Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бухгалтерський облік в галузях економіки

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Інститут економіки та менеджменту

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

 

  

Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи

для студентів ІЗДН

 

з дисципліни «_Бухгалтерський облік в галузях економіки»

 

для студентів__5__курсу

 

________8.03050801______

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

 

 

 

 

                                                        Укладач(і) ____Рибак О.М._

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри _______________

                                                                                                                                              (повна назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри______О. Гайдаржийська 

 


Загальні положення

Студенти ІЗДН спеціальності  8.03050801 “Облік і аудит” вивчають дисципліну “Бухгалтерський облік в галузях економіки” у міжсесійний період самостійно та виконує передбачену навчальним планом контрольну роботу.

Дисципліна “Бухгалтерський облік в галузях економіки” надає теоретичні знання з питань організації й методики ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах та набуття навичок практичного застосування їх при вирішенні задач.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної та практичної.

Вибір завдання для виконання контрольної роботи проводиться відповідно до обраного варіанта, номер якого відповідає останній цифрі номеру залікової книжки.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи:

 • Робота виконується в учнівському зошиті або на аркушах формату А4, які скріплюються по лівій стороні формату. Сторінки нумеруються.
 • На титульній сторінці контрольної роботи вказується навчального закладу, назва кафедри, назва курсу, номер групи, номер варіанта та номер залікової книжки, прізвище та ім’я студента, прізвище викладача.
 • Відповіді писати у чіткій формі темними чорнилами або друкувати.
 • Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними з наведенням прикладів, супроводжуватись поясненнями, заповненням первинних документів та облікових регістрів за даним питанням.
 • Роботу слід виконувати відповідно до обраного варіанту, в протилежному випадку робота буде повернена студенту без перевірки та оцінки.
 • В кінці роботи слід навести перелік використаної літератури.
 • Подається контрольна робота на кафедру відповідно встановленого терміну.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен використати крім підручників та посібників також періодичні фахові видання, закони України, постанови уряду, інструкції та положення тощо (список рекомендованої для вивчення літератури додається).

Перед виконанням контрольної роботи слід детально вивчити такі питання курсу “Бухгалтерський облік в галузях економіки”:

 

Тема “Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства”

 

 1. Особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на організацію обліку.
 2. Облік землі та витрат на її поліпшення у сільському господарстві.
 3. Облік багаторічних насаджень на підприємствах сільського господарства.
 4. Облік робочої та продуктивної худоби на підприємствах сільського господарства.
 5. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі на підприємствах сільського господарства.
 6. Облік та оцінка матеріалів сільськогосподарського призначення.
 7. Облік та калькулювання продукції рослинництва на підприємствах сільського господарства.
 8. Облік та калькулювання продукції тваринництва на підприємствах сільського господарства.
 9. Облік та калькулювання продукції промислового виробництва на підприємствах сільського господарства.
 10. Облік витрат основного виробництва на підприємствах сільського господарства.
 11. Облік реалізації готової продукції сільськогосподарського виробництва.
 12. Облік розрахунків з оплати праці на підприємствах сільського господарства.

 

Тема “Особливості бухгалтерського обліку на будівельних підприємствах”

 

 1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку.
 2. Організація обліку будівельних робіт, виконаних підрядним способом.
 3. Організація обліку будівельних робіт, виконаних господарським способом.
 4. Організація обліку будівельних робіт, виконаних змішаним способом: підрядним та господарським.
 5. Документальне оформлення виконання будівельних робіт на підприємстві.
 6. Облік витрат та калькулювання продукції будівництва.
 7. Облік основних засобів будівельного підприємства.
 8. Облік тимчасових (нетитульних) споруд на будівельному підприємстві.
 9. Облік та оцінка будівельних матеріалів на будівельному підприємстві.
 10. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів на будівельному підприємстві.
 11. Облік розрахунків по оплаті праці на будівельному підприємстві.
 12. Облік незавершеного будівництва.
 13. Облік здачі будівельно-монтажних робіт замовнику.
 14. Облік розрахунків підприємства-замовника з підрядними організаціями.

