Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бізнес-планування

ЖДТУ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

 

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол  від «__»_______ 20__ р.№__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ФАХОМ

студентами ступеня вищої освіти «магістр»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальності 051 «Економіка»

 (освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка»)

та

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

(освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

факультету економіки та менеджменту

кафедри економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри

економіки та підприємництва

протокол від 11 січня 2019 р. №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир, 2019

 

 

 

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи за фахом студентами ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка») та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 28 с.

 

 

Укладачі: ст. викл. Бірюченко С.Ю., к.е.н. Корнійчук А.А., к.е.н. Овандер Н.Л., к.е.н. Орлова К.Є., к.е.н. Павлова С.І.

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: Виговська Н. Г., д.е.н., проф. кафедри фінансів і кредиту,

Тарасюк Г. М., д.е.н., проф. кафедри менеджменту і туризму

 

 

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою факультету економіки та менеджменту

(протокол № 1  від 28 січня 2019 р.)

 

 

Методичні рекомендації призначені для підготовки курсової роботи студентами ступеня вищої освіти «магістр» від обґрунтування об’єкта дослідження до виконання і захисту курсової роботи перед комісією Житомирського державного технологічного університету. В додатках наведено ряд зразків відповідного оформлення документів.

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………

4

1. Мета та завдання курсової роботи……………..…………………………..

5

2. Порядок виконання курсової роботи…………...………………………...

6

3. Структура, обсяг і зміст курсової роботи…………………………………

7

4. Вимоги до оформлення курсової роботи………………………………….

10

5. Критерії оцінювання курсової роботи ……………….…………………….

13

6. Список рекомендованих джерел…………………………………………...

15

Додатки…………………………………………………………………………

16

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальним планом для студентів спеціальностей 051 «Економіка» (освітня програма «Бізнес-економіка») та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачено виконання курсової роботи за фахом. Написання такої курсової роботи сприяє поглибленому вивченню об’єкта дослідження кваліфікаційної магістерської роботи, практичній апробації навичок аналізу та прогнозування тенденцій розвитку галузі та підприємств галузі. Написання курсової роботи є логічною складовою циклу наукових досліджень навчально-прикладного характеру, завершальним етапом якого є написання кваліфікаційної магістерської роботи.

Успішне виконання курсової роботи за фахом вимагає ґрунтовних знань у сфері економіко-статистичного аналізу, розуміння сутності соціально-економічних явищ та процесів, вміння інтерпретувати отримані статистичні та розрахункові дані для розробки подальших управлінських рішень. Крім того, під час написання курсової роботи студенти удосконалюють володіння методикою наукового дослідження, тобто вміння самостійно знаходити потрібні інформаційні джерела, аналізувати, групувати та представляти отриману інформацію.

Таким чином, курсова робота за фахом виступає однією з форм самостійної науково-дослідної роботи студентів-магістрантів. В процесі її виконання студенти розширюють свій загальний світогляд, поглиблено вивчають одну з галузей економіки, оволодівають навичками аналізу. Водночас вони набувають навичок і вмінь, необхідних для проведення самостійних наукових досліджень: вчаться постановці та аналізу наукової проблеми, дослідженню стану та тенденцій розвитку обраної в якості об’єкта дослідження галузі, добирати необхідне інформаційне забезпечення, робити теоретичні висновки та узагальнення, обґрунтовувати практичні рекомендації на основі проведеного дослідження.

Під час написання курсової роботи за фахом студенти набувають умінь наукового письмового мислення, під час підготовки до захисту та безпосередньо захисту – вчаться публічно представляти результати власного дослідження.

Відмінною рисою курсової роботи за фахом є її практична орієнтація, тобто робота передбачає проведення ґрунтовного аналізу визначеної галузі економіки, обраної студентом. Вагомою складовою курсової роботи є розробка практичних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення економічної ситуації у досліджуваній галузі, визначення її сильних та слабких сторін.

