Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 20_____ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Митна справа»

спеціалізація

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

 ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри ___________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

 

Розробники: Малік Євгенія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.

email: malik_3@ukr.net

 

Опарін Валерій Михайлович – д.е.н., професор

Сафонова Людмила Дмитрівна – к.е.н., доцент

 

 

Навчальний план 2018 р.

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Є.О. Малік, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

ВСТУП

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

7

 

Тема 1. Засади бюджетного менеджменту.

7

 

Тема 2. Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки

7

 

Тема 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

7

 

Тема 4. Бюджетний ризик-менеджмент

8

 

Тема 5. Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту

9

 

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту

10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

10

 

Тема 7. Бюджетна класифікація як основа організації бюджету і бюджетного процесу

10

 

Тема 8. Бюджетне планування в Україні

11

 

Тема 9. Організація виконання дохідної частини бюджету

11

 

Тема 10. Організація виконання бюджету за видатками

12

 

Тема 11. Облік виконання бюджету

13

 

Тема 12. Звітність про виконання бюджету

13

 

Тема 13. Контроль за рухом бюджетних потоків

14

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

15

2.1.

Карта навчальної роботи студента.

15

2.2.

Плани семінарських (практичних) (денна форма)

16

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

22

2.4.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

23

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

24

3.1.

Карта навчальної роботи студента.

24

3.2.

Плани контактних занять (заочна форма)

25

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

29

3.4.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

30

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

31

4.1.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання.

31

4.2.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання.

42

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

48

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

49

6.1.

Основна література

49

6.2.

Додаткова література

50

6.3.

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

51

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент»  є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Бюджетний менеджмент – це сукупність заходів, форм і методів аналітичної, організаційної й оперативної діяльності персоналу фінансового відомства та інших державних інституцій щодо формування і витрачання (розасигнування) бюджетних коштів у поєднанні з розпорядчими і контрольними діями на всіх фазах бюджетного процесу.

Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» має теоретично-прикладний характер: у теоретичному плані вона покликана поглибити знання щодо організації бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладному — сформувати навички проведення операцій з управління бюджетом держави. Одним із найважливіших засобів для здійснення державою зазначеної функції виступає бюджет. Тому управління бюджетом має дуже важливе значення для всіх рівнів влади.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

 Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» є нормативною для підготовки магістрів з фінансів «Митна справа». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінансові інновації», «Адміністрування податків»

 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент» - формування знань з теоретичних та практичних аспектів управління бюджетом, бюджетними ресурсами і відносинами, які виникають в процесі руху бюджетних потоків.

 

Завдання навчальної дисципліни:

​ ¨вивчення функцій, структури і взаємозв’язків органів управління бюджетом;

​ ¨вивчення прийомів і методів, що використовують в процесі бюджетного планування відповідні органи та доцільність їх використання;

​ ¨характеристика методів і видів бюджетного фінансування та визначення їх переваг в процесі здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

​ ¨формування навичок щодо обліку виконання бюджету і складання бюджетної звітності та їх значення в управлінні бюджетним процесом;

​ ¨вивчення методів контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.

 

Предметом даної навчальної дисципліни є бюджетний процес та управління ним.

 

Об’єктом навчальної дисципліни є бюджет, як централізований фонд грошових коштів держави, який дає їй можливість виконувати суспільні функції.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Бюджетний менеджмент” студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання:

фундаментальних концепцій бюджетного менеджменту, теоретичних та методичних інструментаріїв, володіння базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері бюджетного менеджменту.

 

 

 1. Уміння:

орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують діяльність у бюджетній сфері; провести прогнозні і планові розрахунки проектів бюджетів та програм; провести розрахунки показників доходної і видаткової частини бюджету на стадії бюджетного планування; вміти оформити документально і провести операції щодо виконання дохідної та видаткової частини бюджету в органах казначейства; володіти навичками з обліку виконання бюджету в органах казначейства та складання бюджетної звітності; володіти методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.

 1. Комунікація:

здатність працювати у бюджетній сфері, здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на бюджетний процес та бюджет загалом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Засади бюджетного менеджменту.

 

Зміст та специфічні особливості фінансового менеджменту на макрорівні. Бюджетний менеджмент як провідна складова державного фінансового менеджменту. Завдання і визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту та їх роль в системі управління. Елементи системи управління бюджетом. Складові бюджетного менеджменту за стадіями бюджетного процесу: бюджетне планування, організація виконання бюджету, затвердження звітності з виконання бюджету. Складові бюджетного менеджменту за змістом бюджетної роботи: адміністрування бюджету, облік і звітність, контроль. Їх характеристика і взаємозв’язок.

Бюджетний процес як основа управління бюджетом. Зміст, задачі та основи регламентування бюджетного процесу. Порядок і терміни складання, розгляду і зат​вердження бюджету держави; документи, які використовують у бюджетному процесі; розмежування функцій між органами – учасниками бюджетного процесу; порядок виконання бюджету у разі його несвоєчасного затверд​ження; відповідальність учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного регламенту.

Бюджетний кодекс України – головний законодавчий акт, що регулює відносини у бюджетному процесі. Встановлення тривалості процедури бюд​жетного процесу, етапів і стадій, документації, відповідальності за бюджетні правопорушення. Поняття і види бюджетних правопорушень. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення.

Нормативні акти, що містять окремі положення щодо бюджетного про​цесу

 

Тема 2. Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки

 

Концептуальні засади вчення про бюджет. Зв’язок бюджету з державою та її діяльністю. Призначення бюджету. Бюджет як фінансово-економічне, суспільно-політичне та юридично-правове явище.

Позитивний і нормативний метод дослідження бюджетно-фіскальних явищ. Критерії суспільного добробуту за І.Бентамом і В.Парето та їх сутність. Пізнавальна роль фіскальної соціології у вченні про бюджет. Теорія суспільного вибору та її роль у теоретичному тлумаченні бюджету та бюджетного процесу.

Ринкове господарство і державний аудит. Вплив концепції суспільного блага на теорію бюджету. Поняття „екстерналій” (зовнішніх ефектів) і його відношення до бюджетного менеджменту. Вирішення проблеми екстерналій на основі підходів А.Пігу та Р.Коуза. Роль бюджету у державі загального добробуту.

Бюджетний федералізм. Поняття, суспільно-економічне значення і типи бюджетного федералізму. Модель бюджетного федералізму Чарльза Тібо. Системи бюджетного федералізму в США, Великій Британії, ФРН.

Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії. Роль і мотивація діяльності державного апарату в прийманні бюджетних рішень. Економічний зміст „бюрократичної ренти”.

Зв’язок сучасного вчення про бюджет з філософськими, соціологічними і економічними теоріями. Теорії та їх представники.

 

Тема 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

 

Фінансово-управлінські технології формування бюджету. Функції планування, виконання і контролю у бюджетному менеджменті. Визначення і мотивація запровадження бюджетування. Переваги технології бюджетування в практиці бюджетної роботи по відношенню давно існуючих.

Цілі, етапи і процедури програмно-цільового менеджменту. Особливості інкрементального і декрементального бюджетування. Система „планування-програмування-бюджетування”. Зміст та значення бюджетування за процедурою „сансет”.

Бюджетування на нульовій основі і метод „витрати-вигоди”. Походження, призначення та особливості бюджетування на нульовій основі. Значення методу „витрати-вигоди” для бюджетного менеджменту. Доцільність застосування методів „вартісного ефекту” та „ефективності витрат” у сучасному бюджетному менеджменті.

Бюджетне прогнозування. Призначення середньострокових та багаторічних бюджетів і їх запровадження у світі з кінця 90-х років. Питання про розмежування понять планування і прогнозування. Методи прогнозування (метод моделювання, метод фактичної податкової ставки, метод визначення еластичності) податкових надходжень та їх використання у бюджетному менеджменті.

Оптимізація бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит та управління ним. Бюджетний дефіцит і його зв’язок з фіскальним дефіцитом. Загальновизнані підходи до визначення бюджетного дефіциту. Традиційний розрахунок показника бюджетного дефіциту і його коригування. Операції бюджету, які визначають розмір бюджетного дефіциту і його фінансування та їх характеристика. Заходи щодо оптимізації розміру бюджетного дефіциту.

Управління державним боргом. Завдання і методи управління державним боргом. Методи контролю за державним боргом з боку законодавчої влади і міністерства фінансів. Взаємозв’язок обсягів державного боргу і бюджетного дефіциту з економічним розвитком держави.

Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві. Бюджетний контроль і реалізація цілей державної фінансової політики. Тлумачення термінів „менеджмент”, „адміністрування”, „бюджетне адміністрування”. Бюджетний контроль та його предмет.

Транспарентність і контроль ефективності. Принципи транспарентності: визначення ролі і функцій; доступності інформації; відкритості підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності; незалежних гарантій достовірності. Основні вимоги транспарентності. Контроль ефективності: традиційний, операційний, програмний. Риси контролю ефективності: конструктивність і об”єктивність; кваліфікованість.

Податковий контроль і його призначення.

Бюджетний аудит як інструмент контролю ефективності. Стандарти аудиту Міжнародної організації вищих ревізійних установ.

 

Тема 4. Бюджетний ризик- менеджмент

 

Загальні основи ризикології. Невизначеність в економіці та фінансах. Загальне визначення ризику. Класична та неокласична теорія ризику. Об’єкт та суб’єкт ризику. Джерела ризику. Загальні класифікаційні групи ризиків.

Зміст та прояв бюджетних ризиків. Економічний та фінансовий ризики. Бюджетні ризики як частина фінансових ризиків. Підходи до визначення бюджетного ризику. Основні характеристики бюджетного ризику. Класифікація бюджетних ризиків. Складові бюджетного ризику у розрізі структури бюджету держави. Основні взаємозв’язки складових бюджетних ризиків в рамках бюджетного процесу. Чинники бюджетного ризику в частині дефіциту державного бюджету. Чинники бюджетного ризику в доходній частині бюджету. Чинники бюджетного ризику в видатковій частині бюджету. Загальні фактори, що визначають рівень чутливості фіскальної сфери до бюджетних ризиків.

Основні чинники бюджетних ризиків. Стан та стабільність розвитку економіки. Фактор якості формування бюджетної політики. Фактор інфляційного тиску на економіку. Ефективність роботи щодо збирання податків. Стан та прозорість розрахунків в економіці. Фактор законодавчого характеру. Фактори зовнішньоекономічного характеру. Фактор якості бюджетного планування та прогнозування. Фактори боргового характеру. Види ризиків в управлінні державним боргом.

Управління бюджетними ризиками. Завдання управління ризиками у бюджетному менеджменті. Стратегічне та тактичне управління бюджетними ризиками. Якісна та кількісна оцінка бюджетного ризику. Підходи до вимірювання бюджетного ризику (концепція збитків у несприятливій ситуації, концепція чутливості, концепція варіативності). Показники бюджетного ризику. Основні методи управління бюджетним ризиком. Зв"язок фактору ризику та ключових параметрів відкритої та упорядкованої системи управління державними фінансами. Основні складові заходи з контролю та управління бюджетними ризиками. Моніторинг бюджетного ризику. Заходи загального характеру з запобігання бюджетним ризикам. Поліпшення якості бюджетної документації та прогнозування. Удосконалення управління державним боргом. Створення систем аудиту та контролю (внутрішні/зовнішні системи контролю та аудиту). Специфічні заходи з запобігання бюджетним ризикам (створення стабілізаційних фондів).

 

Тема 5. Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту

 

Передумови запровадження бюджетування в Україні. Бюджетування в українській термінології. Бюджетна реформа на макрорівні. Бюджетна дисципліна. Якість послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів. Роль Міністерства фінансів та його інституцій у бюджетуванні. Бюджетування, як складова бюджетної реформи. Ефективність та результативність витрачання бюджетних коштів. Інші реформи та необхідні заходи для покращення ефективності бюджетних видатків. Необхідність зв’язку між бюджетуванням та загальною фінансово- економічною політикою. Довгострокова бюджетна політика, як основа для впровадження технологій бюджетування.

Нормативно-правова база для використання бюджетування в Україні. Бюджетний кодекс та основні його положення для застосування бюджетування в Україні. Законодавчі акти, що регулюють застосування довгострокового планування економічної та фіскальної політики в Україні. Нормативно-правова база для середньострокового бюджетування, для макропрогнозу; документи, що застосовуються у процесі бюджетування. Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі України.

Бюджетування на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів України. Бюджетування і програмно-цільовий метод складання і виконання бюджету в Україні. Впровадження окремих елементів програмно-цільового бюджетування в Україні. Бюджетна програма та підходи до її формування. Паспорти бюджетних програм. Результативні показники бюджетних програм, що використовуються в українській практиці. Прямі та кінцеві показники виконання програм. Взаємозв’язок між показниками виконання програм. Стан запровадження елементів та інструментів бюджетування в Україні на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів. Прозорість бюджетування: доступність і зрозумілість бюджетної інформації. Участь зацікавлених сторін у бюджетуванні. Роль Міністерства фінансів України та його інституцій у бюджетуванні на сучасному етапі. Роль незалежних інституцій у процесі бюджетування.

