Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бухгалтерський облік

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту економіки та

менеджменту

________________________________

 

“______”_______________20___ року

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо написання контрольної роботи

З дисципліни

Бухгалтерський облік

спеціальність  071 –  Облік і оподаткування

освітній ступінь «Бакалавр»

 

 

 

 

 

 

 

Київ– 2017

 

 

 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 071 “Облік і оподаткування” 2017.

 

Укладачі:

 

Нестеренко С.С..  –  к.е.н.,  професор, зав. кафедри  обліку та загальноекономічних дисциплін Інституту економіки та менеджменту

 

Дроб'язко С.І. – к.е.н., професор,  зав. кафедри  обліку та загальноекономічних дисциплін Інституту економіки та менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота студента складається з теоретичного питання, яке буде розкрито в рефераті (номер реферату з таблиці 1) та практичного завдання, що наведенно в розподілі табл 2.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована (комп’ютері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату: 15-20 сторінок, пронумерованих. Текст розміщується з одного боку стандартного аркуша паперу з полями: ліворуч – 30 мм, праворуч – 10 мм, знизу і зверху – 20 мм.

Титульний аркуш і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульному листі слід указати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента (додаток 1).

План реферату має складатись із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури (не менше 20 джерел). У тексті кожний пункт плану необхідно виділити.

Завершений і оформлений реферат студент підписує й проставляє дату виконання. З відома керівника роботи він може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

Розподіл рефератів за студентами проводиться за початковими літерами (однією чи двома) їх прізвищ  (див. у наступній таблиці 1):

                                                                                                   Таблиця 1.

 

Рядок 1 Початкова літера прізвища студента / рядок 2 Номер реферату у переліку рефератів

А

Б

В

Г

Д

Є

Ж

З

І

Кл

Ко

Кр

Л

Ма

Мо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Тематика рефератів для індивідуальної самостійної роботи  та вказівки для їх написання

 

 1. Бухгалтерський облік як складова системи управління підприємством
 2. Функції бухгалтерського обліку.
 3. Система бухгалтерського обліку: поняття, характерні риси, структура та мета.
 4. Поняття організації бухгалтерського обліку, завдання, етапи та принципи організації.
 5. Принципи обліку та принципи організації обліку: порівняльна характеристика.
 6. Політика обліку: поняття, порядок та етапи її формування. Фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства.
 7. Наказ про облікову політику підприємства: зміст, порядок складання та затвердження, перелік питань, що висвітлюються в Наказі; характеристика його розділів, порядок внесення змін.
 8. Характеристика нормативних документів та інституцій, що регулюють організацію системи бухгалтерського обліку і фінансову звітність.
 9. Організація документування господарських операцій: організація складання первинних документів, їх обов’язкові та додаткові реквізити, організація приймання, перевірки та обробки документів.

10. Організація документообігу: поняття документообігу, його стадії, графік, зберігання документів,

 1. 11.  Принципи формування справ бухгалтерського архіву, організація вилучення та утилізації документів.

12. Форми ведення бухгалтерського обліку: поняття та історія виникнення, розвиток форм ведення бухгалтерського обліку.

13. Характеристика меморіально-ордерної форми обліку.

14. Характеристика журнально-ордерної форми обліку.

15. Характеристика форми обліку журнал-Головна.

16. Характеристика спрощеної форми обліку.

17. Характеристика таблично-автоматизованої форми обліку.

18. Характеристика візуально-діалогової форми обліку.

19. Облікові регістри (реєстри), їх призначення та види, класифікація.

 1. 20.  Організація техніки запису в облікові регістри, способи виправлення  в них помилок.

21. Організаційна побудова бухгалтерської служби, види та типи облікового апарату.

22. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві: класичні та нові за Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.99р.

23. Призначення та функції бухгалтерії, кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку.

24. Регламентація обов’язків облікових працівників, Положення про бухгалтерську службу.

25. Роль головного бухгалтера в організації роботи бухгалтерії, його права, обов’язки та відповідальність.

26. Планування діяльності бухгалтерії, послідовність вивчення об’єктів, що підлягають цьому плануванню.

27. Посадові інструкції бухгалтерів: їх призначення, характеристика структури, порядок розробки, затвердження, ознайомлення та дотримання з боку адміністрації та виконавця.

28. Організація нормативно-правового, інформаційного, технічного та  ергономічного забезпечення обліку та контролю.

