Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 
З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇЇ ВИКОНАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2017

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 
З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

 

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇЇ ВИКОНАННЯ

 

для студентів заочної форми навчання

необлікових спеціальностей

 

 

 

Студента __________________________________________________

                                            (прізвище, ім’я по-батькові)

факультету_________________________________________________

 

курс, спеціальність, група ____________________________________

 

№ залікової книжки студента _____________________ варіант _____

 

 

 

Затверджено

       на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол №    від                    2017 р.

 

 

 

Київ КНЕУ 2017       

 

Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» та методичні рекомендації з її виконання для студентів заочної форми навчання необлікових спеціальностей / Укл. О. В. Ісай, Н.М.Пархоменко, Т. О. Токарева. - К.: КНЕУ, 2017. - 34 с.

 

 

 

 

 

Укладачі: О. В. Ісай, канд. екон. наук, доцент

                 Н.М.Пархоменко канд. екон. наук, доцент

                 Т. О. Токарева канд. екон. наук, доцент

                 

 

Рецензент В. І. Єфіменко, канд. екон. наук, професор

 

 

Відповідальний за випуск і редакційну обробку завідувач кафедри          бухгалтерського обліку  Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук, професор

 

Вступ

 

Контрольна робота студента заочної форми навчан­ня є складовою частиною навчального процесу, активною формою його самостійної роботи.

Мета контрольної роботи - навчити студента ефективно використовувати облікову інформацію для планування, контролю за вико­нанням планів, проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування майбутніх управлінських рішень.

Виконання контрольної роботи передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік», вироблення навичок самостійної роботи з даними бухгалтерського обліку й звітності, а також робити узагальнення та висновки.

 

Загальні вимоги до контрольної роботи

 

У процесі виконання контрольної роботи студент повинен вив­чити законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали, а та­кож спеціальні літературні джерела.

При виконанні роботи слід звернути особливу увагу на економічний зміст господарських операцій, їх документальне оформлення, порядок складання кореспонденції рахунків, методику і техніку відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, а також узагальнення даних поточного обліку у бухгалтерському балансі.

 

Вибір варіанту контрольної роботи

 

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір варіанта контрольної роботи.

У контрольній роботі передбачено п’ять варіантів. Студент самостійно обирає варіант контрольної роботи згідно з останньою цифрою номера залікової книжки (таблиця 1).

Таблиця 1

Варіанти контрольної роботи

 

Остання цифра номера залікової книжки

 

Варіант контрольної роботи

 

1, 6

 

1

2, 7

2

3, 8

3

4, 9

4

5, 0

5

Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеній ви­мозі, вона не приймається до рецензування.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

 

При виконанні контрольної роботи необхідно виконати наступне:

1) за даними вступного балансу підприємства станом на 1 груд­ня 20 __ р.   відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку;

2) у реєстраційному журналі вказати кореспонденцію рахунків за господарськими операціями за грудень;

3)  відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису;

4) в операціях 1 і 3 визначити суми отриманих від постачальника та відпущених у виробництво запасів, використовуючи дані розшифровки залишків на синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси»;

5) до операції 4 скласти розрахунок визначення сум відхилень від планово-облікових цін (транспортно-заготівельних витрат), що відносяться до використаних матеріалів і до залишків ма­теріалів;

6) підрахувати суми надходжень виробничих запасів, вибуття та їх залишків на кінець місяця на аналітичних рахунках;

7) підрахувати суми оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків та вивести сальдо на кінець звітного періоду;

8) звірити підсумки оборотної відомості за аналітичними рахунками з підсумком синтетичного рахунку 20 «Виробничі запаси»

9) за даними рахунків бухгалтерського обліку скласти оборотний баланс та звірити суми оборотів за рахунками з підсумком реєстраційного жур­налу господарських операцій;

10) за даними рахунків скласти баланс станом на 31 грудня 20 __ р.

