Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Безпека фінансово-кредитних установ (вибіркова)

Безпека фінансово-кредитних установ (вибіркова)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет фінансів

Кафедра менеджменту банківської діяльності

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

___ __________ 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Безпека фінансово-кредитних установ (вибіркова)

назва навчальної дисципліни (обов’язкова/вибірков§ а)

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

 

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація (освітня програма) Фінанси та страхування

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою менеджменту банківської діяльності

протокол № _______ від _______

Завідувач кафедри ___________ Л.О. Примостка

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

 

Київ - 2018

 

 

 

 

 

3.1 КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Безпека фінансово-кредитних установ

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 (Фінанси та страхування)

заочна форма навчання

Для студентів заочної форми навчання проводиться особлива форма аудиторних занять – контактні заняття, для чого у тематичному плані вивчення дисципліни передбачено контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заня

ття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і
контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1

2

3

4

1

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

 

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

5

Семінар-дискусія по питаннях заняття

2

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

5

Міні-кейс

3

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

5

Ділова гра

4

Тема 6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

 

Міні-лекція (експрес-контроль знань студентів)

5

Семінар-розв’язання проблемних завдань

 

5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Виконання комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи

5

6

Всього за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

 

25

7

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5

Усього балів за контактні заняття

30

 

 

 

 

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових позааудиторних завдань самостійної роботи

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

письмова

15.01.2019 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(8 зміст +12 захист)

15

 

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій            

2. Підготовка аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки діяльності фінансово-кредитних установ за заданою тематикою

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

 

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

20

 

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

 

 

 • участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

 

Разом

50

 

                     

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

3 1 1  Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Структура контактних занять за темами та ціна кожного заняття містяться у карті навчальної роботи студента.

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття:

 • глобальні компетентності: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетентності: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетентності: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетентності:  взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: розробляти пропозиції стосовно вдосконалення  підходів до дослідження інновацій у банківському бізнесі в залежності від поставлених завдань та з урахуванням розуміння специфіки окремих сегментів фінансового ринку з урахуванням потреб банківської установи (залежно від теми заняття)

 

Контактне заняття № 1 (теми № 1, № 2, № 3)

Тема 1. Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Поглибити знання студентів з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ та розширити розуміння ними причин формування загроз на ринку фінансових послуг.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність аналізувати умови діяльності фінансово-кредитних установ на вітчизняному ринку фінансових послуг; виявляти причини формування загроз в них для суб’єктів даного ринку; розширення базових знань з основ безпеки.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, дискусія по питаннях заняття, експрес-контроль знань студентів.

 

Питання міні-лекції:

 1. Суть та зміст безпеки, її мета і завдання; види безпеки та форми її організації.
 2. Принципи і способи організації безпеки, основні вимоги до безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Формування загроз в діяльності фінансово-кредитних установ: умови, причини та джерела.
 1. Шахрайство з фінансовими ресурсами, зловживання службовим становищем та крадіжки в фінансово-кредитних установах.

Питання до заняття:

 1. Умови організації безпеки діяльності фінансово-кредитних установ в Україні.
 2. Природа утворення загроз фінансовій діяльності та форми їх впливу на фінансово-кредитні установи.
 3. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство на ринку фінансово-кредитних послуг.
 4. Практика у виявленні загроз за визначеними ознаками.
 5. Використання методик аналізу та оцінки загроз за сценарієм виробничої ситуації.
 6. Практика індикації та виміру загроз формування висновків щодо їх небезпечності.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012;
 2. Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008;
 3. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 

Контактне заняття № 2 (тема № 4)

Тема 4. Інформаційна безпека в діяльності фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Поглибити знання студентів щодо організації захисту таємної та конфіденційної інформації в діяльності фінансово-кредитних установ, сформувати об’єктивне розуміння необхідності вжиття фінансово-кредитними установами заходів захисту їх інформаційного ресурсу в сучасних умовах.

 

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність визначати рівень таємності (конфіденційності) інформації за заданими критеріями; засвоєння базових знань з основ захисту інформації в діяльності фінансово-кредитних установ згідно чинного законодавства; здатність до вибору найбільш оптимального варіанту заходів захисту інформації з наданого переліку.

 

Форми проведення заняття: Міні-лекція, міні-кейс, розв’язання проблемних завдань, експрес-контроль знань студентів.

Питання міні-лекції:

 1. Інформаційна безпека і її організація в діяльності банків, кредитних спілок та ломбардів.
 2. Захист банківської та комерційної таємниці.

Питання до заняття:

 1. Організація захисту банківської таємниці в діяльності банків.
 2. Умови та правила формування та захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю фінансово-кредитних установ.
 3. Конфіденційна інформація, правила її визначення та захисту.
 4. Практика складання інформаційних документів у інформаційних взаємовідносинах банку з правоохоронними органами.
 5. Формування пропозицій щодо заходів захисту інформаційних інтересів банку у його договірних взаємовідносинах.
 6. Практика складання інформаційних довідок, повідомлень, прогнозів та інших документів.

 

Інформаційне забезпечення:

Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 60 – 62); Закон України «Про інформацію» (ст. 1, 20, 21); Цивільний Кодекс України (ст. 506 – 508); Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (Постанова НБУ № 267 від 14.07.2006 р., № 292 від 11.07.2012 р.); Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

 

Контактне заняття № 3 (тема № 5)

Тема 5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ

Мета заняття: Поглибити знання студентів з питань забезпечення економічної безпеки фінансово-кредитних установ, сформувати правильне розуміння процесу організації безпеки фінансових операцій, розвинути можливості студентів щодо об’єктивного сприйняття ними нової інформації з питань економічної безпеки.

 

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до організації безпеки фінансових операцій банків відповідно до визначеного алгоритму; здатність до грамотної оцінки ситуації і вибору оптимальних рішень при організації економічної безпеки фінансово-кредитних установ; використання базових знань банківської справи при організації безпеки фінансових операцій банків.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, ділова гра, вирішення ситуаційних вправ, експрес-контроль знань студентів.

