Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бухгалтерський облік

 

 

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол  від «__»_______ 20__ р. №__

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів освітнього рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.030504 “Управління персоналом і економіка праці”

спеціальності 051 Економіка

спеціальності 242 Туризм

спеціальності 073 Менеджмент

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

факультет обліку і фінансів

кафедра обліку і аудиту

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол від «28» серпня 2017 р. № 8

 

Завідувач кафедри

обліку і аудиту

(назва кафедри)

Легенчук С.Ф.______________

(підпис, ПІБ)

 

Розробники:

Безручук Світлана Леонідівна (доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доц.)

Вольська Катерина Олександрівна (асистент кафедри обліку і аудиту, к.е.н.)

Лайчук Світлана Михайлівна (доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н., доц.)

 

ЖИТОМИР

2017-2018 н.р.

 

ВСТУП

Курс “Бухгалтерський облік” є нормативною дисципліною, рекомендованою МОН України для вивчення студентами галузі знань – “Економіка і підприємництво”.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030505 “Управління персоналом і економіка праці”

Бухгалтерський облік - важлива складова інформаційної системи підприємства, забезпечує менеджерів різного рівня приблизно 70% необхідної їм економічної інформації.

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональними і економічним використанням ресурсів з метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою.

Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращання їх роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.

Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського обліку нерозривно пов’язане з вирішенням актуальних завдань в галузі економіки. Виявленню внутрішньогосподарських резервів підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності виробництва (робіт, послуг), досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений облік і контроль.

Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного підприємства, об’єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.

Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх підприємствах.

 

Предметом вивчення дисципліни є методологія та методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Курс “Бухгалтерський облік” – призначений навчити студентів відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та складати фінансову звітність. Вивчення даної дисципліни забезпечить систематизацію та інтеграцію набутих знань з політичної економії в якісно нову область знань. Вивчення бухгалтерського обліку спрямовується на формування у студентів свідомого розуміння необхідності організації чіткої системи обліку як основи управління бізнесом, захисту інтересів власника, підвищення ефективності господарювання.

Задачі вивчення дисципліни

В результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен:

 • розуміти:
 • тенденції розвитку бухгалтерського обліку як науки;
 • взаємозв’язки між синтетичними та аналітичними рахунками;
 • роль господарських процесів у кругообороті капіталу.
 • знати:
 • методи, що використовує бухгалтерський облік при вивченні господарської діяльності;
 • порядок ведення бухгалтерського обліку необоротних і оборотних активів;
 • порядок ведення бухгалтерського обліку власного капіталу і зобов’язань;
 • джерела інформації та порядок заповнення фінансової звітності;
 • вміти:
 • відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку;
 • використовувати вивчені елементи методу бухгалтерського обліку за всіма об’єктами;
 • правильно визначати фінансовий результат від різних видів діяльності;
 • складати форми фінансової звітності.

До компетенцій студента-управлінця після вивчення цієї дисципліни належить максимально ефективне використання своїх знань на практиці та неухильне підвищення свого професійного рівня, розвиток широкого світогляду та економічного мислення, вміння ділового спілкування, що сприятиме забезпеченню якісного управління персоналом підприємств різних форм власності.

 

Програма дисципліни

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

                                                      

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку і його призначення. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік як мова бізнесу та інформаційна система. Користувачі облікової інформації. Функції та завдання бухгалтерського обліку.

Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку: поняття, характеристика, ознаки. Метод бухгалтерського обліку: поняття, склад, характеристика елементів.

Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу: структура та значення. Зміни в балансі внаслідок здійснених господарських операцій.

 

Тема 2. Бухгалтерські рахунки

Поняття, призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку. Активні і пасивні рахунки.  Відображення операцій  на рахунках способом подвійного запису.

 

Тема 3. План рахунків бухгалтерського обліку

Плани рахунків: поняття та необхідність. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні. Взаємозв’язок Плану рахунків з об’єктами обліку та звітністю.