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Метою курсової роботи за фахом є апробація аналітичного інструментарію та поглиблене дослідження стану та тенденцій розвитку визначеної галузі економіки України. Курсова робота за фахом формує один зі структурних елементів кваліфікаційної магістерської роботи.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних прикладних завдань:

‒ обрати об’єкт дослідження (одну з галузей економіки України);

‒ дослідити основні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку обраної в якості об’єкта дослідження галузі;

‒ визначити сильні та слабкі сторони галузі;

‒ спрогнозувати основні тенденції подальшого розвитку галузі;

‒ надати рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування досліджуваної галузі;

– надати організаційно-економічну характеристику підприємств галузі;

– здійснити горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів балансу з метою визначення потенціалу щодо формування та використання майна підприємств;

– провести аналіз фінансового стану з метою дослідження потенціалу стійкого довгострокового розвитку підприємств галузі;

– надати загальний висновок щодо стану економічного розвитку підприємств галузі (визначення «вузьких місць» та напрямів їх усунення);

– здійснити аналіз досліджуваної проблеми відповідно до теми кваліфікаційної магістерської роботи на підприємствах;

– провести аналіз ефективності виробництва, управління підприємствами відповідно до теми кваліфікаційної магістерської роботи, класифікувати переваги, недоліки;

– пояснити вплив на основні показники господарської діяльності підприємств, організацій чи установ стану за темою кваліфікаційної магістерської роботи тощо.

Курсова робота за фахом є комплексним дослідженням, що передбачає всебічне вивчення однієї з галузей економіки на основі обраних трьох підприємств за тематикою кваліфікаційної магістерської роботи.

 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконання курсової роботи за фахом передбачає реалізацію наступних етапів:

1. Вибір об’єкта дослідження. Об’єктом дослідження у курсовій роботі виступає стан та тенденції розвитку певної галузі економіки. Студент самостійно обирає галузь для дослідження з урахуванням перспектив дослідження у кваліфікаційній магістерській роботі. Тобто вибір галузі для дослідження ґрунтується на галузевій належності обраних студентом для подальшого дослідження у кваліфікаційній магістерській роботі підприємств.

Наприклад, базовими підприємствами для дослідження у кваліфікаційній магістерській роботі є ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» та ТОВ «Молочник». Відтак, у курсовій роботі за фахом галуззю для дослідження буде галузь виробництва молочних продуктів.

!!! Для обґрунтованого визначення назви галузі рекомендовано користуватися класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010).

Об’єктом дослідження може виступати галузь як національної економіки (на рівні України в цілому), так і регіональної економіки (наприклад, на рівні Житомирської області).

 

2. Виконання курсової роботи. Передбачає збір, систематизацію та аналіз даних щодо стану та тенденцій розвитку обраної в якості об’єкта дослідження галузі та 3 підприємств-представників даної галузі; визначення слабких та сильних сторін галузі; обґрунтування рекомендацій щодо покращення існуючої ситуації в галузі, фінансово-економічний аналіз трьох підприємств певної галузі за фінансовою та статистичною звітністю за три останні роки та дослідження стану за темою кваліфікаційної магістерської роботи.

Для написання курсової роботи рекомендується користуватися наступними інформаційними ресурсами:

‒ офіційний сайт Державної служби статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua);

‒ офіційний сайт Головного управління статистики у Житомирській області (http://www.zt.ukrstat.gov.ua);

‒ офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://smida.gov.ua);

‒ статистичні щорічники та збірники;

‒ фінансова та статистична звітність підприємств;

‒ адміністративні та нормативні документи;

‒ ресурси галузевих асоціацій (наприклад, Національної асоціації цукровиків України, Національної асоціації молочників України «Укрмолпром» тощо);

‒ фахові публікації;

‒ результати опитувань та спостережень;

‒ інші електронні та друковані ресурси.

Останнім кроком виконання курсової роботи є розробка прикладних рекомендацій щодо покращення ситуації, що склалася у галузі.

 

3. Оформлення результатів дослідження. Полягає у оформленні письмового варіанту курсової роботи відповідно до вимог, наведених у методичних рекомендаціях, та подання її остаточного варіанту на кафедру.