Питання міні-лекції:

 1. Суть та зміст економічної безпеки, її структура та система.
 2. Захист матеріальних цінностей в діяльності фінансово-кредитних установ.
 3. Захист фінансових ресурсів та фінансових операцій.
 4. Фінансовий моніторинг і правила його проведення в діяльності фінансово-кредитних установ.

Питання до заняття:

 1. Структура процесу організації безпеки фінансових операцій.
 2. Правила роботи менеджера при організації безпеки фінансової операції.
 3. Організація взаємодії підрозділів банку при забезпеченні безпеки фінансових операцій.
 4. Забезпечення контролю дотримання режиму безпеки проведення фінансових операцій.
 5. Практика виконання роботи з інформаційно-аналітичного дослідження позичальника.
 6. Вироблення заходів захисту кредитної операції.
 7. Практика формування та обґрунтування пропозицій щодо забезпечення безпеки кредитної операції.

Інформаційне забезпечення:

Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008; Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.           

Контактне заняття № 4 (тема № 7)

Тема 6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ

Тема 8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

 

Мета заняття: Поглибити знання студентів з основ кадрової безпеки: розширити їх уявлення про роботу фінансово-кредитних установ з персоналом; сформувати грамотне розуміння правил мотивації та режиму в системі кадрової безпеки.

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до забезпечення безпечної поведінки при роботі в банку, толерантно сприймати особливості характеру колег, критично оцінювати свої дії у конфліктних ситуаціях; знання корпоративного підходу до забезпечення кадрової безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ.

Форми проведення заняття: Міні-лекція, семінар розв’язання проблемних завдань, експрес-контроль знань студентів

Питання міні-лекції:

 1. Права та обов’язки працівників банку у процесі здійснення первинного фінансового моніторингу.
 2. Правила роботи працівників банку при проведенні моніторингу ознак сумнівних та незвичних операцій.
 3. Забезпечення безпеки в роботі по комплектуванню фінансово-кредитної установи кадрами, контроль роботи персоналу.
 4. Мотивація та стимулювання праці, відповідальність за порушення правил безпеки і роботи.
 5. Профілактика і попередження порушень правил роботи, правопорушень і злочинів в кредитних установах.
 6. Поняття екстремальної ситуації і її зміст.

Питання до заняття:

 1. Права та обов’язки працівників банку у процесі здійснення первинного фінансового моніторингу.
 2. Працівник фінансово-кредитної установи і вимоги до нього.
 3. Мотивація персоналу у формуванні системи корпоративної безпеки у роботі з кадрами.
 4. Режим і його роль у системі корпоративної кадрової безпеки.
 5. Безконфліктна поведінка персоналу і її забезпечення у системі корпоративної кадрової безпеки.
 6. Організація роботи фінансово-кредитної установи по попередженню виникнення екстремальних ситуацій та забезпеченню захисту майна, ресурсів і персоналу при виникненні екстремальних ситуацій.

 

Інформаційне забезпечення:

Кодекс законів про працю України; Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисних ситуациях. – М.: Питер, 2004; Самоукина Н. В. Незаменимый сотрудник и кадровая безопасность. – М.: Вершина, 2008; Зубок М. І., Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Підручник. – К.: КНЕУ, 2012; Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. Безпека бізнесу. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2008.

Контактне заняття № 5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна
робота (по всім темам курсу)

Мета заняття: Перевірити знання студентів з основ безпеки діяльності кредитних установ, умов і правил її організації; щодо заходів попередження і протидії загрозам діяльності фінансово-кредитних установ; щодо заходів забезпечення інформаційної безпеки в діяльності кредитних установ; основних заходів безпеки кредитно-фінансових операцій та їх технологій; щодо заходів кадрової безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.

 

Основні завдання заняття: Забезпечити формування компетентностей: здатність до розв’язання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

Форми проведення заняття: Контроль знань студентів у вигляді підготовки письмової роботи

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.

 

 3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Таблиця

Оцінка аудиторної роботи студентів очної форми відповідно до виду заняття (роботи студента)

Вид занять (роботи студента)

Шкала балів

Максимальний бал

Міні-лекція

0-4-8

8

Семінар-дискусія

0-4-8-12

12

Семінар-розв’язання проблемних завдань

0-4-8-12

12

Міні кейс

0-4-8-12

12

Ділова гра

0-4-8-12

12

Комплексна аудиторна самостійна робота  

0-5-10-15

15

Домашнє письмове завдання самостійної роботи

0-5-10-15-20

20

 

Міні-лекція (під час установчої сесії) оцінюється відповідно до якості конспекту відповідної лекції (шкала 0–4–8 бал). Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції (контактні заняття заочної форми навчання). Максимальна оцінка – 8 балів – виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 4 або 0 балів.

Під час семінару-дискусії створюються малі групи (5-6) студентів. Викладач пропонує шляхи вирішення проблемних завдань (виконуються, як домашні завдання, окремими студентами).

Шкала оцінювання участі у семінарі-дискусії застосовується така:

Бал

Рівень

12

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

8

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

4

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

0

Неактивніть у роботі малої групи, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Під час семінару-розв’язування проблемних завдань відбувається розв’язання проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття

Шкала оцінювання участі у семінарі-розв’язуванні проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

12

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

8

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

4

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Міні кейс здійснюється студентами індивідуально під час практичного заняття. Зміст завдань міститься у відповідному плані заняття.

Шкала оцінювання виконання проблемних завдань застосовується така:

Бал

Рівень

12

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

8

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

4

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

Під час ділової гри викладач (або один із студентів) виконує функції модератора. Студенти пропонують вирішення проблемних завдань, що винесені на відповідне заняття та обговорюють якість пропозицій.

Шкала оцінювання участі у семінарі-мозковому штурмі застосовується така

Бал

Рівень

12

Високий рівень знань та високий рівень аргументації студента під час обговорення проблемних завдань, демонстрація ґрунтовних теоретичних знань, знань діючої нормативно-правової бази та вміння науково аргументувати власну позицію. Виконання функцій модератора.