Державні стандарти надання послуг за рахунок бюджету. Поняття державного стандарту надання бюджетних послуг (ДСНБП). Необхідність такого стандарту. Відмінність цього поняття від інших понять: державні соціальні стандарти, гарантії, нормативи. Досвід застосування ДСНБП у різних країнах світу. ДСНБП та нормативи бюджетних витрат. Необхідність перегляду ДСНБП. Першочерговість запровадження ДСНБП при розрахунку бюджетних витрат на соціально-культурну сферу. Використання ДСНБП при розрахунку між бюджетних трансфертів. Шляхи впровадження ДСНБП в Україні.

Перспективи застосування бюджетування в Україні. Системні проблеми, які необхідно вирішити для впровадження бюджетування в Україні. План дій із впровадження бюджетування: системні зміни. Стратегічне панування, як основа для формування середньострокової бюджетної політики. Стратегічний план головного розпорядника бюджетних коштів. Необхідність взаємозв’язку між стратегічним планування на рівні держави та на рівні виконавців програм, регіону. Регіональна стратегія. Середньострокове бюджетування: напрямки змін. Удосконалення якості макропрогнозу. Роль різних інституцій у макропрогнозі. Середньострокова бюджетна резолюція. Середньостроковий формат бюджету. Середньостроковий період. Паспорти бюджетних програм. Моніторинг та оцінка бюджетних програм. Роль оцінки бюджетних програм у коригуваннях середньострокових бюджетних планів. Необхідність підвищення рівня знань, навичок та професійних вмінь для фахівців, залучених до бюджетування.

Удосконалення технічних інструментів бюджетування. Перелік технічних інструментів бюджетування. Стратегічний план та можливість впровадження практики його складання. Зарубіжний досвід, який доцільно застосувати в Україні. Середньострокові фіскальні обмеження: поняття та необхідність використання. Бюджетна програма: оптимальна структура. Єдина методологія для формування бюджетної програми. Підпрограми та необхідність їх виділення. Завдання та їх зв’язок із показниками виконання програм. Програмні та не програмні видатки бюджету. Встановлення показників виконання щодо не програмних видатків. Удосконалення бюджетної класифікації. Підходи до покращення практики застосування показників виконання програм. Види показників виконання програм. Періодична оцінка програм за показниками їх виконання. Рішення за результатами оцінки програм. Зв’язок прямих показників виконання програм із кінцевими показниками виконання.

 

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту

 

Органи управління бюджетним процесом в Україні. Визначення їх ролі і місця в управлінні бюджетним процесом.

Органи загального управління бюджетом: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Президент, Верховна Рада Автономної республіки Крим, Рада Міністрів Автономної республіки Крим, місцеві Ради, державні адміністрації, виконавчі комітети. Органи оперативного управління - Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна фіскальна служба України, Державна фінансова інспекція України, Рахункова палата України. Органи не фінансового профілю (органи справляння, розпорядники і одержувачі бюджетних коштів).

Законодавчі документи, якими керуються органи управління у своїй діяльності. Основні завдання, функції та права органів управління бюджетним процесом. Проблеми розмежування однорідних функцій між зазначеними органами. Вертикальна структура органів оперативного управління бюджетом. Структура всіх ланок системи органів оперативного управління бюджетом.

Бюджетне адміністрування. Організація роботи органів системи Міністерства фінансів України з розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів, а також відповідними органами в процесі бюджетного планування. Організація роботи органів Державної казначейської служби України з розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів, а також з платниками податкових та інших платежів, в процесі виконання бюджету. Організація роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України, Рахункової палати України з розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів в процесі здійснення контрольних заходів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 7. Бюджетна класифікація як основа організації бюджету і бюджетного процесу

Призначення і структура діючої в Україні бюджетної класифікації. Порядок розробки і затвердження структури бюджетної класифікації.

Характеристика діючої бюджетної класифікації: виділені складові, ознаки кодування, структура кодів.

Класифікація доходів бюджету: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти, державні цільові фонди.

Класифікація видатків бюджету. Функціональна класифікація (відповідно до основних функцій держави): розділи, підрозділи і групи. Економічна класифікація (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки): поточні, капітальні і нерозподілені видатки. Відомча класифікація видатків бюджету: перелік головних розпорядників бюджетних коштів. Програмна класифікація (за бюджетними програмами) і її взаємозв”язок з функціональною та відомчою класифікацією.

Класифікація кредитування бюджету: надання кредитів (внутрішніх і зовнішніх) з бюджету та їх повернення.

Класифікація внутрішнього і зовнішнього фінансування бюджету за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання. Класифікація державного боргу.

 

Тема 8. Бюджетне планування в Україні

 

Бюджетно-політичні цілі та пріоритети і можливості їх досягнення в процесі бюджетного планування.

Практичні аспекти бюджетного планування. Методи бюджетного планування: балансовий метод, метод прямого рахунку, нормативний метод, аналітичний метод, програмно-цільовий метод та можливості їх використання в Україні

Чинники, від яких залежить рівень бюджетного планування. Рівні та етапи бюджетного планування.

Організація бюджетного планування в Україні.

Підготовча робота до складання проекту бюджету: розробка основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку держави на плановий рік, розробка і затвердження основних напрямків бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік, визначення грошово-кредитної політики держави на наступний рік, аналіз виконання бюджету за минулий рік і очікуване виконання бюджету в поточному році, підготовка інструкцій щодо підготовки бюджетних запитів і доведення її до головних розпорядників коштів. Проблеми співпраці відповідних органів на стадії підготовчої роботи.

Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету.

Порядок складання проекту Державного бюджету України. Інформація для прогнозних і планових розрахунків. Методи, що використовують при складанні проекту Державного бюджету. Розрахунки показників доходної і видаткової частини бюджету.

Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. Представлення проекту бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комітетах та фракціях. Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. Порядок внесення доповнень і зауважень в проект бюджету. Затвердження Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, його зміст. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України.

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету. Інформація для складання проектів місцевих бюджетів. Прогнозний, розрахунковий і кінцевий проекти місцевих бюджетів. Розгляд проекту бюджету в органах виконавчої і законодавчої влади, внесення в нього поправок і зауважень. Термін затвердження місцевих бюджетів.

Планування видатків на інвестиційну діяльність держави. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів. Планування державних дотацій і субвенцій. Розрахунки обсягів бюджетних кредитів, порядок їх виділення із бюджету.

Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. Методика планування видатків за кошторисом.

 

Тема 9. Організація виконання дохідної частини бюджету

 

Поняття та принципи організації виконання дохідної частини бюджету. Органи, що забезпечують і здійснюють виконання дохідної частини Державного бюджету і місцевих бюджетів України, розподіл функцій між ними.

Бюджетний розпис як основа виконання бюджету. Порядок та терміни його складання, внесення змін і доповнень. Розпис доходів бюджету.

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом. Документооборот, пов’язаний з мобілізацією доходів.

Порядок відкриття рахунків для зарахування доходів до бюджетів в органах казначейства. Порядок зарахування доходів до загального і спеціального фонду бюджетів, розподілу доходів між Державним бюджетом і місцевими бюджетами, повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, відшкодування податку на додану вартість. Документи, які складають в органах казначейства щодо обсягів доходів, що надходять до бюджетів, їх зміст та порядок заповнення. Підготовка інформації щодо доходів, які надійшли на рахунки Державного бюджету і відповідного місцевого бюджету та передача її відповідним органам.

Звірка доходів між податковими органами і органами Державного казначейства: порядок, терміни, документи, які складають при цьому.

Дотація вирівнювання і субвенції на конкретну мету: порядок їх виділення та перерахування. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, одержаних у вигляді субвенції. Документальне оформлення процедури повернення бюджетних коштів, одержаних у вигляді субвенції, що були використані не за цільовим призначенням. Кошти, що передаються до Державного бюджету з місцевих бюджетів: порядок їх визначення і перерахування.

Короткотермінові позички, необхідність в яких виникає в процесі виконання загального фонду місцевих бюджетів України: порядок їх визначення, видачі та погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення та порядок проведення. Документооборот.

 

Тема 10. Організація виконання бюджету за видатками

 

Поняття та принципи організації виконання видаткової частини бюджету. Органи, що забезпечують і здійснюють виконання видаткової частини Державного бюджету і місцевих бюджетів України, розподіл функцій між ними. Розпис видатків бюджету. Поняття бюджетного фінансування та його організація. Розпорядники бюджетних коштів, їх права і обов’язки. Ступені розпорядників бюджетних коштів по Державному бюджету і місцевим бюджетам України. Одержувачі бюджетних коштів, їх права і обов”язки. Взаємовідносини розпорядників і одержувачів бюджетних коштів з органами, що здійснюють виконання бюджету.

Методи і види фінансування із Державного бюджету і місцевих бюджетів України. Порядок перерахування бюджетних коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати витрат: оплати рахунків і видачі готівкою.

Порядок доведення інформаціі про територіальне розташування установ, підприємств, організацій та даних затверджених кошторисів доходів і видатків та кошторисів видатків органам державного казначейства. Взяття до обліку бюджетних зобов”язань (попередній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів): зміст, порядок і терміни підготовки та подання. Порядок відкриття реєстраційних, спеціальних реєстраційних, особових рахунків в органах казначейства для розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Документооборот в процесі фінансування із Державного бюджету і місцевих бюджетів протягом бюджетного року. Порядок підготовки і терміни подання пакету документів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для перерахування коштів суб”єктам господарської діяльності за виконані роботи, надані послуги, або для одержання готівкових коштів для виплати заробітної плати своїм працівникам, на відрядження тощо. Перевірка поданих документів в органах казначейства (поточний контроль). Особливості здійснення видатків із бюджету за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг. Відповідальність розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за підготовку документів щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг (відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного постачальника (учасника)) та її результатів. Контроль органів казначейства за правильністю оформлення документів щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг та одержаних результатів. Оформлення, у разі встановлення недостовірності наданих документів, відмов в оплаті рахунків або одержанні готівкових коштів.

Процедура призупинення бюджетних асигнувань і операцій з бюджетними коштами: причини ; органи, що приймають рішення; документальне оформлення; терміни проведення. Оформлення відновлення дії бюджетних асигнувань і операцій з бюджетними коштами.

 

Тема 11. Облік виконання бюджету

 

Необхідність обліку виконання бюджету у бюджетному процесі та його роль у прийнятті управлінських рішень.

Задачі і принципи бухгалтерського обліку бюджету в органах Державної казначейської служби України. Бюджетний та управлінський облік.

Функції бухгалтерських служб органів казначейства в організації обліку виконання бюджетів та кошторисів доходів і видатків установ або кошторисів видатків. Їх особливості в органах казначейства різних ланок. Права і обов’язки головних бухгалтерів органів казначейства.

Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконанням бюджету. Первинні облікові документи, вимоги до них та порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Хронологічний і систематичний записи. Порядок зберігання бухгалтерських документів і облікових реєстрів.

Баланс виконання бюджету, його будова.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного і місцевих бюджетів України. Характеристика рахунків.

Облік грошових коштів і доходів бюджету (доходи загального фонду; доходи спеціального фонду; доходи які розподіляються між загальним та спеціальним фондами; доходи що розподіляються між Державним та місцевими бюджетами; надходження, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету). Рахунки, призначені для обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, Республіканського бюджету Автономної республіки Крим і місцевих бюджетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету.

Облік видатків бюджету (за рахунок загального і спеціального фондів). Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам коштів в фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати рахунків і видачі готівкою. Облік зобов’язань розпорядників коштів бюджету.

Визначення результатів виконання бюджету. Рахунки, призначені для відбиття результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання бюджету.

 

Тема 12. Звітність про виконання бюджету

 

Звітність про виконання бюджету як інформаційна база бюджетного процесу.

Організація, види та форми звітності про виконання бюджету. Періодичність  звітності про виконання бюджету. Склад документів звітності, порядок їх складання, подання та затвердження. Взаємозв’язок звітності розпорядників і одержувачів бюджетних коштів про виконання кошторисів і органів казначейства про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів України.

Місячна, квартальна і річна звітність (фінансова і бюджетна) розпорядників і одержувачів бюджетних коштів про використання бюджетних коштів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.

Місячна, квартальна і річна звітність (фінансова і бюджетна) органів Державної казначейської служби України про виконання Державного бюджету України. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.

Місячна, квартальна і річна звітність (фінансова і бюджетна) органів Державної казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання.

Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави.

Порядок і терміни подання звітності про виконання Державного бюджету України органам законодавчої і виконавчої влади.

