Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Безпека фінансово-кредитних установ

Безпека фінансово-кредитних установ

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансово-економічний

Кафедра менеджменту банківської діяльності

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор

з науково –педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з обов’язкової дисципліни

" Безпека фінансово-кредитних установ "

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»»

спеціальність «6.030508 «Фінанси і кредит»»

спеціалізація «Кредит»

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ___________Примостка Л.О.

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

Київ 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 1. 1.     Вступ………………………………………………………….………….….…..…..3
 2. 2.     Тематичний план дисципліни………………..………………..……....……...6
 3. 3.     Зміст дисципліни за темами…………..……………………………………...….8
 4. 4.     Плани занять:

4.1.         Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання……….

4.2.         Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання……

4.3.         Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання

в міжсесійний період…………………………………………………………..…..…

 1. 5.     Самостійна робота студентів………………………………………….………..
 2. 6.     Поточний і підсумковий контроль знань……………….……………….…...

6.1.         Денна форма навчання:

–     Карта самостійної роботи студента…………………………….………………

–     Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни …….….

6.2.         Заочна форма навчання:

–     Карта самостійної роботи студента……….……………………………………

–     Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни …………

6.3.         Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……….…………..

6.4.         Зразок екзаменаційного білета………………………………....………………….

 1. 7.       Рекомендована література……………………………………….......……..

 

 

 

 

 

 


 

 1. 1.                Вступ

 

         Однією із основних засад ефективної підприємницької діяльності є захист інтересів суб’єктів господарювання в їх взаємовідносинах з суб’єктами ринку і держави. Враховуючи особливий характер таких взаємовідносин в умовах конкуренції та нестабільної економіки захист інтересів суб’єктів господарювання набуває досить важливого значення і виступає однією із головних умов здійснення їх фінансово-господарської та комерційної діяльності. Разом з тим, сам по собі захист інтересів носить пасивний характер, його заходи не спрямовані на протидію загрозам підприємницької діяльності, тому забезпечення її ефективності повинно здійснюватись в рамках заходів безпеки діяльності суб’єктів господарювання. За таких умов забезпечення безпеки підприємницької діяльності є самостійним видом діяльності і вимагає грамотного управління його заходами, силами та засобами. Відповідно до таких вимог особливе значення має правильне розуміння самої суті виду діяльності, її основ та умов функціонування, місця і ролі в підприємницькій діяльності. Враховуючи, що діяльність з надання кредитно-фінансових послуг є одним із видів підприємництва, то заходи безпеки притаманні і суб’єктам, які здійснюють таку діяльність.

         Виходячи з цього предметом дисципліни “Безпека фінансово-кредитних установ” є діяльність банків, кредитних спілок, ломбардів по забезпеченню безпеки їх функціонування  на ринку.

         У зв’язку з вищенаведеним, метою економічної дисципліни є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі банківської діяльності та діяльності кредитних спілок і ломбардів, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені у відповідній установі.

Відповідно до мети та предметудисципліни   основними її завданнями є:

-   надання студентам знань з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки України та змісту забезпечення безпеки бізнесу  у  сфері  кредитно-фінансової

діяльності;

-   формування умінь забезпечувати безпеку особистої діяльності при виконанні посадових обов’язків та грамотно виконувати заходи режиму безпеки, передбачені у відповідних установах;

-   формування навичок використання положень відповідних правових актів для виконання передбачених в установі заходів безпеки.

Опанування дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами по таких дисциплінах як: “Банківські операції”, “Економіка підприємств”, “Правознавство” та інших, які формують у студентів основи знань кредитно-фінансової діяльності.

В свою чергу дисципліна “Безпека фінансово-кредитних установ” передує вивченню таких дисциплін як “Менеджмент персоналу”, “Фінансовий менеджмент в кредитних установах”, “Маркетинг в кредитних установах”.

У результаті вивчення дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» студенти повинні:

Знати:

-       основи безпеки діяльності кредитних установ, умови і правила її організації;

-       заходи захисту кредитних установ від недобросовісної конкуренції та протидії актам промислового шпигунства;

-       зміст банківської та комерційної таємниці, організацію її захисту, обов’язки персоналу кредитних установ по забезпеченню їх безпеки;

-       порядок і правила організації охорони кредитних установ і підтримання відповідного режиму в них;

-          заходи забезпечення інформаційної безпеки в діяльності кредитних установ;

-       основні заходи безпеки кредитно-фінансових операцій та їх технологій;

-       основи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності кредитних установ;

-       організацію дій кредитних установ в екстремальних умовах.

 

Вміти:             

-      забезпечувати виконання необхідних заходів безпеки при роботі в банках, кредитних спілках та ломбардах;

-      застосовувати отримані знання у практичній діяльності фахівця банківської справи;

-      правильно і своєчасно визначати вірогідність наступу загроз кредитній установі та вживати необхідних заходів по протидії їм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.                                                                             ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Семінарські (практичні)

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

2

2

1

6

2

1

8

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

2

6

1

10

2

1

10

Тема 3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кре-дитних установ

2

2

 

4

 

 

10

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

2

6

2

10

4

2

14

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

2

8

2

12

4

2

18

1

2

3

4

5

6

7

8

Тема 6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

2

2

2

4

 

2

10

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

2

4

2

4

2

2

10

Тема 8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

2

4

2

4

 

2

8

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

16

34

12

54

16*

12

88

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

СРС – самостійна робота студентів

* – враховані 2 години на комплексну аудиторну самостійну контрольну роботу

 

 

 


3.      ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 

         Умови організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ в Україні. Іноземний досвід забезпечення безпеки бізнесу.

Суть та зміст безпеки діяльності фінансово-кредитних установ, її мета і завдання. Види безпеки. Способи та форми організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ. Сили та засоби безпеки. Концепція безпеки діяльності фінансово-кредитної установи. Підготовка персоналу фінансово-кредитної установи з питань безпеки, організація взаємодії з правоохоронними органами. Контроль та керівництво виконанням заходів безпеки в установі. Обов’язки посадових осіб по виконанню заходів безпеки.

Структура підрозділу безпеки, його функції і задачі. Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами фінансово-кредитної установи. Заходи безпеки діяльності установи. Об’єкти захисту. Забезпечення функціонування системи заходів безпеки у фінансово-кредитній установі.

 

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

 

         Зовнішні загрози, їх характеристика та тенденції розвитку. Джерела зовнішніх загроз, вплив загроз на діяльність фінансово-кредитних установ. Кримінальні посягання на власність банків, кредитних спілок та ломбардів, шахрайство, протиправні дії клієнтів щодо них. Внутрішні загрози і їх характеристика. Зловживання службовим становищем працівників, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи. Недобросовісна конкуренція, рейдерство, промислове шпигунство в діяльності фінансово-кредитних установ. Відповідальність за посягання на власність та імідж фінансово-кредитної установи.

 

 

Тема 3.Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

 

         Відомчі будівельні норми проектування та будівництва банків і банківських сховищ. Обладнання та технічна укріпленість банків та інших фінансово-кредитних установ. Засоби охорони приміщень. Пожежна та охоронна сигналізація, охоронне телебачення та освітлення, природні та штучні бар’єри.

         Законодавчі та нормативні акти про організацію охорони банків та інших фінансово-кредитних установ. Організація охорони фінансово-кредитних установ. Фізична та технічна охорона. Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на об’єктах охорони. Пропускні документи. Розмежування доступу в приміщення і на територію фінансово-кредитної установи. Контроль відвідувачів. Доступ на територію фінансово-кредитної установи у вихідні та святкові дні.

         Організація захисту перевезення цінностей та грошей у фінансово-кредитних установах.

 

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

 

         Інформаційні загрози та загрози інформації банків, кредитних спілок та ломбардів у їх діяльності. Канали витоку інформації. Інформаційні ризики.

         Інформаційна безпека, її суть та структура. Інформаційне забезпечення діяльності банків, кредитних спілок та ломбардів. Інформаційний аудит і інформаційний моніторинг. Інформаційно-аналітичне дослідження клієнтів. Інформаційні ресурси фінансово-кредитної установи.

         Інформація з обмеженим доступом в діяльності фінансово-кредитних установ. Право установ на комерційну таємницю, і його юридичне закріплення. Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю. Збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів. Банківська таємниця і її захист. Допуск і доступ до відомостей, що становлять банківську і комерційну таємницю. Організація спеціального діловодства.

         Заходи по попередженню, виявленню та локалізації випадків протиправних посягань на банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію.

         Протидія інформаційно-психологічному впливу в діяльності фінансово-кредитних установ.

 

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки
в діяльності фінансово-кредитних установ

         Суть та зміст економічної безпеки. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів фінансово-кредитних установ, від протиправних посягань.

         Фінансова безпека фінансово-кредитних установ. Критерії та показники фінансової безпеки. Захист фінансових ресурсів у діяльності фінансово-кредитних установ. Безпека кредитних операцій. Забезпечення видачі кредиту. Організація роботи по забезпеченню безпеки кредитної операції. Дослідження позичальника, гаранта, страхової компанії, застави. Кредитний моніторинг. Робота по стягненню боргів по кредитних договорах.

         Заходи безпеки при проведенні ломбардних операцій. Безпека операцій з продажу, купівлі та обміну валюти. Забезпечення безпеки роботи з пластиковими платіжними засобами.

Організація безпеки роботи банку на фондовому ринку. Заходи безпеки при роботі банку з акціями. Захист контрольного пакету акцій. Заходи безпеки при роботі банку з векселями, державними та іншими цінними паперами.

Організація роботи по забезпеченню безпеки розрахункових та касових операцій. Діяльність касирів при нападі на касу, спробі викрасти гроші, виявленні фальшивих банкнот.

         Безпека неторгових операцій.

 

Тема 6.Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів
в діяльності фінансово-кредитних установ

 

         Легалізація (відмивання) незаконно отриманих доходів як один з видів злочинної діяльності. Роль фінансово-кредитних установ у легалізації незаконно отриманих доходів. Причини та умови виникнення тіньових коштів і їх легалізації.

         Фінансовий моніторинг, його призначення та основні правила виконання, особливості здійснення первинного фінансового моніторингу. Сумнівні та незвичні фінансові операції і їх ознаки, фінансові операції, що згідно чинного законодавства підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

         Ідентифікація клієнтів фінансово-кредитних установ: умови та правила її проведення. Інформування уповноваженого органу про результати первинного фінансового моніторингу. Права та обов’язки працівників фінансово-кредитних установ, що здійснюють первинний фінансовий моніторинг.

         Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

 

Тема 7.Організація безпеки в роботі з персоналом
в діяльності фінансово-кредитних установ

         Заходи безпеки при прийомі працівників на роботу до фінансово-кредитних установ. Аналіз ринку праці та організація конкурсу для заміщення вакантних посад. Вивчення даних на кандидатів та їх відбір. Правила перевірки кандидатів. Критерії відбору працівників.

Контроль роботи персоналу. Ознаки можливих негативних дій. Заходи мотивації та стимулювання праці. Заохочення та стягнення у системі безпеки. Профілактика та попередження порушень правил роботи, правопорушень та злочинів, відповідальність працівників за дотримання режимів безпеки, встановлених у кредитних установах.

 

 

Тема 8.Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

         Поняття екстремальної ситуації і її зміст. Види і об’єкти екстремальних ситуацій. Організація роботи фінансово-кредитної установи по попередженню виникнення екстремальних ситуацій та забезпеченню захисту майна, ресурсів і персоналу при виникненні екстремальних ситуацій. Забезпечення комерційної діяльності фінансово-кредитної установи в екстремальних умовах.

         Ідеологічні диверсії: їх ознаки, мотиви та причини, види і характер дії. Заходи захисту від ідеологічних диверсій.

         Ситуації, пов’язані з загрозою підриву (підривом) вибухового пристрою, захватом заручників, нападом на фінансово-кредитну установу. Умови виникнення ситуацій, поведінка в них та заходи щодо захисту майна, ресурсів, персоналу в ході дії зазначених ситуацій.

         Можливі ситуації заподіяні стихійним лихом: повені (затоплення), землетруси та ін., організація дій персоналу фінансово-кредитної установи при виникненні екстремальних ситуацій, заподіяних стихійним лихом. Поведінка при затопленні та руйнуванні споруд фінансово-кредитної установи.

         Екстремальні ситуації, що виникають у результаті хімічних, радіаційних аварій та атак, правила поведінки в них.

 

 

4.         ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1.   Плани лекцій

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 1. Суть та зміст безпеки, її мета і завдання; види безпеки та форми її організації.
 2. Принципи і способи організації безпеки, основні вимоги до безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Сили та засоби безпеки. Система заходів безпеки фінансово-кредитної установи.
 4. Обов’язки працівників фінансово-кредитних установ по виконанню заходів безпеки.

 

Тема 2.Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

 1. Формування загроз в діяльності фінансово-кредитних установ: умови, причини та джерела.
 2. Шахрайство з фінансовими ресурсами, зловживання службовим становищем та крадіжки в фінансово-кредитних установах.
 3. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство на ринку фінансово-кредитних послуг.
  1. Відповідальність за посягання на власність та імідж фінансово-кредитних установ.

 

Тема 3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

 1. Обладнання та технічна укріпленість приміщень банків та інших фінансово-кредитних установ.
 2. Організація охорони банків, кредитних спілок та ломбардів.
 3. Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим.
 4. Безпека перевезення цінностей та грошей у фінансово-кредитних установах.

 

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

 

 1. Інформаційні загрози та загрози інформації.
 2. Інформаційна безпека і її організація в діяльності банків, кредитних спілок та ломбардів.
 3. Захист банківської та комерційної таємниці.
 4. Інформаційний ресурс в діяльності фінансово-кредитних установ.
  1. Протидія інформаційно-психологічному впливу в діяльності фінансово-кредитних установ.

 

Тема 5.Забезпечення економічної безпеки в діяльності
фінансово-кредитних установ

 1. Суть та зміст економічної безпеки, її структура та система.
 2. Захист матеріальних цінностей в діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Суть та зміст фінансової безпеки, її мета, завдання та заходи.
  1. Захист фінансових ресурсів та фінансових операцій.

 

Тема 6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів
в діяльності фінансово-кредитних установ

 1. Суть, причини та умови легалізації (відмивання) коштів, отриманих незаконним шляхом.
 2. Фінансовий моніторинг і правила його проведення в діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Сумнівні та незвичні операції і їх основні ознаки.
 4. Ідентифікація клієнтів в діяльності фінансово-кредитних установ.

 

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності
фінансово-кредитних установ

 

 1. Забезпечення безпеки в роботі по комплектуванню фінансово-кредитної установи кадрами, контроль роботи персоналу.
 2. Мотивація та стимулювання праці, відповідальність за порушення правил безпеки і роботи.
 3. Профілактика і попередження порушень правил роботи, правопорушень і злочинів в кредитних установах.

Тема 8.Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

 

 1. Екстремальні ситуації: їх зміст, види та причини їх виникнення.
 2. Ідеологічні диверсії і захист від них.
 3. Дії фінансово-кредитних установ в умовах загрози або проведення терористичного акту, стихійного лиха та техногенних аварій і катастроф.
 4. Забезпечення комерційної діяльності в умовах дії екстремальних ситуацій.

 

 

 

4.2.                    Плани семінарських (практичних) занять денної форми навчання

 

Семінарське заняття № 1 (тема № 1) – 2 год.

 

Тема: Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 

Мета семінару: Поглибити знання студентів з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ та розширити розуміння ними умов організації безпеки підприємницької діяльності в Україні.

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність аналізувати умови діяльності фінансово-кредитних установ на вітчизняному ринку фінансових послуг; сформувати правильне розуміння процесу організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ; розширення базових знань з основ безпеки.

 

Форми проведення семінару: Дискусія по питаннях семінару, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Обумовленість безпеки діяльності кредитних установ в Україні.
 2. Вибір форм та способів забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Заходи безпеки і їх виконання персоналом фінансово-кредитних установ.

 

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

         Максимальна оцінка, яку можна отримати на семінарі – 2 бали, вона ставиться у разі коли студент на основі власного аналізу визначив і розкрив у ході дискусії особливості сучасних умов забезпечення безпеки у діяльності вітчизняних фінансово-кредитних установ, обґрунтував причини утворення загроз, які випливають із зазначених умов. До критерію даної оцінки відноситься активна поведінка студента на семінарі, висловлення ним своєї позиції по різних питаннях семінару або надання оцінки виступам інших студентів. Оцінка у 2 бали ставиться при наявності позитивного результату експрес-контролю.

         1 бал може отримати студент, який правильно відповідав на запитання викладача але участі в дискусії практично не приймав, його відповіді не носили творчого характеру, а були шаблонними та загальними, а також той студент, що отримав позитивний результат експрес-контролю.

         0 балів ставиться у разі коли студент не приймав участі в дискусії, давав неправильні відповіді на запитання викладача, отримав негативний результат експрес-контролю або був відсутній на заняттях.

 

Семінарські заняття № 2 і № 3 (тема № 2) – 4 год.

 

Тема: Формування загроз у діяльності фінансово-кредитних установ

 

Мета семінару: Поглибити знання студентів щодо основних понять та змісту загроз, що виникають у сучасних умовах підприємницької діяльності та розширити розуміння ними причин формування загроз на ринку фінансових послуг.

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність аналізувати умови діяльності фінансово-кредитних установ на вітчизняному ринку фінансових послуг; виявляти причини формування загроз в них для суб’єктів даного ринку; вживати заходів щодо попередження та профілактики загроз, мінімізації негативних наслідків від їх реалізації.

 

Форми проведення семінару: Дискусія по питаннях семінару, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Природа утворення загроз фінансовій діяльності та форми їх впливу на фінансово-кредитні установи.
 2. Шахрайство як одна із небезпечних загроз діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство на ринку фінансово-кредитних послуг.
 4. Рейдерство як одна із небезпечних загроз фінансово-кредитних установ.
 5. Кримінальні загрози фінансово-кредитним установам.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

         Максимальна оцінка, яку можна отримати на семінарі – 1 бал (2 семінарських заняття – всього 2 бали). Ставиться у разі коли студент на основі власного аналізу визначив і розкрив у ході дискусії особливості сучасних умов забезпечення безпеки у діяльності вітчизняних фінансово-кредитних установ, обґрунтував причини утворення загроз, які випливають із зазначених умов, ознаки загроз та вказав шляхи їх негативного впливу на діяльність фінансово-кредитних установ. До критерію даної оцінки відноситься активна поведінка студента на семінарі, висловлення ним своєї позиції по різних питаннях семінару або надання оцінки виступам інших студентів. Оцінка у 1 бал ставиться при наявності позитивного результату експрес-контролю. У 1 бали оцінюється робота студента, який отримав позитивні результати експрес-контролю та приймав активну участь у обговоренні питань семінару, при цьому давав оцінку ситуації, що склалась в Україні щодо організації безпеки фінансово-кредитних установ, але не міг обґрунтовано пов’язати її з виникненням загроз для суб’єктів фінансової діяльності, його пропозиції не випливали з аналізу причин, якими обумовлюються вказані загрози.

