Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Бюджетна система

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

з навчальної дисципліни Бюджетна система

 

 

 

 

 

Програма

 

нормативної навчальної дисципліни підготовки   бакалавра

 

напряму підготовки   6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Шифр за ОПП   ЦПП 1.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2013

 

  

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

інституту права та масових комунікацій

________________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

______________     ________________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

______________   ________________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки та фінансів

________________________ Протокол № _______

         (дата, місяць, рік )

 _______________________         _____________________________

                  (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Розроблено та внесено: навчально-науковим інститутом права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 

 

Розробники: Баранова В.В., доцент кафедри економіки та фінансів, кандидат економічних наук – Харків, ННІПМК ХНУВС, 2013р.

 

 

Рецензенти:

Завідувач кафедри фінансів і кредиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор економічних наук, професор Глущенко В.В.

Начальник кафедри гуманітарних та економічних дисциплін ННІПФКМ ХНУВС, кандидат економічних наук, доцент Ткаченко С.О.

 

 

 

© к.е.н. Баранова В.В., 2013.

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Вступ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Бюджетна система» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Фінанси і кредит» за галуззю знань «Економіка та підприємництво».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» є сукупність відносин з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави.

На практиці бюджетна система спирається на знання різних галузей економічних та правових наук. Дисципліна «Бюджетна система» тісно поєднана з такими нормативними економічними курсами, як «Гроші і кредит», «Фінанси», «Податкова система», «Місцеві фінанси» та іншими. Знання цих курсів та сформовані при їх вивченні навички дають можливість оволодіти знаннями теоретичних положень, сформувати вміння і навички практичної діяльності, які потрібні для проведення аналізу діяльності бюджетної системи країни в цілому.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1 «Загальні основи бюджетної системи»

Змістовий модуль № 1 «Бюджет: сутність, функції, передумови виникнення та значення»

Змістовий модуль № 2 «Бюджетний устрій та міжбюджетні відносини: характеристика, принципи побудови та значення»

Модуль 2 «Система доходів та видатків бюджету»

Змістовий модуль № 1 «Доходи та видатки: сутність, класифікація та джерела їх формування»

Змістовий модуль № 2 «Окремі види видатків бюджету»

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетна система» є формування знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики. Головною метою навчальної дисципліни є: отримання студентами фундаментальних теоретичних знань щодо найбільшої складової макроекономічної сфери – державних фінансів – бюджетної системи; та прикладних базових знань з методики бюджетної роботи та проведення розрахунків показників бюджету; а також формування знань щодо стадій бюджетного процесу та його учасників в сучасних умовах економічного розвитку країни та проведення бюджетної політики держави.

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетна система» є розглянути: передумови виникнення бюджету; бюджетний процес в Україні та його учасників; повноваження учасників бюджетного процесу; механізм формування і використання бюджету; показники та класифікацію дефіциту бюджету; джерела покриття дефіциту бюджету; причини виникнення дефіциту бюджету в Україні; бюджетний устрій і принципи побудови бюджетної системи; склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів; систему бюджетного вирівнювання; світові моделі формування та організації міжбюджетних відносин; діюче бюджетне законодавство України, що регламентує діяльність бюджетної системи України; систему доходів бюджету; систему видатків бюджету; методи і джерела формування доходів бюджету; методику визначення обсягів бюджетних видатків та їх вплив на реалізацію функцій держави; механізм здійснення міжбюджетних трансфертів; статті видатків та доходів бюджетів усіх рівнів; призначення бюджетних видатків на економічну діяльність держави та науки; особливості фінансування соціальної сфери; групи видатків на національну оборону; склад видатків бюджету на міжнародну діяльність; сутність і значення прогнозного балансу; кошторисні видатки бюджету на основі нормативів; боргове навантаження в Україні на поточний рік.

1.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • теоретичні засади формування і використання бюджету держави;
 • передумови виникнення бюджету;
 • бюджетний процес в Україні та його учасників;
 • повноваження учасників бюджетного процесу;
 • механізм формування і використання бюджету;
 • показники та класифікацію дефіциту бюджету;
 • джерела покриття дефіциту бюджету;
 • бюджетний устрій і принципи побудови бюджетної системи;
 • склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів;
 • систему бюджетного вирівнювання;
 • світові моделі формування та організації міжбюджетних відносин;
 • систему доходів бюджету, методи і джерела формування доходів бюджету;
 • систему видатків бюджету;
 • методику визначення обсягів бюджетних видатків та їх вплив на реалізацію функцій держави;
 • механізм здійснення міжбюджетних трансфертів;
 • призначення бюджетних видатків на економічну діяльність держави та науки;
 • особливості фінансування соціальної сфери;
 • групи видатків на національну оборону;
 • склад видатків бюджету на міжнародну діяльність (міжнародне співробітництво; реалізація міжнародних угод; міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв’язки).

