Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Банківські операції

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет права та масових комунікацій

 

Кафедра  економіки та фінансів

 

 

 

 

           з навчальної дисципліни  Банківські операції… 

 

 

 

 

Програма

 

 

 

             варіативної навчальної дисципліни підготовки       

                   

           освітньо-кваліфікаційного рівня       бакалавр

            

           напрям підготовки                 6.030401 «Правознавство»

 

 

                            

 

 

                         (Шифр за ОПП ЦФПНП 3.25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      М.  Харків

                                                            2015

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________ Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

 

___________

________________________________

                                                        (назва ННІ, факультету)

________________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

______________     ________________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради з  гуманітарних та соціально- економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

Протокол № _______  «____»_______________2013 р.

      (дата, місяць, рік )

______________     ________________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри  _економіки та фінансів____________

 

________________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

 _______________________         _____________________________

                  (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

 

 

 

Розроблено та внесено:  ННІ  ПМК  Харківського національного університету  внутрішніх справ.

 

 

Розробник: ст.. викладач кафедри  Зубенко  Т.М.                м. Харків, 2015

Факультет права та масових комунікацій                                                             Харківського національного університету  внутрішніх справ. 

 

 

Рецензенти к.е.н., доцент кафедри економіки  Харківського національного університету   будівництва  Перетятько  А. Ю.

 

д.е.н., професор,завідувач кафедрою  правового  забезпечення        господарської діяльності  ННІ ПМК ХНУВС  О.П.  Гетманець.

 

 

 

                                                                                   Зубенко Т.М., 2015

                                      Харківський національний університет внутрішніх справ.           

 

 

вступ

 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Банківські операції»    складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів, напряму підготовки  - 6.030401 «Правознавство»

       Предметом навчальної дисципліни є діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам. 

                    Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Банківські операції» тісно пов’язаний з такими дисциплінами: «Основи економічної теорії», «Банківське право», «Мікро-макроекономіка», «Економіко-правовий аналіз», «Адміністративне право», «Цивільне право»,  «Контроль та ревізія», «Гроші та кредит», «Фінанси», тощо,  Знання цих курсів та сформовані при їх вивченні навички дають можливість оволодіти знаннями теоретичних положень та практичними навичками з навчальної дисципліни «Банківські операції».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль №1. «Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів».
Змістовий модуль № 2. «Розрахунково-касові,  факторингові, лізингові та  кредитні операції банків».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку. 
1.2 Завдання дисципліни “Банківські операції" полягає в тому, щоб довести до студентів зміст, значення і функції банківської системи, методи проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Знати  - питання організації діяльності та функціонування комерційних банків; 
- структуру банківської системи;
 - види комерційних банків;
 - структуру активних і пасивних банківських операцій;
 - механізм здійснення банківських операцій, пов’язаних з   кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку. 
Уміти – оцінювати діяльність комерційного банку за різними   напрямками;   
забезпечувати раціональне використання його ресурсів; 
враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів; 
вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку; 
проведення фінансових розрахунків; 
визначення оцінки ефективності діяльності комерційного банку в цілому з огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених Національним банком України; 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90 годин     2.5       кредитів ECTS.

 

                   

 

 

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

 

 

Змістовий модуль  №1: «Економічні основи функціонування банків  та формування їх ресурсів»

 

Тема 1:  Банківська система  України. Характеристика активних і пасивних операцій банків.

Банківська система: поняття, функції. Етапи формування сучасної банківської системи України. Становлення, розвиток банківської системи України та основні зовнішні чинники, які на нього впливають Банк як головна складова фінансово-кредитної системи. 
Національний банк, його місце в складі банківської системи.  
Види та класифікація банків. Банківські об’єднання. 
Створення та державна реєстрація банківських установ. Документи, які подаються до територіального управління НБУ для його державної реєстрації. Відокремлені структурні підрозділи банку. Порядок реєстрації представництв іноземного банку. Форми і порядок реорганізації банківських установ. 

Характеристика активних і пасивних операцій банків. Балансовий звіт  комерційних банків.

 Доходи, витрати  та прибуток банку.

 

Тема 2. Організація діяльності банку
Принципи діяльності банків.  
Функції банків. Організаційна структура та управління банком. Функції та компетенція загальних зборів учасників банку, наглядової ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії, служби внутрішнього аудиту та постійно діючих комітетів. 
Взаємодія структурних підрозділів банку при виробництві і продажу банківських послуг. 
Концепції управління діяльністю банку. Організація планування і контролю роботи банку. 
Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація. Ліцензування банківської діяльності. Передумови отримання банківської ліцензії та умови її відкликання. 