         0 балів ставиться у разі коли студент не приймав участі в дискусії, давав неправильні відповіді на запитання викладача, отримав негативний результат експрес-контролю або був відсутній на заняттях.

 

Семінарське заняття № 4 (тема № 3) – 2 год.

Тема: Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

Мета семінару: Сформувати у студентів об’єктивне розуміння організації охорони установ банків, поглиблення їхніх знань щодо порядку та правил виконання працівниками фінансово-кредитних установ встановленого режиму охорони.

 

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність до організації охорони фінансово-кредитних установ від протиправних посягань на них у процесі підприємницької діяльності; необхідність дотримання вимог пропускного та внутрішньооб’єктового режиму охорони встановленого в банках.

Форми проведення семінару: Дискусія по питаннях семінару, розв’язання ситуаційних завдань, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Особливості організації охорони банків.
 2. Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим і його організація в банках, кредитних спілках та ломбардах.
 3. Взаємовідносини сил охорони з персоналом фінансово-кредитної установи.

Інформаційне забезпечення: Закон України «Про охорону діяльність»; Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (Наказ МВС № 365 від 15.04.2013 р.); Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

 

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

         Максимальна оцінка, яку можна отримати на семінарі – 2 бали, вона ставиться у разі коли студент на основі власного аналізу визначив і розкрив у ході дискусії особливості сучасних умов організації охорони у діяльності вітчизняних фінансово-кредитних установ, показав глибокі знання процесу організації охорони фінансово-кредитних установ, має об’єктивне розуміння змісту кожного із заходів процесу організації, ґрунтовно доводив свою точку зору щодо доцільності проведення заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму охорони у банку, грамотно вирішував ситуаційні завдання, а також отримав позитивний результат з експрес-контролю.

1 бал може отримати студент, який знає суть процесу організації охорони фінансово-кредитних установ, але недостатньо розуміє зміст його заходів, уявляє роль працівників банку у дотриманні ними порядку та правил пропускного та внутрішньооб’єктового режиму охорони у банку, допускає незначні помилки при вирішенні ситуаційних вправ. Результати експрес-контролю мають бути позитивними.

         0 балів отримує студент, який отримав негативний результат з експрес-контролю, не знає і не має уявлення щодо суті процесу організації охорони фінансово-кредитних установ та змісту її заходів, для нього є невідомими порядок та правила пропускного та внутрішньооб’єктового режиму охорони у банку, не може вирішити ситуаційних вправ, або ж такий, що був відсутній на занятті.

Семінарські заняття № 5 і № 6 (тема № 4) – 4 год.

Тема: Захист інформації в діяльності фінансово-кредитних установ

Мета семінару: Поглибити знання студентів щодо організації захисту таємної та конфіденційної інформації в діяльності фінансово-кредитних установ, сформувати об’єктивне розуміння необхідності вжиття фінансово-кредитними установами заходів захисту їх інформаційного ресурсу в сучасних умовах.

 

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність визначати рівень таємності (конфіденційності) інформації за заданими критеріями; засвоєння базових знань з основ захисту інформації в діяльності фінансово-кредитних установ згідно чинного законодавства; здатність до вибору найбільш оптимального варіанту заходів захисту інформації з наданого переліку.

 

Форми проведення семінару: Дискусія, розв’язання проблемних завдань, робота в змінних парах, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Інформаційний ресурс і порядок його формування в фінансово-кредитних установах.
 2. Організація інформування посадових осіб фінансово-кредитних установ.
 3. Спеціальні інформаційні операції в діяльності фінансово-кредитних установ.
 4. Організація захисту банківської таємниці в діяльності банків.
 5. Умови та правила формування та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю фінансово-кредитних установ.
 6. Конфіденційна інформація, правила її визначення та захисту.

 

Інформаційне забезпечення: Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 60 – 62); Закон України «Про інформацію» (ст. 1, 20, 21); Цивільний Кодекс України (ст. 506 – 508); Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (Постанова НБУ № 267 від 14.07.2006 р., № 292 від 11.07.2012 р.); Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

         Максимальна оцінка, яку може отримати студент на семінарі – 2 бали, вона ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат експрес-контролю, грамотно застосовував правові критерії при визначенні інформації, яка може бути віднесена до банківської чи комерційної таємниці або конфіденційної інформації, приймав обґрунтовані рішення при розв’язанні проблемних завдань, ефективно працював у змінних групах по вивченню заходів захисту інформації.

         1 бал може отримати студент, який отримав негативний результат за експрес-контроль, недостатньо орієнтувався у правових критеріях визначення категорії інформації, допускав суттєві помилки при розв’язанні проблемних завдань та складно сприймав подану йому студентами інформацію і мав труднощі при її передачі.

         0 балів ставиться у разі, коли студент незважаючи не неодноразові спроби так і не зміг визначити категорію інформації відповідно до правових критеріїв або ж свідомо ухилявся від такої роботи, не зміг вирішити жодного з проблемних завдань, проявляв пасивність при роботі у змінних парах, отримав негативний результат з експрес-контролю, а також у разі відсутності студента на заняттях.

 

Семінарські заняття № 7 і № 8 (тема № 5) – 4 год.

Тема: Організація забезпечення безпеки фінансових операцій

 

Мета семінару: Поглибити знання студентів з питань забезпечення економічної безпеки фінансово-кредитних установ, сформувати правильне розуміння процесу організації безпеки фінансових операцій, розвинути можливості студентів щодо об’єктивного сприйняття ними нової інформації з питань економічної безпеки.

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність до організації безпеки фінансових операцій банків відповідно до визначеного алгоритму; здатність до грамотної оцінки ситуації і вибору оптимальних рішень при організації економічної безпеки фінансово-кредитних установ; використання базових знань банківської справи при організації безпеки фінансових операцій банків.

Форми проведення семінару: Дискусія, вирішення ситуаційних вправ, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Структура процесу організації безпеки фінансових операцій.
 2. Правила роботи менеджера при організації безпеки фінансової операції.
 3. Організація взаємодії підрозділів банку при забезпеченні безпеки фінансових операцій.
 4. Забезпечення контролю дотримання режиму безпеки проведення фінансових операцій.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

         Максимальна оцінка, яку може отримати студент на семінарі – 1 бал (два семінарських заняття – всього 2 бали), який ставиться за умов: студент показав глибокі знання процесу організації безпеки фінансових операцій, має об’єктивне розуміння змісту кожного із заходів процесу організації, ґрунтовно доводив свою точку зору щодо доцільності виконання роботи з організації безпеки відповідно до визначених правил, грамотно вирішував ситуаційні завдання, а також отримав позитивний результат з експрес-контролю.

         0 балів отримує студент, який отримав негативний результат з експрес-контролю, не знає і не має уявлення щодо суті процесу організації безпеки фінансових операцій та змісту його заходів, для нього є невідомими правила роботи менеджерів з організації безпеки, не може вирішити ситуаційних вправ, або ж такий, що був відсутній на занятті.

Семінарське заняття № 9 (тема № 6) – 2 год.

Тема: Організація роботи підрозділів банку по фінансовому моніторингу

Мета семінару: Поглибити знання студентів з питань протидії банків легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом, сформувати знання алгоритму та змісту роботи працівників банків по реалізації заходів фінансового моніторингу.

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність до правильного сприйняття ознак сумнівних та незвичних фінансових операцій; готовність до грамотного виконання заходів протидії легалізації коштів відповідно до існуючих правових норм і визначеного алгоритму; адекватна реакція на поведінку осіб (суб’єктів), що прагнуть здійснити сумнівні та незвичні фінансові операції.

Форми проведення семінару: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, експрес-контроль знань студентів.

Питання до семінару:

 1. Програма фінансового моніторингу банку.
 2. Права та обов’язки працівників банку у процесі здійснення первинного фінансового моніторингу.
 3. Правила роботи працівників банку при проведенні моніторингу ознак сумнівних та незвичних операцій.
 4. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Інформаційне забезпечення: Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»; Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 14.05.2003 р. № 189; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на даному семінарі – 2 бали, яка ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат з експрес-контролю, показав глибокі знання порядку і правил організації протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, ролі працівників банку у проведенні фінансового моніторингу, грамотно обґрунтовував свою позицію у дискусії по питаннях семінару, а також правильно вирішував ситуаційні вправи.

1 бал отримує студент, який має негативний результат з експрес-контролю, уявляє порядок і правила протидії банків відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, не в повній мірі розуміє роль працівників банку у проведенні фінансового моніторингу, не знає яка відповідальність може наставати для них за порушення законодавства з протидії легалізації незаконно отриманих коштів, пасивний у дискусії по питаннях семінару, допускає численні помилки при вирішенні ситуаційних вправ.

0 балів отримує студент, який має негативний результат з експрес-контролю, не приймав участі у дискусії по питаннях семінару, показав дуже низькі знання (нижче ніж рівень знайомства) з усіх питань, що розглядались на семінарі, не зміг самостійно і правильно вирішити жодної із ситуаційних вправ, або ж взагалі був відсутній на занятті.

Семінарські заняття № 10 і № 11 (тема № 7) – 4 год.

Тема: Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Мета семінару: Поглибити знання студентів з основ кадрової безпеки: розширити їх уявлення про роботу фінансово-кредитних установ з персоналом; сформувати грамотне розуміння правил мотивації та режиму в системі кадрової безпеки.

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: здатність до забезпечення безпечної поведінки при роботі в банку, толерантно сприймати особливості характеру колег, критично оцінювати свої дії у конфліктних ситуаціях; знання корпоративного підходу до забезпечення кадрової безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ.

Форми проведення семінару: Семінар-презентація (міні-колективи студентів презентують і обґрунтовують свою точку зору щодо організації системи корпоративної безпеки у роботі з персоналом фінансово-кредитної установи), експрес-контроль знань студентів, робота в малих творчих групах, дискусія

Питання до семінару:

 1. Працівник фінансово-кредитної установи і вимоги до нього.
 2. Мотивація персоналу у формуванні системи корпоративної безпеки у роботі з кадрами.
 3. Режим і його роль у системі корпоративної кадрової безпеки.
 4. Безконфліктна поведінка персоналу і її забезпечення у системі корпоративної кадрової безпеки.

Інформаційне забезпечення: Кодекс законів про працю України; Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисних ситуациях. – М.: Питер, 2004; Самоукина Н. В. Незаменимый сотрудник и кадровая безопасность. – М.: Вершина, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012;Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на семінарі – 2 бали. Оцінка у 2 бали ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат з експрес-контролю, брав активну участь у презентації свого підходу до організації системи корпоративної кадрової безпеки і ґрунтовно її відстоював, аргументовано висловлював свою позицію до запропонованих підходів інших студентів.

1 бал може отримати студент, який має негативний результат з експрес-контролю, був пасивним при виробленні колективного підходу до організації системи корпоративної безпеки у роботі з персоналом, не мав власних пропозицій, показував слабкі знання при аналізі і оцінці інших підходів.

0 балів – студент отримав негативний результат з експрес-контролю, приймав опосередковану участь у роботі малих груп, не мав ніяких власних пропозицій, не підтримував дискусію з приводу аналізу та оцінки підходів, вироблених іншими студентами до організації системи корпоративної безпеки у роботі з персоналом, або був відсутнім на семінарі.

Семінарське заняття № 12 (тема № 8) – 2 год.

Тема: Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

Мета семінару: Поглибити знання студентів з основ захисту банківської діяльності від вражаючих факторів екстремальних ситуацій та сформувати у них розуміння необхідності і готовності банку до дій в екстремальних умовах.

 

Основні завдання семінару: Забезпечити формування компетентностей: базові знання суті екстремальних ситуацій і негативного їх впливу на діяльність банків і поведінку людей; здатність до оцінки небезпечності екстремальних ситуацій і організації протидії їх вражаючим факторам; знання поведінки працівників банків в екстремальних ситуаціях.

Форми проведення семінару: Дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, експрес-контроль знань студентів

Питання до семінару:

 1. Вражаючі фактори екстремальних ситуацій.
 2. Організація захисту від вражаючих факторів екстремальних ситуацій та протидії їм у діяльності банку.
 3. Поведінка працівників банку в умовах загрози і негативної дії екстремальних ситуацій.

Інформаційне забезпечення: Вишняков Я. Д., Бондаренко Г. А. Основы противодействия терроризму. – М.: Академия, 2006; Зубок М. І. Бізнес в екстремальних умовах. Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у семінарі

Максимальна оцінка, яку студент може отримати на семінарі складає 2 бали, яка може ставитись у разі, коли студент має позитивний результат з експрес-контролю, у ході дискусії показав глибокі знання суті екстремальних ситуацій, природи їх виникнення та негативного впливу на банки і їх працівників, грамотно вирішував ситуаційні вправи, висловлював і обґрунтовував власну точку зору щодо організації захисту банку та його персоналу від вражаючих факторів екстремальних ситуацій.

1 бал ставиться у разі, коли студент отримав негативний результат з експрес-контролю, з питань суті і негативного впливу екстремальних ситуацій має лише уявлення, не має власної точки зору щодо захисту банків і їх персоналу від вражаючих факторів екстремальних ситуацій, не могли самостійно вирішувати ситуаційні вправи.

0 балів ставиться у разі, коли студент не отримав позитивного результату з експрес-контролю, не має уявлення про екстремальні ситуації і дії банків в умовах негативного впливу їх вражаючих факторів, не приймав участі у дискусії і вирішенні ситуаційних вправ та не мав власних пропозицій, а також у випадку відсутності на семінарі.

За виконання контрольних (модульних) завдань (одне завдання) студент отримує максимально 10 балів. Контрольне (модульне) завдання виконується на 11 семінарському занятті згідно календарного плана графіка вивчення дисципліни за темами №№1-6 вивчення дисципліни. Змістом модульного завдання є дві практичні задачі, виконання яких здійснюється студентами в аудиторії під контролем викладача.

Варіант контрольного (модульного) завдання

 1. Ви кредитний інспектор, здійснюєте супроводження однієї з кредитних операцій у ході якої виникли потреба провести перевірку цільового використання кредитних коштів. Вивчивши документи, що підтверджують використання позичальником кредитних коштів у відповідності з договором ви залишились не повністю впевненими, в об’єктивності інформації, яка містилась в них. До того ж  ви отримали інформацію від деяких контрагентів позичальника, що останній  розриває з ними зв’язки так і не розпочавши роботи.

Яким чином ви будете діяти  у подальшому щоб отримати об’єктивну інформацію про поведінку позичальника і використання ним кредитних коштів у відповідності з договором?

 1. Ви — працівник підрозділу з питань фінансового моніторингу. Під час розроблення вашим підрозділом програми ідентифікації та вивчення своїх клієнтів керівник підрозділу доручив вам розробити анкети клієнтів банку — як фізичних, так і юридичних осіб. Як ви будете будувати свою роботу, щоб виконати поставлене вам завдання? Яка саме інформація повинна вказуватись в анкетах, щоб банк зміг провести ідентифікацію своїх клієнтів? На якому етапі взаємовідносин з клієнтом банки формують відповідні анкети?

Критерії оцінювання знань

За виконане контрольне (модульне) завдання студент може отримати 10 балів у разі, коли він повністю надав відповідь на всі питання завдання. Практичні завдання виконані грамотно у відповідності з правовими нормами, що регулюють відповідне питання, проявлено творчий підхід та об’єктивну логіку при вирішенні виробничих ситуацій.

10 балів студент може отримати у разі, коли відповідь надано на всі питання контрольного (модульного) завдання, але при викладенні питань практичного завдання контрольної (модульної) роботи студент не повно обґрунтовує їх нормативними положеннями, допускає неточні формулювання відповідних правил здійснення заходів фінансової безпеки банку, не може аналізувати сучасну ситуацію щодо забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків. При виконанні практичних завдань студент допускає певні помилки в оцінці виробничої ситуації, не зовсім правильно і грамотно відповідно до ситуації, що склалась приймає рішення, не в повній мірі може застосовувати набуті знання для вирішення ситуації.

5 балів ставиться студенту, який не надав відповідь на два питання одного з практичних завдань, відповідь щодо інших питань надана без необхідних обґрунтувань, з помилками, не в повному обсязі. При вирішенні практичних питань допущені суттєві помилки в оцінці ситуації та прийнятті рішення.

0 балів ставиться студенту, який не надав відповідь на питання одного з  практичних завдань контрольної (модульної) роботи.

Практичне заняття № 1 (тема № 2) – 2 год.

Тема: Діагностика загроз при забезпеченні безпеки
фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Сформувати у студентів вміння застосовувати методики діагностики загроз діяльності фінансово-кредитних установ у конкретних виробничих ситуаціях, надати їм практичні навички з аналізу та оцінки загроз фінансовій діяльності.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність використовувати набуті знання для діагностики загроз за визначеним алгоритмом; навички в індикації та вимірі загроз їх аналізі та оцінці; здатність робити об’єктивні висновки з аналізу і оцінки загрозливої ситуації.

Форми проведення заняття: Міні-кейс, практична робота за сценарієм виробничої ситуації.

Питання до практичного заняття:

 1. Практика у виявленні загроз за визначеними ознаками.
 2. Використання методик аналізу та оцінки загроз за сценарієм виробничої ситуації.
 3. Практика індикації та виміру загроз формування висновків щодо їх небезпечності.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Аудит безопасностифирмы: теория и практика. – М.: Академпроект, 2005.

