Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бухгалтерський облік в управлінні банками

Бухгалтерський облік в управлінні банками

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“____”_____________2019 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Бухгалтерський облік в управлінні банками

  

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит» / вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

Розробники:

 

Кіндрацька Любомира Максимівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kindratska@gmail.com

 

Кузьмінська Ольга Едуардівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kuzminska@i.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………….……………

6

 

 

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності і їх вплив на побудову Плану рахунків …………………………………………….……

6

 

Тема 2.  Методика обліку дисконту та премії за фінансовими інструментами …..

6

 

Тема 3.  Облік операцій в іноземній валюті ……….………………………………..

6

 

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій …………………………………………………………………………………

7

 

Тема 5. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та боргових цінних паперів власного боргу ………………………………………………………………..

7

 

Тема 6. Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій банку з необоротними активами……………………………………………………………….

8

 

Тема 7. Облік лізингових операцій банку ……………………………………………

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………….…………………………………………….

 

9

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

9

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

10

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

14

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………….…….......

14

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

15

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

19

 

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

19

 

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………………

22

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………

24

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА………………………….…..

27

 

            6.1.      Основна література ……………………………………………………………

27

 

            6.2.      Додаткова література …………………………………………….………….

27

 

         

 

 

 

ВСТУП

 

«Бухгалтерський облік в управлінні банками» вибіркова навчальна дисципліна здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність –071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»). Комплексність у набутті знаннєвих компетенцій майбутніх спеціалістів банківської системи забезпечується через взаємоузгодження видів навчального процессу: лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних завдань. Особливе навантаження припадає на самостійну роботу студентів і їх спілкування з викладачами в процесі індивідуально-консультативної роботи.

Дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні банками» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Статистика;
 • Менеджмент;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Фінансовий облік;
 • Інформаційні системи і технології в обліку;
 • Фінанси (модуль  "Гроші і кредит");
 • Система оподаткування суб’єктів  підприємництва;
 • Звітність підприємств;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Облік у банках;
 • Аналіз  господарської діяльності;
 • Аудит.

 Опанування змістом дисципліни базується також на власному економічному мисленні кожного студента, що забезпечується в процесі розуміння змісту економічних категорій, концепцій, облікових принципів та методик.

Мета викладання  дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  полягає у формуванні економічного мислення управлінців банківської сфери, спрямованого на обгрунтування практичних дій і їх успішної реалізації для забезпечення ефективної діяльності банку за усіма напрямами її здійснення на основі інформації, продукованої системою бухгалтерського обліку.

Перелік основних професійних компетентностей і відповідних результатів вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»   наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Формування  у студентів компетентностей та відповідних їм результатів навчання

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для обґрунтовання управлінських рішень на всіх рівнях управління банком з метою підвищення ефективності банківської діяльності.

1. Володіти інноваційними технологіями в обліку, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування оновлених методик підготовки і надання облікової інформації для потреб керівництва.

2. Володіння знаннями концептуальних принципів обліку, урахованих при формуванні номенклатури рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України; технологіями впровадження базових концепцій міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності в облікову практику банківських установ.

2. Знати зміст і вміти використовувати положення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності в методиках обліку банківських операцій. Визначати інформаційні потреби внутрішніх користувачів облікової інформації щодо базових положень міжнародних регламентаційних документів в управлінні банківською установою.

3.  Володіння інструментарієм відображення облікової інформації через кореспонденцію рахунків за змістом банківських операцій, зокрема тих, розрахунок за якими здійснюється в іноземній валюті.

3.Знати теорію, поглиблену методику і практику формування облікової інформації за стадіями  облікового процесу для потреб управління банками з урахуванням професійного судження.

4. Опанування методиками обліку банківських операцій для обґрунтування напрямів удосконалення облікових процедур та обрання альтернативних методик обліку з метою підвищення ефективності облікового процесу.

4. Уміти розвивати і моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту банку,  удосконалювати процедурні правила відображення в системі бухгалтерського обліку дисконтів, премій за фінансовими інструментами та механізму їх амортизації.

5. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики та практики бухгалтерського фінансового обліку в банках.

5.Застосовувати наукові методи досліджень у сфері бухгалтерського фінансового обліку в банках та імплементувати їх у професійну діяльність та практику здійснення діяльності банківських установ.