 

Тема 13. Контроль за рухом бюджетних потоків

 

Контроль за формуванням доходів бюджету. Контроль у сфері податкових надходжень: організація контролю за надходженням податкових платежів до бюджету, документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом, оформлення результатів податкових перевірок. Контроль за сплатою митних платежів. Контроль за надходженням неподаткових доходів до бюджету.

Система державного внутрішнього фінансового контролю та її складові: фінансове управління і контроль, внутрішній аудит і гармонізація на центральному рівні.

Внутрішній контроль як інструмент управління. Попередній, поточний і подальший фінансовий контроль. Роль і місце подальшого контролю в системі державного внутрішнього фінансового контролю. Інспектування: централізоване і децентралізоване. Форми інспектування: ревізії і перевірки. Організація і планування ревізій (перевірок). Основні завдання та порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання бюджету, бюджетних установ щодо цільового використання бюджетних коштів тощо. Етапи ревізійного процесу: підготовка до проведення ревізії, організація роботи на місці ревізії, складання акта ревізії, реалізація матеріалів ревізій.

Внутрішній аудит: основні мета і завдання. Централізований і децентралізований внутрішній аудит. Порядок проведення централізованого внутрішнього аудиту органами Державної фінансової інспекції України: державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання, державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ, державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм. Порядок проведення децентралізованого внутрішнього аудиту: аудит ефективності виконання бюджетних програм, аудит виконання місцевих бюджетів, фінансовий аудит суб’єктів господарювання, операційний аудит.

Гармонізація державного внутрішнього фінансового контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Бюджетний менеджмент»

для студентів спеціальності (спеціалізації) Митна справа

денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль 1

1

Засади бюджетного менеджменту.

Семінарське заняття 1.  семінар-розгорнута бесіда

1

2

Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки

Семінарське заняття 2.  семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

1

3

Сучасні технології бюджетного менеджменту

Семінарське заняття 3. дискусія з елементами аналізу, семінар-розв’язання проблемних завдань

2

4

Бюджетний ризик-менеджмент

Семінарське заняття 4. семінар-вирішення ситуаційних вправ, семінар–мозковий штурм семінар-дискусія, ділова гра

2

5

Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту

Семінарське заняття 5. дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах

2

6

Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту

Семінарське заняття 6. семінар-розгорнута бесіда, тестовий контроль

10

Змістовий модуль 2

7

Бюджетна класифікація

Семінарське заняття 7. семінар-розгорнута бесіда

2

8

Організація бюджетного планування в Україні

Практичне заняття 1. робота в малих творчих групах, ділова гра

2

9

Організація виконання дохідної частини бюджету

Практичне  заняття 2. робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних задач

2

10

Організація виконання бюджету за видатками

Практичне заняття 3. семінар-вирішення ситуаційних задач

2

11

Облік виконання бюджету

Семінарське заняття 8.  семінар-розгорнута бесіда

2

12

Звітність про виконання бюджету

Семінарське заняття 9.  семінар-розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

13

Контроль за рухом бюджетних потоків

Практичне заняття 4. семінар-розв’язання проблемних завдань, робота в малих творчих групах, тестовий контроль

10

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

20

Контрольна робота № 2

Виконання науково-практичної роботи та інтелект-карт до неї

20

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (не більше 2-х робіт за семестр)

1. Участь у олімпіадах, круглих столах, наукових гуртках, проблемних групах та конференціях, наукові публікації за спеціальністю, тощо.

10

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за проблематикою, що визначена викладачем

10

3. Підготовка та презентація відкритої лекції за темою, що погоджена з викладачем

10

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою

10

5. Виконання розрахункових завдань (із навчального посібника „Бюджетний менеджмент. Практикум”, підготовленого на кафедрі) до відповідних  тем дисципліни

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

     100

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.2. Плани семінарських (практичних) (денна форма)

Семінарське заняття 1.  Засади бюджетного менеджменту.

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда.

Фахові компетентності:

 • засвоїти сутність бюджетного менеджменту, аналізувати організацію та здійснення бюджетного процесу в державі,  відслідковувати основні етапи його становлення;
 • виокремлювати та правильно інтерпретувати основи регламентування бюджетного процесу, його зміст та задачі. Знати складові бюджетного менеджменту.

План заняття:

1. Сутність бюджетного менеджменту:

 • зміст бюджетного менеджменту;
 • об'єкт та суб'єкт системи управління бюджетом;
 • предмет бюджетного менеджменту як навчальної науки.

2. Бюджетний процес як основа управління бюджетом:

 • зміст, задачі та організація бюджетного процесу;
 • основи регламентування бюджетного процесу.

3. Складові бюджетного менеджменту:

 • взаємозв'язок функцій менеджменту і складових бюджетно­го менеджменту;
 • складові бюджетного менеджменту за стадіями бюджетного процесу та їх характеристика;
 • складові бюджетного менеджменту за змістом бюджетної роботи та їх характеристика.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 2.  Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки.

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах.

Фахові компетентності:

 •  знати сутнісні характеристики бюджету та вміти пояснити їх вплив на організацію бюджетного менеджменту;
 • встановити взаємозв’язок бюджету і ринкового господарства;
 • знати системи бюджетного федералізму.

План заняття:

1.Вплив сутнісних характеристик бюджету на організацію бюджетного менеджменту.

2. Концептуальні засади вчення про бюджет держави.

3.Ринкове господарство і державний бюджет.

4. Бюджетний федералізм.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

Види інноваційних технологій навчання: дискусія з елементами аналізу, семінар-розв’язання проблемних завдань.

Фахові компетентності:

 • визначити фінансово-управлінські технології формування бюджету;
 • розуміти переваги та недоліки програмно-цільового бюджетування;
 • знати шляхи оптимізації бюджетного дефіциту та методи управління державним боргом;
 • розуміти переваги та недоліки сучасних форм бюджетного контролю;
 •  отримати навики управління інформацією.

План заняття:

1. Призначення, зміст та роль фінансово-управлінських технологій формування бюджету.

2.Програмно-цільове бюджетування.

3.Оптимізація бюджетного дефіциту та управління державним боргом.

4.Сучасні форми бюджетного контролю.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 4. Бюджетний ризик- менеджмент

Види інноваційних технологій навчання: семінар-вирішення ситуаційних вправ, семінар–мозковий штурм семінар-дискусія, ділова гра.

Фахові компетентності:

 • визначати сутність та класифікацію фінансових ризиків держави, відслідковувати  еволюцію становлення  державного фінансового ризик-менеджменту;
 • виокремлювати та правильно інтерпретувати складові та нормативно-правове забезпечення державного фінансового ризик-менеджменту. Знати систему управління фінансовими ризиками держави.

План заняття:

1. Зміст та прояв бюджетних ризиків.

2. Основні чинники бюджетних ризиків.

3. Управління бюджетними ризиками.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття :  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 5. Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту

Види інноваційних технологій навчання: дискусія з елементами аналізу, робота в малих творчих групах.

Фахові компетентності:

 • знати етапи запровадження бюджетування в Україні на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів;
 • вміти використовувати нормативно-правову базу для використання бюджетування в Україні;
 • вміти обґрунтувати шляхи удосконалення існуючих технічних інструментів бюджетування.

План заняття:

1 Передумови запровадження бюджетування в Україні.

2. Нормативно-правова база для використання бюджетування в Україні.

3. Бюджетування на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів України .

4. Державні стандарти надання послуг за рахунок бюджету.

5. Перспективи застосування бюджетування в Україні.

6. Удосконалення технічних інструментів бюджетування.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 6. Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту.

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда.

Фахові компетентності:

 • знати головні завдання, розмежування функцій та взаємодію між відповідними органами щодо управління бюджетним процесом;

План заняття:

1. Органи управління бюджетним процесом в Україні:

 • органи загального управління;
 • органи оперативного управління;
 • органи нефінансового профілю;
 • правове регламентування діяльності органів управління бюджетним процесом.

2. Бюджетне адміністрування:

 • взаємодія органів в процесі планування бюджету;
 • взаємодія органів в процесі виконання бюджету;
 • взаємодія органів щодо контролю у бюджетному процесі.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське  заняття 7. Бюджетна класифікація

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда.

Фахові компетентності:

 • вміти застосовувати процесуальну бюджетну класифікацію на практиці.

План заняття:

1.Бюджетна класифікація як основа бюджетного процесу:

 • характеристика діючої в Україні бюджетної класифікації: виділені складові, ознаки кодування, структура кодів;
 • класифікація доходів бюджету;
 • класифікація видатків бюджету;
 • класифікація кредитування бюджету;
 • класифікація фінансування бюджету;
 • класифікація державного боргу.
 • Тестовий контроль -– за темами 1-6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Практичне заняття 1. Організація бюджетного планування в Україні

Види інноваційних технологій навчання: робота в малих творчих групах, ділова гра.

Фахові компетентності:

 • знати цілі й пріоритети бюджетного планування на конкретному етапі розвитку держави;
 • засвоїти складові бюджетного планування у розрізі: стадій, виконавців, термінів, документів, бюджетної роботи;
 • вміти провести оцінку методів бюджетного планування, які використовуються на практиці в Україні.

План заняття:

1. Бюджетно-політичні цілі та пріоритети бюджетного планування.

2. Організація бюджетного планування в Україні:

 • підготовча робота, яка передує складанню бюджету;
 • порядок і терміни складання Державного бюджету України;
 • порядок і терміни розгляду і затвердження Державного бю­джету України;
 • порядок і терміни складання, розгляду і затвердження рес­публіканського бюджету АРК та місцевих бюджетів України, їх взаємозв'язок із проектом Державного бюджету.

3. Методологія бюджетного планування.

Практичні завдання 1. Скласти таблицю, в якій відобразити документацію, терміни і органи щодо бюджетного планування в Україні.

2. Проаналізувати основні напрями бюджетної політики України на плановий рік.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Практичне  заняття 2. Організація виконання дохідної частини бюджету

Види інноваційних технологій навчання: робота в малих творчих групах, вирішення ситуаційних задач.

Фахові компетентності:

 • засвоїти порядок виконання дохідної частини бюджету: органи, взаємодія між ними, терміни, документи, змістовна частина;
 • вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при виконанні дохідної частини бюджету;
 • знати порядок і вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при проведенні взаємовідносин між бюджетами відповідно до діючого законодавства при формуванні дохідної частини.

План заняття:

1. Поняття та принципи виконання дохідної частини бюджету. Органи, які за­безпечують і здійснюють виконання дохідної частини бюджету.

2. Бюджетний розпис. Розпис доходів бюджету.

3. Організація розрахунків юридичних і фізичних осіб з бю­джетом:

• документи, на підставі яких здійснюється перерахування платежів до бюджету;

• установи, які приймають платежі;

• готівкова та безготівкова форми розрахунків.

4. Документооборот, пов'язаний із мобілізацією доходів до бюджету.

5. Порядок і документальне оформлення перерахування дотацій вирівнювання, бюджетних субвенцій, сум до вилучення, короткотермінових позичок, сум щодо взаємних розрахунків, як складової доходів бюджету.

Практичні завдання:

 1. Скласти схему документообороту, пов'язано­го з мо­білізацією доходів до Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

2. Вирішення ситуаційних задач.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Практичне заняття 3. Організація виконання бюджету за видатками

Види інноваційних технологій навчання: семінар-вирішення ситуаційних задач.

Фахові компетентності:

 • засвоїти порядок виконання видаткової частини бюджету: органи, взаємодія між ними, терміни, документи, змістовна частина;
 • вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при виконанні видаткової частини бюджету;
 • знати причини, які ведуть до порушення бюджетного законодавства та заходи впливу за порушення бюджетного законодавства; їх документальне оформлення.

План заняття:

1. Принципи організації виконання бюджету за видатками. Розпис видатків бюджету та його характеристика.

2. Поняття бюджетного фінансування та його організація:

• органи, які беруть участь у бюджетному фінансуванні;

• загальні організаційні схеми бюджетного фінансування;

• принципи фінансування витрат по бюджету;

• розпорядники коштів, їх права і обов'язки. Ступені розпоряд­ників коштів по державному і місцевим бюджетам. Одержувачі бюджетних коштів та їх роль у бюджетному фінансуванні.

3. Методи і види фінансування із бюджету:

• методи відкриття кредитів та перерахування коштів з рахун­ка бюджету на рахунки розпорядників коштів;

• фінансування із Державного бюджету: здійснення видатків і оплата витрат (оплата рахунків і видача готівкою). Документо­оборот в процесі фінансування із Державного бюджету;

• фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у про­цесі фінансування із місцевого бюджету.

4. Порядок і документальне оформлення призупинення і відновлення бюджетних асигнувань та операцій з бюджетними коштами.

Практичні завдання:

1. Скласти схеми документообороту:

• оплата рахунків;• видача готівкою.

2. Вирішення ситуаційних задач .