Критерії оцінки участі студентів у практичному занятті

Всього на практичному занятті студент може отримати 4 бали. Така оцінка ставиться студенту, який має глибокі теоретичні знання процесу формування загроз фінансовій діяльності, ознак їх прояву та вміло застосовував зазначені знання при виявленні загроз за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, дотримувався визначеного алгоритму дій, а також ґрунтовно проводив аналіз і оцінку загроз та робив об’єктивні висновки з їх небезпечності.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 2 бали. Така оцінка ставиться у разі, коли студент на основі глибоких теоретичних знань з основ забезпечення інформаційної безпеки фінансово-кредитних установ, робив грамотні висновки за сценарієм виробничої ситуації, якісно розробляв інформаційні документи, висловлював і обґрунтовував слушні пропозиції щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку, приймав активну участь у діловій грі, при роботі у команді проявив лідерські якості, обґрунтовано презентував свою роботу.

1 бал ставиться тоді, коли студент має слабкі знання теорії загроз, не вміє використовувати наявні інформаційні джерела для їх поповнення, а від того і має суттєві труднощі у правильному виконанні завдань виробничої ситуації, аналізує і оцінює загрози під контролем викладача, не може зробити об’єктивні висновки щодо небезпечності загроз.

0 балів отримує студент, який не зміг виконати передбачену планом практичного заняття роботу або був відсутній на занятті.

Практичне заняття № 2 (тема № 4) – 2 год.

Тема: Захист інформаційних взаємовідносин в діяльності банку

Мета заняття: Надати студентам практику у виконанні інформаційних запитів правоохоронних органів та формуванні заходів захисту інформаційних інтересів банку у його договірних взаємовідносинах.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність орієнтуватись у інформаційному просторі банку, оцінювати загрози, які можуть формуватись у його інформаційних взаємовідносинах; здатність до роботи в колективі; вміння формувати оптимальні рішення у інформаційних взаємовідносинах з правоохоронними органами; навички у складанні інформаційних документів.

Форми проведення заняття: Ділова гра, презентація виконаної роботи.

Питання до практичного заняття:

 1. Практика складання інформаційних документів у інформаційних взаємовідносинах банку з правоохоронними органами.
 2. Формування пропозицій щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку у його договірних взаємовідносинах.
 3. Практика складання інформаційних довідок, повідомлень, прогнозів та інших документів.

Інформаційне забезпечення: Примостка Л. О., Чуб О. О., Зубок М. І. та ін. Банківські ризики. Монографія. – К.: КНЕУ, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у практичному занятті

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 2 бали. Така оцінка ставиться у разі, коли студент на основі глибоких теоретичних знань з основ забезпечення інформаційної безпеки фінансово-кредитних установ, робив грамотні висновки за сценарієм виробничої ситуації, якісно розробляв інформаційні документи, висловлював і обґрунтовував слушні пропозиції щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку, приймав активну участь у діловій грі, при роботі у команді проявив лідерські якості, обґрунтовано презентував свою роботу.

У 1 бал оцінюється робота студента, який не показав необхідних знань з теоретичних основ інформаційної безпеки, документи розробляв із суттєвими помилками, був неуважним до основних правил складання документів і формування заходів захисту інформаційних інтересів банку, при роботі у команді допускав пасивність, безініціативність та усувався від виконання колективної роботи, презентація своєї роботи викликала суттєві труднощі.

0 балів ставиться студенту, який не виконав жодного інформаційного документу самостійно, не міг надати пропозиції щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку, був пасивним чи конфліктним при роботі в команді або був відсутній на занятті.

Практичні заняття № 3 і № 4 (тема № 5) – 4 год.

Тема: Практика захисту кредитних операцій банку

Мета заняття: Надати студентам практику виконання роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення кредитної операції банку, використання наявних у них знань для вироблення заходів її захисту, сформувати правильну реакцію на виникнення загроз банку у ході проведення кредитної операції.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність об’єктивно оцінювати ситуацію при підготовці кредитної операції та виявляти потенційні загрози банку; здатність грамотно застосувати знання з теоретичних основ економічної безпеки для формування заходів захисту кредитної операції, здатність працювати в команді та приймати об’єктивні рішення.

Форми проведення заняття: Ділова гра, презентація виконаної роботи.

Питання до практичного заняття:

 1. Оцінка ситуації при підготовці кредитної операції.
 2. Практика виконання роботи з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника.
 3. Вироблення заходів захисту кредитної операції.
 4. Практика формування та обґрунтування пропозицій щодо забезпечення безпеки кредитної операції.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Міщенко В. І., Слов’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції. Підручник. – К.: Знання, 2007; Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у практичному занятті

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 2 бали.

4 бали ставиться у разі, коли студент виявив глибокі знання основ теорії економічної безпеки, на основі яких грамотно виконував роботу з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника, проводив розрахунки його кредитоспроможності, формував пропозиції щодо заходів захисту кредитної операції хоча при цьому і допускав несуттєві неточності, при презентації результатів роботи був переконливим, наполегливим у захисті своєї думки, працюючи у команді проявив лідерські якості, хоча не завжди був ініціативним.

У 1 бал може бути оцінено роботу студента, який не міг самостійно виконати хоча б окремі елементи роботи з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника та вироблення заходів захисту кредитної операції, при роботі у команді був пасивним, не мав власних пропозицій, презентацію результатів роботи виконати не міг.

0 балів ставиться, коли студент не виконав передбачену планом заняття роботу, не зміг знайти своє місце при роботі у команді, не мав презентаційного матеріалу або був відсутнім на занятті.

Практичне заняття № 5 (тема № 8) – 2 год.

Тема: Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

Мета заняття: Надати студентам практику виконання роботи банку щодо організації системи заходів захисту персоналу банку та його діяльності від негативного впливу екстремальних ситуацій, сформувати у студентів навички щодо їх поведінки в умовах дії уражаючих чинників екстремальних ситуацій.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність об’єктивно оцінювати екстремальну ситуацію та виявляти потенційні загрози банку у разі настання екстремальної ситуації; здатність грамотно застосувати знання з теоретичних основ безпеки для формування заходів захисту комерційної діяльності банку від дії уражаючих чинників екстремальної ситуації, здатність працювати в команді та приймати об’єктивні рішення.

Форми проведення заняття: Ділова гра, презентація виконаної роботи.

Питання до практичного заняття:

 1. Практика вироблення ефективної поведінки в умовах скоєння терористичного акту.
 2. Практика вироблення заходів захист від вражаючих факторів стихійного лиха.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів у практичному занятті

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 2 бали. Така оцінка ставиться у разі, коли студент на основі глибоких теоретичних знань з основ організації захисту банку від негативного впливу уражаючих факторів екстремальних ситуацій, робив грамотні висновки за сценарієм виробничої ситуації, обґрунтовував поведінку працівників банку в умовах скоєння терористичного акту та дії вражаючих факторів стихійного лиха, приймав активну участь у діловій грі, при роботі у команді проявив лідерські якості, обґрунтовано презентував свою роботу.

У 1 бал оцінюється робота студента, який не показав необхідних знань з теоретичних основ організації захисту банку від негативного впливу уражаючих факторів екстремальних ситуацій, у своїй відповіді студент допускав суттєві помилки, був неуважним до основних правил формування заходів захисту комерційної діяльності банку та його працівників в умовах дії вражаючих факторів екстремальних ситуацій, при роботі у команді допускав пасивність, безініціативність та усувався від виконання колективної роботи, презентація своєї роботи викликала суттєві труднощі.

0 балів ставиться студенту, який не виконав жодного завдання самостійно, не міг надати пропозиції щодо заходів захисту комерційної діяльності банку та його працівників в умовах дії уражаючих факторів екстремальних ситуацій, був пасивним чи конфліктним при роботі в команді або був відсутній на занятті.

4.3. Плани контактних занять для студентів
заочної форми навчання

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Структура контактних занять

Контактне заняття № 1 (теми № 1, № 2) – 2 год.

Тема: Формування загроз у діяльності фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Поглибити знання студентів з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ та розширити розуміння ними причин формування загроз на ринку фінансових послуг.

 

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність аналізувати умови діяльності фінансово-кредитних установ на вітчизняному ринку фінансових послуг; виявляти причини формування загроз в них для суб’єктів даного ринку; розширення базових знань з основ безпеки.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, дискусія по питаннях заняття, експрес-контроль знань студентів.

Питання міні-лекції:

 1. Суть та зміст безпеки, її мета і завдання; види безпеки та форми її організації.
 2. Принципи і способи організації безпеки, основні вимоги до безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Формування загроз в діяльності фінансово-кредитних установ: умови, причини та джерела.
 4. Шахрайство з фінансовими ресурсами, зловживання службовим становищем та крадіжки в фінансово-кредитних установах.

Питання до заняття:

 1. Умови організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ в Україні.
 2. Природа утворення загроз фінансовій діяльності та форми їх впливу на фінансово-кредитні установи.
 3. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство на ринку фінансово-кредитних послуг.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

Критерії оцінки участі студентів у занятті

         Максимальна оцінка, яку можна отримати на занятті – 2 бали, вона ставиться у разі коли студент на основі власного аналізу визначив і розкрив у ході дискусії особливості сучасних умов забезпечення безпеки у діяльності вітчизняних фінансово-кредитних установ, обґрунтував причини утворення загроз, які випливають із зазначених умов, ознаки загроз та вказав шляхи їх негативного впливу на діяльність фінансово-кредитних установ. До критерію даної оцінки відноситься активна поведінка студента на семінарі, висловлення ним своєї позиції по різних питаннях семінару або надання оцінки виступам інших студентів. Оцінка у 2 бали ставиться при наявності позитивного результату експрес-контролю.

         1 бал може отримати студент, який правильно відповідав на запитання викладача але участі в дискусії практично не приймав, його відповіді не носили творчого характеру, а були шаблонними та загальними, а також той студент, що отримав негативний результат експрес-контролю.

         0 балів ставиться у разі коли студент не приймав участі в дискусії, давав неправильні відповіді на запитання викладача, отримав негативний результат експрес-контролю або був відсутній на заняттях.

Контактне заняття № 2 (тема № 4) – 2 год.

Тема: Захист інформації в діяльності фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Поглибити знання студентів щодо організації захисту таємної та конфіденційної інформації в діяльності фінансово-кредитних установ, сформувати об’єктивне розуміння необхідності вжиття фінансово-кредитними установами заходів захисту їх інформаційного ресурсу в сучасних умовах.

 

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність визначати рівень таємності (конфіденційності) інформації за заданими критеріями; засвоєння базових знань з основ захисту інформації в діяльності фінансово-кредитних установ згідно чинного законодавства; здатність до вибору найбільш оптимального варіанту заходів захисту інформації з наданого переліку.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, дискусія, розв’язання проблемних завдань, експрес-контроль знань студентів.

Питання міні-лекції:

 1. Інформаційна безпека і її організація в діяльності банків, кредитних спілок та ломбардів.
 2. Захист банківської та комерційної таємниці.

Питання до заняття:

 1. Організація захисту банківської таємниці в діяльності банків.
 2. Умови та правила формування та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю фінансово-кредитних установ.
 3. Конфіденційна інформація, правила її визначення та захисту.

Інформаційне забезпечення: Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 60 – 62); Закон України «Про інформацію» (ст. 1, 20, 21); Цивільний Кодекс України (ст. 506 – 508); Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (Постанова НБУ № 267 від 14.07.2006 р., № 292 від 11.07.2012 р.); Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів на занятті

         Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 3 бали, вона ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат експрес-контролю, грамотно застосовував правові критерії при визначенні інформації, яка може бути віднесена до банківської чи комерційної таємниці або конфіденційної інформації, приймав обґрунтовані рішення при розв’язанні проблемних завдань, ефективно працював у змінних групах по вивченню заходів захисту інформації.

         2 бали ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат експрес-контролю, грамотно застосовував правові критерії при визначенні інформації, яка може бути віднесена до банківської чи комерційної таємниці або конфіденційної інформації, допускав незначні помилки при прийнятті рішень у розв’язанні проблемних завдавань, робота студента у змінних групах була результативною.

         1 бал може отримати студент, який отримав негативний результат за експрес-контролю, при визначенні категорії інформації допускав помилки, не завжди правильно орієнтувався у правових критеріях, при розв’язанні проблемних завдань його рішення були неповними або недостатньо обґрунтованими, його робота у змінних групах хоча і була результативною, але передача ним інформації іншим студентам була не завжди зрозумілою.

         0 балів ставиться у разі, коли студент незважаючи не неодноразові спроби так і не зміг визначити категорію інформації відповідно до правових критеріїв або ж свідомо ухилявся від такої роботи, не зміг вирішити жодного з проблемних завдань, проявляв пасивність при роботі у змінних парах, отримав негативний результат з експрес-контролю, а також у разі відсутності студента на заняттях.

Контактне заняття № 3 (тема № 5) – 2 год.

Тема: Організація забезпечення безпеки фінансових операцій

Мета заняття: Поглибити знання студентів з питань забезпечення економічної безпеки фінансово-кредитних установ, сформувати правильне розуміння процесу організації безпеки фінансових операцій, розвинути можливості студентів щодо об’єктивного сприйняття ними нової інформації з питань економічної безпеки.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до організації безпеки фінансових операцій банків відповідно до визначеного алгоритму; здатність до грамотної оцінки ситуації і вибору оптимальних рішень при організації економічної безпеки фінансово-кредитних установ; використання базових знань банківської справи при організації безпеки фінансових операцій банків.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, дискусія, вирішення ситуаційних вправ, експрес-контроль знань студентів.

Питання міні-лекції:

 1. Суть та зміст економічної безпеки, її структура та система.
 2. Захист матеріальних цінностей в діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Захист фінансових ресурсів та фінансових операцій.
 4. Фінансовий моніторинг і правила його проведення в діяльності фінансово-кредитних установ.

Питання до заняття:

 1. Структура процесу організації безпеки фінансових операцій.
 2. Правила роботи менеджера при організації безпеки фінансової операції.
 3. Організація взаємодії підрозділів банку при забезпеченні безпеки фінансових операцій.
 4. Забезпечення контролю дотримання режиму безпеки проведення фінансових операцій.
 5. Права та обов’язки працівників банку у процесі здійснення первинного фінансового моніторингу.
 6. Правила роботи працівників банку при проведенні моніторингу ознак сумнівних та незвичних операцій.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів на занятті

         Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 3 бали, яка ставиться за умов: студент показав глибокі знання процесу організації безпеки фінансових операцій, має об’єктивне розуміння змісту кожного із заходів процесу організації, ґрунтовно доводив свою точку зору щодо доцільності виконання роботи з організації безпеки відповідно до визначених правил, грамотно вирішував ситуаційні завдання, а також отримав позитивний результат з експрес-контролю.

2 бали може отримати студент, коли він показав глибокі знання процесу організації безпеки фінансових операцій та змісту його заходів, при вирішенні ситуаційних завдань допускав незначні помилки, а також отримав позитивний результат з експрес-контролю.

1 бал ставиться у разі, коли студент отримав негативний результат з експрес-контролю, має уявлення щодо суті процесу організації безпеки фінансових операцій та змісту його заходів, знає окремі правила роботи менеджерів з організації безпеки, вирішення ситуаційних вправ здійснює досить поверхнево або неграмотно.

0 балів отримує студент, який отримав негативний результат з експрес-контролю, не знає і не має уявлення щодо суті процесу організації безпеки фінансових операцій та змісту його заходів, для нього є невідомими правила роботи менеджерів з організації безпеки, не може вирішити ситуаційних вправ, або ж такий, що був відсутній на занятті.

Контактне заняття № 4 (тема № 7) – 2 год.

Тема: Система корпоративної безпеки у роботі з кадрами

Мета заняття: Поглибити знання студентів з основ кадрової безпеки: розширити їх уявлення про роботу фінансово-кредитних установ з персоналом; сформувати грамотне розуміння правил мотивації та режиму в системі кадрової безпеки.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до забезпечення безпечної поведінки при роботі в банку, толерантно сприймати особливості характеру колег, критично оцінювати свої дії у конфліктних ситуаціях; знання корпоративного підходу до забезпечення кадрової безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, робота в малих творчих групах, дискусія, експрес-контроль знань студентів

Питання міні-лекції:

 1. Забезпечення безпеки в роботі по комплектуванню фінансово-кредитної установи кадрами, контроль роботи персоналу.
 2. Мотивація та стимулювання праці, відповідальність за порушення правил безпеки і роботи.
 3. Профілактика і попередження порушень правил роботи, правопорушень і злочинів в кредитних установах.

Питання до заняття:

 1. Працівник фінансово-кредитної установи і вимоги до нього.
 2. Мотивація персоналу у формуванні системи корпоративної безпеки у роботі з кадрами.
 3. Режим і його роль у системі корпоративної кадрової безпеки.
 4. Безконфліктна поведінка персоналу і її забезпечення у системі корпоративної кадрової безпеки.

Інформаційне забезпечення: Кодекс законів про працю України; Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисних ситуациях. – М.: Питер, 2004; Самоукина Н. В. Незаменимый сотрудник и кадровая безопасность. – М.: Вершина, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012;Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Критерії оцінки участі студентів на занятті

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на занятті – 2 бали. Оцінка у 2 бали ставиться у разі, коли студент отримав позитивний результат з експрес-контролю, брав активну участь у презентації свого підходу до організації системи корпоративної кадрової безпеки і ґрунтовно її відстоював, аргументовано висловлював свою позицію до запропонованих підходів інших студентів.

1 бал може отримати студент, який має негативний результат з експрес-контролю, має свою думку щодо організації системи корпоративної безпеки в роботі з персоналом, доводить її переваги, але не приймає участі у дискусії з приводу аналізу інших підходів.

0 балів – студент отримав негативний результат з експрес-контролю, приймав опосередковану участь у роботі малих груп, не мав ніяких власних пропозицій, не підтримував дискусію з приводу аналізу та оцінки підходів, вироблених іншими студентами до організації системи корпоративної безпеки у роботі з персоналом, або був відсутнім на занятті.

Контактне заняття № 5 – 2 год.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна
робота (по всім темам курсу)

Мета заняття: Перевірити знання студентів з основ безпеки діяльності кредитних установ, умов і правил її організації; щодо заходів попередження і протидії загрозам діяльності фінансово-кредитних установ; щодо заходів забезпечення інформаційної безпеки в діяльності кредитних установ; основних заходів безпеки кредитно-фінансових операцій та їх технологій; щодо заходів кадрової безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до розв’язання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

Форми проведення заняття: Контроль знань студентів у вигляді підготовки письмової роботи

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.

