Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“_20__”  грудня___2018 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами    

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит»

 

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробник:

 

Цятковська Олена Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: tsiatkovska.elena@kneu.edu.ua

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………

5

 

Тема 1. Бюджетні установи як своєрідні економічні суб’єкти та механізм їх управління ………………………………………………………………………………

5

 

 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління бюджетними установами ……………………….

5

 

 

Тема 3.  Інструментарій бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень в бюджетних установах …………………..

5

 

 

Тема 4. Нормативне та професійне забезпечення якості облікової інформації в управлінні бюджетними установами ……………………..……

6

 

 

Тема 5. Оцінка майбутніх витрат і доходів та прийняття управлінських рішень ...

6

 

 

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії бюджетних коштів .…

7

 

 

Тема 7. Облікове забезпечення цільового використання бюджетних коштів ………

7

 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження майна бюджетних установ .

7

 

 

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету ……….

8

 

 

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних програм …….

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками бюджетних установ…………….

Тема 12. Бухгалтерський облік в стратегічному управління бюджетними

установами

8

8

8

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………….

 

10

       2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

10

       2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

16

       3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….......

16

       3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

17

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

22

       4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

22

       4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для        самостійної роботи………………………………………………………………

24

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

29

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

30

       6.1.      Основна література ……………………………………………………

30

       6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

31

         

 

 

 

ВСТУП

«Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» - вибіркова навчальна дисципліна модуля спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і контроль в секторі загального державного управління» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність – 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

«Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Фінансовий облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Фінанси (модуль  "Гроші і кредит")
 • Система оподаткування суб’єктів  підприємництва
 • Звітність підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік в бюджетних установах
 • Аудит
 • Управлінський облік в бюджетних установах
 • Облікова політика
 • Фінансовий аналіз в бюджетних установах
 • Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах
 • Правове забезпечення бюджетного обліку

«Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» є  невід’ємною складовою частиною циклу дисциплін,  що завершають підготовку студентів за спеціалізацією «Облік і аудит»  освітнього рівня магістр. Його опанування можливе за умов володіння основами теорії управління, організації економіки, держаних фінансів, бюджетної системи, теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку в бюджетних установах, інформаційних технологій бухгалтерського обліку, охорони праці, ергономіки та інших наук організаційно-економічного спрямування.

Метою викладання «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» є формування сучасної системи знань з питань підготовки та надання облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління бюджетними установами.

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Бюджетні установи як своєрідні економічні суб’єкти та механізм їх управління.

Поняття та зміст дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами ”. Предмет наукового курсу “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами ”, його складові. Поняття об’єктів дисципліни  “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» та їх характеристика.

Бюджетні установи України як економічні суб’єкти: сфера і особливості їх діяльності, мета і призначення, завдання і функції. Бюджетні установи як суб’єкт сектору загального державного управління: мета, функції, завдання. Бюджетні установи як учасники бюджетної систем та процесу. Принципи діяльності бюджетних установ та їх змістовна характеристика

Управління бюджетними установами у контексті особливостей їх діяльності. Види організаційних структур управління бюджетними установами.  Загальна характеристика системи керівництва бюджетними установами в контексті бюджетної побудови. Складові, елементи та принципи системи управління бюджетними установами. Методи управління бюджетними установами. 

Етапи управлінського циклу в бюджетних установах. Поняття «прийняття управлінських рішень» в бюджетних установах. Основні рівні та вектори прийняття управлінських рішень щодо бюджетних установ.

 

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління бюджетними установами.

Інформаційна система забезпечення управління бюджетними установами: сутність, складові та елементи. Структура та класифікація інформаційних систем управління  бюджетними установами.

Організація створення інформаційної системи управління бюджетними установами. Етапи створення інформаційної системи управління бюджетними установами. Ключові вимоги до властивостей створюваної інформаційної системи.

Бухгалтерський облік як елемент інформаційної системи управління бюджетними установами. Взаємозв’язки бухгалтерського обліку та інших елементів  інформаційної системи управління бюджетними установами, його роль в ланцюзі елементів інформаційної системи управління бюджетними установами.

Бухгалтерський облік в обґрунтуванні управлінських рішень щодо бюджетних установ.  Механізм спрямування бухгалтерського обліку бюджетних установ на прийняття управлінських рішень.

