Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях

Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана”

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра  АУДИТУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

22 травня 2018 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

 «Бухгалтерський облік

в прикладних програмних рішеннях»

(вибіркова)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 03  «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № ____ від _____ травня 2018р.

Завідувач кафедри _________ О.А.Петрик

 

 

 

 

Начальник

навчально-методичного відділу    ______________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ:   

Матієнко-Зубенко ІРИНА ІГОРІВНА, к.е.н. доцент,    

ІВАНОВА ЛАРИСА ІВАНІВНА, старший викладач

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Сучасний ринок програмних продуктів пропонує користувачам різноманітні прикладні програмні рішення (ППР), головною відмінністю яких є функціональні можливості та особливості інтерфейсу. Дисципліною "Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях" передбачається отримання відповідних навичок з одного із запропонованих прикладних програмних рішень (ППР) («ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія»). Студент самостійно обирає програмний продукт.

Предмет дисципліни: облікова інформація та технологія її формування в конкретному прикладному програмному рішенні.

Міждисциплінарні зв’язки. Дана дисципліна пов'язана з дисциплінами: «Інформаційні системи і технології в обліку», «Фінансовий облік 1, 2», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», іншими дисциплінами, що становлять основу напрямку підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Мета вивчення дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного рішення: «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія»; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення. Завдання дисципліни: одержати необхідні знання з практики використання одного із ППР за вибором: «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія»;; застосовувати набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних вправ і ситуацій щодо ведення бухгалтерського обліку.

Вивчення дисципліни «Основи економічного контролю» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння тенденцій розвитку вітчизняного і зарубіжних ринків бухгалтерських прикладних програмних рішень (ППР)

1. Здатність до аналізу характеристик сучасних ППР, уміння обирати бухгалтерське програмне забезпечення, яке б якнайкраще відповідало потребам користувача-бухгалтера; визначення переваг і недоліків ППР, яке вивчається; напрацювання пропозицій з удосконалення переліку задач, які реалізовані в системі

2. Поглиблене розуміння функціональних можливостей ППР

2. Уміння самостійно опановувати супровідні інструктивні матеріали («Адміністрування», «Керівництво користувача» та ін.) для забезпечення коректного ведення обліку в конкретному прикладному програмному рішенні.

3. Здатність застосовувати знання з адаптації ППР до специфіки бізнесу

3. Демонстрування практичних навичок з налаштовування параметрів бухгалтерського ППР відповідно до специфіки діяльності фірми; налаштування параметрів облікової політики; формування нормативно-довідкової інформації в ППР; самостійного формування початкових залишків на рахунках в системі.

4. Здатність вести облік та формувати звітність в ППР

4. Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання на рахунках обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

5.Набуття документального підтвердження знань студентів розробником ППР (сертифікація)

5. Демонстрація навиків роботи з ППР згідно вимог розробника та отримання Сертифіката користувача базового рівня

 

Сферою реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії є об'єкти економіки та бізнесу, на яких володіння комп'ютерними технологіями і використання інформаційно-програмних засобів − необхідна умова роботи бухгалтера при виконанні функцій управління (прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання).

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» допоможе студенту стати фахівцем та усвідомити, що знання в сфері сучасних пакетів прикладних програм є однією з переваг на ринку праці.

 

 

 

2.  ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ТЕМАМИ

Назва

Навчальні елементи

за змістом навчального матеріалу теми

1

2

Тема 1. Концепція прикладних рішень та їх основні функціональні можливості в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Призначення, сфера і рамки прикладного програмного рішення (ППР).

Ключові характеристики прикладного програмного рішення.

Базові принципи автоматизації, з врахуванням яких побудовано прикладне програмне рішення.

Тема 2. Загальносистемні механізми і принципи в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Основні види інтерфейсів та їх використання в середовищі ППР «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Об'єкти ППР та організація синтетичного і аналітичного обліку в середовищі ППР (елементи інтерфейсу, настроювання системи, план рахунків, документообіг, хронологічні механізми).

Довідники та особливості формування нормативно-довідкової інформації в середовищі ППР «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Тема 3. Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР:

 «ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Настройки програми «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Настройки параметрів обліку «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Настройки робочого місця користувача в середовищі ППР «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Формування інформації про підприємство в середовищі ППР «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Формування облікової політики організації в середовищі ППР «ІС-ПРО», «Master Бухгалтерія».

Тема 4. Формування початкових залишків за рахунками обліку в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Формування початкових залишків за рахунками обліку на початок звітного періоду в:

 • «ІС-ПРО»,
 • «Master Бухгалтерія».