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 8. Облік виконання бюджету

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Фахові компетентності:

 • знати структуру і зміст складових обліку виконання бюджету в Україні;
 • аналізувати порядок застосування плану рахунків з обліку виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;
 • вміти заповнити первинні документи і облікові реєстри, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;
 • вміти відображати основні операції щодо виконання бюджету в обліку та визначати результати виконання бюджету на певну дату.

План заняття:

1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах казначейства та її складові.

2. Баланс виконання бюджету та його побудова.

3.​ Облік грошових коштів і доходів бюджету.

4.​ Облік видатків бюджету.

5.​ Визначення результатів виконання бюджетів. Річне заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

Семінарське заняття 9.  Звітність про виконання бюджету

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Фахові компетентності:

 • знати склад і зміст  звітності (фінансової і бюджетної) про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів України;
 • знати склад і зміст  звітності (фінансової і бюджетної) розпорядників   та одержувачів бюджетних коштів про виконання кошторисів;
 • засвоїти порядок формуваання звітності про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;
 • вміти заповнити основні форми звітності про виконання бюджетів.

План заняття:

 1. Звітність (фінансова і бюджетна) розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які фінансуються із Державного бюджету і місцевих бюджетів України:
  • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;
  • порядок і терміни подання.
 2. Звітність (фінансова і бюджетна) органів Державної казначейської служби України про виконання Держав­ного бюджету України:
 • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;
 • порядок і терміни подання.
 1. Звітність органів Державної казначейської служби України про виконання місцевих бюджетів:
 • форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;
 • порядок і терміни подання.
 1. Порядок і терміни затвердження звіту про виконання бюджету

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

Практичне заняття 4. Контроль за рухом бюджетних потоків

Види інноваційних технологій навчання: семінар-розв’язання проблемних завдань, робота в малих творчих групах.

Фахові компетентності:

 • засвоїти сутність і призначення державного внутрішнього фінансового контролю;
 • знати види, форми та методи бюджетного контролю;
 •  вміти визначити перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні.

План заняття:

1. Сутність і призначення контролю за формуванням доходів бюджету.

2. Система державного внутрішнього фінансового контролю:

фінансове управління і контроль;

внутрішній аудит;

гармонізація контролю на центральному рівні.

3.Централізоване і децентралізоване інспектування.

4.Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні.

Практичні завдання 1. Вирішення ситуаційних задач.

Тестовий контроль -– за темами  7-13

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни (денна форма)

Загальна максимальна сума балів поточного контролю -  100 балів.

Поточний контроль складається з наступних частин:

 1. оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру;
 2. контроль за виконанням контрольних ( модульних) робіт;
 3. контроль за виконанням ситуаційних завдань (кейсів);
 4. оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обов’язкових та вибіркових).

Оцінювання роботи студента на 15 семінарських (практичних) заняттях протягом семестру  - максимальна сума 80 балів.

На кожному занятті студент максимально може отримати кількість балів, зазначену в Карті самостійної роботи.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на контрольній (модульній) роботі, він має право звернутися до викладача і скласти відповідні контрольні роботи на протязі семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань з науки “Бюджетний менеджмент” здійснюється за результатами виконання контрольної (модульної) роботи (Модуль 1). За цю роботу можна максимально отримати 20 балів. Контроль здійснюється у вигляді тестової контрольної роботи на четвертому практичному занятті. Система оцінок за контрольну (модульну) роботу – 0-20 балів. Викладач, що проводить контрольну (модульну) роботу, формує варіанти завдань. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами виконання та захисту індивідуальних науково-практичних робіт (Контрольна (модульна) робота 2). Контрольна (модульна) робота 2, готується на матеріалах відповідних фінансових органів, органів управління і контролю, складається із трьох частин і оцінюється в 20 балів.

В роботі має міститись аналіз діяльності відповідної організації, порядку, процесу тощо згідно з нормативними документами із обов’язковим посиланням на них; проведено аналіз первинних документів і форм звітності, цифрових даних; діяльність відповідних фінансових органів; методики проведення контрольно-ревізійних заходів тощо, а також мають бути висвітлені проблеми щодо об’єкта у галузі дослідження, подані пропозиції щодо вирішення проблем у галузі дослідження та сформовано інтелект карту. Погодження плану завдання у викладача є обов’язковим.

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється також за результатами виконання розрахункових завдань (із навчального посібника „Бюджетний менеджмент. Практикум”, підготовленого на кафедрі) до відповідних  тем дисципліни.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за поточний контроль.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

2.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота над навчальною дисципліною „Бюджетний менеджмент” включає наступні форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів;

- підготовка студентів до аудиторних (семінари, консультації) занять;

- підготовка до контрольної роботи;

- виконання індивідуальних (практичних завдань).

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу здійснюється студентами самостійно у позааудиторний час.

Вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів.

Підготовка студентів до аудиторних (семінарських занять, консультацій).

Підготовка до контрольної (модульної) роботи студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.

В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить опитування по темі з метою з’ясування, чи засвоєно студентом, той чи інший матеріал, чи виконав він завдання, надане на попередній консультації. На консультаційних заняттях викладач знайомить студентів з переліком тестових питань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу, з вимогами щодо викладення питань в письмовій роботі. На консультаціях, також, з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання.

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

1. Участь у Олімпіадах та конференціях, наукові публікації за спеціальністю

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за проблематикою, що визначена викладачем

3. Підготовка та презентація відкритої лекції за темою, що погоджена з викладачем

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою

5. Виконання розрахункових завдань (із навчального посібника „Бюджетний менеджмент. Практикум”, підготовленого на кафедрі) до відповідних  тем дисципліни

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1. Участь у олімпіадах, круглих столах, наукових гуртках, проблемних групах та конференціях, наукові публікації за спеціальністю, тощо.

0-10 балів

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за проблематикою, що визначена викладачем

0-10 балів

3. Підготовка та презентація відкритої лекції за темою, що погоджена з викладачем

0-10 балів

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою

0-10 балів

5. Виконання розрахункових завдань (із навчального посібника „Бюджетний менеджмент. Практикум”, підготовленого на кафедрі) до відповідних  тем дисципліни

0-10 балів

 

 

 

 3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) Бюджетний менеджмент

для студентів спеціальності (спеціалізації) Митна справа

заочна  форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

1.

 

Тема 1 Засади бюджетного менеджменту

Тема 2. Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки

Тема 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

2.

 

Тема 4. Бюджетний ризик-менеджмент

Тема 5. Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

2

Тестовий контроль

3

3.

 

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту

Тема 7. Бюджетна класифікація як основа організації бюджету і бюджетного процесу

Тема 8. Бюджетне планування в Україні

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль

3

4.

 

Тема 9. Організація виконання дохідної частини бюджету

Тема 10. Організація виконання бюджету за видатками

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

2

Тестовий контроль

3

5.

 

Тема 11. Облік виконання бюджету (самостійне опрацювання)

Тема 12. Звітність про виконання бюджету (самостійне опрацювання)

Тема 13. Контроль за рухом бюджетних потоків

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

2

Тестовий контроль

3

 

За виконання контрольних  (модульних) робіт

 

 

Контрольна (модульна) робота 1 (теми 1-6)

Тестовий контроль

20

 

Контрольна (модульна) робота 2  (теми 7-13)

Тестовий контроль

20

Усього балів за контактні заняття

65

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання - підготовка доповідей з проблематики, визначеної разом із викладачем

письмова та електронна

електронною поштою через дистанційний курс або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

25

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента за вибором  (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка інтелект карт за тематикою, що визначена викладачем

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи

35

Разом

100

             

* За рішенням кафедри студент, може отримати 10 додаткових (заохочувальних) балів за «науково-дослідну діяльність» і в межах одного семестру. Науково-дослідною діяльністю студентів є участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з навчальною дисципліни.

 

3.2. Плани контактних занять (заочна форма) (сесійний період)

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 1.

(включає в себе теми 1,2,3)

Компетентності:

-​ засвоєння базових знань з науки;

-​ здатність до аналізу і синтезу;

-​ визначати сутність і зміст бюджетного менеджменту, відслідковувати його еволюцію;

-​ визначити бюджетний процес в державі як основу управління бюджетом;

-​ виокремлювати та правильно інтерпретувати складові бюджетного менеджменту;

-​ знати сутнісні характеристики бюджету та вміти пояснити їх вплив на організацію бюджетного менеджменту;

-​ аналізувати методи дослідження бюджетно-фіскальних явищ;

-​ аналізувати взаємозв’язок бюджету і ринкового господарства;

-​ знати системи бюджетного федералізму;

-​ аналізувати фінансово-управлінські технології формування бюджету;

-​ розуміти переваги та недоліки програмно-цільового бюджетування;

-​ знати шляхи оптимізації бюджетного дефіциту та методи управління державним боргом;

-​ розуміти переваги та недоліки сучасних форм бюджетного контролю;

-​ навики управління інформацією.

​ Ø Установча міні-лекція:

Тема 1. Засади бюджетного менеджменту

1. Сутність бюджетного менеджменту

2. Бюджетний процес як основа управління бюджетом

3. Складові бюджетного менеджменту

Тема 2. Бюджет як об’єкт управління у контексті світової фінансової думки

1. Вплив сутнісних характеристик бюджету на організацію бюджетного менеджменту.

2.​ Концептуальні засади вчення про бюджет держави.

3​. Ринкове господарство і державний бюджет.

4. Бюджетний федералізм.

Тема 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

1. Призначення, зміст та роль фінансово-управлінських технологій формування бюджету.

2.​ Програмно-цільове бюджетування.

3.​ Оптимізація бюджетного дефіциту та управління державним боргом.

4​. Сучасні форми бюджетного контролю.

​ ØМіні-семінар – розгорнута бесіда – за темами 1, 2, 3.

​ ØТестовий контроль -– за темами 1, 2, 3.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 2.

(включає в себе теми 4,5)

Компетентності:

-​ знати і розуміти сутнісний зміст бюджетних ризиків;

-​ аналізувати основні чинники бюджетних ризиків та методи їх управління;

-​ аналізувати процес запровадження бюджетування в Україні на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів;

-​ знати нормативно-правову базу для використання бюджетування в Україні

-​ знати шляхи удосконалення існуючих технічних інструментів бюджетування;

-​ здатність до аналізу і синтезу;

-​ навики управління інформацією.

​ ØМіні-лекція:

Тема 4. Бюджетний ризик-менеджмент.

1. Зміст та прояв бюджетних ризиків.

​2. Основні чинники бюджетних ризиків.

3. Управління бюджетними ризиками

Тема 5. Технологія бюджетування як основа бюджетного менеджменту.

1. Передумови запровадження бюджетування в Україні.

​2. Нормативно-правова база для використання бюджетування в Україні.

​3. Бюджетування на рівні Державного бюджету і місцевих бюджетів України.

​4. Державні стандарти надання послуг за рахунок бюджету.

5. Перспективи застосування бюджетування в Україні.

​6. Удосконалення технічних інструментів бюджетування.

​ ØМіні-семінар – розгорнута бесіда – за темами 4, 5, 6, 7.

​ ØТестовий контроль -– за темами 4, 5, 6, 7.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 3.

(включає в себе теми 6,7,8)

Компетентності:

-​ аналізувати головні завдання і функції органів управління бюджетом і бюджетним процесом в Україні;

-​ знати і вміти встановити взаємозв’язки між органами управління бюджетом і бюджетним процесом в Україні;

-​ вміти аналізувати структуру і зміст процесуальної бюджетної класифікації.

-​ знати цілі і пріоритети бюджетного планування на конкретному етапі розвитку держави;

-​ аналізувати складові бюджетного планування у розрізі: стадій, виконавців, термінів, документів, бюджетної роботи;

-​ вміти провести оцінку методів бюджетного планування, які використовуються на практиці в Україні;

-​ здатність до аналізу і синтезу;

-​ навики управління інформацією.

​ ØМіні-лекція:

Тема 6. Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту.

1. Органи управління бюджетним процесом в Україні: органи загального управління; органи оперативного управління; органи нефінансового профілю;

правове регламентування діяльності органів управління бюджетним процесом.

2. Бюджетне адміністрування: взаємодія органів в процесі планування бюджету;

взаємодія органів в процесі виконання бюджету; взаємодія органів щодо контролю у бюджетному процесі.

Тема 7. Бюджетна класифікація як основа бюджетного процесу

1. Характеристика діючої в Україні бюджетної класифікації:

а. ознаки кодування, структура кодів;

б. класифікація доходів бюджету;

в. класифікація видатків бюджету;

г. класифікація кредитування бюджету;

д. класифікація фінансування бюджету.

Тема 8. Бюджетне планування в Україні.

1. Бюджетно-політичні цілі та пріоритети бюджетного планування.

2. Організація бюджетного планування в Україні:

3. Методологія бюджетного планування.

​ ØМіні-семінар – розгорнута бесіда – за темами 6,7,8.

​ ØТестовий контроль -– за темами 6,7,8.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 4.