 
Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу 
Економічна характеристика та джерела формування банківських ресурсів, їх класифікація. 
Власний капітал банку, його структура, джерела формування, функції та значення. Структура балансового та регулятивного капіталу банку, його вплив на формування власного капіталу банку. Характеристика фондів, що формують його капітал. Резервні і спеціальні фонди. Роль прибутку у формуванні власного капіталу. 
Достатність капіталу банку. Фактори, що визначають достатність капіталу банку. Основні критерії і стандарти оцінки власного капіталу банку згідно вимог Базельської угоди. Показники нормативів капіталу для банків України. 

 
Тема 4. Операції банків із залучення і  запозичення коштів.
Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика. Особливості депозитних рахунків до запитання, строкових та ощадних вкладів; їх переваги і недоліки. Особливості укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної ставки. Фактори, які впливають на рівень депозитного процента. 
Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичними особами. Система страхування (гарантування) вкладів населення в банках. 
Класифікація депозитів фізичних осіб, їх загальна характеристика. Права вкладників. Правовий режим вкладників. Вклади (депозити) до запитання фізичних осіб у банківських установах. Строкові вклади фізичних осіб до банківської установи. Довіреність на розпорядження вкладами.   
Міжбанківський кредит як  основне джерело  запозичення  банками  коштів.
               
Змістовий модуль  №2: „Розрахунково-касові,  факторингові, лізингові та  кредитні операції банків .

 
Тема 5. Операції банків з обслуговування платіжного обороту
Характеристика платіжного обороту. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків. Системи і законодавча база розрахунків в Україні. Відкриття і ведення банківських рахунків. Характеристика різних видів рахунків. 
Форми та способи безготівкових розрахунків, сфера використання і порядок проведення розрахункових операцій. Особливості оформлення розрахункових документів та порядок їх приймання і виконання банками: розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень; порядок здійснення розрахунків чеками та акредитивами; примусове стягнення (списання) коштів. Особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування. 
Операції банків з пластиковими картками.
Міжбанківські розрахунки в Україні. Необхідність і види міжбанківських розрахунків. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП). Основні завдання, функції та принципи організації роботи СЕП. Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини. 

 

 

 
Тема 6. Операції банків з готівкою 
Організація готівкових грошових розрахунків. Суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків. 
Загальна характеристика касових операцій банку. Загальні положення та вимоги щодо касових операцій банку. 
Касові операції банків з клієнтами. Види та порядок оформлення касових операцій. Приймання та видача готівки з каси банку. Здійснення касових операцій через банкомати. Загальні вимоги до організації діяльності банків з перевезення готівки та інших цінностей. Особливості зберігання грошових коштів у банку. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет. 
Забезпечення касової роботи банку. Забезпечення банків зразками банкнот та їх зберігання. Передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також між банками.. 
Регулювання обігу готівки банківськими установами та контроль за веденням касових операцій. Визначення касових оборотів банків та емісійного результату. Здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління НБУ. 

 
Тема 7. Кредитні операції банків 
Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці. Форми та види банківського кредиту. Організація кредитної діяльності банку. Особливості укладення кредитних договорів. Поняття кредитного портфеля банку та його якісна характеристика. 
Організація банківського кредитування. Поняття і складові кредитної політики банку. Методи надання та способи погашення кредиту. Етапи процесу банківського кредитування. Плата за кредит та фактори, що на неї впливають. 
Кредитний ризик та методи управління ним. Методи розрахунку величини кредитного ризику. Система оцінки кредитоспроможності позичальника банку. Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками. 
Форми забезпечення повернення банківських кредитів, їх поняття та загальна характеристика. Застава як вид забезпечення. Порука та гарантія. Страхування. Особливості формування резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями банку. 

 
Тема 8. Факторингові та лізингові операції банків.

       Факторинг як різновид  торгово-комісійних операцій.  Сутність та призначення факторингу. Об’єкти та учасники  факторингових операцій.

Складові  вартості факторингу.

     Лізинг –одна із форм кредитних послуг, їх сутність.  Об’єкти та учасники лізингу. 

Оперативний та фінансовий лізинг,їх характерні ознаки. Складові  лізингового платежу.

                           3. Рекомендована література

 

 

1.Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"

2. Інструкція „Про порядок відкриття , використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах"(Пост. Правління НБУ №492 від 12.11.20003)

3. Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"(Пост. НБУ №22 від21.01.2004 р.)

