Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО НАПИСАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Метою контрольної роботи  є  оволодіння студентами питань прийняття управлінських рішень на основі даних бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку, а також даних звітності підприємств і організацій.

Контрольна робота включає  три  теоретичних питання (згідно варіанту) і три практичних завдання, які виконуються на матеріалах підприємства.

 

 

І. Теоретична частина

Варіант 1.

 1. Інформаційна система підприємства та користувачі інформації.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку  основних засобів.
 3. Собівартість продукції та використання ії показників  у процесі прийняття управлінських рішень.

 

         Варіант 2.

 1. Якісні характеристики інформації.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку запасів.
 3. Прийняття управлінських рішень за даними обліку амортизації необоротних активів.

 

Варіант 3.

 1. Характеристика процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку грошових коштів.
 3. Прийняття управлінських рішень щодо переоцінки необоротних активів.

 

          Варіант 4.

 1. Використання інформації первинного обліку для прийняття рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку дебіторської заборгованості.
 3. Роль аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг діяльності – прибуток»  у процесі прийняття управлінських рішень.

 

Варіант 5.

 1. Використання інформації облікових регістрів для прийняття рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку власного капіталу.
 3. Використання даних управлінського обліку  для прийняття управлінських рішень.

 

Варіант 6.

 1. Використання інформації фінансової звітності для прийняття рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку довгострокових зобов'язань.
 3. Прийняття управлінських рішень щодо зміни у  облікової політиці.

 

Варіант 7.

 1. Використання інформації внутрішньогосподарської звітності для прийняття рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку праці та заробітної плати.
 3. Прийняття управлінських рішень на основі даних стратегічного обліку.

 

Варіант 8.

 1. Прийняття інвестиційних рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку розрахунків з постачальниками.
 3. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку  фінансових результатів за видами діяльності.

 

Варіант 9.

 1. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень.
 2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку розрахунків з бюджетом.
 3.   Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку доходів за видами діяльності.

 

Варіант 10.

 1. Контроль інформації для прийняття управлінських рішень.

2. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку витрат за  видами діяльності.

3. Прийняття управлінських рішень на основі даних обліку фінансових 

     інвестицій.

 

ІІ. Практична частина

За даними підприємства, де працює студент,  виконуються завдання:

1/ застосовує фінансову звітність  провести аналіз основних показників та розробити рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо покращення його фінансового стану, показників  рентабельності і оборотності активів;

2/  оцінити стан основних засобів,  дебіторської та кредиторської заборгованості та запропонувати управлінські рішення;

3/ дати характеристику грошових потоків підприємства, оцінити доходність цінних паперів та запропонувати управлінські рішення.

Якщо для виконання практичної частини відсутня можливість застосувати дані підприємства, то студент  використовує умовні дані.

 

Методичні вказівки для  виконання контрольної роботи

При виконанні контрольної роботи необхідно використовувати нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку, а також спеціальну літературу, яка   наведена в кінці методичного посібника.

Дисципліна « Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень» пов’язана з дослідженням інформації   фінансового обліку і фінансової  звітності, управлінського обліку і внутрішньогосподарської звітності з метою прийняття управлінських рішень Тому, для виконання контрольної роботи застосовується  література по  фінансовому  і  управлінському обліку,   звітності  підприємства  залежно від питань конкретного варіанту.  Якщо для виконання практичної частини відсутня можливість застосувати дані підприємства, то студент  використовує умовні дані.

Варіанти вибираються по першій літері прізвища студента:

 

А,Б,В            -             1 варіант

Г,Д,Е            -             2 варіант

Є,Ж,З           -             3 варіант

І,К,Л             -            4 варіант

М,Н,О          -            5 варіант

П,Р,С            -           6 варіант

Т,У,Ф           -           7 варіант

Х,Ц,Ч           -           8 варіант

Ш,Щ            -            9 варіант

Ю,Я             -            10 варіант