Розрахунки у контрольній роботі необхідно здійснювати без копійок.

Робота має бути виконана охайно, чітким розбірливим почерком ручкою з пастою чорного або синього кольору.

Виправлення допущених помилок здійснюється згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» затвердженого Міністерством фінансів України 28 травня 1999 р. № 317.

При виникненні питань необхідно звертатись на кафедру бухгалтерського обліку (кабінет 24 А другого навчального корпусу КНЕУ, вул. Дегтярівська, 49 Г).

 

 

 

 

Рецензування та захист контрольних робіт

 

Виконана контрольна робота подається на кафедру у термін, визначений навчальним графіком (як правило, за два тижні до початку сесії).

Контрольну роботу перевіряє викладач кафедри, який веде практичні заняття. Якщо рецензія задовільна, робота допускається до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних рекомендацій, її повертають студенту на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Складати іспит з дисципліни «Бухгалтерський облік» студент може після захисту контрольної роботи, яка є складовою результатів поточного контролю знань студента.

Дату і час захисту контрольних робіт встановлює деканат факультету, на якому навчається студент. Робота зараховується лише за підсум­ками захисту.

Контрольна робота оцінюється відповідно до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для необлікових спеціальностей, які розміщенні на сайті університету.

 

Баланс

заводу «Каштан» на 31 грудня 20__ року

Актив

Варіанти

I

II

III

IV

V

Розділ I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

первісна вартість (12)*

13 000

17 000

14 000

15 000

16 000

знос (13)*

1 000

5 000

2 000

3 000

4 000

Основні засоби:

 

 

 

 

 

залишкова вартість

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

первісна вартість (10)*

450 000

525 000

475 000

500 000

425 000

знос (13)*

100 000

175 000

125 000

150 000

75 000

Довгострокові

фінансові інвестиції (14)

 

8 000

 

12 000

 

9 000

 

12 000

 

8 000

             

 

 

 

 

 

Розділ II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

 

Матеріали (20)

у т. ч. відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) - 20 000

 

 

150 000

 

 

150 000

 

 

150 000

 

 

150 000

 

 

150 000

Малоцінні та швидкозношувані предмети (22)

 

15 000

 

12 000

 

16 000

 

13 000

 

18 000

Незавершене виробництво (23)

160 000

190 000

170 000

180 000

150 000

Готова продукція (26)

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (36)

 

150 000

 

150 000

 

150 000

 

150 000

 

150 000

Каса (30)

700

850

750

800

650

Рахунок в банку (31)

85 000

88 000

88 000

87 000

85 000

Короткострокові

векселі  одержані (34)

 

10 000

 

6 000

 

6 000

 

6 000

 

8 000

Розрахунки

з різними дебіторами (37)

 

3 000

 

4 000

 

3 000

 

3 000

 

3 000

Розділ III. Витрати

майбутніх періодів (39)

 

 1 300

 

150

 

250

 

1 200

 

350

Розділ IV. Необоротні активи

та групи вибуття

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Баланс

1 030 000

1 060 000

1 040 000

1 050 000

1 020 000

 

*Дані по цих рядках у валюту балансу не входять

Пасив

Варіанти

I

II

III

IV

V

Розділ I. Власний капітал

 

 

 

 

 

Статутний капітал (40)

530 000

560 000

540 000

550 000

520 000

Додатковий капітал (42)

140 000

174 000

153 000

162 000

130 000

Резервний капітал (43)

70 000

40 000

60 000

50 000

80 000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44)

 

110 000

 

92 000

 

120 000

 

106 000

 

132 000

Розділ II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

 

 

Забезпечення

виплат персоналу (47)

 

15  000

 

16 000

 

16 000

 

16 000

 

14 000

Розділ III.

Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

Довгострокові

кредити банків (50)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Розділ IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

Короткострокові

кредити банків (60)

 

32 000

 

33 000

 

31 000

 

33 000

 

30 000

Векселі видані (62)

12 000

13 000

11 000

12 000

9 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63)

 

42 000

 

45 000

 

32 000

 

45 000

 

36 000

Поточні зобов’язання

за розрахунками:

 

 

 

 

 

з бюджетом (64)

23 000

25 000

21 000

19 000

18 000

зі страхування (65)

7 000

8 000

6 000

5 000

4 000

з оплати праці (66)

43 000

46 000

44 000

45 000

42 000

за іншими операціями (68)

6 000

8 000

6 000

7 000

5 000

Розділ V.

Доходи майбутніх періодів (69)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Баланс

1 030 000

1 060 000

1 040 000

1 050 000

1 020 000

 

Матеріали прийняті на відповідальне зберігання (02)

 

2 500

 

2 500

 

2 500

 

2 500

 

2 500

 

 

 

Господарські операції за грудень 20__ року

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

1.

Отримано виробничі запаси від постачальників:

 

 

45000

60000

55000

50000

400000

- ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

Разом (суми визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Нараховано транспортній організації за транспортування виробничих запасів:

 

 

 

 

 

 

 

- вартість послуг

 

 

1000

6600

5900

7000

3800

- ПДВ

 

 

200

1320

1180

1400

760

Разом

 

 

1200

7920

7080

8400

4560

3.

Відпущено виробничі запаси:

 

 

 

 

 

 

 

- на виробництво продукції «Аква»,

 

 

40000

55000

45000

50000

35000

- на виробництво продукції «Бета»,

 

 

35000

40000

40000

40000

30000

-  загальновиробничі потреби,

 

 

700

800

1 000

1 000

900

- на адміністративні потреби,

 

 

300

600

500

500

400

Разом (суми визначити самостійно)

 

 

 

 

 

 

 

4.

Списуються відхилення від планово-облікових цін (ТЗВ) по виробничих запасах, що відпущені на:

 

 

 

 

 

 

 

- виробництво продукції «Аква»

 

 

 

 

 

 

 

- виробництво продукції «Бета»

 

 

 

 

 

 

 

- загальновиробничі потреби

 

 

 

 

 

 

 

- адміністративні потреби

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Для визначення суми операції

необхідно скласти Розрахунок розподілу відхилень від планово-облікових цін (ТЗВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

5.

Нарахована і розподілена оплата праці за грудень:

 

 

 

 

 

 

 

- робітникам по виробництву продукції «Аква»

 

 

18000

21000

19000

20000

17000

- робітникам по виробництву продукції «Бета»

 

 

13000

16000

14000

15000

12000

- працівникам загальновиробничого призначення

 

 

5000

5000

5000

5000

5000

- адміністративному персоналу

 

 

3000

6000

4000

5000

2000

- оплата за час відпусток

 

 

100

1000

1000

1000

1000

Разом

 

 

40000

49000

43000

46000

37000

6.

Нараховано єдиний соціальний внесок у розмірі 22% на вищевказану нараховану заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

- робітникам по виробництву продукції «Аква»

 

 

 

 

 

 

 

- робітникам по виробництву продукції «Бета»

 

 

 

 

 

 

 

- працівникам загальновиробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

- адміністративному персоналу

 

 

 

 

 

 

 

- оплата за час відпусток

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

8800

10780

9460

10120

8140

7.

Створено резерв відпускних на оплату праці нараховану(в розмірі 10% від оплати праці)

 

 

 

 

 

 

 

- робітникам по виробництву продукції «Аква»

 

 

1800

2100

1900

2000

1700

- робітникам по виробництву продукції «Бета»

 

 

1300

1600

1400

1500

1200

- працівникам загальновиробничого призначення

 

 

500

500

500

500

500

- адміністративному персоналу

 

 

300

600

400

500

200

Разом

 

 

3900

4800

4200

4500

3600

8.