29. Удосконалення організації облікового процесу та розвиток організаційної структури бухгалтерії.

 1. 30.  Планування організаційно-правового забезпечення обліку та соціального розвитку колективу бухгалтерії

 

2. Завдання–практикум для самостійної (індивідуальної роботи)

Завдання 2 – це практичне завдання, яке являє собою наскрізну задачу із відображення господарських операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку, починаючи з балансу на початок звітного періоду і закінчуючи балансом на кінець. Для виконання цього завдання для прикладу наведені дані невеликого виробничого підприємства “Світанок”, яке займається виробництвом умовної продукції “А” і “В”, реалізує її покупцям та співпрацює з різними організаціями і підприємствами у своїй діяльності.

Рекомендації з виконання завдання 2:

Варіанти наскрізної задачі, які потрібно розв’язати при виконанні контрольного практичного самостійного завдання студентами заочної форми навчання, вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

 

Рядок 1 Початкова літера прізвища студента / рядок 2 Номер реферату у переліку рефератів

А

Б

В

Г

Д

Є

Ж

З

І

Кл

Ко

Кр

Л

Ма

Мо

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

4

1

2

3

4

5

2

1

4

3

5

1

2

3

4

Для виконання всіх завдань рекомендується користуватись реєстраційним журналом, схемами бухгалтерських рахунків за такими формами:

Схематичне зображення реєстраційного журналу:

Таблиця 3.

Реєстраційний журнал господарських операцій за __________200__р.


п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція із зазначенням рахунків і їх назви

Сума, (грн.)

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

УМОВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 2.

За даними умови пункту А (табл. 4) скласти баланс приватного виробничого  підприємства “Світанок” на 1 січня 200__р. (з розподілом сум за статтями в активі і пасиві та за розділами).

Пункт А. Баланс приватного підприємства “Світанок” на початок року :

Таблиця 4.

 

В А Р ІАН Т

1

2

3

4

5

Найменування рахунків

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Основні засоби

599200

599100

599300

599200

599200

Знос основних засобів

58400

58400

58400

58300

58500

Нематеріальні активи

900

900

900

1000

800

Знос нематеріальних активів

435

435

435

435

435

Виробничі запаси

169445

169445

169445

169445

169445

Незавершене виробництво (рослинництво)

40090

40090

40090

40090

40090

Готова продукція

1000

1100

900

1000

1000

Каса

50

50

50

50

250

Резервний капітал

1200

1200

1200

1400

1200

Розрахунковий рахунок

41920

41920

41920

41920

41920

Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове сальдо)

3570

3570

3570

3570

3570

Розрахунки за соціальним страхуванням

855

855

855

855

855

Розрахунки з оплати праці

1980

1980

1980

1980

1980

Розрахунки з підзвітними особами (дебітори)

29

29

29

29

29

Статутний капітал

776194

776194

776194

776194

776194

Короткострокові кредити банків

10000

10000

10000

10000

10000

Валютний рахунок

5000

8000

7000

6000

8000

Пайовий капітал

5000

8000

7000

6000

8000

 

 

 

 

 

 

Баланс

?

?

?

?

?

 

 1. За господарськими операціями пункту Б умови задачі вказати кореспондуючі рахунки та провести записи в реєстраційному журналі та у відповідних облікових регістрах, про які вказано в задачі.
 2. На основі складеного балансу відкрити синтетичні та аналітичні рахунки у відповідних журналах та відомостях і записати на них початкові залишки.
 3. За даними пункту Б відкрити аналітичні рахунки до синтетичного рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками” записати на них залишки на 1 січня 200__року.
 4. Зареєстровані в реєстраційному журналі господарські операції відобразити на синтетичних та аналітичних рахунках у відповідних таблицях-екранах, форма яких наведена вище.
 5. Скласти бухгалтерський баланс (за встановленою формою фінансової звітності П(С)БО 2 “Баланс”).

Умова завдання  Б (табл.5) для складання Реєстраційного журналу та рознесення сум на відповідні рахунки бухгалтерського обліку. За січень місяць 200__р.  у приватному виробничому підприємстві “Світанок” відбулися наступні господарські операції:

 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

За січень місяць 200___р.

Таблиця 5.

