Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня  2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

 

рівень вищої освіти

перший бакалаврський

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

освітня програма 

спеціалізація

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Фінанси та страхування»

6Ф01 «Фінанси та страхування»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник:

Кондратюк Сергій Якович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, kondratuk_sergey@ukr.net

 

Навчальний план 2016 р.

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

6, 5, 6

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© С.Я. Кондратюк 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

7

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

13

2.1.

Карта навчальної роботи студента

13

2.2.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання

14

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

22

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

24

3.1.

Карта навчальної роботи студента

24

3.2.

Плани контактних занять заочної форми навчання

25

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

31

4.

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

33

4.1.

Карта навчальної роботи студента

33

4.2.

Плани занять в дистанційному режимі дистанційної форми навчання

34

4.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

42

5.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

44

5.1.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

44

5.2.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

77

6.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю — екзамен)

81

6.1.

Структура екзаменаційного білету

81

6.2.

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

82

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

84

7.

Рекомендовані інформаційні джерела

87

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані поглиблює фундаментальні знання з макрофінансів — публічних фінансів; у прикладному плані — закладає базові знання з методики бюджетної роботи та формує аналітичні навички проведення розрахунків й пояснення показників бюджету.

Міждисциплінарні зв’язки вивчення курсу «Бюджетна система» ґрунтуються на оволодінні загальною теорією фінансів та опануванні таких дисциплін бакалаврської підготовки як: «Макрофінансовий аналіз», «Фіскальна політика», «Податкова система», «Фінансова думка України», «Державний кредит», «Фінансова інфраструктура».

Мета вивчення дисципліни — формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики, оволодіння навичками і прийомами, пов'язаними з використанням бюджетної інформації, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння засад курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності економіста у бюджетній сфері;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо:

- визначення  засад бюджетного устрою і принципів бюджетної системи;

- визначення  складу і структури бюджетної системи України;

- формування теоретично-практичних знань стосовно методів і джерел формування доходів бюджетів та напрямів і форм фінансування видатків;

- оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію функцій держави;

- формування знань з питань обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в таких темах:

- засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи;

- склад і структура бюджетної системи України;

- система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України;

- Державний бюджет України;

- місцеві бюджети;

- міжбюджетні відносини в Україні;

- видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку;

- видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення;

- видатки бюджетів на освіту;

- видатки бюджетів на охорону здоров’я;

- видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток;

- видатки бюджетів на оборону та управління;

- затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Предметом навчальної дисципліни є сукупність відносин з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави (бюджету), призначеного для забезпечення виконання державою своїх функцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання:

законодавства з бюджетного процесу та бюджетної діяльності на загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів і джерел доходів бюджетів, напрямів і форм бюджетних видатків, фінансування та кредитування бюджету.

2. Уміння:

складати розпис бюджету, знати планування бюджету, провадити казначейське обслуговування розпорядників бюджетних коштів і взаємні розрахунки між ланками бюджетної системи. Визначити видатки, складати кошторис бюджетної установи; здійснювати перевірку бюджетної звітності; проводити аналіз надання та використання бюджетних коштів. Проводити оцінку боргових зобов’язань держави; давати консультації щодо застосування бюджетного законодавства; складати звіти, інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, притомне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Вступ

Наука про фінанси і фінансову діяльність держави. Вчення про державу як теоретична основа дисципліни про державні фінанси та головну їх складову — бюджетну систему.

Бюджетна система як навчальна дисципліна, завдання її вивчення. Зв’язок курсу «Бюджетна система» з іншими дисциплінами бакалаврської і магістерської  підготовки. Роль дисципліни у підготовці фахівців для фінансової системи.

 

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їхнє співвідношення. Бюджетний устрій як основа формування бюджетної системи. Бюджетний устрій в унітарних та федеративних державах. Рівневість бюджетної системи та її взаємозв’язок з адміністративно-територіальним поділом країни.

Засади бюджетного устрою: виокремлення видів бюджетів; встановлення принципу побудови бюджетної системи; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; організація взаємовідносин між бюджетами.

Види бюджетів. Центральний бюджет, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Альтернативні принципи побудови бюджетної системи. Врахування загальнонаціональних та місцевих інтересів як основа демократичного бюджетного устрою. Фіскальний федералізм – сучасна форма бюджетного устрою, що забезпечує діалектичне поєднання єдності держави та автономності (самостійності) кожної адміністративно-територіальної одиниці. Визначальні ознаки єдності в побудові бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче регламентування функціонування бюджету держави як єдиного фонду грошових коштів. Переваги і недоліки бюджетної системи, побудованої за принципом єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності побудови бюджетної системи, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціональної і ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади. Самостійність органів місцевого самоврядування та її межі в бюджетному процесі.

Розмежування функцій держави та повноважень органів державної влади і управління між рівнями адміністративно-територіального поділу як основа визначення складу видатків окремих бюджетів. Організаційні підходи до розмежування видатків між бюджетами – відомча підпорядкованість отримувачів бюджетних коштів та їх територіальне розташування. Принцип субсидіарності у фінансуванні видатків бюджету. Розмежування видатків між бюджетами як основа розподілу дохідних джерел між ними. Принципи розподілу доходів: відповідність дохідної бази кожного бюджету закріпленим за ним видаткам; встановлення залежності між зусиллями владних структур і наповненням доходами відповідних бюджетів; забезпечення зацікавленості органів державної влади у мобілізації доходів та пошуку резервів їх збільшення; відповідальність кожного рівня влади та управління  за повноту і своєчасність наповнення відповідних бюджетів доходами.

Необхідність, організація, форми та напрями міжбюджетних відносин. Бюджетне субсидіювання і його види: бюджетні субсидії, бюджетні субвенції, бюджетні дотації. Взаємні розрахунки між бюджетами та бюджетні позички. Вертикальні та горизонтальні міжбюджетні відносини. Регламентування міжбюджетних відносин. Бюджетне регулювання і його методи: субсидіювання та процентні відрахування від регулювальних доходів. Фінансове вирівнювання та його межі.

Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу. Бюджетний кодекс України. Бюджетний цикл і бюджетний період, бюджетний рік.

 

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

Становлення бюджетної системи України. Принципи функціонування бюджетної системи України, зазначені у Бюджетному кодексі України - єдності, збалансованості, самостійності, повноти, обґрунтованості, ефективності та результативності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості і неупередженості, публічності і прозорості.

Державний устрій та адміністративно-територіальний поділ України, їх вплив на побудову бюджетної системи. Підходи до реформування адміністративно-територіального устрою як основа вдосконалення бюджетної системи України.

Бюджетна система України: склад, рівні та загальна характеристика. Державний бюджет України, централізовані місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Завдання і напрями реформування бюджетної системи в Україні.

Склад і призначення зведених бюджетів в Україні, їхня характеристика.

Структурні пропорції побудови бюджетної системи України за доходами і видатками, завдання і напрями їх оптимізації.

 

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

            Сутність та принципи організації системи доходів бюджету. Поняття надходжень, доходів та фінансування бюджетів. Класифікація доходів бюджету в Україні. Склад і структура доходів бюджетів в Україні. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання формування доходів бюджетів.

Податкові надходження до бюджетів. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі) та місцеві податки і збори. Зміни у податковій системі України, запроваджені Податковим кодексом України. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн. Роль податків у формуванні доходів бюджетів в Україні.

Неподаткові надходження до бюджету, їх характеристика: доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження.

Доходи бюджету від операцій з капіталом. Офіційні трансферти та їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів.

Поняття видатків і затрат бюджету. Сутність і принципи організації системи видатків та кредитування бюджету. Програмна, відомча і функціональна класифікація видатків та кредитування. Економічна класифікація видатків бюджету. Поточні та капітальні видатки, видатки споживання і видатки розвитку. Кредитування з бюджету та повернення кредитів до бюджету.

Склад і структура видатків бюджетів в Україні. Функції держави як основа побудови системи видатків бюджету. Роль і місце видатків бюджету у фінансуванні потреб економічного розвитку, засади і напрями виділення коштів. Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги бюджетного фінансування. Необхідність оптимального співвідношення між соціальною політикою і економічним зростанням. Засади бюджетного забезпечення управлінської та оборонної функцій держави. Роль бюджету у фінансуванні природоохоронних заходів. Оптимізація структури видатків бюджету.

Системи фінансування видатків бюджету — відомча та програмно-цільова. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування; державні інвестиції, бюджетні кредити, державні трансферти. Засади і сфери використання кошторисного фінансування як основної форми здійснення видатків бюджету.

Сутність та принципи організації системи фінансування (покриття дефіциту) бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Форми фінансування бюджету: боргове фінансування; монетарне фінансування; фінансування за рахунок продажу активів держави. Боргове фінансування за типом кредитора і за типом боргових зобов’язань. Вплив фінансування бюджету на національну економіку.

 

Тема 4. Державний бюджет України

Сутність та призначення Державного бюджету України, його загальна характеристика і правовий характер. Державний бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Роль державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі.

Структурна будова Державного бюджету України: загальний і спеціальний фонди. Цільові фонди держави у складі Державного бюджету України. Таємні видатки Державного бюджету України.

Склад та структура дохідної і видаткової частин Державного бюджету України, фактори, що впливають на них. Тенденції структурних зрушень у Державному бюджеті України.

Стан Державного бюджету України, його відкрита та прихована дефіцитність. Політика дефіцитного фінансування в Україні. Складові дефіциту державного бюджету: основний бюджетний дефіцит (бюджетний дефіцит, що не пов’язаний з процентними платежами); процентні платежі за державним боргом. Джерела фінансування дефіциту Державного бюджету України, їх структура та динаміка розвитку. Зовнішні та внутрішні запозичення як основне джерело фінансування дефіциту Державного бюджету України, порядок їх здійснення та погашення.

 

Тема 5. Місцеві бюджети

Сутність та призначення, склад і роль місцевих бюджетів в Україні, їх загальна характеристика. Правовий характер місцевих бюджетів. Структурна будова місцевих бюджетів: загальний і спеціальний фонди; поточний бюджет і бюджет розвитку. Надходження і видатки бюджету розвитку. Цільові фонди у складі місцевих бюджетів.

Особливості формування доходів та сфери видаткових повноважень місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного і Податкового кодексів України. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами, і враховуються та не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні та районні бюджети, їх роль в регіональному розвитку. Склад та структура дохідної і видаткової частин Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, чинники і тенденції.

Особливості бюджетів міст з районним поділом. Міські бюджети міст Києва та Севастополя, склад та структура їх дохідної і видаткової частин.

Характеристика бюджетів місцевого самоврядування: сіл, сільських рад, селищ, міст та районів у містах. Склад та структура їх надходжень і видатків.

Особливості затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом (профіцитом). Здійснення та погашення місцевих запозичень.

 

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

Необхідність та організація міжбюджетних відносин в Україні, їх характер, напрями проведення та форми. Міжбюджетні трансферти та їх види в Україні. Порядок надання і використання окремих видів міжбюджетних трансфертів.

Засади розмежування доходів і видатків між бюджетами, їх вплив на обсяги та спрямованість міжбюджетних трансфертів. Види видатків держави на здійснення функціональних повноважень. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. Передача державою права на здійснення видатків. Видатки місцевих бюджетів, що враховуються і не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Позички для покриття тимчасових касових розривів, порядок надання і погашення.

Бюджетне регулювання в Україні. Базові дотації та методичні засади їх визначення. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості суспільних послуг, коригуючі коефіцієнти до них. Порядок розрахунку та надання базових дотацій. Кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту. Субвенції на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів). Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів.

 

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та економічного зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки. Регуляторна політика і бюджетні інструменти фінансового регулювання економічного циклу. Завдання і методологічні основи прямого державного фінансування економіки.

Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фінансування економіки.

 Державні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення держави та джерела їх фінансування. Відомча система фінансування та фінансування інвестиційних проектів. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів  за рахунок цільових позик держави.

Бюджетні кредити, порядок їх видачі і погашення. Класифікація кредитування з бюджету. Державні трансферти та їх види. Державне субсидіювання національної економіки. Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектору і ліквідації збитковості.

Галузева структура видатків бюджету на економічну діяльність. Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики, будівництва, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики, сільського та лісового господарства, на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. Операційні видатки бюджету (видатки на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи; видатки на типове і експериментальне проектування, послуги науково-дослідних організацій щодо реалізації державних багатоцільових та інших програм; оплата робіт з докорінного поліпшення земель; хімічна паспортизація земель; протиепізоотичні заходи; захист сільськогосподарських культур від градобиття, шкідників і хвороб; дослідження і прикладні  розробки в галузі сільського господарства; заходи щодо збереження природно-заповідного фонду; охорона і раціональне використання земель, водних, лісових та мінеральних ресурсів), їх призначення і структура.

Видатки бюджету на науку, методологічні основи їх фінансування.  Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень в академічних і відомчих наукових закладах та у вищих закладах освіти. Кошторисне бюджетне фінансування наукових закладів та наукових програм.

 

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення

та соціальне забезпечення

Необхідність, передумови та засади бюджетного фінансування соціального захисту громадян. Регулююча роль бюджету у системі фінансового забезпечення заходів із соціального захисту населення. Взаємозв’язок соціального захисту із державною політикою зайнятості і доходів населення.

Форми і види соціального захисту населення в Україні. Соціальне страхування, його роль у реалізації соціального захисту населення і вплив на обсяг бюджетного фінансування. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в транзитивній економіці. Державні соціальні гарантії. Програми, пільги і заходи з соціального захисту населення. Адресні субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

Склад видатків бюджету на соціальне забезпечення. Державна соціальна допомога та її види. Виплати державних пенсій і допомоги. Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів.

Соціальні бюджетні заклади (будинок-інтернат для громадян похилого  віку та інвалідів, геріатричний будинок-інтернат, пансіонат для ветеранів війни і праці, психоневрологічний інтернат, дитячий будинок-інтернат (для дітей з різними вадами фізичного або розумового розвитку), територіальний  центр соціального обслуговування  пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги вдома, притулки для неповнолітніх). Форми і методи їхнього фінансового забезпечення. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація.

Видатки бюджету на молодіжну політику.

 

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бюджету у системі фінансового забезпечення освітніх закладів. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності.

Фінансування бюджетних загальноосвітніх шкіл. Оперативно-мережеві показники діяльності школи, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і тарифікація педагогічних працівників. Штати і порядок планування фонду заробітної плати. Складання і перевірка кошторису загальноосвітньої середньої школи. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

Фінансування бюджетних дошкільних закладів: оперативно-мережеві показники, система заробітної плати, штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дошкільного закладу.

Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування і фінансування  у вищих бюджетних закладах освіти. Штати і система заробітної плати працівників вищої школи. Власні кошти державних вищих закладів освіти.

 

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

Засади бюджетного фінансування охорони здоров’я населення. Роль і місце бюджету у фінансовому забезпеченні медицини. Видатки бюджетів на охорону здоров’я населення, їх склад і структура. Бюджетні державні і комунальні заклади охорони здоров’я населення, організація їх фінансової діяльності.

Оперативно-мережеві показники бюджетних медичних установ. Штати і контингенти, система заробітної плати медичних працівників. Складання і перевірка кошторису медичних установ. Власні кошти державних і комунальних закладів охорони здоров’я населення.

Особливості організації фінансової діяльності державних і комунальних закладів охорони здоров’я населення в умовах бюджетно-страхової медицини.

 

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

                Засади бюджетного фінансування духовного та фізичного розвитку населення. Склад і структура видатків бюджетів на культуру та мистецтво: театри; художні колективи, концертні і циркові організації; кінематографія; творчі спілки; бібліотеки; музеї і виставки; заповідники; клубні заклади; інші бюджетні заклади. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-просвітницьких державних і комунальних бюджетних закладів.

                Фінансування з бюджетів архівної справи та засобів масової інформації: телебачення і радіомовлення; преса; книговидання; інші засоби масової інформації.

Засади бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту. Роль бюджету в державній підтримці олімпійського і параолімпійського руху. Склад і структура видатків бюджету на фізичну культуру та спорт, порядок їх планування і фінансування.

 

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків бюджету на оборону. Склад і структура видатків бюджету на оборону, порядок їх планування та фінансування.

Видатки бюджетів на управління, їх склад і структура, засади фінансування. Утримання бюджетних органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки бюджету на судову владу. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави. Видатки бюджетів на зовнішньополітичну, фінансову та фіскальну діяльність, іншу діяльність у сфері державного управління. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

 

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування

і погашення боргових зобов’язань

Передумови і чинники надання позик державі. Бюджетний дефіцит як основний чинник державних запозичень. Роль і місце державних запозичень в покритті дефіциту бюджету. Класифікація боргу в Україні. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг.

Визначення джерел погашення боргових зобов’язань як передумова державних запозичень. Боргові і неборгові зобов’язання держави. Зобов’язання позичальників бюджетних кредитів перед державою. Види боргових зобов’язань держави. Обслуговування боргових зобов’язань держави. Видатки Державного бюджету України на обслуговування державного боргу, його структура.

Погашення боргових зобов’язань держави. Видатки Державного бюджету України на погашення державного боргу, його структура. Політика реструктуризації і/або рефінансування державного боргу.

Боргові і неборгові зобов’язання місцевого самоврядування. Зобов’язання позичальників місцевих кредитів перед територіальною громадою міста. Обслуговування і погашення боргових зобов’язань місцевого самоврядування міст.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Бюджетна система» для студентів

 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма 6Ф01 «Фінанси та страхування»

Денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське - С, практичне - П), форми їх проведення

Макс.к-сть балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

С 1. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

2

2

2. Склад і структура бюджетної системи України

С 2. Семінар-дискусія; міні-кейс

3

3

Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

С 3. Семінар-розв’язання проблемних завдань; «мозковий штурм»

2

4

Державний бюджет України

С 4. Семінар – дискусія з елементами аналізу

2

5

Місцеві бюджети

С 5. Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

6

Міжбюджетні відносини в Україні

С 6. Семінар-дискусія, «мозковий штурм»

2

Змістовий модуль №2

7

Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку

С 7. Дискусія з елементами аналізу

2

8 і 9

Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення

С 8. Семінар-мозковий штурм

П 9. Міні-кейс

3

10 і 11

Видатки бюджетів на освіту.

