Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Cоціальна відповідальність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, СОЦІОЛОГІЇ

ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                              Проректор

з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2017 р.

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали до вивчення

дисципліни «Cоціальна відповідальність»
освітній ступінь магістр

для всіх галузей знань, спеціальностей, спеціалізацій

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о.завідувача кафедри ___________В.М.Петюх

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

 

Укладач:           Кицак Т.Г., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к. е. н.

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

стор.

Вступ……………………………………………………………………….

4

1. Тематичний план………………………………………………….…….

8

2. Зміст дисципліни за темами………………………………………….

9

3. Плани занять…………………………………………………………….

15

3.1. Плани практичних занять для студентів очної форми навчання……………………………………………………………….

 

15

3.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання………………………………………………………………

 

30

3.3.   Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період……………………………………………………

 

39

4. Самостійна робота студентів…………………………………………..

40

5. Індивідуально-консультативна робота………………………………..

41

6. Методи активізації процесу навчання…..…………………………...

42

7. Поточний і підсумковий контроль знань……….……………………

43

    7.1. Поточний і підсумковий контроль знань студентів очної форми навчання…..……………………….………….………………….

 

43

    7.1.1. Карта самостійної роботи…………………………………..

43

     7.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань……

44

     7.2. Поточний і підсумковий контроль знань студентів заочної форма навчання………………………………………………………..…

 

49

     7.2.1. Карта самостійної роботи…………………………………...

49

     7.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань……

50

7.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………

55

      7.4. Зразок екзаменаційного білета………………………………….

55

Рекомендована література………………………………………………..

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

 

«Соціальна відповідальність» входить до переліку нормативних дисциплін для студентів магістерського рівня підготовки за всіма спеціальностями.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні фундаментальних знань з теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій, які забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки її суб’єктів (інститутів).

Предмет вивчення дисципліни є теоретико-методологічні, методичні та практичні положення формування інституту соціальної відповідальності.

 

Основні завдання дисципліни полягають у наступному:

1. Ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо використання сучасних практик взаємодії держави, бізнесу, громадянського суспільства і людини, які б дозволили посилити взаємну відповідальність усіх суб’єктів суспільного життя, створити умови для стійкого стабільного розвитку держави і суспільства.

2. Оволодіння відповідним інструментарієм щодо використання в сучасній практиці.

Компетенції та відповідні їм здібності фахівця, що формуються дисципліною «Соціальна відповідальність» передбачають, що студент має:

 

Розуміти:

 • місце соціальної відповідальності в системі управління організацією;
 • особливості соціальної відповідальності різних суб'єктів суспільного розвитку.

 

Знати:

 • сутність, значення, форми вияву, види та моделі соціальної відповідальності;
 • значення, особливості та складові соціальної відповідальності різнорівневих суб’єктів;
 • пріоритети діяльності різних суб’єктів щодо посилення соціальної відповідальності;
 • взаємозв’язок між поширенням цінностей соціальної відповідальності і європейським вектором розвитку України;
 • прикладні засади формування соціальної відповідальності на основі використання потенціалу соціального партнерства;
 • міжнародну практику та компоненти інституціонального забезпечення соціальної відповідальності;
 • практику провідних міжнародних та українських компаній щодо організації управління корпоративною соціальною відповідальністю;
 • сутність і зміст концептуальних положень та інструментів у стратегічному управлінні компанією на принципах КСВ;
 • практичні інструменти впливу корпоративної соціальної відповідальності на поліпшення іміджу та підвищення рівня ділової репутації компанії;
 • законодавчі норми та етичні принципи формування відносин між роботодавцем та найманими працівниками у процесах професійного добору персоналу, уведення в посаду та адаптації новоприйнятих працівників, розвитку персоналу, формування компенсаційної політики та компенсаційного пакета на засадах соціальної відповідальності;
 • основні складові та міжнародні стандарти соціальної відповідальності компанії та працівників в системі кадрової безпеки;
 • інструменти імплементації соціальної відповідальності у корпоративну культуру та практику менеджменту підприємств;
 • характеристику зовнішнього середовища корпоративної соціальної відповідальності, інтереси та очікування зов­нішніх заінтересованих сторін на засадах КСВ, ризики, викликані їхньою поведінкою;
 • нормативно-правову базу, технології проведення та інструменти діагностики соціально відповідальної діяльності організацій;
 • сутність і основи формування інформаційної політики у сфері КСВ;
 • особливості нормативно-правового регулювання діяльності соціальних партнерів на ринку праці (преференції, санкції, штрафи тощо) та механізми (інструментарій, важелі) координації соціальної відповідальності;
 • типи, види, форми екологічної поведінки та принципи побудови системи екологічного менеджменту відповідно до міжнародних екологічних стандартів;
 • основні види і напрями соціальних інвестицій держави та підприємств;
 • практику держав-членів Європейського Союзу з реалізації політики та оцінки ступеня розвитку країни в аспекті КСВ.