 

4. Підготовка до захисту. Передбачає підготовку доповіді за матеріалами виконаної курсової роботи. У доповіді доцільно висвітлити основні тенденції розвитку галузі, основні проблеми в діяльності підприємств та за обраною темою дослідження, перспективи розвитку галузі та сформульовані студентом рекомендації.

 

3. СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота за фахом повинна мати логічну структуру, детально висвітлювати стан, проблеми та перспективи розвитку галузі.

Основними структурними елементами курсової роботи є наступні:

Титульний аркуш. Містить інформацію про тему курсової роботи, прізвище, ім’я, по батькові та академічну групу автора роботи, рік виконання. Приклад титульного аркуша курсової роботи наведено у додатку А.

Вступ (1-2 сторінки). Містить обґрунтування актуальності дослідження, мету та завдання проведеного дослідження, об’єкт та предмет дослідження, використані методи дослідження та інформаційні джерела, структуру та обсяг роботи.

Основний текст роботи (40-45 сторінок).

Зміст проведеного студентом дослідження розкриває основна частина курсової роботи, яка складається із трьох питань. В питаннях основної частини курсової роботи за фахом докладно викладається аналітична частина кваліфікаційної магістерської роботи. Зміст питань курсової роботи повинен відповідати Розділу 2 кваліфікаційної магістерської роботи і цілком його розкривати. Дані питання повинні показати уміння студента логічно й аргументовано подавати матеріал, проводити аналітичні розрахунки за певними даними. Виклад і оформлення матеріалу повинні відповідати вимогам, що висуваються до друкованих робіт.

Пропонується наступний перелік питань, що потребують поглибленого вивчення та аналітичного дослідження:

 1. Загальні тенденції розвитку галузі (в контексті об’єкта дослідження за темою кваліфікаційної магістерської роботи)

Для детального аналізу стану та тенденцій розвитку галузі доцільно висвітлити наступні аспекти:

‒ загальна характеристика галузі (її становлення та розвиток, місце у економічній системі країни, роль у національній економіці, взаємозв’язок з іншими галузями економіки;

‒ показники обсягів виробництва та реалізації (у натуральних одиницях або у відсотковому співвідношенні);

‒ показники ресурсного забезпечення підприємств галузі;

‒ показники фінансових результатів підприємств галузі;

‒ показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі;

‒ PEST-аналіз;

‒ SWOT-аналіз;

‒ інші матеріали.

Інформацію доцільно представляти у табличній або графічній формі. До кожної таблиці та / або рисунку повинні бути представлені висновки, що інтерпретують наведену інформацію.

Приклад таблиць для представлення інформації наведено у додатку Б.

!!! Дослідження по галузі проводиться не менше, ніж за 5 років.

 1.  Діагностика фінансово-економічного стану підприємств (на базі трьох підприємств)

Розкривається організаційна характеристика суб’єктів господарювання: власник; майно; управління; об’єкт господарювання; продукція, роботи, послуги, товар, технологія, призначення; покупці та постачальники; виробнича програма.

При викладенні матеріалу в 2 питанні досліджується потенціал економічного розвитку підприємств з використанням системи показників. З цією метою використовуються дані фінансової звітності підприємств (Балансу та Звіту про фінансові результати) за три роки.

За результатами проведених розрахунків обов’язково робиться загальний висновок про існуючий стан, проблеми та потенціал економічного розвитку досліджуваних підприємств.

Рекомендується наступна структура викладення матеріалу:

– коротка історична довідка про підприємства;

– визначення мети, предмету діяльності у відповідності з установчими документами підприємств;

– обґрунтування доцільності вибору керівництвом підприємств існуючої організаційно-правової форми функціонування;

– дослідження фактичної схеми управління та виробництва (організаційної та виробничої структур) підприємств та обґрунтування їх переваг та недоліків;

– проведення аналізу засновників та власників підприємств та структури статутного капіталу;

– розкриття об’єктів господарювання (продукція, роботи, послуги, товари) та технологічних особливостей виробництва;

– аналіз зовнішніх умов здійснення господарської діяльності (споживачі, конкуренти, постачальники, партнери);

– горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів балансу з метою визначення потенціалу щодо формування та використання майна підприємств;

– аналіз доходів за видами господарської діяльності та операційних витрат з метою оцінки потенціалу у формуванні чистих фінансових результатів;

– аналіз фінансового стану за показниками ліквідності та платоспроможності; фінансової стійкості; ділової активності; ефективності господарської діяльності – з метою дослідження потенціалу стійкого довгострокового розвитку підприємств;

– загальний висновок щодо стану економічного розвитку підприємств (визначення «вузьких місць» та напрямів їх усунення).