Тема 5. Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 6. Облік операцій з грошовими коштами в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 7. Облік необоротних активів в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 8. Облік праці, її оплати та соціального страхування в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 9. Облік розрахунків з контрагентами та підзвітними особами в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 10. Облік виробничої діяльності в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 11. Регламентні операції закриття періоду в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Концепція підсистеми ППР.

Загальні принципи і механізми автоматизованого обліку в ППР, які забезпечують:

 • формування нормативно-довідкової інформації;
 • формування первинних документів;
 • формування облікових регістрів.

Звітність підсистеми.

Тема 12. Формування регламентованої звітності та її аналіз в ППР:

«ІС-ПРО»,

«Master Бухгалтерія»

Перевірка правильності ведення обліку та контрольні механізми бухгалтерського обліку.

Формування проміжної та річної звітності в ППР.

Сервісні механізми роботи з ППР.

Примітка. У зв’язку з тим, що прикладні програмні рішення мають свої специфічні особливості, тема лабораторних занять може називатися інакше, ніж зазначено в змісті тем дисципліни (з 3 по 12).

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузь знань 03  «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит»

Денна форма навчання

Лаб.зан.

Кіл.

год.

Тема заняття

Види навчальних занять (лабораторне заняття), форми їх проведення

Максималь-на

кількість балів

За систематичність і активність роботи на лабораторних заняттях

1-2

4

Тема 1.  Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Вивчення текстів лекцій 1 і 2,

підготовка написання експрес-опитування.

5

3-4

4

Тема 1.  Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 1.

5

5-6

4

Тема 2.Формування нормативно-довідкової інформації в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Початок виконання лабораторної роботи за темою 2.

5

Тема 2.Формування нормативно-довідкової інформації в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Закінчення виконання лабораторної роботи за темою 2

 

5

7-8

4

Тема 3. Формування початкових залишків за рахунками обліку в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Початок виконання лабораторної роботи за темою 3

5

Лабораторна робота.

Закінчення виконання лабораторної роботи за темою 3

5

9

2

Тема 4. Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ в ППР

«ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 4.

5

10

2

Тема 5. Облік операцій з грошовими коштами в ППР

«ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 5.

5

11

2

Тема 6. Облік необоротних активів в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 6.

5

Тема 7. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 7.

5

12

2

Тема 8. Облік розрахунків з контрагентами та підзвітними особами в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Початок виконання лабораторної роботи за темою 8.

5

Лабораторна робота.

Закінчення виконання лабораторної роботи за темою 8.

5

13

2

Тема 9. Облік виробничої діяльності в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 9.

5

14

2

 

Тема 10. Регламентні операції закриття періоду в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 10.

 

5

15

2

Тема 11. Формування регламентованої звітності та її аналіз в ППР «ІС-ПРО»

(або Master Бухгалтерія)

Лабораторна робота.

Виконання лабораторної роботи за темою 11.

Усього балів за роботу на лабораторних і практичних заняттях

70

16

2

Контрольна робота

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольної модульної роботи

10

Всього балів за поточну роботу студента

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи **

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

1. Написання реферату (захист з презентацією)*

 

 

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

10

 

3. Виконання додаткових лабораторних робіт в інших програмних продуктах (факультативне вивчення)

10

 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

 

Всього балів за поточну роботу студента

100

 

Науково-дослідна діяльність студента:

 

 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

10

 

6. Переклад літературних джерел англомовного походження за заданою проблематикою***

10

 

7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

10

 

8.  Підготовка наукових публікацій

10

 

9. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

 

РАЗОМ БАЛІВ ЗА СРС

100

 

 

 

* Написання реферату  на задану тему є обов'язковим до вибору. **  Заохочувальні бали.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» викладається студентам бакалаврського рівня навчання протягом VIІІ семестру.

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час вивчання, передбачає:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисциплін;
 •  підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

 

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи.

Завданням поточного контролю з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» є перевірка рівня:

 • засвоєння навчального матеріалу,
 • набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій в умовах застосування прикладних програмних рішень,
 • умінь самостійно опрацьовувати інструктивні матеріали (з предметної області та «Керівництво користувач ППР»),
 • здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття,
 • сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору,
 • уміння працювати в команді,
 • здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

 

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення дисципліни оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

 • відповідей на теоретичні питання.

Контроль вирішення практичних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» здійснюється під час захисту виконаних лабораторних робіт.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів  здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни і проводиться у формі заліку. Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю.

 

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань, правильність і повнота виконання завдань на практичних та лабораторних заняттях.

Кількість практичних занять за планом  - 3.

Загальна кількість лабораторних занять за навчальним планом – 16, зокрема:

15 занять – проведення лабораторних занять за всіма темами курсу;

1 заняття – контрольна (модульна робота) (оцінюється окремо).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 80 балів.