4. Про затвердження Правил Національної системи масових електронних платежів (Пост. Правління НБУ №620 від 10.12.2004 р.)

5. Положення „Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням" (Пост. НБУ N N 137 від 19.04.2005 р).

6. Постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України. Про схвалення Концепції поширення безготівкових розрахунків з викори­станням спеціальних платіжних засобів. - 26.05.2006 року. - № 753.

7. Постанова Кабінету Міністрів України. Деякі питання здійснення розра­хунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів. - 29.03.2006 року. - № 377.

8. Афонина СВ. Электронные деньги.-учебное пособие, изд-во ПИТЕР, 2001 г.

9. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финан-сы и статистика, 2005. - 328 с.

10.Башнянин ГЛ., Вовчак О.Д., Страхарчук В.П., Страхарчук А.Я. Управ­ління ризиками платіжних систем у перехідній економіці. — Л. : Новий Світ, 2006. — 224с.

 1. Бездітко Ю.М. Ризики при проведенні операцій з платіжними картками, напрями їх мінімізації// Вестник ХГТУ. Проблемы финансирования и ин­вестирования экономики Украины. - № 1(17), 2003 г.
 2. Быстров Л. В., Воронин А. С, Гамольский А. Ю., Грачев А. Н., Дельберг Л. Пластиковые карты. — 5.изд., перераб. и доп. — М. : Издательская группа "БДЦ-пресс", 2005. — 624с.

13.Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є. Електронні пластикові картки: навч. метод, посіб. для самост. вивч. дисципліни / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л. : ЛКА, 2007. — 208с.

14.Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Андрейків Т.Я. Платіжні системи: навч. по­сіб.. — К. : Знання, 2008. — 341с.

15.Воронин А. К. Новые банковские продукты на основе карт. / А.К. Во-ронин / Расчеты и операционная работа в КБ. - № 2. - 2005.

16.Гинзбург А.И. Пластиковые карты: Виды, использование, безопасность. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д. : Питер, 2004. — 125с.

17-Дёриг Ханс-Ульрих. Универсальней банк- банк будущего.(Финансовая страте­гия на рубеже века) М., " Международные отношения", 2001г.

 1. Дизайн карты — 50% успеха / Скогорева А. // Банковское обозре-ние. - №4. -2007
 2. Ермолаев Е. В. Карточный бизнес: итоги и тенденции. / ЕВ. Ермолаев. // Расче­ты и операционная работа в КБ. - № 6.   2007 г.
 3. Єрьоміна H.B. Банківські інформанті системи: Навч.посібник. - К.: КНЄУ, 2000.
 4. Иванов EI. В. Операционная работа с картами. / II.В. Иванов // Расчеты и опе­рационная работа в КБ. - №1.   2005 г.
 5. История банкоматов. И история с банкоматами / Время сбережений. -№6. -2005 г.
 6. Капран B.I., Кравченко М.С., Коваленко O.K., Омельченко СЛ. Банківські опе­рації. Навчальний посібник -К: Центр начальної літератури, 2006.—208 с. // http://readbookz.eom/book/l 5 l/4267.html.
 7. "Карт_бланш" (Карточные системы и технологии), информационно-аналитический журнал. К.
 8. Концепция построения систем мониторинга операций с пластиковыми картами в области эмиссии и эквайринга// Інтернет-журнал «Прогноз финансовых рис­ков». - http: /7 www. bre. г u/s е с uri t у / 5 8 69 .html
 9. "Корпоративные системы", журнал для специалистов, Комиздат, Киев, ежек­вартальное издание
 10. Кравець В,М., Савченко A.C. Платіжні картки в Україні. — К. : Факт, 1999. —32с.
 11. Кравець В. Місце та роль НСМЕП на картковому ринку України // Вісник НБУ. - 2007. -№ 2.-е. 14.
 12. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / B.B. Вітлінський, O.B. Пернарівський, Я.С. Наконечний. Г.1. Великоіваненко; За ред.. B.B. Вітлінсь-кого. - К.: Т-во «Знання», КОО. 2000. - 251 с.
 13. Литвинов А. Виды платежных карточек и их использование // Все о бухгалтер­ском учете. - 2006. - № 13.-е. 20.
 14. Логвинова Н. Карта особого назначения. / Н. Логвинова // Банков-ское обозре­ние. - №2, февраль 2007 г.
 15. Ломова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц.     М.: "ДИС", 1999. 229 с.
 16. Мероприятия по улучшению механизма работы карточных платежных систем в Украине / Е.В. Богуславский // Культура народов Причерноморья. -- 2006. — N89.— С. 21-24.