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності і їх вплив на побудову Плану рахунків.

Характеристика принципу нарахування як облікового інструмента. Механізм дії нарахування у взаємозв’язку з принципами обережності та відповідності. Врахування принципу нарахування при формуванні номенклатури рахунків у розрізі груп Плану рахунків. Вплив принципу нарахування на обсяг доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банку.

Принцип резервування у процедурі відображення реальної вартості активів банку. Порядок визнання зменшення корисності фінансового інструменту через створення резерву в процесі управління прибутковістю банківських операцій. Справедлива вартість фінансового інструмента.

Характеристика рахунків резервів як контрактивних. Вплив залишків за рахунками резервів на валюту балансу банку. Облікові правила застосування принципу переоцінки фінансових інструментів: цінних паперів, основних засобів. Відображення  результатів переоцінки за рахунками класу 5 “Капітал”. Управлінські рішення в процесі переоцінювання активів.

Тема 2. Методика обліку дисконту та премії за фінансовими інструментами.

Поняття дисконту та премії. Складові дисконту (премії) за кредитними та депозитними операціями. Обгрунтування управлінських рішень про надання кредитів за процентною ставкою, вищою (нижчою) від ринкової. Облік дисконту (премії), що виникає в процесі кредитування. Облікові правила амортизації дисконту (премії) за кредитними операціями.

Придбання боргових цінних паперів з дисконтом (премією). Порядок їх обліку у розрізі кожного складового елемента (номіналу, дисконту, премії). Облік операцій з амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами.

Порядок відображення в обліку неамортизованих сум дисконту (премії) за процедурою продажу цінних паперів, переведення цінних паперів з одного портфеля до іншого.

Характеристика рахунків для обліку дисконту (премії). Вплив залишків за рахунками дисконту (премії) на визнання балансової вартості фінансового інструмента.

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті.

Класифікація операцій, розрахунки за якими виконуються  в іноземній валюті.

Поняття функціональної та іноземної валюти. Монетарні та немонетарні статті балансу банку в іноземній валюті.

Поняття курсів: “спот”, “форвард” за операціями в іноземній валюті. Врахування зазначених курсів у номенклатурі рахунків класу 9 “Позабалансові рахунки”. Офіційний курс гривні до іноземних валют. Порядок переоцінки монетарних статей балансу в іноземній валюті.

Облік операцій з купівлі (продажу) іноземної валюти за дорученням клієнтів банку.

Врахування дати операції і дати розрахунку в облікових методиках за змістом банківських операцій.

Поняття валютної позиції банку, валютного балансу. Економічний зміст закритої і відкритої (довгої і короткої) валютної позиції.

Класифікатор кодів іноземних валют і їх врахування при формуванні номерів аналітичних рахунків.

Реалізовані та нереалізовані доходи / витрати за операціями в іноземній валюті.

Особливості відображення в обліку доходів і витрат в іноземній валюті, в тому числі нарахованих доходів і витрат і витрат на формування резервів під можливі втрати за фінансовими активами банку.

Облік валютних фінансових інструментів (цінних паперів), наданих кредитів.

Облік валютних фінансових інструментів, що обліковуються: за амортизованою собівартістю; за справедливою вартістю.

Відображення у фінансовій звітності зміни вартості статей в іноземній валюті за результатами  зміни валютних курсів.

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій.

Економічна сутність резервів за активами як спеціальних резервів, які зменшують балансову вартість активів. Необхідність формування резервів у зв’язку із зменшенням корисності активів.

Оцінка ризиків активів на дату їх визнання в обліку.

Класифікація активів за категоріями якості з метою розрахунку резервів (мінімальний, помірний, значний, високий, реалізований ризик).

Порядок формування резерву за кредитами в процесі оцінки фінансового стану боржника та стану обслуговування боргу боржником.

Визначення показника ризику кредиту відповідно до категорії якості з урахуванням встановлених діапазонів (І – 0,01 – 0,06; П – 0,07 – 0,20; Ш – 0,21 – 0,50; ІУ – 0,51 – 0,99; V – 1,0).

Особливості визначення показника ризику кредиту, наданого фізичній особі. Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями в процесі розрахунку резервів.

Порядок визначення показника ризику дебіторської заборгованості.