 

Тема 3. Інструментарій бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень в бюджетних установах.

Поняття інструментарію бухгалтерського обліку в контексті елементів методу бухгалтерського обліку бюджетних установ. Складові та взаємозв’язок інструментарію бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Документування та інвентаризація в інформаційному забезпечення прийняття управлінських рішень в бюджетних установах.

Оцінка та калькулювання в інформаційному забезпечення прийняття управлінських рішень в бюджетних установах.

Рахунки та подвійний запис в інформаційному забезпечення прийняття управлінських рішень в бюджетних установах.

Баланс та звітність в інформаційному забезпечення прийняття управлінських рішень в бюджетних установах.

 

Тема 4. Нормативне та професійне забезпечення якості облікової інформації в управлінні бюджетними установами.

Поняття облікової інформації та характеристики її якості в бюджетних установах. Складові якісних характеристик облікової інформації в бюджетних установах.

Сутність та призначення нормативного забезпечення якості облікової інформації. Рівні регламентації облікового процесу в бюджетних установах. Завдання регламентації облікового процесу в бюджетних установах в контексті рівнів.

Сутність та призначення професійного забезпечення якості облікової інформації. Рівні регламентації професійного забезпечення в бюджетних установах. Вимоги до працівників бухгалтерського підрозділу бюджетних установ. Професійне судження бухгалтерів бюджетних установ.

Шляхи розвитку нормативного та професійного забезпечення якості облікової інформації. Міжнародна стандартизація та формування світової облікової спільноти через суспільні організації як основні вектори розвитку  нормативного та професійного забезпечення якості облікової інформації.

 

Тема 5. Оцінка майбутніх витрат і доходів та прийняття управлінських рішень.

  Витрати і доходи бюджетних установ як центральні об’єкти бухгалтерського обліку вказаних суб’єктів господарювання. Склад та класифікація витрат та доходів бюджетних установ. Спеціальний та загальний фонд бюджетних установ.

Поняття майбутніх витрат і доходів бюджетних установ. Види майбутніх витрат і доходів бюджетних установ.

Визнання та оцінки майбутніх витрат і доходів бюджетних установ. Облік майбутніх витрат і доходів бюджетних установ: документальне та рахункове забезпечення.

Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських рішень щодо майбутніх витрат і доходів бюджетних установ. Результат виконання кошторису в контексті майбутніх доходів та витрат.

 

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії бюджетних коштів.

Поняття бюджетних коштів в контексті бюджетного законодавства. Порядок формування та розподілу бюджетних коштів.

Поняття економії бюджетних коштів та напрями її забезпечення. Нормативне забезпечення порядку економії бюджетних коштів.

Облік зобов’язань бюджетних установ в контексті  забезпечення режиму економії бюджетних коштів.

Облік поточних витрат в контексті забезпечення режиму економії бюджетних коштів.

Облік капітальних витрат в контексті забезпечення режиму економії бюджетних коштів.

Облік доходів в контексті забезпечення суворого режиму економії бюджетних коштів.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення режиму економії в бюджетних установах.

 

Тема 7. Облікове забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Поняття цільового використання бюджетних коштів в контексті бюджетного законодавства. Нормативне забезпечення порядку цільового використання бюджетних коштів.

Класифікація видатків бюджетних установ в упорядкуванні процедур цільового використання бюджетних коштів. Принципи побудови класифікації  видатків бюджетних установ.

Облік активів бюджетних установ в контексті забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 

Облік зобов’язань бюджетних установ в контексті забезпечення цільового використання бюджетних коштів. 

Облік капіталу контексті забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

 

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження майна бюджетних установ.

Майно бюджетних установ та його склад. Правове регулювання закріплення майна бюджетних установ. Класифікація майна бюджетних установ як комплексного об’єкту бухгалтерського обліку.

Поняття збереження майна бюджетних установ. Відповідальність за збереження майна бюджетних установ. Нормативне забезпечення порядку збереження майна бюджетних установ.

Облік необоротних активів в контексті збереження майна бюджетних установ.

Облік запасів в контексті збереження майна бюджетних установ.

Облік готівкових та інших грошових коштів в контексті збереження майна бюджетних установ.

Облік безготівкових грошових коштів в контексті збереження майна бюджетних установ.