Уміти:

 • визначати ступені розвитку соціальної відповідальності як передумови вибору організаційно-управлінських механізмів імплементації соціальної відповідальності у практику діяльності різнорівневих суб’єктів;
 • ідентифікувати напрями активізації соціальної відповідаль­ності на різних рівнях;
 • розробляти теоретико-прикладні сценарії запровадження принципів соціаль­ної відповідальності на різних рівнях;
 • розробляти пропозиції та проектувати заходи (зобов’язання) сторін соціального діалогу щодо розвитку форм соціального партнерства;
 • розробляти заходи з поліпшення іміджу організації та репутаційну програму організації в контексті КСВ;
 • організовувати  процедури професійного добору персоналу, уведення в посаду та адаптації новоприйнятих працівників, розвитку персоналу, формування компенсаційної політики та компенсаційного пакета на засадах соціальної відповідальності;
 • проектувати заходи щодо розвитку виробничої демократії як інституту фор­мування соціально відповідальних практик;
 • упроваджувати міжнародні стандарти охорони та безпеки праці на підприємстві;
 • упроваджувати цінності соціальної відповідальності в корпоративну культуру;
 • здійснювати аналіз зовнішнього середовища формування КСВ та розробляти інструменти реалізації технологій соціально відповідальної взаємодії стейкхолдерів;
 • формувати структуру та змістове насичення соціального звіту, виходячи з положень міжнародних стандартів та враховуючи поточні потреби компанії;
 • розвивати перспективні напрями взаємодії зі стейкхолдерами;
 • формувати систему комунікацій із КСВ;
 • розробляти програму соціального аудиту;
 • оцінювати соціально відповідальну діяльність партнерів у сфері зайнятості за різними підходами;
 • ідентифікувати екологічно відповідальну компанію на основі системи критеріїв та розробляти заходи активізації екологічної відповідальності;
 • організовувати інвестування у форматі соціальної відповідальності на різних рівнях;
 • визначати основні критерії (показники, індикатори) оцінки бізнес-ефекту та соціального ефекту на відповідному рівні соціальної відповідальності;
 • розробляти рекомендації органам влади та визначати основні заходи щодо активізації соціальної відповідальності в Україні на різних рівнях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план дисципліни «Соціальна відповідальність»

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна
форма
навчання

Лекції

Практичні

Індивідуально-консуль-тативна робота

Самостійна робота студентів

Контактні години

Індивідуально-консуль-тативна робота

Самостійна робота студентів

В дистанційному режимі

Аудиторні[1]

Самостійна робота студентів

1. Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку

2

2

2

2

1

2

5

 

 

 

2. Соціальна відповідальність людини, держави та інститутів громадянського суспільства

2

2

2

2

1

2

5

 

 

 

3. Організаційно-економічне забезпе­чення управління корпоративною соціальною відповідальністю

2

4

2

2

2

2

5

 

 

 

4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності

2

4

2

2

2

2

7

 

 

 

5. Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із зовнішніми стейкхолдерами

