздаткового матеріалу є:

 • титульна сторінка, де зазначається назва кваліфікаційної роботи, її виконавець та науковий керівник, рік підготовки;
 • інформаційно-аналітичний матеріал (таблиці, рисунки, формули, які студент наводить для підтвердження результатів дослідження);
 • висновки до кваліфікаційної роботи бакалавра.

Кількість інформаційно-ілюстративного матеріалу не лімітується, проте не може бути менше 6 найменувань. Нумерація таблиць та рисунків має бути наскрізною в межах роздаткового матеріалу, відповідно до посилань на них у доповіді студента. Подання на розгляд членам атестаційної комісії   інформаційно-ілюстративного матеріалу, що відсутній у роботі, – неприпустимо.

Структурно презентація має складатися з таких частин: титульний слайд; інформаційні слайди; завершальний слайд.

Основні вимоги до оформлення презентації:

 • дотримання єдиного стилю оформлення;
 • достатня кількість слайдів інформаційно-аналітичного матеріалу (не менше ніж 6 таблиць та рисунків);
 • титульний слайд повинен відображати тему кваліфікаційної роботи бакалавра, прізвище студента та наукового керівника;
 • колір і розмір шрифту має бути підібраний таким чином, щоб усі надписи були чітко написані та придатні для читання на відстані;
 • не варто використовувати таблиці з великою кількістю даних, краще навести їх у формі діаграми чи графіка.

 

7. пОРЯДОК ЗАХИСТУ кваліфікаційної РОБОТИ

 

         Порядок захисту кваліфікаційної роботи встановлюється Положенням про атестаційні комісії.

         Студент готує до захисту доповідь, роздатковий ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії та презентацію захисту.

         Час виступу не повинен перевищувати 10-15 хвилин. Виступ має бути стислим, конкретним, із використанням презентації та роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів), узгоджених із керівником. Головне призначення таких матеріалів – детально та наочно проілюструвати дослідження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії. Захист випускної роботи розпочинається з доповіді, у якій студент має розкрити:

 • актуальність теми;
 • структуру роботи;
 • об’єкт дослідження;
 • зміст проведеного аналізу;
 • висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів з практичного застосування.

Під час доповіді слід звертатися до роздаткового ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени атестаційної комісії, а також фахівці, присутні на захисті, можуть ставити випускникові запитання для визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції. Після відповіді на запитання слово може надаватися рецензентові та науковому керівникові для виступу. Загальний час захисту кваліфікаційної  роботи  у середньому 30 хвилин на одного студента. Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні атестаційної комісії   виноситься  рішення. Рішення комісії оголошується головою атестаційної комісії в той же день. Після захисту кваліфікаційна  робота передається на зберігання до архіву університету разом з електронним носієм тексту кваліфікаційної роботи та рефератом кваліфікаційної роботи.

 

8. критерії оцінювання КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Підсумкову, диференційовану оцінку (за національною шкалою та ECTS) кваліфікаційної роботи визначає атестаційна комісія з атестації студентів бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної та вечірньої) та заочної форм навчання. У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості кваліфікаційної роботи:

Змістовні аспекти роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • застосування при аналізі матеріалу інформаційних технологій;
 • глибина проведення дослідження;
 • виявлений практичний результат;
 • ступінь самостійності проведення дослідження;
 • рівень викладання змісту роботи та її загальне оформлення.

 

 

Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • загальний рівень підготовки студента, володіння культурою презентації;
 • якість роздавального матеріалу.

         Кваліфікаційна робота оцінюється за національною шкалою та шкалою ЕСТS.

         Рекомендовані підходи щодо оцінювання кваліфікаційної роботи за національною шкалою

Відмінно. Тему кваліфікаційної роботи розкрито творчо та логічно, надано критичну оцінку основних проблем і розглянуто способи їх вирішення. Проведено аналіз практичного матеріалу з використанням інформаційних технологій. За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації за темою кваліфікаційної роботи. Оформлення кваліфікаційної роботи відповідає встановленим вимогам. Доповідь студента й відповіді на запитання  логічні, аргументовані та ілюструються роздавальним матеріалом.