Загальні вимоги до формування резервів за цінними паперами: визначення класу емітента – юридичної особи; класифікація цінного папера за категоріями якості. Методика обліку резервів за контрактивними рахунками. Облік їх формування та використання. Варіанти зменшення суми сформованих резервів (коригування їх обсягу).

Тема 5. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та боргових цінних паперів власного боргу

Порядок визнання банком асоційованих і дочірніх компаній (підприємств) з огляду на обсяг фінансових інвестицій та інші економічні умови.

Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, які придбані або переведені в портфель на продаж за групою рахунків 312 “Інвестиції, в асоційовані компанії, які утримуються з метою продажу та 313 “ Інвестиції в дочірні компанії, які утримуються з метою продажу”.

Особливості обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії за умови визнання вкладених банком коштів фінансовими інвестиціями і їх обліковування за рахунками класу 4 “Фінансові та капітальні інвестиції ”.

Облік дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані і дочірні компанії. Порядок переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інші портфелі. Облік операцій з реалізації інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, які переведені в портфель цінних паперів на продаж.

Тема 6. Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій банку з необоротними активами.

Критерії визнання необоротних активів. Особливості обліку операцій з придбання необоротних активів за іноземну валюту. Облік основних засобів і  нематеріальних активів, придбаних в обмін на інші активи.

Економічна характеристика необоротних активів, утримуваних для продажу та порядок їх обліку. Визнання зменшення корисності необоротних активів в разі зниження їх справедливої вартості.

Економічна сутність інвестиційної нерухомості. Облік операцій з придбання інвестиційної нерухомості, її вибуття внаслідок продажу або передавання у фінансовий лізинг (оренду).

Облік операцій з переоцінки основних засобів (дооцінки, уцінки).

Порядок переоцінки нематеріальних активів. Облік втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів, нематеріальних активів, які обліковуються за переоціненою вартістю.

Облік вкладень банку у статутний капітал підприємств у формі основних засобів і нематеріальних активів.

Тема 7. Облік лізингових операцій банку.

Критерії поділу лізингу на  фінансовий і оперативний. Порядок розрахунку лізингових платежів за весь період дії договору про фінансовий лізинг (оренду).

Відображення фінансового лізингу на балансі лізингодавця і лізингоодержувача (банку або суб’єкта господарської діяльності - юридичної особи).

Облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом лізингодавцем та нарахованих витрат – лізингоодержувачем. Облік витрат лізингоодержувача на поліпшення об’єкта фінансового лізингу (модернізація, добудова, реконструкція, дообладнання).

Облік оперативного лізингу на балансі лізингодавця та лізингоодержувача. Облік нарахування і сплати лізингових платежів.

Рахунки класу 9 “Позабалансові рахунки в облікових процедурах, пов’язаних з оперативним лізингом.

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) Бухгалтерський облік в управлінні банками

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» 

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності  і їх вплив на побудову Плану рахунків. (Семінар-розгорнута бесіда).

 

 

5

2

Практичне заняття 2.

Тема 2.  Методика обліку дисконту та премії за фінансовими інструментами (Презентація результатів міні – тренінгу)

 

 

 

10

3

Практичне заняття 3.

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

4

Практичне заняття  4.

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій. (Семінар – «мозковий штурм»)

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

5

Практичне заняття  5.

Тема 5. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та боргових цінних паперів власного  боргу. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

 

 

5

 

6

Практичне заняття 6.

Тема 6. Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій банку з необоротними активами. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

5

7

Практичне заняття  7.

Тема 7. Облік лізингових операцій банку (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

8

Контрольна  модульна робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни “ Бухгалтерський облік в управлінні банками ” здійснюється за результатами поточного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні банками”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни “ Бухгалтерський облік в управлінні банками ”, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичнихзаняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

 

 

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0   оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 5 балів оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, та надання загалом правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з методиками обліку формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями за умови, якщо студент формулює конкретні грамотні  пропозиції щодо їх оптимізації;  
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основних теоретичних положень за темою;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється робота студента по вирішенню завдань міні тренінгу з подальшою презентацією.

 • В 10 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та вміння оперувати методиками обліку дисконтів та премій за фінансовими інструментами;
 • 8 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань за темою;
 • 6 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основних теоретичних положень за темою;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - тренінгу.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні –  контрольної роботи. 