При контролі знань студента враховують:

1. Виконання лабораторних завдань в ППР,  їх захист                                       −    0-55 балів

2. Виконання практичних завдань                                                                         -      0-15 балів

3. Виконання контрольної (модульної) роботи                                                      −    0-10 балів

4. Виконання індивідуальних завдань  (два завдання на вибір)…2х10 балів .−     0-20 балів

Всього…   ..−  0-100 балів

 

5. Додаткові бали  за науково-дослідну роботу**                                                  −    0-10 балів

 

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна оцінка з урахування додаткових балів не повинна перевищувати 100 балів.

 

Оцінювання конкретних завдань здійснюється таким чином:

 

Кожна лабораторна робота оцінюється 0-3-4-5 балів відповідно до якості її виконання.

5 балів

виставляється за лабораторну роботу, виконану у повному обсязі, та оформлену відповідно до вимог і подану чітко у встановлені строки

4 бали

за наявності незначних помилок в облікових документах, чи кореспонденції рахунків

3 бали

у випадку суттєвих порушень вимог до оформлення роботи, а також за порушення строків виконання лабораторної роботи та несвоєчасність її подання. У випадку наявності у студента вагомих підстав (хвороба, тощо) для затримки здачі роботи, оцінка не може бути знижена

0 балів

виставляється за лабораторну роботу, яка подана з порушенням строків здачі, порушенням вимог до оформлення роботи, за наявності в роботі суттєвих недоліків та помилок

 

Дисципліною «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» передбачає виконання 3-х тестових контрольних робіт на практичних заняттях. (за темами лекцій). Кожна тестова контрольна робота складається із 10 тестових завдань. Кожна тестова контрольна робота  оцінюється у межах від 0 до 5 балів.

 

Бали

Кількість правильних відповідей

5 бали

9-10

4 бали

7-8

3 бали

5-6

2 бали

3-4

0 балів

0-2

Під час виконання контрольної (модульної) роботи оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання  тестових завдань.

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються від: 0, 5, 8, 10 балів

 

10 балів

за правильну відповідь на     18- 20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17  тестових завдань

5 балів

за правильну відповідь на      10-14  тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1-9 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій викладача, який веде дисципліну.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

При виконанні і захисті завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають завдання, передбачені Навчальною картою самостійної роботи студентів. Кожне з двох самостійних завдань оцінюється у 0-10 балів.

 

10 балів

(6+4)

виставляються за повне і вірне виконання завдання по темі у відповідності до встановлених вимог написання

8 балів

(5+3)

виставляються у випадку допущення неточностей та неповне дотримання вимог до написання завдання

6 балів

(4+2)

виставляються за недостатнє розкриття теми завдання (невиконання вимог до його написання)

0 балів

виставляються при неправильному висвітленні теми, відсутності  завдання

* Студент може отримати максимальну оцінку лише у випадку захисту (презентації) виконаного завдання.

Загальна кількість балів за виконання і захист 2-х завдань самостійної роботи студента складає 0-20- балів.

Науково-дослідна діяльність студентів — виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Кількість балів з поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузь знань 03  «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит»

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Кільк.

год

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

1

2

3

4

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

В період установчої сесії

1.-3.

 

6

Тема 1. Концепція прикладних рішень та їх основні функціональні можливості в ППР.

Тема 2. Загальносистемні механізми і принципи в:

(самостійне опрацювання)

Лабораторна робота №1. Загальносистемні механізми (самостійне опрацювання)

Лабораторна робота № 2. Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР

Установча міні-лекція (конспект)

Експрес-опитування

1

 

 

 

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО» або Master Бухгалтерія)

 

 

 

5

 

5

4.-5.

4

Тема 3. Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача в ППР.

Тема 12. Формування регламентованої звітності та її аналіз в ППР

 (самостійне опрацювання)

Лабораторна робота № 3. Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ в ППР (самостійне опрацювання)

Лабораторна робота №4. Облік операцій з грошовими коштами в ППР (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

 

3

Тестовий контроль знань за темами №№1-3

 

3

 

 

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО» або Master Бухгалтерія)

 

5

 

 

5

В період екзаменаційної сесії

6.-7.

 

4

Лабораторна робота №5. Облік необоротних активів в прикладному програмному рішенні

Лабораторна робота №6. Формування регламентованої звітності та її аналіз в ППР

Лабораторні роботи (в ППР «ІС-ПРО» або Master Бухгалтерія)

5

5

Тестовий контроль знань за темами №№ 3, 12

3

Разом за відповіді (виступи) на контактних (аудиторних) заняттях

40

За виконання контрольної (модульної) роботи

 

8.