 

Тема “Особливості бухгалтерського обліку роботи автотранспортних підприємств”

 

 1. Особливості обліку роботи автотранспортних підприємств, які впливають на організацію обліку.
 2. Організація пасажирських перевезень на підприємствах автомобільного транспорту.
 3. Облік пересувного складу на підприємствах автомобільного транспорту.
 4. Облік та проведення обов’язкових робіт та технічних оглядів транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту.
 5. Облік та проведення ремонтних робіт транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту.
 6. Організація оприбуткування та збереження ПММ на підприємствах автомобільного транспорту.
 7. Облік нафтопродуктів у місцях зберігання та оперативний контроль за їх рухом на підприємствах автомобільного транспорту.
 8. Організація документообігу на підприємствах автомобільного транспорту.
 9. Облік запасних частин на підприємствах автомобільного транспорту.
 10. Облік автомобільних шин на підприємствах автомобільного транспорту.
 11. Облік білетного господарства на підприємствах автомобільного транспорту.
 12. Організація вантажних перевезень автомобільним транспортом.
 13. Організація документообігу вантажних перевезень на підприємствах автомобільного транспорту.
 14.  Облік розрахунків по оплаті праці на підприємствах автомобільного транспорту.
 15. Організація та облік експедиторських послуг на підприємствах автомобільного транспорту.
 16. Документування на автомобільному транспорті.
 17. Облік і калькулювання перевезень (робіт, послуг) на транспорті.

 

 

Тема “Особливості бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах”

 

 1. Порядок організації торгівельної діяльності та правила торгового обслуговування населення на Україні.
 2. Облік торгівельних надбавок на підприємствах роздрібної торгівлі.
 3. Облік товарів та їх реалізація на підприємствах торгівлі.
 4. Розрахунок товарообороту на підприємствах торгівлі.
 5. Облік витрат обігу на підприємствах торгівлі.
 6. Особливості обліку в роздрібній торгівлі.
 7. Організація та облік продажу товарів за договорами комісії.

 

Тема “Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах побутового обслуговування”

51. Меморіально-ордерні форми обліку.

52. Бухгалтерський облік на підприємствах побутового обслуговування населення.

53. Складання балансу побутового підприємства.

 

 

 

 


Зміст контрольної роботи

 

Теоретична частина

 

 

Варіант 1.

 1. Облік землі та капітальних вкладень на її поліпшення на підприємствах с/г.
 2. Облік роздрібного товарообороту на торгівельних підприємствах .

 

Варіант 2.

 1. Облік паливно-мастильних матеріалів та організація їх збереження на підприємствах автомобільного транспорту.
 2. Облік продажу товарів за договорами комісії.

 

Варіант 3.

 1. Організація проведення технічного огляду пересувного складу основних засобів автотранспортного підприємства та відображення цих витрат в бухгалтерському обліку..
 2. Облік тимчасових (нетитульних) споруд на будівельних підприємствах.

 

Варіант 4.

 1. Облік операцій з товарами та їх документальний облік.
 2. Форми та системи оплати праці на будівельних підприємствах.

 

Варіант 5.

 1. Договори (контракти) на виконання будівельно-монтажних робіт, їх основні положення.
 2. Облік пересувного складу на підприємствах залізничного транспорту.

 

Варіант 6.

 1. Облік тварин на вирощуванні ті відгодівлі на с/г підприємствах.
 2. Оформлення товарів та касових звітів на підприємствах роздрібної торгівлі.

 

Варіант 7.

 1. Облік здачі робіт і результатів діяльності підрядних будівельних організацій.
 2. Облік та калькулювання собівартості готової продукції тваринництва на підприємствах с/г.

 

Варіант 8.

 1. Облік багаторічних насаджень на підприємствах с/г .
 2. Облік реалізації транспортних послуг автотранспортних підприємств від пасажирських перевезень.

 

Варіант 9.

 1. Облік білетного господарства на автотранспортних підприємствах.
 2. Облік комісійної торгівлі.

 

Варіант 0.

 1. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості будівельної продукції.
 2. Облік оптового та роздрібного товарообігу в торгівлі.