         Добре. Тему роботи розкрито, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: у теоретичній частині поверхово зроблено аналіз літературних джерел, недостатньо використано інформаційні матеріали підприємства, яке аналізувалось, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку, доповідь логічна, відповіді на запитання членів атестаційної комісії, в основному, правильні, роботу оформлено в межах вимог.

         Задовільно. Тему кваліфікаційної роботи в основному розкрито, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульовано мету роботи, у теоретичному розділі недостатній аналіз літературних джерел, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції обґрунтовані непереконливо, відгук і рецензія містять окремі зауваження, не всі відповіді на запитання членів атестаційної комісії правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення роботи.

         Незадовільно. Нечітко сформульовано мету кваліфікаційної роботи. Розділи  не пов’язані між собою. Відсутній огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконано поверхово, переважає описовість, пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Недбале оформлення роботи, відсутні ілюстрації до захисту. Відповіді на запитання членів атестаційної комісії неточні або неповні.

         Рекомендовані підходи щодо оцінювання кваліфікаційної роботи за національною шкалою та ЕСТS

Види критеріїв за етапами виконання роботи

Короткий зміст окремих критеріїв

І. Змістовні аспекти кваліфікаційної роботи

Відповідність виконаної роботи затвердженому завданню

рівень виконання поставлених завдань та розв’язання задач дослідження

Логічна послідовність і науковий стиль викладу матеріалу дослідження

володіння студентом літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок, вдало використовувати графічний матеріал

Теоретична цінність отриманих результатів

глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, відсутність прототипів роботи, відображення дискусійних питань

Повнота виконання аналітичної частини кваліфікаційної роботи

загальний рівень опрацювання джерел, рівень узагальнення існуючих теоретичних підходів, методів та методик, обґрунтованість висновків щодо узагальнення теоретичних положень теми

Практична цінність отриманих результатів

використання сучасних та оригінальних методів дослідження, рівень вірогідності і надійності аналітичного обґрунтування, глибина аналітично- діагностичного вивчення стану прояву проблеми дослідження

Повнота виконання розрахункової частини кваліфікаційної роботи

відсутність помилок у розрахунках, актуальність зібраних та проаналізованих даних, обґрунтованість висновків щодо фактичного стану та перспектив розвитку проблеми, що вивчається, тощо

ІІ. Організаційні аспекти підготовки кваліфікаційної роботи

Додержання графіка виконання кваліфікаційної роботи

Якість оформлення кваліфікаційної роботи

рівень додержання вимог щодо змісту та правил оформлення кваліфікаційної роботи

Зовнішня рецензія на кваліфікаційної роботу

відсутність зауважень щодо сумлінності та якості виконання поставлених завдань, дисциплінованості

ІІІ. Захист кваліфікаційної роботи

Розуміння теоретичних основ теми дослідження та знання нормативно-правових положень

Розуміння специфіки діяльності об’єкта дослідження

Вільне володіння матеріалом

Здатність виявити та оцінити причини виникнення, наслідки та окреслити шляхи подолання проблем відповідно до теми дослідження

Якість підготовки супровідних матеріалів (презентації, роздаткового матеріалу)

Дотримання регламенту виступу

Повні, вичерпні відповіді на поставлені питання

 

Бальний розподіл здійснювати на підставі вибору методичних комісій випускових кафедр

Кваліфікаційна робота до захисту не допускається. Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету, або зміст роботи не відповідає темі дослідження. Структура та оформлення роботи не відповідають установленим вимогам.

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою та шкалою ECTS відповідно до таблиці.