Основи фінансування закладів освіти

С 10. Семінар-ділова гра.

П 11. Міні-кейс

3

12 і 13

Видатки бюджетів на охорону здоров’я.

Бюджетне фінансування медичних закладів

П 12 і 13. Семінар-робота в малих творчих групах

3

14

Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

П 14. Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

15

Видатки бюджетів на оборону та управління

С 15. Семінар-конференція

2

16

Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань

С 16. Семінар – прес-конференція

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) робіт

Частина №1

Комп’ютерний тестовий контроль

5

Частина №2

Комплексні ситуаційні задачі “Кошторис загальноосвітньої середньої школи” і “Кошторис медичної установи”

5

Усього балів за результатом виконання контрольних (модульних) робіт

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Написання міні-лекції та аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за заданою тематикою

5

2. Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

5

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

10

4. Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

         

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні)  роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

Семінарські і практичні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни "Бюджетна система" у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.

До усіх тем дисципліни "Бюджетна система" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати у письмовому вигляді як лабораторну роботу.

Підготовка до семінарських занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Семінарське заняття 1 «Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з питань:

1. Основи бюджетного устрою:

- виокремлення видів бюджетів;

- встановлення принципу побудови бюджетної системи;

- розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

- організація взаємовідносин між бюджетами.

2. Роль бюджетного права у побудові бюджетної системи.:

- характеристика бюджетного права;

- Бюджетний кодекс України;

- взаємозв’язок бюджетного циклу з бюджетним періодом і бюджетним роком.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 1 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33-39].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Бюджетна система».

2. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Семінарське заняття 2 «Склад і структура бюджетної системи України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетної системи, посилення здатності до критики та самокритики, розвиток здатності застосовувати знання на практиці.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналізу структури бюджетної системи і синтезу рекомендацій;
 • дослідницькі навики і уміння.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Дискусія з елементами аналізу питань:

1. Становлення бюджетної системи України.

2. Бюджетна система України:

- склад бюджетної системи України;

- зведені бюджети в Україні, їх склад і призначення;

- структура бюджетної системи України.

3. Реформування бюджетної системи в Україні.

Проводиться пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Практичне завдання № 1 до семінарського заняття 2 як складова 1-го етапу тренінгу: проаналізувати структуру бюджетної системи України за останні п’ять років.

За цим практичним завданням потрібно розкрити фактичну структуру бюджетної системи України в розрізі видів бюджетів за частками їхньої дохідної та видаткової частин. Так, наведений нижче приклад в таблиці 1 показує структуру бюджетної системи України за видами бюджетів в середньому, але не показує її в розрізі часток їхньої дохідної та видаткової частин.

 Таблиця 1

Структура бюджетної системи України ЗА 1992—2001 рр., %

Види бюджетів

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Зведений бюджет України

100

100

100

100

100

100

Державний бюджет України

52,4

64,9

61,3

51,8

73,5

72,7

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та обласні бюджети

14,4

10,7

20,5

17,0

12,1

8,7

Бюджети міст державного, республіканського та обласного значення

21,2

17,6

14,4

17,2

6,9

9,6

Районні бюджети

8,6

5,0

5,0

10,9

5,9

7,1

Бюджети міст районного значення

0,9

0,5

0,7

0,8

0,4

0,4

Бюджети селищ

0,9

0,5

0,4

0,7

0,3

0,4

Бюджети сіл та сільських рад

1,6

0,8

0,7

1,6

0,9

1,1

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 2 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 20-22, 24—39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах по практичному завданню № 1.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія; міні-кейс.

 

Семінарське заняття 3 «Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетної системи, посилення здатності до навчання, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетної системи;
 •  навики і уміння прийняття рішень.

план ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з питань:

1. Організація системи доходів бюджету.

2. Склад і структура доходів бюджетів в Україні:

- податкові надходження;

- неподаткові та інші доходи бюджету.

3. Організація системи видатків та кредитування бюджету:

- видатки бюджету та її класифікація;

- надання кредитів з бюджету;

- погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах,

- придбання цінних паперів.

4. Система і форми бюджетного фінансування.

5. Склад і структура затрат бюджетів в Україні.

6. Організація системи фінансування бюджету:

- класифікація фінансування;

- форми фінансування бюджету;

- вплив фінансування бюджету на економіку.

Проводиться пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 3 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2-5, 14, 22—25, 28, 29, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати мозковий штурм з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань; «мозковий штурм».

 

Семінарське заняття 4 «Державний бюджет України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ аналізу і синтезу бюджетної системи, посилення здатності до планування і управління бюджетом, розвиток взаємодії (роботи в команді).

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу Державного бюджету України;
 • посилення здатності до планування і управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Дискусія з елементами аналізу питань:

1. Сутність та призначення Державного бюджету України:

- роль в перерозподілі ВВП;

- структурна будова;

- цільові фонди держави.

2. Склад та структура дохідної і видаткової частин Державного бюджету України.

3. Стан Державного бюджету України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 4 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Практичне завдання № 2 до семінарських занять 4-11 як складова всіх етапів тренінгу: проаналізувати Державний бюджет України за останні п’ять років (склад і структура доходів і видатків, кредитування і фінансування, стан бюджету).

Це завдання має містити розділи: 1) загальна характеристика Державного бюджету України; 2) загальна характеристика складу і структури дохідної та видаткової частин Державного бюджету України; 3) детальний аналіз складу і структури дохідної частини Державного бюджету України; 4) детальний аналіз складу і структури видаткової частини Державного бюджету України; 5) аналітична оцінка фінансування Державного бюджету України; 6) аналітична оцінка кредитування Державного бюджету України; 7) аналітична оцінка державного боргу; 8) загальні висновки і рекомендації.

За цим практичним завданням потрібно розкрити в розрізі загального та спеціального фондів бюджету: склад доходів Державного бюджету України за їх видами відповідно до класифікації доходів бюджету і їх структуру (питому вагу); склад видатків Державного бюджету України за елементами витрат, функцій, головних розпорядників, програм, відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також відповідно їх структуру (питому вагу); фінансування Державного бюджету України за типами кредиторів і боргових зобов’язань; кредитування з Державного бюджету України в розрізі надання і повернення кредитів; стан Державного бюджету України (рівновага бюджету, дефіцит, профіцит) та фактори впливу на цей стан.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2, 3, 4-5, 14-18, 22—27, 29-34, 35,36, 38-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 1 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу.

 

Семінарське заняття 5 «Місцеві бюджети» (2 год.) спрямоване на навики управління інформацією з бюджетної системи, здатності пристосовуватись до нових ситуацій, працювати в міждисциплінарній команді.

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу складу і структури дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів;
 • навики управління бюджетною інформацією.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з питань:

1. Сутність і призначення місцевих бюджетів:

- склад і правовий характер;

- структурна будова;

- цільові місцеві фонди;

- поточний бюджет і бюджет розвитку.

2. Склад і структура надходжень та витрат Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

3. Обласні та районні бюджети в Україні.

4.  Характеристика бюджетів місцевого самоврядування.

5. Особливості бюджетів міста Києва як столиці України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 5 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-3, 5, 16-22, 24-27, 32-34, 38-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 2 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань.

 

Семінарське заняття 6 «Міжбюджетні відносини в Україні» (2 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо бюджетної системи, посилення здатності працювати самостійно, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • здатність до детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності пристосовуватись до нових бюджетних ситуацій.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-мозковий штурм з напрямів:

1. Міжбюджетні грошові потоки:

- мета регулювання міжбюджетних відносин;

- характер, напрями проведення та форми міжбюджетних відносин;

- вилучення коштів з бюджету;

- міжбюджетні трансферти та їх види в Україні.

2.         Бюджетне регулювання в Україні.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 6 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Проводиться оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 5, 14, 18, 24-26, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 3 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія, «мозковий штурм».

 

Семінарське заняття 7 «Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку» (2 год.) спрямоване на розвиток ініціативності та духу підприємництва в контексті бюджетної системи, здатності застосовувати знання на практиці, посилення міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • здатність до детального аналізу складу і структури видаткової частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до розв’язання проблем бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з елементами аналізу питань:

1. Роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

3. Бюджетні кредити підприємствам.

4. Державні дотації.

5. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 7 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2, 4, 5, 14, 19, 22, 24—27, 29-34, 36-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 4 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 7 дисципліни.

Вид заняття: дискусія з елементами аналізу.

 

Семінарське та практичне заняття 8 і 9 «Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення» (4 год.) спрямовані на розв’язання проблем з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток етичних зобов’язань.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки фінансування і кредитування Державного бюджету України;
 • посилення здатності до розв’язання проблем бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-міні-кейс з питань:

1. Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення.

2. Склад і характеристика видатків бюджетів на соціальний захист населення:

- державні соціальні гарантії;

- програми, пільги і заходи з соціального захисту населення;

- адресні субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

3. Склад і характеристика видатків на соціальне забезпечення.

4. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ. Рішення окремих задач з фінансування соціального захисту населення.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-14, 16—19, 22—27, 30-34, 38, 39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 5 і 6 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

6. Провести розв’язок типових задач.

7. Підготовча робота до проведення ділової гри «Кошторис середньої загальноосвітньої школи» (визначення міні-груп, розподіл завдань між ними).

8. Провести суцільний контроль за темою 8 дисципліни.

Вид заняття: семінар-мозковий штурм, міні-кейс.

 

Семінарське та практичне заняття 10 і 11 «Видатки бюджетів на освіту. Основи фінансування закладів освіти» (4 год.) спрямоване на базові загальні знання з ролі бюджетної системи, лідерські якості, розвиток взаємодії (роботи в команді).

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки боргу Державного бюджету України;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-ділова гра з питань:

1. Розрахунок оперативно-мережевих показників загальноосвітньої школи.

2. Складання тарифікаційного списку загальноосвітньої школи.

3. Складання кошторису загальноосвітньої школи

4. Особливості кошторисного фінансування дошкільних закладів.

5. Бюджетне фінансування вищих закладів освіти.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 9 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на освіту.

Ділова гра «Кошторис середньої загальноосвітньої школи».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 7 і 8 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

6. Провести розв’язок типових задач.

7. Підготовча робота до проведення рольової гри «Кошторис медичної установи» (визначення міні-груп, розподіл завдань між ними).

8. Провести суцільний контроль за темою 9 дисципліни.

Вид заняття: ділова гра, міні-кейс.

 

Семінарське та практичне заняття 12 і 13 «Видатки бюджетів на охорону здоров'я. Бюджетне фінансування медичних закладів» (4 год.) спрямоване на здатність до організації і планування, планування і управління проектами, працювати в міжнародному середовищі.

Фахові компетентності:

 • здатність до організації і планування Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-робота в малих творчих групах з питань:

1. Бюджетне фінансування лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.

2. Бюджетне фінансування амбулаторно-профілактичних закладів охорони здоров'я. 3.Бюджетне фінансування санітарно-профілактичних закладів охорони здоров'я.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності медичних закладів.

5. Складання тарифікаційного списку медичного закладу.

6. Складання кошторису медичного закладу.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 10 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на охорону здоров'я.

Частина  № 1 — комп’ютерний тестовий контроль.

Комплексна ситуаційна задача «Кошторис медичної установи».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 4. Провести роботу в малих творчих групах за проблемними (дискусійними) питаннями.

5. Провести розв’язок типових задач.

6. Провести суцільний контроль за темою 10 дисципліни.

Вид заняття: робота в малих творчих групах.

 

Практичне заняття 14 «Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток» (2 год.) спрямоване на прийняття рішень з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток здатності працювати в міждисциплінарній команді.

Фахові компетентності:

 • здатність до бюджетного аналізу й синтезу;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з напрямів:

1. Бюджетне фінансування закладів культури та мистецтва.

3. Бюджетне фінансування розвитку засобів масової інформації.

3. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності закладів культури та мистецтва.

5. Складання кошторису культурно-просвітницького закладу.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 11 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на культуру.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [6, 14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 4. Провести розв’язок типових задач.

5. Провести суцільний контроль за темою 11 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань.

 

Семінарське заняття 15 «Видатки бюджетів на оборону та управління» (2 год.) спрямоване на здатність до аналізу і синтезу видатків бюджетної системи, посилення турботи про якість, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • здатність до комплексного аналізу видатків Державного бюджету України;
 • посилення здатності до прогнозування видатків бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-конференція з питань:

1. Воєнна доктрина держави і військові витрати.

2. Планування і фінансування видатків на оборону.

3. Склад видатків на управління.

4. Особливості планування і фінансування витрат органів державної влади й управління.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 12 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 4, 5, 14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 4. Провести суцільний контроль за темою 12 дисципліни.

Вид заняття: семінар-конференція.

 

Семінарське заняття 16 «Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань» (2 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, посилення здатності породжувати нові ідеї (креативність), здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • здатність до системного аналізу боргових зобов’язань Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до креативного управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-прес-конференція з питань:

1. Передумови і чинники надання запозичень державі.

2. Класифікація і структура боргу України.

3. Боргові і неборгові зобов’язання. Зобов’язання позичальників бюджетних кредитів перед державою.

4. Обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Проводиться пілотне опитування 3 за темами 7-13 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 13 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 5, 23-27, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 4. Провести пілотне опитування 3 за темами 7-13 дисципліни.

Вид заняття: семінар-прес-конференція.

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 6Ф01 «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Поточний контроль результатів навчання студентів з дисципліни “Бюджетна система” проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

І частина

ІІ частина

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 50 БАЛІВ

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

 При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-3 бали

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 бали

3.

змістовні доповнення

0-2 бали

4.

пілотне опитування

0-2 бал

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Шкала оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційована відповідно до рівня знань студентів, наведена нижче.

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (заняття), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

5

5

4

3

0

30

30

24

12

0

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкова) «Бюджетна система» для студентів

 спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма 6Ф01 «Фінанси та страхування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Номер

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді (виступи) на контактних заняттях

1.

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

2.

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

Міні-семінар – дискусія

2

3.

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

Тема 4. Державний бюджет України

Тема 5. Місцеві бюджети

(самостійне опрацювання)

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

2

Міні-лекція (конспект)

1

4.

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

(самостійне опрацювання)

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань

2

Міні-лекція (конспект)

2

5.

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення

Міні-семінар – кейс

2

6.

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

Міні-семінар – ділова гра

2

7.

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

Міні-семінар – робота в малих творчих групах

2

8.

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління. (самостійне опрацювання)

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань (самостійне опрацювання)

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

2

Міні-лекція (конспект)

1

Усього балів за роботу на аудиторних заняттях

20

За виконання контрольних (модульних) робіт

 

9.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (оперативний письмовий контроль за темами 4-6)

Поточний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашня індивідуальна контрольна робота у письмовій або електронній формі відповідно до вимог підрозділу 5.7 цих матеріалів

письмова або електронна

За два тижні після закінчення установчої сесії

на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист контрольної роботи і обговорення її результатів за графіком «Дня заочника»

10

Комп’ютерний тестовий контроль за дистанційним курсом «Бюджетна система»

електронна

Не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії

Викладачем в онлайн-режимі

10

За результатом виконання і захисту студентом індивідуальних робіт за вибором

(студент обирає не більше одного завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією

3. Підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

РАЗОМ БАЛІВ:

50

                 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

Адреса, телефон та режим роботи кафедри фінансів

3-й корпус, аудиторія 055, тел. 456-36-35,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

 

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни "Бюджетна система" у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.

До усіх тем дисципліни "Бюджетна система" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати у письмовому або електронному вигляді.

Підготовка до контактних занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Заняття 1 «Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи» спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда з питань:

1. Основи бюджетного устрою:

- виокремлення видів бюджетів;

- встановлення принципу побудови бюджетної системи;

- розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

- організація взаємовідносин між бюджетами.

2. Роль бюджетного права у побудові бюджетної системи.:

- характеристика бюджетного права;

- Бюджетний кодекс України;

- взаємозв’язок бюджетного циклу з бюджетним періодом і бюджетним роком.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 1 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33-39].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Бюджетна система».

2. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 2 «Склад і структура бюджетної системи України» спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетної системи, посилення здатності до критики та самокритики, розвиток здатності застосовувати знання на практиці.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналізу структури бюджетної системи і синтезу рекомендацій;
 • дослідницькі навики і уміння.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу питань:

1. Становлення бюджетної системи України.

2. Бюджетна система України:

- склад бюджетної системи України;

- зведені бюджети в Україні, їх склад і призначення;

- структура бюджетної системи України.

3. Реформування бюджетної системи в Україні.

Проводиться пілотне опитування 1 за темами 1 і 2.

Практичне завдання до заняття 2: проаналізувати структуру бюджетної системи України за останні п’ять років.

За цим практичним завданням потрібно розкрити фактичну структуру бюджетної системи України в розрізі видів бюджетів за частками їхньої дохідної та видаткової частин. Так, наведений нижче приклад в таблиці 1 показує структуру бюджетної системи України за видами бюджетів в середньому, але не показує її в розрізі часток їхньої дохідної та видаткової частин.

 Таблиця 1

Структура бюджетної системи України ЗА 1992—2001 рр., %

Види бюджетів

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Зведений бюджет України

100

100

100

100

100

100

Державний бюджет України

52,4

64,9

61,3

51,8

73,5

72,7

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та обласні бюджети

14,4

10,7

20,5

17,0

12,1

8,7

Бюджети міст державного, республіканського та обласного значення

21,2

17,6

14,4

17,2

6,9

9,6

Районні бюджети

8,6

5,0

5,0

10,9

5,9

7,1

Бюджети міст районного значення

0,9

0,5

0,7

0,8

0,4

0,4

Бюджети селищ

0,9

0,5

0,4

0,7

0,3

0,4

Бюджети сіл та сільських рад

1,6

0,8

0,7

1,6

0,9

1,1

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 2 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 20-22, 24—39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінардискусія; робота в малих творчих групах; міні-кейс.

 

Заняття 3 «Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України», «Державний бюджет України» і «Місцеві бюджети» спрямоване на засвоєння основ аналізу і синтезу бюджетної системи, посилення здатності до планування і управління бюджетом, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетної системи;
 • здатність до загального аналізу Державного бюджету України;
 • посилення здатності до планування і управління бюджетом.

план ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань та дискусія з питань:

1. Організація системи доходів бюджету.

2. Склад і структура доходів бюджетів в Україні:

- податкові надходження;

- неподаткові та інші доходи бюджету.

3. Організація системи видатків та кредитування бюджету:

- видатки бюджету та її класифікація;

- надання кредитів з бюджету;

- погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах,

- придбання цінних паперів.

4. Система і форми бюджетного фінансування.

5. Склад і структура затрат бюджетів в Україні.

6. Організація системи фінансування бюджету:

- класифікація фінансування;

- форми фінансування бюджету;

- вплив фінансування бюджету на економіку.

7. Сутність та призначення Державного бюджету України:

- роль в перерозподілі ВВП;

- структурна будова;

- цільові фонди держави.

8. Склад та структура дохідної і видаткової частин Державного бюджету України.

9. Стан Державного бюджету України.

10. Сутність і призначення місцевих бюджетів:

- склад і правовий характер;

- структурна будова;

- цільові місцеві фонди;

- поточний бюджет і бюджет розвитку.

11. Склад і структура надходжень та витрат Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

12. Обласні та районні бюджети в Україні.

13.  Характеристика бюджетів місцевого самоврядування.

14. Особливості бюджетів міста Києва як столиці України.

Проводиться пілотне опитування 2 за темою 3.

Вирішити практичні і тестові завдання до тем 3-5 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 14-18, 22-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять тем.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до тем.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення тем.

4. Провести пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

5. Провести суцільний контроль з тем 4 і 5 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінаррозв’язання проблемних завдань; міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, «мозковий штурм».

 

Заняття 4 «Міжбюджетні відносини в Україні» і «Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку» спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо бюджетної системи, посилення здатності працювати самостійно, розвиток ініціативності та духу підприємництва в контексті бюджетної системи, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу складу і структури дохідної та видаткової частин Державного бюджету України;
 • навики управління бюджетною інформацією.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань з питань:

1. Міжбюджетні грошові потоки:

- мета регулювання міжбюджетних відносин;

- характер, напрями проведення та форми міжбюджетних відносин;

- вилучення коштів з бюджету;

- міжбюджетні трансферти та їх види в Україні.

2. Бюджетне регулювання в Україні.

3. Роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

4. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

5. Бюджетні кредити підприємствам.

6. Державні дотації.

7. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

Вирішити практичні і тестові завдання до тем 6 і 7 запропоновані в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Проводиться оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 5, 14, 18, 24-26, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять тем.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до тем.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення тем.

4. Провести оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

 

Заняття 5 «Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення» спрямовані на розв’язання проблем з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток етичних зобов’язань.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки видатків Державного бюджету України на соціальний захист населення;
 • посилення здатності до розв’язання проблем бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – кейс з питань:

1. Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення.

2. Склад і характеристика видатків бюджетів на соціальний захист населення:

- державні соціальні гарантії;

- програми, пільги і заходи з соціального захисту населення;

- адресні субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

3. Склад і характеристика видатків на соціальне забезпечення.

4. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ. Рішення окремих задач з фінансування соціального захисту населення.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-14, 16—19, 22—27, 30-34, 38, 39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести розв’язок типових задач.

5. Підготовча робота до проведення ділової гри «Кошторис середньої загальноосвітньої школи» (визначення міні-груп, розподіл завдань між ними).

6. Провести суцільний контроль за темою 8 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – кейс.

 

Заняття 6 «Видатки бюджетів на освіту. Основи фінансування закладів освіти» спрямовані на базові загальні знання з ролі бюджетної системи, лідерські якості, розвиток взаємодії (роботи в команді).

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки видатків Державного бюджету України;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – ділова гра з питань:

1. Розрахунок оперативно-мережевих показників загальноосвітньої школи.

2. Складання тарифікаційного списку загальноосвітньої школи.

3. Складання кошторису загальноосвітньої школи

4. Особливості кошторисного фінансування дошкільних закладів.

5. Бюджетне фінансування вищих закладів освіти.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 9 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на освіту.

Ділова гра «Кошторис середньої загальноосвітньої школи».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести ділову гру.

5. Провести розв’язок типових задач.

6. Провести суцільний контроль за темою 9 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – ділова гра, робота в малих творчих групах.

 

Заняття 7 «Видатки бюджетів на охорону здоров'я. Бюджетне фінансування медичних закладів» спрямовані на здатність до організації і планування, планування і управління проектами, працювати в міжнародному середовищі.

Фахові компетентності:

 • здатність до організації і планування Державного бюджету України;
 • посилення здатності до управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – робота в малих творчих групах з питань:

1. Бюджетне фінансування лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.

2. Бюджетне фінансування амбулаторно-профілактичних закладів охорони здоров'я. 3.Бюджетне фінансування санітарно-профілактичних закладів охорони здоров'я.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності медичних закладів.

5. Складання тарифікаційного списку медичного закладу.

6. Складання кошторису медичного закладу.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 10 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на охорону здоров'я.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести розв’язок типових задач.

5. Провести суцільний контроль за темою 10 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – робота в малих творчих групах, міні-кейс.

 

Заняття 8 «Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток», «Видатки бюджетів на оборону та управління» і «Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань» спрямоване на прийняття рішень з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток здатності працювати в міждисциплінарній команді.

Фахові компетентності:

 • здатність до бюджетного аналізу й синтезу;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань з напрямів:

1. Бюджетне фінансування закладів культури та мистецтва.

3. Бюджетне фінансування розвитку засобів масової інформації.

3. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності закладів культури та мистецтва.

5. Воєнна доктрина держави і військові витрати.

6. Планування і фінансування видатків на оборону.

7. Склад видатків на управління.

8. Особливості планування і фінансування витрат органів державної влади й управління.

9. Передумови і чинники надання запозичень державі.

10. Класифікація і структура боргу України.

11. Боргові і неборгові зобов’язання. Зобов’язання позичальників бюджетних кредитів перед державою.

12. Обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Проводиться пілотне опитування 3 за темами 7-13 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до тем 11-13 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Рішення окремих задач з планування видатків на культуру.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-6, 14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять тем.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до тем.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення тем.

4. Провести розв’язок типових задач.

5. Провести суцільний контроль з тем 11-13 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

 

 

3.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 6Ф01 «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 50, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 45 балів, ü вибіркові завдання – максимум 5 балів.

Об’єктами поточного контролю результатів навчання студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання і захисту контрольної роботи (письмової домашньої роботи);

— проведення комп’ютерного тестового контролю;

— виконання і захисту одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем результатів систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі результатів активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання результатів активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Шкала оцінювання за певний вид робіт на контактному занятті, диференційована відповідно до рівня знань студентів, наведена нижче.

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (заняття), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

5

5

4

3

0

30

30

24

12

0

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) «Бюджетна система»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма 6Ф01 «Фінанси та страхування»

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий
термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Тема 1. «Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи»

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Тема 2. «Склад і структура бюджетної системи України»

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

6

Тема 3. «Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України»

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Тема 4. «Державний бюджет України»

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

6

Тема 5. «Місцеві бюджети»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

7

Тема 6. «Міжбюджетні відносини в Україні»

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Тема 7. «Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку»

обговорення певної проблеми. Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим
(синхронно)
чат

6

Тема 8. «Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення»

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

7

Тема 9. «Видатки бюджетів на освіту»

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

6

Тема 10. «Видатки бюджетів на охорону здоров'я»

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Тема 11. «Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток»

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

6

Тема 12. «Видатки бюджетів на оборону та управління»

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Тема 13. «Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань»

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

6

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією

5

 1. Підготовка власних досліджень як тез конференцій або статей

5

 1. Підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

5

 1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією за тематикою міні-лекцій

5

 1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри за погодження з викладачем

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

за графіком екзаменаційної сесії

письмова в аудиторії університету

50

РАЗОМ БАЛІВ

100

                 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

4.2. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

До усіх тем дисципліни "Бюджетна система" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати дистанційно.

            Підготовка до занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Заняття 1 «Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетного устрою;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з питань:

1. Основи бюджетного устрою:

- виокремлення видів бюджетів;

- встановлення принципу побудови бюджетної системи;

- розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи;

- організація взаємовідносин між бюджетами.

2. Роль бюджетного права у побудові бюджетної системи.:

- характеристика бюджетного права;

- Бюджетний кодекс України;

- взаємозв’язок бюджетного циклу з бюджетним періодом і бюджетним роком.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 1 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33-39].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Бюджетна система».

2. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 2 «Склад і структура бюджетної системи України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетної системи, посилення здатності до критики та самокритики, розвиток здатності застосовувати знання на практиці.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналізу структури бюджетної системи і синтезу рекомендацій;
 • дослідницькі навики і уміння.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Дискусія з елементами аналізу питань:

1. Становлення бюджетної системи України.

2. Бюджетна система України:

- склад бюджетної системи України;

- зведені бюджети в Україні, їх склад і призначення;

- структура бюджетної системи України.

3. Реформування бюджетної системи в Україні.

Практичне дистанційне завдання № 1 до семінарського заняття 2 як складова 1-го етапу тренінгу: проаналізувати структуру бюджетної системи України за останні п’ять років.

За цим практичним завданням потрібно розкрити фактичну структуру бюджетної системи України в розрізі видів бюджетів за частками їхньої дохідної та видаткової частин. Так, наведений нижче приклад в таблиці 1 показує структуру бюджетної системи України за видами бюджетів в середньому, але не показує її в розрізі часток їх дохідної та видаткової частин.

 Таблиця 1

Структура бюджетної системи України ЗА 1992—2001 рр., %

Види бюджетів

1992

1994

1996

1998

2000

2001

Зведений бюджет України

100

100

100

100

100

100

Державний бюджет України

52,4

64,9

61,3

51,8

73,5

72,7

Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим та обласні бюджети

14,4

10,7

20,5

17,0

12,1

8,7

Бюджети міст державного, республіканського та обласного значення

21,2

17,6

14,4

17,2

6,9

9,6

Районні бюджети

8,6

5,0

5,0

10,9

5,9

7,1

Бюджети міст районного значення

0,9

0,5

0,7

0,8

0,4

0,4

Бюджети селищ

0,9

0,5

0,4

0,7

0,3

0,4

Бюджети сіл та сільських рад

1,6

0,8

0,7

1,6

0,9

1,1

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 2 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-5, 20-22, 24—39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах по практичному завданню № 1.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 2 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія; міні-кейс.

 

Заняття 3 «Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ базових знань з бюджетної системи, посилення здатності до навчання, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з бюджетної системи;
 •  навики і уміння прийняття рішень.

план ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з питань:

1. Організація системи доходів бюджету.

2. Склад і структура доходів бюджетів в Україні:

- податкові надходження;

- неподаткові та інші доходи бюджету.

3. Організація системи видатків та кредитування бюджету:

- видатки бюджету та її класифікація;

- надання кредитів з бюджету;

- погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах,

- придбання цінних паперів.

4. Система і форми бюджетного фінансування.

5. Склад і структура затрат бюджетів в Україні.

6. Організація системи фінансування бюджету:

- класифікація фінансування;

- форми фінансування бюджету;

- вплив фінансування бюджету на економіку.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 3 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система» у КНЕУ.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2-5, 14, 22—25, 28, 29, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

3. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань; «мозковий штурм».

 

Заняття 4 «Державний бюджет України» (2 год.) спрямоване на засвоєння основ аналізу і синтезу бюджетної системи, посилення здатності до планування і управління бюджетом, розвиток взаємодії (роботи в команді).

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу Державного бюджету України;
 • посилення здатності до планування і управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Дискусія з елементами аналізу питань:

1. Сутність та призначення Державного бюджету України:

- роль в перерозподілі ВВП;

- структурна будова;

- цільові фонди держави.

2. Склад та структура дохідної і видаткової частин Державного бюджету України.

3. Стан Державного бюджету України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 4 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Практичне дистанційне завдання № 2 до семінарських занять 4-11 як складова всіх етапів тренінгу: проаналізувати Державний бюджет України за останні п’ять років (склад і структура доходів і видатків, кредитування і фінансування, стан бюджету).

Це завдання має містити розділи: 1) загальна характеристика Державного бюджету України; 2) загальна характеристика складу і структури дохідної та видаткової частин Державного бюджету України; 3) детальний аналіз складу і структури дохідної частини Державного бюджету України; 4) детальний аналіз складу і структури видаткової частини Державного бюджету України; 5) аналітична оцінка фінансування Державного бюджету України; 6) аналітична оцінка кредитування Державного бюджету України; 7) аналітична оцінка державного боргу; 8) загальні висновки і рекомендації.

За цим практичним завданням потрібно розкрити в розрізі загального та спеціального фондів бюджету: склад доходів Державного бюджету України за їх видами відповідно до класифікації доходів бюджету і їх структуру (питому вагу); склад видатків Державного бюджету України за елементами витрат, функцій, головних розпорядників, програм, відповідно до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету, відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також відповідно їх структуру (питому вагу); фінансування Державного бюджету України за типами кредиторів і боргових зобов’язань; кредитування з Державного бюджету України в розрізі надання і повернення кредитів; стан Державного бюджету України (рівновага бюджету, дефіцит, профіцит) та фактори впливу на цей стан.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2, 3, 4-5, 14-18, 22—27, 29-34, 35,36, 38-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 1 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу.

 

Заняття 5 «Місцеві бюджети» (2 год.) спрямоване на навики управління інформацією з бюджетної системи, здатності пристосовуватись до нових ситуацій, працювати в міждисциплінарній команді.

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу складу і структури дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів;
 • навики управління бюджетною інформацією.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з питань:

1. Сутність і призначення місцевих бюджетів:

- склад і правовий характер;

- структурна будова;

- цільові місцеві фонди;

- поточний бюджет і бюджет розвитку.

2. Склад і структура надходжень та витрат Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

3. Обласні та районні бюджети в Україні.

4.  Характеристика бюджетів місцевого самоврядування.

5. Особливості бюджетів міста Києва як столиці України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 5 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-3, 5, 16-22, 24-27, 32-34, 38-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 2 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань.

 

Заняття 6 «Міжбюджетні відносини в Україні» (2 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо бюджетної системи, посилення здатності працювати самостійно, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • здатність до детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності пристосовуватись до нових бюджетних ситуацій.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-мозковий штурм з напрямів:

1. Міжбюджетні грошові потоки:

- мета регулювання міжбюджетних відносин;

- характер, напрями проведення та форми міжбюджетних відносин;

- вилучення коштів з бюджету;

- міжбюджетні трансферти та їх види в Україні.

2.         Бюджетне регулювання в Україні.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 6 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 5, 14, 18, 24-26, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 3 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 6 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія, «мозковий штурм».

 

Заняття 7 «Видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку» (2 год.) спрямоване на розвиток ініціативності та духу підприємництва в контексті бюджетної системи, здатності застосовувати знання на практиці, посилення міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • здатність до детального аналізу складу і структури видаткової частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до розв’язання проблем бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з елементами аналізу питань:

1. Роль бюджету у забезпеченні економічного розвитку країни.

2. Бюджетні інвестиції у розвиток економіки.

3. Бюджетні кредити підприємствам.

4. Державні дотації.

5. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 7 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [2, 4, 5, 14, 19, 22, 24—27, 29-34, 36-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаного студентами розділу 4 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 7 дисципліни.

Вид заняття: дискусія з елементами аналізу.

 

Заняття 8 «Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальне забезпечення» (2 год.) спрямоване на розв’язання проблем з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток етичних зобов’язань.

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки фінансування і кредитування Державного бюджету України;
 • посилення здатності до розв’язання проблем бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-міні-кейс з питань:

1. Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення.

2. Склад і характеристика видатків бюджетів на соціальний захист населення:

- державні соціальні гарантії;

- програми, пільги і заходи з соціального захисту населення;

- адресні субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

3. Склад і характеристика видатків на соціальне забезпечення.

4. Бюджетне фінансування соціальних закладів, його організація.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система». Рішення окремих задач з фінансування соціального захисту населення.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-14, 16—19, 22—27, 30-34, 38, 39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 5 і 6 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести дистанційно розв’язок типових задач.

6. Підготовча робота до проведення ділової гри «Кошторис середньої загальноосвітньої школи» (визначення міні-груп, розподіл завдань між ними).

7. Провести суцільний контроль за темою 8 дисципліни.

Вид заняття: семінар-мозковий штурм, міні-кейс.

 

Заняття 9 і 10 «Видатки бюджетів на освіту. Основи фінансування закладів освіти» (4 год.) спрямовані на базові загальні знання з ролі бюджетної системи, лідерські якості, розвиток взаємодії (роботи в команді).

Фахові компетентності:

 • здатність до аналітичної оцінки боргу Державного бюджету України;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-ділова гра з питань:

1. Розрахунок оперативно-мережевих показників загальноосвітньої школи.

2. Складання тарифікаційного списку загальноосвітньої школи.

3. Складання кошторису загальноосвітньої школи

4. Особливості кошторисного фінансування дошкільних закладів.

5. Бюджетне фінансування вищих закладів освіти.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 9 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Рішення окремих задач з планування видатків на освіту.

Ділова гра «Кошторис середньої загальноосвітньої школи».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 7 і 8 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

4. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести дистанційно розв’язок типових задач.

6. Підготовча робота до проведення рольової гри «Кошторис медичної установи» (визначення міні-груп, розподіл завдань між ними).

7. Провести суцільний контроль за темою 9 дисципліни.

Вид заняття: ділова гра, міні-кейс.

 

Заняття 11 «Видатки бюджетів на охорону здоров'я. Бюджетне фінансування медичних закладів» 2 год.) спрямоване на здатність до організації і планування, планування і управління проектами, працювати в міжнародному середовищі.

Фахові компетентності:

 • здатність до організації і планування Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-робота в малих творчих групах з питань:

1. Бюджетне фінансування лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я.

2. Бюджетне фінансування амбулаторно-профілактичних закладів охорони здоров'я. 3.Бюджетне фінансування санітарно-профілактичних закладів охорони здоров'я.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності медичних закладів.