Утримано з заробітної плати:

 

 

 

 

 

 

 

- податок з доходів фізичних осіб

 

 

4600

5200

4800

5000

4400

- військовий збір

 

 

750

650

700

800

600

- аліменти

 

 

300

600

400

500

200

Разом

 

 

5650

6450

5900

6300

5200

 

 

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

9.

Отримано за чеком до каси підприємства з рахунку у банку готівку для виплати заробітної плати

 

 

 

 

43000

 

 

46000

 

 

44000

 

 

45000

 

 

42000

10.

Видано з каси готівкою заробітну плату

 

 

43000

46000

44000

45000

42000

11.

На рахунок у банку

зарахована короткострокова позика банку

 

 

 

23000

 

26000

 

24000

 

25000

 

22000

12.

З рахунку у банку перераховано заборгованість:

 

 

 

 

 

 

 

- постачальникам

 

 

42000

44000

32000

30000

35000

- до бюджету (податки)

 

 

23000

25000

21000

19000

18000

- єдиний соціальний о внесок

 

 

7000

8000

6000

5000

4000

- заборгованість іншим кредиторам (аліменти)

 

 

300

600

400

500

200

Разом

 

 

72300

77600

59400

54500

57200

13.

Списано на адміністративні витрати раніше сплачені витрати на передплату періодичних видань

 

 

 

 

300

 

 

150

 

 

250

 

 

200

 

 

350

14.

Повернуто постачальнику матеріали, що прийняті на відповідальне зберігання *

 

 

 

2500

 

2500

 

2500

 

2500

 

2500

15.

Нарахована амортизація основних засобів:

 

 

 

 

 

 

 

- загальновиробничого призначення

 

 

2 500

3 200

2 700

3 000

2 300

- будівлі заводоуправління

 

 

1 600

1 800

1 900

2 000

1 700

Разом

 

 

4 100

5 000

4 600

5 000

4 000

16.

Нарахована амортизація нематеріальних активів (загальновиробничого призначення)

 

 

 

500

 

400

 

500

 

500

 

400

17.

Нарахована заборгованість за спожиту електроенергію (віднести на витрати загальновиробничого призначення)

 

 

 

 

500

 

 

800

 

 

600

 

 

700

 

 

400

 

 

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

18.

На рахунок в банку надійшли кошти від покупців

 

 

10000

10000

10000

10000

10000

19.

З рахунку в банку оплачено векселі видані

 

 

10000

13000

11000

12000

9000

20.

Розподілено і включено в собівартість продукції загальновиробничі витрати (суму визначити самостійно на підставі відомості розподілу):

 

 

 

 

 

 

 

- на виробництво продукції «Аква»

 

 

 

 

 

 

 

- на виробництво продукції «Бета»

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

21.

Оприбуткована на склад готова продукція з виробництва:

 

 

 

 

 

 

 

– продукція «Аква»

 

 

87 000

110 000

97 000

100 000

77 000

- продукція «Бета»

 

 

75 000

95 000

80 000

85 000

65 000

Разом

 

 

162 000

205 000

177 000

185 000

142 000

22.

Відображено заборгованість транспортній організації за доставку продукції покупцям на:

- вартість послуг

 

 

 

 

1 000

 

 

1 000

 

 

1 000

 

 

1 000

 

 

1 000

- ПДВ

 

 

200

200

200

200

200

Разом

 

 

1 200

1 200

1 200

1200

1 200

23.

Списано собівартість відпущеної і реалізованої готової продукції

 

 

 

120 000

 

120 000

 

120 000

 

120000

 

120 000

24.

Нараховано виручку (дохід)

за реалізовану покупцям готову продукцію

 

 

 

180 000

 

195 000

 

180 000

 

180 000

 

195 000

25.

Нараховано податок

на додану вартість від суми виручки (доходу)

 

 

 

30 000

 

32 500

 

30 000

 

30 000

 

32 500

26.

Надійшла на рахунок у банку

від покупців виручка за реалізовану продукцію

 

 

 

180 000

 

195 000

 

180 000

 

180 000

 

195 000

27.