2

Контрольна (модульна)  робота

Поточний (модульний) контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

           

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види занять

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

макс.

кіл-ть балів

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Домашнє індивідуальне завдання (реферат +презентація)

електронна

на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне  завдання  в ППР

електронна

на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання вибіркових  самостійних завдань (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентацій за обраною тематикою

Усього балів за виконання самостійних завдань

50

Разом

50

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

7.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

9. Наукові публікації студента тощо

10. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

ВСЬГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності – можуть

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання студентів заочної форми навчання

Критерії оцінювання знань

 

Контроль знань студентів заочної форми навчання складається з поточного та підсумкового контролю.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті навчальної роботи студента.

 

Об’єктом поточного контролю є:

Відповіді на контактних заняттях (в сесійний період)

1. Виконання лабораторних робіт                                                       0 - 30 балів

2. Тестовий контроль завдань за теоретичною частиною дисципліни  0 - 10 балів

3. Контрольна (модульна) робота                                                        0 - 10 балів

    0 - 50

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань:

4. Домашнє індивідуальне завдання (реферат) із захистом              0 - 20 балів;

5. Виконання індивідуального завдання (в ППР)                                 0 - 20 балів

     0 - 40

 

Виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання):

6. Виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)         0 - 10 балів

     0 - 10

 

Разом                                           0-100

 

Експрес-опитування, як метод фронтального контролю, здійснюється на початку чи у кінці заняття. Загальний час на написання відповідей не може перевищувати 15 хв. На експрес-опитування виноситься 2 питання, кожне з яких оцінюється за наступною шкалою:

 

1 бал

отримує студент за повну вичерпну відповідь, яка загалом демонструє добрий або відмінний рівень володіння питанням, допускаються несуттєві недоліки чи некоректності у використанні понятійного апарату

0 балів

оцінюється питання у випадку, коли студент не відповів взагалі, коли відповідь загалом невірна або розкриває питання менш ніж на 50%, якщо у відповіді присутні декілька суттєвих недоліків, а продемонстрований студентом рівень знань є незадовільним.

 

Виконання кожної лабораторної роботи оцінюється за такою шкалою 0 - 5 бали.

5  балів

Студент правильно і своєчасно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

4 бали

Студент припустився незначних  помилок при виконанні завдання, несвоєчасно здав роботу

3 бали

Студент виконав завдання, але здав несвоєчасно

2 бал

Студент виконав завдання є істотні помилки

0 балів

Студент неправильно  або взагалі не виконав завдання

 

Кожний тестовий контроль знань під час контрактних занять оцінюються від 0 до 3 балів:

3 бали

за правильну відповідь на 9-10 тестових завдань

2 бал

за правильну відповідь на 5-8 тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1, 2, 3, 4 тестових завдань, або коли студент взагалі не дав жодної правильної відповіді

 

Під час виконання контрольної (модульної роботи) оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання  тестових завдань.

 

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються від: 0, 5, 8, 10 балів.

 

10 балів

за правильну відповідь на     18- 20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17  тестових завдань

6 балів

за правильну відповідь на      10-14  тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1-9 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

 

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Домашнє індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання являє собою підготовку, написання та захист реферату з обов’язковою презентацією (див. „Вимоги до написання рефератів”) оцінюються в межах від 0 до 20 балів. Результати захисту реферату є складовою частиною суми балів, необхідних для одержання заліку.

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання реферату по темі у відповідності до встановлених вимог

10 балів

(6+4)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог до написання реферату

5 балів

(3+2)

виставляються за недостатнє розкриття теми реферату (невиконання вимог до написання реферату)

0 балів

виставляються при відсутності реферату, або неправильному висвітленні теми

 

Передбачено обов’язковий захист реферату та вибіркових індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

При формуванні оцінки за ці види завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки (більше 60%) складає оцінка за захист виконаного завдання.

 

Індивідуальне завдання в ППР являє собою самостійне виконання завдань в прикладному програмному рішенні. Оцінювання виконується в межах від  0 до 20 балів.

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання індивідуального завдання по темі у відповідності до встановлених вимог

10 балів

(6+4)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог, передбачених індивідуальним завданням

5 балів

(3+2)

виставляються за виконання 50% відстоків завдані, передбачених в он-лайн завданні

0 балів

виставляються при відсутності виконаного завдання, або неправильному виконанні завдань

 

Індивідуальні завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Групові або індивідуальні консультації з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» у міжсесійний період проводяться за графіком проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри і за розкладом проведення «Дня заочника».

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи кафедри та розклад проведення Дня заочника доводяться до відома студентів на початку кожного навчального семестру.