 

Практична частина

Варіант 1.

-          Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції;

-          Вказати супроводжувальні документи.

-           

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бух. запис

Документи

Дт

Кт

1

Акцептовано рахунок науково-дослідного інституту (НДІ) за виконання проектно-пошукових робіт на будування цеху №4 (010)

30000

 

 

 

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

3

Перераховано аванс НДІ за виконання проектно-пошукових робіт на будування гуртожитку (020)

24000

 

 

 

4

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

5

Отримано довгостроковий кредит банку на побудову об’єкту 010

150000

 

 

 

6

Перераховано кошти НДІ за виконані проектно-пошукові роботи по об’єкту 010

 

 

 

 

7

Акцептовано рахунок НДІ за виконані проектно-пошукові роботи за об’єкт 020

18000

 

 

 

8

Відображено ПДВ

 

 

 

 

9

Відображено витрати по відведенню земельної ділянки для будівництва

А) об’єкту 010

Б) об’єкту 020

 

 

2000

1500

 

 

 

10

Перераховано кошти райвикронкому за дозвіл будівництва та виділення ділянки під об’єкти

 

 

 

 

11

Оприбутковано обладнання, яке потребує монтажу для будівництва об’єкту 020

40000

 

 

 

12

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

13

Передано матеріалів ген.підряднику на будівництво об’єкту 010

25000

 

 

 

14

Списання матеріалів по мірі їх використання на будівельно-монтажні роботи

25000

 

 

 

15

Перераховано кошти постачальнику за будівельні матеріали для об’єкту 020

54000

 

 

 

16

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

17

Оприбутковано будівельні матеріали від постачальника

 

 

 

 

18

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

19

Перераховано кошти постачальнику за обладнання, яке потребує монтажу

48000

 

 

 

20

Перераховано кошти ген.підряднику на будівництво об’єкту 010

100000

 

 

 

21

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

22

Нараховано амортизацію основних засобів, зайнятих на будівництві об’єкту 020

800

 

 

 

23

Списано на будівництво об’єкту 020 будівельні матеріали

65000

 

 

 

24

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим будівництвом об’єкту 020

25000

 

 

 

25

Нараховано ЄСВ

 

 

 

 

26

Утримано військовий збір

 

 

 

 

27

Утримано податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

28

Отримано результати робіт від ген. підрядника

83333

 

 

 

29

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

30

Введено в експлуатацію цех №4

 

 

 

 

 

Варіант 2.

Залишок товарів на початок місяця на підприємстві роздрібної торгівлі склав 7200 грн. (в тому числі покупна вартість – 5000 грн., сума торгівельної націнки – 2200 грн.). протягом місяця підприємство придбало товарів на суму 10200 грн. (в тому числі ПДВ – 1700 грн.). на придбані товари нараховано торгівельну націнку в сумі 2300 грн. за звітній період підприємством реалізовані товари на суму 13200 грн. (в тому числі ПДВ – 2200 грн.)

-          відобразити по рахунках господарські операції з придбання та реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі;

-          розрахувати за наведеною таблицею торгівельну націнку.

 

№ п/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський запис

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

 1.  

Оприбутковані товари, які  придбані у постачальника за грошові кошти, за ціною придбання без ПДВ

 

 

 

 1.  

Відображено у складі податкового кредиту сума ПДВ

 

 

 

 1.  

Призведена оплату постачальнику

 

 

 

 1.  

Передано товару в роздрібну торгівлю

 

 

 

 1.  

Нараховано торгову націнку

 

 

 

 1.  

Оприбутковано виручку від реалізації товару за звітній місяць

 

 

 

 1.  

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 1.  

Списано торгівельну націнку на реалізовані товари

 

 

 

 1.  

Списана собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 1. 10.  

Відображено фінансовий результат

 

 

 

 1. 11.  

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності.

 

 

 

 1. 12.  