Облік розрахунків в контексті збереження майна бюджетних установ.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо збереження майна бюджетних установ.

 

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету.

Поняття видатків бюджету. Захищені видатки бюджету, їх економічна сутність та призначення. Нормативне забезпечення механізму захищених видатків бюджету.

Облік оплати праці працівників бюджетних установ.

Облік нарахування на заробітну плату.

Облік стипендій.

Облік медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Облік продуктів харчування.

Облік розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

Облік процесу підготовки кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.

Облік проведення фундаментальних досліджень, прикладних наукових та науково-технічних розробок.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо захищених видатків бюджету.

 

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних програм.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: поняття, принципи та механізм його дії. Нормативне забезпечення програмно-цільового методу бюджетного процесу.

Класифікація видатків за програмами: призначення та порядок побудови.

Поняття бюджетної програми та їх види. Паспорт бюджетної програми та порядок його складання.

Облік бюджетних асигнувань та доходів загального фонду в контексті забезпечення виконання бюджетних програм.

Облік надходжень та доходів спеціального фонду в контексті забезпечення виконання бюджетних програм.

Облік видатків загального та спеціального фондів в контексті забезпечення виконання бюджетних програм.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення виконання бюджетних програм.

 

Тема 11.  Бухгалтерський облік в управлінні ризиками бюджетних установ.

Поняття ризиків в контексті бюджетної сфери. Види та класифікація ризиків бюджетних установ.

Облік в управління ризиками дохідної частини кошторису за загальним та спеціальним фондами.

Облік в управління ризиками видаткової частини кошторису за загальним та спеціальним фондами.

Облік в управління ризиками щодо майна бюджетних установ.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських рішень щодо управління ризиками бюджетних установ.

 

Тема 12. Бухгалтерський облік в стратегічному управління бюджетними установами.

Сутність стратегічного управління бюджетними установами. Складові та напрями стратегічного управління бюджетними установами. Процес стратегічного управління бюджетними установами.

Порядок формування стратегії бюджетних установ. Визначення мети (місії), стратегічних цілей, завдань, заходів та очікуваних результатів діяльності з урахуванням наявних ресурсів.

Облікове забезпечення формування та реалізації стратегії бюджетної установи засобами первинної та поточної реєстрації.

Облікове узагальнення інформації для прийняття управлінських в системі стратегічного управління. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

 

денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Бюджетні установи як своєрідні економічні суб’єкти та механізм їх управління

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління бюджетними установами

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда.

-

 

2

Тема 3. Інструментарій бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень в бюджетних установах

Тема 4. Нормативне та професійне забезпечення якості облікової інформації в управлінні бюджетними установами

Семінар-розв’язання проблемних завдань

5

3

Тема 5. Оцінка майбутніх витрат і доходів та прийняття управлінських рішень

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії бюджетних коштів

Практичне заняття 2. Презентація результатів міні – тренінгу.

 

Міні - кейс

10

 

 

-

5

Тема 7. Облікове забезпечення цільового використання бюджетних коштів

Практичне заняття 3. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

 

Написання міні – контрольної роботи

5

 

 

10

6

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження майна бюджетних установ

Семінарське заняття 4. Семінар – «мозковий штурм»

5

7

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету

Практичне заняття 5. Семінар-вирішення ситуаційних вправ.

 

Написання міні – контрольної роботи

-

 

 

10

8

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету

Практичне заняття  6. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

9

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних програм

Практичне заняття 7. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

10

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних програм

Практичне заняття 8. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

5

11

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками бюджетних установ

Тема 12. Бухгалтерський облік в стратегічному управління бюджетними установами

Практичне заняття  9. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

20

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами” здійснюється за результатами поточно-модульного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента.

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт (міні - кейс), набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних)  заняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);

4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань  (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);

3 бали може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань (завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС);

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань(завдань міні – кейсу, якщо це передбачено Картою НРС).

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з проблемними аспектами нормативного та професійного забезпечення якості облікової інформації бюджетних установ та містить конкретні пропозиції щодо їх удосконалення;

4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів нормативного та професійного забезпечення якості облікової інформації бюджетних установ та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо їх удосконалення;

3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів проблемних аспектів нормативного та професійного забезпечення якості облікової інформації бюджетних установ, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ бухгалтерського обліку;

0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється робота студента по вирішенню завдань міні тренінгу з подальшою презентацією.