Шкала оцінювання

Оцінка за національною шкалою

Сума балів

Оцінка ECTS

Відмінно

90-100

А

Добре

82-89

В

74-81

С

Задовільно

64-73

D

60-63

Е

Незадовільно

менше 60

FX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  А

Завідувачу кафедри___________________________

                  (найменування кафедри)

                                                          ___________________________________________________

(прізвище та  ініціали  зав. кафедри)

студента _____________________  групи ________

                  (назва факультету)                     (номер групи)

спеціальності  _______________________________

(шифр та назва спеціальності)

____________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

 

З А Я В А

 

Прошу закріпити за мною для захисту в атестаційній комісії  тему  кваліфікаційної роботи  бакалавра    ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва  теми)

 

“_____”  ____________20__ р.                        Підпис___________________

 

 

Ректорові    університету

 

Клопотання    про  закріплення    теми   кваліфікаційної   роботи бакалавра.

Науковим керівником кваліфікаційної роботи прошу затвердити ____________________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання )

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника)

 

         Завідувач кафедри  ___________________________________

                   (найменування кафедри)

 

 

“_____”  ____________201__ р.                      Підпис____________________

 

Додаток  Б

 

Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ  економічний університет

 

Кафедра __________________________________

(найменування кафедри)

 

 

Допущено до захисту

                                                        Завідувач кафедри                                                            

         _______________________

                                                                            (підпис)

                                                        “___”_____________20___ р.

 

 

 

 

Кваліфікаційна  робота

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

зі спеціальності ______________________________________________________

       (шифр та найменування спеціальності)

за освітньою програмою ______________________________________________

(назва освітньої програми)

 

на тему: «________________________________________________»

 

 

Виконавець:

студент ____________ факультету

_________________________      ________

(прізвище, ім’я, по батькові)                    /підпис/

 

Науковий керівник:

_________________________

(науковий ступінь, вчене звання)                   

_________________________      ________

(прізвище, ім’я, по батькові)                    /підпис/

 

 

 

Одеса 20 _____

 

Додаток  В

 

ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП ………………………………………………………….………………….. 3

 

РОЗДІЛ 1. ………………………………………………………….………………  5

1.1. ………………………………………………….……….…………………..5

1.2. ………………………………………………………….………………… 14

РОЗДІЛ 2. ……………………………………………………….…………...…… 22

2.1.……………………………………………….………….………………… 22

2.2.…………………………………………………….…….………………… 34

2.3.…………………………………………………….…….………………… 45

РОЗДІЛ 3. ……………………………………………………….…………...…… 53

3.1. ………………………………………………………….………………… 53

3.2. ………………………………………………………….………………… 59

ВИСНОВКИ ……………………………………………………...………………..65

Список використаних джерел…………….………………………….…..…..….68

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

Міністерство освіти і науки україни

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ економічний університет

Факультет___________________________

Кафедра____________________________

Освітній ступінь бакалавр

Спеціальність ____________________________________________

(шифр та назва спеціальності)

Освітня програма _________________________________________

(назва освітньої програми)

                                                                                            

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри_________________

                                                                                                                   (підпис)

“___” _______________ 20 __ р.

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

на  кваліфікаційну  роботу  бакалавра

__________________________________________________________________

                                                   (прізвище, ім'я, по батькові студента)

 1. Тема роботи _____________________________________________________

_________________________________________________________________

(назва теми кваліфікаційної роботи)

Науковий керівник роботи __________________________________________

                                                       (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

 

затверджені наказом по університету від ”___” ______20 ___ р. №________

Термін здачі студентом закінченої роботи _______________  20___ р.                   

 1. Вихідні дані до роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить розробити)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток Д (продовження)

5. Дата видачі завдання_____________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів виконання кваліфікаційної роботи

Строк  виконання етапів кваліфікаційної роботи

Примітка

1

Затвердження плану кваліфікаційної роботи

 

 

2

Складання бібліографії

 

 

3

Подання науковому керівнику:

Розділ 1

 

 

Розділ 2

 

 

Розділ 3

 

 

4

Здача закінченої кваліфікаційної роботи на кафедру

 

 

5

Захист кваліфікаційної роботи на кафедрі

(малий захист)

 

 

 

Студент                             _________________       __________________________

                                                                 (підпис)                                  (прізвище та ініціали)

Науковий керівник                _____________        __________________________

                                                                  (підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Рішення комісії кафедри про попередній (малий) захист

кваліфікаційної роботи бакалавра

від „____”_________20___ р.