8

Високий рівень активності поєднаний з невисоким рівнем теоретичних знань або достатній рівень теоретичних знань поєднаний з помірною активністю

4

Студент має достатні теоретичні знання основ фінансової безпеки та правил вибору форм і методів її забезпечення в банках та застосовував зазначені знання за сценарієм наданої йому виробничої ситуації, при виборі форм і методів забезпечення фінансової безпеки в діяльності банків допускав помилки, але при цьому робив правильні висновки і рекомендації для прийняття рішень.

0

Неактивніть у дискусії та розв’язанні проблемних завдань, демонстрація відсутності знань належного рівня

 

 

Комплексна аудиторна самостійна робота  складається студентом в аудиторії під час заняття №5 ( перевірка знань за темами №№1-8).

Комплексна аудиторна самостійна робота містить три практичних завдання. Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за шкалою у 0–1–2–3–4–5 балів за кожне з трьох завдань.

Максимальна оцінка, яку може отримати студент за одне завдання – 5 балів. Оцінка у 5 балів ставиться тоді, коли повністю виконане завдання, в якому надана ґрунтовна відповідь на всі питання завдання.

4 бали може отримати студент за одне завдання, коли він розкрив в повному обсязі питання завдання, однак при цьому допустив недоліки щодо необхідного обґрунтування відповіді.

3 бали ставиться тоді, коли повністю виконане завдання, однак робота містить істотні недоліки щодо обґрунтування виконаного завдання.

2 бали студент може отримати за неповне виконання письмового завдання та при наявності суттєвих помилок.

1 бал студент може отримати за неповне виконання письмового завдання та відсутності обґрунтування відповіді.

0 балів ставиться у разі коли студент не виконав зазначеного завдання.

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів

Домашнє письмове завдання самостійної роботи. Студентам заочної форми навчання для оцінювання поточного рівня знань з дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» пропонується в міжсесійний період виконати Домашнє письмове завдання самостійної роботи по кожній із тем дисципліни у вигляді письмових звітів по кожній із тем.

Виконання завдань для самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами заочної форми навчання здійснюється відповідно до даної програми у вигляді письмових звітів по кожній із тем. За виконання завдань для самостійного опрацювання студенти заочної форми навчання можуть отримати до 20 балів. Критерії оцінки письмових звітів по кожній із тем дисципліни такі:

20 балів може бути оцінено повністю виконане завдання, в якому надана ґрунтовна відповідь на всі питання.

15 балів ставиться коли студентом надано відповідь не менше ніж на 60% питань, із передбачених переліком завдань для самостійного опрацювання, питання розкриті в повному обсязі та містять необхідні обґрунтування.

10 балів оцінюється робота студентів, які виконали завдання для самостійного опрацювання без належного обґрунтування, матеріал для обґрунтування відповіді надали з одного джерела, без творчого підходу. У відповідях присутні несуттєві помилки. Такою ж кількістю балів може бути оцінена роботу студентів, які надали відповіді лише на 40% питань з необхідного переліку завдань.

5 балів студент отримує за неповне виконання завдань самостійної роботи при умові, що ним надано відповіді на не менше ніж 30% питань з переліку завдань для самостійного опрацювання. У таку ж суму балів може бути оцінено виконання завдань для самостійного опрацювання при наявності суттєвих помилок в не більше ніж 50% питань.

0 балів ставиться у разі коли студенти не виконали зазначених завдань.

Для оцінювання знань студентів кількість видів контролю і його форми в межах заняття сплановані так, щоб присутній на занятті студент мав реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

Змістовна характеристика отриманих балів відповідає рівню знань, що продемонстрований студентом під час виконання відповідного завдання:

Відмінний рівень (повна, вичерпна відповідь або значний вклад в обговоренні на семінарському занятті, вміння розв’язувати ситуаційні вправи, володіння відповідями на всі проблемні питання до відповідного заняття);

Добрий рівень (неповна відповідь, володіння відповідями на більшість проблемних питань, активна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Задовільний рівень (незначний внесок в обговоренні проблеми на семінарському занятті, володіння відповідями на більшість простих питань, помірна участь у вирішенні ситуаційних вправ);

Незадовільний рівень (незнання правильних відповідей на базові питання теми, відсутність участі в обговоренні проблем чи рішенні ситуаційних вправ на семінарському занятті).

Також окремі види робіт чи окремі заняття можуть оцінюватись по спрощеній шкалі.

У випадку запізнення студента з неповажних причин викладач знижує сумарну кількість балів за відповідне заняття на один бал.

У випадку неналежного виконання студентом завдання, що дається малій групі під час використання методу малих груп на відповідному занятті – викладач має право виставити окремому студенту оцінку нижчу, ніж отримала мала група.

Бали за активність на всіх заняттях підсумовуються викладачем на останньому занятті, але не більше, ніж 60 балів для всіх занять. Більша сума балів для цього виду контролю не застосовується

 

 

 

 

 

 

3.3 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (заочна форма).

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з питань безпеки у банку, здійснюється письмово та оформлюється з одного боку білих аркушів формату А4. Повинен містити такі структурні частини: титульний аркуш із зазначенням повних вихідних даних статей (три статті в наукових виданнях не старші одного календарного року з моменту виконання огляду), огляд публікацій, анотації статей та повні тексти статей. Огляд повинен з’ясувати відповідність діючим вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Максимальна сума балів, 10 балів, нараховується у випадку бездоганного оформлення та наявності обґрунтованого коментарю (огляду публікації) на окремому аркуші. Ця сума балів знижується на 2 бали за кожний недолік оформлення та за кожну змістовну помилку і може становити мінімально 0 балів (якщо балів виходить менше 6– застосовується оцінка 0 балів). Для пошуку наукових статей в мережі Інтернет рекомендується використання сервісу Гугл Академія (http://scholar.google.com.ua).