5. Складання тарифікаційного списку медичного закладу.

6. Складання кошторису медичного закладу.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 10 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Рішення окремих задач з планування видатків на охорону здоров'я.

Комплексна ситуаційна задача «Кошторис медичної установи».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

3. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести дистанційно розв’язок типових задач.

5. Провести суцільний контроль за темою 10 дисципліни.

Вид заняття: робота в малих творчих групах.

 

Заняття 12 «Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток» (2 год.) спрямоване на прийняття рішень з бюджетної системи, розуміння культури та звичаїв інших країн, розвиток здатності працювати в міждисциплінарній команді.

Фахові компетентності:

 • здатність до бюджетного аналізу й синтезу;
 • посилення здатності до прийняття рішень з бюджетної системи.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розв’язання проблемних завдань з напрямів:

1. Бюджетне фінансування закладів культури та мистецтва.

3. Бюджетне фінансування розвитку засобів масової інформації.

3. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

4. Оперативно-мережеві показники діяльності закладів культури та мистецтва.

5. Складання кошторису культурно-просвітницького закладу.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 11 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Рішення окремих задач з планування видатків на культуру.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [6, 14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

3. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести дистанційно розв’язок типових задач.

5. Провести суцільний контроль за темою 11 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розв’язання проблемних завдань.

 

Заняття 13 «Видатки бюджетів на оборону та управління» (2 год.) спрямоване на здатність до аналізу і синтезу видатків бюджетної системи, посилення турботи про якість, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • здатність до комплексного аналізу видатків Державного бюджету України;
 • посилення здатності до прогнозування видатків бюджету.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-конференція з питань:

1. Воєнна доктрина держави і військові витрати.

2. Планування і фінансування видатків на оборону.

3. Склад видатків на управління.

4. Особливості планування і фінансування витрат органів державної влади й управління.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 12 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 4, 5, 14, 19, 23—27, 30-32, 37-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

3. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 12 дисципліни.

Вид заняття: семінар-конференція.

 

Заняття 14 «Затрати бюджетів на обслуговування і погашення боргових зобов’язань» спрямована на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, посилення здатності породжувати нові ідеї (креативність), здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • здатність до системного аналізу боргових зобов’язань Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 • посилення здатності до креативного управління бюджетом.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-прес-конференція з питань:

1. Передумови і чинники надання запозичень державі.

2. Класифікація і структура боргу України.

3. Боргові і неборгові зобов’язання. Зобов’язання позичальників бюджетних кредитів перед державою.

4. Обслуговування і погашення боргових зобов’язань.

Проводиться пілотне опитування 3 за темами 7-13 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 13 запропоновані в дистанційному навчанні та навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система».

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 2, 3, 5, 23-27, 30-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести дистанційне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання завдань до теми.

3. Розглянути окремі питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

Вид заняття: семінар-прес-конференція.

 

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 6Ф01 «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 50, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 40 балів, ü вибіркові завдання – максимум 10 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— активну роботу в дистанційному режимі на форумах, в чатах тощо;

— виконання домашніх індивідуальних завдань;

— виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань);

— виконання двох індивідуальних завдань на вибір студента.

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань дистанційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на дистанційних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на дистанційні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на дистанційних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного дистанційного контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

дистанційне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Специфіка  роботи  системи  управління  дистанційним  навчанням Moodle передбачає можливість поетапного вивчення тем з науки (дисципліни), тому  поточне  оцінювання  студентів  дистанційної  форми  навчання  включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі (або за тему чи теми з курсу). Конкретна кількість балів за кожне відпрацьоване заняття (або за тему чи теми з курсу) визначається викладачем у карті СРС.

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість,  яка  зберігається  в  Інституті  дистанційних  технологій  навчання  в установленому порядку.

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

            Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
 • підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення;
 • виконання індивідуальних навчальних завдань: написання реферату, контрольних робіт, тестів, окремих і комплексних ситуаційних задач тощо.

5.1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

5.1.2. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

5.1.3. Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОЛОКВІУМІВ:

Тема 1. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

1. Бюджетна модель громадянського суспільства.

2. Альтернативні принципи побудови бюджетної системи.

3. Організація бюджетного регулювання.

4. Місцеві бюджети: види, склад та структура доходів і видатків.

5. Бюджетні системи зарубіжних країн (США, Великобританія, Японія, Німеччина, Франція та ін.).

Тема 2. Система доходів бюджету

1. Неподаткові доходи бюджету держави.

2. Доходи бюджету держави від операцій з капіталом.

3. Доходи державних цільових фондів, що входять до складу бюджету держави.

4. Доходи бюджету держави в частині офіційних трансфертів.

Тема 3. Система видатків і кредитування бюджету

1. Роль затрат бюджету у відтворенні виробництва.

2. Економічна структура видатків бюджету держави.

3. Форми і методи бюджетного фінансування.

Тема 4. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

1. Напрями та форми бюджетного фінансування національної економіки.

2. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки.

3. Фінансування фундаментальних і прикладних досліджень національної дисципліни.

Тема 5. Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальну сферу

1. Форми і види соціального захисту населення.

2. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери.

3. Видатки бюджетів на освіту, їх склад і структура.

4. Видатки бюджетів на охорону здоров’я, їх склад і структура.

5. Видатки бюджетів на культуру, мистецтво і засоби масової інформації.

6. Бюджетне фінансування фізичної культури і спорту.

Тема 6. Видатки бюджетів на національну оборону та управління

1. Фінансування видатків бюджету на національну оборону.

2. Видатки бюджету на державне управління.

3. Фінансування міжнародної діяльності держави.

4. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

Тема 7. Затрати бюджету на погашення та обслуговування боргових зобов’язань

    1. Фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання і/або кредитора.

2. Державні цінні папери на фінансовому ринку.

    3. Затрати бюджету на обслуговування державного боргу.

Формами контролю є: презентація на семінарі, обговорення в аудиторії, відповіді на питання, пілотне опитування, змістовні доповнення при обговоренні питань, конструктивна участь у мозковому штурмі.

5.1.4. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна фор-ма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка і презентація міні-лекції

+

ІІ

Підготовка і презентація експертної оцінки

+

+

ІІІ

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань

+

+

ІV

Написання і представлення реферату

+

V

Виступ на студентському науковому семінарі з бюджетних питань

+

+

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

VІІ

Виконання і захист контрольної (письмової домашньої) роботи

+

VІІІ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

ІХ

Виконання комплексної ситуаційної задачі «Кошторис середньої загальноосвітньої школи»

+

Х

Виконання комплексної ситуаційної задачі «Кошторис медичної установи»

+

 

Виступ на студентському науковому семінарі з бюджетних питань

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі проведення наукового семінару з бюджетних питань . Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

            Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає бюджетну проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

 

5.1.5. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки, огляду наукових публікацій з бюджетних питань

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ МІНІ-ЛЕКЦІЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ (КРИТИЧНИЙ) ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З БЮДЖЕТНИХ ПИТАНЬ

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

 1. Сутність бюджетного устрою та його засади в дослідженнях різних вчених.
 2. Бюджетний устрій України та кількох іноземних країн: порівняльна характеристика.
 3. Погляди представників вітчизняної і зарубіжної фінансової дисципліни на бюджет як категорію та його функції.
 4. Альтернативні принципи побудови бюджетної системи.
 5. Проблеми бюджетної централізації ВВП в Україні.
 6. Моделі фіскального федералізму і можливості їх застосування в Україні.
 7. Фіскальний федералізм, його ознаки, переваги і недоліки. Вплив бюджетного федералізму на зобов`язання держави (державних та місцевих органів влади) перед громадянами.
 8. Фіскальний федералізм, бюджетне регулювання і фінансове вирівнювання, їхні взаємозв’язки.
 9. Концепт бюджетного права, його роль та значення.
 10.  Перспективи та доцільність розширення автономності місцевих бюджетів в Україні.

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

 1. Поняття, склад і структура бюджетної системи у дослідженнях різних вчених.
 2. Бюджетні реформи в країнах з ринковою економікою.
 3. Шляхи проведення бюджетної реформи в Україні.
 4. Структура бюджетної системи України за доходами, порівняння із світовою практикою і тенденціями.
 5. Структура бюджетної системи України за видатками, можливі напрями оптимізації.
 6. Критичний огляд бюджетного устрою і бюджетної системи України та  його обґрунтування.
 7. Бюджетний механізм та його складові елементи.

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

 1. Політика державних доходів в Україні, її вплив на економічне зростання та інфляційні процеси.
 2. Дискусійні питання неподаткових надходжень бюджету та їхнє значення.
 3. Політика бюджетних доходів в Україні, порівняння із світовою практикою та тенденціями. Роль податкових надходжень у доходах бюджету.
 4. Розвиток дохідної бази бюджетів в Україні. Організація мобілізації доходів до бюджету.
 5. Дискусійні питання щодо видатків та затрат бюджету.
 6. Політика бюджетних видатків в Україні (із врахуванням цільових фондів), порівняння із світовою практикою та тенденціями.
 7. Бюджет як механізм соціального вирівнювання.
 8. Принципи організації системи доходів і видатків бюджету.
 9. Фіскальний дефіцит в Україні, його вплив на економічне зростання та інфляційні процеси.
 10. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.
 11.  Організація системи фінансування бюджету.

Тема 4. Державний бюджет України

 1. Проблеми співвідношення прямого і непрямого оподаткування в структурі доходів Державного бюджету України.
 2. Структурна будова дохідної частини Державного бюджету України з цільовими фондами у його складі, порівняння із світовою практикою і тенденціями.
 3. Структурна будова видаткової частини Державного бюджету України з цільовими фондами у його складі, порівняння із світовою практикою і тенденціями.
 4.  Практика розмежування податкових доходів між Державним та місцевими бюджетами України, причини та доцільність.
 5. Об’єктивна соціально-економічна необхідність існування бюджету держави і суб’єктивні мотиви перерозподілу ресурсів, як основа для розмежування повноважень між ланками бюджетної системи.
 6. Взаємозв’язок дефіциту Державного бюджету України і фінансової стабільності.
 7. Вплив транснаціональних корпорацій на бюджет держави.
 8. Фінансування дефіциту Державного бюджету України, його причини і джерела покриття, наслідки.

Тема 5. Місцеві бюджети

 1. Зарубіжний досвід щодо організації місцевих бюджетів.
 2. Структура доходів і видатків місцевих бюджетів України, порівняння із світовою практикою і тенденціями.
 3. Перспективи та доцільність зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів України, потенційні джерела формування доходів.
 4. Проблеми посилення ролі податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів в Україні.
 5. Співвідношення централізованих і децентралізованих місцевих бюджетів, можливі напрями оптимізації.
 6. Проблеми власних доходів місцевого самоврядування в Україні.
 7. Практика фінансування місцевих бюджетів України, передумови, джерела та напрями оптимізації.
 8. Централізовані місцеві бюджети в Україні, їхня структурна будова і цільові фонди.
 9. Бюджети місцевого самоврядування як фінансова база територіальних громад.

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

 1. Міжбюджетні відносини в Україні й світі, спільні риси та розбіжності.
 2. Проблеми вдосконалення міжбюджетних трансфертів в Україні.
 3. Проблеми розмежування компетенцій центральних і місцевих органів влади та міжбюджетних відносин в Україні.
 4. Бюджетне вирівнювання в Україні, його доцільність та узгодженість із принципом автономності.
 5. Вилучення коштів місцевих бюджетів та міжбюджетні трансферти в розрізі окремих областей, їхнє бюджетне забезпечення і перерозподіл ресурсів.
 6. Проблеми розмежування доходів між бюджетами.
 7. Субсидіарність в розмежуванні видів видатків між бюджетами.

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

 1. Передумови і мета прямого фінансування державою суб’єктів господарювання, доцільність та можлива шкода для суспільства.
 2. Зарубіжний досвід та доцільність державних інвестицій в ринковій економіці.
 3. Бюджетні кредити підприємствам: зарубіжний досвід та доцільність.
 4. Зарубіжний досвід державних трансфертів суб’єктам господарювання в ринковій економіці.
 5. Світова та вітчизняна практика фінансування державою дисципліни, спільні риси та відмінності.
 6. Бюджетне кредитування, яке здійснює Уряд України, його ефективність.
 7. Фінансові проблеми бюджетних установ аграрної сфери в Україні та шляхи їх вирішення.
 8. Державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання в Україні.
 9. Державні трансферти для сільськогосподарських товаровиробників в Україні.
 10.  Видатки Державного бюджету Україні на фундаментальні дослідження, їхня значимість та ефективність.
 11.  Операційні видатки бюджету в лісовому і водному господарстві, рибальстві та мисливстві.

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення

 1. Чи може бути загальнообов’язкове державне соціальне страхування як альтернатива бюджетним видаткам на соціальний захист та соціальне забезпечення?
 2. Податкові пільги та податкова політика як альтернатива бюджетним видаткам на соціальний захист, переваги та недоліки.
 3. Досвід застосування житлових субсидій в Україні, переваги та складності реалізації такого механізму, можливості його впровадження в інших сферах.
 4. Соціальний захист населення в Україні та світі, спільні риси і відмінності, напрями оптимізації вітчизняної системи соціального захисту.
 5. Зарубіжний досвід соціального забезпечення і страхування.
 6. Соціальний захист інвалідів в Україні.
 7. Проблеми бюджетного фінансування соціальних закладів.
 8. Пенсійний фонд України і пенсійне забезпечення.
 9. Переваги і недоліки соціального страхування в Україні.

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

 1. Переваги і недоліки державного фінансування освіти порівняно із недержавним фінансовим забезпеченням.
 2. Світова практика фінансування вищої освіти, порівняння із вітчизняною.
 3. Власні кошти вищих закладів освіти, їх склад, структура і планування.
 4. Практика бюджетного фінансування професійно-технічної освіти, альтернативні форми державного та недержавного фінансового забезпечення, перспективи їх впровадження в Україні.
 5. Проблеми раціоналізації структури бюджетних установ і організацій.
 6. Стабільність і ефективність процесу бюджетного фінансування дошкільної освіти.
 7. Система і форми бюджетного фінансування шкільної та позашкільної освіти.

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

 1. Переваги і недоліки державного фінансування охорони здоров’я порівняно із недержавним фінансовим забезпеченням.
 2. Світова практика фінансування галузі охорони здоров’я, порівняння із вітчизняною.
 3. Вітчизняна практика бюджетного фінансування охорони здоров’я, альтернативні форми державного фінансування та недержавного фінансового забезпечення, перспективи їх впровадження в Україні.
 4. Проблеми і перспективи запровадження в Україні загальнообов’язкового державного медичного страхування.
 5. Зарубіжний досвід обов’язкового медичного страхування та можливості його запровадження в Україні.

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

 1. Можливості отримання прибутку в кінематографії та доцільність її державного фінансування.
 2. Співвідношення державного та недержавного фінансування фізичної культури і спорту, напрями оптимізації.
 3. Проблеми використання бюджетних коштів розпорядниками.
 4. Ефект і ефективність держави в духовному та фізичному розвитку населення.
 5. Напрями раціоналізації фінансування архівної справи і засобів масової інформації.
 6. Проблеми фінансування театрів і художніх колективів.
 7. Проблеми фінансування парків культури і відпочинку та дозвілля громадян.

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління

 1. Рівень фінансування військових витрат в іноземних країнах та Україні, напрями оптимізації вітчизняних витрат на оборону враховуючи специфіку Збройних Сил України.
 2. Рівень державних видатків на управління в Україні і світі, порівняльна характеристика окремих статей та можливі напрями оптимізації.
 3. Співвідношення у фінансуванні законодавчої, виконавчої та судової гілок влади України, центральних і місцевих органів державного управління, можливі напрями оптимізації.
 4. Бюджетне забезпечення безпеки держави.

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування

і погашення боргових зобов’язань

 1. Державний борг України, можливі напрями оптимізації його рівня і структури.
 2. Погашення боргових зобов’язань: зарубіжний досвід і можливі напрями оптимізації їх для України.
 3. Політика постійного рефінансування державного боргу, доцільність і можливості її використання та наслідки.
 4. Внутрішні державні запозичення України.
 5. Проблеми зовнішніх державних запозичень України.
 6. Проблеми здійснення місцевих запозичень в Україні.
 7. Державний борг України та проблеми його обслуговування.
 8. Боргові ризики в діяльності держави, напрями їх мінімізації.
 9. Шляхи забезпечення бюджетної безпеки України.
 10.  Державні цінні папери на фінансовому ринку.

Примітка. Студент за власним бажанням може запропонувати додатково актуальну тему, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

СТРУКТУРА МІНІ-ЛЕКЦІЇ І АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція – це доповідь протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

    Разом із міні-лекцією за цією ж темою студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Літературні джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

         Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ НАДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ:

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

 1. Показники доходів зведеного бюджету України, їх розподіл між державним та місцевими бюджетами, динаміка за останні 15 років.
 2. Структура національного багатства та ВВП: тенденції в Україні за останні 15 років. Доходи якого сектору зростають / знижуються найбільш швидко?
 3. Обсяги перерозподілу ВВП через бюджет у розвинених країнах за останні 15 років. Аналіз тенденцій та їх причин.
 4. Показники видатків зведеного бюджету України, їх розподіл між Державним та місцевими бюджетами, динаміка за останні 15 років.
 5. Наскільки високими / низькими є податкові надходження до бюджетів в розвинених країнах за останні 15 років?
 6. Аналітична оцінка Конституції України та Бюджетного кодексу України щодо регламентування засад бюджетного устрою.

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

 1. Оцінка структури бюджетної системи України у вертикальному розрізі за останні 18 років.
 2. Аналітична оцінка бюджетного права щодо дохідної частини Державного та місцевих бюджетів в Україні, а також позабюджетних цільових фондів держави за останні 18 років.
 3. Аналітична оцінка бюджетного права щодо видаткової частини Державного та місцевих бюджетів в Україні, а також позабюджетних цільових фондів держави за останні 18 років.
 4. Оцінка розподілу доходів між ланками бюджетної системи за останні 15 років, власні і передані доходи місцевих бюджетів.
 5. Оцінка розподілу видатків між ланками бюджетної системи за останні 15 років, видатки місцевих бюджетів на фінансування власних і делегованих повноважень.
 6. Чи зростає в Україні частка ВВП, яку централізує держава в бюджетах? Порівняння динаміки ВВП і динаміки бюджетних доходів за останні 17 років.
 7. Порівняльний аналіз податкових надходжень у Київській Русі,  Російській імперії, Запорізькій Січі, сучасних розвинених країн і в Україні (хто встановлює податки, ступінь їх нормативного регулювання, хто є платниками, яке ставлення до податків).
 8. Найбільш вагомі заходи щодо реформування бюджетної системи України, які були здійснені за останні 18 років?
 9. Стан Державного та місцевих бюджетів в Україні, динаміка за останні 15 років.