 

Тема 4. Синтетичний і аналітичний облік

Вертикальний поділ рахунків залежно від деталізації інформації. Поняття аналітичних рахунків. Характеристика та взаємозв’язок синтетичних та аналітичних рахунків. Узагальнення даних про об’єкти  в оборотних відомостях синтетичних та аналітичних рахунків.

 

 

Тема 5. Облік процесу придбання засобів виробництва

Основні завдання процесу придбання на підприємстві. Облік процесу придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік процесу придбання нематеріальних активів. Облік процесу придбання виробничих запасів.

 

Тема 6. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

Поняття та види виробництв. Поняття та класифікація витрат виробництва. Калькулювання собівартості продукції.

 

Тема 7. Облік процесу реалізації

Поняття та значення процесу реалізації. Характеристика рахунків для обліку процесу продажу. Порядок визначення фінансового результату.

 

Тема 8. Бухгалтерська звітність

Звітність: поняття, значення і вимоги до складання. Фінансова звітність: призначення і принципи. Порядок складання форм фінансової звітності.

 

Тема 9. Облік власного капіталу

Поняття та складові власного капіталу. Документування операцій, пов’язаних з власним капіталом. Облік складових власного капіталу. Відображення у фінансовій звітності інформації про власний капітал.

 

Тема 10. Облік поточних і довгострокових зобов’язань

Зобов’язання: поняття, класифікація та оцінка. Облік позик. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з оплати праці. Відображення у фінансовій звітності інформації про зобов’язання.

 

Тема 11. Облік необоротних активів

Поняття та види необоротних активів. Класифікація основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів. Методи нарахування зносу основних засобів. Відображення у фінансовій звітності інформації про необоротні активи.

 

Тема 12. Облік оборотних активів

Поняття та види оборотних активів. Класифікація оборотних активів. Облік надходження та вибуття оборотних активів. Методи оцінки запасів при їх вибутті. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Відображення у фінансовій звітності інформації про оборотні активи.

 

Тема 13. Облік витрат, доходів і фінансових результатів

Економічний зміст, визнання та класифікація витрат підприємства. Облік витрат операційної діяльності. Доходи: поняття, умови визнання та класифікація. Облік доходів та визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Облік доходів, витрат та фінансових результатів від іншої діяльності.

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

План практичного заняття 1

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку і його призначення. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1.1. Функції та завдання бухгалтерського обліку.

1.2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.

1.3. Метод бухгалтерського обліку. Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 2.45, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 3.5-3.10, 3.13, 3.14.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Бухгалтерський облік як мова бізнесу та інформаційна система. Користувачі облікової інформації.

 

План практичного заняття 2

Тема 2. Бухгалтерські рахунки

2.1. Поняття, призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку.

2.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

2.3. Активні та пасивні рахунки

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 3.17, 3.18, 3.45.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

         Класифікаційні ознаки рахунків бухгалтерського обліку.

 

Тема 3. План рахунків бухгалтерського обліку

3.1. Плани рахунків: поняття та необхідність. 

3.2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в Україні.

3.3. Взаємозв’язок Плану рахунків з об’єктами обліку та звітністю.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 3.20, 3.26, 3.28.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

         Взаємозв’язок Плану рахунків з формами фінансової звітності.

 

План практичного заняття 3

Тема 4. Синтетичний і аналітичний облік

4.1. Вертикальний поділ рахунків залежно від деталізації інформації.

4.2. Поняття аналітичних рахунків.

4.3. Характеристика та взаємозв’язок синтетичних та аналітичних рахунків.

4.4. Узагальнення даних про об’єкти  в оборотних відомостях синтетичних та аналітичних рахунків.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 3.30, 3.35, 3.40.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

         Значення вертикального поділу рахунків для потреб управління.

 

План практичного заняття 4

Тема 5. Облік процесу придбання засобів виробництва

5.1. Облік процесу придбання засобів виробництва.

5.2. Облік процесу придбання предметів праці

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 4.10, 4.11, 4.14, 4.16-4.19.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Бухгалтерське відображення процесу створення підприємства.

 

План практичного заняття 5

Тема 6. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції.

6.1. Поняття та види виробництв. 

