Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бюджетна система

ТемАТиКА рефератів з дисципліни «Бюджетна система»

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

 1. Бюджетний устрій і бюджетна система в Україні та адміністративно-територіальний поділ.
 2. Демократичний бюджетний устрій.
 3. Бюджетний федералізм, його організація.
 4. Альтернативність принципів єдності чи автономності в бюджетній системі держави як передумова стабільного економічного розвитку.
 5. Економічна доцільність та недоліки автономності місцевих бюджетів.
 6. Бюджетні права органів державної влади і самоврядування.

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

 1. Державний і територіальний устрої та їх вплив на побудову бюджетної системи.
 2. Централізовані та децентралізовані бюджети, їх принципові відмінності і призначення.
 3. Склад та структура бюджетної системи України. Принципи розмежування доходів і видатків між бюджетами.
 4. Бюджетна політика у сфері державних доходів.
 5. Бюджетна політика у сфері державних видатків.
 6. Бюджетна система однієї із зарубіжних країн.
 7. Бюджетна система України та однієї із зарубіжних країн (порівняльна характеристика).
 8. Проблеми реформування бюджетної системи України.

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

 1. Методи формування державних доходів та відображення їх складу і структури в бюджетах України.
 2. Особливості впливу на макроекономічні процеси та соціальне вирівнювання методів формування державних доходів.
 3. Функціональна класифікація бюджетних видатків, об’єктивна необхідність державного перерозподілу та суб’єктивні мотиви соціального вирівнювання.
 4. Порівняльна характеристика різних форм бюджетного фінансування, їх вплив на мотиви суб’єктів фінансування, економіку та суспільство.
 5. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, переваги та недоліки їхнього використання для економіки, суспільства і бюджетного циклу.

Тема 4. Державний бюджет України

 1. Склад видатків державного бюджету як відображення функцій вищих органів державної влади.
 2. Загальний та спеціальний фонди Державного бюджету України, їх принципова відмінність та доцільність розмежування.
 3. Склад надходжень до Державного бюджету України, їх характеристика та зв’язок із місцевими бюджетами.
 4. Вплив бюджетної політики на інфляційний процес.
 5. Роль бюджету держави в збалансованому розвитку національної економіки.
 6. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

Тема 5. Місцеві бюджети

 1. Склад, призначення, доходи та видатки централізованих місцевих бюджетів в Україні.
 2. Склад, призначення, доходи та видатки децентралізованих місцевих бюджетів в Україні.
 3. Виконання бюджету на місцевому рівні, його зв’язок із Державним бюджетом.
 4. Особливості фінансування місцевих бюджетів.
 5. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території.
 6. Бюджети місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

 1. Види, форми та напрями міжбюджетних відносин закордоном.
 2. Сутність та мета регулювання міжбюджетних відносин в Україні, види і критерії розмежування видатків на здійснення повноважень.
 3. Склад і розподіл доходів між місцевими бюджетами, доходи які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
 4. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, видатки які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
 5. Міжбюджетні трансферти в Україні, їх напрями, призначення та порядок розрахунку.

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

 1. Форми та напрями фінансування державних видатків на економічну діяльність.
 2. Форми та напрями фінансування державних видатків на прикладні наукові дослідження.
 3. Видатки держави на сільське, лісове і рибне господарство та мисливство, їх форми, напрями, призначення.
 4. Видатки держави в паливно-енергетичному комплексі, їх форми, напрями, призначення.
 5. Видатки держави на транспорт і зв’язок, їх форми, напрями, призначення.
 6. Видатки держави на комунальне господарство, їх форми, напрями, призначення.
 7. Бюджетне фінансування житлового господарства.
 8. Видатки держави на фундаментальні наукові дослідження, їх форми, напрями, призначення.
 9. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
 10.  Проблеми фінансування поповнення державних запасів і резервів.

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення

та соціальне забезпечення

 1. Роль держави у забезпеченні соціальних потреб суспільства в ринковій економіці.
 2. Форми і види соціального захисту населення в Україні.
 3. Фінансування соціальних закладів в Україні, форми державного фінансування та недержавне фінансове забезпечення.
 4. Проблеми фінансування соціального захисту.

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

1.Особливості фінансування дошкільних закладів освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.

2.Особливості фінансування позашкільних та шкільних закладів середньої освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.

3.Особливості фінансування закладів вищої освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.

4.Фінансування загальної середньої освіти закордоном.

5.Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти закордоном.

6.Планування і фінансування видатків на професійно-технічну освіту.

7.Планування і фінансування видатків на утримання шкіл-інтернатів.

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

 1. Особливості бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 2. Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні, переваги запропонованої моделі та конфлікт інтересів.
 3. Проблеми формування і використання бюджетних асигнувань у медичних установах.

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

 1. Особливості бюджетного фінансування закладів культури в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 2. Особливості бюджетного фінансування фізичної культури і спорту в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 3. Видатки бюджету на архівні установи.
 4. Фінансування фізичної культури і спорту закордоном.
 5. Фінансування культури і мистецтва закордоном.
 6. Фінансування концертних організацій.
 7. Видатки бюджету на засоби масової інформації.

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління

 1. Планування і фінансування видатків Державного бюджету України на національну оборону.
 2. Специфіка Збройних сил України і Прикордонних військ України та особливості їхнього фінансового забезпечення.
 3. Особливості фінансування видатків на управління в Україні.
 4. Фінансування органів прокуратури і суду.
 5. Видатки бюджету на утримання органів внутрішніх справ і внутрішніх військ.
 6. Фінансування органів митної та податкової служби держави.
 7. Фінансування міжнародної діяльності держави.

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування

і погашення боргових зобов’язань

 1. Альтернативні теорії щодо дефіцитного бюджету та державного боргу, їх порівняльна характеристика.
 2. Державний та недержавний зовнішній борг країни, вплив зовнішніх запозичень і боргу на економіку та стан державних фінансів.
 3. 3.        Проблеми погашення та обслуговування державного боргу.
 4. 4.        Проблеми зовнішнього державного боргу країн з ринковою економікою.

      Примітка: Студенти денної і вечірньої форми навчання виконують індивідуальні завдання, а студенти заочної форми навчання — контрольні роботи відповідно до встановленого порядку.