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

 1. Склад та структура неподаткових доходів зведеного бюджету України, їх динаміка за останні 10 років.
 2. Склад та структура податкових доходів зведеного бюджету України, їх динаміка за останні 10 років.
 3. Які втрати бюджетів в Україні від податкових пільг за останні 10 років? Аналіз податкових пільг (у розрізі окремих податків).
 4. Склад та структура бюджету Пенсійного фонду України, його частка у ВВП і динаміка за останні 10 років.
 5. Оцінка динаміки надходжень до бюджетів в Україні за останні 10 років у розрізі окремих податків. Як реформування податкової системи України впливає на ці доходи бюджетів?
 6. Рівень податкового навантаження в розвинених країнах останні 10 років. Чи вдалося країнам ЄС знизити рівень податків?
 7. Чи високий рівень податкового навантаження в Україні за останні 17 років?
 8. Склад та структура видатків зведеного бюджету України за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 9. Склад та структура видатків зведеного бюджету України за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 10.  Аналіз фінансування і кредитування бюджетів в Україні за останні 17 років.
 11.  Дебіторська і кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів в Україні за останні 5 років: сучасний стан, динаміка, причини.

Тема 4. Державний бюджет України

 1. Склад та структура доходів загального фонду Державного бюджету України, їх динаміка за останні 8 років.
 2. Склад та структура податкових надходжень до Державного бюджету України, їх динаміка за останні 10 років.
 3. Склад та структура видатків загального фонду Державного бюджету України, їх динаміка за останні 8 років.
 4. Склад та структура видатків спеціального фонду Державного бюджету України за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 8 років.
 5. Співвідношення загального та спеціального фондів Державного бюджету, динаміка, їх динаміка за останні 9 років та необхідність.
 6. Практика фінансування Державного бюджету України за останні 10 років.
 7. Наскільки Державний бюджет України є “соціальним” за останні 10 років?
 8. Який головний розпорядник коштів Державного бюджету України отримує найбільший обсяг бюджетного фінансування за останні 10 років та ефективність використання цих коштів?
 9. Наскільки вагомі неподаткові надходження бюджету до Державного бюджету України за останні 10 років, аналіз їх структури і динаміки?
 10.  Які видатки розвитку фінансуються з Державного бюджету України, їх структура і динаміка за останні 5 років?
 11.  Яка структура і динаміка доходів спеціального фонду Державного бюджету України, їх аналіз за останні 8 років?
 12.  Яка структура і динаміка видатків Державного бюджету України в розрізі відомчої класифікації, їх аналіз за останні 5 років?
 13.  Яка структура і динаміка видатків Державного бюджету України в розрізі економічної класифікації, їх аналіз за останні 5 років?
 14.  Яка структура і динаміка видатків Державного бюджету України в розрізі функціональної класифікації, їх аналіз за останні 5 років?
 15.  Яка структура і динаміка видатків Державного бюджету України в розрізі програмної класифікації, їх аналіз за останні 5 років?
 16.  Взаємозв’язок дефіциту Державного бюджету України, інфляції і грошової маси в Україні за останні 17 років.
 17.  Взаємозв’язок дефіциту Державного бюджету України і державного боргу за останні 17 років.
 18.  Порівняйте динаміку дефіциту Державного бюджету  України та платіжного балансу України за останні 10 років.
 19.  Порівняйте структуру і динаміку джерел покриття дефіциту Державного бюджету України із залишками коштів на Єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України та золотовалютні резерви НБУ за останні 10 років.

Тема 5. Місцеві бюджети

 1. Загальна структура і динаміка доходів місцевих бюджетів в Україні за останні 15 років.
 2. Склад та структура доходів загального фонду місцевих бюджетів в Україні, їх динаміка за останні 8 років.
 3. Склад та структура податкових доходів місцевих бюджетів в Україні, їх динаміка за останні 10 років. Структура доходів від загальнодержавних та місцевих податків.
 4. Склад та структура доходів спеціального фонду місцевих бюджетів в Україні, їх динаміка за останні 8 років.
 5. Загальна структура і динаміка видатків місцевих бюджетів в Україні за останні 15 років.
 6. Склад та структура видатків загального фонду місцевих бюджетів в Україні, їх динаміка за останні 8 років.
 7. Склад та структура видатків спеціального фонду місцевих бюджетів в Україні, їх динаміка за останні 8 років.
 8. Склад та структура видатків місцевих бюджетів в Україні за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 9. Склад та структура видатків місцевих бюджетів в Україні за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 10.  Практика фінансування місцевих бюджетів в Україні за останні 10 років.
 11.  Яка частка доходів і видатків місцевих бюджетів у складі зведеного бюджету України та ВВП за останні 17 років?
 12.  Чи зростають власні доходи місцевих бюджетів в Україні за останні 17 років?

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

 1. Обсяг та структура дотацій вирівнювання в розрізі окремих адміністративно-територіальних одиниць за останні 6 років.
 2. Обсяг та структура вилучених коштів до державного бюджету в розрізі окремих адміністративно-територіальних одиниць за останні 5 років.
 3. Аналіз доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні із врахуванням та без врахування міжбюджетних трансфертів за останні 8 років.
 4. Склад та структура міжбюджетних грошових потоків в Україні за останні 10 років, тенденції та раціоналізація.
 5. Склад та структура власних і переданих доходів конкретного місцевого бюджету за останні 5 років.
 6. Склад та структура видатків конкретного місцевого бюджету на фінансування власних і делегованих повноважень за останні 5 років.
 7. Яку роль відіграють міжбюджетні трансферти закордоном як надходження місцевих бюджетів за останні 10 років? Як вирішуються проблеми фінансового вирівнювання в ЄС?

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

 1. Склад та структура видатків Державного бюджету України на економічну діяльність держави за бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 2. Склад та структура видатків Державного бюджету України на операційні витрати держави, їх динаміка і тенденції за останні 10 років.
 3. Розподіл видатків на економічну діяльність держави та науку між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 4. Динаміка і структура державних інвестицій в економіку України за останні 10 років. Які причини виявлених тенденцій? Наведіть приклади та їхні наслідки.
 5. Динаміка і структура бюджетного кредитування в Україні за останні 10 років. Які причини виявлених тенденцій? Наведіть приклади та їхні наслідки.
 6. Динаміка і структура державного субсидіювання в економіку за останні 10 років. Які причини виявлених тенденцій? Наведіть приклади та їхні наслідки.
 7. Яка динаміка ставок по депозитам і бюджетним кредитам в Україні за останні 10 років? Порівняйте їх з динамікою облікової ставки НБУ, курсом долара та євро.
 8. Організація нагляду за бюджетною діяльністю в Україні за останні 10 років. Які вимоги пред’являє держава до розпорядників бюджетних коштів?
 9. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на науку за останні 10 років, пропозиції щодо їх поліпшення. Наведіть приклади та їхні наслідки.
 10.  Які галузі державного сектору економіки в Україні за останні 10 років є найбільш привабливими для приватного інвестування?

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення

та соціальне забезпечення

 1. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на соціальний захист населення та соціальне забезпечення за бюджетною класифікацією, їх динаміка за останні 10 років.
 2. Склад та структура бюджету Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, динаміка його показників за останні 10 років.
 3. Розподіл видатків на соціальний захист населення та соціальне забезпечення між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 4. Фонд України соціального захисту інвалідів, аналіз його доходів і видатків за останні 10 років.
 1.  Аналіз системи соціальних закладів в Україні за останні 18 років, пропозиції щодо її реформування. Наведіть приклади та їхні наслідки.
 2.  Аналіз надання житлових субсидій в Україні за останні 10 років, пропозиції щодо реформування. Наведіть приклади та їхні наслідки.
 1. Аналіз системи соціального страхування в Україні за останні 18 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 2. Проаналізуйте бюджет Фонду соціального страхування України на випадок безробіття за останні 10 років.
 3. Проаналізуйте бюджет Фонду соціального страхування України від нещасних випадків за останні 10 років.
 4. Динаміка мінімальної заробітної плати і пенсії, прожиткового мінімуму за останні 10 років, пропозиції щодо їх реформування для боротьби з бідністю.
 5. Динаміка середньої зарплати та заощаджень населення в Україні за останні 10 років, пропозиції щодо їх поліпшення для забезпечення гідного рівня життя.
 6.  Проаналізуйте склад та структуру видатків бюджетів в Україні на молодіжну політику за останні 10 років. Наведіть приклади та їхні наслідки.

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

 1. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на освіту за програмною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 2. Склад та структура видатків Державного бюджету України на аспірантуру і докторантуру, їх динаміка за останні 10 років.
 3. Розподіл видатків на освіту між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 4. Структура і динаміка видатків бюджетів на освіту в сільській та міській місцевості і по територіям України за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 5. Структура і динаміка видатків бюджетів в Україні на дошкільну освіту за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 6. Структура і динаміка видатків бюджетів в Україні на шкільну і позашкільну освіту за останні 10 років, пропозиції щодо їх поліпшення.
 7. Структура і динаміка видатків Державного бюджету України на професійно-технічну освіту за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 8. Структура і динаміка видатків Державного бюджету України на вищу і післядипломну освіту за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 9. Проаналізуйте склад та структуру власних коштів вищих закладів освіти в Україні за останні 10 років. Наведіть приклади та їхні наслідки.

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

 1. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на охорону здоров’я за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 2. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на охорону здоров’я за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 3. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на охорону здоров’я за програмною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 4. Розподіл видатків на охорону здоров’я між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 5. Структура і динаміка видатків бюджетів на охорону здоров’я в сільській та міській місцевості і по територіям України за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 6. Структура і динаміка видатків бюджетів в Україні на амбулаторно-поліклінічну мережу за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 7. Структура і динаміка видатків бюджетів в Україні на лікарняну мережу за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 8. Проаналізуйте склад та структуру власних коштів закладів охорони здоров’я в Україні за останні 10 років. Наведіть приклади та їхні наслідки.

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

 1. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на духовний та фізичний розвиток за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 2. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на духовний та фізичний розвиток за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 3. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на духовний та фізичний розвиток за програмною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 4. Розподіл видатків на духовний та фізичний розвиток між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 5. Структура і динаміка видатків бюджетів на духовний та фізичний розвиток в сільській та міській місцевості і по територіям України за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 6. Структура і динаміка видатків Державного бюджету України на культуру та мистецтво за останні 17 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 7. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на архівну справу за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 8. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на засоби масової інформації за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 9. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на кінематографію за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 10.  Аналіз структури та динаміки видатків Державного бюджету України на фізичну культуру і спорт за останні 10 років, пропозиції щодо їх поліпшення.
 11.  Проаналізуйте склад та структуру власних коштів закладів культури та мистецтва в Україні за останні 10 років. Наведіть приклади та їхні наслідки.

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління

 1. Склад та структура видатків Державного бюджету України на оборону за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 2. Склад та структура видатків бюджетів в Україні на управління за функціональною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 3. Склад та структура видатків Державного бюджету України на оборону за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 4. Склад та структура видатків зведеного бюджету України на управління за економічною бюджетною класифікацією, їх динаміка в останні 10 років.
 5. Розподіл видатків на управління між ланками бюджетної системи (динаміка за останні 10 років).
 6. Структура і динаміка видатків Державного бюджету України на оборону за програмною бюджетною класифікацією в останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 7. Структура і динаміка видатків Державного бюджету України на органи законодавчої і виконавчої влади за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 8. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на судову владу за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.
 9. Аналіз структури і динаміки видатків Державного бюджету України на прокуратуру за останні 10 років, пропозиції щодо її поліпшення.

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування

і погашення боргових зобов’язань

 1. Які державні цінні папери є найбільш привабливими на вітчизняному фінансовому ринку за останні 10 років? Визначте їхню дохідність та порівняйте з динамікою ставок по депозитам і курсом євро та долара.
 2. Які державні запозичення є дешевшими для України: внутрішні чи зовнішні? Порівняння процентних ставок за останні 10 років.
 3. Динаміка внутрішніх державних запозичень і процентних ставок за останні 10 років. Чи є державний борг тягарем для України за останні 10 років?
 4. Аналіз обсягу та структури державного боргу України за ознаками умовності, валютою погашення та видів процентних ставок, його динаміка з 1992 року.
 5. Зовнішній державний борг, його рівень та деталізована структура за останні 10 років.
 6. Внутрішній державний борг, його рівень та деталізована структура за останні 10 років.
 7. Боргові зобов’язання державних та місцевих органів влади, їх структура та динаміка за останні 10 років.
 8. Аналіз затрат Державного бюджету України на обслуговування державного боргу, їх обсяг, рівень, структура та динаміка за останні 10 років.
 9. Аналіз затрат Державного бюджету України на погашення державного боргу, їх обсяг, рівень, структура та динаміка за останні 10 років.
 10.  Аналіз затрат конкретних місцевих бюджетів в Україні на обслуговування та погашення місцевого боргу, їх обсяг, рівень, структура та динаміка за останні 10 років.
 11.  Середньостроковий прогноз затрат Державного бюджету України на погашення та обслуговування державного боргу за діючими на теперішній час борговими зобов'язаннями, їх обсяг, строки та структура.
 12.  Скільки держава витрачає на обслуговування і на погашення державного боргу за останні 10 років? Співставлення цих затрат з ВВП, з видатками бюджету, з доходами бюджету, з податковими доходами бюджету.
 13.  Бюджетний дефіцит і державний борг у розвинених країнах за останні 15 років. Чи вдалося країнам ЄС істотно знизити рівень державного боргу?
 14.  Оцінка показників боргового навантаження для України за останні 15 років. Чи становить державний борг загрозу фінансовій безпеці Україні?

Примітка. Студент за власним бажанням може запропонувати додатково актуальне питання, яке має відповідати програмі курсу та бути узгоджене з викладачем.

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).

Готуючи експертну оцінку, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;

— готує висновок;

— оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (максимум – 5-6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

 

5.1.6. Реферат — одна з основних форм індивідуальної роботи студентів. Мета реферату полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до переліку, наведеного нижче. При цьому теми робіт не повинні повторюватись у групі студентів.

Написання реферату дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування окремих ланок бюджетної системи як України, так і зарубіжних країн, а також набуває навичок обробки і логіки викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми, складання плану реферату, вивчення навчальної літератури за темою, добір і вивчення спеціальних джерел за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, консультація з викладачем, передання його викладачеві для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи на основі матеріалів реферату.

Літературу з теми реферату студент добирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки реферату студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання, наукові статті. Консультацію з питань добору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. Варто залучати поточні матеріали, опубліковані в журналах «Фінанси України», «Актуальні проблеми економіки», «Економіка та держава», «Економіка і прогнозування», «Журнал Європейської економіки», «Економіка. Фінанси. Право», «Економіка України».

Обсяг реферату має становити до 15 сторінок рукопису формату А4. Реферат повинен бути грамотно та охайно надрукований або написаний чітким розбірливим почерком. Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями реферату. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Реферати, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Студент за власним бажанням може запропонувати нову актуальну тему реферату, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

 

ТемАТиКА рефератів з дисципліни «Бюджетна система»

Тема 1. Засади бюджетного устрою та формування бюджетної системи

 1. Бюджетний устрій і бюджетна система в Україні та адміністративно-територіальний поділ.
 2. Демократичний бюджетний устрій.
 3. Бюджетний федералізм, його організація.
 4. Альтернативність принципів єдності чи автономності в бюджетній системі держави як передумова стабільного економічного розвитку.
 5. Економічна доцільність та недоліки автономності місцевих бюджетів.
 6. Бюджетні права органів державної влади і самоврядування.

Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України

 1. Державний і територіальний устрої та їх вплив на побудову бюджетної системи.
 2. Централізовані та децентралізовані бюджети, їх принципові відмінності і призначення.
 3. Склад та структура бюджетної системи України. Принципи розмежування доходів і видатків між бюджетами.
 4. Бюджетна політика у сфері державних доходів.
 5. Бюджетна політика у сфері державних видатків.
 6. Бюджетна система однієї із зарубіжних країн.
 7. Бюджетна система України та однієї із зарубіжних країн (порівняльна характеристика).
 8. Проблеми реформування бюджетної системи України.

Тема 3. Система доходів, видатків, кредитування і фінансування бюджету України

 1. Методи формування державних доходів та відображення їх складу і структури в бюджетах України.
 2. Особливості впливу на макроекономічні процеси та соціальне вирівнювання методів формування державних доходів.
 3. Функціональна класифікація бюджетних видатків, об’єктивна необхідність державного перерозподілу та суб’єктивні мотиви соціального вирівнювання.
 4. Порівняльна характеристика різних форм бюджетного фінансування, їх вплив на мотиви суб’єктів фінансування, економіку та суспільство.
 5. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, переваги та недоліки їхнього використання для економіки, суспільства і бюджетного циклу.

Тема 4. Державний бюджет України

 1. Склад видатків державного бюджету як відображення функцій вищих органів державної влади.
 2. Загальний та спеціальний фонди Державного бюджету України, їх принципова відмінність та доцільність розмежування.
 3. Склад надходжень до Державного бюджету України, їх характеристика та зв’язок із місцевими бюджетами.
 4. Вплив бюджетної політики на інфляційний процес.
 5. Роль бюджету держави в збалансованому розвитку національної економіки.
 6. Державний кредит та його роль у формуванні фінансових ресурсів держави.