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною ”Бухгалтерський облік в управлінні банками” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою бухгалтерського обліку банківських операцій.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –6 —8 — 10  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики бухгалтерського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики бухгалтерського обліку банків;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни ”Бухгалтерський облік в управлінні банками”.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) Бухгалтерський облік в управлінні банками

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» 

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

 Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Контактне  заняття 1.

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності  і їх вплив на побудову Плану рахунків. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

 

 

2

Контактне заняття 2.

Тема 1. Концептуальні принципи міжнародних стандартів фінансової звітності  і їх вплив на побудову Плану рахунків. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

3

Контактне заняття 3.

Тема 2.  Методика обліку дисконту та премії за фінансовими інструментами. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

(Міні контрольна робота)

2

 

4

4

Контактне заняття 4.

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

 

2

 

5

Контактне заняття 5.

Тема 3. Облік операцій в іноземній валюті (Міні – кейс)

(Міні контрольна робота)

4

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

7

Контактне заняття  7.

Тема 4. Порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями та методика обліку цих операцій (Міні – кейс)

 (Міні контрольна робота)

4

 

 

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 5. Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії та боргових цінних паперів власного боргу (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

9

Контактне заняття 9.

Тема 6. Проблемні питання бухгалтерського обліку операцій банку з необоротними активами (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

10

Контактне заняття  10.

Тема 7. Облік лізингових операцій банку (Міні – кейс)

4

11

Контактне заняття  11.

Тема 7. Облік лізингових операцій банку

(Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

12

Контрольна модульна робота

10

         

 

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань для СРС : Практикум. Облік у банках: навчальний посібник /Л.М.Кіндрацька, М.Ю.Тюхляєва, О.К.Абесінова, Т.В.Ларікова; заг.ред.Л.М.Кіндрацької. – К. :КНЕУ, 2011 – 374 с. :

1)Кейс-завдання 1.6.4. (тема 1)

2) 6.6.11., 8.6.19

3) 9.6.10, 9.6.9

4) 6.6.8, 8.6.13

5) 8.5.4, 8.5.5

 

15

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

25

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  здійснюється за результатами поточного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського ступеня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних  заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 1,5 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні – кейсу.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за, в цілому, правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на 11 контактних заняттях з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою банківського обліку.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики бухгалтерського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики бухгалтерського обліку банків;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни ”Бухгалтерський облік в управлінні банками”.

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 

Картою НРС з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками» для денної і заочної форм навчання передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи.

Студент денної форми навчання обирає два види індивідуальних завдань, студент – заочник – одне індивідуальне завдання із наведеного переліку.

Зокрема, студент денної форми навчання може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (10 балів)  та підготувати доповідь і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів).  Студент – заочник може заробити 10 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті НРС індивідуальних завдань.

Крім того, студенти  заочної форми навчання обов’язково виконують індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  у міжсесійний період. Перелік  індивідуальних завдань для самостійної роботи наведено в карті навчальної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві електронною поштою. 

Згідно з картою НРС обов’язково студенти заочники мають вирішити і захистити п’ять навчальних завдань для СРС (Практикум. Облік у банках: навчальний посібник /Л.М.Кіндрацька, М.Ю.Тюхляєва, О.К.Абесінова, Т.В.Ларікова; заг.ред.Л.М.Кіндрацької. – К. :КНЕУ, 2011 – 374 с.). Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляються письмово як  «Звіт про виконання індивідуальних завдань». При виконанні індивідуальних завдань студенти можуть використовувати інформацію з оприлюдненої фінансової звітності банків України, яка розміщена на їх офіційних сайтах.

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві електронною поштою, або якщо «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати  15 балів за електронну версію виконаних індивідуальних завдань. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника) і заробити за захищені завдання максимально 25 балів. 