Критерії оцінки комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи

Комплексна аудиторна самостійна робота містить два практичних завдання, що ідентичні за змістом практичним завданням, які є складовими екзаменаційного білету (4, 5 завдання). Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за шкалою у 0–2- 3–4–5 балів за кожне з двох завдань.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент за одне завдання – 5 балів. Оцінка у 5 балів ставиться тоді, коли повністю виконане завдання, в якому надана ґрунтовна відповідь на всі питання завдання.

4 бали може отримати студент за одне завдання, коли він розкрив в повному обсязі питання завдання, однак при цьому допустив недоліки щодо необхідного обґрунтування відповіді.

3 бали ставиться тоді, коли повністю виконане завдання, однак робота містить істотні недоліки щодо обґрунтування виконаного завдання.

2 бали студент може отримати за неповне виконання письмового завдання та при наявності суттєвих помилок.

1 бал студент може отримати за неповне виконання письмового завдання та відсутності обґрунтування відповіді.

0 балів ставиться у разі коли студент не виконав зазначеного завдання.

Контактне заняття № 6 (теми № 1, № 2) – 2 год.

Тема: Діагностика загроз при забезпеченні безпеки
фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Сформувати у студентів вміння застосовувати методики діагностики загроз діяльності фінансово-кредитних установ у конкретних виробничих ситуаціях, надати їм практичні навички з аналізу та оцінки загроз фінансовій діяльності.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність використовувати набуті знання для діагностики загроз за визначеним алгоритмом; навички в індикації та вимірі загроз їх аналізі та оцінці; здатність робити об’єктивні висновки з аналізу і оцінки загрозливої ситуації.

Форми проведення заняття: Міні-кейс, практична робота за сценарієм виробничої ситуації.

Питання до заняття:

 1. Практика у виявленні загроз за визначеними ознаками.
 2. Використання методик аналізу та оцінки загроз за сценарієм виробничої ситуації.
 3. Практика індикації та виміру загроз формування висновків щодо їх небезпечності.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Ярочкин В. И., Бузанова Я. В. Аудит безопасностифирмы: теория и практика. – М.: Академпроект, 2005.

Контактне заняття № 7 (тема № 4) – 2 год.

Тема: Захист інформаційних взаємовідносин в діяльності банку

Мета заняття: Надати студентам практику у виконанні інформаційних запитів правоохоронних органів та формуванні заходів захисту інформаційних інтересів банку у його договірних взаємовідносинах.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність орієнтуватись у інформаційному просторі банку, оцінювати загрози, які можуть формуватись у його інформаційних взаємовідносинах; здатність до роботи в колективі; вміння формувати оптимальні рішення у інформаційних взаємовідносинах з правоохоронними органами; навички у складанні інформаційних документів.

Форми проведення заняття: Ділова гра, презентація виконаної роботи.

Питання до заняття:

 1. Практика складання інформаційних документів у інформаційних взаємовідносинах банку з правоохоронними органами.
 2. Формування пропозицій щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку у його договірних взаємовідносинах.
 3. Практика складання інформаційних довідок, повідомлень, прогнозів та інших документів.

Інформаційне забезпечення: Примостка Л. О., Чуб О. О., Зубок М. І. та ін. Банківські ризики. Монографія. – К.: КНЕУ, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Контактне заняття № 8 (тема № 5) – 2 год.

Тема: Практика захисту кредитних операцій банку

Мета заняття: Надати студентам практику виконання роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення кредитної операції банку, використання наявних у них знань для вироблення заходів її захисту, сформувати правильну реакцію на виникнення загроз банку у ході проведення кредитної операції.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність об’єктивно оцінювати ситуацію при підготовці кредитної операції та виявляти потенційні загрози банку; здатність грамотно застосувати знання з теоретичних основ економічної безпеки для формування заходів захисту кредитної операції, здатність працювати в команді та приймати об’єктивні рішення.

Форми проведення заняття: Ділова гра, презентація виконаної роботи.

Питання до заняття:

 1. Оцінка ситуації при підготовці кредитної операції.
 2. Практика виконання роботи з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника.
 3. Вироблення заходів захисту кредитної операції.
 4. Практика формування та обґрунтування пропозицій щодо забезпечення безпеки кредитної операції.

Інформаційне забезпечення: Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Міщенко В. І., Слов’янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції. Підручник. – К.: Знання, 2007; Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2008.

Критерії оцінки участі студентів на заняттях

Оцінювання знань студентів за контактними заняттями № 7 – 9 проводиться за такими критеріями.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент на заняттях – 5 балів. Така оцінка ставиться у разі, коли студент на основі глибоких теоретичних знань з основ забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ робив грамотні висновки за сценарієм виробничих ситуацій, якісно розробляв відповідні документи, висловлював і обґрунтовував слушні пропозиції щодо заходів захисту інформаційних та фінансових інтересів банку, приймав активну участь у діловій грі, при роботі у команді проявив лідерські якості, обґрунтовано презентував свою роботу.

4 бали може отримати студент, який вміє застосовувати наявні знання для виявлення загроз діяльності фінансово-кредитних установ, для формування відповідних документів і вироблення заходів захисту інформаційних та фінансових інтересів банку, але допускає при цьому незначні помилки, при роботі у команді був толерантним, організованим і безконфліктним, переконливо робив презентацію своєї роботи.

3 бали ставиться за роботу студента, який розробляв інформаційні документи та розробляв заходи захисту інформаційних та фінансових інтересів банку не на основі знань основ теорії інформаційної та економічної безпеки, а за допомогою власної інтуїції, в документах допускав помилки, при роботі в команді не проявляв ініціативи та прагнув виокремити свою частку роботи не допускаючи при цьому конфліктної ситуації, при презентації своєї роботи був недостатньо переконливим.

У 2 бали оцінюється робота студента, який не показав необхідних знань з теоретичних основ безпеки фінансово-кредитних установ, в тому числі і інформаційної та економічної безпеки, документи розробляв із суттєвими помилками, був неуважним до основних правил складання документів і формування заходів захисту інформаційних та фінансових інтересів банку, при роботі у команді допускав пасивність, безініціативність та усувався від виконання колективної роботи, презентація своєї роботи викликала суттєві труднощі.

У 1 бал може бути оцінено роботу студента, який не міг самостійно виконати хоча б окремі елементи роботи щодо виявлення загроз діяльності фінансово-кредитних установ, щодо інформаційно-аналітичного дослідження позичальника та вироблення заходів захисту фінансових інтересів банку, при роботі у команді був пасивним, не мав власних пропозицій, презентацію результатів роботи виконати не міг.

0 балів ставиться, коли студент не виконав передбачену планом занять роботу, не зміг знайти своє місце при роботі у команді, не мав презентаційного матеріалу або був відсутнім на заняттях.

 1. a.        Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в  перед сесійний період (з врахуванням днів заочника)

У даному розділі визначається порядок виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в період до сесії з врахуванням днів заочника.

Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з науки «Безпека фінансово-кредитних установ» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС з науки «Безпека фінансово-кредитних установ» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Обов’язкове завдання:

Обов’язковим завданням є письмовий звіт по кожній із тем науки, що виконується самостійно відповідно до програми науки та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС. Письмовий звіт по кожній із тем науки оцінюється максимально у 20 балів.

20 балів може бути оцінено повністю виконане завдання, в якому надана ґрунтовна відповідь на всі питання.

15 балів ставиться коли студентом надано відповідь не менше ніж на 60% питань, із передбачених переліком завдань для самостійного опрацювання, питання розкриті в повному обсязі та містять необхідні обґрунтування.

10 балів оцінюється робота студентів, які виконали завдання для самостійного опрацювання без належного обґрунтування, матеріал для обґрунтування відповіді надали з одного джерела, без творчого підходу. У відповідях присутні несуттєві помилки. Такою ж кількістю балів може бути оцінена роботу студентів, які надали відповіді лише на 40% питань з необхідного переліку завдань.

5 балів студент отримує за неповне виконання завдань самостійної роботи при умові, що ним надано відповіді на не менше ніж 30% питань з переліку завдань для самостійного опрацювання. У таку ж суму балів може бути оцінено виконання завдань для самостійного опрацювання при наявності суттєвих помилок в не більше ніж 50% питань.

0 балів ставиться у разі коли студенти не виконали зазначених завдань.

Вибіркові завдання:

Вибіркові завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС.

За виконання таких завдань студенти заочної форми навчання можуть отримати 5 балів.

Виконані роботи оцінюються наступним чином:

5 балівможуть отримати студенти, роботи яких виконані у відповідності до загальновстановлених вимог і надані у визначений викладачем термін. Зміст робіт характеризується високим рівнем самостійності, грамотним обґрунтуванням, мають місце приклади та висновки авторів.

4 бали студенти отримують за виконані роботи, які відповідають загальновстановленим вимогам. В змісті роботи допущено незначні помилки, однак сама робота виконана студентом характеризується достатнім рівнем самостійності, відповідним обґрунтуванням з використанням прикладів та висновків авторів.

У 3 бали оцінюються роботи, які в основному відповідають загальновстановленим вимогам, але у роботах відсутні ґрунтовні висновки, матеріали робіт не вказують на самостійність їх розробки авторами, допускаються деякі неточності та помилки. Роботи надані викладачу з порушенням визначених ним термінів.

2 бали студенти отримують за повністю виконані роботи, але в яких допущені значні порушення встановлених вимог, в обґрунтуванні допускаються помилки та неточності, роботи надані с суттєвим порушенням встановлених викладачем термінів.

1 бал ставиться коли виконані роботи не мають ознак самостійного їх виконання авторами, допускають суттєві помилки. У роботах відсутні власні висновки авторів, вони надані з суттєвим порушенням встановлених термінів.

0       балів ставиться коли роботу не виконано.

 

5.      САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентами під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Метою самостійної роботи є поглиблення і закріплення знань та навичок отриманих у ході аудиторних занять, вироблення вмінь вести активний пошук нових знань, працювати з навчальною, науковою та методичною літературою і правовими актами. Самостійна робота сприяє виробленню у студентів таких якостей як організованість, ретельність, творчість, винахідливість, оптимальне планування та використання свого робочого часу.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і оцінка виконання зазначених завдань самостійної роботи студентів, включаються до Карти самостійної роботи студентів.

         Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації самостійної роботи студентів і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи та завдання, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни “Безпека фінансово-кредитних установ”, планові терміни їх виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань.

         Студенти, що приступають до опанування дисципліни “Безпека фінансово-кредитних установ”, на перших заняттях повинні бути проінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з економічної дисципліни – обов’язкових та вибіркових завдань, термінах їх виконання, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету “Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, в структуру яких включена Карта СРС.

         Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові.

 

         До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час опанування дисципліни.

         До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни, обов’язкові і вибіркові завдання та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту СРС із “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщені на сайті університету, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Самостійна робота студентів здійснюється відповідно до навчального плану дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ». Вона включає чотири види: підготовку до аудиторних занять; пошуково-аналітичну роботу; наукову роботу; практичні тренінги, педагогічну практику, навчальну, виробничу та переддипломну практику.

Самостійна робота студентів може включати різні форми, які визначаються робочою навчальною програмою залежно від мети та змісту дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ», зокрема:

–     опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

–     вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

–     виконання домашніх завдань;

–     підготовка до семінарських (практичних) та контактних занять;

–     підготовка до поточного контролю;

–     систематика вивчення матеріалу дисципліни перед складанням іспиту;

–     аналіз конкретної виробничої ситуації;

–     виконання індивідуальних завдань.

Планування самостійної роботи здійснюється відповідно до її обсягу та розкладу занять на семестр. З метою недопущення перевантаження студента навчальною роботою слід скласти відповідний план-графік самостійної роботи на весь семестр з урахуванням часу, необхідного для підготовки до поточних занять. Аналіз розкладу занять при складанні плану-графіку дозволить вивчити найбільш завантажені підготовкою до поточних занять місяці і тижні, приблизний обсяг роботи для виконання найбільш трудомістких навчальних завдань і орієнтовний обсяг часу, який необхідно для цього передбачити. При плануванні роботи насамперед слід визначити найбільш важливі заняття, підготовка до яких буде вимагати великих витрат часу і праці, напруженої творчої роботи (самостійне вивчення матеріалу, визначеного робочою програмою, підготовка до семінарів, практичних занять). Наприклад, підготовку до семінарських занять необхідно планувати з таким розрахунком, щоб завершити її за 2 – 3 дні до самого заняття, тобто мати резерв часу на випадок непередбачених обставин та виконання додаткової роботи (опрацювання інформаційних джерел), яка може виникнути напередодні семінарських занять.

Особливу увагу при плануванні самостійної роботи слід приділити визначенню оптимальних витрат часу, необхідного для виконання різного роду завдань і підготовки до занять. Тут доцільно орієнтуватись насамперед на свій власний досвід та рекомендації стосовно норм часу, необхідного для вивчення або конспектування різних літературних джерел. З часом студенти напрацьовують певні навички і їм, як правило, стає відомо скільки часу кожен із них може витрачати для виконання відповідних завдань.

Для того, щоб складений  план-графік ретельно виконувався, а  самостійна

робота була продуктивною, студент повинен вибрати оптимальні умови роботи: читальний зал бібліотеки, аудиторія вузу, консультація викладача, робота з комп’ютером чи робота вдома. За будь-яких умов робоче місце має забезпечувати ефективне використання часу і результативність виконання тих чи інших завдань.

Ураховуючи специфіку підготовки студентів важливою складовою їх самостійної роботи є робота з інформаційними джерелами, особливо літературою.

Робота з інформаційними джерелами починається з їх підбору. Насамперед, слід звернути увагу на перелік таких джерел, наданий викладачем під час лекційних занять та визначений до кожної із тем в робочій програмі економічної дисципліни. Але такий підхід може бути доречним при підготовці до поточних занять, а при виконанні вибіркових завдань студенти здебільшого підбирають інформаційні джерела самостійно. Тут не слід надіятись, що необхідний матеріал може бути викладено в одному-двох джерелах. Як правило, потрібно буде переглянути значну частину правових актів, навчальної та наукової літератури, інформаційних матеріалів з електронних джерел. Тому насамперед при підборі інформаційних джерел слід окреслити межі пошуку, які обумовлюються темою заняття (завдання). Надалі підбір може вестись за назвами джерел, їх анотаціями, каталогами, довідниками, переліком інформаційних джерел, наведених у роботах з близьких тем. Пошук інформаційних джерел варто починати з нових публікацій, виданих останнім часом, а потім поступово переходити до тих, які видано в попередні роки, в тому числі і користуючись посиланнями, викладеними в нових джерелах.

У ході самостійної роботи не обійтись без інформаційних видань, метою яких є оперативна інформація як про самі джерела (публікації), так і найсуттєвіші моменти їх змісту. Нині випуск інформаційних видань здійснюють Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрНТЕІ), Книжкова палата України, центральні наукові бібліотеки, Інститут реєстрації інформації НАН України (електронна газета «Все всім», реферативний журнал «Джерело»), служби науково-технічної інформації міністерств і відомств та відповідних наукових установ. Крім того, значний обсяг матеріалу можна знайти на сайтах мережі Інтернет та у різного роду довідниках.

Достатньо інформаційних джерел з питань безпеки підприємницької діяльності мають міські бібліотеки (Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України» та бібліотеки вузів розташованих в м. Києві). Важливу інформацію можна отримати з спеціалізованих періодичних видань: журнал «Бизнес и безопасность», «Інформація та безпека», «Вісник Національного банку України», Збірник наукових праць Університету КРОК «Зовнішня торгівля. Економічна безпека», Збірник наукових праць Львівського державного університету внутрішніх справ «Науковий вісник. Серія економічна» та ін.

Усі підібрані джерела слід переглянути з метою визначення того, якою мірою вони можуть бути використані для самостійної роботи. Перегляд здійснюється через ознайомлення зі змістом відповідної роботи, особливу увагу слід звернути на вступ і висновки, окремі сторінки роботи, схеми, таблиці та ін. Інколи такий перегляд змусить читача уважніше прочитати окремі місця того чи іншого джерела, а також дасть змогу визначити, які джерела треба використати як головні при виконанні завдань, які тільки частково, а від яких слід відмовитись взагалі. Перегляд джерел бажано супроводжувати необхідними нотатками, які у майбутньому можуть бути використані студентом, у тому числі і для виконання інших завдань.

Вивчення інформаційних джерел після їх перегляду необхідно починати з правових актів, якими регулюються ті чи інші види діяльності, і лише потім прочитати коментар щодо них. Після цього слід звернутись до навчальної літератури, наукових та фахових джерел.

Вивчаючи основні інформаційні джерела доцільно занотувати окремі їх положення або записати власну думку стосовно питань, викладених у тому чи іншому джерелі. Нотування можна здійснювати у вигляді відповідних схем, а з окремих питань можна зробити узагальнений висновок. Це дозволить глибше усвідомити ту чи іншу думку та скоріше обновити в пам’яті матеріал, який записано у такий спосіб при повторному ознайомленні з ним.

У деяких випадках студенти під час лекцій спеціально ведуть конспект тільки на одній сторінці робочого зашита з тим, щоб у процесі самостійної роботи доповнити його інформацією з інших джерел та власною думкою.

Якщо в роботі, яка виконується студентом, буде використана певна частина матеріалу, викладеного в тому чи іншому джерелі або буде наведена якась цитата чи здійснюватимуться посилання на певні висновки, у такому разі слід вказати вихідні дані джерела: автор, назва видання, статті, повідомлення, місце, рік видання та видавництво, сторінка, на якій викладено даний матеріал.

Приступаючи до роботи з книгою слід спочатку ознайомитись з її матеріалом вцілому: змістом, анотацією, вступом і висновками шляхом швидкого перегляду. Такий перегляд дозволить отримати уявлення про зміст книги. У разі коли книга вцілому чи певні її розділи зацікавила читача, можна перейти до уважного вивчення матеріалів її розділів, параграфів. Це досить важлива частина роботи по оволодінню книжним матеріалом.

Тут слід розуміти, що читаючи книжний матеріал головне зрозуміти основну думку, яку автор прагнув передати викладаючи текст. Читаючи книгу необхідно бути не тільки уважним, а і володіти певними прийомами, такими як: виділення смислових опорних пунктів, антиципація (передбачення логіки розвитку думки автора) і запис.