6.2. Поняття та класифікація витрат виробництва.

6.3. Калькулювання собівартості продукції.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 5.15, 5.16, 4.21, 4.26, 4.27, 4.32, 4.34.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Оцінювання та калькулювання.

 

План практичного заняття 6

Тема 7. Облік процесу реалізації

7.1. Поняття та значення процесу реалізації. 

7.2. Характеристика рахунків для обліку процесу продажу. 

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 4.44, 4.45, 4.46.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Особливості обліку процесу реалізації необоротних активів

 

План практичного заняття 7

7.3. Види діяльності підприємства. 

7.4. Порядок визначення фінансового результату.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 4.51, 4.52.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Порядок визначення фінансового результату від різних видів діяльності підприємства

 

План практичного заняття 8

Тема 8. Бухгалтерська звітність

8.1. Склад і призначення фінансової звітності.

8.2. Порядок заповнення фінансової звітності.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 11.7, 11.9, 11.10, 11.11.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал”, П(С)БО № 6 “Виправлення помилок у фінансовій звітності”, П(С)БО № 20 “Консолідована фінансова звітність”, П(С)БО № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

 

План практичного заняття 9

Тема 9. Облік власного капіталу

9.1. Облік статутного капіталу.

9.2. Облік додаткового, резервного, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 6.6, 6.7.

Завдання 9.1

Зареєстровано статутний капітал ТзОВ “Астра” складає 120000 грн. Засновники внесли 30 % грошовими коштами на поточний рахунок. При реєстрації понесені витрати, оплачені засновником Василенком В.О.:

консультаційні послуги юридичної фірми – 600 грн. (в т.ч. ПДВ);

нотаріальні послуги – 30 грн.;

держмито – 119 грн.;

послуги з реєстрації в управлінні статистики – 15,5 грн.;

послуги з ксерокопіювання – 5 грн.;

послуги дозвільної системи (виготовлення печатки, яку оприбутковано на баланс) – 51 грн.

Крім того, понесені витрати:

на відкриття поточного рахунку з коштів на поточному рахунку – 100 грн.;

торговий патент – 30 грн., ліцензія – 200 грн., що оплачені з підзвітних сум. З підзвітною особою підприємство розрахувалось. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 9.2

Емітентом здійснено додатковий випуск 20000 акцій номінальною вартістю 20 грн. кожна. Акції викуплено за ціною 25 грн. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

 

Завдання 9.3

АТ викуплено 2000 акцій за ціною 150 грн. кожна. Номінальна вартість однієї акції 100 грн. 1000 акцій анульовано, 300 акцій перепродано за ціною 120 грн. кожна, решта – за ціною 160 грн. кожна. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 9.4

Статутний капітал ТзОВ – 25000 грн. Петров П.В. (частка у СК – 20 %) вирішив вийти з товариства. Згідно з протоколом зборів учасників 50 % частки вирішено виплатити грошовими коштами, 50 % – основними засобами (справедлива вартість дорівнює розміру частки). Первісна вартість основних засобів – 2500 грн., накопичений знос 500 грн. Нерозподілений прибуток підприємства минулих періодів становить 10000 грн. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 9.5

Статутний капітал ТзОВ – 40000 грн. Сидоров С.В. (частка у СК – 10 %) вирішив вийти з товариства. Згідно з протоколом зборів учасників виплата здійснюється грошовими коштами. Збитки підприємства минулих періодів становлять 16000 грн. Прибуток звітного року – 6000 грн. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 9.6

ВАТ «Удача» вирішило поповнити додатковий капітал за рахунок дооцінки своїх необоротних активів. Первісна вартість дооцінки склала 3000 грн., а сума дооцінки зносу – 350 грн. В звітному періоді також здійснено наступні операції:

– безоплатно отримано основні засоби на суму 15000 грн.;

– за підсумками звітного року отримано чистий прибуток в розмірі 50000 грн.;

– проведено відрахування до резервного капіталу в розмірі 5 %;

– збільшено статутний капітал на суму 1000 грн. за рахунок резервного капіталу;

– використано резервний капітал на суму 1000 грн. на виплату дивідендів за привілейованими акціями.