Тема 5. Місцеві бюджети

 1. Склад, призначення, доходи та видатки централізованих місцевих бюджетів в Україні.
 2. Склад, призначення, доходи та видатки децентралізованих місцевих бюджетів в Україні.
 3. Виконання бюджету на місцевому рівні, його зв’язок із Державним бюджетом.
 4. Особливості фінансування місцевих бюджетів.
 5. Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території.
 6. Бюджети місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні

 1. Види, форми та напрями міжбюджетних відносин закордоном.
 2. Сутність та мета регулювання міжбюджетних відносин в Україні, види і критерії розмежування видатків на здійснення повноважень.
 3. Склад і розподіл доходів між місцевими бюджетами, доходи які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
 4. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, видатки які враховуються і не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
 5. Міжбюджетні трансферти в Україні, їх напрями, призначення та порядок розрахунку.

Тема 7. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

 1. Форми та напрями фінансування державних видатків на економічну діяльність.
 2. Форми та напрями фінансування державних видатків на прикладні наукові дослідження.
 3. Видатки держави на сільське, лісове і рибне господарство та мисливство, їх форми, напрями, призначення.
 4. Видатки держави в паливно-енергетичному комплексі, їх форми, напрями, призначення.
 5. Видатки держави на транспорт і зв’язок, їх форми, напрями, призначення.
 6. Видатки держави на комунальне господарство, їх форми, напрями, призначення.
 7. Бюджетне фінансування житлового господарства.
 8. Видатки держави на фундаментальні наукові дослідження, їх форми, напрями, призначення.
 9. Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
 10.  Проблеми фінансування поповнення державних запасів і резервів.

Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення

та соціальне забезпечення

 1. Роль держави у забезпеченні соціальних потреб суспільства в ринковій економіці.
 2. Форми і види соціального захисту населення в Україні.
 3. Фінансування соціальних закладів в Україні, форми державного фінансування та недержавне фінансове забезпечення.
 4. Проблеми фінансування соціального захисту.

Тема 9. Видатки бюджетів на освіту

 1. Особливості фінансування дошкільних закладів освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 2. Особливості фінансування позашкільних та шкільних закладів середньої освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 3. Особливості фінансування закладів вищої освіти в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 4. Фінансування загальної середньої освіти закордоном.
 5. Проблеми фінансового забезпечення вищої освіти закордоном.
 6. Планування і фінансування видатків на професійно-технічну освіту.
 7. Планування і фінансування видатків на утримання шкіл-інтернатів.

Тема 10. Видатки бюджетів на охорону здоров’я

 1. Особливості бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 2. Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні, переваги запропонованої моделі та конфлікт інтересів.
 3. Проблеми формування і використання бюджетних асигнувань у медичних установах.

Тема 11. Видатки бюджетів на духовний та фізичний розвиток

 1. Особливості бюджетного фінансування закладів культури в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 2. Особливості бюджетного фінансування фізичної культури і спорту в Україні, видатки бюджетів та співвідношення загального і спеціального фондів.
 3. Видатки бюджету на архівні установи.
 4. Фінансування фізичної культури і спорту закордоном.
 5. Фінансування культури і мистецтва закордоном.
 6. Фінансування концертних організацій.
 7. Видатки бюджету на засоби масової інформації.

Тема 12. Видатки бюджетів на оборону та управління

 1. Планування і фінансування видатків Державного бюджету України на національну оборону.
 2. Специфіка Збройних сил України і Прикордонних військ України та особливості їхнього фінансового забезпечення.
 3. Особливості фінансування видатків на управління в Україні.
 4. Фінансування органів прокуратури і суду.
 5. Видатки бюджету на утримання органів внутрішніх справ і внутрішніх військ.
 6. Фінансування органів митної та податкової служби держави.
 7. Фінансування міжнародної діяльності держави.

Тема 13. Затрати бюджетів на обслуговування

і погашення боргових зобов’язань

 1. Альтернативні теорії щодо дефіцитного бюджету та державного боргу, їх порівняльна характеристика.
 2. Державний та недержавний зовнішній борг країни, вплив зовнішніх запозичень і боргу на економіку та стан державних фінансів.
 3. Проблеми погашення та обслуговування державного боргу.
 4. Проблеми зовнішнього державного боргу країн з ринковою економікою.

      Примітка: Студенти денної і вечірньої форми навчання виконують індивідуальні завдання, а студенти заочної форми навчання — контрольні роботи відповідно до встановленого порядку.

Разом із рефератом за цією ж темою студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Мета укладання огляду наукових публікацій – дати критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Літературні джерела добираються самостійно;

— оформлює її у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

         Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основна частина, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.

Реферат разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.

 

5.1.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Мета контрольної роботи

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Вона показує, наскільки глибоко студент засвоїв даний курс.

Підготовка контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

В ході виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких розглядаються питання обраної теми. Отже, мета контрольної роботи полягає в напрацюванні навичок самостійного розв’язання практичних проблем з наукових позицій і письмового викладу отриманих результатів.

 

Вимоги до змісту контрольної роботи

В контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів, статистичних та інших матеріалів.

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, основну частину, список використаних джерел.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з назвою факультету, якого курсу, шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посада, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст подають на початку роботи. Він повинен відповідати плану роботи до теми і відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина контрольної роботи складається з трьох розділів:  два теоретичні розділи та один розрахунковий розділ. Розділи можуть мати підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних розділів основної частини роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У текстовій частині повинні бути висвітлені всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу бюджетної сфери в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з діючої практики. Необхідно також показати уміння співставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем,самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і узагальненого фактичного матеріалу.

В розрахунковому розділі основної частини  контрольної роботи необхідне обґрунтоване рішення конкретної задачі.

Обсяг контрольної роботи — 20-25 сторінок формату А4 (у тому числі — таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

 

Вибір теми контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кожний студент виконує за вибором одну з контрольних робіт,запропонованих нижче.

Студенти прізвища

яких починаються з

букви

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

Я; С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Номер теми контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

Номер задачі

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самі з урахуванням їх практичної діяльності та можливостей використання практичних матеріалів бюджетної сфери, але за тематикою робіт, яку визначила кафедра фінансів.

Наведена тема контрольної роботи і вказаний перелік розділів теми повинен бути обов’язково висвітлений у роботі.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему відповідно до напрямку їх практичної діяльності, але в цьому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

 

Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної
роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього
бібліотечний каталог та список літератури наведений нижче.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні
видання, наукові статті, передовий досвід, законодавчі та нормативні акти (закони України, декрети, постанови тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями законодавчих і нормативних актів.

Велику інформаційну цінність має статистичний матеріал і практичні дані закладів бюджетної сфери. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних виданнях, газеті "Урядовий кур’єр" тощо.

Зібраний статистичний та практичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, зробити аналіз і подати в таблицях,графіках, діаграмах тощо.

Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати та подати після основної частини контрольної роботи. Він складається так:

першими до списку вносяться Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, накази і рішення центральних та місцевих органів влади в хронологічному порядку;

далі література розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. 

 

Правила оформлення контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожний розділ, зазначений в змісті роботи, починається з нової сторінки і повинен мати свій заголовок.

Контрольна робота має бути написана або надрукована чітко, розбірливо, без помилок на одній стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Текст роботи повинен мати береги таких розмірів: лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній і нижній — не менше 20 мм. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, а на кожній наступній сторінці номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони  згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які  розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної  нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в  другому випадку — боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Примітки до таблиць і тексту, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ….

2. ….

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (—), множення (х) і ділення (:).

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела з яких наводяться матеріали в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають зʼясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з навчальної літератури, оглядових  статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками із зазначенням   номера   сторінки, наприклад:  [17, С.154] .

Допускається  наводити посилання на джерела у виносках при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за списком використаних джерел  із зазначенням номера.

Приклад: цитата в тексті: "… щорічно в Україні формується бюджет держави в розмірі біля 34 мільярдів гривень … [99] 1)".

Відповідний опис у списку використаних джерел:

99. Опарін В. М. Сутність і складові бюджетного менеджменту / В. М. Опарін, Л. Д.  Сафонова // Фінанси України. — 1998.— № 2.— С. 60-66.

Відповідне подання виноски:

1) [99] Опарін В. М. Сутність і складові бюджетного менеджменту / В. М. Опарін, Л. Д.  Сафонова // Фінанси України. — 1998.— № 2.— С. 60.

Посилання на джерела у формі цитат мають бути оформлені певним чином: для книг — вказується автор, назва книги, номер тому, частини,
місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, дата випуску, номер сторінки.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: " на рис.1.2". Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

Робота повинна бути написана державною мовою, чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно. Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи за допомогою комп’ютера.

Після тексту роботи в кінці списку використаних джерел студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цієї тематики та методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Завершена робота подається студентом на заочний факультет університету у термін, визначений навчальним графіком.

 

Рецензування і захист контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри фінансів. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням цих вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту роботи встановлює деканат фінансово-економічного факультету університету. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

 

Тематика контрольних робіт

 

Контрольна робота № 1

Тема. Фіскальний федералізм.

План

1. Сутність та елементи фіскального федералізму.

2. Організація фіскального федералізму в Україні.

3. Задача.

Контрольна робота № 2

Тема. Система фінансування бюджету.

План

1. Сутність і принципи фінансування бюджету.

2.Класифікація та форми фінансування бюджету.

3. Задача.

Контрольна робота № 3

Тема. Державний бюджет України.

План

1. Сутність і призначення Державного бюджету України.

2. Склад і структура дохідної та видаткової частин Державного бюджету України.

3. Задача.

Контрольна робота № 4

Тема. Основи бюджетного устрою.

План

1. Поняття та елементи бюджетного устрою.

2. Види бюджетів і принципи побудови бюджетної системи.

3. Порядок розмежування доходів і видатків та форми взаємовідносин між бюджетами.

4. Задача.

Контрольна робота № 5

Тема. Бюджетна система України.

План

1. Законодавче регулювання бюджетної системи України.

2. Склад і структура бюджетної системи України.

3. Задача.

Контрольна робота № 6

Тема. Система доходів бюджету України.

План

1. Джерела і методи формування доходів бюджету.

2. Класифікація доходів бюджету в Україні.

3. Задача.

Контрольна робота № 7

Тема. Податкові доходи бюджету України.

План

1. Склад і структура податкових доходів бюджету України.

2. Пряме і непряме оподаткування.

3. Платежі за ресурси та цільові надходження.

4. Задача.

Контрольна робота № 8

Тема. Державні запозичення в Україні.

План

1. Передумови і чинники використання державних позик в Україні.

2. Внутрішні і зовнішні запозичення.

3. Задача.

Контрольна робота № 9

Тема. Система видатків бюджету.

План

1. Призначення видатків бюджету, форми бюджетного фінансування.

2. Класифікація видатків бюджету.

3. Задача.

Контрольна робота № 10

Тема. Видатки бюджету на економічну діяльність держави.

План

1. Призначення і роль видатків бюджету на економічну діяльність держави.

2. Форми бюджетного фінансування національної економіки (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні субсидії і дотації, операційні видатки).

3. Задача.

Контрольна робота № 11

Тема. Видатки бюджету на фундаментальні дослідження.

План

1. Роль і місце бюджету у фінансуванні дисципліни.

2. Порядок і методи бюджетного фінансування фундаментальних досліджень.

3. Задача.

Контрольна робота № 12

Тема. Основи кошторисного фінансування.

План

1. Сутність, принципи і засади кошторисного фінансування.

2. Структура і види кошторису. Кошторисний процес.

3. Задача.

Контрольна робота № 13

Тема. Видатки бюджету на соціальний захист населення.

План

1. Роль бюджету у забезпеченні соціальних гарантій громадян.

2. Склад і структура видатків бюджету на соціальний захист населення.

3. Задача.

Контрольна робота № 14

Тема. Видатки бюджету на середню загальну освіту.

План

1. Оперативно-сітьові показники по середнім загальноосвітнім школам.

2. Особливості кошторисного процесу середньої загальноосвітньої школи.

3. Задача.

Контрольна робота № 15

Тема. Фінансування вищої освіти.

План

1. Джерела і методи фінансування вищої освіти.

2. Кошторис вищого закладу освіти.

3. Задача.

Контрольна робота № 16

Тема. Фінансування медичних установ охорони здоров"я.

План

1. Оперативно-сітьові показники по медичним установам.

2. Особливості кошторисного процесу медичних установ.

3. Задача.

Контрольна робота № 17

Тема. Фінансування культурно-просвітницьких установ.

План

1. Джерела і методи фінансування культурно-просвітницьких установ.

2. Особливості кошторисного процесу культурно-просвітницької установи (бібліотеки, музею, будинку культури).

3. Задача.

Контрольна робота № 18

Тема. Видатки бюджету на оборону і управління.

План

1. Воєнна доктрина держави і оборонний бюджет.

2. Склад і планування видатків на управління.

3. Задача.

Контрольна робота № 19

Тема. Державний борг та затрати бюджету на його обслуговування і погашення.

План

1. Поняття та складові державного боргу.

2. Затрати Державного бюджету України на обслуговування і погашення державного боргу.

3. Задача.

 

Задачі до контрольних робіт

Задача 1. Для складання кошторису районної лікарні маємо такі показники:

1. Середньорічна кількість ліжок                                                                                    — 180 од.

2. Число днів функціонування одного ліжка протягом року                                    — 316 днів

3. Норма витрат на 1 ліжко-день:

на харчування                                                                                                          — 4,31 грн.

на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів                               — 5,80 грн.

4. Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків на рік:

(1131) предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                  — 24 тис. грн.

(2110) придбання обладнання і предметів довгострокового

             користування                                                                                         — 25 тис. грн.

(2130) капітальний ремонт, реконструкція і реставрація                               — 45 тис. грн.

(1160) оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                       — 81 тис. грн.

           з них:

(1161) оплата теплопостачання                                                                        — 46 тис. грн.

(1162) оплата водопостачання та водовідведення                                          — 18 тис. грн.

(1163) оплата електроенергії                                                                             — 11 тис. грн.

(1164) оплата природного газу                                                                           — 6 тис. грн.

5. Нарахування на зарплату (код 1120) — розрахувати згідно з чинним законодавством.

6. Для розрахунків витрат на оплату праці (код 1110) є такі дані, грн.:

Найменування посад

Середньо-
річне число посад

Середня ставка на 1 посаду
в місяць

Річна сума на всі посади
в цілому

Лікарі

43

4654

Визначити

Середній медичний персонал

93

3498

Визначити

Молодший медичний персонал

42

3405

Визначити

Адміністративно-господарський, обслуговуючий та ін. персонал

35

3465

Визначити

Економія в зв’язку з виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності

×

×

40 650

Витрати на оплату роботи у святкові дні і нічний час

×

×

28 500

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість ліжко-днів у році по лікарні.

2. Розрахувати витрати лікарні за такими напрямами:

(1110) заробітна плата;

(1120) нарахування на заробітну плату;

(1133) видатки на харчування;

(1132) придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів.

3. Скласти кошторис видатків районної лікарні.

Задача 2. У районній лікарні працює платний госпрозрахунковий кабінет зубопротезування. Маємо такі дані для складання кошторису доходів і витрат кабінету:

Доходи:

1. Залишок коштів на початок року — 577 грн.

2. Надходження поточного року:

Найменування робіт

Вартість одиниці робіт, грн.

Кількість, шт.

Сума, грн.

Коронки сталеві

62,00

400

Визначити

Зуби сталеві

78,00

400

Визначити

Зуби з облицюванням

112,60

50

Визначити

Знімні протези

331,50

70

Визначити

Разом

×

×

Визначити

Витрати:

(1110) Заробітна плата, грн.                        — визначити

(1120) Нарахування на зарплату, грн.                 — 142825

(1130) Придбання предметів постачання і матеріалів, грн.     — 1955960

(1160) Оплата комунальних послуг та електроенергії, грн.    — 1022880

Разом                                                                      — визначити

Потрібно:

1. Визначити загальну суму надходжень за платні роботи.

2. Обчислити витрати по заробітній платі (код 1110), а також загальну суму витрат.

3. Визначити різницю між доходами та витратами, тобто госпрозрахунковий результат роботи кабінету зубопротезування.

Задача 3.

1. У центральній районній лікарні на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік — 320.

2. У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні — 40, хірургічному — 70, дитячому — 80, інших — 140. У плановому році в зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується з 1 вересня поточного року в хірургічному відділенні до 120, дитячому — 110, інших — до 215. Число днів функціонування одного ліжка на рік відповідно по відділеннях — 317, 298, 305 і 293.

3. У міській лікарні на 1 січня планового року кількість ліжок 450, в тому числі у дитячому відділенні — 40, інфекційному — 120, онкологічному — 20, у решті відділень — 270. Число днів функціонування одного ліжка протягом року відповідно по відділеннях 330, 280, 195, 340. У плановому році передбачається капітальний ремонт лікувального корпусу, у зв’язку з чим з 1 червня по 1 жовтня в інфекційному відділенні функціонуватиме 60 ліжок.

4. На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 1485 ліжок. Відповідно до соціально-еконо­мічного плану розвитку господарства району число ліжок на кінець листопада планового року буде доведено до 1525. Середнє число днів функціонування ліжка в рік — 315.

Визначити: середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по даних лікувально-профілактичних закладах.

Задача 4.

1. Для визначення числа лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу на плановий рік маємо такі показники:

Спеціальність

Число ставок

Норма навантаження
(число відвідувань на годину)

Кількість годин

в поліклініці

на дому

в поліклініці

на дому

Терапія

3,5

5

2

3

3

Хірургія

1,0

9

1,25

5,5

0,5

Гінекологія

0,5

5

1,25

5,5

0,5

Педіатрія

2,5

5

2,0

3,0

3,0

Невропатологія

0,5

5

1,25

5

1,0

Дерматологія

0,5

8

1,25

5

1,0

Стоматологія

1,5

3

6

Офтальмологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

Отоларингологія

1,5

8

1,25

5,5

0,5

Число робочих днів у році, за винятком святкових, вихідних і днів чергової відпустки, за всіма спеціальностями — 271.

2. Для розрахунку числа посад лікарів з надання амбулаторно-полік­лінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою маємо такі дані про чисельність населення: а) що мешкає в селищі, де розташована поліклініка, і безпосередньо обслуговуються нею: дорослих — 12100, дітей — 1420;

б) що мешкає за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею: дорослих — 3700, дітей — 350;

в) що мешкає на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою: дорослих — 786, дітей — 82.