Виділення смислових опорних пунктів – поділ тексту на частини, їх смислове групування поглиблює розуміння та полегшує у наступному запам’ятовування матеріалу. Опорою розуміння може бути все що швидко запам’ятовується або що випливає як пов’язане з ним. Це можуть бути слова, додаткові деталі, визначення, приклади, ілюстрації і т. п. Будь-яка асоціація у цьому випадку можу бути опорою.

Розуміння тут полягає у тому, щоб сприйняти основні ідеї тексту, значимі слова, фрази. Таким чином, текст звужується до коротких, суттєвих формулювань центральним, змістом яких є головне поняття. Асоціюючи поняття між собою можна утворити логічну ланку ідеї, що і є суттю розуміння тексту. Тобто, цей прийом являє собою певне «фільтрування» і сжимання тексту без втрати його основи.

Для подальшого усвідомлення матеріалу книги використовується другий прийом – антиципація: смислова здогадка. Антиципація – психологічний процес орієнтації на передбачення майбутнього. Такий процес заснований на знаннях логіки розвитку події, засвоєнні аналізу розвитку ознак. Для використання даного прийому необхідно виключити можливість відволікання від читання книги і забезпечити продуктивне усвідомлення матеріалу, який читається. У такому разі читач у більшому ступені спирається на зміст тексту вцілому, ніж на значення окремих слів. Головне – усвідомлення ідеї, виявлення основного задуму автора. Використовуючи антиципацію читач може по декількох словах уловити фразу, а по декількох фразах – суть абзацу або навіть сторінки. Тому ніколи не слід обходити складні місця тексту книги. Їх треба читати у повільному темпі, а то по декілька разів, щоб вловити зв'язок окремих слів, фраз, прикладів з головною ідеєю автора.

Про нотування прочитаного тексту уже говорилось вище, але у контексті прийомів читання слід звернути увагу на основні форми запису:

 1. Дослівне переписування окремих фраз, абзаців як цитат для підтвердження аргументування авторської думки. Така форма використовується тоді, коли неможливо виписати думку автора своїми словами ризикуючи втратити її суть. Цитати не можуть бути довільно викладені і вимагають однозначного повторення у записі тексту автора. Посилання на цитату має містити: джерело, автора, місце і рік видання, назву видавництва, сторінку, з якої взято текст.
 2. Тези тексту. Тези при нотуванні тексту – це запис окремих положень, які містять суть певної частини тексту. Як правило, в таких частинах викладається (доводиться) основна думка автора, або робиться певний висновок чи пропозиція. Тези завжди повинні носити суттєвий характер, мати логіку доказів, обґрунтувань.
 3. Конспект тексту – дослівне переписування важливих частин тексту книги. В той же час конспект – це не списування. Засвоєні думки слід записувати своїми словами, викладати (ілюструвати) схемами, таблицями і т. і. Конспект – це систематизований, логічно зв’язаний запис, який включає план, тези, окремі фрази, цитати, виписки.

У конспекті можуть міститись думки студента щодо його відношення до позиції автора книги, або ж думки інших авторів, які по даному питанню висловлюють альтернативні думки чи підходи.

Самостійна робота студентів з підготовки до занять на відміну від виконання інших завдань, має певні особливості.

Насамперед особливостями характеризується підготовка до семінарських занять, яка ведеться відповідно до плану семінару. Підготовку до семінару слід починати з перегляду конспекту лекцій, за необхідності – доопрацювати його. Таке доопрацювання дасть змогу повніше усвідомити основний зміст теми семінару. Крім того, робота повинна здійснюватися конкретно по кожному з питань семінару, для чого вивчається рекомендована література та готуються тези виступів. При цьому питання семінару можуть розбиватись на дрібніші і щодо них може вестись певна дискусія.

При  підготовці  до  розгляду   конкретного  питання   семінару   можна

рекомендувати такий алгоритм роботи: вивчення вимог правових норм, якими регламентується відповідний вид діяльності, досвіду та стану розробки даного питання безпосередньо у практиці роботи суб’єктів господарювання чи державних органів; використовуючи матеріали інформаційних джерел, слід установити, як у них розкривається суть питання та яке дається обґрунтування; для виявлення існуючих точок зору доцільно звернутись до наукової літератури, у разі можливості – до іноземного досвіду; згадати, як це питання висвітлювалось викладачем під час лекції; порівнюючи та узагальнюючи дані всіх джерел визначатися з власною точкою зору  та її обґрунтуванням.  По  кожному зі складових такої роботи слід

підготувати відповідні тези, з якими студент може виступати під час семінару.

За будь-яких умов більш продуктивній та ефективній самостійній роботі студентів з усіх дисциплін може сприяти наступний алгоритм роботи:

 1. Закріплення знань отриманих на лекції. У день, коли читалася лекція, слід переглянути матеріали підручників, посібників та інших джерел, в яких подано інформацію по темі лекції. Особливу увагу слід приділяти таким виданням як «Безпека банківської діяльності» (автори Зубок М. І., Яременко С. М.), «Безпека бізнесу» (автори Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М.), навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Безпека банківської діяльності» (автор Зубок М. І.), в яких навчальний матеріал подано у вигляді опорних схем. Тут необхідно звернути увагу на опорні схеми з відповідної теми, які викладені у відповідному навчально-методичному посібнику, зіставити їх із записами зробленими під час лекції, та по пам’яті доповнити їх матеріалом, викладеним викладачем. Доцільно також записати власні міркування та інші точки зору стосовно питань теми.
 2. Вивчення навчального матеріалу за інформаційними джерелами. Перш ніж розпочати роботу з інформаційними джерелами доцільно звернутись знову ж таки до відповідного посібника, схем та до власного конспекту і відновити в пам’яті зміст лекції. Працюючи з інформаційними джерелами, слід пам’ятати, що опорні схеми є певним орієнтиром, який вказує, на що необхідно звернути увагу, у якій послідовності слід розглядати ті чи інші питання. Крім того, інформацію, отриману з інформаційних джерел бажано також подавати у конспектах у вигляді опорних схем, виконаних студентами самостійно. Такий підхід допомагає краще запам’ятати та менше витрачати часу на вивчення теми.
 3. Засвоєння та запам’ятовування навчального матеріалу. Після виконання перших двох правил роботи з інформаційними джерелами слід звернутись до власного конспекту, доповненого матеріалами за результатами попередньої роботи. Тут необхідно ще раз уважно переглянути їх, усвідомити та зробити спробу відтворити певні частини матеріалу у вигляді опорних схем на чистому аркуші паперу по пам’яті. Відтворюючи той чи інший елемент опорної схеми, дуже важливо уявити його зміст, тобто відновити в пам’яті інформацію, отриману на лекції, з інформаційних джерел та сформувати власну думку стосовно даного питання або його складових.

Після відтворення схеми слід порівняти її з оригіналом, викладеним у посібнику, за наявності помилок необхідно проаналізувати їх та ще раз відтворити по пам’яті всю опорну схему. Тут слід звернути увагу на послідовність та взаємозв’язок матеріалу, викладеного у схемі, оскільки механічне вивчення опорної схеми не забезпечить усвідомленого оволодіння навчальним матеріалом і не збереже його надовго у пам’яті студента.

Таким чином, самостійна робота є нелегкою працею студента і ефективність її результату значною мірою залежатиме від наполегливості та активності студента, вміння правильно організовувати таку роботу під час навчання у вищому закладі освіти.

Відповідно до Карти самостійної роботи студентів вибіркова частина завдань містить такі види робіт: підготовка аналітичних звітів, підготовка наукових статей, пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою, аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки, участь у конференціях. У останньому випадку студенти розробляють тези виступу по темі конференції з врахуванням тематики економічної дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ». Вид роботи, її тему (напрямок) студенти обирають самостійно. У встановлений термін  виконану  роботу  у відповідності до  викладених у даних рекомендаціях правил, студенти надають викладачу для оцінки.

Наукові статті розроблюються відповідно до наступних вимог:

–     обсяг статті – до 8 сторінок машинописного тексту, надрукованого з одного боку білого паперу формату А4 за допомогою комп’ютера шрифтом TimesNewRoman з розміром шрифту 14 через півтора міжрядкових інтервали (до 28 рядків на аркуші) з додержанням поля таких розмірів: ліве, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Вимоги до розміру та інтервалів шрифту відносяться до всього матеріалу (тексту, заголовку, літератури, тощо). Нумерація сторінок – внизу сторінки праворуч;

–     посилання в тексті робляться в квадратних дужках на номер у списку літературі, який розміщається у кінці статті. Список літератури повинен складатися по мірі посилання на джерело. Джерело в мережі Інтернет (http://   www. Nnn. Com тощо)  повинно супроводжуватись назвою джерела (організації, компанії, Інтернет-видання тощо) та (у відповідних випадках) назвою публікації та прізвищем автора, що йде на початку тексту такого джерела у списку. Наприклад: 7. Національний банк України. Сайт в мережі Інтернет. – www. Hank.gov.ua; 4. Иванов В. Проблеми секюритазації. // Украінська Правда. – www. Pravda.com.ua/ 3234.htmI.

–     мова статті – виключно українська.

Зміст статті повинен мати такі необхідні елементи (елементи логічно вписуються у текст роботи і не виділяються окремими підзаголовками):

–          постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями у сфері безпеки банківської діяльності;

–          аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

–          формулювання мети статті (постановка завдання);

–          виклад основного матеріалу статті з обґрунтування точок зору автора, його пропозицій та висновків;

–          загальні висновки з розгляду теми статті.

Стаття   може   бути  ілюстрована  1-2 таблицями,  схемами,   діаграмами,

графіками.

Аналітичні звіти готуються за матеріалами відкритих інформаційних джерел  відповідно до обраної тематики. У якості джерел може бути використано публікації у пресі, наукових виданнях, матеріали мережі Інтернет, інших видань. Для орієнтації студентів нижче наводяться напрямки, за якими вони мають формувати теми аналітичних звітів відповідно до яких і підбираються публікації.

Студенти в межах визначеного напрямку здійснюють пошук актуальних з їх точки зору публікацій, формують коротку анотацію кожної з публікацій та надають власну оцінку змісту публікацій.

Анотація публікації має займати не більше ніж 0,5 сторінки формату А4 комп’ютерного тексту.

Кожна публікація має отримати оцінку з точки зору її актуальності та цінності. При оцінці змісту публікації доцільно зазначити, наскільки актуальним є питання публікації, як глибоко і професійно воно викладено, чи всі елементи певного виду, форми безпеки розглядаються в ньому, чи може бути використано цей матеріал у практичній діяльності.

Огляд публікацій завершується висновком, в якому студент зазначає, наскільки об’єктивно автори оцінюють ситуацію, що склалася у сфері безпеки банківської діяльності, і як сприймаються їх думки та пропозиції, викладені в публікаціях, чи мають вони практичне спрямування чи лише мають теоретичний або полемічний характер. Студенти у висновку дають своє бачення стану та розвитку розглянутих в публікаціях питань або взагалі напряму сфери безпеки банків. Загальний обсяг аналітичного звіту має складати 5-7 сторінок комп’ютерного тексту. Звіт має містити аналіз не менше як трьох публікацій. Останні обираються з тих, що опубліковані в поточному чи минулому (не пізніше) роках.

Щодо кожної із публікацій обов’язково зазначається назва публікації, автор, де опубліковано (якщо Інтернет – то називається сайт), рік публікації.

Пошук та огляд літературних джерел здійснюється студентами за визначеною у навчальній програмі проблематикою. Студенти здійснюють пошук та підбір літературних джерел (навчальних видань, статей у наукових, науково-методичних збірниках, наукових журналах, електронних виданнях, матеріалах конференцій і т. і.), вивчають їх та здійснюють їх реферування (кроткий виклад змісту на 1 – 2 стор.). Викладений зміст джерел має містити основну ідею публікації та найбільш важливі моменти, якими обґрунтовується авторами дана ідея. Для виконання завдання необхідно здійснити реферування не менше як 7 – 10 літературних джерел. Реферування обов’язково має завершуватись коротким (1 – 1,5 стор.) висновком автора, в якому він дає оцінку публікаціям відповідно до визначеної проблематики.

Аналіз конкретної виробничої ситуації здійснюється на підставі відомих студенту фактів, подій, які мали місце у певних фінансово-кредитних установах або під час роботи (практики) студента. Аналіз проводиться з точки зору забезпечення безпеки діяльності установ. У аналізі має міститись короткий опис ситуації, дату та місце, в яких вона відбувалась, опис дій представників фінансово-кредитних установ, їх клієнтів, інших осіб та організацій, результат таких дій і висновок автора, у якому він дає власну оцінку подіям, фактам, рішенням та діям відповідних осіб, суб’єктів. Аналіз має містити 10 – 15 стор., бути ґрунтовним та оцінюватись з правових позицій, інтересів суб’єктів, а також а також мети та завдань безпеки.

Студенти можуть запропонувати інші види завдань, зокрема аналіз досвіду застосування (впровадження) нових форм та методів забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ, у тому числі і в зарубіжних країнах, які в обов’язковому порядку обговорюються і погоджуються з викладачем і носять індивідуальний характер.

Виконання завдань самостійної роботи здійснюється в період опанування дисципліни. Виконані роботи студентами денної форми навчання надаються не пізніше ніж за 2 дні до останнього семінарського (практичного) заняття. Надані роботи оцінюються у першому варіанті без їх переробки або доповнення. Роботи, подані не в установлені терміни не розглядаються і не оцінюються. Виконані роботи студентами заочної форми навчання надаються в міжсесійний період навчання.

Тематика наукових публікацій

 

 1. Перспективи розвитку безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 2. Проблеми організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ в Україні.
 3. Небезпеки і загрози діяльності фінансово-кредитних установ в умовах поширення глобалізаційних процесів.
 4. Тенденції розвитку економічних умов забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ.
 5. Аналіз стану захисту банківської таємниці в сучасних умовах розвитку банківської системи України.
 6. Характеристика професійної здатності персоналу фінансово-кредитних установ забезпечувати безпеку їх діяльності.
 7. Характеристика сучасних взаємовідносин фінансово-кредитних установ зі своїми клієнтами.
 8. Охорона банків: стан, проблеми та тенденції розвитку.
 9. Формування загроз діяльності фінансово-кредитних установ: українські особливості.
 10. Український феномен банківської злочинності: причини та тенденції.
 11. Перспективи забезпечення економічної безпеки фінансово-кредитних установ.
 12. Проблеми забезпечення безпеки банків на фондовому ринку.
 13. Рейдерство в банківській системі: стан і перспективи.
 14. Конкурентоспроможність фінансово-кредитних установ як елемент захисту їх діяльності.
 15. Достатність капіталу банків як елемент їх безпеки.
 16. Проблеми і перспективи повернення кредитної заборгованості банків в умовах економічної кризи.
 17. Фінансовий моніторинг у боротьбі фінансово-кредитних установ з легалізацією незаконно отриманих коштів.
 18. Інформаційні ресурси фінансово-кредитних установ, проблеми їх формування та шляхи використання.
 19. Забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ в умовах загрози виникнення екстремальної ситуації.
 20. Організація захисту інформації банку в умовах проведення щодо нього заходів недобросовісної конкуренції.
 21. Персонал – «п’ята колона» у фінансово-кредитній установі.

Напрямки, за якими обираються теми міні-презентацій

 1. Забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ в умовах кризи.
 2. Безпека кредитної діяльності банків.
 3. Безпека операцій банків з цінними паперами.
 4. Безпека пластикового бізнесу банків.
 5. Проблеми охорони фінансово-кредитних установ.
 6. Організація інформаційної безпеки у фінансово-кредитних установах.
 7. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ.
 8. Управління безпекою діяльності фінансово-кредитних установ.
 9. Інформаційне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ.
 10. Проблеми фінансової безпеки фінансово-кредитних установ.
 11. Особливості економічної безпеки фінансово-кредитної установи.

Перелік окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання

 1. Сучасний стан забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ.
 2. Національна безпека і безпека банківського бізнесу: тенденції і перспективи.
 3. Охоронний бізнес і його вплив на безпеку фінансово-кредитних установ.
 4. Законодавство у сфері захисту інтересів фінансово-кредитних установ.
 5. Проблеми інформаційної безпеки в Україні.
 6. Кадрова безпека фінансово-кредитних установ і її проблеми.
 7. Забезпечення фінансової безпеки банків.
 8. Забезпечення економічної безпеки фінансово-кредитних установ.
 9. Проблеми персоналу в діяльності банків.
 10. Захист банківської діяльності від інформаційно-психологічного впливу.
 11. Проблеми дебіторської заборгованості фінансово-кредитних установ.
 12. Проблеми управління безпекою банків.
 13. Проблеми взаємовідносин сил безпеки бізнесу і правоохоронних органів.
 14. Фінансовий моніторинг у протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.
 15. Проблеми захисту кредитної діяльності фінансово-кредитних установ.

         Тематика виступів на конференціях обирається залежно від тем конференцій. Бажаючі прийняти участь у роботі конференцій, разом з викладачем обирають тему і готують тези виступу. Правила підготовки тез обговорюються у ходи консультацій з викладачем.

Викладач протягом семестру оцінює самостійну роботу студента окремо за кожною формою. Результати роботи кожного студента наприкінці семестру підсумовуються викладачем і виставляється оцінка поточного контролю. Поточний результат за самостійну роботу студента засвідчує  його рівень підготовки до підсумкового контролю з дисципліни (іспиту). Завершальним етапом самостійної роботи є систематизація студентом навчального матеріалу з метою підготовки для здачі іспиту.

Основні види самостійної роботи студента для різних форм навчання зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Самостійна робота студентів над дисципліною “ Безпека фінансово-кредитних установ ”

Види роботи

Денна форма

Заочна форма

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу

+

+

Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання

+

+

Підготовка до виступів на семінарських заняттях

+

Підготовка до контактних занять

+

Виконання завдань до практичних занять

+

+

Підготовка міні-презентацій

+

Вирішення і письмове оформлення завдань самостійної роботи (1 завдання)

+

Вирішення і письмове оформлення контрольних завдань (1 завдання)

+

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

+

+

Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій

+

+

Участь у конкурсах наукових студентських робіт.

+

Участь у студентській Олімпіаді

+

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

+

+

Підготовка тез та статей

+

-

Систематика вивченого матеріалу курсу перед екзаменом

+

+

 

Докладно види робіт та бали, які можна максимально отримати студентам за відповідні види самостійної роботи, зазначено у Карті самостійної роботи студента з дисципліни „ Безпека фінансово-кредитних установ” для відповідної форми навчання (6.1., 6.2.)