Питання повинно бути максимально насиченим ілюстративним матеріалом (таблиці, рисунки), який відображає результати діяльності підприємства за останні 3 роки. Наведені в цьому питанні аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, блок-схеми, алгоритми, розрахункові моделі, які визначають сутність економічних процесів, мають супроводжуватись відповідними поясненнями і, найголовніше, створювати об'єктивну базу для виявлення невикористаних резервів в діяльності підприємств. Приклад рекомендованих таблиць наведено в Додатку В.

Текст питання бажано підтверджувати реальними документами та даними: плановими та фактичними показниками виробничо-господарської діяльності, бухгалтерською та статистичною звітністю, адміністративними та нормативними документами, результатами опитувань та спостережень тощо.

3. Оцінка існуючого організаційно-економічного механізму господарювання підприємств (за темою кваліфікаційної магістерської роботи).

– дослідження існуючого організаційно-економічного механізму розвитку (формування, управління, планування, організації, мотивації, використання, контролю, аналізу) економічних відносин за темою роботи з обов’язковим виділенням проблемних ланок;

– застосування системи показників для оцінки існуючого стану розвитку економічних відносин за темою дослідження;

– виділення та узагальнення наявних проблем за темою кваліфікаційної магістерської роботи на підприємствах, що є об’єктом дослідження.

В роботі над курсовою роботою за фахом студент має проявити й використати свої аналітичні та розрахункові компетенції. Він повинен ґрунтовно проаналізувати фактичний стан досліджуваної проблеми на матеріалах обраних підприємств.

Висновки (1-2 сторінки). Містять найбільш вагомі результати проведеного дослідження. У висновках також наводяться рекомендації студента щодо підвищення ефективності функціонування підприємств галузі та за темою дослідження, сформовані на підставі проведеного дослідження.

Список використаних джерел. Подається у алфавітному порядку. Вимоги до оформлення джерел наведено у додатку Г.

Додатки. Містять допоміжні матеріали, що були використані при написанні курсової роботи. В обов’язковому порядку в додатках має бути фінансова звітність підприємств (Баланс та Звіт про фінансові результати) за три роки.

 

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРОСОВЇ РОБОТИ

 

Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210х297 мм) з дотриманням наступних вимог: 1,5 інтервал, 14 шрифт, гарнітура Times New Roman, абзацний відступ – 1-1,25 см, інтервал перед та після абзацу – 0 пт.

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, формул, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – 25 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкують великими літерами, вирівнювання по центру. Кожну структурну частину роботи (вступ, основний зміст, висновки, список використаних джерел, додатки) треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який виконується за формою, поданою в додатку А. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках – проставляють у правому верхньому куті.

Звертаємо увагу на те, що нумерація сторінок проставляється з урахуванням попередньої титульної сторінки, на якій номер не проставляється. Всі сторінки підлягають суцільній нумерації.

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно. Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією, вирівнювання по центру. До всіх ілюстрацій потрібно вказувати джерело інформації.

Наприклад

Рис. 1. Географічна структура експорту підприємств добувної промисловості [12]

 

Якщо ілюстрацію сформовано безпосередньо автором, у такому випадку розміщується відповідний підпис.

Наприклад

Рис. 1. Географічна структура експорту підприємств добувної промисловості

Джерело: узагальнено та побудовано автором на основі даних [12]

або

Джерело: розроблено автором

 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках). У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступний аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву розміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці.

На кожну таблицю у курсовій роботі подається відповідне посилання на інформаційне джерело.

Наприклад

Таблиця 1

Обсяги реалізованої продукції підприємствами добувної промисловості [8]

 

Якщо таблицю побудовано автором під таблицею розміщується відповідний підпис.