(включає в себе теми 9,10)

Компетентності:

-​ знати структуру і зміст класифікації доходів бюджету в Україні;

-​ аналізувати порядок виконання дохідної частини бюджету: органи, взаємодія між ними, терміни, документи, змістовна частина;

-​ вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при виконанні дохідної частини бюджету;

-​ знати порядок і вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при проведенні взаємовідносин між бюджетами відповідно до діючого законодавства при формуванні дохідної частини.

-​ знати структуру і зміст класифікації видатків бюджету в Україні;

-​ аналізувати порядок виконання видаткової частини бюджету: органи, взаємодія між ними, терміни, документи, змістовна частина;

-​ вміти оформити документи, які використовуються на практиці в Україні при виконанні видаткової частини бюджету;

-​ знати причини, які ведуть до порушення бюджетного законодавства та заходи впливу за порушення бюджетного законодавства; їх документальне оформлення;

-​ здатність до аналізу і синтезу;

-​ навики управління інформацією.

​ ØМіні-лекція:

Тема 9. Організація виконання дохідної частини бюджету.

1. Поняття та принципи виконання дохідної частини бюджету. Органи, які забезпечують і здійснюють виконання дохідної частини бюджету.

2. Бюджетний розпис. Розпис доходів бюджету.

3. Організація розрахунків юридичних і фізичних осіб з бюджетом

4. Документооборот, пов'язаний із мобілізацією доходів до бюджету.

5. Порядок і документальне оформлення перерахування дотацій вирівнювання, бюджетних субвенцій, сум до вилучення, короткотермінових позичок, сум щодо взаємних розрахунків, як складової доходів бюджету.

Тема 10. Організація виконання бюджету за видатками.

1. Принципи організації виконання бюджету за видатками. Розпис видатків бюджету та його характеристика.

2. Поняття бюджетного фінансування та його організація:

• органи, які беруть участь у бюджетному фінансуванні;

• загальні організаційні схеми бюджетного фінансування;

• принципи фінансування витрат по бюджету;

• розпорядники коштів, їх права і обов'язки. Ступені розпорядників коштів по державному і місцевим бюджетам. Одержувачі бюджетних коштів та їх роль у бюджетному фінансуванні.

3. Методи і види фінансування із бюджету:

• методи відкриття кредитів та перерахування коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів;

• фінансування із Державного бюджету: здійснення видатків і оплата витрат (оплата рахунків і видача готівкою). Документо​оборот в процесі фінансування із Державного бюджету;

• фінансування із місцевого бюджету. Документооборот у процесі фінансування із місцевого бюджету.

4. Порядок і документальне оформлення встановленого порушення бюджетного законодавства.

​ ØМіні-семінар – розгорнута бесіда – за темами 9, 10.

​ ØТестовий контроль -– за темами 9, 10.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 5.

(включає в себе теми 11,12,13)

Компетентності:

-​ знати структуру і зміст складових обліку виконання бюджету в Україні;

-​ аналізувати порядок застосування плану рахунків з обліку виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;

-​ вміти заповнити первинні документи і облікові реєстри, якими оформляються операції щодо виконання бюджету;

-​ вміти відображати основні операції щодо виконання бюджету в обліку та визначати результати виконання бюджету на певну дату.

-​ знати структуру і зміст фінансової і бюджетної звітності про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів України;

-​ аналізувати порядок підготовки і подання звітності про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів;

-​ вміти заповнити основні форми звітності про виконання бюджетів;

-​ вміти показати взаємодію органів, що приймають участь у складанні, аналізі і затвердженні звітів про виконання бюджетів;

-​ знати види, форми та методи бюджетного контролю;

-​ здатність до аналізу і синтезу;

-​ навики управління інформацією.

​ ØМіні-лекція:

Тема 11. Облік виконання бюджету

1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджету в органах казначейства та її складові:

2. Баланс виконання бюджету та його побудова.

3.​ Облік грошових коштів і доходів бюджету.

4.​ Облік видатків бюджету.

5.​ Визначення результатів виконання бюджетів. Річне заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету.

Тема 12. Звітність про виконання бюджету.

1.​ Звітність (фінансова і бюджетна) розпорядників коштів, які фінансуються із Державного бюджету і місцевих бюджетів України:

форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст;

порядок і терміни подання.

2 ​. Звітність (фінансова і бюджетна) органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України: форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст; порядок і терміни подання.

3​. Звітність (фінансова і бюджетна) органів Державного казначейства про виконання місцевих бюджетів:

форми місячної, квартальної і річної звітності та їх зміст; порядок і терміни подання.

4​. Порядок і терміни затвердження звіту про виконання бюджету.

Тема 13. Контроль за рухом бюджетних потоків

1.​ Система державного урядового та парламентського бюджетного контролю.

1.​ Попередній, поточний і наступний бюджетний контроль, його форми та методи.

1.​ Відповідальність учасників бюджетного процесу за порушення чинного законодавства.

​ ØМіні-семінар – мозковий штурм – за темами 11, 12, 13.

​ ØТестовий контроль -– за темами 11, 12, 13.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  вітчизняна і зарубіжна монографічна література, періодичні публікації,  законодавчі й нормативні акти,  дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової палати України, науково-дослідних центрів та установ.

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни (заочна форма)

 

Загальна максимальна сума балів поточного контролю -  100 балів, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 75 балів, ü вибіркові завдання – максимум 25 балів.

 

Поточний контроль складається з наступних частин:

 1. оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру на контактних заняттях;
 2. контроль за виконанням контрольних (модульних) робіт;
 3. контроль за виконанням ситуаційних завдань (кейсів);
 4. оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обов’язкових та вибіркових).

На кожному занятті студент максимально може отримати кількість балів, зазначену в Карті самостійної роботи.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за поточний контроль.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої  програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на контрольній (модульній) роботі, він має право звернутися до викладача і скласти відповідні контрольні роботи протягом семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.

Викладач, що проводить контрольну (модульну) роботу, формує варіанти завдань. Контроль здійснюється в два етапи у вигляді тестової контрольної роботи. Система оцінок за кожна контрольна (модульна) робота – 0-20 балів та 0-20 балів.   Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності загальна підсумкова оцінка.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

3.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

1. Домашнє індивідуальне завдання - підготовка доповідей з проблематики, визначеної разом із викладачем;

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій;

3. Підготовка інтелект карт за тематикою, що визначена викладачем;

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

 

* За рішенням кафедри студент, може отримати 10 додаткових (заохочувальних) балів за «науково-дослідну діяльність» і в межах одного семестру. Науково-дослідною діяльністю студентів є участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою з навчальної дисципліни.

 

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

 

1. Домашнє індивідуальне завдання - підготовка доповідей з проблематики, визначеної разом із викладачем

0-25 балів

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

0-10 балів

3. Підготовка інтелект карт за тематикою, що визначена викладачем

0-10 балів

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                    (денна форма)

Індивідуальні завдання включають: підготовку індивідуального науково-практичного завдання, презентацію відкритої лекції, підготовку ситуаційного завдання і розрахункових завдань, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою, підготовку матеріалів до семінарів–дискусій, консультацій тощо - за вибором студентів.

Завдання науково-практичне.

 Мета виконання науково-практичного завдання – поглиблення і закріплення теоретичних та практичних знань студентів з організації бюджетного процесу, обліку виконання бюджету у фінансових органах, контролю за цільовим використанням бюджетних асигнувань, складання бюджетної звітності; формування і розвиток у студентів навичок у проведенні самостійного дослідження, аналізу, встановленні проблем та можливих шляхів їх вирішення з питань, які розглядаються в даному курсі.

Структура завдання передбачає, що в першій його частині студент вивчає організацію та аналізує процеси; аналізує первинні документи і форми звітності; показує вміння заповнювати документи, форми звітності, реєстри синтетичного і аналітичного обліку, відображати операції з виконання бюджету в обліку; аналізує діяльність відповідних органів; висвітлює методику проведення контрольно-ревізійних заходів тощо.

Друга частина завдання передбачає визначення проблем щодо об’єкта у галузі дослідження та пропозиції щодо їх вирішення.

Остання частин, це формування інтелект карти щодо напрямку дослідження.

Загальний обсяг роботи має складати: 30-40 аркушів (А-4) рукописного тексту; 20-25 аркушів (А-4)  комп’ютерного тексту.

Список літератури складається у наступній послідовності:

1.​ Закони України.

2.​ Укази Президента України.

3.​ Постанови Кабінету Міністрів України.

4.​ Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.​ Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

Разом з індивідуальним письмовим завданням оформлюється інтелект-карта, спрямована на вирішення проблеми за темою завдання. Інтелект-карта виконується на аркуші формату А3 і прикріплюється до письмової роботи як додаток. Складання інтелект-карт – це інструмент активізації мислення та розширення рамок засвоєння навчального матеріалу. Інтелект-карти можуть використовуватися для побудови дерева цілей, оцінки результатів діяльності установи тощо.

Завдання оцінюється за результатами диспуту, мозкового штурму, дискусії із демонстрацією інтелект-карт. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Попереднє погодження плану завдання у викладача є обов’язковим. Робота подається на перевірку викладачу у терміни згідно з графіком.

 

Завдання науково-практичне  (денна форма)

Попереднє погодження плану завдання у викладача є обов’язковим!

 

Завдання в фінансових органах

Завдання №1 (“Бюджет як об’єкт бюджетного менеджменту”)

1.​ Проаналізувати склад і структуру доходів та видатків бюджету (районного, міського, обласного, державного) не менше як за 3 роки.

Встановити тенденції при формуванні дохідної частини бюджету і визначенні напрямків використання коштів бюджету.

2.​ Проблеми та можливі шляхи їх вирішення щодо бюджету.

Завдання №2 («Організація бюджетного процесу та її удосконалення»)

1.​ Проаналізувати документацію, яка необхідна для здійснення бюджетного процесу та порядок її подання.

Проаналізувати питання щодо додержання термінів, які встановлені законодавчо на кожній із стадій бюджетного процесу.

2. Запропонувати можливі напрямки вдосконалення бюджетного процесу.

Завдання №3 (“Бюджетне планування в умовах переходу до ринкових відносин”)

1.​ Проаналізувати процес планування показників доходної і видаткової частин бюджету не менше як за 3 роки.

2.​ Визначити проблеми та запропонувати можливі шляхи їх вирішення щодо організації бюджетного планування.

Завдання №4 (“Звітність головних розпорядників коштів про використання коштів загального та спеціального фондів бюджету”)

1. Вивчити організацію роботи по прийому звітів відповідною службою від розпорядників коштів.

Проаналізувати форми місячної звітності розпорядників коштів за 3 останні роки.

Розглянути форми квартальної та річної звітності розпорядників коштів за 3 останні роки.

2.Визначити вузькі місця з питань звітності розпорядників коштів та запропонувати шляхи їх усунення.

Завдання №5 (“Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів”)

1.​ Вивчити організацію роботи щодо здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів.

Проаналізувати результати 2-3 перевірок;

​ ·питання, які перевіряються;

​ ·документи, які перевіряються;

​ ·найбільш поширені випадки порушення бюджетного законодавства;

​ ·реалізація результатів.

2. Проблемні аспекти організації і здійснення контролю фінансовими органами.

 

Завдання в органах  Державної аудиторської служби України.

Завдання №1 (“Державної аудиторської служби Україні і шляхи удосконалення її діяльності”)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

​ ·кількість проведених інспектувань, внутрішніх аудитів тощо;

​ ·встановлені порушення й недоліки;

​ ·розміри виявлених збитків;

​ ·суми, які належать до перерахування до бюджету;

​ ·застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини органів служби з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності Державної аудиторської служби України.

Завдання №2 (“Ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною аудиторською службою України”)

1. Вивчити план проведення ревізій (піврічні плани за попередній рік).

Визначити основні завдання ревізій бюджетних установ.

Методика перевірки.

Проаналізувати 2—3 акти ревізій/аудиторських висновків:

​ ·питання, які перевіряються в ході ревізії;

​ ·документи, які перевіряються;

​ ·найбільш поширені випадки порушення бюджетного законодавства;

​ ·реалізація результатів.

2. Проблемні аспекти проведення ревізій в бюджетних установах.

Завдання №3 (“Ревізії, аудит і перевірки, які проводяться Державною аудиторською службою України за поданням правоохоронних органів”)

1. Ознайомитися з порядком призначення ревізій (перевірок).

Вивчити організацію і порядок проведення ревізії (перевірки).

Проаналізувати 2—3 акти ревізій (перевірок).

Вивчити реалізацію матеріалів ревізій (перевірок) та їх проходження в правоохоронних і судових органах.

2.​ Проблеми, які виникають під час ревізій і перевірок, які проводяться за поданням правоохоронних органів.

Завдання №4 (“Порядок проведення внутрішнього централізованого аудиту (державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання, державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ, державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм) та оформлення його результатів”)

1. Ознайомитися з порядком призначення внутрішнього аудиту.