 

 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

 

Дисципліна “Безпека фінансово-кредитних установ” опановується з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних банків, кредитних спілок, ломбардів Такі знання необхідні для формування у майбутніх працівників грамотної поведінки в умовах реалізації тих чи інших загроз, які можуть виникати у сфері кредитно-фінансової діяльності вказаних установ. Враховуючи зазначене, контроль знань студентів передбачає визначення рівня їх підготовки до забезпечення безпечної роботи на своєму робочому місці та наявності усвідомленого розуміння необхідності якісно і ефективно виконувати заходи безпеки встановлені в певній фінансово-кредитній установі.

 

–         Карта самостійної роботи студента

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Безпека фінансово-кредитних установ” для
студентів денної форми навчання

№ семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Максимальна кількість балів

 

За знання, уміння та навички на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

1

2

3

4

 

С 1 Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредит-них установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу

Семінар – дискусія

2

 

С 2Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання проблемних ситуацій

Семінар – дискусія, розв’язання проблемних завдань

1

 

С 3Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

1

 

С 4Тема 3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кре-дитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 5Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій, розроблення стандартів діяльності

Семінар – презентація, робота в малих творчих групах, дискусія

2

 

С 6Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 7Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

1

 

С 8Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

1

 

С 9Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 10 Тема 6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 11 Тема 7.Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Виконання контрольного (модульного) завдання за темами №№1-6

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Підготовка до виконання контрольного (модульного) завдання за темами №№1-6

Семінар – дискусія, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 12 Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій

Семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

2

 

С 13Тема 8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу, опрацювання виробничих ситуацій, розроблення стандартів діяльності          

Семінар – презентація, робота в малих творчих групах, дискусія

2

 

ПЗ 1Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

2

 

ПЗ 2Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Підготовка, моделювання діяльності банку в рамках ігрового етапу

Ділова гра

2

 

ПЗ 3Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Підготовка, моделювання діяльності банку в рамках ігрового етапу, підготовка презентаційних матеріалів

Ділова гра

2

 

ПЗ 4Тема 8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

Підготовка, моделювання діяльності банку в рамках ігрового етапу

Міні-кейс

2

 

Усього балів на семінарських та практичних заняттях

30

 

За виконання контрольних (модульних) завдань (одне завдання)

10

 

 

Разом балів за обов’язкові види СРС

40

 

За виконання завдань для самостійного опрацювання (одне завдання)

 

Види завдано самостійної роботи студента

 

1.

Підготовка аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ за заданою тематикою

10

 

2.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

 

3.

Підготовка проблемних лекцій

10

 

4.

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

10

 

Усього балів за виконання завдань самостійної роботи студента

10

 

Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)

 

- участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

- участь у конкурсах наукових студентських робіт;

- участь у студентській олімпіаді;

- участь у роботі наукових конференцій;

- публікація тез доповіді або статті

10

Разом балів за СРС

50

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Іванова Тетяна Георгіївна, доцент, к.е.н., t_ivanova_03@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 085, тел. 456-32-93, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 та удень заочника

 

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 038, тел. 371-62-96,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 

 

–          Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни:

Загальні засади поточного оцінювання знань

Поточне оцінювання знань з дисципліни здійснюється викладачем шляхом оцінки якості виконання студентом завдань, що включені в самостійну роботу студента. Викладач веде облік балів, отриманих студентом під час звітування за об’єктами самостійної роботи студента та проставляє суму балів поточного контролю у відповідні реєстри (журнали, екзаменаційна відомість тощо).

Система поточного контролю знань з дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання практичних завдань самостійної роботи студента.

Поточний контроль студентів денної форми проводиться на семінарських заняттях та у процесі перевірки виконання та оцінки захисту обов’язкових завдань та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Схематично зміст організації системи поточного контролю для студентів денної форми навчання наведено у таблиці:

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ» (денна форма)

Види робіт, що підлягають контролю (денна форма)

Бальна шкала

Обов’язкові

Підготовка до семінарських занять (максимально за всі заняття)

22

Підготовка до практичних занять

8

За виконання контрольних (модульних) завдань (одне завдання)

10

Максимальна сума балів

40

За виконання завдань для самостійного опрацювання (одне завдання)

Підготовка аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ за заданою тематикою

10

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Підготовка проблемних лекцій

10

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

10

Максимальна сума балів

10

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

участь у конкурсах наукових студентських робіт;

участь у студентській олімпіаді;

участь у роботі наукових конференцій;

публікація тез доповіді або статті

10

Всього балів за семестр

50

Таким чином, студент зобов’я­заний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент денної форми може робити завдання поточного контролю, що передбачені для заочної форми навчання (див. окремий розділ).

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни:

Контроль систематичності та активності роботи студентів денної форми навчання здійснюється на семінарських та практичних заняттях. Оцінці підлягають: результати експрес-контролю, вміння застосовувати знання для вирішення ситуаційних вправ та проблемних завдань, активність участі в обговоренні питань та рівень знань продемонстрований у виступах студентів. Всього за заняття студент денної форми навчання може отримати від 2 до 5 балів.

Структура оцінювання семінарських (практичних) занять
студентів денної форми навчання

Номери тем занять

Кількість балів

Семінари

Практичні

Т. 1

2

-

Т. 2

2

2

Т. 3

2

-

Т. 4

4

2

Т. 5

4

2

Т. 6

2

-

Т. 7

4

-

Т. 8

2

2

Всього

22

8

 

Критерії оцінки участі студентів у семінарських та практичних заняттях вказані у розділі 4.2.

Таким чином, у ході семінарських та практичних занять з дисципліни студенти денної форми навчання мають можливість отримати до 30 балів.

Самостійна робота студентів передбачає виконання не тільки обов’язкових але і вибіркових завдань. За виконання таких завдань студенти денної форми навчання можуть отримати 10 балів.

Виконані роботи оцінюються наступним чином:

10 балів можуть отримати студенти, роботи яких виконані у відповідності до загальновстановлених вимог і надані у визначений викладачем термін. Зміст робіт характеризується високим рівнем самостійності, грамотним обґрунтуванням, мають місце приклади та висновки авторів.

У 7 – 9 балів оцінюються роботи, які в основному відповідають загальновстановленим вимогам, але у роботах відсутні ґрунтовні висновки, матеріали робіт не вказують на самостійність їх розробки авторами, допускаються деякі неточності та помилки. Роботи надані викладачу з порушенням визначених ним термінів.

3 – 6 бали студенти отримують за повністю  виконані роботи,  але в  яких допущені значні порушення встановлених вимог, в обґрунтуванні допускаються помилки та неточності,  роботи надані із  суттєвим  порушенням  встановлених

викладачем термінів.

1 – 2 бали ставиться коли виконані роботи не мають ознак самостійного їх виконання авторами, допускають суттєві помилки. У роботах відсутні власні висновки авторів, вони надані з суттєвим порушенням встановлених термінів.

0 балів ставиться коли роботу не виконано.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку потденної успішності студентів.

За виконання контрольних (модульних) завдань (одне завдання) студент отримує максимально 10 балів. Контрольне (модульне) завдання виконується на 11 семінарському занятті згідно календарного плана графіка вивчення дисципліни за темами №№1-6 вивчення дисципліни. Змістом модульного завдання є дві практичні задачі, виконання яких здійснюється студентами в аудиторії під контролем викладача.

Варіант контрольного (модульного) завдання

 1. Ви кредитний інспектор, здійснюєте супроводження однієї з кредитних операцій у ході якої виникли потреба провести перевірку цільового використання кредитних коштів. Вивчивши документи, що підтверджують використання позичальником кредитних коштів у відповідності з договором ви залишились не повністю впевненими, в об’єктивності інформації, яка містилась в них. До того ж  ви отримали інформацію від деяких контрагентів позичальника, що останній  розриває з ними зв’язки так і не розпочавши роботи.

Яким чином ви будете діяти  у подальшому щоб отримати об’єктивну інформацію про поведінку позичальника і використання ним кредитних коштів у відповідності з договором?

 1. Ви — працівник підрозділу з питань фінансового моніторингу. Під час розроблення вашим підрозділом програми ідентифікації та вивчення своїх клієнтів керівник підрозділу доручив вам розробити анкети клієнтів банку — як фізичних, так і юридичних осіб. Як ви будете будувати свою роботу, щоб виконати поставлене вам завдання? Яка саме інформація повинна вказуватись в анкетах, щоб банк зміг провести ідентифікацію своїх клієнтів? На якому етапі взаємовідносин з клієнтом банки формують відповідні анкети?

Критерії оцінювання знань

За виконане контрольне (модульне) завдання студент може отримати 10 балів у разі, коли він повністю надав відповідь на всі питання завдання. Практичні завдання виконані грамотно у відповідності з правовими нормами, що регулюють відповідне питання, проявлено творчий підхід та об’єктивну логіку при вирішенні виробничих ситуацій.

10 балів студент може отримати у разі, коли відповідь надано на всі питання контрольного (модульного) завдання, але при викладенні питань практичного завдання контрольної (модульної) роботи студент не повно обґрунтовує їх нормативними положеннями, допускає неточні формулювання відповідних правил здійснення заходів фінансової безпеки банку, не може аналізувати сучасну ситуацію щодо забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків. При виконанні практичних завдань студент допускає певні помилки в оцінці виробничої ситуації, не зовсім правильно і грамотно відповідно до ситуації, що склалась приймає рішення, не в повній мірі може застосовувати набуті знання для вирішення ситуації.

5 балів ставиться студенту, який не надав відповідь на два питання одного з практичних завдань, відповідь щодо інших питань надана без необхідних обґрунтувань, з помилками, не в повному обсязі. При вирішенні практичних питань допущені суттєві помилки в оцінці ситуації та прийнятті рішення.

0 балів ставиться студенту, який не надав відповідь на питання одного з  практичних завдань контрольної (модульної) роботи.

Таким чином за результатами потденної успішності студенти денної форми навчання можуть отримати до 50 балів.

Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни:

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни “Безпека фінансово-кредитних  установ” для студентів денної форми навчання – іспит, який проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», за білетами, що затверджуються кафедрою менеджменту банківської діяльності і створюються на основі типового екзаменаційного білету і на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Оцінюванню на екзамені підлягають володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

-                     вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

-                     вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Типовий білет включає п’ять завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань. З них: два теоретичні питання, два блоки тестових завдань, ситуаційне завдання. Відповіді на питання оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Отже, максимальна оцінка, яку може отримати студент за виконання завдань екзаменаційного білету – 50 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Критерії оцінки знань за теоретичні питання, поставлені в екзаменаційному білеті такі:

10 балів ставиться у разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлені теоретичні запитання, обґрунтування базувались на глибоких знаннях навчального матеріалу та повністю розкривали поставлене питання; використовував актуальні фактичні приклади і дані, що підтверджують тези відповіді на питання; висловлював власну позицію до альтернативних поглядів на дані питання.

8 балів студент може отримати у разі, коли він надав відповідь на поставлені теоретичні запитання в повному обсязі з необхідним обґрунтуванням та поясненням, але при цьому відсутні власні думки та пропозиції автора.

6 балів студент може отримати у разі, коли відповідь на поставлене теоретичне питання не містить відповідного обґрунтування та пояснення та є такою, що вказує на недостатні знання навчального матеріалу; допущені помилки і неточності у змісті відповіді.

4 бали ставиться у разі, коли відповідь надана студентом не повно розкриває змісту поставленого теоретичного питання, допущено  помилки та неточності у змісті відповіді.

2 бали ставиться у разі, коли відповідь надана студентом не розкриває змісту поставленого теоретичного питання, допущено грубі помилки та неточності у змісті відповіді.

0 балів ставиться у разі, коли відповідь надана студентом відсутня.

Критерії оцінювання відповіді на тестові завдання:

10 балів – у разі 85% – 100 % правильних відповідей, аргументованих пояснень і коментарів до обраних варіантів відповіді.

8 балів – у разі 70% – 84% правильних відповідей, наявності неточностей у поясненнях, коментарях.

6 балів – у разі 50% – 69% правильних відповідей, наявності неточностей у поясненнях, коментарях.

4 бали – у разі 30- 49% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

2 бали – у разі 1-29% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

0 балів – у разі 0% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

Критерії оцінювання ситуаційного завдання:

10 балів студент може отримати у разі, коли він надав правильну вичерпну відповідь на поставлене завдання з відповідним обґрунтуванням та із застосуванням законодавчих та нормативних актів.

8 балів ставиться у разі, коли ситуаційне завдання студентом виконано правильно з необхідним обґрунтуванням та поясненням, однак мають місце неточності у змісті відповіді.

У 6 балів оцінюється правильна відповідь на ситуаційне завдання, в обґрунтуванні якої допущено помилки та неточності, а також відсутній творчий підхід у розв’язанні вказаного завдання.

4 бали студент може отримати у разі, коли відповідь на поставлене завдання помилкове (але, вірно проведено розрахунки рівня конкурентоспроможності банків України) та є такою, що вказує на недостатні знання навчального матеріалу; допущені помилки і неточності у змісті відповіді та розрахунках.

2 бали студент можеотримати у разі, коли відповідьнадана студентом не розкриваєзміступоставленогозавдання, допущено грубіпомилки та неточності у змістівідповіді.

0 балів ставиться у разі, коли відповідь відсутня та/або не розрито зміст поставленого завдання.

Під час оцінки відповіді на окреме питання екзаменаційного білета додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

—                неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);

—                неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);

—                порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);

—                помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

Під час написання письмового контрольного завдання екзаменаційного білета студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену (максимально 50 і 50 балів відповідно).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з дисципліни здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку (таблиця):

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використ. в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

1

2

3

90 – 100

відмінно

А

80 – 89

добре

В

70 – 79

добре

С

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

задовільно

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати потденної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

6.2.Заочна форма навчання:

–         Карта самостійної роботи студента

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Безпека фінансово-кредитних установ” для
студентів заочної форми навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і
контролю

Макс.

Кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

2

3

4

1

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

2

Семінар-дискусія по питаннях заняття

2

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

3

Семінар-дискусія, розв’язання проблемних завдань

3

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

3

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

2

Семінар-дискусія, розв’язання проблемних завдань

5

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-кейс

5

6

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Ділова гра

3

7

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Ділова гра

2

Всього за відповіді і виступи під час контактних занять

20

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових позааудиторнихзавдань самостійної роботи

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

Кіл-ть балів

 

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

письмова

15.01.2018 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(8 зміст +12 захист)

20

 

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій    

2. Підготовка аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ за заданою тематикою

3. Переклад літературнихджереліншомовногопоходження за _нутрішн проблематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

 

Усього балів за виконання позааудиторнихзавдань самостійної роботи

25

 

Додаткові (науково-досліднадіяльність студента)

 

 

-       участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*

-       виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

 

Разом

50

 

 1. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у _нутрішньо об_й науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Іванова Тетяна Георгіївна, доцент, к.е.н., t_ivanova_03@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботикафедри

3-й корпус, аудиторія 085, тел. 456-32-93, з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00 та удень заочника

 

Адреса, телефон та режим роботи деканату

_нут. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 038, тел. 371-62-95,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та у день заочника

 

–          Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни:

 

Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни:

Система поточного контролю знань з дисципліни «Безпека фінансово- кредитних установ» передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних знань;

б) перевірка виконання практичних завдань самостійної роботи.

Поточний контроль студентів заочної форми проводиться на контактних заняттях та у процесі перевірки виконання та оцінки захисту обов’язкових завдань та вибіркових завдань для самостійного опрацювання. Схематично зміст організації системи поточного контролю для студентів різних форм навчання наведено у таблиці:

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ФІНАНСОВО- КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Види робіт, що підлягають контролю (заочна форма)

Бальна шкала

Обов’язкові

Контактні заняття

20

Виконання контрольних (модульних) робіт

5

Виконання і захист завдань самостійної роботи

Обов’язкове домашнє завдання самостійної роботи (зміст та захист)

20

Вибіркові (не збільшують максимальну суму балів — 50)

Підготовка аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ за заданою тематикою

5

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Максимальна сума балів основні та вибіркові види самостійної роботи

25

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

-       участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*

-       виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Всього балів за семестр

50

Таким чином, студент заочної форми навчання зобов’я­заний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент може робити завдання поточного контролю, що передбачені для іншої форми навчання.

 

Структура оцінювання контактних занять
студентів заочної форми навчання

 

Номери тем занять

Кількість балів

Контактні заняття під час установчої сесії

1

2

Т. 1, 2

2

Т. 4

3

Т. 5

3

Т. 7

2

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всіх темах дисципліни)

5

Номери тем занять

Кількість балів

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії

Т. 1,2

10

Т. 4

Т. 5

Всього

25

 

Критерії оцінювання роботи студентів на контактних заняттях наведено у розділі 4.3 робочої програми дисципліни.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) виконується студентами заочної форми в аудиторії під час контактних занять. За виконання комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи студенти заочної форми навчання можуть отримати до 10 балів.

Критерії оцінки комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи вказані у розділі 4.3.

Таким чином, у ході контактних занять з дисципліни студенти заочної форми навчання мають можливість отримати до 25 балів.

Студентам заочної форми навчання для оцінювання поточного рівня знань з дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» пропонується в міжсесійний період виконати письмовий звіт по кожній із тем дисципліни, а також інші види робіт, що передбачені картою СРС і є спільними із очною формою навчання.

Виконання завдань для самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами заочної форми навчання здійснюється відповідно до даної програми у вигляді письмових звітів по кожній із тем. За виконання завдань для самостійного опрацювання студенти заочної форми навчання можуть отримати до 20 балів. Критерії оцінки письмових звітів по кожній із тем дисципліни такі:

20 балів може бути оцінено повністю виконане завдання, в якому надана ґрунтовна відповідь на всі питання.

15 балів ставиться коли студентом надано відповідь не менше ніж на 60% питань, із передбачених переліком завдань для самостійного опрацювання, питання розкриті в повному обсязі та містять необхідні обґрунтування.