Завдання 9.7

Заповнити Звіт про власний капітал.

Залишки по рахунках власного капіталу ТзОВ “Гроно” на 01.01 ц.р.

Показник

Сума, тис. грн.

 

Показник

Сума, тис. грн.

Статутний капітал

125,0

 

Нерозподілений прибуток

40,0

Додатково вкладений капітал

62,5

 

Вилучений капітал

Інший додатковий капітал

 

Неоплачений капітал

Резервний капітал

2,0

 

 

 

 

Протягом січня на ТзОВ “Гроно” були здійснені наступні операції:

1. Безоплатно отримані основні засоби на суму 120000 грн.

2. Викуплено частку учасника Іванова І.В. на суму 2000 грн.

3. Одержано чистий прибуток за рік в сумі 60000 грн.

4. Оголошені дивіденди на суму 25000 грн.

5. Частину прибутку в сумі 10000 грн. направлено на поповнення статутного капіталу.

6. Перепродано викуплену частку Іванова І.В. учаснику Вітюк В.К.

7. На поповнення резервного капіталу спрямовано 9000 грн.

 

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Облік вилученого та неоплаченого капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження (рах. 45, 46, 47, 48).

 

План практичного заняття 10

Тема 10. Облік поточних і довгострокових зобов’язань

         10.1. Облік банківських позик.

10.2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Навчальні завдання

Завдання 10.1

01.09.07 р. ТзОВ «МЯУ» отримало банківський кредит для придбання сировини терміном на 4 місяці під 30 % річних. Відсотки нараховуються щоденно, сплачуються в кінці терміну кредитування. 25.12.07 р. укладено договір з банком про пролонгування кредиту з 01.01.08 р. у зв’язку з неможливістю підприємства розрахуватись за кредит. Термін кредитування – 3 місяці, ставка – 32 % річних, нарахування відсотків – щомісячне. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 10.2

01.09.07 р. ПАТ «ЗЕРО» отримало кредит у банку 100000 грн. під 10 % річних строком на 4 місяці. За кредитним договором відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця, починаючи з дати отримання кредиту. Через 4 місяці ВАТ сплатило всі відсотки, проте кредит не повернуло. Кредит був повернутий 31.01.08 р. У разі прострочення платежів щодня нараховується пеня в розмірі 35 % річних. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 10.3

01.07.07 р. підприємству наданий кредит у розмірі 900000 грн. строком на 3 роки під 40 % річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість по основній сумі боргу погашається щороку, частинами, одночасно з виплатою відсотків за кредит. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 10.4

Підприємство отримало від банку короткостроковий кредит терміном на 3 місяці в сумі 500000 грн. Відсотки сплачуються щомісячно. Кредит погашається в кінці терміну кредитування. Забезпеченням за кредитом є основні засоби підприємства, які підприємство зобов’язане застрахувати. Страховий платіж становив 5000 грн. За відкриття позикового рахунку і надання кредиту підприємство сплатило 1000 грн. Залишкова вартість основних засобів – 75000 грн. По закінченню трьох місяці кредит був погашений. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 10.5

З банком укладено договір про овердрафт. Залишок на поточному рахунку підприємства на 01.01.07 р. становив 15000 грн., в банк передано платіжне доручення на перерахування постачальнику грошових коштів на суму 17000 грн. 01.02.07 р. на поточний рахунок надійшла виручка від покупців на суму 36000 грн. З поточного рахунку перераховані кошти для погашення овердрафту і відсотків (ставка 10 % річних). Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Завдання 10.6

01.07.07 р. підприємству АЛЬФА наданий кредит у розмірі 600000 грн. строком на 3 роки під 20 % річних. Умовами кредитного договору передбачено, що заборгованість по основній сумі боргу погашається в кінці терміну кредитування, відсотки за кредит сплачуються щороку. Скласти кореспонденцію рахунків, визначити необхідні суми.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Поняття та види податків. Облік розрахунків за податками та платежами (рах. 64).