вміти:

 • аналізувати причини виникнення дефіциту бюджету в Україні;
 • аналізувати бюджетне законодавство;
 • розраховувати суми загальнодержавних та місцевих податків;
 • аналізувати статті видатків та доходів бюджетів усіх рівнів;
 • складати прогнозний баланс;
 • планувати кошторисні видатки бюджету на основі нормативів;
 • визначати боргове навантаження в Україні на поточний рік.

На вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання відводиться 180 годин (5 кредитів ECTS), в тому числі лекції 44 годин, практичні заняття 46 годин, самостійна робота 90 годин, форма контролю – іспит.

На вивчення навчальної дисципліни «Бюджетна система» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання відводиться 180 годин (5 кредитів ECTS), в тому числі лекції 8 годин, практичні заняття 10 годин, самостійна робота 162 години, форма контролю – іспит.

 

 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Модуль 1 «Загальні основи бюджетної системи»

Змістовий модуль № 1 «Бюджет: сутність, функції, передумови виникнення та значення»

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

Становлення бюджетних відносин. Визначення терміну «бюджет». Ознаки та особливості бюджету. Функції бюджету. Сутність розподільної і контрольної функцій. Функціонування бюджету як взаємодія доходів і видатків. Призначення бюджету в ринковій економіці.

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Бюджет як економічна категорія. Плановість бюджету як основна його ознака. Характеристика показників стану бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок (профіцит); бюджетний дефіцит. Бюджетна політика її напрямки. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси: прямі та непрямі методи. Бюджетний механізм та його характеристика. Об’єктивні та суб’єктивні фактори впливу на бюджет.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Бюджетний дефіцит як економічна категорія. Стани бюджету як фінансового плану: рівновага доходів і видатків; дефіцит; профіцит. Причини виникнення дефіциту бюджету в Україні. Показники дефіциту бюджету. Класифікація дефіциту бюджету: відкритий та прихований; вимушений та свідомий; активний та пасивний. Джерела покриття дефіциту бюджету.

 

Змістовий модуль № 2 «Бюджетний устрій та міжбюджетні відносини: характеристика, принципи побудови та значення»

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Характеристика бюджетного законодавства. Поняття про бюджетну систему. Структура, принципи побудови, організація функціонування бюджетної системи України. Складові зведеного бюджету України. Основні напрями розвитку бюджетної системи України. Бюджетний устрій та засади його формування.

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Поняття міжбюджетних трансфертів. Механізм реалізації міжбюджетних відносин. Моделі міжбюджетних відносин. Види міжбюджетних відносин. Форми взаємовідносин між бюджетами: дотації вирівнювання, субвенції, субсидія. Бюджетне регулювання: напрями, методи та форми. Світові моделі формування та організації міжбюджетних відносин.

 

Модуль 2 «Система доходів та видатків бюджету»

Змістовий модуль № 1 «Доходи та видатки: сутність, класифікація та джерела їх формування»

Тема 6. Система доходів бюджету

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів Державного бюджету за різними ознаками. Джерела доходів: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; офіційні трансферти. Доходи місцевих бюджетів та джерела їх формування.

Тема 7. Система видатків бюджету

Сутність видатків Державного бюджету. Класифікація видатків за різними ознаками: функціональна, відомча та економічна. Склад видатків місцевих бюджетів. Кошторисне фінансування. Кошторис бюджетних установ. Види кошторисів.