Оприбутковано виручку в касу підприємства

 

 

 

 

Розрахунок розподілу торгівельних націнок 

зміст

Покупна вартість товару

Торгівельна націнка

Продажна вартість товару

 

Сальдо на 1.11.2001

 

 

 

 

Надійшло за місяць

 

 

 

 

Середній відсоток торгівельної націнки,%

 

 

Вибуло за місяць

 

 

 

 

Сальдо на 30.11.2016

 

 

 

 

 

 

Варіант 3.

 

Залишок товарів на початок місяця на підприємстві роздрібної торгівлі склав 13600 грн. (в тому числі покупна вартість – 10000 грн., сума торгівельної націнки – 3600 грн.). протягом місяця підприємство придбало товарів на суму 14400 грн. (в тому числі ПДВ). на придбані товари нараховано торгівельну націнку в сумі 8000 грн. за звітній період підприємством реалізовані товари на суму 18000 грн. (в тому числі ПДВ) з торгівельною скидкою 5%.

-          відобразити по рахунках господарські операції з придбання та реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі;

-          розрахувати за наведеною таблицею торгівельну націнку.

-           

 

№ п/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський запис

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

 1.  

Оприбутковані товари, які  придбані у постачальника за грошові кошти, за ціною придбання без ПДВ

 

 

 

 1.  

Відображено у складі податкового кредиту сума ПДВ

 

 

 

 1.  

Призведена оплату постачальнику

 

 

 

 1.  

Передано товару в роздрібну торгівлю

 

 

 

 1.  

Нараховано торгову націнку

 

 

 

 1.  

Відображено суму скидки

 

 

 

 1.  

Оприбутковано виручку від реалізації товару за звітній місяць

 

 

 

 1.  

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 1.  

Списано торгівельну націнку на реалізовані товари

 

 

 

 1. 10.  

Списана собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 1. 11.  

Відображено фінансовий результат

 

 

 

 1. 12.  

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності.

 

 

 

 1. 13.  

Сдана виручка в касу підприємства

 

 

 

 

Розрахунок розподілу торгівельних націнок

зміст

Покупна вартість товару

Торгівельна націнка

Продажна вартість товару

 

Сальдо на 1.11.2016

 

 

 

 

Надійшло за місяць

 

 

 

 

скидка

 

 

 

 

Середній відсоток торгівельної націнки,%

 

 

Вибуло за місяць

 

 

 

 

Сальдо на 30.11.2016

 

 

 

 

 

Варіант 4.

 

 Відобразити в бухгалтерському обліку с/г підприємства господарські операції обліку витрат на закладання багаторічних насаджень та вказати супроводжувальні документи:

 

               Зміст операції

    Сума,

 грн.

Бухгалтерський запис

Документи

   Дт

Кт

1

Одержано від постачальників посадковий матеріал (саджанці плодові, виноградні та ягідні, саджанці хмелю, прищепний матеріал тощо)

20000

 

 

 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

3

Відображено витрати на підготовку ґрунту для закладання багаторічних насаджень:

-          ПММ

-          Запасних частин

-          з/пл. робітників

-          нарахування до фондів соціального страхування

 

 

500

300

1000

 

300

 

 

 

 

4

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на закладанні багаторічних насаджень

 

8500

 

 

 

5

Проведено нарахування ЄСВ

 

 

 

 

6

Утримано військовий збір

 

 

 

 

7

Підписано акт про надані послуги на закладання багаторічних насаджень

9430

 

 

 

8

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

9

Використано саджанці, мінеральні добрива та інші матеріали на закладання багаторічних насаджень

 

20000

 

 

 

10

Списано МШП на закладання багаторічних насаджень

300

 

 

 

11

Нараховано амортизацію машин, зайнятих на закладанні багаторічних насаджень

120

 

 

 

Другий і наступні роки до введення насаджень в експлуатацію

12

Нараховано заробітну плату працівникам, які доглядають за молодими саджанцями

10000

 

 

 

13

Проведено нарахування до фондів соціального страхування

-

-

-

-

 

 

 

 

14

Списано пальне для тракторів, зайнятих на роботі по догляду за молодими саджанцями

750

 

 

 

 

15

Використано використані мінеральні добрива для підживлення молодих саджанців

350

 

 

 

16

Списано МШП, використаних  на догляд багаторічних насаджень

250

 

 

 

17

Списано матеріали по догляду за багаторічними насадженнями

515

 

 

 

18

Підписано акт надання послуг з водопостачання та зрошення

840

 

 

 

19

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

20

Оприбутковано врожай від молодих насаджень

250

 

 

 

21

Прийнято молоді насадження в експлуатацію після досягнення ними експлуатаційного віку

 

 

 

 

 

 

Варіант 5.