 

План практичного заняття 11

Тема 10. Облік поточних і довгострокових зобов’язань

10.3. Форми та системи оплати праці.

10.4. Облік розрахунків з оплати праці.

Навчальні завдання

Завдання 10.7

Визначити розмір заробітної плати в наступних ситуаціях:

1. Працівник відпрацював зміну з 20 години 3 грудня до 08 години 1 січня. Тарифна ставка – 10 грн. за годину.

2. На швейній фабриці для робітників встановлено п’ятиденний робочий тиждень і відрядна оплата праці: 5 грн. за одиницю продукції. За наказом директора у зв’язку з терміновим замовленням швачка Голочка Г.А. працювала у суботу і пошила 10 одиниць продукції.

3. У квітні ц.р. працівник Тимофій Трудяга, у якого ненормований робочий день, відпрацював за розпорядженням керівника підприємства у суботу 21 квітня (вихідний день) 5 годин понад місячну норму. Місячний оклад працівника становить 1000 грн. У колективному договорі підприємства встановлено 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями.

4. Працівнику магазину встановлено оклад у розмірі 1200 грн. 8 квітня 2007 р. (неробочий день – Великдень) він пропрацював з 8.00 до 20.00. Робота проводилася в межах місячної норми робочого часу, яка в квітні при 40-годинному робочому тижні становить 159 годин.

5. На ТОВ «Зоря» встановлено 5-денний робочий тиждень. Інженерно-технічним працівникам встановлено посадові оклади, а тарифні ставки. У зв’язку з виробничою необхідністю деякі працівники працювали в неділю 22 квітня (у квітні 20 р.днів). Головний інженер відпрацював 6 годин, його місячний оклад становить 1500 грн.; електромонтер – 5 годин, його тарифна ставка – 4,50 грн. Робота здійснена понад місячну норму.

6. Зиновій Зайчик працює слюсарем-ремонтником з обслуговування та ремонту ескалаторів у метрополітені з 6-денним робочим тижнем. Професія пов’язана зі шкідливими умовами праці, тому тривалість робочого тижня – 36 годин. У зв’язку з аварією Зайчик був залучений до роботи з ліквідації її наслідків. При цьому 17 і 18 квітня (у квітні 20 роб. днів) він працював по 8 годин на день. Оклад Зайчика 1200 грн.

7. Слюсарю-ремонтнику з обслуговування тролейбусів Володимиру Вовку встановлено тарифну ставку у розмірі 6,50 грн. Він відпрацював понаднормово 4 години у зв’язку з виробничою необхідністю.

8. Монтажник електромеханічних приладів Кіндрат Кошкін вимушений був працювати після закінчення своєї зміни у зв’язку з нез’явленням змінника. Поки майстер знайшов заміну, монтажник пропрацював 2 години понаднормово. Оплата праці у нього відрядна – 10 грн. за одиницю продукції. Тарифна ставка працівника такої ж кваліфікації – 12 грн. Виробіток монтажника становить 10 одиниць продукції, в т.ч. 2 одиниці – в понадурочний час.

9. Працівнику АЗС Є.С. Хороброму, який працює поза змінно, у т.ч. і вночі, встановлено оклад у розмірі 900 грн. За роботу в нічний час передбачено доплату у розмірі 35 % окладу за кожну годину роботи в нічний час. У травні працівник повністю відпрацював місячну норму праці у розмірі 151 година (40-год. робочий тиждень), в т.ч. 56 годин вночі.

10. Працівнику АЗС Семен Сміливий, якому встановлено оклад у розмірі 800 грн. працював з 16-00 1 травня до 4-00 2 травня. За роботу в нічний час передбачено доплату у розмірі 35 % окладу за кожну годину роботи в нічний час. У травні працівник повністю відпрацював місячну норму праці у розмірі 151 година (40-год. робочий тиждень).

11. Працівник, якому встановлено неповний робочий тиждень, працює щодня по 7 годин. Для посади, яку він займає, встановлено оклад у розмірі 800 грн. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень з 8-годинним робочим днем. У травні 19 робочих днів, тривалість робочого часу – 151 година, відпрацьовано 132 години.