10 балів оцінюється робота студентів, які виконали завдання для самостійного опрацювання без належного обґрунтування, матеріал для обґрунтування відповіді надали з одного джерела, без творчого підходу. У відповідях присутні несуттєві помилки. Такою ж кількістю балів може бути оцінена роботу студентів, які надали відповіді лише на 40% питань з необхідного переліку завдань.

5 балів студент отримує за неповне виконання завдань самостійної роботи при умові, що ним надано відповіді на не менше ніж 30% питань з переліку завдань для самостійного опрацювання. У таку ж суму балів може бути оцінено виконання завдань для самостійного опрацювання при наявності суттєвих помилок в не більше ніж 50% питань.

0 балів ставиться у разі коли студенти не виконали зазначених завдань.

Основні вимоги до оформлення письмового звіту по кожній із тем дисципліни:

 1. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, факультету, курсу, номеру групи). На титульному аркуші — дата виконання і особистий підпис. Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків, що можна подавати у форматі А3 в складеному вигляді), шрифтом 12, полуторним інтервалом та нумерацією сторінок внизу по центру.
 2. На титульному аркуші також зазначаються П. І. Б. студента, номер студентського квитка, календарний рік з текстом: Індивідуальне завдання за наукою «Безпека фінансово-кредитних установ».
 3. Структура роботи рекомендується наступна:

- зміст роботи із зазначенням сторінок всіх структурних елементів;

- розділи відповідно по темах дисципліни;

- додатки (за необхідністю).

- список використаних джерел (за необхідністю).

 1. Робота набирається на комп’ютері.
 2. Навести список використаних джерел інформації (в довільній формі).
 3. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії (згідно з картою СРС).

 

Завдання для письмового звіту по кожній із тем дисципліни
для студентів заочної форми навчання

 

По темі 1: Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 

-         Концепція безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

-         Контроль та керівництво виконанням заходів безпеки у банку, структура підрозділу безпеки, його функції і завдання.

 

-         Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами фінансово-кредитних установ.

 

-         Забезпечення функціонування системи заходів безпеки в фінансово-кредитній установі.

 

По темі 2: Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

 

-         Кримінальні посягання на власність кредитних установ.

-         Зловживання службовим становищем працівників, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.

-         Відповідальність за посягання на власність та імідж кредитних установ.

 

По темі 3: Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

–          Засоби охорони приміщень.

-         Пожежна та охоронна  сигналізація, охоронне  телебачення та освітлення.

-         Природні та штучні бар’єри в охороні фінансово-кредитних установ.

-         Правові засади охорони фінансово-кредитних установ.

-         Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

По темі 4: Інформаційна безпека в діяльності
фінансово-кредитних установ

-         Канали витоку інформації.

-         Інформаційні ризики в діяльності фінансово-кредитних установ.

-         Інформаційні ресурси фінансово-кредитних установ і їх характеристики.

-         Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю, збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів.

-         Конфіденційна інформація і її захист.

-         Організація спеціального діловодства.

-         Відповідальність за незаконний збір та розголошення відомостей, що становлять банківську та комерційну таємницю.

По темі 5: Забезпечення економічної безпеки в діяльності
фінансово-кредитних установ

-         Робота по стягненню боргів по кредитних договорах.

-         Захист контрольного пакету акцій акціонерного товариства.

-         Безпека неторгових операцій.

 

По темі 6: Боротьба з легалізацією незаконно отриманих
доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

-         Інформування уповноваженого органу про результати первинного фінансового моніторингу.

-         Права та обов’язки працівників фінансово-кредитних установ, що здійснюють первинний фінансовий моніторинг.

-         Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

 

По темі 7: Організація безпеки в роботі з персоналом
в діяльності фінансово-кредитних установ

-         Ознаки негативних дій та негативної поведінки персоналу фінансово-кредитних установ.

-         Відповідальність працівників за порушення встановленого в фінансово-кредитних установах режиму безпеки.

 

По темі 8: Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

-         Організація роботи фінансово-кредитної установи по попередженню наступу екстремальних ситуацій.

-         Забезпечення протипожежної безпеки у фінансово-кредитних установах.

-         Дії персоналу фінансово-кредитних установ в умовах виникнення стихійного лиха, хімічних та радіаційних аварій.

Самостійна робота студентів передбачає виконання не тільки обов’язкових але і вибіркових завдань. За виконання таких завдань студенти заочної форми навчання можуть отримати до 5 балів.

Виконання завдань вибіркової частини

Вибіркові види самостійної роботи студентів складаються із завдань, серед яких студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. Студент заздалегідь (протягом місяця з початку начитки лекцій) визначається із видами вибіркових самостійних робіт та повідомляє свій вибір викладачу. Викладач, за необхідності, призначає відповідний варіант обраного завдання (тему виступу на конференції тощо).

Аналітичний огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А 4 з титульним аркушем. Огляд повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем тематики дисципліни за останні 2 – 3 роки, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. Огляд має містити не менш як 3 статей (публікацій). В кінці огляду має даватись висновок студента з приводу актуальності та значення публікацій стосовно вирішення певної проблеми.

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки проводиться по матеріалах інформаційних джерел (звітності суб’єктів господарювання, спеціальних видань, публікацій, засобів масової інформації, матеріалів конференцій, круглих столів і т. і.). Обсяг матеріалів аналізу повинен складати 5 – 7 сторінок комп’ютерного тексту. Матеріали аналізу оформлюються у вигляді аналітичної записки.

За виконання вищевказаних завдань студенти заочної форми навчання можуть отримати до 5 балів.

Виконані роботи оцінюються наступним чином:

5 балів можуть отримати студенти, роботи яких виконані у відповідності до загальновстановлених вимог і надані у визначений викладачем термін. Зміст роботи характеризується високим рівнем самостійності, грамотним обґрунтуванням, мають місце приклади та висновки авторів.

4 бали студенти отримують за виконані роботи, які відповідають загальновстановленим вимогам. В змісті роботи допущено незначні помилки, однак сама робота виконана студентом характеризується достатнім рівнем самостійності, відповідним обґрунтуванням з використанням прикладів та висновків авторів.

У 3 бали оцінюються роботи студентів, які в основному відповідають загальновстановленим вимогам, але у роботах відсутні ґрунтовні висновки, матеріали робіт не вказують на самостійність їх розробки авторами, допускаються деякі неточності та помилки. Роботи надані викладачу з порушенням визначених ним термінів.

2 бали студенти отримують за повністю виконані роботи, але в яких допущені значні порушення встановлених вимог, в обґрунтуванні допускаються помилки та неточності, роботи надані с суттєвим порушенням встановлених викладачем термінів.

1 бал ставиться коли виконані роботи не мають ознак самостійного їх виконання авторами, допускають суттєві помилки. У роботах відсутні власні висновки авторів, вони надані з суттєвим порушенням встановлених термінів.

0 балів ставиться коли роботу не виконано.

Тематика вибіркових робіт надана у розділі 5.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи,  проставляються  викладачем  в  Електронному  журналі обліку потденної

успішності студентів.

Таким чином за результатами потденної успішності студенти заочної форми навчання можуть отримати до 50 балів.

Додаткові види (науково-дослідна діяльність студента):

Участь у _нутрішньо об_й науково-дослідній діяльності – максимально заохочується: студентам денної форми 10-ма балами. Критерії оцінювання за кожен тип робіт наведені у окремому розділі.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Безпека фінансово- кредитних установ». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над курсом – студент документально підтверджує участь).

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Безпека фінансово-кредитних установ». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку.

Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни:

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни “Безпека фінансово-кредитних  установ” для  студентів заочної форми навчання – іспит, який проводиться у письмовій  формі за  порядком, єдиним  для ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», за білетами, що затверджуються кафедрою менеджменту банківської діяльності і створюються на основі типового екзаменаційного білету і на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Типовий білет включає п’ять завдань. З них: два теоретичні питання, два блоки тестових завдань, ситуаційне завдання. Відповіді на питання оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо). Отже, максимальна оцінка, яку може отримати студент за виконання завдань екзаменаційного білету – 50 балів.

Критерії оцінки знань за теоретичні питання, поставлені в екзаменаційному білеті такі:

10 балів ставиться у разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлені теоретичні запитання, обґрунтування базувались на глибоких знаннях навчального матеріалу та повністю розкривали поставлене питання; використовував актуальні фактичні приклади і дані, що підтверджують тези відповіді на питання; висловлював власну позицію до альтернативних поглядів на дані питання.

8 балів студент може отримати у разі, коли він надав відповідь на поставлені теоретичні запитання в повному обсязі з необхідним обґрунтуванням та поясненням, але при цьому відсутні власні думки та пропозиції автора.

6 балів студент може отримати у разі, коли відповідь на поставлене теоретичне питання не містить відповідного обґрунтування та пояснення та є такою, що вказує на недостатні знання навчального матеріалу; допущені помилки і неточності у змісті відповіді.

4 бали ставиться у разі, коли відповідь надана студентом не повно розкриває змісту поставленого теоретичного питання, допущено  помилки та неточності у змісті відповіді.

2 бали ставиться у разі, коли відповідь надана студентом не розкриває змісту поставленого теоретичного питання, допущено грубі помилки та неточності у змісті відповіді.

0 балів ставиться у разі, коли відповідь надана студентом відсутня.

Критерії оцінювання відповіді на тестові завдання:

10 балів – у разі 85% – 100 % правильних відповідей, аргументованих пояснень і коментарів до обраних варіантів відповіді.

8 балів – у разі 70% – 84% правильних відповідей, наявності неточностей у поясненнях, коментарях.

6 балів – у разі 50% – 69% правильних відповідей, наявності неточностей у поясненнях, коментарях.

4 бали – у разі 30- 49% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

2 бали – у разі 1-29% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

0 балів – у разі 0% правильних відповідей і у випадку відсутності коментарів та пояснень.

Критерії оцінювання ситуаційного завдання:

10 балів студент може отримати у разі, коли він надав правильну вичерпну відповідь на поставлене завдання з відповідним обґрунтуванням та із застосуванням законодавчих та нормативних актів.

8 балів ставиться у разі, коли ситуаційне завдання студентом виконано правильно з необхідним обґрунтуванням та поясненням, однак мають місце неточності у змісті відповіді.

У 6 балів оцінюється правильна відповідь на ситуаційне завдання, в обґрунтуванні якої допущено помилки та неточності, а також відсутній творчий підхід у розв’язанні вказаного завдання.

4 бали студент може отримати у разі, коли відповідь на поставлене завдання помилкове (але, вірно проведено розрахунки рівня конкурентоспроможності банків України) та є такою, що вказує на недостатні знання навчального матеріалу; допущені помилки і неточності у змісті відповіді та розрахунках.

2 бали студент можеотримати у разі, коли відповідьнадана студентом не розкриваєзміступоставленогозавдання, допущено грубіпомилки та неточності у змістівідповіді.

0 балів ставиться у разі, коли відповідь відсутня та/або не розрито зміст поставленого завдання.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

—                неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);

—                неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);

—                порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);

—                помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Підсумкова оцінка складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену (максимально 50 і 50 балів відповідно).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з дисципліни здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку (таблиця):

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання
в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використ. В КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90 – 100

відмінно

А

80 – 89

добре

В

70 – 79

добре

С

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

задовільно

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

Результати потденної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Оцінюванню на екзамені підлягають

-         володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

-         вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

-      вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

 

6.3.                       Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Тести:

 1. Чи може директор підприємства надавати у заставу власні іменні акції під час отримання підприємством кредиту? Виберіть правильну відповідь:

а) може;

б) може, тільки передавши їх підприємству з відображенням у його балансі;

в) не може.

 1. Охоронне освітлення охоплює:

а) робоче та чергове освітлення;

б) тривожне освітлення;

в) чергове та тривожне освітлення.

 1. Поняття комерційної таємниці регулюється таким законодавчим актом:

а) Законом України “Про інформацію”;

б) Господарським та Цивільним Кодексами України;

в) Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

 1. Чи зобов’язані зберігати працівники кредитної установи в таємниці відомості службового характеру, які не є банківською або комерційною таємницею? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) так, але тільки тоді, коли щодо цього є відповідне розпорядження керівництва кредитної установи.

 1. Основною вимогою до охорони фінансово-кредитної установи з погляду його безпеки є:

а) регулювання доступу в приміщення банку;

б) забезпечення ефективного _нутрішньо об’єктового режиму;

в) забезпечення технічної і фізичної охорони.

 

Ситуаційні завдання:

 

 1. Ви – молодий фахівець банку, у процесі роботи звернулись до одного із досвідчених працівників з проханням роз’яснити методику оцінки кредитоспроможності позичальника. Ваш колега відповів, що така методика – це його знання засновані на власному досвіді і є його інтелектуальною власністю. До того ж, така інформація, за його словами, носить конфіденційний характер, тому він її відповідним чином оцінює, а ви якщо хочете, можете купити у нього зазначену інформацію. Лише за таких умов колега може виконати ваше прохання. Як ви оціните таку відповідь і як будете діяти за таких умов?

 

 1. Під час прийняття на роботу до ломбарду з вами провів інструктаж працівник підрозділу безпеки. На інструктажі було акцентовано увагу на тому, що одним із завдань безпеки діяльності ломбарду є своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз і що це завдання виконується всіма працівниками. Як ви будуватимете свою роботу, щоб виконати це завдання на своєму робочому місці?

 

 

 1. Ви – співробітник кредитної спілки. Одного разу до вас зателефонував знайомий вам слідчий прокуратури і, посилаючись на відповідний закон, попросив підготувати для нього у справі, яка перебуває у провадженні прокуратури, відповідну інформацію про клієнта вашої спілки – юридичну особу. Чи будете ви виконувати його прохання і якщо будете, то як?

 

 

 1. Ви – працівник банку. Сталося так, що ви загубили свою перепустку. Але, враховуючи, що ви давно працюєте в банку і всі охоронники вас добре знають, певний час вам вдавалось безперешкодно проходити в банк. Одного разу охороною банку під час спроби проникнути на його територію було затримано невідому особу, яка пред’явила черговому охороннику вашу перепустку. Які наслідки для вас можуть бути за даних обставин?

 

 

 1. До банку звернулась відома фірма з проханням про надання кредиту. Під час її перевірки банку стало відомо, що, будучи досить активною і маючи непоганий фінансовий стан, фірма неодноразово на своїй продукції використовувала чужий товарний знак, хоч і жодного разу не була викрита. Якість товару фірми відповідає встановленим вимогам і він користується попитом. Який висновок ви зробите щодо можливості надання кредиту даній фірмі, якщо за вами останнє слово, а всі інші характеристики позичальника позитивні?

 

 

 

6.4.                       Зразок екзаменаційного білета

6.4.1. Зразок екзаменаційного білета для денної форми навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

 1. Безпека фінансово-кредитних установ, її суть, мета, основні завдання, форми та види.
 2. Загрози в діяльності фінансово-кредитних установ, види загроз, особливості утворення внутрішніх загроз.
 3. Тестовий блок № 1.

3.1.         Для чого проводиться перевірка кандидатів на роботу у фінансово-кредитну установу? Виберіть правильну відповідь:

а) для того, щоб виявити найкращих працівників здатних на високому професійному рівні виконувати свої посадові обов’язки;

б) для мінімізації ризиків фінансово-кредитної установи у роботі з персоналом і виконанні виробничих завдань;

в) для того, щоб своєчасно викрити недобросовісних працівників та осіб, які проникають до фінансово-кредитної установи із злочинною метою або у якості агентури конкурентів.

3.2.         З яких причин можуть виникати у фінансово-кредитній установі екстремальні ситуації? Виберіть правильну відповідь:

а) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів, помилками або недобросовісною поведінкою працівників фінансово-кредитної установи, а також силами природи;

б) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів, помилками працівників фінансово-кредитної установи, а також силами природи;

в) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів та силами природи.

3.3.         В чому полягає привабливість підприємця як об’єкта кримінальних посягань? Виберіть правильну відповідь:

а) факт зайняття бізнесом;

б) наявність приватної власності, здійснення підприємницької діяльності та можливість розпоряджатись значними сумами коштів;

в) можливість отримання постійного прибутку.

В) так, але лише у випадку, коли використані працівником знання і досвід дали змогу іншій фінансово-кредитній установі здобути переваги над фінансово-

кредитною установою де раніше працював зазначений фахівець.

 1. Тестовий блок № 2.

4.1.    Чому в основу захисту матеріальних цінностей фінансово-кредитної установи має бути покладено суворий і безумовний їх облік? Виберіть правильну відповідь:

а) тому, що без обліку неможливо забезпечити надійну охорону матеріальних цінностей;

б) тому, що перш ніж вживати заходів захисту необхідно знати кількісний та якісний стан матеріальних цінностей, тобто мати об’єктивне уявлення про об’єкт захисту;

в) тому, що для захисту матеріальних цінностей повинна бути встановлена відповідна система матеріальної відповідальності.

4.2.    Чи можна вважати як недобросовісну конкуренцію дії колишнього працівника фінансово-кредитної установи, який використовує набуті у фінансово-кредитній установі знання і досвід при виконанні ним посадових обов’язків в іншій фінансово-кредитній установі? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

4.3.    За рахунок яких джерел фінансово-кредитні установи здійснюють формування своїх інформаційних ресурсів? Виберіть правильну відповідь:

а) за рахунок законодавчої та нормативно-правової бази, а також за рахунок інформації, виробленої фінансово-кредитною установою;

б) за рахунок законодавчої та нормативно-правової бази, засобів масової інформації та промислового шпигунства;

в) за рахунок законодавчої та нормативно-правової бази, засобів масової інформації, інформації виробленої фінансово-кредитною установою та здійснення комерційної розвідки.

 1. Одного разу до банку надійшов лист районного відділу виконавчої служби, в якому з посиланням на рішення суду запитувалась інформація про стан рахунків одного із клієнтів банку – юридичної особи. Лист був виготовлений на ½ аркуша формату А 4, на якому стояв кутовий штамп з реквізитами відправника. Посилання на відкриття виконавчого впровадження та печатка на листі відсутні. В той же час на листі є резолюція керівника банку щодо виконання запиту та резолюція керівника вашого підрозділу щодо необхідності його виконання саме вами.

Як ви будете діяти в такій ситуації, якщо ви знаєте, що лист оформлено не у відповідності з вимогами _ну. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”?