Виконані індивідуальні завдання з науки «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» студенти заочної форми навчання здають або пересилають поштою на кафедру не пізніше, ніж за два тижні до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

Максимальну кількість балів, яку студент може отримати за поточну успішність на контактних заняттях складає 50 балів і за завдання в міжсесійний період — 50 балів.

Кількість балів з поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій чи у День заочника.

Поважними причинами пропуску студентом контактних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

 

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

 

4.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з вибіркової дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузь знань 03  «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит»

 

Дистанційна форма навчання

 

заняття

 

Заняття в дистанційному режимі

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Заняття в дистанційному режимі

 

В період установчої сесії

 

1

Тема 1. Концепція прикладних рішень та їх основні функціональні можливості.

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

 

2

Тема 2. Загальносистемні механізми і принципи в ППР

 

Лабораторна робота №1. Загальносистемні механізми

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

3-5

Тема 3. Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача ППР:

 

Лабораторна робота № 2.

Настройка параметрів обліку та робочого місця користувача ППР

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

 

4

 

6-7

Тема 4. Формування початкових залишків за рахунками обліку в ППР.

 

Лабораторна робота № 3.

Формування початкових залишків в системі.

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

8-9

Тема 5. Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ

 

Лабораторна робота № 4.

Облік надходження, руху і вибуття ТМЦ в ППР

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

10

Тема 6. Облік операцій з грошовими коштами.

 

Лабораторна робота №5.

Облік операцій з грошовими коштами в ППР (самостійне опрацювання)

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

11

Тема 7. Облік необоротних активів в прикладному програмному рішенні.

 

Лабораторна робота №6.

Облік необоротних активів в ППР.

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

12

Тема 8. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.

 

Лабораторна робота №7.

Облік праці, її оплати та соціального страхування

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

13

Тема 9. Облік розрахунків з контрагентами та підзвітними особами.

 

Лабораторна робота №8.

Облік розрахунків з контрагентами та підзвітними особами.

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

14

Тема 10. Облік виробничої діяльності в прикладному програмному рішенні.

 

Лабораторна робота №9.

Облік виробничої діяльності

Матеріал інструкції користувача

Практичне завдання

 

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

3

 

4

 

15

Лабораторна робота №6.

Формування регламентованої звітності та її аналіз в ППР

Лабораторне завдання

Тестовий контроль знань 

 

4

 

16

Виконання контрольного (модульного) завдання.

Тестовий контроль знань 

10

Усього балів за  виконання  практичного завдання та тестового контролю знань

80

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальне завдання

електрон-ний варіант

термін зазначений в системі Moodle

Перевірка викладачем

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

100

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

2. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

3. наукові публікації студента тощо

4.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах

10

Разом

100

                 

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання студентів дистанційної форми навчання

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки “ Основи економічного контролю” розподіляється таким чином:

- виконання практичних, лабораторних та тестових завдань  − 70 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 10 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 20 балів;

- виконання науково-дослідної роботи  − 10 балів (додаткові бали)

Разом − 100 балів.

 

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи.

 

Оцінювання роботи студентів під час занять у період установчої та екзаменаційної сесій.

Виконання кожної лабораторної роботи оцінюється за такою шкалою 0 - 4 бали.

4  балів

Студент правильно і своєчасно виконав завдання, при цьому показав високі знання понятійного апарату.

3 бали

Студент припустився незначних  помилок при виконанні завдання, несвоєчасно здав роботу

2 бали

Студент виконав завдання, але здав несвоєчасно

0 балів

Студент неправильно  або взагалі не виконав завдання

 

Кожний тестовий контроль знань під час контрактних занять оцінюються від 0 до 3 балів:

3 бали

за правильну відповідь на 9-10 тестових завдань

2 бал

за правильну відповідь на 5-8 тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1, 2, 3, 4 тестових завдань, або коли студент взагалі не дав жодної правильної відповіді

 

Під час виконання контрольної (модульної роботи) оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування навчального матеріалу. Оцінюється виконання  тестових завдань.

 

Виконання контрольної (модульної) роботи оцінюються від: 0, 5, 8, 10 балів.

 

10 балів

за правильну відповідь на     18- 20 тестових завдань

8 балів

за правильну відповідь на     15-17  тестових завдань

6 балів

за правильну відповідь на      10-14  тестових завдань

0 балів

за правильну відповідь на 1-9 тестових завдань, або коли студент взагалі не виконував модульну роботу

 

Відпрацювання занять відбувається згідно встановленого графіку по кожному заняттю у системі Moodle.

Поважними причинами пропуску студентом занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види лабораторних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримують докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях».