В 10 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень;

8 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань за темою;

6 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ організації бухгалтерського обліку для прийняття управлінських рішень;

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - тренінгу.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 

8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;

6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;

0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні –  контрольної роботи. 

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною ”Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –6 -8 — 10  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики ведення бухгалтерського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики ведення бухгалтерського обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами».

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3.ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами»

для студентів освітньої програми / спеціалізації    «Облік і аудит»

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Бюджетні установи як своєрідні економічні суб’єкти та механізм їх управління

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда.

2

 

 

2

Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління бюджетними установами

Практичне заняття 2. Міні - кейс

4

3

Тема 3.  Інструментарій бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень в бюджетних установах

Практичне заняття 3. Міні - кейс

4

4

Тема 4.  Нормативне та професійне забезпечення якості облікової інформації в управлінні бюджетними установами

Практичне заняття 4. Міні - кейс

4

5

Тема 5. Оцінка майбутніх витрат і доходів та прийняття управлінських рішень

Практичне заняття 5. Міні контрольна робота

4

6

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії бюджетних коштів

Практичне заняття 6. Міні - кейс

4

7

Тема 6. Бухгалтерський облік в забезпеченні режиму економії бюджетних коштів

Практичне заняття 7. Міні - кейс

4

8

Тема 7. Облікове забезпечення цільового використання бюджетних коштів

Практичне заняття 8. Міні - кейс

 

4

9

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження майна бюджетних установ

Практичне заняття  9. Міні контрольна робота

4

10

Тема 8. Бухгалтерський облік в забезпеченні збереження майна бюджетних установ

Практичне заняття 10. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

11

Тема 9. Бухгалтерський облік в управлінні захищеними видатками бюджету

Практичне заняття 11. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

2

12

Тема 10. Облікове забезпечення виконання бюджетних програм

Практичне заняття  12. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

Усього  балів за роботу  на контактних заняттях

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань для СРС

15

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

25

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами” здійснюється за результатами поточно-модульного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта СРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних  заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;

1,5 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами;

1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;

1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);

1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні – кейсу.

В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 

3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;

2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;

0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 

3 бали студент може отримати за, в цілому, правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;

2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;

0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на 12 контактних заняттях з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною “Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики бухгалтерського обліку;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами».

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» та послідовне формування   у студентів вміння самостійно узагальнювати різноманітну облікову інформацію в управлінні бюджетними установами, що сприятиме набуттю ними високого фахового рівня.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами контролю:

а)        виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б)        виконання модульних контрольних робіт;

в)        виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами», розрізняють чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — міні - тренінги.

Самостійна робота студентів денної форми навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами»  включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних текстів;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять;

- підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення навчальних завдань;

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля;

- відпрацювання завдань міні - тренінгу;

- аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.

 У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 5.1.

Таблиця5. 1

Види  самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних) занять

1.4. Підготовка до міні - контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевіркаправильності виконання завдань

1.3. Написання міні - контрольної роботи

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації   (Casestudy)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів

2.5. Перевірка правильності виконання завдань (міні - кейс)

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях, наукових гуртках і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

 4.2. Участь у міні - тренінгу

 4.1. Оцінювання участі в міні - тренінгу

 

Студенти заочної форми навчання виконують самостійно завдання за темами 1-12, а також індивідуальні завдання за Картою НРС. Виконання блоку домашніх завдань СРС дає можливість засвоїти теоретичний матеріал з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами». Виконання і захист завдань СРС, які студент обирає самостійно, дозволяє отримати додаткові бали при поточному оцінюванні знань студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першому занятті з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами». Викладач оголошує:

 • Обов’язкові та вибіркові завдання СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи.

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту НРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

До основних форм самостійної роботи студентів заочної форми навчання віднесено:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • підготовка до аудиторної контрольної модульної роботи;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами».