Наприклад

Таблиця 1

Обсяги реалізованої продукції підприємствами добувної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: узагальнено та побудовано автором на основі даних [12]

або

Джерело: побудовано автором

 

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...у роботі [10, с. 152] ...». Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у роботі.

Список використаних джерел розміщується у алфавітному порядку та містить усі джерела, на які є посилання у тексті курсової роботи. Вимоги до оформлення джерел наведено у додатку Г.

Після списку використаних джерел розміщують аркуш з написом «ДОДАТКИ» посередині, за яким представляють усі необхідні додатки. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток_____» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А. Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка А.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Виконана курсова робота у встановлений термін подається на кафедру для реєстрації та перевірки. Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з трьох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну систему.

 

Складові елементи оцінки за курсову роботу за фахом

Елемент оцінки

Кількість балів

1. Своєчасність подання завершеної роботи на кафедру (за датою реєстрації)

Невчасно – 0;

Вчасно – 10

2. Якість написання (оцінюється науковим керівником)

Мінімум (для допуску до захисту) – 30;

Максимум – 60

3. Якість презентації результатів дослідження в процесі захисту (оцінюється комісією)

Максимум - 30

Робота в цілому

100

 

 

Якість написання роботи оцінюється за критеріями:

1. Структуризація та логіка викладення матеріалу – відповідність структури роботи та логіки викладення матеріалу затвердженій темі, поставленим меті та завданням.

2. Інформаційне забезпечення роботи – репрезентативність опрацьованого масиву інформації, релевантність та адекватність використаних джерел.

3. Методичний інструментарій – адекватність використаного методичного апарату, точність та достовірність проведеного аналізу, наявність елементів діагностики, коректність розрахунків.

4. Адекватність та обґрунтованість розроблених рішень – рівень розробки управлінських рішень, відповідність їх поставленим меті та завданням, ґрунтовність розрахунків.

5. Оформлення роботи – відповідність роботи правилам оформлення.

Для презентації на захисті результатів дослідження, викладених у курсовій роботі, студент готує доповідь. У доповіді доцільно відзначити актуальність теми, визначити предмет, об’єкт, мету та завдання роботи, а також проаналізувати результати, отримані в ході виконання курсової роботи.

Якість захисту оцінюється за критеріями:

‒ логічність побудови доповіді;

‒ аргументованість положень;

‒ якість відповідей на запитання членів комісії.

Підсумкова оцінка виставляється в процесі обговорення членами комісії, що проводить захист. Підсумкова оцінка виставляється за чотирьохбальною шкалою, а саме:

‒ оцінка «відмінно» ‒ курсова робота є самостійно виконаним дослідженням, що забезпечує розкриття теми, відповідає поставленим меті та завданням, містить ґрунтовний аналіз стану та тенденцій розвитку галузі; доповідь логічна, стисло викладена, забезпечує виклад результатів дослідження; відповіді на додаткові питання повні і правильні;

‒ оцінка «добре» ‒ курсова робота є самостійно виконаним дослідженням, що забезпечує розкриття теми, відповідає поставленим меті та завданням, проте має певні недоліки непринципового характеру; основні вимоги до оформлення додержано; доповідь логічна; відповіді на додаткові питання переважно вірні;

‒ оцінка «задовільно» ‒ курсова робота відповідає в цілому поставленим меті та завданням, але має значні недоліки змістового характеру; наявні ознаки компіляції; доповідь зачитана, а не виголошена; більшість відповідей на додаткові запитання невірна;

‒ оцінка «незадовільно» ‒ робота не відповідає постановці завдання; встановлено факт плагіату; викладення матеріалу безсистемне; відповіді на додаткові запитання невірні.

У заліково-екзаменаційну відомість виставляється оцінка за курсову роботу в цілому, з урахуванням вчасності подання, якості виконання та захисту за шкалою ECTS.