До відома студентів викладачем доводиться порядок планування та організації самостійної роботи. Після одержання кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента із «Методичних матеріалів вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

Карти навчальної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» розміщені в розділі «ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ» відповідної форми навчання.

 

Індивідуальне завдання являє собою самостійне виконання завдань в ППР Оцінювання виконується в межах від  0 до 20 балів.

20 балів

(12+8)

виставляються за повне і вірне виконання індивідуального завдання по темі у відповідності до встановлених вимог

10 балів

(6+4)

виставляються у випадку допущення неточностей  та неповне виконання вимог, передбачених індивідуальним завданням

5 балів

(3+2)

виставляються за виконання 50% відсотків завдані, передбачених в он-лайн завданні

0 балів

виставляються при відсутності виконаного завдання, або неправильному виконанні завдань

 

Індивідуальне завдання для самостійного виконання у міжсесійний період видаються на початку навчального семестру.

Виконане індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» студенти дистанційної форми навчання надсилають в системі Moodle або на електронну скриньку викладача не пізніше ніж за два тижні до початку чергової сесії.

Дата надходження робіт фіксується в системі Moodle, або в електронній скриньці викладача.

Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна діяльність студентів — виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Кількість балів з поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—100 балів.

 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Денна та заочна форми навчання

Денна

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань (див. зразок). До видів завдань індивідуальної контрольної роботи включені теоретичні та тестові завдання.

Шкала оцінювання одного завдання індивідуальної контрольної роботи

Відповідь студента на кожне із завдань контрольної роботи, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Залік оформляється під час останнього заняття семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті банку».

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань. До завдань індивідуальної контрольної роботи включені теоретичні та тестові завдання.

 

Шкала оцінювання одного завдання індивідуальної контрольної роботи

Відповідь студента на кожне із завдань контрольної роботи, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Залік оформляється під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою самостійної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях».

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів заочної форми навчання — за розкладом сесії.

 

 

 

 

7. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬ

Тестові завдання (див. зразок Контрольної (модульної) роботи).

 

 

 

7.1. ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ (МОДУЛЬНОЇ) роботи

(ДЕННА і заочна форми навчання)

 

 

 

                                           МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра АУДИТУ

Дисципліна: «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Варіант №___

1. Структура інформаційної системи. Функціональна та забезпечуюча частини.

2. Функції, що реалізує система управління.

3. Уніфікована система документації − це_______________________________________

4.Система класифікації – це__________________________________________________

5. Пакет прикладних програм (ППП) – це:

 1. Програма, яка в своєму середовищі забезпечує функціонування прикладних програм.
 2. Функціонально закінчений комплекс програм, призначених для вирішення певного класу задач.
 3. Засоби, які необхідні для описування та виконання процедур пошуку й різних перетворень даних.
 4. Програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм в локальній мережі.

6. Інформаційна технологія — це:

 1. Системно організована для вирішення задач управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, накопичення, зберігання, пошуку й переробки інформації.
 2. Технологія формування інформації.
 3. Технологічний процес формування управлінських рішень.
 4. Сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, накопичення та обробки інформації для підготовки й прийняття ефективних управлінських рішень.

7. В типовій конфігурації  автоматизація обліку оплати праці проходить за етапами:

 1. Заповнення довідників, Виплата заробітної плати.
 2. Заповнення довідників, Нарахування зарплати..
 3. Прийом на роботу в організацію, Нарахування зарплати, Виплата заробітної плати.
 4. Заповнення довідників, Нарахування зарплати, Виплата заробітної плати.

8. В типовій конфігурації  для введення кожної нової операції вручну необхідно:

 1. Відкрити спеціалізований журнал для операцій (меню Операції  -  Операції, введені вручну), натиснути в командній панелі кнопку    .
 2. Відкрити меню Операції  - Журнал операцій та виконати дію Додати операцію.
 3. Відкрити меню Операції  - Журнал операцій та натиснути клавішу Insert.
 4. Всі відповіді вірні.

9. Безпека ІС - це:

 1. Захищеність від навмисного або ненавмисного втручання в нормальний процес обробки, спроб крадіжок, модифікації або руйнування  компонентів ІС.
 2. Сукупність правових і морально-етичних норм, які мінімізують можливі збитки власникам ІС.
 3. Подія (дія), яка спричинює руйнування, модифікацію чи несанкціоноване використання інформаційних ресурсів.
 4. Можливість виникнення неточності облікових даних в результаті їх автоматизованої обробки.

10. Економічна інформація (ЕІ) − це:

 1. Дані, що характеризують події, які вже відбулися.
 2. Сукупність відомостей про соціально-економічні процеси у виробничій сфері.
 3. Сукупність економічних показників, логічно пов’язаних між собою.
 4. Сукупність корисних відомостей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання та повторення.