 

Змістовий модуль № 2 «Окремі види видатків бюджету»

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Призначення бюджетних видатків на економічну діяльність держави та науки. Характеристика форм бюджетного фінансування: капіталовкладення, операційні витрати, кредити та дотації. Видатки на державну підтримку вугледобувних підприємств. Характеристика груп видатків на розвиток промисловості та енергетику. Фінансування видатків на розвиток АПК. Склад та характеристика видатків на транспорт і дорожнє господарство. Видатки на науково-дослідні роботи. Заклади економічного напряму діяльності: заклади Академії наук України, відомчі заклади, заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки. Проблеми фінансування науки в Україні.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Особливості фінансування соціальної сфери. Напрями соціальних гарантій. Види соціального захисту населення. Склад соціальної сфери: освіта; охорона здоров’я; соціальний захист та соціальне забезпечення; культура і мистецтво; фізкультура і спорт; наука. Система закладів соціального захисту і соціального забезпечення. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Реалізація Програми житлових субсидій. Ланки системи освіти та видатки бюджету на освіту. Джерела фінансування наукових досліджень. Групи установ охорони здоров’я та видатки бюджету на фінансування охорони здоров’я. Класифікація закладів і заходів культури і мистецтва та видатки на їх фінансування. Видатки на фінансування фізичної культури і спорту та їх класифікація.

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління

Групи видатків на національну оборону: прямі, побічні, приховані. Видатки бюджету на міжнародну діяльність: міжнародне співробітництво; реалізація міжнародних угод; міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв’язки. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Сутність державного боргу. Класифікація державного боргу: внутрішній та зовнішній. Класифікація зовнішнього державного боргу за типом кредитора і типом боргового зобов’язання. Управління державним боргом та його обслуговування. Боргове навантаження в Україні. Сутність державного кредиту.

 

3.Рекомендована література

 

Основна література

1.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К.: Право, 1996. – 56 с.

2.    Бюджетний Кодекс України № 2542-ІІІ від 21.06.2001р. – К.: Артек. – 2001. – 75 с.

3.    Закон України «Про державний бюджет України на відповідний рік» // Відомості Верховної Ради України; Офіційний вісник; Урядовий кур’єр

4.    Закон України «Про бюджетну систему України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995.– № 26. – ст.195.

5.    Закон України «Про міжбюджетні відносини на рівні районів, міст обласного значення та територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, їх об’єднань» № 2120-III від 01.07.2004р.// www.rada.kiev.ua

6.    Закон України «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» // www.rada.kiev.ua

7.    Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на відповідний рік (бюджетна резолюція)» // Відомості Верховної Ради України, урядовий кур’єр, Офіційний вісник

8.    Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю. Бюджетна система: Навч. посібник / Серія «Дистанційне навчання». – № 19. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 164 с.

9.    Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. В. Д. Базилевича – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

10.  Баранова В.В., Глущенко В.В. Сучасні питання проблематики розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Монографія. Наукове видання. – Харків: Константа, 2004. – 116 с.

11.  Баранова В.В. Бюджетний кодекс України та його роль у регулюванні міжбюджетних відносин // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 608. – С. 77 – 79.

12.  Баранова В В. Множинність джерел фінансової допомоги регіонам як фактор розвитку стійких міжбюджетних відносин // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 198. – Т. I. – С. 36 – 42.

13.  Баранова В В. Підвищення ролі місцевого самоврядування як складова вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип. 192. – Т. III. – С. 667 – 673.

14.  Баранова В В. Основные направления диверсификации источников финансовой помощи регионам // Научный информационный журнал „Бизнес – информ”. – 2004. – № 7 – 8. – С. 51 – 55.

15.  Булгакова С.О., Колодій О.Т. Формування і функціонування бюджетної системи України, Монографія за заг. ред. Мозаракі А. А. – К.: Книга, 2003. – 344 с.

16.  Бюджет України за 2012 рік: Стат. зб. – К.: М-во фінансів України, 2001. – 317 с.

17.  Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень-березень 2004 року. – К., 2004. – 101 с.

 1. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2002. – 608 с.
 2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: НІОС, 2004. – 544 с.
 3. Вступ до Бюджетного кодексу: Навч. посіб. – К., 2001. – 145 с.

21.  Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Плужников І.О. Засади формування бюджетної політики держави – К.: НАУ, 2003. – 284 с.

22.  Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

 1. Луніна І. Державні фінанси в перехідний період. – Х.: Форт, 2000.
 2. Мельник С.І., Серск В., Ільїних С.Б., Луценко З.М. та ін. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2003. – 266 с.
 3. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с.

26.  Петренко Ю.В. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2003. – 282 с.

27.  Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр Навчальної Літератури. – 2003. – 312 с.

 1. Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.
 2. Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку. – К.: НІОС, 2003. – 488 с.
 3. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000. – 396 с.
 4. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 590 с.
 5. Юрій С.І., Федосов В.М. Фінанси : підручник / С.І Юрій, В.М. Федосов – К., 2007.