Аналітична робота (огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують безпекову діяльність в окремому банку), оцінюється максимально у 10 балів у випадку належного оформлення (прошивка у швидкозшивачу, титульний аркуш із необхідними реквізитами, шрифт 14, пронумеровані сторінки тощо) та представлення актуальної інформації з переліком функцій відповідних програм. В інших випадках (порушення хоч однієї з вимог до змісту та оформлення) оцінка за роботу знижується на 20 бали за кожне порушення (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів).

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою оцінюється в 10 балів за якісне і повне виконання попередньо дорученого викладачем анотування змісту (як правило – наукової статті англійською мовою в іноземному виданні). Ця сума балів знижується до 8 балів у випадку неякісного оформлення та до 6 балів у разі наявності логічних помилок у змісті перекладу і може становити 0 балів у випадку незадовільного змісту.

Участь у конференції оцінюється для студентів дистанційної форми у 20 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 4 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 12 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента дистанційної форми оцінюється у 20 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 16 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–12–16–20 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ», до проблематики якої відноситься публікація).

Участь у конкурсах наукових студентських робіт заохочується відповідно до рівня конкурсу, на який представлена робота. Максимальна сума балів нараховується у випадку допущення роботи до конкурсу міжвузівського рівня. Вимоги оголошуються викладачем згідно з вимог відповідного конкурсу.

 

4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

4.1.  Спільні види завдань (денна та заочна, дистанційна форми)

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем безпеки у банку за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації (не менше трьох публікацій). Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Аналітична робота, огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у окремому банку — виконується студентами очної форми у вигляді письмової роботи (друкується на аркушах А4 із титульним аркушем, списком літератури) та комплексно характеризує комп’ютерну систему, що використовує підрозділ безпеки відповідого банку. Містить скріншоти відповідних програм чи комп’ютерних додатків.

Підготовка проблемних лекцій здійснюється студентом шляхом написання повного тексту лекції на тематику, що узгодження з викладачем, або підготовкою оригінальних матеріалів, що ілюструють зміст лекції (презентації, слайди, розрахунки статистичних даних тощо). Тематика проблемної лекції повинна бути у рамках наукової проблематики «Безпека фінансово-кредитних установ» (окрема тема або її структурна частина із розрахунку 2 академічні години на лекцію). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою з наукової проблематики «Безпека фінансово-кредитних установ» здійснюється за індивідуальним погодженням із викладачем. Передається оригінал тексту та перекладу та текст анотації в друкованому та електронному вигляді з правом розміщення на електронному ресурсі кафедри.

 

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

Студентам денної та дистанційної форми, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 20 балів. Для заочної форми навчання зазначені види роботи не застосовуються.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій можуть бути оціненими викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ». Під керівництвом викладача студент готує текст доповіді, необхідні презентаційні матеріали та включає доповідь у план проведення відповідної конференції (у випадку, коли конференція проходить у період роботи над дисципліною – студент документально підтверджує участь). Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

Підготовка наукових публікацій представляє собою публікацію студентом наукової публікації з наукової проблематики «Безпека фінансово-кредитних установ». До розгляду приймаються публікації, здійснені у поточному навчальному році або статті, що прийняті до друку. Студент пред’являє або публікацію або довідку про прийняття до друку. Для заочної форми навчання зазначений вид роботи не застосовується.

 

 

 

4.2 Заочна форма навчання ­­- домашнє  письмове завдання самостійної роботи

 

Домашнє  письмове завдання самостійної роботи для заочної форми навчання є обов’язковим видом роботи, що виконується відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті навчальної роботи студента. Домашнє письмове завдання самостійної роботи оцінюється максимально у 20 балів.

Викладач оцінює Домашнє письмове завдання самостійної роботи протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього письмового завдання самостійної роботи містяться у відповідному розділі.

Студентам заочної форми навчання для оцінювання поточного рівня знань з дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» пропонується в міжсесійний період виконати Домашнє письмове завдання самостійної роботи по кожній із тем дисципліни у вигляді письмових звітів по кожній із тем.

Основні вимоги до оформлення домашнього індивідуального зав­дання:

 1. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, факуль­тету, курсу, номеру групи). На титульному аркуші — дата виконання і особистий підпис. Робота виконується на білих аркушах формату А4 (за винятком об’ємних таблиць та рисунків, що можна подавати у форматі А3 в складеному вигляді), шрифтом 12, полуторним інтервалом та нумерацією сторінок внизу по центру.
 2. На титульному аркуші також зазначаються П. І. Б. студента, номер студентського квитка, календарний рік з текстом: Індивідуальне завдання за дисципліною «Безпека фінансово-кредитних установ» за варіантом…на матеріалах банку…»
 3. Структура роботи рекомендується наступна:

- зміст роботи із зазначенням сторінок всіх структурних елементів;

- розділи відповідно до завдань варіанту;

- додатки (за необхідністю).

- список використаних джерел (за необхідністю).

 1. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.).
 2. Робота набирається на комп’ютері.
 3. Таблиці і схеми, громіздкі малюнки, зразки рекламних матеріалів тощо — в окремому додатку в кінці
 4. Навести список використаних джерел інформації (в довільній формі).
 5. Термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії (згідно з картою навчальної роботи студента).

 

Завдання для домашньої самостійної роботи по кожній із тем дисципліни
для студентів заочної форми навчання

Студент обирає на власний розсуд одно з питань кожної теми дисципліни.

По темі 1: Основи безпеки діяльності фінансово-кредитних установ

 • Концепція безпеки діяльності фінансово-кредитних установ.
 • Контроль та керівництво виконанням заходів безпеки у банку, структура підрозділу безпеки, його функції і завдання.
 • Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами фінансово-кредитних установ.
 • Забезпечення функціонування системи заходів безпеки в фінансово-кредитній установі.

 

По темі 2: Загрози діяльності фінансово-кредитних установ

 • Кримінальні посягання на власність кредитних установ.
 • Зловживання службовим становищем працівників, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.
 • Відповідальність за посягання на власність та імідж кредитних установ.