 

Сільськогосподарське підприємство „Фермер” в березні 2004 року придбало для поповнення основного стада 2 корови. Купівельна вартість тварин – 24250 грн. (без ПДВ), витрати автотранспортного підприємства на їх доставку – 840 грн. (без ПДВ), вартість власних кормів, згодованих тваринам під час їх доставки, - 230 грн. Також до основного стада перевели 20 телиць старше двох років, що розтелилися. Їх загальна маса – 80ц, планова собівартість 1ц живої маси – 430 грн. Наприкінці року розраховано фактичну собівартість живої маси тварин, переведених до основного стада, яка склала 30400 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку с/г підприємства господарські операції та вказати супроводжувальні документи:

               Зміст операції

    Сума,

 грн.

Бухгалтерський запис

Документи

   Дт

Кт

1

Придбано племінних корів для поповнення основного стада

24250

 

 

 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

4850

 

 

 

3

Нараховано плату автотранспортному підприємству за доставку тварин

840

 

 

 

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

5

Перераховано кошти постачальнику

 

 

 

 

6

Перераховано кошти автотранспортному підприємству

 

 

 

 

7

Списано згодовані корми власного виробництва під час доставки тварин

 

 

 

 

8

Оприбутковано в основне стадо куплених корів

 

 

 

 

9

перевели 20 телиць старше двох років, що розтелилися до основного стада за плановою собівартістю (80ц х 430грн. = 34400 грн.)

 

 

 

 

10

Зараховано до основного стада переведених тварин

 

 

 

 

11

У кінці року списано калькуляційні різниці по закінчених операціях формування основного стада методом „червоного сторно”, оскільки фактична собівартість живої маси тварин, переведених до основного стада, виявилася меншою за планову (34400-30400=4000 грн.)

 

 

 

 

12

Відкоригована до рівня фактичної собівартості планова оцінка тварин, зарахованих до основного стада

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 6.

Підприємство безкоштовно отримало автомобіль „Daewoo Lanos TA486” вартістю 30000 грн., у т.ч. ПДВ –  5000грн. (справедлива і звичайна вартість однакові). Послуги з доставки обійшлися у 120 грн., у т.ч. ПДВ – 20 грн. та були перераховані авансом.  За реєстрацію автомобіля сплачено 400 грн. Пенсійний збір – 900 грн., транспортний податок – 80 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку автопідприємства господарські операції та вказати супроводжувальні документи:

               Зміст операції

Сума,

 грн.

Бухгалтерський запис

Документи

   Дт

Кт

1

Оплачено послуги з доставки автомобіля

 

 

 

 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

3

Включено вартість послуг з доставки до первинної вартості транспортного засобу

 

 

 

 

4

Відображено розрахунки з ПДВ

 

 

 

 

5

Проведено взаємозалік заборгованостей

 

 

 

 

6

Отримано автомобіль

 

 

 

 

7

Нараховано збір до Пенсійного фонду

 

 

 

 

8

Сплачено збір до Пенсійного фонду

 

 

 

 

9

Оплачено реєстрацію автомобіля

 

 

 

 

10

Включено вартість реєстрації до первинної вартості авто

 

 

 

 

11

Нараховано транспортний податок

 

 

 

 

12

Введено автомобіль в експлуатацію

 

 

 

 

13

Списано адміністративні витрати

 

 

 

 

14

Нараховано амортизацію за травень 2004 року (податковий метод)

 

 

 

 

15

Зменшено додатковий капітал і визнано доход пропорційно до суми амортизації вартості безкоштовно одержаного автомобіля

 

 

 

 

 

Варіант 7.