Віднесено на фінансові результати звітного періоду виручку (дохід) від реалізації готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Варіанти

Дебет

Кредит

I

II

III

IV

V

28.

Списано на фінансові результати звітного періоду витрати діяльності підприємства:

 

 

 

 

 

 

 

- собівартість реалізованої готової продукції

 

 

 

 

 

 

 

- адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

- витрати на збут

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

30.

Нараховано податок на прибуток

за грудень (за діючою ставкою)

 

 

 

 

 

 

 

31.

Списано суму нарахованого

податку на прибуток на фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

32.

Визначено за даними рахунку 79 «Фінансові результати» і списано фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період на рахунок «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

 

 

 

 

 

 

 

Всього за реєстраційним журналом

 

 

 

 

 

 

 

 

* Дані за цією господарською операцією не входять до загального підсумку реєстраційного журналу

 

Рахунки синтетичного обліку

Рахунок 10 «Основні засоби»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

Дебет

Кредит

Номер операції

131.Знос основних засобів

133.Знос нематеріальних активів

Разом

Номер операції

131.Знос основних засобів

133.Знос нематеріальних активів

Разом

 

 

 

 

Сальдо на 01.12.200_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

 

Оборот

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 01.01.200_

 

 

 

 

Рахунок 20 «Виробничі запаси»

Дебет

Кредит

Номер операції

Вартість по планово-облікових цінах

Відхилення від планово- облікових цін (ТЗВ)

Разом

Номер операції

Вартість по планово-облікових цінах (ТЗВ)

Відхилення від планово- облікових цін

Разом

Сальдо на  01.12.201_

130000

20000

150000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.201_

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 23 «Виробництво»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 26 «Готова продукція»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 30 «Готівка»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 Рахунок 31 «Рахунки в банку»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 401 «Статутний капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 42 «Додатковий капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 43 «Резервний капітал»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 60 «Короткострокові позики»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 64 «Розрахунки за податками і платежами»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

 

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операціями» (з іншими кредиторами)

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

Рахунок 70 «Дохід від реалізації»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

 

 

 

Рахунок ___ «____________________________»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

Рахунок 79 «Фінансові результати»

Дебет

Кредит

Номер опера-ції

Собівар-тість реалізації (90)

Адміні-стра-тивні витрати

(92)

Витрати на збут

(93)

Пода-ток на прибу-ток

(98)

Фінансовий результат  (прибуток)

(441)

Разом

Номер опера-ції

Виручка (дохід) від діяль-ності

(70)

Фінан-совий результат (збиток)

(442)

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

 

 

 

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

Рахунок 93 «Витрати на збут»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

Рахунок 98 «Податок на прибуток»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

х

 

 

 

 

Позабалансові рахунки

 

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»

Дебет

Кредит

Номер операції

Сума

Номер операції

Сума

Сальдо на 01.12.20 __ р.

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

 

Сальдо на 01.01.20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

До операції 4

 

РОЗРАХУНОК

розподілу відхилень від планово-облікових цін (ТЗВ)

по рахунку 20 «Виробничі запаси»

№ п/п

Показники

Вартість виробничих запасів по планово-обліковим цінам

Відхилення від планово-облікових цін

Разом

Коефі-цієнт розпо-ділу*

1.

Залишок

на початок місяця

130 000,00

20 000,00

150000,00

х

2.

Надійшло за місяць

 

 

 

х

3.

Разом (ряд.1 + ряд.2)

 

 

 

 

4.

Відпущено

за місяць на:

 

 

 

 

 

а) виробництво продукції «Аква»

 

 

 

 

 

б) виробництво продукції «Бета»

 

 

 

 

 

в) загальновиробничі потреби

 

 

 

 

 

г)адміністративні потреби

 

 

 

 

5.

Разом

 

 

 

 

6.

Залишок на кінець місяця

 

 

 

 

7.