 

По темі 3: Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ

 • Засоби охорони приміщень.
 • Пожежна та охоронна  сигналізація, охоронне  телебачення та освітлення.
 • Природні та штучні бар’єри в охороні фінансово-кредитних установ.
 • Правові засади охорони фінансово-кредитних установ.
 • Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

По темі 4: Інформаційна безпека в діяльності
фінансово-кредитних установ

 • Канали витоку інформації.
 • Інформаційні ризики в діяльності фінансово-кредитних установ.
 • Інформаційні ресурси фінансово-кредитних установ і їх характеристики.
 • Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю, збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів.
 • Конфіденційна інформація і її захист.
 • Організація спеціального діловодства.
 • Відповідальність за незаконний збір та розголошення відомостей, що становлять банківську та комерційну таємницю.

По темі 5: Забезпечення економічної безпеки в діяльності
фінансово-кредитних установ

 • Робота по стягненню боргів по кредитних договорах.
 • Захист контрольного пакету акцій акціонерного товариства.
 • Безпека неторгових операцій.

 

По темі 6: Боротьба з легалізацією незаконно отриманих
доходів в діяльності фінансово-кредитних установ

 • Інформування уповноваженого органу про результати первинного фінансового моніторингу.
 • Права та обов’язки працівників фінансово-кредитних установ, що здійснюють первинний фінансовий моніторинг.
 • Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих коштів.

 

По темі 7: Організація безпеки в роботі з персоналом
в діяльності фінансово-кредитних установ

 • Ознаки негативних дій та негативної поведінки персоналу фінансово-кредитних установ.
 • Відповідальність працівників за порушення встановленого в фінансово-кредитних установах режиму безпеки.

 

По темі 8: Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях

 • Організація роботи фінансово-кредитної установи по попередженню наступу екстремальних ситуацій.
 • Забезпечення протипожежної безпеки у фінансово-кредитних установах.
 • Дії персоналу фінансово-кредитних установ в умовах виникнення стихійного лиха, хімічних та радіаційних аварій.
 

 

.

 

 

 

5 Приклади типових завдань, що виносяться на залік.

Тести:

 1. Чи може директор підприємства надавати у заставу власні іменні акції під час отримання підприємством кредиту? Виберіть правильну відповідь:

а) може;

б) може, тільки передавши їх підприємству з відображенням у його балансі;

в) не може.

 1. Охоронне освітлення охоплює:

а) робоче та чергове освітлення;

б) тривожне освітлення;

в) чергове та тривожне освітлення.

 1. Поняття комерційної таємниці регулюється таким законодавчим актом:

а) Законом України “Про інформацію”;

б) Господарським та Цивільним Кодексами України;

в) Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

 1. Чи зобов’язані зберігати працівники кредитної установи в таємниці відомості службового характеру, які не є банківською або комерційною таємницею? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) так, але тільки тоді, коли щодо цього є відповідне розпорядження керівництва кредитної установи.

 1. Основною вимогою до охорони фінансово-кредитної установи з погляду його безпеки є:

а) регулювання доступу в приміщення банку;

б) забезпечення ефективного внутрішньооб’єктового режиму;

в) забезпечення технічної і фізичної охорони.

 

Ситуаційні завдання:

 

 1. Ви – молодий фахівець банку, у процесі роботи звернулись до одного із досвідчених працівників з проханням роз’яснити методику оцінки кредитоспроможності позичальника. Ваш колега відповів, що така методика – це його знання засновані на власному досвіді і є його інтелектуальною власністю. До того ж, така інформація, за його словами, носить конфіденційний характер, тому він її відповідним чином оцінює, а ви якщо хочете, можете купити у нього зазначену інформацію. Лише за таких умов колега може виконати ваше прохання. Як ви оціните таку відповідь і як будете діяти за таких умов?

 

 1. Під час прийняття на роботу до ломбарду з вами провів інструктаж працівник підрозділу безпеки. На інструктажі було акцентовано увагу на тому, що одним із завдань безпеки діяльності ломбарду є своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз і що це завдання виконується всіма працівниками. Як ви будуватимете свою роботу, щоб виконати це завдання на своєму робочому місці?

 

 1. Ви – співробітник кредитної спілки. Одного разу до вас зателефонував знайомий вам слідчий прокуратури і, посилаючись на відповідний закон, попросив підготувати для нього у справі, яка перебуває у провадженні прокуратури, відповідну інформацію про клієнта вашої спілки – юридичну особу. Чи будете ви виконувати його прохання і якщо будете, то як?

 

 1. Ви – працівник банку. Сталося так, що ви загубили свою перепустку. Але, враховуючи, що ви давно працюєте в банку і всі охоронники вас добре знають, певний час вам вдавалось безперешкодно проходити в банк. Одного разу охороною банку під час спроби проникнути на його територію було затримано невідому особу, яка пред’явила черговому охороннику вашу перепустку. Які наслідки для вас можуть бути за даних обставин?

 

 1. До банку звернулась відома фірма з проханням про надання кредиту. Під час її перевірки банку стало відомо, що, будучи досить активною і маючи непоганий фінансовий стан, фірма неодноразово на своїй продукції використовувала чужий товарний знак, хоч і жодного разу не була викрита. Якість товару фірми відповідає встановленим вимогам і він користується попитом. Який висновок ви зробите щодо можливості надання кредиту даній фірмі, якщо за вами останнє слово, а всі інші характеристики позичальника позитивні?

 

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ».

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни «ринок банківських послуг» для студентів всіх форм навчання — залік.

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Безпека фінансово-кредитних установ» здійснюється за 100-бальною шкалою виключно за результатами поточного контролю. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання заліку

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

Структура індивідуальної контрольної роботи (для повторного складання заліку):

 • П’ять теоретичних питань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);
 • П’ять  проблемних завдань (шкала 10-8-6-4-2-0 балів);

 

Зміст завдань індивідуальної контрольної роботи відповідає змістові завдань поточного контролю. Теоретичні питання відповідають змісту робочої програми дисципліни.