 

Трансформація результатів оцінювання курсової роботи за різними шкалами оцінювання

З7а шкалою ECTS

Бали

Чотирьохбальна шкала

А

90 – 100

5 (відмінно)

В

82 – 89

4 (добре)

С

74 – 81

D

64 – 73

3 (задовільно)

E

60 – 63

FX

35 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту

F

0 – 34

2 (незадовільно) з обов’язковим кардинальним переробленням роботи

 

 

 

 

 

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Гетьман О.О. Економічна діагностика: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М.Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 307с.
 2. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч. посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 85 с.
 3. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Загальні вимоги та правила складання.
 4. Економічний аналіз: навч. посіб. / В.М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624 с.
 5. Економічний аналіз : навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк та ін.; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. ‒ 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
 6. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: [Підручник]. / П.Я.Попович. – [3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН]. – К.: ИНФРА, 2012. – 630 с.
 7. Економічний аналіз: [Підручник] / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. – [3-тє вид., перероб. і доп. Затверджено МОН]. – К.: ИНФРА, 2012. – 487 с.
 8. Загора Т.О. Економічна діагностика: [Навчальний посібник] / Т.О. Загора. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400с.
 9. Мошенський С. З. Економічний аналіз. Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / С. З. Мошенський, О. В. Олійник; За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 704 с.
 10. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.smida.gov.ua.
 11. Офіційний сайт Головного управління статистики в Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.zt.ukrstat.gov.ua.
 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.ukrstat.gov.ua.
 13. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.
 14. Рижиков В.С. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: [Навч. посібник] / В.С. Рижиков. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400с.
 15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз : навч. посібник / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий Світ, 2006. – 344 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

Додаток А

Зразок титульного аркуша курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

за фахом

 

на тему: «Аналітична оцінка економічного стану та системи управління виробничими витратами підприємств легкої промисловості»

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

 __________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ______Оцінка:  ECTS _____

 

   Члени комісії 

______________         ____________________

     (підпис)                      (прізвище та ініціали)

______________         ____________________

     (підпис)                      (прізвище та ініціали)

______________         ____________________

     (підпис)                      (прізвище та ініціали)

 

 

 

м. Житомир

20__  рік

Додаток Б

 

Приклад таблиць для представлення інформації у курсовій роботі

 

Таблиця Б.1

Індекси промислової продукції підприємств добувної промисловості

 (у % до попереднього року)

 

2013

2014

2015

2016

 

2017

Відхилення 2017 р.  до 2013 р.

Промисловість

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.2

Трудові ресурси підприємств добувної промисловості

Показники

Рік

Відхилення 2017 р. до 2013 р., +,-

2013

2014

2015

2016

2017

Чисельність працівників, тис. осіб

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.3

Показники майнових ресурсів підприємств добувної промисловості

 •  
 •  

Відхилення 2017 р. до

2013 р.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  

Вартість активів, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби, млн. грн.:

 

 

 

 

 

 

 

- залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

- знос

 

 

 

 

 

 

 

Оборотні активи, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.5

Фінансові результати та рентабельність добувних підприємств

Показники

Рік

Відхи-лення

2017 р. до 2013 р.,

 +,-

2013

2014

2015

2016

2017

Чистий фінансовий результат, млн. грн.

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

Питома вага збиткових підприємств, %

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

Рентабельність господарської діяльності, %

Промисловість

 

 

 

 

 

 

Добувна промисловість

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.6

Показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств добувної промисловості

 •  
 •  

Відхилення 2017 р. до

2013 р.

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  

Експорт, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Імпорт, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо ЗТО, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця Б.7

PEST-аналіз підприємств добувної промисловості

Політичні

Оцінка +/‒

Економічні

Оцінка +/‒

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

Соціальні

Оцінка +/‒

Технологічні

Оцінка +/‒

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

 

 

 

Таблиця Б.8

SWOT-аналіз підприємств добувної промисловості

 

 

Можливості

1.

2.

3.

Загрози

1.

2.

3.

Сильні сторони

1.

2.

3.

 

 

Слабкі сторони

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

Додаток В

Приклад таблиць для представлення інформації у другому розділі курсової роботи

 

Таблиця В.1

Динаміка основних економічних показників господарської

діяльності підприємства

Показники

Роки

Відхилення 2018 рік до 2016 року

2016

2017

2018

+, –

%

1

2

3

4

5

6

1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.