Вивчити організацію і порядок проведення внутрішнього аудиту.

Проаналізувати матеріали 2—3 проведених аудитів.

Вивчити результати проаналізованих аудитів.

3.​ Проблеми, які виникають під час внутрішнього аудиту та можливі шляхи їх вирішення.

Завдання в органах Державної казначейської служби України

Завдання №1 (“Організація, методи та види бюджетного фінансування”)

1.​ Проаналізувати документооборот в процесі оплати рахунків і видачі готівкою та встановити вузькі місця.

Проаналізувати документи, які використовують при фінансуванні із бюджету.

2. Визначити проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення щодо організації бюджетного фінансування.

Завдання №2 (“Казначейська система касового виконання Державного бюджету України”)

1.​ Проаналізувати організацію касового виконання дохідної і видаткової частин Державного бюджету органами казначейства.

Розглянути значення попередньої форми контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету.

2. Встановити проблеми в організації виконання бюджету та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Завдання №3 (“Організація і проблеми виконання місцевого бюджету в сучасних умовах”)

1.​  Розглянути організацію виконання бюджету:

​ ·документи, які необхідні для здійснення фінансування із бюджету та порядок записів у них;

​ ·порядок проходження оформлених документів;

​ ·документи, які необхідні для контролю за коштами, що надійшли до бюджету.

2.​ Проаналізувати проблеми в організації виконання бюджету в сучасних умовах та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

Завдання №4 (“Завдання, функції та роль бухгалтерських служб в організації обліку виконання бюджету”)

1. Розглянути організацію роботи з обліку виконання бюджету:

​ ·документи, які використовують для обліку;

​ ·реєстри синтетичного і аналітичного обліку;

​ ·порядок записів у документах та реєстрах;

​ ·порядок зберігання документів та реєстрів;

​ ·застосування плану рахунків з обліку виконання бюджету.

2. Запропонувати напрямки вдосконалення організації обліку виконання бюджету відповідною службою.

Завдання №5 (“Облік грошових коштів і доходів бюджету”)

1. Проаналізувати баланс виконання відповідного бюджету на 1-е число місяця (наприклад, квітня).

Розглянути операції з надходження доходів за місяць (наприклад, квітень).

Скласти бухгалтерські записи по операціях за місяць; заповнити реєстри синтетичного і аналітичного обліку.

Скласти баланс виконання бюджету на 1 число наступного місяця (наприклад, травня).

Зазначити, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.

2. Проблеми обліку грошових коштів і доходів бюджету.

Завдання №6 (“Облік здійснення видатків бюджету”)

1. Проаналізувати баланс виконання відповідного бюджету на 1-е число місяця (наприклад, березня):

Розглянути операції по оплаті рахунків та видачі готівкою за місяць (наприклад, березень).

Скласти бухгалтерські записи по операціях за місяць; заповнити реєстри синтетичного і аналітичного обліку.

Скласти баланс виконання бюджету на 1-е число наступного місяця (наприклад, квітня).

Зазначити, які первинні документи є основою для обліку по кожній операції.

2. Проблеми обліку видатків бюджету.

Завдання №7 (“Звітність розпорядників коштів про використання коштів загального та спеціального фондів бюджету”)

1. Вивчити організацію роботи по прийому звітів відповідною службою від розпорядників коштів.

Проаналізувати форми місячної звітності розпорядників коштів за 3 останні роки.

Розглянути форми квартальної та річної звітності розпорядників коштів за 3 останні роки.

2. Визначити вузькі місця з питань звітності розпорядників коштів та запропонувати шляхи їх усунення.

Завдання №8 (“Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного або місцевого бюджету” (у розрізі фінансової і бюджетної звітності))

1. Проаналізувати форми місячної, квартальної і річної звітності за 3 останні роки.

Вивчити організацію роботи з підготовки звітності.

2. Визначити вузькі місця з питань звітності Держказначейства про виконання Державного бюджету та запропонувати шляхи їх усунення.

Завдання в органах Державної фіскальної служби України.

Завдання №1

1.​ Вивчити організацію обліку платників податків – юридичних осіб:

-​ обліковий реєстр, його структура, порядок ведення;

-​ документи, що необхідно подати для постанови на облік в податкових органах;

-​ внесення змін до облікового реєстру.

2. Визначити проблеми, що виникають при обліку платників податків – юридичних осіб і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №2

1.​ Вивчити організацію обліку платників податків – фізичних осіб:

-​ Державний реєстр фізичних осіб: зміст і мета створення;

-​ Порядок реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі.

2.​ Визначити проблеми, що виникають при обліку платників податків – фізичних осіб і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №3

1.​ Визначити місце і роль податкових органів в організації контролю за виконанням доходної частини бюджету:

-​ порядок проведення камеральної перевірки та оформлення її результатів (на прикладі 2-3 податкових декларацій та розрахунків);

-​ порядок проведення документальної перевірки та оформлення її результатів (на прикладі 1 акту перевірки).

2.​ Визначити проблеми, що виникають в процесі здійснення камеральної та документальної перевірок і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №4

1. Вивчити особливості адміністрування ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України:

- митна вартість, порядок її визначення;

- документи, що необхідно подати для визначення митної вартості;

- оформлення ВМД;

- порядок сплати ПДВ, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України.

2. Визначити проблеми, що виникають при справлянні ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №5

1. Вивчити особливості адміністрування акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України:

- митна вартість, порядок її визначення;

- документи, що необхідно подати для визначення митної вартості та розрахунку акцизного податку;

- оформлення ВМД;

- порядок сплати акцизного податку, нарахованого при ввезенні товарів на митну територію України.

2. Визначити проблеми, що виникають при справлянні акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №6

1. Вивчити особливості адміністрування мита при ввезенні товарів на митну територію України:

- митна вартість, порядок її визначення;

- документи, що необхідно подати для визначення митної вартості;

- оформлення ВМД;

- порядок сплати мита при ввезенні товарів на митну територію України.

2. Визначити проблеми, що виникають при справлянні мита при ввезенні товарів на митну територію України і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №7

1. Вивчити особливості оформлення і оподаткування ввезення товарів в різних митних режимах:

- особливості оформлення і оподаткування товарів, ввезених на територію в режимі імпорту;

- особливості оформлення і оподаткування товарів, ввезених на територію в режимі транзиту;

- особливості оформлення і оподаткування товарів, ввезених на територію в режимі тимчасового ввезення.

2. Визначити проблеми, що виникають при митному оформленні товарів при їх ввезенні на митну територію України і запропонувати шляхи їх вирішення.

 

 Завдання в Міжрегіональній митниці ДФС та регіональних митницях

Завдання №1

1. Вивчити особливості митного оформлення товарів та нарахування митних платежів:

- порядок митного оформлення;

- платежі, які справляються з ;юридичних осіб при ввезенні товарів на митну територію України

- оформлення ВМД.

2. Визначити проблеми, що виникають при митному оформленні та запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №2

1. Вивчити особливості митного оформлення товарів, які ввозяться на територію України фізичними особами:

- митна вартість, порядок її визначення;

- порядок та розмір безмитного ввезення товарів;

- митне оформлення товарів фізичними особами.

2. Визначити проблеми, що виникають при митному оформленні товарів, які ввозяться на територію України фізичними особами, і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №3

1. Вивчити особливості організації протидії митним правопорушенням:

- проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України;

- взаємодія та здійснення обміну інформацією з державними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України;

-розгляд звернень громадян та надання відповідей на них в межах компетенції;

- здійснення контролю за дотриманням громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України.

2. Визначити проблеми, що виникають при організації протидії митним порушенням в України і запропонувати шляхи їх вирішення.

Завдання №4

1. Вивчити особливості організації протидії митним правопорушенням:

- проведення заходів із запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил на митній території України;

- взаємодія та здійснення обміну інформацією з державними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України;

- забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДФС;

- здійснення аналізу та управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю.

2. Визначити проблеми, що виникають при організації протидії митним порушенням в України і запропонувати шляхи їх вирішення.

 

Відкрита лекція за напрямком наукового дослідження.

Написання наукового дослідження створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Презентація дослідження у вигляді лекції дає можливість студентові набути наступні компетентності:

 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність аргументувати, пояснювати і переконувати у предметній сфері професійної діяльності.
 • Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області.

 

Загальні вимоги до підготовки лекційних - презентаційних матеріалів за напрямом наукового дослідження.

Обсяг має бути в межах 10-15 слайдів у форматі  PowerPoint. Зміст дослідження повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі.

При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки роботи поділяються на наступні етапи:

1.Вибір теми.

2.Самостійне складання попереднього плану.

3.Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.

4.Узгодження з викладачем плану та структури дослідження та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.

5.Безпосередня робота над написанням.

6.Презентація-захист лекції.

Оформлення.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі.

Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

 

Напрямки тем наукових досліджень для підготовки відкритої лекції з дисципліни  “Бюджетний менеджмент”

1.​ Бюджетний менеджмент – провідна складова державного фінансового менеджменту.

2.​ Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

3.​ Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

4.​ Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні..

5.​  Бюджетне адміністрування в Україні та його проблематика.

6. Технологія бюджетування та її місце у фінансово-управлінських технологіях формування бюджету.

7. Сучасні форми бюджетного контролю та їх характеристика.

8. Напрями розвитку функцій та організаційної структури Міністерства фінансів України.

9. Практичні аспекти діяльності органів Державної фінансової інспекції України.

10. Основні результати діяльності Рахункової палати України за останній звітний рік

11. Практичні аспекти діяльності органів Державної казначейської служби України.

12. Національний банк України: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

13.Фондова біржа: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

14. Фінансові органи в зарубіжних країнах.

15. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підприємствах і в установах: їхні функції, права та обов’язки.

16. Правове регламентування - основа податкової діяльності.

17. Організація проведення звірок доходів між органами податкової адміністрації та казначейства і оформлення результатів.

18. Форми взаємовідносин між Державним бюджетом і місцевими бюджетами в Україні та їх аналіз за останній звітний рік.

19. Місце обліку виконання бюджету у бюджетному менеджменті.

20. Організація та види бюджетної та фінансової звітності в Україні.

21. Проблемні аспекти підготовки бюджетної звітності в Україні.

22. Органи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними.

23. Порядок проведення інспектування органами Державної фінансової інспекції України.

24. Роль і місце внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього фінансового контролю.

25. Внутрішній фінансовий контроль як інструмент управління.

26. Особливості організації бюджетного процесу в США.

27. Бюджетний процес в Росії на сучасному етапі.

28. Аналіз підготовчої роботи, яка передує складанню попереднього законопроекту (США, Швеція, Росія, Німеччина).

29. Процедура розгляду і затвердження законопроекту про бюджет (на прикладі двох-трьох держав).

30. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетним процесом (на прикладі однієї держави).

 

 

Підготовка ситуаційного завдання і розрахункових завдань.

Робота над складанням ситуаційного завдання дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Для самостійної роботи пропонується виконання робіт за наступними темами:

Сучасні технології бюджетного менеджменту.

Організаційно-правове забезпечення бюджетного менеджменту.

Організація і методологія бюджетного планування в Україні.

Організація виконання дохідної частини бюджету.

Організація виконання бюджету за видатками.

Облік виконання бюджету.

Звітність про виконання бюджету.

Контроль за рухом бюджетних коштів.

Робота над розрахунковими завданнями формує у студента навички самостійної практичної роботи щодо здійснення розрахунків доходів і видатків на стадії бюджетного планування, проведення операцій з виконання бюджету, здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів (розрахункові задачі представлені у навчальному посібнику, підготовленому на кафедрі „Бюджетний менеджмент. Практикум”).

Приклад розрахункового завдання.

Скласти бюджетний запит по загальноосвітнім та спеціалізованим школам району. Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі кодів економічної класифікації – КЕК).

КЕК

1000 “Поточні видатки” _______ грн.

1100 “Видатки на товари і послуги” _______ грн.

1110 “Оплата праці працівників бюджетних установ”_______ грн.

Необхідно розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл на підставі даних, наведених у табл. 1.

Таблиця 1.

Зведення фонду заробітної плати педагогічних працівників.

№ п/п

Показник

1 – 4 класи

5 – 9 класи

10 –11 класи

Разом

1

Кількість класів на 01.01.2018р.

274

542

194

1010

2

Кількість педагогічних ставок на клас по тарифікації

1,40

2,30

2,62

Х

3

Середня ставка вчителя по тарифікації, грн.

202,87

204,25

214,44

Х

4

Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2018 р.

визначити

визначити

визначити

Х

5

Фонд заробітної плати на 1 місяць в період січень – вересень, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

6

Фонд заробітної плати на 8 місяців, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

7

Кількість класів на 01.09.2018р.

258

531

223

1012

8

Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2018 р.