Завдання 10.8

Визначити розмір заробітної плати Зірки З.А. Норма тривалості робочого часу на підприємстві визначена виходячи з п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу і неділю (з урахуванням скорочення робочого часу напередодні святкового дня – 24.08.07 р.). Працівнику Зірці З.А. установлено підсумований облік робочого часу за індивідуальним графіком. Дані графіка роботи і табеля обліку робочого часу за цим працівником за серпень наведені в таблиці («х» – хворів, «в» – вихідний). Місячна ставка працівника – 2000 грн.

Дні тижня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Графік роботи Зірки З.А.

Години

в

в

8

8

12

в

в

8

8

8

8

12

в

в

8

 

Табель обліку робочого часу Зірки З.А.

Години

в

в

8

8

12

в

8

8

8

8

10

12

в

в

8

Продовження табл.

Дні тижня

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Графік роботи Зірки З.А.

Години

8

8

8

12

в

в

8

7

в

8

12

в

в

8

8

8

 

Табель обліку робочого часу Зірки З.А.

Години

10

8

8

12

в

в

х

х

х

х

х

х

в

8

8

10

 

Завдання 10.9

Визначити розміри відрахувань і утримань в наступних ситуаціях:

1. Працівник отримав заробітну плату (оклад + премія):

в січні – 500 грн.;

в лютому – 580 грн.;

в березні – 780 грн.

2. Семен Солодкий є вдівцем і має п’ять дітей віком до 18 років. Його заробітна плата за січень становила 3000 грн.

3. Кирило Кислий – інвалід ІІ групи – за січень ц.р. отримав заробітну плату в розмірі 300 грн. і пенсію 532 грн.

4. Григорію Гострому на підставі заяви виплачена нецільова благодійна допомога:

– у січні – 400 грн. (зарплата – 550 грн.);

– лютому – 200 грн. (зарплата – 800 грн.).

5. Софії Солоній надана відпустка 24 к.дн. (з 23.01 по 15.02). За січень зарплата становила 620 грн., відпускні – 176 грн.; за лютий – зарплата 250 грн., відпускні – 298 грн.

6. Петру Пекучому в жовтні нараховано зарплату і лікарняні:

а) зарплата – 600 грн., лікарняні – 150 грн.;

б) зарплата – 400 грн., лікарняні – 300 грн.

7.  Смачній С.М. у лютому ц.р. нараховано заробітну плату в сумі 1000 грн. Вона є самотньою матір’ю трьох дітей віком 2, 5 і 14 років. До 2002 р. вона працювала журналісткою в зоні бойових дій, де внаслідок поранення отримала інвалідність І групи, і є особою, якій присуджено довічну стипендію за переслідування.

8.  Зарплата директора Я.А. Яроша – 6000 грн. Він має право на пільгу як особа, яка перебувала в блокаді Ленінграда і як вдівець. (Врахувати максимальний розмір заробітної плати, з якої стягуються внески)

Завдання 10.10

Визначити розміри допомоги з тимчасової втрати працездатності, відрахувань і утримань в наступних ситуаціях:

1. Працівник надав листок непрацездатності, за яким  він хворів з 10.10 по 24.10 ц.р. Загальний стаж – 7 років. Зарплата за останні 6 місяців становила 6000 грн., кількість робочих днів – 120.

2. Працівник хворів з 15.09 по 23.09 ц.р. Протягом 6-ти останніх місяців:

– оплата праці – 3683 грн.;

– доплата за роботу в нічний час –  180 грн.;

– премія за раціоналізаторство – 180 грн.;

– допомога з тимчасової втрати працездатності – 78 грн.;

– неоподатковувана матеріальна допомога – 200 грн.

Відпрацьовано 119 календарних днів, загальний стаж – 9 років.

4. Працівник, чорнобилець другої категорії, хворів 3 робочих дні. Загальний стаж – 5 років. Заробітна плата за  останні 6 місяців – 6000 грн. Відпрацьовано 66 робочих днів.

5. Нарахувати лікарняні працівниці з 3 р.дні у зв’язку з хворобою її дитини віком до 14 років. Виплати за останні 6 місяців 12600 грн., відпрацьовано 126 днів, стаж 7 років.