 

 

 

 

 

2. Валовий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

3. Операційний прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

4. Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

5. Середньооблікова чисельність працівників, осіб.

 

 

 

 

 

6. Середньорічна вартість:

 • необоротних активів, тис. грн.
 • в т.ч. основних засобів, тис. грн.
 • оборотних активів, тис. грн.

 

 

 

 

 

7. Фондовіддача

 

 

 

 

 

8. Фондомісткість

 

 

 

 

 

9. Фондоозброєність, тис. грн./особу.

 

 

 

 

 

10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

 

 

 

 

11. Продуктивність праці, тис. грн./особу.

 

 

 

 

 

12. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

 

 

 

 

 

13. Рентабельність господарської діяльності, %

 

 

 

 

х

14. Рентабельність активів підприємства, %

 

 

 

 

х

15. Рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

 

х

 

 

 

 

Таблиця В.2

Аналіз структури джерел формування майна підприємства

 

Показники

На 31.12.2016

На 31.12.2017

На 31.12.2018

Відхилення 2018 р. до 2016 р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+, –

%

пункт  структ.

1. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Зареєстрований (пайовий) капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Накопичений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Вилучений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Залучений капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Відсоткові податкові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Інші довгостокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Довгострокові забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Поточні зобов’язання та забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Потрчна кредиторська заборгованість за:

- довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- у тому числі з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- розрахунками зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- розрахунками з оплати праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Поточні забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.3

Аналіз стану та руху основних засобів підприємства

Показник

Роки

Відхилення 2018/2016

 

2016

2017

2018

 

+/-

%

 

1. Середньорічна вартість майна підприємства, тис. грн., в т.ч.

- необоротних активів

- оборотних активів

- основних засобів

 

 

 

 

 

 

2. Коефіцієнт оновлення основних засобів

 

 

 

 

 

 

3. Коефіцієнт вибуття  основних засобів

 

 

 

 

 

 

4. Коефіцієнт приросту основних засобів

 

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт зносу основних засобів

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт придатності основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.4

Показники ефективності використання майнових об’єктів підприємства, тис. грн.

Показник

Роки

Відхилення 2018/2016

 

2016

2017

2018

 

+/-

 

 

1. Фондовіддача

 

 

 

 

 

 

2. Фондомісткість

 

 

 

 

 

 

3. Фондоозброєність, тис. грн. /ос.

 

 

 

 

 

 

4. Рентабельність основних засобів, %

 

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнт використання виробничої потужності

 

 

 

 

 

 

6. Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

 

 

 

 

 

7. Коефіцієнт завантаженості оборотних активів

 

 

 

 

 

 

8. Рентабельність оборотних активів, %

 

 

 

 

 

 

9. Матеріаловіддача

 

 

 

 

 

 

10. Матеріаломісткість

 

 

 

 

 

 

11. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів

 

 

 

 

 

 

12. Тривалість обороту виробничих запасів, днів

 

 

 

 

 

 

13. Коефіцієнт забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами

 

 

 

 

 

 

14. Коефіцієнт корисного використання матеріальних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.5

Динаміка показників формування фінансових результатів підприємства

Показники

Роки

Відхилення

2018 р. до 2016р.

2016

2017

2018

+/-

%

Чистий дохід

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

Витрати на збут

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

Доход  від участі в капіталі

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

 

 

 

 

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування: прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.6

Склад та структура операційних витрат підприємства

з/п

Показники

Роки

Відхилення 2018 р. до 2016 р.

2016

2017

2018

+/-

%

п. с.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1

Матеріальні затрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.7

Оцінка  ліквідності підприємства

№ з/п

Показники

Нормативне значення

Роки

Відхилення 2018 р. до 2016 р.

2016

2017

2018

+/-

%

1.

Коефіцієнт покриття (загальний)

> 1

 

 

 

 

 

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

> 0,5

 

 

 

 

 

3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,2

 

 

 

 

 

4.

Частка оборотних засобів в активах

за планом

 

 

 

 

 

5.