визначити

визначити

визначити

визначити

9

Фонд заробітної плати на 1 місяць в період вересень – грудень, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

10

Фонд заробітної плати на 4 місяці, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

11

Разом заробітна плата вчителів за рік, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

12

Середні витрати на перевірку зошитів за 1 клас по тарифікації, грн.

24,37

19,79

19,87

Х

13

Фонд заробітної плати на місяць на 1 січня 2018 р. , грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

14

Витрати на перевірку зошитів за 8 місяців, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

15

Фонд заробітної плати на 1 місяць на 01.09.2018 р., грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

16

Витрати на перевірку зошитів за 4 місяці, грн..

визначити

визначити

визначити

визначити

17

Разом за перевірку зошитів, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

18

Разом фонд заробітної плати вчителів, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

Визначені такі суми доплат педагогічному персоналу у розрізі видів.

Вид доплати

грн.

за завідування кабінетом

5070,72

за завідування теплицею

39,12

за завідування майстернею

2106,24

за позашкільну роботу з фізичного виховання

2106,24

за класне керівництво

451352,14

за бібліотечну роботу

1149,12

за обслуговування комп’ютерних класів

806,52

за допризовну підготовку

1136,52

доплата за вислугу

1293313,56

 

Заробітна плата вихователів груп подовженого дня і керівників гуртків визначена у сумах 287217,09 грн. і 161443,80 грн. відповідно.

Заробітну плата адміністративно-господарського персоналу необхідно визначити на підставі даних, наведених у табл. 2.

Таблиця 2.

Зведення фонду заробітної плати адміністративно-господарського персоналу.

№ п/п

Посада

Ставка, грн.

Кількість ставок на 01.01. 2018 р.

Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01. по 01.01. 2018 р.

Кількість ставок на 01.09. 2018 р.

Місячний фонд заробітної плати в період з 01.09. по 01.01. 2018 р.

1

Директор

382,20

30,0

визначити

30,0

визначити

2

Заступник директора з навчально-виховної роботи

241,31

72,0

визначити

74,0

визначити

3

Педагог-організатор

214,88

32,0

визначити

32,0

визначити

4

Педагог-організатор навчальних груп

220,72

52,0

визначити

55,0

визначити

5

Методист

219,32

11,0

визначити

11,0

визначити

6

Психолог

216,53

33,0

визначити

33,0

визначити

7

Майстер ВН

190,81

6,0

визначити

6,0

визначити

8

Завідуючий майстернею

196,00

1,0

визначити

1,0

визначити

9

Інструктор з фізкультури

189,28

5,0

визначити

5,0

визначити

Х

Разом педпрацівників:

Х

визначити

визначити

визначити

визначити

10

Заступник директора з АГР

233,87

21,0

визначити

21,0

визначити

11

Секретар-друкарка

144,51

31,0

визначити

31,0

визначити

12

Лаборант

155,04

46,5

визначити

46,0

визначити

13

Інспектор з харчування

144,54

29,0

визначити

29,0

визначити

14

Завідуючий бібліотекою

167,71

25,0

визначити

25,0

визначити

15

Бібліотекар

161,42

9,0

визначити

9,0

визначити

16

Завгосп

162,73

10,0

визначити

10,0

визначити

17

Медсестра

168,65

6,0

визначити

6,0

визначити

18

Технік

155,00

3,0

визначити

3,0

визначити

19

Інженер

167,00

2,0

визначити

2,0

визначити

Х

Разом спеціалісти:

Х

визначити

визначити

визначити

визначити

20

Кухар

161,28

5,0

визначити

5,0

визначити

21

Підсобний робітник

155,31

6,0

визначити

6,0

визначити

22

Робітник з обслуговування

143,77

50,0

визначити

50,0

визначити

23

Прибиральниця

149,60

324,0

визначити

324,0

визначити

24

Гардеробник

136,00

56,5

визначити

56,5

визначити

25

Вахтер

136,00

5,0

визначити

5,0

визначити

26

Двірник

136,00

162,75

визначити

162,75

визначити

27

Сторож

190,40

68,0

визначити

68,0

визначити

Х

Разом адміністративно-господарський персонал:

Х

визначити

визначити

визначити

визначити

Х

Разом на місяць:

Х

визначити

визначити

визначити

визначити

 

Разом на рік: визначити

До витрат на оплату праці працівників установ освіти відносяться також:

-​ фонд матеріального заохочення (5% від фонду заробітної плати з врахуванням всіх доплат *);

-​ кошти на оздоровлення педагогічного персоналу та матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу вчителя на рік становлять відповідно грн. та грн.

1120 “Нарахування на заробітну плату” _______ грн.

Нарахування на заробітну плату станом на 2003 рік складали 37,2%.

1130 “Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ” _______ грн.

Дані для здійснення розрахунків надаються школами району виходячи із наявних потреб. Зведення за кодами економічної класифікації проводить Управління освіти.

1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” _______ грн.

Необхідно розрахувати витрати на придбання класних журналів та миючих засобів, виходячи з даних табл. 3, та того, що на придбання миючих засобів кожній установі виділяється 28,5 грн.

Таблиця 3.

Зведення витрат на придбання класних журналів.

Показник

1 – 4 класи

5 – 9 класи

Разом

Кількість класів

254

692

Х

Вартість одного журналу, грн.

9

14

Х

Сума коштів, грн.

визначити

визначити

визначити

Сума витрат на придбання медикаментів обчислюється виходячи із фактичних видатків за попередній бюджетний рік. Середня вартість медикаментів на установу становить 243,24 грн.

1133 „Продукти харчування” _______ грн.

Необхідно розрахувати витрати на придбання продуктів харчування, виходячи з даних табл. 4.

Таблиця 4.

Зведення витрат на придбання продуктів харчування.

Кількість дітей на початок року

Кількість дітей на кінець року

Число днів функціонування

Кількість діто-днів

Грошова норма витрат, грн.

Витрати на рік, грн.

22457

22413

140

визначити

0,69

визначити

 

1137 “Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання” _______ грн.

Необхідно розрахувати суму видатків по КЕК 1137 виходячи з таких даних:

-​ середня вартість витрат на заміри опору струму становить 805,55 грн. на одну установу;

-​ середня вартість витрат на допуск до початку нового опалювального сезону становить 1944,44 грн. на одну установу;

-​ витрати на проведення аварійних робіт складають 7000 грн.;

-​ заборгованість за 2002 рік – 83400 грн.

1138​ “Послуги зв’язку” _______ грн.

Середня вартість послуг зв’язку складається на підставі наданих рахунків постачальника і становить 186,94 грн. на одну установу на місяць.

1139​ “Оплата інших послуг та інші видатки” _______ грн.

Необхідно розрахувати суму видатків по КЕК 1139 виходячи з наступних розмірів місячних витрат загалом по загальноосвітнім та спеціалізованим школам району:

Таблиця 5.

Витрати по КЕК 1139

№ п/п

Напрями використання коштів

Місячні витрати, грн.

Витрати за рік, грн.

1

Повірка систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання

16000,00

визначити

2

Повірка технологічного обладнання (холодильники, електроплити та інше)

508,33

визначити

3

Профдезінфекція

22300,00

визначити

4

Послуги обчислювального центру

3333,33

визначити

5

Ревізія щитових

5166,67

визначити

6

Обслуговування модульних теплолічильників

2250,00

визначити

7

Охорона комп’ютерних класів

3641,67

визначити

8

Обслуговування лічильників обліку тепла

7941,67

визначити

9

Охорона закладів району*

66044,00

визначити

Х

разом

визначити

визначити

 

До цієї статті витрат відносять також:

-​ повірка лічильників газу (вартість повірки одного лічильника становить 100 грн., в даних установах таких лічильників сім);

-​ послуги банку (інкасація) – 33000 грн.;

-​ проведення енергетичного аудиту – 22000 грн.;

-​ заборгованість за попередні роки – 57200 грн.

1160​ “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” _______ грн.

1161 “Оплата теплопостачання” _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

-​ витрати теплоенергії – 29992,69 Г/кл;

-​ вартість 1 Г/кл – 69 грн. (з ПДВ).

1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

-​ витрати води – 274558,82 м3;

-​ вартість 1 м3 – 0,816 грн. (з ПДВ).

1163 “Оплата електроенергії” _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

-​ витрати електроенергії – 1970123,46 квт/год.;

-​ вартість 1 квт/год. – 0,162 грн.

1164​ “Оплата природного газу” _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

-​ витрати природного газу – 4428 м3;

-​ вартість 1 м3 – 0,231 грн. (з ПДВ).

1165 “Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв” 39450 грн.

1340 “Поточні трансферти населенню” _______ грн.

В установах даного виду закладів освіти навчається сім дітей-сиріт. Кишенькові витрати дітям-сиротам плануються у розмірі 6,8 грн. на місяць. Потрібно визначити річну суму кінцевих витрат. Ці витрати зазначаються за КЕК 1343.

1343 “Інші поточні трансферти населенню” _______ грн.

2000 “Капітальні видатки” _______ грн.

2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” _____ грн.

Протягом року загальноосвітніми та спеціалізованими школами планується придбати комп’ютерну техніку і меблі в наступних обсягах (табл.6).

Таблиця 6.

Зведення витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Вид обладнання

Вартість одиниці обладнання, грн.

Кількість, шт.

Загальна вартість, грн.

Комп’ютерна техніка

5000,00

30

визначити

Комплекти аудиторні (на два учня)

161,54

1000

визначити

Дошки шкільні

850,00

20

визначити

Стінка для класу

1700,00

20

визначити

Стіл для вчителя

180,00

25

визначити

Стілець для вчителя

72,00

40

визначити

разом

Х

Х

визначити

 

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення (захисту) робіт під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

 

Підготовка матеріалів до семінарівдискусій .

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матеріали для участі у семінарі–дискусії. Для самостійної роботи пропонується написання доповіді. Підготовка та проведення семінара–дискусії проходить в час, відведений для аудиторних занять.

Семінари-дискусії плануються із наступних тем.

Семінар-дискусія 1. Проблемні аспекти організації і методології бюджетного планування в Україні.

Семінар-дискусія 2. Проблемні аспекти організації виконання дохідної і видаткової частини Державного бюджету і місцевих бюджетів України.

Семінар-дискусія 3. Проблеми контролю за цільовим використанням бюджетних коштів в Україні.

 

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення доповідей, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів в аудиторії.

Протягом всього періоду вивчення науки “Бюджетний менеджмент” студенти відвідують індивідуальні консультації за графіком індивідуально-консультаційної роботи (2 години на тиждень). Ці консультації необхідні студентам для виконання:

-​ контрольної (модульної) роботи;

-​ індивідуального завдання на базі практики;

-​ домашніх (розрахункових) завдань.

Такі консультації дають можливість студенту отримати відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень, а особливо аспектів їх практичного застосування.

Дуже доцільним при вивченні науки “Бюджетний менеджмент” є проведення семінарів-дискусій. Після вивчення лекційного матеріалу і проведеної самостійної роботи студентів викладач визначає проблемні питання . Аудиторія намагається запропонувати свої варіанти їх вирішення шляхом організації дискусії (круглий стіл) з проблемних питань. Такі заняття дозволяють студентам обмінюватися думками і поглядами, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

При підготовці індивідуальної роботи на базі практики велике значення також приділяється визначенню практичних проблемних питань і можливих шляхів їх вирішення.

 

4.2. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                    (заочна форма)

 

Навчальна робота студента заочної форми навчання в межсесійний період включає наступні форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів;

- підготовка студентів до аудиторних (контактні, консультації в день заочника) занять;

- виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань;

- виконання індивідуальних робіт за вибором: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, підготовка інтелект карт за тематикою, що визначена викладачем виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

​ ØОбов’язкове позааудиторне індивідуальне завдання

План:

1.​ Визначення разом із викладачем теми доповіді з проблематики.

1.​ Виконання домашнього індивідуального завдання - підготовка доповіді з проблематики, визначеної разом із викладачем.

1.​ Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника». *

Позааудиторне індивідуальне завдання готується студентом самостійно (дистанційно) і надсилається викладачеві в електронному вигляді для попереднього оцінювання. На захист і обговорення, за графіком «Дня заочника», студент приносить роздруковане завдання.

 

Наукове дослідження (домашнє індивідуальне позааудиторне завдання)

Написання наукового дослідження створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Загальні вимоги до написання наукового дослідження.

Обсяг має бути в межах 10-15 сторінок стандартного формату А4 у друкованому вигляді. Зміст дослідження повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі.

При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки роботи поділяються на наступні етапи:

1.Вибір теми.

2.Самостійне складання попереднього плану.

3.Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.

4.Узгодження з викладачем плану та структури дослідження та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.

5.Безпосередня робота над написанням.

6.Презентація-захист дослідження.

Оформлення дослідження.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі.

Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.

Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

 

Напрямки наукових досліджень з дисципліни  “Бюджетний менеджмент”

1.​ Бюджетний менеджмент – провідна складова державного фінансового менеджменту.

2.​ Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу.

3.​ Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі розвитку України.