Завдання 10.11

Визначити розмір допомоги по вагітності і пологах, відрахувань і утримань.

3. 16.07. ц.р. К.Л. Коваль надала листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами з 17.07 ц.р. по 19.11 ц.р. (126 календарних днів, 89 робочих днів). Стаж роботи – 2 роки. Оплата праці за останні 6 місяців 16000 грн.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Поняття та види податків. Облік розрахунків за податками та платежами (рах. 64). Облік розрахунків за соціальним страхуванням.

 

План практичного заняття 12

Тема 11. Облік необоротних активів

11.1. Поняття і види необоротних активів.

11.2. Облік основних засобів.

11.3. Облік капітальних інвестицій, інших необоротних активів.

11.4. Облік надходження, вибуття нематеріальних активів.

Навчальні завдання

Номери завдань:

Облік основних засобів, нематеріальних активів та гудвілу. Тематичне завдання для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Укладачі: доц.. С.Л. Береза, доц. С.М. Лайчук, доц. С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 56 с.

Номери завдань: 1.6-1.8, 1.19, 1.16, 1.34, 1.50, 1.36, 1.47

Облік основних засобів, нематеріальних активів та гудвілу. Тематичне завдання для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Укладачі: доц.. С.Л. Береза, доц. С.М. Лайчук, доц. С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 56 с.

Номери завдань: 1.45, 1.50, 1.57, 1.59, 2.1, 2.5, 2.6, 2.19, 2.23.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Методи нарахування амортизації необоротних активів.

 

План практичного заняття 13

Тема 12. Облік оборотних активів

12.1. Облік виробничих запасів.

12.2. Облік виробництв.

12.3. Облік грошових коштів.

12.4. Облік дебіторської заборгованості

 

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 7.2.1, 7.2.9-7.2.11, 7.2.16, 7.2.21, 7.2.23-7.2.25, 7.2.45, 7.2.52.

Тематичне завдання: Облік грошових коштів. Тематичне завдання для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Укладачі: доц. С.Л. Береза, доц. Т.В. Давидюк. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 28 с.

Номери завдань: 1.12, 1.13, 1.17, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.5, 3.6.

Тематичне завдання: Облік фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Тематичне завдання для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Укладачі: доц. С.Л. Береза, О.І.  Янковська. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 64 с.

Номери завдань: 3.3, 3.5, 3.26, 3.29, 3.44, 3.58, 3.59.

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Облік браку у виробництві, напівфабрикатів, готової продукції та товарів.

Облік іншої дебіторської заборгованості (рах. 37). Облік векселів одержаних

 

План практичного заняття 14

14.1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства.

14.2. Облік витрат.

15.1. Загальні підходи до формування та обліку доходів діяльності підприємства.

15.2. Облік доходів.

Навчальні завдання

Навчальний посібник: Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.

Номери завдань: 8.19-8.23, 8.28, 8.33, 8.44, 8.45, 8.48-8.51.

 

Перелік програмних питань для самостійного вивчення

Облік інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат та витрат від участі в капіталі інших витрат, податків на прибутки, надзвичайних витрат.

Облік фінансових доходів та доходів від участі в капіталі.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затв. 16.07.99 р. № 996-ХІV.
 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
 3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с.
 4. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672 с.
 5. Бухгалтерський облік. Збірник вправ для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” / Кол. авторів; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 200. – 372 с.
 6. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.

7. Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М., Малюга Н.М., Чижевська Л.В., Барановська Т.В. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинця. - 8-е вид., доп. і перероб. - Ж.: Рута, 2009. - 912 с.

 

 

 

 

Додаткова література

 1. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: підручник/ А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – вид. 2-ге переробл. і допов. – К.: Знання, 2009. - 422 с.
 2. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посібник. - 3-тє вид, випр. - К.: ЦНЛ, 2008. - 608с.
 3. Лень В.С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2006. - 320с.
 4. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 503с.
 5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування і звітність: навч. посіб. / Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2011. – 923 с.