Частка виробничих запасів в обор. активах

>0,5

 

 

 

 

 

6.

Робочий капітал, тис грн.

середньо-галузеве

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.8

Оцінка платоспроможності підприємства

№ з/п

Показники

Нормативне значення

Роки

2018 р.

до 2016 р.

2016

2017

2018

+/-

1.

Коефіцієнт автономії

>0,5

 

 

 

 

2.

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1

 

 

 

 

3.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами

>0,1

 

 

 

 

4.

Коефіцієнт покриття (платоспроможності)

>1

 

 

 

 

 

Таблиця В.9

Оцінка фінансової стійкості підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення 2018 р. до 2016р.

2016

2017

2018.

+,-

%

1.

Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

 

 

 

2.

Маневреність робочого капіталу

 

 

 

 

 

3.

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

 

 

 

 

 

4.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

 

 

 

 

 

5.

Коефіцієнт стійкості фінансування

 

 

 

 

 

6.

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

 

 

 

 

 

7.

Коефіцієнт фінансової стабільності

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.10

Оцінка ділової активності підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення

2018 р. від 2016 р.

2016

2017

2018

+/-

%

1.

Коефіцієнт оборотності активів

 

 

 

 

 

2.

Тривалість обороту активів (дні)

 

 

 

 

 

3.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

 

 

 

 

4.

Тривалість обороту оборотних активів (дні)

 

 

 

 

 

5.

Коефіцієнт оборотності обігових коштів

 

 

 

 

 

6.

Тривалість одного обороту обігових коштів

 

 

 

 

 

7.

Коефіцієнт оборотності запасів

 

 

 

 

 

8.

Тривалість обороту запасів (дні)

 

 

 

 

 

9.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

 

 

 

 

 

10

Тривалість обороту власного капіталу (дні)

 

 

 

 

 

11

Коефіцієнт завантаженості активів

 

 

 

 

 

12

Коефіцієнт завантаженості активів в обороті

 

 

 

 

 

13

Коефіцієнт завантаженості власного капіталу

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.11

Оцінка рентабельності підприємства за 2016-2018 рр.

№ з/п

Найменування показника

Роки

Абсолютне відхилення 2018 до

2016

2017

2018

2017 р.

2016 р.

1

Чистий прибуток, тис. грн.

 

 

 

 

 

2

Рентабельність продукції, %

 

 

 

 

 

3

Рентабельність операційної діяльності, %

 

 

 

 

 

4

Рентабельність сукупного капіталу,%

 

 

 

 

 

5

Рентабельність власного капіталу, %

 

 

 

 

 

6

Рентабельність продажу, %

 

 

 

 

 

7

Період окупності власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

Приклад оформлення списку використаних джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. - К.: Ін-т математики, 2006. - 111 с.

Два автори

Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

Три автори

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. - 265 с.

Чотири автори

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. - К.: Вища освіта, 2006. - 478 с.

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115 с.

Без автора

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці : Рута, 2007. - 310 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 

Орлова К. Є. Маркетинговий підхід в управлінні бізнесом / К. Є. Орлова // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : Тези V Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – С. 205-208

Законодавчі та нормативні документи

Податковий кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. - Тернопіль, 2007. - 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

Рилєєв С. В. Аналіз майнового потенціалу підприємств / С. В. Рилєєв, А. Л. Романчук // Вісник Чернівецького торговельно­економічного інституту. Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 301–307.

Електронні ресурси

Офіційний сайт Головного управління статистики в Житомирській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.zt.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.ukrstat.gov.ua

 

 

 

\

Навчально-методичне видання

 

 

 

Укладачі: ст. викл. Бірюченко С.Ю., к.е.н. Корнійчук А.А., к.е.н. Овандер Н.Л., к.е.н. Орлова К.Є., к.е.н. Павлова С.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗА ФАХОМ

 

 

Комп’ютерний набір та верстка: Манчуківська О.В.

Редагування: Манчуківська О.В.

 

 

Формат 60×84 1/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 1.

 

 

Видавець і виготовлювач

Житомирський державний технологічний університет

вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ЖТ № 08 від 26.03.2004 р.