34.Обзор ситуации в области мошенничества в Украине // Макарова Л., менеджер по предотвращению мошенничества в Украине. - Киев, 8 июня 2007. с. 3.

 1. Платіжні системи:Навч.посібник для студентів вищ.закладів освіти./ В.А.Ющенко,А.С.Савченко,С.Л. Цокол та ін.,К.:Либідь,1998
 2. Пластиковые карточки в России / A.A. Андреев (сост.). — М. : Банкцентр, 1995. - 256с.
 3. Пластиковые карты. Андреев A.A., Белов М.Ю., Быстров Л.В. и др. 4-е изда­ние, переработанное и дополненное. - М.:, Издательская группа «БДЦ-пресс», 2007.-576 с.
 4. Пластиковые карты. Гинзбург А. И. СПб.: Издательство: Питер, 2006 г. - 128 с.
 5. Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т., Чемерис В.О., Зубок М. І. Управління банківськими ризиками: навч. посібник для підгот. магістрів за спец. "Банків­ська справа" / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / Людмила Олександрівна Примостка (заг.ред.) — К. : КНЕУ, 2007. — 600с.
 6. Развитие кредитных программ Visa в Украине. Динамика развития рынка кре­дитных карт // Ковалев И. - Visa International. - Киев, Украина. - 6 июня 2007 г.
 7. Развитие банковской системы и инновационные банковские продук-ты. Плас­тиковые карты. Рубинштейн Т. Б., Мирошкина О. В. - М.: Издатель-ство: Ге-лиос АРВ, 2007 г. - 192 с.
 8. Савченко A.C. Управління ризиками в платіжних системах: Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Українська академія банківської справи. — Суми, 2000. — 181 арк.
 9. Сальников Д. П. Международные платежные системы. / Д.П Саль-ников.// Мир карточек - международные платежные системы. - № 12. - 2005 г.
 10. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 10 /П.М.Сенищ, В.М.Кравець, В.І.Міщенко, О.О.Махаєва, В.В.Крилова, Н.В.Грищук - К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. - 145 с.
 11. Страхарчук В. П. Платіжні системи: Навч. посібник для студ. вищих навч. за-кл. / Національний банк України; Львівський банківський коледж. Львів, 1998.  — 109с.
 1. Страхарчук Валентина Петрівна. Ризики платіжних систем: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2003. — 94с.
 2. Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. — М.: ИПЦ "Ва-зар-Ферро", 1999. — 145 с.

48.  Филипповская Л. М. Претензионная работа с картами. / Л.М. Фи-липповская // Расчеты и операционная работа в КБ. - №1. - 2005 г.

            49.Котковський В.С., Нєізвєстна О.В. Банківські операції: Навч. посіб.-К, Кондор, 2011-497 с.

            50. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-ііі від

07.12.2000 р.

51. Васильчишин О. Лізинг у діяльності банків //Вісник НБУ-2003№8-С.55-57.

52.Вітлинський В.В. Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику //Банківська справа-2000.-№1-С13.

53.Внукова Н.М. Основи Факторингу: навч. посіб. – К: Знання, КОО, 1998.-174 с.

54.Гутко Л.М. Механізм здійснення факторингових операцій та страхування ризику невиконання зобов’язань за договорами факторингу //Економіка. Фінанси. Право.-2006.-№9.-С.6.8.

55.Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку // Фінанси України – 2004. - №5. – С.138.

56.Інструкція про межбанківський переказ коштів України в національній валюті: Постанова НБУ №320 від 16.08.2006 р.

57.Крупська Н.Є. кредитоспроможність підприємства: поняття та напрями оцінки //Економіка. Фінанси. Право. – 2006. №9. С. 11-14.

58.Положення про порядок здійснення банками України  вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами: Постанова НБУ №516 від 03.12.2003 р.

59.Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України: Постанова НБУ №378 від 26.09.2006 р.

60.Про касові операції в банках України: Постанова правління НБУ №337 від 14.08.2003 р.

62.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. №679.

63.Склеповий Є.В. Ринок факторингових послуг в Україні //Фінанси України – 2005 - №9. – С.109-115.