 

Контрольна робота містить 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Кількість балів за10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

не достатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Типовий білет включає десять завдань. З них: п’ять теоретичних питань, відповідь на які оцінюється за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо), та п’ять два аналітичних завдання (проблемні ситуації), які оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів за кожне (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо).

Отже, за кожне із відповідно десяти завдань студент може отримати максимальну кількість 10 балів, а за виконання всіх завдань екзаменаційного білету — 100 балів.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ :

Критерії оцінки знань за теоретичне питання роботи (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проб­леми;
 2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 3. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії;
 4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 5. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 6. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 7. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методич­них посібниках та наукових виданнях.

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 1. відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час: визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі маркетингу у банку.

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання), або якщо:
 • одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів,

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Аналітичні питання (проблемні ситуації), що містить білет для контрольної роботи, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання пдкрепено правильним теоретичним обгрунтуванням

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • виконано критерій на 10 балів, але студент не розкрив, за необхідністю, інші шляхи розв’язання ситуації

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням)

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Рекомендовані інформаційні джерела.

7.1.

Основна література:

 1. Адамик Б. П. Інформаційні технології у банківській сфері : навч. посіб. / Адамик Б. П., Литвин І. С., Ткачук В. О. — К.: Знання, 2008. — 351 с.
 2. Бєгун В. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. / Бегун В. І. ― К.: КНЕУ, 2008. ― 280 с.
 3. Вишняков Я. Д. Основы противодействия терроризму / Я. Д. Вишняков, Г. А. Бондаренко ― М.: Академия, 2006. — 240 с.
 4. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. — № 436-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 5. Действия при угрозах и осуществлении террористических актов : памятка для руководителей и работников организаций и производственных объектов / авт.-сост. С. В. Петров ; ред. А. М. Меламед. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. ― 32 с.
 6. Диба М. І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків : навч. посібник /
  Диба М. І., Раєвський К. Є., Зубок М. І. — К.: КНЕУ, 2008. — 192 с.
 7. Зубок М. І. Безпека банків : навч. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2002. — 306 с.
 8. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНЕУ, 2002. —190 с.
 9. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : підручник / Зубок М. І., Яременко С.М. — К.: КНЕУ, 2012. — 473 с.
 10. Зубок М. І. Безпека бізнесу : навчальний посібник у схемах і таблицях / Зубок М. І., Позднишев Є. В., Яременко С. М. — К.: КНЕУ, 2008. — 480 с.
 11. Зубок М. І. Бізнес в екстремальних умовах : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. ― К.: КНТЕУ, 2008. ― 183 с.
 12. Зубок М. І. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. ― К.:. КНТЕУ, 2005.
 13. Зубок М. І. Інформаційна безпека : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 133 с.
 14. Зубок М. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2007. — 156 с.
 15. Зубок М. І. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 201 с.
 16. Зубок М. І. Охорона та охоронна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Зубок М. І. ― К.: КНТЕУ, 2006. ― 172 с.
 17. Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации : учеб. пособ. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, А. А. Штоквиш [и др.]; под ред. В.В. Остроухова — К.: ГУИКТ, 2008. — 544 с.
 18. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні // Постанова Національного банку України від 14.02.2007 р. — № 45 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 19. Інструкція про касові операції в банках України // Постанова Національного банку України від 14.08.2003 р. ― № 337 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 20. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Національного банку України від 12.12.2002 р. ― № 502 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 21. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Національного банку України від 28.08.2001 р. — № 368 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 22. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. — № 322-VІІІ / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 23. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. — № 8073-Х із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 24. Конституція України // Закон України від 28.06. 1996 р. — № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 25. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи /
  Кормич Б. А. — К.: Кондор, 2004. — 384 с.
 26. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. — № 2341-III із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 27. Курило В. І. Правові засади охоронної діяльності : навч. посіб. / Курило В. І. ― К.: Кондор, 2005. ― 182 с.
 28. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян // Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2009 р. — № 505 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua.
 29. Минаев Г.А. Безопасность организации / Минаев Г.А. — М.: Логос, 2008. — 368 с.
 30. Міщенко В. І. Банківські операції / Міщенко В. І., Словянська Н. Г., Коренєва О. Г. ― К.: Знання, 2007. ― 796 с.
 31. Павлов А. В. Основы организации безопасности банков : учеб. пособие / Павлов А. В. ― М.: Академия, 2010. ― 128 с.
 32. Палюк В. І. Особливості розкриття банківської таємниці судами / В. І. Палюк ― К.: Юстініан, 2009. ― 384 с.
 33. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р., підтверджена у 1992р.
 34. Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України // Постанова Національного банку України від 29.12.2007 р. — № 493 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 35. Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем // Постанова Національного банку України від 25.09.2007 р. — № 348 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 36. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства // Постанова Національного банку України від 28.08.2001 р. — № 369 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 37. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу // Постанова Національного банку України від 14.05.2003 р. — № 189 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 38. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами // Постанова Національного банку України від 06.08.2003 р. — № 325 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 39. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України // Постанова Національного банку України від 16.12.2002 р. — № 508 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 40. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України // Постанова Національного банку України від 29.12.2000 р. — № 520 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua
 41. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями // Постанова Національного банку України від 03.12.2003 р. — № 514 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 42. Положення про порядок реєстрації випуску акцій // Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2007 р. — № 942 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 43. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Національного банку України від 06.07.2000 р. ― № 279 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 44. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України // Постанова Національного банку України від 17.11.2004 р. ― № 547 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 45. Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці // Постанова Національного банку України від 14.07.2006 р. —
  № 267 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 46. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. — 2ге вид., доп. переробл. / Примостка Л. О. — К.: КНЕУ, 2004. ― 468 с.
 47. Про акціонерні товариства // Закон України від 17.092008 р. № 514-VI із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 48. Про банки і банківську діяльність // Закон України від 07.12.2000 р. —
  № 2121–III із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 49. Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у гривнях на 2009 рік // Постанова Правління Національного банку України від 04.03.2009 р. — № 116 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 50. Про господарські товариства України // Закон України від 19.09.1991 р. — № 1576–ХІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 51. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень // Закон України від 18.11.2003 р. — № 1255–IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 52. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму із змінами і доповненнями // Закон України від 28.11.02 р. — № 249–IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 53. Про заставу // Закон України від 02.10.1992 р. ― 2654-ХІІ // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 54. Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. ― № 336.
 55. Про захист від недобросовісної конкуренції // Закон України від 07.06.1996 р. — № 236/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 56. Про захист економічної конкуренції // Закон України від 11.01.2001 р. — № 2210-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 57. Про захист інформації в автоматизованих системах // Закон України від 31.05.2005 р. ― 2594-IV // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 58. Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів // Постанова Правління Національного банку України від 30.04.2010 р. — № 223 із змінами та доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 59. Про інформацію // Закон України від 02.10.1992 р. — № 2657–ХІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 60. Про Національний банк України // Закон України від 20.05.1999 р. ― 679-ХІV // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 61. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні // Закон України від 10.12.97 р. — № 710/97-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua
 62. Про оподаткування прибутку підприємств // Закон України від 28.12.1994 р. — № 334/94–ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 63. Про організацію формування та обігу кредитних історій // Закон України від 23.06.2005 р. ― 2704-IV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 64. Про основи національної безпеки України // Закон України від 19.06.2003 р. — № 964-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 65. Про систему валютного регулювання і валютного контролю // Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. ― № 15-93 із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 66. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб // Закон України від 23.02.2012 р. ― 4452-VІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 67. Про охоронну діяльність // Закон України від 22.03.2012 р. ― 4616-VІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 68. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23.02.2006 р. ― 3480-ІV із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 69. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. — № 435-IV / Верховна Рада України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 70. Яременко С. М. Безпека банківської діяльності. Збірник тестів, ситуаційних та комплексних кваліфікаційних завдань : навч. посіб. / С. М. Яременко. – К.: КНЕУ, 2008. — 192 с.