Разом

(ряд.5 + ряд.6)

 

 

 

 

 

 

До операції 20

ВІДОМІСТЬ

Розподілу загальновиробничих витрат

За грудень 200_р.

Продукція

Витрати на пряму оплату праці, грн

Коефіцієнт розподілу*

Сума загальновиробничих витрат, грн.

Аква

 

х

 

Бета

 

х

 

Разом

 

 

 

 

* розраховувати до 4 знаків після коми

 

ОБОРОТНИЙ БАЛАНС

Заводу «Каштан»

за грудень 20 __ року

Шифр рахунку

Синтетичні рахунки

Сальдо

на 01.12.20 __ р.

Оборот

за грудень

Сальдо

на 01.01.20 __ р.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

 

 

 

 

 

 

12

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

13

Знос (амортизація)

необоротних активів

 

 

 

 

 

 

14

Довгострокові

фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

20

Виробничі запаси

 

 

 

 

 

 

22

Малоцінні

та швидкозношувані предмети

 

 

 

 

 

 

23

Виробництво

 

 

 

 

 

 

26

Готова продукція

 

 

 

 

 

 

30

Каса

 

 

 

 

 

 

31

Рахунки в банку

 

 

 

 

 

 

34

Короткострокові векселі одержані

 

 

 

 

 

 

36

Розрахунки з покупцями

 

 

 

 

 

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

 

 

 

 

 

39

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

42

Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

43

Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр рахунку

Синтетичні рахунки

Сальдо

на 01.12.20 __ р.

Оборот

за грудень

Сальдо

на 01.01.20 __р.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

44

Нерозділені прибутки

(непокриті збитки)

 

 

 

 

 

 

47

Забезпечення

майбутніх витрат і платежів

 

 

 

 

 

 

60

Короткострокові позики

 

 

 

 

 

 

62

Короткострокові векселі видані

 

 

 

 

 

 

63

Розрахунки з постачальниками

 

 

 

 

 

 

64

Розрахунки

за податками й платежами

 

 

 

 

 

 

65

Розрахунки за страхуванням

 

 

 

 

 

 

66

Розрахунки з виплати працівникам

 

 

 

 

 

 

68

Розрахунки

за іншими операціями (кредитори)

 

 

 

 

 

 

69

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

70

Доходи від реалізації

 

 

 

 

 

 

79

Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

90

Собівартість реалізації

 

 

 

 

 

 

91

Загальновиробничі витрати

 

 

 

 

 

 

92

Адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

93

Витрати на збут

 

 

 

 

 

 

98

Податки на прибутки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство _____________________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ________________________________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _________________________________________________

за КВЕД

 

Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту 

про  сукупний  дохід)  (форма  N  2),  грошові   показники   якого наводяться в гривнях з копійками)

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

  

 

    первісна вартість 

1001

 

 

    накопичена амортизація 

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

  

 

Основні засоби

1010

  

 

    первісна вартість 

1011

 

 

    знос 

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

  

 

інші фінансові інвестиції 

1035

  

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

  

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

  

 

Усього за розділом I 

1095

  

 

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  

 

Поточні біологічні активи 

1110

  

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

  

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

  

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

  

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

  

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

  

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

  

 

Баланс 

1300

  

 

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

  

  

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал 

1410

  

 

Резервний капітал 

1415

  

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

  

 

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

  

  

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування 

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

  

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

  

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

  

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

  

 

 

 

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

 

_____________________

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни

«Бухгалтерський облік»

та методичні рекомендації з її виконання

 

 

для студентів необлікових спеціальностей

заочної форми навчання

 

 

 

 

Укладачі:

Ісай Оксана Василівна

Пархоменко Наталія Миколаївна

Токарева Тетяна Олександрівна

 

 

 

Комп’ютерний набір О. В. Ісай

Редактор В. Г. Козак

 

 

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

(серія ДК № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44
E-mail: publish@kneu.kiev.ua