 

Інформаційні ресурси

1. www.bank.gov.ua - Офіційний сайт НБУ

2. www.kmu.gov.ua -Кабінет Міністрів України

3. www.me.gov.ua -Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

4. www.minfïn.gov.ua-Miнicтepcтвo фінансів України

5. www.mlsp.kiev.ua -Міністерство праці і соціальної політики

6. www.rada.kiev.ua -Верховна Рада України

7. www.ssmsc.gov.ua - Держкомісія по цінним паперам

8. www.sta.gov.ua -Податкова служба України

9. www.ukrstat.gov.ua -Міністерство статистики

10. www.zakon.rada.gov.ua - Законодавство України

 

 

 

 

 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

                

 

                                                                                                                                                                     

 

Засоби діагностики успішності навчання

 

 

Питання, які виносяться на складання модульного контролю та підсумкового модульного контролю (заліку).

 

 

 1. Банківська  система України, її структура, види  банків.
 2.  Балансовий звіт  Комерційного банку, принципи його  побудови.
 3. Характеристика основних правових документів, що регулюють діяльність банків України.
 4. Порядок створення  Комерційних   банків в Україні.
 5. Характеристика   активу балансу Комерційного банку.
 6. Організаційна структура  та органи управління і контролю  Державних банків.
 7. Ресурси недержавних банків, їх сутність  і структура.
 8. Перелік та характеристика  документів, необхідних для  державної  реєстрації Комерційних банків.
 9. Організаційна структура, органи управління  та контролю  державних банків їх повноваження.
 10. Власний капітал, його складові та функції.
 11. Порядок  формування статутного капіталу при  створенні  Комерційного банку.
 12. Балансовий і регулятивний власний капітал, порядок  його визначення.
 13. Операції з готівковими  коштами, їх характеристика, документальне оформлення, нормативна база.
 14. Операції з безготівковими  коштами, нормативна база, види розрахунків.
 15. Вищий орган управління державним банком, його повноваження.
 16. Порядок  державної реєстрації комерційних банків.
 17. Призначення та  техніка розрахунків платіжними дорученнями.
 18. Призначення та техніка розрахунків платіжними - вимогами дорученнями
 19. Призначення та  техніка розрахунків акредитивами.
 20. Призначення та   техніка розрахунків розрахунковими чеками
 21. Призначення та   техніка розрахунків платіжними вимогами.
 22. Призначення та  техніка розрахунків меморіальними ордерами.
 23. Активні та пасивні  кредитні операції,  суб’єкти та об’єкти банківського кредитування.
 24. Кредитні  операції, класифікація кредитів.
 25. Перелік  документів, що  розглядає банк  при зверненні позичальника з  метою отримання  кредиту.
 26.  Умови банківського кредитування.
 27. Характеристика  етапів банківського кредитування. Назвати органи  головного банку та філіалів, що приймають остаточне  рішення  про  надання кредиту  позичальнику.
 28. Суб’єкти, об’єкти та методи банківського кредитування.
 29. Класифікація  кредитів за забезпеченістю та строками  користування.
 30. Перелік  документів, що  надає  робітник кредитного відділу операціоністу  банка для надання  суми кредиту  позичальникові.
 31. Дії операційного працівника  в ході кредитування позичальника
 32. Кредитна політика банку, її сутність та   документальне  оформлення.
 33. Документ, що регулює відносини  між банком та позичальником, його зміст, порядок оформлення.
 34. Капітал банку його  структура та  призначення.
 35. Факторингові операції, їх сутність, порядок  здійснення та оформлювані документи.
 36. Лізингові операції, їх сутність,  види, порядок оформлення і здійснення.
 37. Основні  законодавчо-нормативні документи з організації кредитного процесу в Україні. Хто вирішує  питання кредитної політики в  установах банку.
 38. Підстава  і методи   нарахування    платежів  за користування   кредитом.
 39. Основні види доходів та витрат в установах банку.
 40. Порядок  визначення  балансового та чистого  прибутку банку.
 41. Принципи безготівкових розрахунків, що передбачені нормативними   документами.
 42. Характеристика  рахунків для здійснення банківських операцій та порядок їх відкриття  в установах банку.
 43. Перелік документів, що надають юридичній особі для відкриття поточних рахунків. Юридична справа, її характеристика та порядок збереження.
 44. Порядок реєстрації  відкритих та закритих рахунків в установах банку, контроль за здійсненням такої реєстрації.
 45. Фінансова стійкість комерційних банків, її сутність та основні елементи.
 46. Принципи діяльності банків та їх організаційна структура.
 47. Депозитні операції банку, їх сутність та види.
 48. Запозичені кошти банків, їх характеристика.
 49. Кореспондентські рахунки банку, порядок їх відкриття та призначення.
 50. Ліквідність банку, її сутність, визначення показників ліквідності.
 51. Нормативи кредитного ризику.
 52. Коефіцієнти аналізу балансу банку, їх характеристика, порядок визначення.