Виконані завдання для самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками»   після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

 

Тематика рефератів

 

 1. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в установах банків України .
 2. Основні принципи бухгалтерського обліку в  банках України.
 3. Недоліки плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 4. Адаптування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності до облікової практики банків України.
 5. Особливості обліку операцій банку з готівкою.
 6. Проблемні аспекти обліку міжбанківських розрахунків.
 7. Основні правила обліку операцій банків по кредитуванню фізичних і юридичних осіб.
 8. Обліково-аналітичне забезпечення операцій банків з акціями власної емісії.
 9. Особливості обліку операцій банків з цінними паперами в торговому портфелі.
 10. Особливості обліку операцій банків з цінними паперами в портфелі на продаж.
 11. Особливості обліку операцій банків з цінними паперами в портфелі до погашення.
 12. Інформаційне забезпечення обліку доходів і витрат банків за операціями з цінними паперами.
 13. Обліковий механізм кредитних операцій банків за операціями репо.
 14. Методика обліку витрат на утримання апарату управління банку.
 15. Облік статутного капіталу банку.
 16. Проблемні аспекти обліку операційних витрат банку.
 17. Інформаційна база обліку доходів банку.
 18. Основи обліку фінансових результатів діяльності банку.
 19. Методика та організація обліку загальних резервів банку.
 20. Обліковий механізм валютних операцій банків.
 21. Облік розрахунків банку з акціонерами.
 22. Облік розрахункових операцій, здійснюваних з використанням платіжних карток.
 23. Проблеми обліку операцій по формуванню і використанню резервних фондів  банку.
 24. Теоретичні основи обліку власного капіталу банку.
 25. Основні облікові операції по нарахування доходів та витрат банку.
 26. Особливості обліку операцій з придбання та руху матеріальних цінностей в банку.
 27. Облік розрахунків з працівниками банків по заробітній платі.
 28. Облік розрахунків з працівниками банків по відрядженню.
 29. Облік основних засобів банків.
 30. Облік операцій фінансового лізингу банків.
 31. Облік операцій оперативного лізингу банків.
 32. Облік операцій з іноземною валютою, здійснюваних пунктами обмінних валют.
 33. Недоліки методики обліку депозитної діяльності банків.
 34. Основні принципи побудови балансу банку.
 35. Основні принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 36. Удосконалення обліку міжбанківських розрахунків з використанням кореспондентських рахунків.
 37. Облік форвардних та ф'ючерсних операцій, здійснюваних банками України.
 38. Особливості обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.
 39. Особливості обліку операцій банків по кредитуванню юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті.
 40. Особливості обліку операцій з цінними паперами власного боргу, емітованими банком.
 41. Особливості обліку операцій банків з власними акціями.
 42. Особливості обліку операцій банку по нарахуванню та сплаті податку на прибуток.
 43. Особливості обліку операцій банку по нарахуванню та сплаті податку на додану вартість.
 44. Особливості обліку результатів за операціями банку в іноземній валюті.

 

Обсяг реферату: 10—12 сторінок, нумерація тексту — вгорі праворуч. Текст розміщується на сторінці паперу (формат А-4) з полями: ліворуч , знизу і вгорі — 20 мм, праворуч — 10 мм. Шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультету, кафедри, спеціальність, предмет, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Зміст реферату повинен складатися зі вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті викладення матеріалу за кожним розділом слід починати з нової сторінки. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

З відома викладача студент може виконати реферат за самостійно обраною темою.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види, виконати і успішно захистити їх (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за письмове виконання  завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 15), бали за захист виконаних завдань (максимально 25) та бали за  виконані   індивідуальні роботи (максимально 10).

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдань для СРС, надісланий   електронною поштою:

 • В 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених Картою НРС  завдань (Практикум. Облік у банках: навчальний посібник /Л.М.Кіндрацька, М.Ю.Тюхляєва, О.К.Абесінова, Т.В.Ларікова; заг.ред.Л.М.Кіндрацької. – К. :КНЕУ, 2011 – 374 с.);
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС (можливі несуттєві помилки);
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання  завдань для СРС.

 

Картою НРС передбачено п'ять завдань, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Захист кожного з виконаних завдань для СРС (індивідуальних завдань) оцінюється за шкалою 5 – 4 – 3 – 0 балів. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати:

 • 5 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 4 бали студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з методичними положеннями обліку банківських операцій;
 • 3 бали студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для СРС.

Слід зауважити, що захист в один день всіх 5 завдань для СРС не допускається. Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 25 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС. виконати та успішно захистити його.

