Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

БІЗНЕС ПРАВО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                               А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

БІЗНЕС ПРАВО

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

«Міжнародний бізнес»

 

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                                   О. О. Примостка

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                                 Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

 

Завідувач кафедри                             С. І. Шимон

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

 

Шаталова Л. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail shatalova_lm@ukr.net

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

2 (денна), 2 (заочна)

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Шаталова Л. М., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності

7

Тема 2. Правовий статус суб’єктів підприємництва

7

Тема 3. Майнова основа господарювання

Тема 4. Договори у сфері підприємницької діяльності. Господарські зобов’язання

Тема 5. Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва

7

7

 

8

Тема 6. Правове регулювання банкрутства

8

Тема 7. Правове регулювання трудових відносин у сфері підприємництва

8

Тема 8. Правові засади оподаткування суб’єктів підприємництва

8

Тема  9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

9

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

14

4.2. Додаткова література

14

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Бізнес право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 ««Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Міжнародний бізнес» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів бакалаврського рівня підготовки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців у сфері економіки.

 

Анотація навчальної дисципліни - навчальна дисципліна «Бізнес право» формує системні знання про вимоги законодавства України щодо організації та здійснення підприємницької діяльності. В межах дисципліни розглядається система джерел підприємницького права; державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері підприємництва; правове регулювання створення, функціонування та ліквідації суб’єктів господарювання, заснованих на різних формах власності; порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів; засади юридичної відповідальності за порушення у сфері підприємництва; правове регулювання процедур банкрутства; правові засади оподаткування суб’єктів підприємництва;  правове регулювання організації праці найманих працівників суб’єктів підприємництва; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо. Розглядається практика застосування норм господарського законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, господарськими судами та іншими органами. Формуються вміння та навички роботи з нормативно-правовими актами, застосування господарського законодавства під час професійної діяльності за економічною спеціальністю.

 

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішним вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема, дисципліна базується на категоріях та поняттях мікро- та макроекономіки, бухгалтерського обліку, економіки підприємств, фінансів, міжнародного економічного права, а також на загальних знаннях у галузі права.

 

Мета дисципліни полягає в опануванні студентами правових основ провадження підприємницької діяльності, розумінні ролі господарського законодавства у врегулюванні підприємницької діяльності, а також в умінні застосовувати сукупність набутих знань під час практичної роботи за економічною спеціальністю.

 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни полягають у формуванні правової свідомості та правової культури студентської молоді, наданні допомоги студентам в з’ясуванні прав і обов’язків учасників підприємницьких відносин, правового забезпечення суспільного господарського порядку, правових засобів регулювання ділової активності суб’єктів підприємництва у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості відповідно до вимог Конституції України.

 

Предмет навчальної дисципліни «Бізнес право» складають суспільні відносини, які виникають у процесі організації та здійснення підприємницької діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бізнес право» студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання – спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень науки «Господарське право»,  які є основою для актуалізації оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, та критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних юридичних галузей, зокрема цивільного, господарського та корпоративного права.

2. Уміння – розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог господарського законодавства України та провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності в разі застосування норм зазначеного законодавства за умов дерегуляції провадження підприємницької діяльності та гармонізації законодавства на засадах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

3. Комунікація – зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців з питань господарського права, зокрема до осіб, які навчаються, а також використання іноземних мов у професійній діяльності юрисконсульта суб’єкта господарювання.

4. Автономність та відповідальність прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування розвитку (застосування) норм господарського законодавства; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

 

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

 

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 10.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

ПР 10.

Приймати рішення керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 6

Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

ПР 18.

Володіти базовими категоріями щодо концептуальних засад і принципів функціонування фондового ринку, особливостей, проблем та перспектив розвитку і функціонування фондових ринків країн із різним ступенем розвитку.

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Бізнес право» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Бізнес право»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 10.

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні

Зн1

Зн2

Ум1

К1

АВ1

АВ3

ФК 6

Знання і розуміння нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

Зн1

Ум1

 

АВ1

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю (заліку), який має за мету перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності

2

4

-

1

4

2

2

6

4

8

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарювання

2

4

-

2

8

2

2

8

4

12

Тема 3. Майнова основа господарювання

2

4

-

1

6

2

2

8

4

8

Тема 4. Договори у сфері підприємницької діяльності. Господарські зобов’язання

2

4

-

2

6

2

1

8

4

8

Тема 5. Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва

2

2

-

1

6

2

1

8

4

8

Тема 6. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарювання

2

2

-

1

6

-

1

8

2

8

Тема 7. Правове регулювання трудових відносин у сфері підприємництва

2

4

-

1

6

-

1

8

2

8

Тема 8. Правові засади оподаткування суб’єктів підприємництва

2

2

-

1

6

1

1

8

4

8

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

4

-

1

8

1

1

8

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

18

30

-

12

56

12

12

70

32

84

Підсумковий контроль: залік (год.)