При цьому використовуються такі штатні нормативи:

Найменування
посади лікаря

Число посад на 1000 осіб населення, що мешкає

в селищі, де розташована поліклініка, і безпосередньо обслуговуються нею

за межами населеного пункту, де розташована поліклініка, але безпосередньо обслуговуються нею

на іншій території району, яка обслуговується поліклінікою

дорослого

дитя-
чого

дорослого

дитя-
чого

дорослого

дитя-
чого

Лікар-терапевт дільничний

0,5

0,4

Лікар-терапевт

0,03

Лікар-хірург

0,035

0,03

0,025

0,02

0,01

0,01

Лікар—травматолог-ортопед

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-акушер-гінеколог

0,1

0,06

0,025

Лікар-педіатр дільничний

1,25

0,8

Лікар-педіатр

0,02

Лікар-отоларинголог

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-офтальмолог

0,04

0,05

0,02

0,02

0,01

0,01

Лікар-невропатолог

0,05

0,05

 

 

0,01

0,01

Лікар-стоматолог

0,27

0,27

0,25

0,25

0,02

0,02

Лікар-кардіолог

0,02

0,01

0,01

Лікар-кардіоревматолог

0,02

0,01

0,01

Визначити:

а) річне навантаження на одну лікарську посаду за спеціальністю і загальне число лікарських відвідувань по амбулаторно-поліклінічному закладу;

б) число посад лікарів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Березанською поліклінікою.

 

Задача 5.

1. У міській дитячій лікарні на плановий рік передбачається 160 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік — 296, кількість амбулаторних відвідувань лікарів у плановому році — 93300.

Норма витрат на харчування на один ліжко-день — 4,25 грн. Витрати на харчування матерів, які перебувають у лікарні з немовлятами, — 5350 грн. на рік. Середні норми витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів — 4,75 грн. на один ліжко-день і 1,20 грн. — на одне амбулаторне лікарське відвідування. Видатки на безоплатне надання ліків у поліклініках й амбулаторіях у випадках, визначених чинним законодавством, — 23300 грн. на рік.

2. Міська лікарня, об’єднана з поліклінікою, на початок планового року має 580 ліжок, у тому числі в пологовому відділенні — 130, у дитячому — 120, решті відділень — 330. З 1 липня кількість ліжок в інших відділеннях збільшується в цілому на 20.

Число днів функціонування одного ліжка в році: у пологовому відділенні — 294, у дитячому — 345, решті відділень — 334.

Число амбулаторних відвідувань лікарів у плановому році становить 398 500. Лікарня у своєму підпорядкуванні має 10 лікарських здоровпунктів. Норми витрат на харчування на 1 ліжко-день у лікарні дорівнюють: у дитячому відділенні — 3,25 грн., пологовому — 2,80 грн., в інших відділеннях — 4,11 грн.

Витрати на харчування матерів, що перебувають у лікарні з немовлятами, — 30900 грн. на рік. Середня норма витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів у стаціонарі — 4,75 грн. на один ліжко-день, 1,20 грн. — на одне амбулаторне відвідування лікарів і 5680 грн. на рік — на один лікарський здоровпункт. Витрати на безоплатне надання ліків у поліклініках й амбулаторіях у випадках, встановлених законодавством, — 40200 грн.

Визначити: видатки на харчування і придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на плановий рік у міській дитячій лікарні та у міській лікарні.

Задача 6.

1. Фельдшерсько-акушерський пункт, розташований у селищі Вільшана на відстані понад 2 км від інших лікувально-профілактичних закладів, обслуговує 1400 осіб, число відвідувань — 28 000.

2. Пункт займає окремий будинок із кубатурою за зовнішнім обміром 845 м3 і внутрішньою площею 142 м2. Є водопровід і каналізація. Опалення пічне — 8 печей та 1 плита. Опалювальний сезон триває 6 місяців. Чисельність персоналу встановлено відповідно до діючих типових штатів.

3. Завідуючий медичним пунктом вищої кваліфікаційної категорії та акушерка першої кваліфікаційної категорії мають середню спеціальну освіту і стаж медичної роботи відповідно 17 і 8 років. Санітарка має стаж медичної роботи 5 років. У кошторисі необхідно передбачити оплату на заміну працівників у період відпустки в сумі 4290 грн.

4. Річна потреба в дровах — 54 м3, ціна за 1 м3 — 158,40 грн., вартість рубання 1 м3 — 30,50 грн. Витрата електроенергії на освітлення на 1 м2 площі на рік становить 33 кВт/г, в тому числі для лікувальних цілей і технічних потреб на рік 2140 кВт/г, вартість 1 кВт/г — 0,78 коп.

5. Для розрахунку витрат з оплати безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (код 1343) є такі дані:

Посада

Кількість
членів сім’ї

Наймана площа, м2

Квартплата на рік, грн.

Норма витрат палива, м3

Вартість освітлення на рік, грн.

Завідуючий пунктом

4

33

8807,92

8

646,50

Акушерка

5

48

11812,14

9

961,10

6. Інші видатки (код 1139) становлять 4785 грн., видатки на відрядження (код 1140) — 530 грн. на рік. Норма витрат на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів — 5,20 грн. на одне відвідування.

Скласти: кошторис видатків на утримання фельдшерсько-акушерського пункту.

Задача 7.

1. Сільська дільнична лікарня, об’єднує стаціонар і поліклініку. Лікарня займає дві дерев’яних будівлі: одна (стаціонар) має кубатуру 835 м3 за зовнішнім обміром, друга (поліклініка) — 984 м3, загальна внутрішня площа будинків — 606 м2. Опалення пічне: є 16 печей. Лікарню обслуговують 2 санітарні автомобілі та один кінь.

2. Лікарня має 25 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік — 317. Число лікарських відвідувань у поліклініці всього 10200, у тому числі зубних лікарів — 5000.

3. Очолює лікарню головний лікар, що має стаж медичної роботи 10 років. У лікарні є повна ставка лікаря-стоматолога вищої кваліфікаційної категорії, що закінчив медичний інститут, його стаж медичної роботи 16 років, і 1,0 ставки лікаря-терапевта ІІ кваліфікаційної категорії для спеціаліста з 8-річним стажем медичної роботи.

4. Штатним розписом передбачено 9 ставок середнього медичного персоналу, а саме:

а) акушерка вищої кваліфікаційної категорії — 1 ставка, помічник лікаря-епідеміолога першої кваліфікаційної категорії — 1 ставка, дільнична медична сестра вищої кваліфікаційної категорії — 0,5 ставки. Зазначені працівники мають стаж медичної роботи понад 11 років;

б) фельдшер — 1 ставка, стаж медичної роботи 4 роки; медичні сестри вищої кваліфікаційної категорії— 4 ставки, стаж від 10 до 15 років, і по 0,5 ставки — лаборант та дві медичні сестри першої кваліфікаційної категорії, одна з яких працює на прийомі хворих, інша займається фізіотерапією. Стаж медичної роботи перелічених вище працівників від 8 до 10 років.

5. По молодшому медичному персоналу планується 6 ставок по 3480 грн. на місяць.

6. У штаті лікарні передбачені також ставки шеф-кухаря і завідуючого господарством — по 3574 грн., водія машини швидкої допомоги — 3574 грн., візника-конюха і тесляра — по 3554 грн., опалювача, електрика, сторожа-двірника — по 3554 грн., кастелянші і машиніста з прання білизни — по 0,5 ставки з розрахунку на повну ставку відповідно 3554 та 3562 грн. на місяць.

7. При плануванні фонду заробітної плати враховуються витрати на оп­лату осіб, що заміщають працівників, які йдуть у відпустку, — 43,6 тис. грн.

8. Річна потреба в дровах становить 260 м3; ціна дров — 129,15 грн., вартість перевезення — 44 грн., рубання — 30,50 грн. за 1 м3.

9. Витрати електроенергії для освітлення 1 м2 площі на рік — 35,8 кВт/г, в тому числі тієї, що безпосередньо використовується для лікувальних цілей по лікарні на рік, — 18742 кВт/г. Вартість 1 кВт/г — 78,5 коп.

10. Видатки на водопостачання і каналізацію (код 1162) на рік становлять 12856 грн., поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель (код 1137) — 3600 грн., видатки на оплату безоплатно наданих працівникам квартир і комунальних послуг (код 1343) — 14633 грн., оплату інших послуг та видатків (код 1139) — 7250 грн. Видатки на відрядження і службові роз’їзди плануються в сумі 3400 грн. на лікарню на рік.

11. Норма видатків на харчування — 4,30 грн., на придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів — 5 грн. на один ліжко-день.

12. Для амбулаторного прийому норма видатків на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів у розрахунку на одне відвідування стоматологів і зубних лікарів — 2,53 грн. (без зазначеного відвідування — 3,20 грн.).

13. Лікарня передбачає придбати в плановому році обладнання і предмети довгострокового користування (код 2110) та м’який інвентар (код 1134), а саме:

Найменування обладнання та інвентарю

Кіль-кість

Ціна за одиницю грн.

Найменування обладнання та інвентарю

Кіль-кість

Ціна за одиницю, грн.

Умивальник

5

323

Шафа кухонна

2

1280

Шафа для одягу

5

1350

Підодіяльник

20

226,3

Стілець напівм’який

20

325

Рушник

50

112

Диван

3

11160

Піжама

20

253

Телевізор

2

1750

Халат жіночий

20

255

Електроплита кухонна

1

3650

Ковдра

5

270

14. Заробітна плата працівників позаштатного (неспискового) складу планується як оплата послуг з утримання бюджетної установи (код 1139) у сумі 32500 грн.

Скласти: а) штатний розпис по лікарні; б) кошторис видатків на плановий рік.

Задача 8.

Для упорядкування кошторису дитячого садка є такі показники:

1. Число груп — 12, у тому числі ясельних — 4.

2. Число дітей — 300, у тому числі ясельного віку — 100.

3. Середнє число днів перебування однієї дитини на рік — 280.

4. Норма харчування в день на одну дитину з 12-годинним перебуванням у садку:

дошкільника — 7,83 грн.;

ясельника — 5,78 грн.

5. Додаткове харчування влітку — з розрахунку 6,30 грн. на 1 діто-день. Усього діто-днів — 12000.

6. Норма навчальних витрат (іграшок, посібників і т. д.) на одну дитину на рік:

у дошкільних групах —16,80 грн.;

в ясельних групах — 32 грн.

7. Передбачено річні витрати з окремих напрямів, грн.:

1110

Оплата праці

180 тис.

1120

Нарахування на заробітну плату

визначити

1140

Видатки на відрядження

800

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4,5 тис.

2110

Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

12 тис.

1134

Придбання м’якого інвентарю та обмундирування

1600

1138

Оплата послуг зв’язку

900

1137

Поточний ремонт і технічне обслуговування обладнання

1978

1137

Поточний ремонт будівель

3,5 тис.

1139

Інші поточні видатки

3 тис.

1161

Оплата теплопостачання

36 тис.

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

21 тис.

1163

Оплата електроенергії

6,7 тис.

8. Середня плата батьків за 1 дитину:

на місяць — 152 грн.;

на рік — 1520 грн.

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість діто-днів.

2. Розрахувати витрати дитячого садка на харчування і навчальні витрати.

3. Обчислити загальну суму витрат по дитячому садку.

4. Вказати джерела покриття і суму асигнувань із бюджету.

5. На підставі отриманих результатів скласти кошторис дитячого садка.

Задача 9.

1. У початковій школі на 1 січня планованого року число учнів становить у 1-х класах — 52, 2-х — 48, 3-х — 44, 4-х — 40. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану — 59 осіб.

2. В основній школі на 1 січня планованого року число учнів у класах становить: у 1-х — 77, 2-х — 73, 3-х — 77, 4-х — 110, 5-х — 78, 6-х — 106, 7-х — 105, 8-х — 119, у 9-х — 90 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 80 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться у 5-і.

3. У старшій середній школі на початок планованого року число учнів у класах становить: у 1-х — 115, 2-х— 158, 3-х — 139, 4-х — 111, 5-х — 98, 6-х — 80, 7-х — 108, 8-х — 111, 9-х — 90, 10-х — 80, в 11-х — 78 осіб. Прийом до 1-х класів з 1 вересня по плану 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів передбачається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: число учнів на 1 січня і 1 вересня планованого року по групах класів; середньорічне число учнів по групах класів.

Задача 10.

1. Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планованого року:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Кількість класів

3

3

3

4

4

4

4

5

5

Число учнів

93

93

113

143

139

144

141

185

174

 

Планується прийняти в 1-і класи 100 осіб. Учні 4-х класів у повному складі переводяться в 5-і.

2. Дані про контингент учнів старшої середньої школи на початок планованого року:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

6

5

5

4

4

3

4

3

1

2

2

Число учнів

180

168

160

147

150

120

151

109

38

63

58

Планується прийняти в 1-і класи 230 осіб. З 1 вересня передбачається прийом до 4-х класів з найближчих початкових шкіл 50 осіб. Усі учні 4-х класів переводяться в 5-і. Прийом до 10-х класів намічається в розмірі 80 % контингенту учнів 9-х класів.

Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів.

Задача 11.

1. Кількість класів і число учнів у них на 1 січня планованого року по міській середній школі такі:

Показники

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість класів

7

6

6

5

5

5

6

4

5

4

3

Число учнів

209

182

176

148

147

150

178

118

147

100

75

2. Дані про випуск і прийом учнів на планований рік:

План випуску

План прийому

класи

кількість, осіб

класи

кількість, осіб

з 4-х

148

до 1-х

240

з 9-х

147

до 5-х

148

з 11-х

75

до 10-х

70 % випуску з 9-х класу

3. Групування і наповнюваність класів прийнята на рівні 30 осіб у класі.

Визначити: число учнів і кількість класів на 1 січня і 1 вересня планованого року; середньорічне число учнів і кількість учнів по групах класів.

Задача 12.

1. В основній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х, 3-х, 4-х — по 2; 2-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х і 9-х — по 3. Учні всіх 5-9 класів на заняттях з праці та іноземної мови діляться на групи.

Визначити: загальне число годин навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок і середню кількість ставок на один клас по групах класів.

2. У середній школі на початок планованого року є така кількість класів: 1-х — 4, 2-х і 3-х — по 5, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х і 8-х— по 6, 9-х, 10-х і 11-х — по 3.

З 1 вересня планованого року передбачається прийняти в 1-і класи 160 осіб, у 10-і — 50 % випуску з 9-х класів. Усі класи з 5-го по 9-й діляться на групи для занять з праці та іноземної мови, а 10-11 класи, крім того, також з фізичної культури.

Визначити: загальну кількість часів навчальних занять на тиждень по групах класів; кількість педагогічних ставок по групах класів на 1 січня і на 1 вересня планованого року та середню кількість ставок на один клас.

Задача 13.

1. Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, встановлена 7 місяців (з 15 жовтня до 15 травня). Об’єм будівель за зовнішнім обміром на початок року — 15 000 м3. З 1 вересня очікується введення нових приміщень сумарним об’ємом 600 м3.

Визначити середньорічний об’єм опалювальних приміщень школи.

2. Загальна середньорічна кубатура опалювальних приміщень будинку школи за зовнішнім обміром — 8 335 м3. Школа опалюється дровами (33 % вологості). Коефіцієнт переведення умовного палива у натуральне для дров становить 5,267. Затрати умовного палива на 1 м3 дорівнюють 6,27 кг. Вартість 1 м3 дров з перевезенням і рубанням 98 грн.

Визначити загальні витрати на паливо для опалення будинку школи.

3. Загальна середньорічна кубатура будинку школи за зовнішнім обміром — 18400 м3, школа опалюється вугіллям Донецького басейну (90 % умовного палива), 10 % умовного палива переводиться в дрова для розпалювання. Коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне для донецького вугілля становить 1,11, а для дров — 5,387. Затрати умовного палива на 1 м3 становлять 7,14 кг. Вартість 1 т вугілля з доставкою — 332 грн., вартість 1 м3 дров, включаючи перевезення і рубання, — 117 грн.

Внутрішня площа — 5670 м2, загальні витрати електроенергії — 5 кВт/г на 1 м2 площі на рік, у т. ч. для технічних потреб — 3200 кВт/г. Вартість 1 кВт/г — 23 коп. Інші поточні видатки на 1 м2 внутрішньої площі —3,33 грн.

Обчислити по школі загальні витрати на паливо для опалення будинку та інші поточні видатки.

4. Середньорічна кількість класів у школі: 1-4 — 9, 5-9 — 12. Норма навчальних витрат на один клас по групах класів на рік відповідно: 47,80 грн. і 72,60 грн. Витрати на придбання книг для бібліотеки, включаючи витрати з передплати на газети і журнали — 38,50 грн. на один клас.

Обчислити навчальні витрати і витрати на придбання книг для бібліотеки.

Задача 14.

1. У міській середній школі є шість груп подовженого дня з числом учнів: на 1 січня планованого року — 220, на 1 вересня — 236. Число днів харчування одного учня на рік — 170, вартість харчування в день — 5,72 грн. Для 318 учнів 1—4 класів передбачається безплатний відпуск молока вартістю 1,37 грн. на день на одну особу протягом 205 днів.

Обчислити річні видатки на харчування по школі.

2. Середньорічне число учнів, які перебувають у групах подовженого дня, в школах району становить: по міських школах — 360, по сільських школах — 280. Число днів харчування учнів — 210, середня вартість харчування одного учня на день: у міських школах — 5,72 грн., у сільських школах — 4,46 грн.

Обчислити річні видатки бюджету на харчування у групах подовженого дня в школах району.

Задача 15.

Для упорядкування фінансового плану Київського театру юного глядача є такі показники:

1. Загальна кількість місць у глядачевій залі                                                                       — 758

2. Комерційна місткість                                                                                                         — 752

3. Кількість спектаклів на рік, усього                                                                                   — 346

у т. ч.:

— ранкових                                                                                                                        — 93

— вечірніх                                                                                                                        — 225

— гастрольних                                                                                                                   — 28

4. Заповнюваність глядачевої зали, % відвідування:

— на ранкових спектаклях                                                                                           — 70 %

— на вечірніх                                                                                                                 — 68 %

5. Кількість глядачів, усього, тис. осіб                                                                          визначити

у т. ч.:

— на ранкових спектаклях                                                                                      визначити

— на вечірніх                                                                                                            визначити

— на гастрольних                                                                                                             — 7,2

6. Середня вартість одного відвідування, грн.