За рішенням кафедри студентам - заочникам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Структура завдання для контрольної модульної роботи

Кожний варіант завдання для контрольної модульної роботи містить 2 задачі.

Зразок завдання для контрольної модульної роботи.

Варіант 5.1

1.  Банк «Зірка» виконує заявку свого клієнта  на продаж іноземної валюти – виручки, що надійшла на його рахунок від нерезидента.

Умови угоди між обслуговуючим банком і клієнтом;

 • Обсяг валюти, що продається                               20000 євро.;
 • Комісійна винагорода банку

(від гривневого еквівалента проданої валюти)           2%;

Іноземну валюту обслуговуючий банк продає іншому банку за курсом угоди грн. до євро 26.50.  Комісійна винагорода виконуючому банку, що сплачує обслуговуючий банк 1%.

Необхідно:  відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

27.  01.01. 20.. року банк „Кредо” уклав кредитну угоду на надання 5.01.20.. року короткострокового кредиту банку „Надра” у розмірі 5000000 гривен, строком на 1 рік за ставкою 10% річних, ринкова ставка 12% під заставу будинку, оціненого у 6 000 000 гривен. Сплата процентів за кредит здійснюється наприкінці терміну  договору, база нарахування 30/360.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

 

 

 Критерії оцінювання індивідуальної контрольної роботи студента

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Бухгалтерський облік в управлінні банками»  формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 1. • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 2. • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з правилами обліку банківських операцій;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями бухгалтерського обліку в банках;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні банками».

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. література

 1. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік банках України [Текст]:  Підручник /Л.М. Кіндрацька. – Київ: КНЕУ,  2008.  – 816 с.
 2. Снігурська Л. П. Облік у банках ( у схемах і таблицях) [Текст]: Навч. посібник / Л. П. Снігурська; заг. ред. Л. М. Кіндрацької – К.: КНЕУ, 2009, - 519 с.
 3. Облік у банках [Текст]: практикум /Л.М. Кіндрацька, М.Ю. Тюхляєва, О.К. Абесінова, Т.В. Ларікова ; заг. ред. Л.М. Кіндрацької. – К.: КНЕУ, 2011.- 374 с.
 4. Сенищ П.М. та ін. Оцінювання фінансових інструментів банку за Міжнародними стандартами фінансової звітності [Текст]:  Навч.посібник /П.М. Сенищ.- К.:УБС НБУ,2009. – 451 с.
 5. Чуб О.О. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни [Текст]:  Навч. посібник / О.О. Чуб. – К.: КНЕУ, 2009. – 326с.

6.2.Додаткова література

 1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07 грудня 2000 року № 2121-Ш  зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Постанова Правління НБУ від 11.09.2017 за № 89 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Постанова Правління НБУ від 11.09.2017 за № 89 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 4. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ від 04.07.2018 за  № 75. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 5. Інструкція про ведення касових операцій  банками в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від  25.09.2018 за № 103. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017  за № 148. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 7. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 20.10.2004 за №495. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 8. Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 за № 22. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 9. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 08.04.2005 за № 123. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 за № 492. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 11. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 за  №320. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 12. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 27.02.2018 за № 17. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 13. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань і податкових активів, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.03.2009 за № 140. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 14. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.02.2018 за № 14. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 15. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно — обмінних операцій на території України, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.12.2002 за № 502. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 16. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 за № 555. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 17. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 за  № 351. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 18. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 20.12.2005 за № 480 зі змінами. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 19. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 10.12.2004 за № 625. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 20. Інструкція про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 24.10.2011 за N 373. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 21. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою правління НБУ від 01.03.2016 за  № 129  зі змінами [Електронний ресурс].  – Режим доступу:// http://zakon.rada.gov.ua
 22. Литвин Н.Б.  Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] :
 23. Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва [та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2012. - 668 с.
 24. Оцінювання фінансових інструментів банку за міжнародними стандартами фінансової звітності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Сенищ, В. І. Ричаківська, М. Л. Лапішко, Л. П. Снігурська ; Нац. банк України, Ун-т банків. справи. - К. : УБС НБУ, 2009. - 451 с
 25. Парасій-Вергуненко І.М.      Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика [Текст]: Монографія / І. М. Парасій-Вергуненко.  - К. : КНЕУ, 2007. - 358 с.