Залишок товарів на початок місяця на підприємстві роздрібної торгівлі склав 12000 грн. (в тому числі покупна вартість – 8000 грн., сума торгівельної націнки – 4000 грн.). протягом місяця підприємство придбало товарів на суму 15600 грн. (в тому числі ПДВ – 2600 грн.). на придбані товари нараховано торгівельну націнку в сумі 2300 грн. за звітній період підприємством реалізовані товари на суму 19800 грн. (в тому числі ПДВ – 3300 грн.). протягом звітного місяця покупцем був один раз повернуто товар вартістю 600 грн. (в тому числі ПДВ - 100).

-          відобразити по рахунках господарські операції з придбання та реалізації товарів на підприємстві роздрібної торгівлі;

-          розрахувати за наведеною таблицею торгівельну націнку.

 

№ п/п

Зміст господарської операції

 

Бухгалтерський запис

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

 1.  

Оприбутковані товари, які  придбані у постачальника за грошові кошти, за ціною придбання без ПДВ

 

 

 

 1.  

Відображено у складі податкового кредиту сума ПДВ

 

 

 

 1.  

Призведена оплату постачальнику

 

 

 

 1.  

Передано товару в роздрібну торгівлю

 

 

 

 1.  

Нараховано торгову націнку

 

 

 

 1.  

Оприбутковано виручку від реалізації товару за звітній місяць

 

 

 

 1.  

Повернуто гроші покупцю

 

 

 

 1.  

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 1.  

Списано торгівельну націнку на реалізовані товари

 

 

 

 1. 10.  

Списана сума повернення на зменшення фінансового результату

 

 

 

 1. 11.  

Списана собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 1. 12.  

Відображено фінансовий результат

 

 

 

 1. 13.  

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності.

 

 

 

 1. 14.  

Сдана виручка в касу підприємства

 

 

 

 

Розрахунок розподілу торгівельних націнок 

зміст

Покупна вартість товару

Торгівельна націнка

Продажна вартість товару

 

Сальдо на 1.11.2016

 

 

 

 

Надійшло за місяць

 

 

 

 

Середній відсоток торгівельної націнки,%

 

 

Вибуло за місяць

 

 

 

 

Повернуто товар

 

 

 

 

Реалізовано товару з урахуванням повернення

 

 

 

 

Сальдо на 30.11.2016

 

 

 

 

 

 

Варіант 8.

 

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку будівельного підприємства господарські операції ; вказати супроводжувальні документи.

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бух. запис

Документи

Дт

Кт

1

Акцептовано рахунок науково-дослідного інституту (НДІ) за виконання проектно-пошукових робіт на будування цеху №4 (010)

30000

 

 

 

2

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

3

Перераховано аванс НДІ за виконання проектно-пошукових робіт на будування гуртожитку (020)

24000

 

 

 

4

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

5

Отримано довгостроковий кредит банку на побудову об’єкту 010

150000

 

 

 

6

Перераховано кошти НДІ за виконані проектно-пошукові роботи по об’єкту 010

 

 

 

 

7

Акцептовано рахунок НДІ за виконані проектно-пошукові роботи за об’єкт 020

18000

 

 

 

8

Відображено ПДВ

 

 

 

 

9

Відображено витрати по відведенню земельної ділянки для будівництва

А) об’єкту 010

Б) об’єкту 020

 

 

2500

1000

 

 

 

10

Перераховано кошти райвикронкому за дозвіл будівництва та виділення ділянки під об’єкти

 

 

 

 

11

Оприбутковано обладнання, яке потребує монтажу для будівництва об’єкту 020

40000

 

 

 

12

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

13

Передано матеріалів ген.підряднику на будівництво об’єкту 010

25000

 

 

 

14

Списання матеріалів по мірі їх використання на будівельно-монтажні роботи

25000

 

 

 

15

Перераховано кошти постачальнику за будівельні матеріали для об’єкту 020

54000

 

 

 

16

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

17

Оприбутковано будівельні матеріали від постачальника

 

 

 

 

18

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

19

Перераховано кошти постачальнику за обладнання, яке потребує монтажу

48000

 