_________________________________________________________________

 

Члени комісії:

1.___________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, підпис)

2.____________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, підпис)

3.____________________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та  ініціали, підпис)

Віза завідувача кафедри :

________________________________________                 _______________                                           

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)                                (підпис)

 

„_____”___________________20____ р.

Додаток Е

ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу бакалавра

 

____________________________________________

                                                   (прізвище,  ім'я, по батькові студента)

 

Факультету ____________________________________

Спеціальність __________________________________

Освітня програма ________________________________

за темою  ___________________________________________________________

 

1. Позитивні сторони

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Недоліки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Основні рекомендації автора кваліфікаційної роботи та загальна сума економічного ефекту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Як проявив себе студент під час написання кваліфікаційної роботи (теоретична підготовка, знання практики, уміння вести самостійне дослідження, виконання графіка підготовки роботи) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Рекомендація роботи до захисту

Кваліфікаційна робота рекомендується до захисту.

 

 

    Науковий керівник      

______________________________                    _______                  ___________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада)                  (підпис)                   (ініціали та прізвище)

 

Дата_________________

Додаток   Ж

Рецензія

на кваліфікаційну роботу бакалавра

студента ___________________________ факультету

Одеського національного економічного університету

_______________________________________ група_________________

                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Тема кваліфікаційної роботи бакалавра

                                                                                                      

                                                                                                      

 

Стисла характеристика розділів кваліфікаційної роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позитивні сторони та недоліки  роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції, які вніс студент, рівень їх професійного обґрунтування та практичне значення

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість оформлення роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний висновок: чи підготовлений студент до самостійної роботи як фахівець

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендація роботи до захисту

Кваліфікаційна робота рекомендується до захисту в атестаційній комісії.

 

Рецензент (посада,

місце роботи, науковий

ступінь, вчене звання)        ___________________          ____________________

                                                      (підпис)                                (прізвище, ініціали)

 

  “_____”___________________20____ р.

                            МП

 Додаток   К

Приклад оформлення використаних джерел інформації

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

1

2

Законодавчі акти

Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-п.

Монографії, підручники, навчальні посібники (один, два або три автори)

Ковальов А. І. Організація та управління реструктуризацією підприємств промисловості: навч. посіб. / А. І. Ковальов. – Одеса : ПАЛЬМІРА. – 2008. – 316 с.

Гейко Л. М. Національна економіка: навч. посіб. / Л. М. Гейко, Н. В. Сментина. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 315 с.

Чотири автори

Практичний курс бізнесу: навч. посіб. [збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань] / В.Р. Кучеренко, В. П. Марущак, Н.В. Доброва, М.М. Осипова. – Одеса : ПАЛЬМІРА. – 2009. – 184 с.

П’ять і більше авторів

Оцінка та управління нерухомістю: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, Н. В. Сментина та ін.]. – Одеса : Вид-во ТОВ «Лерадрук», 2013. – 279 с.

Перекладні видання

Гроссе Э.. Вайсмангель X. Химия для любознательных: Пер. с нем. - М. : Химия, 1980. - 392 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. М.: Изд-во стандартов, 1984. = 77 с.

Багатотомні видання

Бригхем Ю.І. Финансовый менеджмент: В 2 т. – СПб. : Экономическая школа, 2002. – Т.2.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К. : КДТЕУ, 1996. – 244 с.

Складові частини книги

Поддерегин А.Н. Финансы предприятий // Оборотные средства. – М. : Финансы и статистика, 2004. – С. 89-119 с.

Складові частини збірника, журналу (стаття)

Сментина Н. В. Особливості методології стратегічного планування в системі державного управління соціально-економічним розвитком територій / Н. В. Сментина // Вісник СумДУ. (Серія “Економіка”). – 2013. – № 4. – С. 67-80.

Лебеда Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні / Т. Лебеда, І. Запатріна // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 52-58.

Тези доповідей

Сментина Н. В. Планування заходів з підвищення конкурентоспроможності територій на макро- та мезорівні / Н. В. Сментина // Підвищення національної конкурентоспроможності: управлінські, соціально-економічні та науково-технологічні аспекти : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 19-23 листопада 2013 р. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2013. – С. 125-128.