11. Принцип розвитку при створенні ІС обліку передбачає можливість:

 1. Поповнення та оновлення функцій і складових ІС без порушення її функціональної цілісності.
 2. Розширення функцій.
 3. Розширення набору функцій і процедур ІС.
 4. Поповнення та оновлення функцій і складових ІС за умови оновлення технічної бази.

12.  Метод  класифікації − це:

 1. Систематизоване зібрання однорідних найменувань та їх кодових позначень.
 2. Послідовний поділ множини об’єктів на підпорядковані класифікаційні угрупування.
 3. Сукупність правил створення системи класифікаційних угрупувань та їх зв’язки між собою.
 4. Процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури

13. В типовій конфігурації за допомогою якого документа виконується відображення операції надходження нематеріальних активів:

1. Документа «Надходження товарів і послуг».

2. Документа «Надходження НМА».

3. Документа «Прийняття до обліку НМА».

4. Документа «Надходження товарів і послуг» або    «Надходження НМА

14. В типовій конфігурації операція передачі малоцінних активів в виробництво (експлуатацію) оформлюється:

1. Документом «Прийняття до обліку НМА».

2. Документом «Вимога-накладна».

3. Документом «Переміщення малоцінки в експлуатації».

4. Документом «Передача малоцінки в експлуатацію»

15. Нормативно-довідкова інформація — це:

1. Сукупність норм, цін, розцінок, процентних ставок, необхідних для підрахунку показників;

2. Сукупність натуральних, абсолютних, відносних величин, які вираховуються до початку формування бухгалтерської інформації;

3. Матеріальні, трудові, технологічні норми й нормативи, ціни і всі довідкові дані;

4. Систематизований перелік даних, які забезпечують функціонування всіх облікових задач.

16.  Банк даних (БнД) це:

 1. спеціально організоване збереження інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів;
 2. сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів;
 3. програмний продукт, який забезпечує використання прикладних програм у локальній мережі;
 4. це автоматизована система інформаційних, програмних, математичних, технічних, організаційно-методичних засобів.

17. Електронна пошта - це:

1.  Листування в глобальній мережі між клієнтами і підприємством;

2. Комплекс програмно-технічних засобів для забезпечення інформаційної взаємодії між підприємствами та іншими установами;

3. Система організаційно-технічних і програмно-технологічних засобів, які обслуговують клієнтів без відвідування офісу підприємства.

 1.  За допомогою якої клавіші відбувається створення нового документа,об’єкта, запису в програмі «Галактика»:
 1. F4;
 2. F5;
 3. F7;
 4. F8.

19. План рахунків в програмі «Галактика» можна знайти в пункті меню:

1. Финансово-расчетные операции
2. Бухгалтерская отчетность
3. Управление договорами

4. Управление сбытом

20. В якому каталозі міститься інформація про всі організації:

1. Организация и банки;

2. Организация и подразделения;

3. Организация и отделы;

4. Организация и администрация.

 

 

7.2. ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(денна і заочна форми навчання)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра АУДИТУ

Дисципліна: «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях»

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант №_____

1. Охарактеризуйте основні види інтерфейсів та їх використання в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

2. Охарактеризуйте основні об'єкти ППР та організацію синтетичного і аналітичного обліку в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

3. Навести перелік довідників та охарактеризувати особливості формування нормативно-довідкової інформації в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

4. Назвіть основні настройки програми "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

5. Охарактеризуйте настройки параметрів аналітичного обліку  в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

6. Настройки робочого місця користувача в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

7. Формування інформації про підприємство в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

8. Формування облікової політики організації в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку").

та інші..

9. Розробіть коди аналітичного обліку для синтетичного рахунку ____, використовуючи інструменти ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку")

10. Сформуйте в ППР "ІС-ПРО" ("Галактика: Контур бухгалтерського обліку") первинний документ ____________.

 

Затверджено

на засіданні кафедри аудиту

протокол № __ від  «___» _________ 20__р.

Зав кафедри аудиту                                  О.А. Петрик

Укладач ________________

 

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література

 1. Сусіденко В.Т. Інформаційні системи і технології в обліку – ЦУП. 2016. – 224 с.
 2. Блюмин А.М.Феоктистов Н.А., Дашков К. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие 2015 г. – 680 с.
 3. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозницький Д.С., Воляник Г.М.- Львів. Магнолія 2006, 2014.- 400 с.(пер), укр
 4. Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст]: підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – 2-ге вид, доопрац. і доповн. – Львів: Львівська політехніка, 2013. – 400 с.
 5. Основи інформаційних технологій і систем [Текст]: навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 500 с.
 6. Кравець, Р. Б. Інформаційні технології організації бізнесу [Текст]: навчальний посібник / Р.Б. Кравець, Ю.О. Сєров, О.В. Марковець; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2013. – 228 с.
 7. Електронне Керівництво Користувача програми «ІС-ПРО», ТОВ «Інтелект Сервіс»
 8. Електронна база інструктивних матеріалів до ППР «Master Бухгалтерія», корпорації «»IT-Enterprise:

 

Вебінари

 

1.