Додаткова література

 1. Буковинський С. А. До питання про Бюджетний кодекс України // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 3 – 13.
 2. Булгакова С.О. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К. КНЕУ, 2000. – 250 с.
 3. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 14 – 23.
 4. Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 10 – 13.
 5. Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 7.
 6. Жибер Т.В. Проблеми вдосконалення виконання Державного бюджету в Україні // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 8 – 11.
 7. Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону // Фінанси України. – 2002. – № 12 (85). – С. 51 – 54.
 8. Копитов С.М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 45 – 47.
 9. Кулик В. В., Кулик А. В. Бюджет як інструмент розвитку внутрішнього ринку // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 119 – 124.
 10. Кульчицький М.І. Місцеві бюджети і механізм їх формування // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 98 – 104.

43.   Сивульський М.І. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: результати, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 8 – 18.

44.   Стоян В.І., Зварич О.П. Організація фінансового контролю у системі казначейства // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 128 – 137.

45.   Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Державні видатки у системі фінансового регулювання // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 3 – 8.

46.   Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 25 – 29.

47.   http://www.minfin.gov.ua

 1. http://www.ukrstat.gov.ua
 2. http://www.zakon.rada.gov.ua

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит.

 

 

Засоби діагностики успішності навчання

№ з/п

Питання, які виносяться на складання модульного контролю та підсумкового модульного контролю (іспит)

1.

Економічна природа і суть бюджету.

2.

Яке призначення бюджету в економіці держави?

3.

Охарактеризуйте основні етапи становлення й розвитку бюджетної системи України.

4.

Призначення і роль бюджету.

5.

Дайте визначення бюджетної системи держави?

6.

Як використовується бюджет у процесах регулювання економікою та забезпечення добробуту населення?

7.

Дайте визначення бюджетного устрою.

8.

Охарактеризуйте бюджетну систему України.

9.

Які основні напрямки вдосконалення бюджетного процесу?

10.

Назвіть складові бюджетної системи України?

11.

Дайте визначення бюджетного механізму?

12.

Які принципи побудови бюджетної системи держави?

13.

Яка роль бюджетного механізму в економіці держави?

14.

Дайте визначення бюджетного регулювання.

15.

Що є правовою основою бюджетної системи?

16.

Назвіть складові бюджетного механізму.

17.

Охарактеризуйте складові елементи бюджетного механізму.

18.

Як використовується бюджетний механізм для активізації економічного зростання?

19.

Кількісна та якісна характеристики бюджетного механізму.

20.

Функції, до яких зводиться призначення бюджетного механізму.

21.

Дайте визначення бюджетної політики.

22.

Що визначає зміст бюджетної політики?

23.

Яка основна мета бюджетної політики?

24.

Які чинники визначають бюджетну політику?

25.

Назвіть основні завдання бюджетної політики.

26.

Охарактеризуйте напрями бюджетної політики на сучасному етапі.

27.

Дайте визначення системи доходів бюджетів.

28.

З яких груп складаються доходи бюджету?

29.

Охарактеризуйте податкову систему України, її склад.

30.

Дайте характеристику податкових надходжень.

31.

Склад та характеристика доходів від операції з капіталом, як складової доходів бюджетів України.

32.

Склад та характеристика офіційних трансфертів, як складової доходів бюджетів України.

33.

Склад та характеристика цільових фондів, як складової доходів бюджетів України.

34.

Склад та характеристика неподаткових надходжень, як складової доходів бюджетів України.

35.

У яких розмірах здійснюються внески до Пенсійного фонду України?

36.

У яких розмірах здійснюються внески до фондів соціального страхування?

37.

У чому полягає призначення бюджетних видатків?

38.

Охарактеризуйте склад та структуру видатків бюджетів України?

39.

Які принципи побудови системи доходів держави?

40.

Класифікація видатків за функціями, які виконує держава.

41.

Класифікація видатків за економічними ознаками.

42.

Дайте визначення субсидії, трансфертних платежів та субвенції.

43.

Бюджетне фінансування: сутність та принципи на яких здійснюється.

44.

В чому полягає призначення державного бюджету?

45.

Охарактеризуйте доходи державного бюджету.

46.

Які видатки здійснюються з державного бюджету?

47.

Що таке бюджетний дефіцит?

48.

Яку роль відіграє бюджет розвитку у здійсненні інвестиційної діяльності держави?

49.