— на ранкових спектаклях                                                                                          — 10,00

— на вечірніх                                                                                                                — 20,00

— на гастрольних                                                                                                         — 15,00

7. Валовий збір від продажу квитків, усього, тис. грн.                                               визначити

у т. ч.:

— на ранкових спектаклях                                                                                      визначити

— на вечірніх                                                                                                            визначити

— на гастрольних                                                                                                     визначити

8. Інші доходи, усього, тис. грн.                                                                                                  17

у т. ч.:

— від оренди помешкання                                                                                                  12,5

— від реалізації програм                                                                                                       4,5

9. Усього доходів, тис. грн.                                                                                            визначити

 Витрати, тис. грн.:

1. Адміністративно-управлінські                                                                                         — 61,5

2. Експлуатаційні                                                                                                                 — 714,2

3. На нові постановки                                                                                                           — 75,0

4. Відрахування від зборів на охорону авторських прав                                                   — 12,3

5. Усього витрат                                                                                                               визначити

Фінансовий результат: прибуток (+) збиток (–)      визначити

Потрібно:

1. Розрахувати кількість глядачів на спектаклях, визначити валовий збір (дохід) від продажу квитків і загальну суму доходів театру.

2. Визначити загальну суму витрат театру, фінансовий результат (прибуток або збиток) і взаємовідносини з бюджетом.

Задача 16.

Визначити загальний розмір призначеної житлової субсидії та її розмір на кожний вид послуг, якщо у двокімнатній квартирі загальною площею 45 м2 прописано три особи, сукупний дохід яких за шість місяців становить 18 000 грн., загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання — 457,36 грн., у т. ч. (грн.):

послуги з утримання будинків та прибудинкових територій

— 113,46

опалення

— 161,28

газопостачання

— 10,36

гаряче водопостачання

— 110,70

холодне водопостачання

— 31,08

електроенергія

— 30,48

 

Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання — 15% середньомісячного сукупного доходу.

Здійснити:

1) розрахунок за такою формою і в такій послідовності:

Середньомісячний сукупний дохід, грн.

 

Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги
в межах норм споживання, грн.

 

Місячний розмір плати в межах норм споживання, грн.

 

Загальний розмір призначеної житлової субсидії, грн.

 

 

2) розрахунок щомісячного розміру призначеної житлової субсидії за кожний вид послуг:

Вид послуг

Місячний розмір плати в межах норм споживання

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

Розмір призначеної субсидії, грн.

грн.

%

Квартирна плата

 

 

 

 

Опалення

 

 

 

 

Газопостачання

 

 

 

 

Холодне водопостачання

 

 

 

 

Гаряче водопостачання

 

 

 

 

Електроенергія

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Задача 17.

Визначити загальний розмір житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого і пічного палива та електроенергії, а також її розмір: на кожний вид послуг — на рік, на електроенергію — на місяць. У жилому приміщенні прописані три особи, річний сукупний дохід яких становить 7000 грн. Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання — 15 % річного сукупного доходу, при цьому вартість скрапленого газу, твердого і пічного палива разом з електроенергією в межах норм споживання становить 1157,67 грн. на рік, у т. ч.:

скраплений газ

2 балони

76,00

вугілля

3 тонни

720,00

дрова

2 складометри

98,58

електроенергія

90 кВтг ´ 12 міс.

263,09

 

Житлова субсидія призначена з червня поточного року.

Здійснити за наведеною формою і в такій послідовності:

1) розрахунок загального розміру житлової субсидії:

Річний сукупний дохід, грн.

 

Обов’язкова частка плати, грн.

 

Розмір плати за скраплений газ, тверде і пічне паливо
та електроенергію в межах норм споживання, грн.

 

Загальний розмір житлової субсидії, грн.

 

 

2) розрахунок розміру житлової субсидії на кожний вид послуг:

Вид послуг

Річний розмір плати в межах норм споживання

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

Розмір річної субсидії, грн.

грн.

%

Скраплений газ

 

 

 

 

Вугілля

 

 

 

 

Дрова

 

 

 

 

Електроенергія

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

3) розрахунок щомісячної житлової субсидії на оплату електроенергії:

Розмір річної субсидії на електроенергію, грн.

Розмір місячної субсидії на електроенергію, грн.

Період, на який призначається субсидія

 

 

 

 

Задача 18.

Визначити загальний розмір житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату електроенергії, що використовується для опалення в будинках, обладнаних спеціальними електроопалювальними установками, та інших видів комунальних послуг окремо на опалювальний період, у т. ч. її розмір щодо кожного виду послуг, та на неопалювальний період, якщо у приватному будинку прописано три особи, середньомісячний сукупний дохід яких 2400 грн. Будинок обладнано електроопалювальною установкою, опалювальна площа — 80 м2, місячний розмір плати в межах норм споживання за водопостачання — 13,96 грн., газопостачання — 21,74 грн., кінець опалювального періоду припадає на 1 травня. Звернення за житловою субсидією надійшло в опалювальний період (грудень). Норма опа­лювальної площі на трьох прописаних осіб — 73,5 м2, місячна норма споживання електроенергії на 1 м2 опалювальної площі — 28 кВтг, місячна норма споживання електроенергії на освітлення на трьох осіб — 90 кВтг, вартість 01 кВтг для даної категорії населення — 0,18 грн., обов’язкова норма плати — 15 % середньомісячного сукупного доходу.

Здійснити за такою формою і в такій послідовності:

1) розрахунок загального розміру житлової субсидії на опалювальний період:

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

 

Норма споживання електроенергії в опалювальний період, кВтг

 

Вартість електроенергії в межах норм споживання, грн.

 

Загальний місячний розмір плати за комунальні послуги, грн.

 

Загальний розмір житлової субсидії, грн.

 

 

2) розрахунок розміру субсидії на кожний вид послуг:

Вид послуг

Місячний розмір плати
в межах норм споживання
на опалювальний період

Обов’язкова
частка плати
в межах норм споживання, грн.

Розмір призначеної субсидії, грн.

грн.

%

Газопостачання

 

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

 

Електроенергія

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

3) розрахунок загального розміру субсидії на неопалювальний період:

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

 

Норма споживання електроенергії у неопалювальний період, кВтг

 

Вартість електроенергії в межах норм споживання, грн.

 

Загальний місячний розмір плати за комунальні послуги, грн.

 

Загальний розмір житлової субсидії, грн.

 

 

Задача 19.

Визначити загальний розмір житлової субсидії для відшкодування витрат на оплату природного газу, спожитого для індивідуального опалення, та житлово-комунальних послуг в опалювальний і неопалювальний періоди, якщо у приватному будинку прописано три особи, середньомісячний сукупний дохід яких 3000 грн. Місячний розмір плати за спожиту електроенергію — 32,98 грн., за водопостачання — 13,96 грн., будинок має опалювальну площу 80 м2, крім котла для опалення, він обладнаний газовою плитою та водонагрівачем, газовий лічильник відсутній, кінець опалювального періоду припадає на 1 травня, житлова субсидія призначається при зверненні в опалювальний період (грудень). Норма опалювальної площі на трьох прописаних осіб на місяць — 73,5 м2, місячна норма споживання газу на 1 особу (при користуванні газовою плитою та водонагрівачем) — 23,6 м3, місячна норма споживання газу на 1 м2 опалювальної площі — 11 м3, вартість 1 м3 газу для приміщень, не обладнаних газовим лічильником, — 1,30 грн. Сім`я складається із здорових працездатних громадян.

Здійснити за такою формою і в такій послідовності:

1) розрахунок загального розміру житлової субсидії на опалювальний період:

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

 

Норма споживання газу на місяць, м3

 

Вартість газу в межах норм споживання, грн.

 

Загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги, грн.

 

Загальний розмір житлової субсидії, грн.

 

 

2) розрахунок розміру субсидії на кожний вид послуг в опалювальний період:

Вид послуг

Місячний розмір плати в межах норм споживання на опалювальний період

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

Розмір призначеної субсидії, грн.

грн.

%

Газопостачання

 

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

 

Електроенергія

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

3) розрахунок загального розміру субсидії на неопалювальний період:

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

 

Норма споживання газу на місяць, м3

 

Вартість газу в межах норм споживання, грн.

 

Загальний місячний розмір плати за комунальні послуги, грн.

 

Загальний розмір субсидії на неопалювальний період, грн.

 

 

Задача 20.

 Сім’я, що мешкає у двокімнатній квартирі загальною площею 45 м2, яка складається з трьох осіб і має сукупний дохід за шість місяців 18 000 грн., була призначена житлова субсидія з січня по червень включно загальним розміром 39,54 грн.; загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги становить 489,54 грн. З 1 квітня відбулося збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, внаслідок чого розмір плати за житлово-комунальні послуги досяг 510,40 грн. Пільгова обов`язкова частка плати складає 15 %.

Визначити: загальний щомісячний розмір призначеної житлової субсидії згідно з перерахунком з квітня по червень включно за такою формою:

Середньомісячний сукупний дохід, грн.

 

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання, грн.

 

Місячний розмір плати в межах норм споживання з квітня, грн.

 

Загальний щомісячний розмір призначеної житлової субсидії відповідно до перерахунку, грн.

 

 

 

 

5.1.8. Контрольні роботи для студентів дистанційної форми навчання

 

Контрольні роботи для студентів дистанційної форми навчання подаються викладачем в електронному варіанті через систему управління дистанційним навчанням Moodle.

Навчальні  завдання  для  студентів  дистанційної  форми  навчання мають виконуватись та надсилатись студентами в електронному варіанті через систему управління дистанційним навчанням Moodle, яка автоматично реєструє факт пересилання навчальної роботи та фіксує час отримання її викладачем.

Рубіжний (кінцевий) термін подання навчальних робіт на перевірку (або їх виконання у випадку з тестуванням) заздалегідь визначається викладачем у карті СРС, однак під  час поточної роботи із засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ця дата може бути скорегована викладачем, про що студента слід повідомити через систему дистанційного навчання.

Підсумкові контрольні роботи виконані студентами дистанційної форми навчання, надсилаються студентом в електронному варіанті через систему управління дистанційним навчанням Moodle (яка автоматично реєструє факт пересилання навчальної роботи та фіксує час отримання її викладачем), перевіряються викладачем та захищаються студентом в дистанційному режимі. Паперовий варіант роботи передається під час найближчої екзаменаційної сесії особисто методисту Інституту дистанційних технологій навчання КНЕУ для зберігання в установленому порядку.

 

 

5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.2.1. Для денної форми навчання

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з бюджетних питань і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-3 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-5 балів

3.

укладання огляду наукових публікацій з бюджетних питань

0-2 балів

4.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-5 балів

5.

виконання окремих задач

0-3 балів

6.

виконання практичних завдань № 1 і № 2

0-5 балів

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару з бюджетних питань

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на дві частини:

І частина – комп’ютерний тестовий контроль;

ІІ частина – Комплексні ситуаційні задачі “Кошторис загальноосвітньої середньої школи” і “Кошторис медичної установи”.

За першим модулем тестовий контроль здійснюється в один етап у комп’ютерному класі КНЕУ за три тижні до кінця семестру. До комп’ютерного тестового контролю включено один варіант з 40 тестів, які винесені на самостійне опрацювання, з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—10

0 балів

11—15

1,0 бал

16—20

2,0 бали

21—25

3,0 бали

26—32

4,0 бали

33—40

5,0 бали

Комплексні ситуаційні задачі “Кошторис загальноосвітньої середньої школи” і “Кошторис медичної установи” винесено на самостійну роботу, виконуються студентом письмово з публічною презентацією результатів роботи. Студент виконує один із варіантів комплексної ситуаційної задачі “Кошторис загальноосвітньої середньої школи” і один із варіантів комплексної ситуаційної задачі “Кошторис медичної установи”. В академічній групі студентів варіанти комплексної ситуаційної задачі “Кошторис медичної установи” не повинні повторюватись. Комплексні ситуаційні задачі (два варіанти загалом) оцінюються загальною оцінкою за такими критеріями.

Максимально два варіанти комплексних ситуаційних задач загалом оцінюються в 4 або 5 балів поточного контролю, якщо має місце: вірна арифметична відповідь на поставлені задачі; правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків; вірно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; вірно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Загальна оцінка в 2 або 3 бали поточного контролю виставляється загалом, якщо має місце: невірна арифметична відповідь на поставлені задачі; невірно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків; невірно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; невірно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна загальна оцінка в 0 або 1 бал поточного контролю виставляється за подані відповідні два варіанти з урахуванням усіх можливих помилок або взагалі не подані студентом.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

5.2.2. Для заочної форми навчання

Під час контролю результатів виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання результатів індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок без презентації

0-2 балів

2.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок

0-3 балів

3.

укладання аналітичного звіту власних наукових досліджень з презентацією

0-5 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-5 балів

5.

виконання практичного завдання до заняття 2

0-5 балів

(3) Під час контролю результатів участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі результатів виконання контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 10 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 8 або 9 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 6 або 7 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 4 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 2 або 3 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 або 1 бал поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Комп’ютерний тестовий контроль здійснюється в один етап у дистанційному режимі з курсу “Бюджетна система” на WEB-студента КНЕУ або комп’ютерному класі КНЕУ з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. До комп’ютерного тестового контролю включено 40 тестів, які винесені на самостійну роботу для опрацювання за навчально-методичним посібником для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна система». Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—3

0-1 балів

4—5

2-3 бали

6—10

4 бали

11—15

5 балів

16—20

6 балів

21—25

7 балів

26—30

8 балів

31—35

9 балів

36—40

10 балів

 

ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З БЮДЖЕТНИХ ПИТАНЬ ЗА ТЕМАТИКОЮ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Мета укладання огляду наукових публікацій – дати аналітичний (критичний) огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною темою. Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

обирає тему і погоджує її з викладачем;

систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо);

літературні джерела добираються самостійно;

готує огляд наукових публікацій у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5.

Структура: титульна сторінка, основна частина, список опрацьованої літератури).

Огляд наукових публікацій готується до «Дня заочника». Студент має здати огляд наукових публікацій викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 

6.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

Екзаменаційний білет для студентів денної форми навчання містить 5 завдань — 3 описових питання та 2 задачі, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня повноти й коректності відповіді. Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

Нижче наведено зразок екзаменаційного білета:

 1. Сутність фіскального федералізму.
 2. Доходи бюджету від операцій з капіталом.
 3. Система заробітної плати вчителів.

4. Визначити загальний розмір житлової субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та пічного палива і електроенергії та її розмір на кожний вид послуг на рік, а на електроенергію на місяць, якщо у житловому приміщенні прописані три особи, річний сукупний доход яких становить 2 520 грн.. Обов’язкова частка плати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання — 15% річного сукупного доходу. При цьому вартість скрапленого газу, твердого та пічного палива разом з електроенергією  в межах норм споживання на рік становить 720,70 грн., в т.ч.:

Скраплений газ

2 балони

36,00

Вугілля

3 тони

520,00

Дрова

2 складометри

68,58

Електроенергія

90 квтгод х 12 міс.

96,12

Житлова субсидія призначена із серпня місяця.

Розрахунки здійснити за такою формою і в такій послідовності:

Розрахунок загального розміру житлової субсидії:

Річний сукупний доход,  грн.

 

Обов’язкова частка плати в рік,  грн.

 

Розмір плати за скраплений газ, тверде паливо та електроенергію в межах норм споживання на рік,  грн.

 

Загальний розмір житлової субсидії на рік,  грн.

 

2. Розрахунок розміру житлової субсидії на кожний вид послуг:

 

Вид послуг

Річний розмір плати в межах норм користування

Обов’язкова частка плати в межах норм споживання

Розмір річної субсидії

 

грн.

%

грн.

грн.

Скрапленого газу

 

 

 

 

Вугілля

 

 

 

 

Дров

 

 

 

 

Електроенергії

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

          3. Розрахунок  щомісячної житлової субсидії на оплату електроенергії:

Розмір річної субсидії на електроенергію

Розмір місячної субсидії на електроенергію

Період, на який призначається субсидія

 

 

 

 

5. Вчитель історії V-IХ класів, із вищою освітою і стажем педагогічної роботи 16 років  є спеціалістом вищої категорії з посадовим окладом 145 грн., має навантаження 21 годину на тиждень; вчитель літератури X-ХІ класів, із вищою освітою і стажем педагогічної роботи 19 років  є спеціалістом  І категорії з посадовим окладом 137 грн., має навантаження 24 години на тиждень, є класним керівником з додатковою оплатою за класне керівництво в розмірі 20 % посадового окладу, крім того отримує додаткову оплату за перевірку письмових робіт з літератури в розмірі 13 % посадового окладу.

Нормативи обов’язкових навчальних годин навантаження вчителя на тиждень:

Види нормативів

1-3кл.

5-9кл.

10-11кл.

Норматив обов’язкових навчальних годин на тиждень

24

36

32

Норматив граничної кількості додаткових навчальних годин на тиждень

 

3

 

6

 

6                                                                     

Норматив педагогічного навантаження вчителя на тиждень

20

18

18

Норматив граничної  кількості навчальних годин для адміністративного персоналу

10

9

9

Визначити розмір місячної заробітної плати зазначених учителів.

 

 

6.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної бюджетної проблеми. На екзамені для студентів денної форми навчання оцінюванню підлягають:

–     володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

–     вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

–     вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Екзаменаційний білет для студентів денної форми навчання містить 5 завдань — 3 описових питання та 2 задачі, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня повноти й коректності відповіді. Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

Шкала оцінювання одного завдання екзаменаційного білета:

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Повна відповідь на питання, яка оцінюється у 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) наведені визначення основних понять питання;

2) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми або аспекту;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання класифікацій та характеристик;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання під час розкриття питань, які того потребують;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій бюджетних інституцій та їх ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) результати знань після засвоєння матеріалу основної та додаткової літератури;

11) вільно володіє категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;