Зміст операцій ( у сумовому виразі – грн.) за квартал 200__р./    

Номери варіантів

1

2

3

4

5

А

1

2

3

4

5

1. Оприбутковані на складі отримані від Димитрівського Агротехсервісу  мінеральні добрива ТТН№ 342 від 4.01

 

 

12300

 

 

11100

 

 

10300

 

 

9000

 

 

7300

2. Оприбутковано отримані від Куликовського автозаводу  запасні частини ТТН№ 5602 від 9.01

6800

6900

7800

6000

6300

3. Нараховано районній енергетичній  станції за електроенергію, використану у звітному періоді на різні цілі, рахунок №4 від 10.01 в тім числі:

- на продукцію “А”

- на продукцію “Б”

- на утримання офісу

 

 

 

 

1800

2200

 900

 

 

 

 

1800

2200

 890

 

 

 

 

1800

2200

 490

 

 

 

 

1800

2200

 560

 

 

 

 

1800

2200

 800

4. Нараховано районному газовому господарству за використаний газ:

- на продукцію “А”

 - на продукцію “Б”

 

 

2800

2500

 

 

1800

2600

 

 

1300

1500

 

 

1000

1800

 

 

1600

1900

5.  Нарахована заробітна плата:

робітникам за роботи, виконані з виробництва

- продукції “А”

- на продукції “Б”

- працівникам апарату управління

 

 

 

2500

1700

2900

 

 

 

2600

1700

3000

 

 

 

2800

1700

3200

 

 

 

2700

1700

3400

 

 

 

2900

1700

2600

6. Із заробітної плати утриманий податок з доходів громадян (умовно із усіх працівників загальною сумою):

 

710

 

810

 

910

 

1010

 

1110

8. Отримана готівка в касу з поточного рахунку в банку для видачі заробітної плати - виписка банку №5

 

1920

 

 

1920

 

 

1920

 

 

1920

 

 

1920

 

9. Нараховані банку відсотки за короткостроковий кредит

1300

1300

1300

1300

1300

10. З поточного рахунку перераховані банку нараховані відсотки за короткостроковий кредит

1300

1300

1300

1300

1300

11. Виплачена з каси заробітна плата у повному обсязі

1920

 

1920

 

1920

 

1920

 

1920

 

12. Списано матеріали на підготовку виробництва, в тім числі:

- на продукцію “А”

- на продукцію “Б”

 

1160

560

600

 

1160

560

600

 

1160

560

600

 

1160

560

600

 

1160

560

600

13. Нараховано покупцям до сплати за готову продукцію, що їм відвантажена

32000

32000

32000

32000

32000

14. Оприбутковано нафтопродукти від Калинівської нафтобази

 

7840

 

7840

 

7840

 

7840

 

7840

15. Отримана та зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку

 

8000

 

9000

 

10000

 

5000

 

7000

16. Перераховано з поточного рахунку у банку в погашення кредиторської заборгованості:

Димитрівському Агротехсервісу

Калинівській нафтобазі

Районній енергетичній станції №2345

Димитрівському агротехсервісу

 

 

 

 

2750

820

4000

12300

 

 

 

2750

820

4000

11100

 

 

 

2750

820

4000

10300

 

 

 

2750

820

4000

9000

 

 

 

2750

820

4000

7300

17. Одержано в касу з поточного рахунку кошти, призначені для витрат на відрядження

140

140

140

140

140

18. Видано з каси менеджеру підприємства під звіт кошти на відрядження

 

240

 

240

 

240

 

240

 

240

19. Витрати на службове відрядження менеджера підприємства склали за авансовим звітом

 

220

 

220

 

220

 

220

 

220

20. Не використані менеджером підзвітні суми внесено в касу за приб. кас. орд. №15

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

21. Від покупців надійшов платіж на поточний рахунок у банку

32000

 

32000

 

32000

 

32000

 

32000

 

22. Оприбуткована продукція, що надійшла із виробництва за плановою собівартістю:

- продукція “А”

- продукцію “Б”

 

 

25900

21200

 

 

27800

26200

 

 

29000

27200

 

 

28900

23200

 

 

26700

19900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

Інститутут економіки та менеджменту

 

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з                         навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»

 

Варіант _______

 

 

Студента (ки) ___ курсу, групи ____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________

________________________________

(прізвище та ініціали студента (ки))

Викладач _______________________

________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала: ______________

Оцінка ECTS: ____

 

 

 

Київ 2017