 

7 2 Додаткова література:

 1. Ареф’єва О. В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 170 с.
 2. Баяндин Н. И. Технологии безопасности бизнеса / Баяндин Н. И. ― М.: Юристъ, 2002. ― 320 с.
 3. Берлач А. І. Безпека бізнесу: навч. посіб. / Берлач А. І. — К.: Університет «Україна», 2007. — 280 с.
 4. Боган К. Бизнес-разведка / К. Боган, М. Инглиш ― М.: Вершина, 2006. ― 368 с.
 5. Богомолов В. А. Экономическая безопасность: учебное пособие для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Богомолов В. А. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 — 295 с.
 6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи. : наук.-практ. посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак — К.: Скіф, 2008. — 369 с.
 7. Гамза В. А. Безопасность банковской деятельности / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. ― М.: Маркет, 2010. ― 408 с.
 8. Гапоненко В. Ф. Экономическая безопасность предприятий / Гапоненко В.Ф., Беспалько А. А., Власков А. С. — М.: Издательство «Ось-89», 2007. — 208 с.
 9. Гордієнко К. Д. Прийняття на роботу: співбесіда, анкетування : практ. посіб. / Гордієнко К. Д. ― К.: КНТ, 2006. ― 184 с.
 10. Гришина Н. В. Комплексная система защиты информации на предприятии : учеб. пособ. / Гришина Н. В. ― М.: ФОРУМ, 2009. ― 240 с.
 11. Демин Ю. М. Управление кадрами в кризисных ситуациях / Демин Ю. М. ― Спб.: Питер, 2004. ― 219 с.
 12. Деревицкий А. А. Коммерческая разведка / Деревицкий А. А. ― СПб.: Питер, 2006. ― 208 с.
 13. Дзлиев М. И. Предпринимателю. Как избежать опасности / Дзлиев М. И. ― М.: Экономика, 2006. ― 349 с.
 14. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства. / Л. Донець, Н. Ващенко. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.
 15. Доронин А. И. Бизнес-разведка / Доронин А. И. ― М.: Ось-89, 2007. ― 528 с.
 16. Дудихин В. В. Конкурентная разведка в Интернете / В. В. Дудихин, Дудихина О. В. — М.: NT Press, 2004. — 229 с.
 17. Економічна безпека /[Мельник П., Терангул Л. та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. ― К.: Знання, 2009. ― 647 с.
 18. Зайцев И. Рейдерство в Украине. Как защитить предприятие / И. Зайцев, В. Кульпинов. ― К.: Тандем, 2008. ― 160 с.
 19. Захаров О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности / Захаров О. Ю. ― М.: АСТ «Астрель», 2008. ― 320 с.
 20. Зацеркляний М. М. Основи економічної безпеки : навч. посіб. / М. Зацеркляний, О. Мельников. — К.: КНТ, 2009. — 337 с.
 21. Зубок М. Борги підприємств, банків і протидія їм // Бизнес и безопасность, 2004. - № 2.
 22. Зубок М. І. Безпека підприємницької діяльності / М. І. Зубок, Р. М. Зубок ― К.: Істина, 2004.
 23. Зубок М. І. Забезпечення безпеки кредитних операцій банків. // Бизнес и безопасность, 2003. - № 3.
 24. Зубок М. І. Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності : навч.-метод. посіб. / Зубок М. І. — К.: КНТЕУ, 2005. — 140 с.
 25. Зубок М. І. Управління проблемним кредитом / М. І. Зубок, С. М. Яременко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць. — К.: КНЕУ, 2007. — № 10. — с. 38–48.
 26. Зубок Н. И. О бедной охране замолвите слово / Н. И. Зубок, С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2004. — № 4. — С. 8–9.
 27. Зубок Н. И. Охрана в предпринимательской деятельности / Н. И. Зубок, С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2005. — № 1. — С. 2–3.
 28. Иванов М. Кадровая безопасность / М. Иванов // Бизнес и безопасность. ― 2009. ― № 1 (69) ― с. 30–38.
 29. Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїнчковський. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 254 с.
 30. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект / Камлик М. І. — К.: Атіка, 2005. — 431 с.
 31. Кириченко О. Банківський менеджмент / Кириченко О. ― К.: Знання – Прес, 2002.
 32. Ковров А. В. Предатели: «пятая колона» в организации / Ковров А. В. ― М.: Арсин, 1999. ― 120 с.
 33. Коноплева И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб. пособ. для вузов / И. Коноплева, И. Богданов. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 448 с. — (Высшее образование).
 34. Корнеев И. К. Защита информации в офисе : учебник / И. К. Корнеев, Е. А. Степанов ― М.: Проспект, 2008. ― 336 с.
 35. Кузнецов И. Н. Бизнес-безопасность / Кузнецов И. Н. ― М.: Дашков и К, 2010. ― 416 с.
 36. Кузнецов Н. И. Учебник по информационно-аналитической работе / Кузнецов Н. И. ― М.: Яуза, 2001. ― 320 с.
 37. Магура М. И. Поиск и отбор персонала / Магура М. И. ― М.: Интелсинтез, 1997. ― 79 с.
 38. Мэй А. Скрытое управление сознанием человека / Мэй А. ― СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. ― 96 с.
 39. Нежданов И. Ю. Аналитическая разведка для бизнеса / Нежданов И. Ю. ― М.: Ось-89, 2008. ― 336 с.