Адміністрування. Створення користувачів та груп.

https://www.youtube.com/watch?v=nHxrXk2G89Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=nHxrXk2G89Y&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=30

2.

Довідники. Підрозділи.

https://www.youtube.com/watch?v=X021V_-se2Y&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=16

3

Довідники. Контрагенти і договори.

https://www.youtube.com/watch?v=EZB9_Nn6Mf4&index=17&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

4

Довідники. Класифікатор ресурсів.

https://www.youtube.com/watch?v=zyS5MgNrp9I&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=22

5

Операції. Імпорт даних 1С

https://www.youtube.com/watch?v=az6RST8gXyU&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=31

6

Операції. Виставлення початкових залишків

https://www.youtube.com/watch?v=KEQfRSI7cNc&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=27

7

Операції. Регламентні операції.

https://www.youtube.com/watch?v=hA6-KNP323M&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=11

8

Кадри. Наказ на прийняття.

https://www.youtube.com/watch?v=VU6_LLrLkyU&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=19

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVOqFiCu8cE&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=23

9

Кадри. Накази на переведення та звільнення.

https://www.youtube.com/watch?v=Bd5nGMV3x0k&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=24

10

Покупки. Операції придбання товарів та послуг.

https://www.youtube.com/watch?v=qcTQje9jvVI&index=8&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

11

Продажі. Операції реалізації.

Master Бухгалтерія

https://www.youtube.com/watch?v=gzhz7gx1ltM&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=9

12

Продажі. Торгівля пол. Договору комісії у Комітента.

https://www.youtube.com/watch?v=VjY3wpVFGbA&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=10

13

Основні засоби і НМА. Операції придбання та введення в експлуатацію

https://www.youtube.com/watch?v=Hjuiya2wjzc&index=3&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

14

ОЗ і НМА. Облік операцій застави.

https://www.youtube.com/watch?v=uoemGg2WJE4&index=12&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

15

ОЗ і НМА. Проведен-ня інвентари-зації

https://www.youtube.com/watch?v=v6Ovlno1QLY&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=28

16

ОЗ і НМА. Облік операцій оренди

https://www.youtube.com/watch?v=ivvLopSx6zU&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=13

17

Операції переміщення і списання ТМЦ.

https://www.youtube.com/watch?v=0Q4eUz3viLY&index=4&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

18

Виробництво. Облік операцій переробки. Master Бухгалтерія

https://www.youtube.com/watch?v=W_dwVKgR0JI&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=14

19.

Банк і каса. Проведення платежів. Master Бухгалтерія Бізнес

https://www.youtube.com/watch?v=mWeWjpDtTjg&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

20

Банк і каса. Виписки банку. Master Бухгалтерія

https://www.youtube.com/watch?v=HadCPiFPdUU&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=15

21

Банк і каса. Касові операції. Master Бухгалтерія Бізнес

https://www.youtube.com/watch?v=IsWFokTJE4k&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=2

22

Банк і каса. Розрахунки з підзвітними особами.

Master Бухгалтерія

https://www.youtube.com/watch?v=-inq5BhTP5g&index=6&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

23

Зарплата. Розрахунок зарплати та авансу.

https://www.youtube.com/watch?v=mb63lehcpCM&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=25

24

Зарплата. Розрахунки відпускних та лікарняних.

https://www.youtube.com/watch?v=do_UJ6UymH4&index=18&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

25

Зарплата. Виплата зарплати

https://www.youtube.com/watch?v=T6K8oybgrVk&index=20&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

26

Зарплата. Звітність по ЄСВ та 1-ДФ.

https://www.youtube.com/watch?v=qrlHwatdlCY&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=21

27

Звіти. Формуван-ня оборотно-сальдової відомості

https://www.youtube.com/watch?v=cm9Ni0JtSnM&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=29

28

Звіти. Формування Головної книги і Фінансової звітності.

https://www.youtube.com/watch?v=oPTwcUIHSWU&index=5&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK

29

Податковий облік. Облік ПДВ.

https://www.youtube.com/watch?v=y_BZizVgSOY&list=PLy_8q6kAruLYxuGhrWkTaKMVRVfgJtZRK&index=7