6.4.2. Зразок екзаменаційного білета для заочної форми навчання

 1. Суть та зміст безпеки, її мета і завдання; види безпеки та форми її організації.
 2. Шахрайство з фінансовими ресурсами, зловживання службовим становищем та крадіжки в фінансово-кредитних установах.
 3. Пропускний та _нутрішньо об’єктовий режим.
 4. Тестовий блок:

4.1  Для чого проводиться перевірка кандидатів на роботу у фінансово-кредитну установу? Виберіть правильну відповідь:

а) для того, щоб виявити найкращих працівників здатних на високому професійному рівні виконувати свої посадові обов’язки;

б) для мінімізації ризиків фінансово-кредитної установи у роботі з персоналом і виконанні виробничих завдань;

в) для того, щоб своєчасно викрити недобросовісних працівників та осіб, які проникають до фінансово-кредитної установи із злочинною метою або у якості агентури конкурентів.

4.2 З яких причин можуть виникати у фінансово-кредитній установі екстремальні ситуації? Виберіть правильну відповідь:

а) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів, помилками або недобросовісною поведінкою працівників фінансово-кредитної установи, а також силами природи;

б) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів, помилками працівників фінансово-кредитної установи, а також силами природи;

в) екстремальні ситуації можуть обумовлюватись діями конкурентів, кримінальних елементів та силами природи.

4.3 В чому полягає привабливість підприємця як об’єкта кримінальних посягань? Виберіть правильну відповідь:

а) факт зайняття бізнесом;

б) наявність приватної власності, здійснення підприємницької діяльності та можливість розпоряджатись значними сумами коштів;

в) можливість отримання постійного прибутку.

В) так, але лише у випадку, коли використані працівником знання і досвід дали змогу іншій фінансово-кредитній установі здобути переваги над фінансово-кредитною установою де раніше працював зазначений фахівець.

5. Розробивши Концепцію безпеки діяльності банку, начальник підрозділу безпеки подав документ на розгляд Правлінню банку. Через деякий час документ був повернений з резолюцією одного із заступників керівника банку, в якій йшлося про необхідність ознайомлення з документом керівників інших підрозділів. Останні ж під час ознайомлення висловили незгоду з багатьма положеннями Концепції. У свою чергу, начальник підрозділу безпеки зауважив, що вони — не фахівці у цій справі і не можуть судити про доцільність та правильність положень Концепції. З’явились ознаки конфліктної ситуації. Чому так сталось і як уникнути конфлікту?

 

 

 

7.      РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (основна і додаткова)

 

Основна література:

 1. Адамик Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч. посіб. / Адамик Б. П., Литвин І. С., Ткачук В. О. — К.: Знання, 2008. — 351 с.
 2. Бєгун В. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. / Бегун В. І. ― К.: КНЕУ, 2008. ― 280 с.
 3. Вишняков Я. Д.Основыпротиводействиятерроризму / Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко ― М.: Академия, 2006. — 240 с.
 4. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. — № 436-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
 5. Действия приугрозах и осуществлениитеррористическихактов : памятка для руководителей и работниковорганизаций и производственныхобъектов / авт.-сост. С. В. Петров ; ред. А. М. Меламед. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. ― 32 с.
 6. Диба М. І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків : навч. посібник /
  Диба М. І., Раєвський К. Є., Зубок М. І. — К.: КНЕУ, 2008. — 192 с.
 7. Зубок М. І. Безпека банків : навч. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2002. — 306 с.
 8. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНЕУ, 2002. —190 с.
 9. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : підручник / Зубок М. І., Яременко С.М. — К.: КНЕУ, 2012. — 473 с.
  1. Зубок М. І. Безпека бізнесу : навчальний посібник у схемах і таблицях / Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. — К.: КНЕУ, 2008. — 480 с.
  2. Зубок М. І. Бізнес в екстремальних умовах : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. ― К.: КНТЕУ, 2008. ― 183 с.
  3. Зубок М. І. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. ― К.:. КНТЕУ, 2005.
  4. Зубок М. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 133 с.
  5. Зубок М. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2007. — 156 с.
  6. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 201 с.
  7. Зубок М. І. Охорона та охоронна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Зубок М. І. ― К.: КНТЕУ, 2006. ― 172 с.
  8. Информационно-психологическаябезопасность в эпохуглобализации : учеб. пособ. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, А. А. Штоквиш [и др.]; под ред. В.В. Остроухова — К.: ГУИКТ, 2008. — 544 с.
  9. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні// Постанова Національного банку України від 14.02.2007 р. — № 45 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  10. Інструкція про касові операції в банках України // Постанова Національного банку України від 14.08.2003 р. ― № 337 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  11. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Національного банку України від 12.12.2002 р. ― № 502 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  12. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Національного банку України від 28.08.2001 р. — № 368 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  13. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. — № 322-VІІІ / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  14. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. — № 8073-Х із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  15. Конституція України // Закон України від 28.06. 1996 р. — № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  16. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи /
   Кормич Б. А. — К.: Кондор, 2004. — 384 с.
  17. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. — № 2341-III із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  18. Курило В. І. Правові засади охоронної діяльності : навч. посіб. / Курило В. І. ― К.: Кондор, 2005. ― 182 с.
  19. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян // Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2009 р. — № 505 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.mvs.gov.ua.
  20. Минаев Г.А. Безопасностьорганизации / Минаев Г.А. — М.: Логос, 2008. — 368 с.
  21. Міщенко В. І. Банківські операції / Міщенко В. І., Словянська Н. Г., Коренєва О. Г. ― К.: Знання, 2007. ― 796 с.
  22. Павлов А. В. Основыорганизациибезопасностибанков : учеб. пособие / Павлов А. В. ― М.: Академия, 2010. ― 128 с.
  23. Палюк В. І. Особливості розкриття банківської таємниці судами / В. І. Палюк ― К.: Юстініан, 2009. ― 384 с.
  24. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р., підтверджена у 1992р.
  25. Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України // Постанова Національного банку України від 29.12.2007 р. — № 493 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  26. Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем// Постанова Національного банку України від 25.09.2007 р. — № 348 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  27. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства // Постанова Національного банку України від 28.08.2001 р. — № 369 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  28. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу // Постанова Національного банку України від 14.05.2003 р. — № 189 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  29. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами // Постанова Національного банку України від 06.08.2003 р. — № 325 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  30. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України // Постанова Національного банку України від 16.12.2002 р. — № 508 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  31. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України // Постанова Національного банку України від 29.12.2000 р. — № 520 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua
  32. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями// Постанова Національного банку України від 03.12.2003 р. — № 514 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  33. Положення про порядок реєстрації випуску акцій // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 р. — № 942 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  34. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Національного банку України від 06.07.2000 р. ― № 279 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  35. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України // Постанова Національного банку України від 17.11.2004 р. ― № 547 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  36. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці // Постанова Національного банку України від 14.07.2006 р. —
   № 267 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  37. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. — 2ге вид., доп. переробл. / Примостка Л. О. — К.: КНЕУ, 2004. ― 468 с.
  38. Про акціонерні товариства // Закон України від 17.092008 р. № 514-VI із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  39. Про банки і банківську діяльність // Закон України від 07.12.2000 р. —
   № 2121–III із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  40. Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у гривнях на 2009 рік // Постанова Правління Національного банку України від 04.03.2009 р. — № 116 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  41. Про господарські товариства України // Закон України від 19.09.1991 р. — № 1576–ХІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  42. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень // Закон України від 18.11.2003 р. — № 1255–IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  43. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму із змінами і доповненнями // Закон України від 28.11.02 р. — № 249–IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  44. Про заставу // Закон України від 02.10.1992 р. ― 2654-ХІІ // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  45. Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. ― № 336.
  46. Про захист від недобросовісної конкуренції // Закон України від 07.06.1996 р. — № 236/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  47. Про захист економічної конкуренції // Закон України від 11.01.2001 р. — № 2210-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  48. Про захист інформації в автоматизованих системах // Закон України від 31.05.2005 р. ― 2594-IV // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  49. Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів // Постанова Правління Національного банку України від 30.04.2010 р. — № 223 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  50. Про інформацію // Закон України від 02.10.1992 р. — № 2657–ХІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  51. Про Національний банк України // Закон України від 20.05.1999 р. ― 679-ХІV // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  52. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні // Закон України від 10.12.97 р. — № 710/97-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua
  53. Про оподаткування прибутку підприємств // Закон України від 28.12.1994 р. — № 334/94–ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  54. Про організацію формування та обігу кредитних історій // Закон України від 23.06.2005 р. ― 2704-IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  55. Про основи національної безпеки України // Закон України від 19.06.2003 р. — № 964-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  56. Про систему валютного регулювання і валютного контролю // Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. ― № 15-93 із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  57. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб // Закон України від 23.02.2012 р. ― 4452-VІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  58. Про охоронну діяльність // Закон України від 22.03.2012 р. ― 4616-VІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  59. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 р. ― 3480-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  60. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. — № 435-IV / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.
  61. Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань : навч. посіб. / С. М. Яременко. – К.: КНЕУ, 2008. — 192 с.

 

Додаткова література:

 1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 170 с.
 2. Баяндин Н. И. Технологиибезопасностибизнеса / Баяндин Н. И. ― М.: Юристъ, 2002. ― 320 с.
 3. Берлач А. І. Безпека бізнесу: навч. посіб. / Берлач А. І. — К.: Університет «Україна», 2007. — 280 с.
 4. Боган К. Бизнес-разведка / К. Боган, М. Инглиш ― М.: Вершина, 2006. ― 368 с.
 5. Богомолов В. А. Экономическаябезопасность: учебноепособие для студентовВУЗов, обучающихся по специальностямэкономики и управления / Богомолов В. А. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 — 295 с.
 6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи. : наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак — К.: Скіф, 2008. — 369 с.
 7. Гамза В. А. Безопасностьбанковскойдеятельности / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. ― М.: Маркет, 2010. ― 408 с.
 8. Гапоненко В. Ф. Экономическаябезопасностьпредприятий / Гапоненко В.Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. — М.: Издательство «Ось-89», 2007. — 208 с.
 9. Гордієнко К. Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування : практ. посіб. / Гордієнко К. Д. ― К.: КНТ, 2006. ― 184 с.
 10. Гришина Н. В. Комплексная система защитыинформации на предприятии : учеб. пособ. / Гришина Н. В. ― М.: ФОРУМ, 2009. ― 240 с.
 11. Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисныхситуациях / Демин Ю. М. ― Спб.: Питер, 2004. ― 219 с.
 12. Деревицкий А. А. Коммерческаяразведка / Деревицкий А. А. ― СПб.: Питер, 2006. ― 208 с.
 13. Дзлиев М. И. Предпринимателю. Какизбежатьопасности / Дзлиев М. И. ― М.: Экономика, 2006. ― 349 с.
 14. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства. / Л. Донець, Н. Ващенко. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.
 15. Доронин А. И. Бизнес-разведка / Доронин А. И. ― М.: Ось-89, 2007. ― 528 с.
 16. Дудихин В. В. Конкурентнаяразведка в Интернете / В. В. Дудихин, Дудихина О. В. — М.: NT Press, 2004. — 229 с.
 17. Економічна безпека /[Мельник П., Терангул Л. та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. ― К.: Знання, 2009. ― 647 с.
 18. Зайцев И. Рейдерство в Украине. Какзащититьпредприятие / И. Зайцев, В. Кульпинов. ― К.: Тандем, 2008. ― 160 с.
 19. Захаров О. Ю. Обеспечениекомплекснойбезопасностипредпринимательскойдеятельности / Захаров О. Ю. ― М.: АСТ «Астрель», 2008. ― 320 с.
 20. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : навч. посіб. / М. Зацеркляний, О. Мельников. — К.: КНТ, 2009. — 337 с.
 21. Зубок М. Борги підприємств, банків і протидія їм // Бизнес и безопасность, 2004. - № 2.
 22. Зубок М. І. Безпека підприємницької діяльності / М. І. Зубок, Р. М. Зубок ― К.: Істина, 2004.
 23. Зубок М. І. Забезпечення безпеки кредитних операцій банків. // Бизнес и безопасность, 2003. - № 3.
 24. Зубок М. І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 140 с.
 25. Зубок М. І. Управління проблемним кредитом / М. І. Зубок, С. М. Яременко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць. — К.: КНЕУ, 2007. — № 10. — с. 38–48.
 26. Зубок Н. И. О беднойохранезамолвите слово / Н. И. Зубок, С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2004. — № 4. — С. 8–9.
 27. Зубок Н. И. Охрана в предпринимательскойдеятельности / Н. И. Зубок, С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2005. — № 1. — С. 2–3.
 28. Иванов М. Кадроваябезопасность / М. Иванов // Бизнес и безопасность. ― 2009. ― № 1 (69) ― с. 30–38.
 29. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїнчковський. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 254 с.

100. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект / Камлик М. І. — К.: Атіка, 2005. — 431 с.

101. Кириченко О. Банківський менеджмент / Кириченко О. ― К.: Знання – Прес, 2002.

102. Ковров А. В. Предатели: «пятая колона» в организации / Ковров А. В. ― М.: Арсин, 1999. ― 120 с.

103. Коноплева И. А. Управлениебезопасностью и безопасностьбизнеса: учеб. пособ. для вузов / И. Коноплева, И. Богданов. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 448 с. — (Высшееобразование).

104. Корнеев И. К. Защитаинформации в офисе : учебник / И. К. Корнеев, Е. А. Степанов ― М.: Проспект, 2008. ― 336 с.

105. Кузнецов И. Н. Бизнес-безопасность / Кузнецов И. Н. ― М.: Дашков и К, 2010. ― 416 с.

106. Кузнецов Н. И. Учебник по информационно-аналитическойработе / Кузнецов Н. И. ― М.: Яуза, 2001. ― 320 с.

107. Магура М. И. Поиск и отборперсонала / Магура М. И. ― М.: Интелсинтез, 1997. ― 79 с.

108. Мэй А. Скрытоеуправлениесознаниемчеловека / Мэй А. ― СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. ― 96 с.

109. Нежданов И. Ю. Аналитическаяразведка для бизнеса / Нежданов И. Ю. ― М.: Ось-89, 2008. ― 336 с.

110. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності : Курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. ― К.: КНТ, 2005. ― 317 с.

111. Новак Б. В. Бизнес в России ― руководство по техникебезопасности. ― Спб.: Питер, 2008. ― 240 с.

112. Одинцов А. А. Экономическая и информационнаябезопасностьпредпринимательства : учеб. пособие для вузов / Одинцов А. А. ― М.: Академия, 2006. — 336 с.

113. Орлов П. І. Основи економічної безпеки фірми: Навч. посібник / П. І. Орлов, В. Є. Духов — Х.: Прометей-Прес, 2004. — 284 с.

114. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. ― К.: Правова єдність, 2009. ― 544 с.

115. Перерва П. Г. Трудоустройство без проблем (искусствосамомаркетинга) / Перерва П. Г. ― Харьков: Фактор, 2009. ― 473 с.

116. Почепцов Г. Г. Информация и дезинформация / Почепцов Г. Г. ― К.: Эльга, 2001. ― 252 с.

117. Прибутько П. С. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П. С. Прибутько, І. Б. Лук’янець ― К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. ― 252 с.

118. Про захист персональних даних // Закон України від 01.06.2010 р. —
№ 2297-VI із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

119. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними // Закон України від 15.02.95 р. № 62/95-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

120. Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Закон України від 01.06.2000 р. — № 1775-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

121. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

122. Про пожежну безпеку // Закон України від 17.12.1993 р. ― № 3745-ХІІ // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

123. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, затверджених речовинами сльозоточивої і дратівливої дії // Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р. — № 706 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

124. Про Стратегію національної безпеки України // Указ Президента України від 12.02.2007 р. — № 105/2007 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

125. Про страхування // Закон України від 07.03.1996 р. ― 85/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

126. Про фінансовий лізинг // Закон України від 16.12.1997 р. ― 723/97-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

127. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.rada.kiev.ua.

128. Рыков А. Аналитики ― кабинетныерыцаришпионскихвойн / А.Рыков // Разведка. ― 2010. — № 2 — с. 50–55.

129. Самоукина Н. В. Незаменимыйсотрудник и кадроваябезопасность /
Самоукина Н. В. — М.: Вершина, 2008. — 176 с.

130. Станкин М. И. Психологияобщения. Курс лекций / Станкин М. И. ― М.: МПСИ, 2000. ― 301 с.

131. Степанов Е. А. Информационнаябезопасность и защитаинформации / Е. А. Степанов, И. К. Корнеев. ― М.: Инфра-М, 2001. ― 304 с.

132. Сулейманов У. И. Правила охоты на «крыс» иликакбороться с внутрикорпоративнымихищениями / Сулейманов У. И. ― М.: Ось-89, 2008. ― 144 с.

133. Туник И. Ю. Антирейдер. Пособие по противодействиюкорпоративным захватам / Туник И. Ю., Поляков В. А. ― СПб.: Питер, 2007. ― 208 с.

134. Цыганов В. В. Информационныевойны в бизнесе и политике: Теория и методология / В. В. Цыганов, С. Н. Бухарин ― М.: Академический Проект, 2007. — 336 с.

135. Чумарин И. Г. Предотвращениепотерь в розничнойторговле. Проверенныеспособы / Чумарин И. Г. ― М.: Питер Пресс, 2007. ― 192 с.

136. Шейнов В. П. Конфликты в нашейжизни и ихразрешение / Шейнов В. П. ― Минск: Амалфея, 1996. ― 288 с.

137. Шейнов В. П. Скрытоеуправлениечеловеком (психологияманипулирования) / Шейнов В. П. ― М.: АСТ, 2001. ― 848 с.

138. Яременко С. М. Безпека кредитних операцій / С. М. Яременко // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць. — Випуск № 17. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 130–137.

139. Яременко С. М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення / С. М. Яременко // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. — К.: КНЕУ, 2009. — № 13. — С. 136–145.

140. Яременко С. Н. Обеспечениеэкономическойбезопасностибанков /
С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2005. — № 3. — С. 20–21.

141. Ярочкин В. И. Безопасностьбанковских систем / Ярочкин В. И. — М.: Ось-89, 2004. — 416 с.

142. Ярочкин В. И. Корпоративнаяразведка / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. ― М.: Ось-89, 2004. ― 228 с.

143. Яскевич В. В. Секьюрити. Организационныеосновыбезопасностифирмы / Яскевич В. В. ― М.: Ось-89, 2005. ― 368 с.