Електронні джерела

Капінос Г.І. Організація та планування виробництва : навчальний посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lubbook.net/book_557_glava_72_9.2._Zmіst_іstruktura_bіz.html.

Маковкина С.А. Методические подходы к оценке городского стратегического планирования [Електронний ресурс] /  С.А. Маковкина // Муниципалитет: экономика и управление. – 2012. – № 2 (3). – Режим доступу: http://municipal.uapa.ru/ru-ru/issue/2012/02/04/.

Стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Одеської обласної державної адміністрації. – Режим доступу:  http://region.odessa.gov.ua/Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=2184&id=313

Довідка щодо результатів здійснення ДПП у І півріччі 2016 (станом на 5.01.2017) / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток   Л

АНОТАЦІЯ

Іванов І. І. «Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «С-Інжиніринг»)».

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності «_________________________________________________________»

(шифр та назва спеціальності)

за освітньою програмою  «___________________________________________». –

(назва освітньої програми)

Одеський національний економічний університет. – Одеса, 20__.

У роботі розглядаються теоретичні аспекти ____________________________________

________________________________________________________________________________Проаналізовано __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Запропоновано __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ключові слова: ____________________________________________________________.

 

 

ANNOTATION

Ivanov I. “Economic justification the enterprise development strategies (on the example of "S-engineering")"

Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty «____________________

_________________________________________________________»

(code and name of the specialty)

for the educational program «___________________________________________». –

                                                        (title of the educational program)

Odessa National Economics University. – Odessa, 20__.

The work deals with the theoretical aspects _______________________________________

________________________________________________________________________________ Author analysis ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Keywords: ________________________________________________________________.

 

 

Додаток М

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра __________________________________

(найменування кафедри)

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

зі спеціальності _________________________________________

(шифр та найменування спеціальності)

за освітньою програмою __________________________________________________________

(назва освітньої програми)

 

на тему: «________________________________________________»

(назва теми)

 

 

Виконавець:

студент ____________ факультету

_________________________      ________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                         /підпис/

 

Науковий керівник:

____________________

(науковий ступінь, вчене звання)                        

_________________________      ________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                         /підпис/

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА – 20__

 

Додаток Н

Структура змістової частини реферату кваліфікаційної роботи бакалавра

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми ____________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Мета дослідження ____________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Завдання дослідження:

 • описати _____________________________________________________;
 • дослідити _____________________________________________________;
 • проаналізувати ________________________________________________;
 • запропонувати _________________________________________________;
 • обґрунтувати __________________________________________________

Об’єкт дослідження____________________________________________

__________________________________________________________________

Предмет дослідження___________________________________________

__________________________________________________________________

Методи дослідження ___________________________________________

__________________________________________________________________

Інформаційна база дослідження _______________________________

________________________________________________________________

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (____ найменувань) та ___-х додатків. Загальний обсяг роботи становить ___ сторінок. Основний зміст викладено на ___ сторінках. Робота містить ___ таблиць, ___ рисунків.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі «Теоретичні аспекти стратегічного розвитку підприємства» розглянуто сутність стратегічного розвитку підприємства, види стратегічного розвитку, фактори, які обумовлюють вибір відповідної стратегії розвитку підприємства.

У другому розділі «____________________________________________» проаналізовано ___________________________________________________

________________________________________________________________

У третьому розділі «____________________________________________» запропоновано ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________.

 

(продовження додатка Н)

 

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких такі:

 1. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

 1. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВимогИ

до організації підготовки та захисту кваліфікаційної роботи

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

всіх форм навчання та спеціальностей ОНЕУ

 

 

 

 

Укладачі:

Олена Миколаївна Гончаренко

Наталія Валентинівна Сментина

Геннадій Олександрович Величко

Марина Олександрівна Слатвінська

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку ___________ Зам. _________

Формат паперу 60Í84 1/16 обсяг ______ авт. арк.

Тир. _____ прим. ОНЕУ м. Одеса, вул. Преображенська, 8