 

 

20

Перераховано кошти ген.підряднику на будівництво об’єкту 010

100000

 

 

 

21

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

22

Нараховано амортизацію основних засобів, зайнятих на будівництві об’єкту 020

800

 

 

 

23

Списано на будівництво об’єкту 020 будівельні матеріали

65000

 

 

 

24

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим будівництвом об’єкту 020

23000

 

 

 

25

Нараховано ЄСВ

 

 

 

 

26

Утримано військовий збір

5000

 

 

 

27

Утримано податок на доходи фізичних осіб

 

 

 

 

28

Отримано результати робіт від ген.підрядника

83333

 

 

 

29

Нараховано податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

30

Введено в експлуатацію цех №4

 

 

 

 

 

 

Варіант 9.

 

Виробниче сільськогосподарське підприємство реалізує на ринку пшеницю. Собівартість реалізованої пшениці становить 2000 грн. сума виручки становить 3500 грн., у т.ч. ПДВ – 583,3 грн.  Відобразити в бухгалтерському обліку с/г підприємства господарські операції та вказати супроводжувальні документи, скласти калькуляцію на кожний вид продукції рослинництва:

 

               Зміст операції

    Сума,

 грн.

Бухгалтерський запис

Документи

   Дт

Кт

1.

Оприбуткована від врожаю продукція пшениці озимої за фактичною собівартістю:

-          зерно

-          зернові відходи

-          солома

 

 

550530

7930

3050

 

 

 

2.

Передано пшеницю на ринок для реалізації

 

 

 

 

3.

Отримано продавцем кошти під звіт для сплати ринкового збору та збору за місце

 

 

 

 

4.

Оплачено продавцем ринковий збір

34

 

 

 

5.

Оплачено продавцем за місце на ринку

10

 

 

 

6.

Оприбутковано виручку від реалізації

3500

 

 

 

7.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 

8.

Списано собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат

 

 

 

 

9.

Віднесено собівартість реалізованої пшениці на фінансові результати

 

 

 

 

10.

Віднесено на фінансові результати

-          адміністративні витрати

-          витрати на збут

 

 

 

 

Варіант 0.

 

Підприємство „Траст” провело технічний огляд (ТО) автомобіля директора вартістю 1800 грн, у т.ч. ПДВ – 300 грн. Також були закуплені повітряні фільтри та фільтри для оливи вартістю 600 грн., у т.ч. ПДВ – 100 грн.; проплачені послуги авто мийки для цієї машини в сумі 300 грн., у т.ч. ПДВ – 50 грн. Для купівлі автохімії для автомобіля директора водієві було видано з каси 120 грн. водій витратив гроші придбавши автохімію та звітував про витрачання грошей.

Відобразити в бухгалтерському обліку підприємства господарські операції та вказати супроводжувальні документи:

 

               Зміст операції

Сума,

 грн.

Бухгалтерський запис

Документи

   Дт

Кт

1

Оплачено вартість ТО автомобіля

 

 

 

 

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

3

Проведено ТО автомобіля

 

 

 

 

4

Відображено розрахунки з ПДВ

 

 

 

 

5

Одержано фільтри

 

 

 

 

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

7

Оплачено вартість фільтрів

 

 

 

 

8

Перераховано передоплату автомийці

 

 

 

 

9

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

10

Списано послуги автомийки згідно акту виконаних робіт за місяць

 

 

 

 

11

Відображено розрахунки з ПДВ

 

 

 

 

12

Відображено залік заборгованостей

 

 

 

 

13

Видано водію гроші з каси для купівлі автохімії

 

 

 

 

14

Списано витрачені підзвітні кошти згідно звіту про використання коштів

 

 

 

 

15

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

16

Списано адміністративні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

 

 

Домашнє завдання

з дисципліни “ Бухгалтерський облік в галузях економіки

 

Варіант

 

 

 

 

Виконала:

студентка 5-го курсу  групи

спеціальності                                      

Іванова Ганна Олександрівна

 

 

Керівник:

Доцент Рибак О.М.

 

 

 

 

КИЇВ-2016