У чому полягає економічна суть і призначення місцевих бюджетів?

50.

Охарактеризуйте види місцевих бюджетів.

51.

Назвіть доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування.

52.

Які критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами?

53.

Що таке міжбюджетні відносини і яка мета їх регулювання?

54.

Яку роль відіграє бюджет розвитку в забезпеченні інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування?

55.

Дайте визначення бюджетного процесу і назвіть його основні стадії.

56.

Охарактеризуйте порядок складання і розгляду державного бюджету.

57.

Які функції Міністерства фінансів у бюджетному процесу?

58.

Який порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів?

59.

Які законодавчі акти регулюють бюджетний процес і бюджетні процедури?

60.

Дайте визначення бюджетного планування?

61.

Які функції бюджетного планування?

62.

Назвіть принципи і завдання бюджетного планування.

63.

Що таке бюджетна програма?

64.

На яких принципах ґрунтується розроблення й використання бюджетних програм?

65.

Які показники використовуються для оцінки виконання бюджетної програми?

66.

Охарактеризуйте основні методи бюджетного прогнозування?

67.

Яке призначення і роль витрат на державне управління?

68.

Охарактеризуйте економічний зміст і необхідність видатків на національну оборону?

69.

Яка структура видатків на правоохоронну діяльність?

70.

Охарактеризуйте систему видатків бюджету на соціальний захист населення.

71.

Які призначаються види державної допомоги сім’ям з дітьми?

72.

Який порядок призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям?

73.

Яким категоріям громадян надаються житлові субсидії?

74.

Яким чином здійснюється індексація грошових доходів населення?

75.

Які особливості організації фінансової діяльності соціально-культурних закладів?

76.

Охарактеризуйте кошторис доходів та видатків бюджетної установи.

77.

Які види позабюджетних коштів надходять у розпорядження бюджетної установи?

78.

Які напрями вдосконалення планування витрат бюджетних установ?

79.

У чому полягає економічне і соціальне значення видатків на освіту?

80.

Охарактеризуйте склад видатків на освіту.

81.

Як визначити обсяг витрат на фінансування загальноосвітньої школи?

82.

Який склад витрат на дитячі дошкільні установи?

83.

Перелічіть платні послуги державних навчальних закладів.

84.

Які особливості і принципи фінансування науково-дослідних робіт?

85.

Охарактеризуйте призначення і роль витрат на охорону здоров’я.

86.

Яка структура витрат на охорону здоров’я?

87.

Як здійснюється планування витрат установ охорони здоров’я?

88.

Який порядок планування витрат бюджетів на охорону здоров’я?

89.

Який склад витрат на фізичну культуру?

90.

Обґрунтуйте необхідність витрат на розвиток економіки.

91.

Охарактеризуйте структуру витрат бюджетів на розвиток економіки.

92.

У чому суть фінансової підтримки агропромислового комплексу?

93.

Яке призначення й роль малого підприємництва в економіці держави?

94.

Які напрями фінансової підтримки малих підприємств здійснюються в Україні?

95.

Охарактеризуйте систему пенсійного забезпечення в Україні.

96.

Які джерела коштів використовуються для фінансування пенсійних програм?

97.

Який порядок фінансування закладів і установ соціального забезпечення?

98.

Як здійснюється планування видатків бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення?

99.

Що таке державний борг?

100.

Назвіть склад внутрішнього та зовнішнього державного боргу.

101.

Які є методи управління державним боргом?

102.

Що включає обслуговування державного боргу?

103.

Які показники використовуються для оцінки боргового навантаження?

104.

Назвіть склад видатків на міжнародну діяльність.

105.

Що включають видатки на зовнішньополітичну діяльність?

106.

Який склад видатків на економічну допомогу закордонним країнам?

107.

Які основні резерви створюються за рахунок коштів державного бюджету?

108.

Чому виникає необхідність витрат на збереження довкілля?

109.

Які джерела фінансування витрат на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха?

110.

Назвіть склад видатків бюджету на охорону і раціональне використання водних, земельних та лісних ресурсів.

111.

Назвіть наявні системи виконання бюджету.

112.

Охарактеризуйте основні риси казначейської системи виконання бюджетів.

113.

Які функції здійснює Державне казначейство у процесі виконання державного бюджету за доходами і видатками?

114.

Які функції виконує Державне казначейство у процесі обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками?

115.

Який склад звітності про виконання бюджетів?