4.​ Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Україні..

5.​  Бюджетне адміністрування в Україні та його проблематика.

6. Технологія бюджетування та її місце у фінансово-управлінських технологіях формування бюджету.

7. Сучасні форми бюджетного контролю та їх характеристика.

8. Напрями розвитку функцій та організаційної структури Міністерства фінансів України.

9. Практичні аспекти діяльності органів Державної фінансової інспекції України.

10. Основні результати діяльності Рахункової палати України за останній звітний рік

11. Практичні аспекти діяльності органів Державної казначейської служби України.

12. Національний банк України: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

13.Фондова біржа: функції, структура і взаємовідносини з фінорганами.

14. Фінансові органи в зарубіжних країнах.

15. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підприємствах і в установах: їхні функції, права та обов’язки.

16. Правове регламентування - основа податкової діяльності.

17. Організація проведення звірок доходів між органами податкової адміністрації та казначейства і оформлення результатів.

18. Форми взаємовідносин між Державним бюджетом і місцевими бюджетами в Україні та їх аналіз за останній звітний рік.

19. Місце обліку виконання бюджету у бюджетному менеджменті.

20. Організація та види бюджетної та фінансової звітності в Україні.

21. Проблемні аспекти підготовки бюджетної звітності в Україні.

22. Органи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними.

23. Порядок проведення інспектування органами Державної фінансової інспекції України.

24. Роль і місце внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього фінансового контролю.

25. Внутрішній фінансовий контроль як інструмент управління.

26. Особливості організації бюджетного процесу в США.

27. Бюджетний процес в Росії на сучасному етапі.

28. Аналіз підготовчої роботи, яка передує складанню попереднього законопроекту (США, Швеція, Росія, Німеччина).

29. Процедура розгляду і затвердження законопроекту про бюджет (на прикладі двох-трьох держав).

30. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетним процесом (на прикладі однієї держави).

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення (захисту) робіт під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

 

Інтелект-карта

Інтелект-карта, спрямована на вирішення проблеми за темою завдання, що  попередньо погоджена з викладачем. Інтелект-карта виконується на аркуші формату А3.

Складання інтелект-карт – це інструмент активізації мислення та розширення рамок засвоєння навчального матеріалу. Інтелект-карти можуть використовуватися для побудови дерева цілей, оцінки результатів діяльності установи тощо.

Завдання оцінюється за результатами диспуту, мозкового штурму, дискусії із демонстрацією інтелект-карт. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

 

​ ØІндивідуальні роботи за вибором (1-го завдання)

План:

1.​ Вибір виду індивідуальної роботи

2.​ Визначення разом із викладачем тематики індивідуальної роботи

3.​ Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника». *

Індивідуальна робота за вибором, готується студентом самостійно (дистанційно) і надсилається викладачеві в електронному вигляді для попереднього оцінювання. На захист і обговорення, за графіком «Дня заочника», студент приносить роздруковану роботу.

* Метою проведення «Дня заочника» є поліпшення якості навчання та рівня організації навчального процесу студентів

Завданнями «Дня заочника» є:

— удосконалення навчально-методичної роботи зі студентами та слухачами;

—​ контроль самостійної роботи студентів і слухачів у міжсесійний період.

В «День заочника» студенти (слухачі) мають можливість:

— отримати консультацію з наук навчального плану, що вивчаються у відповідному семестрі;

—​ відпрацювати пропущені контактні заняття;

—​ захистити контрольну роботу або інше індивідуальне завдання, що заплановані робочою  програмою з науки;

—​ ліквідувати академічну заборгованість;

—​ ліквідувати академічну різницю в разі поновлення або переведення на заочну форму навчання;

До участі в «Дні заочника» допускаються студенти (слухачі), що не мають заборгованості з оплати навчання.

«День заочника» проводиться відповідно до уніфікованого графіку. «День заочника» проводиться виключно в суботу, як правило, на другому і четвертому тижні кожного місяця впродовж навчального року з вересня по травень з 9.00 до 15.00 години у відповідних корпусах факультетів, приміщеннях кафедр або у спеціально передбачених навчальним центром аудиторіях.

«Графік навчально-екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання» з інформацією про дати проведення «Днів заочника» розміщується на сайті університету та на дошках оголошень деканатів.

«Розклад проведення «Дня заочника» доводиться до відома студентів (слухачів) заочної форми навчання до початку навчального семестру у письмовому вигляді та розміщується на дошках оголошень деканатів.

Викладач зобов’язаний:

в «День заочника» прийняти екзамен у студента (слухача), провести контрольну (модульну)  роботу або прийняти у студента (слухача) захист курсової чи контрольної роботи за умови особистої явки студента (слухача) та пред’явлення ним Індивідуального навчального плану студента, а також наявності відповідної відомості;

— персонально оголосити студенту (слухачу) результати поточного, підсумкового контролю або захисту курсової чи контрольної роботи та видати належно заповнений Індивідуальний навчальний план студента;

—​ повернути належно оформлену відомість до деканату не пізніше 10-00 наступного понеділка.

Для участі у «Дні заочника» студент (слухач) зобов’язаний не пізніше ніж за 3 дні до «Дня заочника» повідомити інспектора заочної форми навчання деканату про таку участь, особисто написавши заявку про це в деканаті або надіславши таку заявку на електронну пошту деканату (в останньому випадку студент (слухач) зобов’язаний зателефонувати до деканату і пересвідчитись в тому, що його заявку прийнято до уваги).

Заява студента (слухача) про участь у «Дні заочника» повинна містити:

- особисту інформацію про студента (слухача), а саме його прізвище, ім’я, по-батькові, номер групи, курс, напрям підготовки (спеціальність);

- мету його участі у «Дні заочника» та назви наук, які становлять інтерес для студента (слухача)саме цього дня.

Складання або перескладання студентом(слухачем) більш ніж одного поточного або підсумкового контролю в один день не дозволяється.

Ліквідація академічної заборгованості в «Дні заочника» студентами(слухачами) заочної форми навчання здійснюється за процедурою, що регламентована чинним «Порядком ліквідації академічних заборгованостей студентами КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань».

Ліквідація академічної різниці в «Дні заочника» особами, які поновлюються або переводяться на заочну форму навчання, здійснюється за правилами, що передбачені Ухвалою ректорату КНЕУ імені Вадима Гетьмана «Про порядок визначення академрізниці» від 02.07.2007 року; «Порядком ліквідації академічних заборгованостей студентами КНЕУ за результатами підсумкового контролю знань», що ухвалений Вченою радою Університету 09.02.2012 р, та чинним Положенням «Про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб», затвердженого ректором університету 01.07.2013 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

 

На кожному занятті студент максимально може отримати кількість балів, зазначену в Карті самостійної роботи.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за поточний контроль.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої  програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на контрольній (модульній) роботі, він має право звернутися до викладача і скласти відповідні контрольні роботи протягом семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до його закінчення.

Викладач, що проводить контрольну (модульну) роботу, формує варіанти завдань. Контроль здійснюється в два етапи у вигляді тестової контрольної роботи. Система оцінок за кожну контрольну (модульну) роботу – 0-20 балів та 0-20 балів.   Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності загальна підсумкова оцінка.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. BS00554_РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 

А. Законодавчі і нормативні акти

1.​ Бюджетний кодекс України. 8 липня 2010 року, №2456-УІ: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2010, №50-51 (зі змінами і доповненнями).

3.​ Про Рахункову палату України: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1998.

4.​ Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України.

5.​ Про основні напрямки бюджетної політики на відповідний рік: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

6.​ Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 29 листопада 2011 року №1078/2011.

7.​ Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 року №1081/99.

8.​ Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року №236.

9.​ Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №310.

10.​ Про здійснення державних закупівель: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2010, №33, т..471.

11.​ Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2008 року №228.

12.​ Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №21.

 

Б. Підручники, посібники, періодичні видання.

1.​ Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; За заг.ред. В.Федосова.-К.:КНЕУ, 2004.-864 с.

2.​ Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч.посіб. /В.Федосов, С.Кондратюк, Л.Сафонова та ін.; За заг.ред. В.Федосова.-К.:КНЕУ, 2005.-420с.

3.​ Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навч. посіб./ Л.Д. Сафонова, А.Є. Буряченко, Є.О. Малік та ін..; - К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 400 с.

4. Інновації у фінансовій сфері: монографія [В.М.Опарін, Т.В. Паєнтко, В.М. Федосов та ін.]. – К. : КНЕУ, 2013. – 444с.

5.​ Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2007.-640с.

6.​ Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2011. – 311 с.

7.​ Михайленко. С.В. Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності: монографія. Одеса, Друк Південь, 2010.

8.​ Опарін В.М. Фінанси. Загальна теорія: Навчальний посібник .-КНЕУ, 2001.-240 с.

9.​ Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ,2001.-186с.

10.​ Сущенко О М. Сутність, принципи та пріоритети макрофінансової стабілізації України// Фінанси України. - 2013. - №1. - С.71-90.

11.​ Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.- 2-ге вид., змін. і доп. – Т.:Карт-бланш, 2006.-818с.

12.​ Михайленко. С.В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні // Фінанси України. - 2011. - №3. - С.81-91.

13.​ Сафонова Л.Д., Нєвєшкіна Т.С. Теоретичні засади управління видатками бюджету // Фінанси України. - 2011. - №3. - С.100-110.

6.2. Додаткова література

 

А. Законодавчі і нормативні акти

1. ​ Про бюджетну класифікацію та її впровадження: Наказ / Міністерство фінансів України. -2001. -27 грудня. -№ 604 (із змінами і доповненнями).

2. ​ Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ / Міністерство фінансів України.-2012.-12 березня.-№333.

3.​  Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України: Наказ / Міністерство фінансів України.-2013.-21 жовтня.-№885.

4. ​ Про затвердження Порядку обслуговування Державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету : Наказ/ Міністерство фінансів України. - 2011. – 30 вересня. - №1223.

5. ​ Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету: Наказ / Міністерства фінансів України. -2013. – 29 січня. -№43.

6.​ Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ / Міністерство фінансів України.-2012. – 23 серпня.-№ 938.

7. ​ Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України: Наказ / Міністерство фінансів України. -2012. – 22 червня. -№758.

8. ​ Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов»язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах казначейства України: Наказ/ Міністерство фінансів України. - 2012. – 2 березня. - №309.

9.​   Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів: Наказ/ Міністерство фінансів України і Державне казначейство України. - 2008. – 5 лютого. - №40.

 

Б. Підручники, посібники, періодичні видання

1.​ Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. -К.: Молодь, 1997. -1000с.

2.​ Бюджетна система: підручник / Бабіченко В.В., Бойко С.В., та ін., за заг. ред. В.М. Федосова. – К.:Центр учбов. Літератури; Тернопіль: Екон. Думка, 2012. – 871с.

3.​ Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / М.В.Романовский и др. - М.: Юрайт, 1999. -621с.

4.​ Бюджетування результативності (Бюджетний процес та результативність використання бюджетних коштів).Підручник. Підготовлено Річардом Ю. Зоді, директором за участю М. Скота Лоуренса та Дональда П. Лейсі. Інститут державного управління, Політехнічний інститут і Університет штату Вірджинія Блексбер, Вірджинія 24061, Січень 1987 р. – 147с.

5.​ Государственные финансы: Учебное пособие /Федосов В.М., Огородник С.Я., Сутормина В.М. и др. -К.: Лыбидь, 1991. -276с.

6.​ Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики): навч. посіб. /А.В. Головач, В.Б. Захожай, І.Г. Манцуров, Н.А. Головач. – К.: КНЕУ, 2010. – 260с.

7.​ Иванова Н.Г., Маковник Т.Д. Казначейская система исполнения бюджетов:Учебное пособие.- СПб: Питер,2001.-208с.

8.​ Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 640 с.

9.​ Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.: Дело, 1993. -702с.

10.​ Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. /М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко та ін..; за заг. ред. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2010. – 600 с.

11.​ Опарін В.М., Сафонова Л.Д. Сутність і складові бюджетного менеджменту // Фінанси України. - 1998. - №2. - С.60-66.

12.​ Малік Є.О., Степура М.М. Макрофінансова стабілізація в Україні у сучасних умовах // Фінанси України. – 2011. - №5. – С.119-1243

13.​ Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. -Київ, ТОВ “НІОС”, 1998. -224с.

14.​ Финансы: Учебник / под ред.Л.А.Дробозиной. – М.:Финансы, 1999. – 527с.

15.​ Журнал “Казна”. Всеукраїнське науково-практичне видання. Засновник – управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області.

16.​ Кучер Г. В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні // Фінанси України. - 2012. - №6. - С.44-57.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 3. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
 4. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua
 5. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sdfm.gov.ua
 6. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ibser.org.ua
 7. Офіційний сайт Комітету з питань бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua/
 8. Офіційний сайт Комітету з питань податкової та митної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompmp.rada.gov.ua/
 9. Офіційний сайт Рахункової палати України політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua
 10. Офіційний сайт  Державної аудиторської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/