4

6

4

Разом:

годин

120

120

120

кредитів

4

4

4

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

 

Тема 1. Загально-правові засади підприємницької діяльності. 

 

Поняття, ознаки та види господарської діяльності. Господарська комерційна діяльність (підприємництво). Основні принципи підприємницької діяльності. Господарська некомерційна діяльність. Поняття та види господарських відносин. Склад учасників відносин у сфері господарювання. Конституційні основи правопорядку в сфері підприємницької діяльності. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності. Роль держави в регулюванні господарської діяльності. Суб’єкти державного регулювання господарської діяльності. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів підприємництва. 

 

Поняття, ознаки та види суб’єктів підприємницької діяльності (підприємців). Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб. Найменування юридичної особи. Правоздатність юридичної особи. Дієздатність юридичної особи. Філії і представництва юридичної особи. Створення та державна реєстрація юридичної особи. Ліквідація та реорганізація юридичної особи. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми підприємств. Об’єднання підприємств. Поняття господарського товариства. Види господарських товариств. Порядок створення господарського товариства. Правовий статус акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариства. Правовий статус фізичної особи – підприємця.

 

Тема 3. Майнова основа господарювання.

 

 Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. Зміст права власності. Здійснення права власності. Державна реєстрація речових прав. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності. Поняття і види права спільної власності. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. Право інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Корпоративні права. Організаційно-установчі права власника. Право господарського відання. Право оперативного управління. Набуття та припинення права власності. Набувальна давність.  Речові права на чуже майно. Захист права власності.

 

Тема. 4. Договори в сфері підприємницької діяльності. Господарські зобов’язання.

 

Поняття договору та господарського договору. Класифікація господарських договорів. Попередній договір. Публічний договір. Договір приєднання. Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Договір зберігання. Договір позички. Договір про надання послуг. Договір доручення. Договір позики. Кредитний договір. Зміст та форма господарського договору. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладення господарського договору. Зміна або розірвання господарського договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань. Загальні принципи та умови виконання господарських зобов’язань. Види забезпечення виконання зобов’язання. Неустойка. Порука. Гарантія. Завдаток. Застава. Притримання.

 

Тема 5. Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва.

Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності учасників господарських відносин. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері господарювання. Види господарських санкцій. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. Штрафні санкції: поняття, розмір, порядок застосування. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, порядок застосування. Відшкодування моральної шкоди.

Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. Справи, підвідомчі господарським судам. Склад учасників судового процесу. Права та обов’язки сторін. Вирішення господарського спору у суді першої інстанції. Строк вирішення спору. Рішення господарського суду. Апеляційний та касаційний перегляд рішення господарського суду.

 

Тема 6. Правове регулювання банкрутства.

 

Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Учасники у справах про банкрутство. Суб’єкт банкрутства. Види кредиторів неплатоспроможних боржників.  Боржник. Арбітражний керуючий. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Провадження у справах про банкрутство. Заява про відкриття справи про банкрутство. Розгляд позовних вимог кредиторів до боржника. Забезпечення вимог кредиторів. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. Розпорядження майном боржника. Мирова угода. Санація боржника. Реструктуризація боргів боржника. Ліквідація банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів.

 

Тема 7. Правове регулювання трудових відносин у сфері підприємництва.

 

Законодавство про працю. Робочий час і час відпочинку. Колективний договір. Поняття та порядок укладення трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу. Дисципліна праці. Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов. Матеріальна відповідальність: поняття, види, підстави та порядок застосування.

 

Тема 8. Правові засади оподаткування суб’єктів підприємництва.

 

Податкова система України. Основні засади податкового законодавства України. Загальні засади встановлення податків і зборів. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів). Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки. Права та обов’язки підприємців – платників податків. Спеціальні податкові режими. Оподаткування доходів, отриманий з джерел за межами України. Усунення подвійного оподаткування. Відповідальність підприємців за порушення податкового законодавства.