 40. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності : Курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. ― К.: КНТ, 2005. ― 317 с.
 41. Новак Б. В. Бизнес в России ― руководство по технике безопасности. ― Спб.: Питер, 2008. ― 240 с.
 42. Одинцов А. А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства : учеб. пособие для вузов / Одинцов А. А. ― М.: Академия, 2006. — 336 с.
 43. Орлов П. І. Основи економічної безпеки фірми: Навч. посібник / П. І. Орлов, В. Є. Духов — Х.: Прометей-Прес, 2004. — 284 с.
 44. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навч. посіб. / Ортинський В. Л., Керницький І. С., Живко З. Б. ― К.: Правова єдність, 2009. ― 544 с.
 45. Перерва П. Г. Трудоустройство без проблем (искусство самомаркетинга) / Перерва П. Г. ― Харьков: Фактор, 2009. ― 473 с.
 46. Почепцов Г. Г. Информация и дезинформация / Почепцов Г. Г. ― К.: Эльга, 2001. ― 252 с.
 47. Прибутько П. С. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П. С. Прибутько, І. Б. Лук’янець ― К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. ― 252 с.
 48. Про захист персональних даних // Закон України від 01.06.2010 р. —
  № 2297-VI із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 49. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними // Закон України від 15.02.95 р. № 62/95-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 50. Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Закон України від 01.06.2000 р. — № 1775-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 51. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні // Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 52. Про пожежну безпеку // Закон України від 17.12.1993 р. ― № 3745-ХІІ // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 53. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, затверджених речовинами сльозоточивої і дратівливої дії // Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 р. — № 706 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 54. Про Стратегію національної безпеки України // Указ Президента України від 12.02.2007 р. — № 105/2007 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 55. Про страхування // Закон України від 07.03.1996 р. ― 85/96-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 56. Про фінансовий лізинг // Закон України від 16.12.1997 р. ― 723/97-ВР із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 57. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг // Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ із змінами і доповненнями // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.kiev.ua.
 58. Рыков А. Аналитики ― кабинетные рыцари шпионских войн / А.Рыков // Разведка. ― 2010. — № 2 — с. 50–55.
 59. Самоукина Н. В. Незаменимый сотрудник и кадровая безопасность /
  Самоукина Н. В. — М.: Вершина, 2008. — 176 с.
 60. Станкин М. И. Психология общения. Курс лекций / Станкин М. И. ― М.: МПСИ, 2000. ― 301 с.
 61. Степанов Е. А. Информационная безопасность и защита информации / Е. А. Степанов, И. К. Корнеев. ― М.: Инфра-М, 2001. ― 304 с.
 62. Сулейманов У. И. Правила охоты на «крыс» или как бороться с внутрикорпоративными хищениями / Сулейманов У. И. ― М.: Ось-89, 2008. ― 144 с.
 63. Туник И. Ю. Антирейдер. Пособие по противодействию корпоративным захватам / Туник И. Ю., Поляков В. А. ― СПб.: Питер, 2007. ― 208 с.
 64. Цыганов В. В. Информационные войны в бизнесе и политике: Теория и методология / В. В. Цыганов, С. Н. Бухарин ― М.: Академический Проект, 2007. — 336 с.
 65. Чумарин И. Г. Предотвращение потерь в розничной торговле. Проверенные способы / Чумарин И. Г. ― М.: Питер Пресс, 2007. ― 192 с.
 66. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / Шейнов В. П. ― Минск: Амалфея, 1996. ― 288 с.
 67. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком (психология манипулирования) / Шейнов В. П. ― М.: АСТ, 2001. ― 848 с.
 68. Яременко С. М. Безпека кредитних операцій / С. М. Яременко // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць. — Випуск № 17. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 130–137.
 69. Яременко С. М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення / С. М. Яременко // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових праць. — К.: КНЕУ, 2009. — № 13. — С. 136–145.
 70. Яременко С. Н. Обеспечение экономической безопасности банков /
  С. Н. Яременко // Бизнес и безопасность. — К., 2005. — № 3. — С. 20–21.
 71. Ярочкин В. И. Безопасность банковских систем / Ярочкин В. И. — М.: Ось-89, 2004. — 416 с.
 72. Ярочкин В. И. Корпоративная разведка / В. И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. ― М.: Ось-89, 2004. ― 228 с.
 73. Яскевич В. В. Секьюрити. Организационные основы безопасности фирмы / Яскевич В. В. ― М.: Ось-89, 2005. ― 368 с.