До завдань СРС заочної форм навчання віднесено виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою НРС з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних і методичних положень бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити презентацію  на обрану тему (10 балів)  та підготувати доповідь на тему, пов’язану з бухгалтерським обліком в управлінні бюджетними установами, і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів). 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи у міжсесійний період студент заочної форми навчання може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за письмове виконання  завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 15), бали за захист виконаних завдань (максимально 25) та бали за  виконані   індивідуальні роботи (максимально 10).

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом обов’язкових завдань для СРС, надісланий електронною поштою:

 • В 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених Картою НРС  завдань, та надання обґрунтованих письмових пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з методикою обліку в бюджетних установах;
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з методикою обліку в  бюджетних установах;
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння основ методики обліку в бюджетних установах;
 • 0 балів студент може отримати за не  вірне розв’язання більшості завдань для СРС.

Захист виконаного завдання для самостійної роботи оцінюється за шкалою 25 – 20 – 15 – 10 – 0 балів. Під час захисту студент може отримати:

 • 25 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 20 балів студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з методикою і організацією бухгалтерського обліку в бюджетних установах;
 • 15 балів студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 10 балів студент може отримати за правильні відповіді на 30% питань щодо вирішеного завдання, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для самостійної роботи.

Всього за виконання і захист завдання для самостійної роботи в міжсесійний період студент може отримати 40 балів.

Виконання і захист під час ІКР   індивідуального завдання дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС.

Картою НРС з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних аспектів обліку в бюджетних установах.

Зокрема, студент може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему, або підготувати доповідь на тему, пов’язану з організацією обліку в бюджетних установах, і взяти участь у науково-практичній конференції.  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою , чи виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточного контролю знань студентів-заочників заносяться до Електронного журналу обліку успішності студентів.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкова оцінка рівня знань студентів денної і заочної форм навчання за дисципліною «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами» формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за результатами поточного контролю   набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань у формі теоретичних питань. Кожне із запитань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0. Критерії оцінювання запитань відповідають критеріям оцінки питань модульної контрольної роботи (див. п.2.2., 3.2.).

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
 2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні:  Закон України від 16.07.99 № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
 3. Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.11 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0011201-11 
 4. Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1209. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16.
 5. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : наказ Державного казначейства України, Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12.
 6. Про затвердження карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання : наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2017 р. № 604. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17.
 7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі : наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14.
 8. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ: наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 N 372. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14.
 9. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за витратами : наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13.
 10. Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/18-2011-%D0%BF.
 11. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1580-04.
 12. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України 02.03.2012 № 309. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0419-12
 13. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів та порядок їх складання : наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 №755. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17.
 14. Щодо оформлення відмов у реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних доручень : лист Державного казначейства України від 07.10.2009 N 15-06/2513-16907. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.35766.0.
 15. Облік у бюджетних установах/Під редакцією Джоги Р.Т. – К.: КНЕУ,  2006. – 476с.
 16. Свірко С.В., Кондратюк І.О., Дорошенко С.В., Старченко Н.М. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − 940 с.
 17. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 186с.

6.2. Додаткова література

 1. Свірко С.В., Фірер Д.О. Застосування НП(С)БОДС. Практичний посібник. Програма САРS «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ». - К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2012. – 314с.
 2. Облік  у  бюджетних  установах [Электронный ресурс] : практикум / С. В. 2.Свірко, І. О. Кондратюк, Р. Т. Джога ; ред. С. В. Свірко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Электрон. текстовые дан. - К. : КНЕУ, 2012. - 346, [5] с. - Загл. с титул. экрана. - Електрон. видання. -  ISBN  978-966-483-756-6 : Б. ц. 
 3. Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: у 2 т./ за ред. Л.Г.Ловинської. – К.: ДННУ «Акад.фін.управління», 2013.- Т.1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В.Свірко та ін.. – 2013. – 568с.
 4. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 –2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. /ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф. О. Ярошенка. – К., 2011. – Т. 2: Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 882 с.
 5. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 –2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. /ДННУ «Акад. фін. управління»; за ред. Ф. О. Ярошенка. – К., 2011. –Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. – 2011. – 920 с.
 6. Інформаційне забезпечення управління держаними фінансами: [у 2-х т.] / За заг. Ред.. Ф.О.Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. -              Т.І. Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / Т.І.Єфіменко, Л.Г.Ловінська, С.В.Свірко та ін.. – 2010. – 226с.
 7. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 243с.