 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 

Поняття та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. Зовнішньоекономічні договори (контракти). Правила Інкотермс. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Захист прав та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Вирішення спорів у Міжнародному комерційному арбітражному суді.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Бізнес право» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Бізнес право» здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів поточного контролю. Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

 

-

Перевірка виконання практичних завдань

15 х 1 бал = 15 балів

4 х 1 бал =   4 бали

3 х 2 бали =

6 балів

15 х 2 бали = 30 балів

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

2 х 5 балів = 10 балів

1 х 5 балів = 5 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

10 балів +

15 балів =

25 балів

1 х 10 балів = 10 балів

Усього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Бізнес право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій навчальній програмі дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

 

Таблиці 6 – 9

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1 та № 15

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1-4

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 5-8

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

6

6

4

2

0

 

 

 

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно відповів на поставлене питання чи розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує належні знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю залік – як сума результатів поточного контролю активності та результативності роботи на практичних заняттях, контрольної, самостійної та індивідуальної робіт). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 11).

 

Таблиця 11

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою / освітньо-професійної програмою «Маркетинг», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки бакалаврів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація – «Міжнародний бізнес».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

4.1. Основна література

 

 

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV зі змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII (у редакції Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 5. Господарське право: Підручник: у 2 ч. / В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. К.: КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 6. Господарське право: Підручник: у 2 ч. / В.Ф. Опришко, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. К.: КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.
 7. Правове регулювання господарської діяльності: навч. посіб. / [В.В. Мачуський, Л.О. Кожура, Ю.В. Сагайдак та ін.]; за заг. ред. В.В. Мачуського. Київ: КНЕУ, 2015. 152 с. URL: www.businesslaw.org.ua/wp-content/PRGD.pdf. Назва з титул. екрану.

 

4.2. Додаткова література

 

 1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 5-те вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2008. 860 с.
 2. Господарське законодавство: навч. посібник для сам. вивч. дисц. / О.В. Кришевич, В.В. Мачуський, О.В. Перепадя. К. : КНЕУ, 2005. 182 с.
 3. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. Київ : Центр учб. літ., 2018. 198 с.
 4. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. А.  Балюк, О. К. Намясенко, Г. Д. Лисунь ; за заг. ред І. А. Балюк ; ред. О. К. Намясенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Електрон. текстові дані. К. : КНЕУ, 2015. 244 с. URL: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/24748
 5. Господарський процесуальний кодекс України: [витяг із Закону України № 2147-VIII в ред. від 3 жовтня 2017 р.]. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: [№ 877-16 у ред. від 1 січня 2017 р.]. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 284 с. (Законодавство України).
 6. 3. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР. № 50. Ст. 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08 (дата звернення: 29.03.2019).
 7. Корпоративне право [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Мельник, Н. С. Хатнюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Електрон. текстові дані. К. : КНЕУ, 2013. 442 с. 
 8. Меліхова О.В., Приходько С.Г. Трудове право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К. : КНЕУ, 2003. 211 с.
 9. Митний кодекс України від 2012, № 44-45, № 46-47, № 48. № 4495-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44-45, № 46-47, № 48. Ст. 552. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.03.2019).
 10. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, 15-16, 17. Ст. 112. URL: www.rada.gov.ua.
 11. 11. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/222-19.
 12.  Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31–32. Ст. 263. URL: www.rada.gov.ua.
 13. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682. URL: www.rada.gov.ua.
 14. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50–51. Ст. 384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/514-17.
 15. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 06 лютого 2018 р. № 2275-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 13. Ст. 69. URL: www.rada.gov.ua.
 16. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 31. Ст. 440.  URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.
 17. 16. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. Ст. 377. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/959-12.
 18. Податкове право: навчпосіб. / Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М.  К. : Центр учбової літератури, 2012. 312 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bandurka_Oleksandr/ Podatkove_pravo.pdf
 19. Податкове право України: підручник / О. О. Головашевич та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка. Харків: Право, 2018. 512 с.
 20. Трудове право України [текст] підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. 472 с. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Vyshnovetska_Svitlana/Trudove_pravo_Ukrainy.pdf
 21. Фінансове право України: навч. посібник (у схемах, таблицях та коментарях) / К. А. Гурковська, О. Б. Мороз, Ю. С. Назар, Л. М. Сукмановська. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 308 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456789/449/1.pdf
 22. Хрупович С. Є. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. для студ. спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / С. Хрупович. Тернопіль, 2017. 137 с. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22432/5/Navch_Posibnyk-ZED_2017.pdf.
 23. Щербина B.C. Господарське право : підручник / B.C.Щербина. – 5–те вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2012. 600 с.

 

 


[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).