2

4

2

2

2

2

7

 

 

 

6. Екологічний напрям соціальної відповідальності

1

2

4

2

1

4

7

 

 

 

7. Соціальна відповідальність у сфері зайнятості

1

2

2

4

1

2

7

 

 

 

8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність та аудит

2

4

2

4

2

2

7

 

 

 

9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності

2

4

2

4

2

2

7

 

 

 

10. Соціальне інвестування

2

2

2

4

-

2

7

 

 

 

11. Академічна доброчесність

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

Виконання вибіркового завдання

-

-

-

8

-

-

8

 

 

 

Модульний контроль

-

4

-

-

2

-

-

 

 

 

Підготовка до іспиту

-

-

-

4

-

-

4

 

 

 

Підсумковий контроль

4

4

 

 

 

Усього:

18

36

22

38

20

22

76

 

 

 

Разом:   годин

120

120

2

 

 

               кредитів

4

4

 

 

3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку

Природа та сутність соціальної відповідальності як наслідок соціальної діяльності. Ретроспектива розвитку поняття «відповідальність». Сучасне узагальнене розуміння соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність як система: рівні, суб’єкт, об’єкт, види та форми вияву. Інститут соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність міжнародних, всесвітніх організацій, транснаці­ональних корпорацій. Соціальна відповідальність держави. Соціальна відповідальність влади. Соціальна відповідальність інститутів громадянського суспільства. Соціальна відповідальність бізнесу. Соціальна відповідальність громадянина. Ступені розвитку соціальної відповідаль­ності. Моральна, юридична, економічна, політична, громадянська, професійна (рольова), екологічна відповідальність.

Американська, європейська (континентальна), британська, канадська моделі соціальної відповідальності.

Соціальна відповідальність як засіб збалансування людського, економічного, соціального та екологічного розвитку.

Морально-духовні та прагматичні засади соціальної відповідальності в новій економіці.

Формування ідеології та культури соціальної відповідальності. Особливості умов формування й розвитку си­стеми соціальної відповідальності в Україні.

Цінності соціальної відповідальності та європейський вибір України.

 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та інститутів громадянського суспільства

Філософські та теоретико-методологічні засади консолідованої (спільної, комунітарної) соціальної відповідальності.

Сутність і складники соціальної відповідальності людини, її значення в забезпеченні стійкої позитивної соціальної динаміки. Форми соціальної відповідальності людини.

Характерні ознаки та головні завдання соціальної держави. Ліберальна, корпоративна та соціал-демократична соціальна держава.

Перешкоди ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства.

Соціальний діалог як суспільний інститут підвищення соціальної відповідальності. Форми соціального партнерства та їх вплив на розвиток соціально відповідальної діяльності на макро- та мезорівні. Інституціональні засади ведення колективних переговорів як передумови формування соціально відповідальних зобов’язань сторін на макро- та мезорівні.

Організаторська роль держави в розвитку соціальної відповідальності. Головні напрями діяльності держави в питаннях заохочення соціальної відповідальності.

Удосконалення діяльності профспілкових і громадських організацій щодо посилення соціальної відповідальності.

 

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю

Сутність і значення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Позиції у розумінні соціальної відповідальності бізнесу. Законодавчо закріплені права і обов’язки та добровільні зобов’язання компаній у сфері економіки, екології, соціальної політики. Позитивні наслідки соціальної відповідальності бізнесових структур. Компоненти та напрями соціальної відповідальності бізнесу.

Правові рамки та законодавчі норми регулювання питань КСВ на міжнародному рівні та в Україні. Міжнародні організації, що визначають основні тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу.

Основні інструменти імплементації КСВ у систему управління організацією: соціально відпові­дальні підходи до ведення бізнесу, соціальні інвестиції, соціально важливий маркетинг, корпоративний соціальний маркетинг, доброчинний маркетинг, корпоративна філантропія, просування доброчинної справи, волонтерська робота, благодійні пожертви, спонсорська допомога. Соціальна відповідальність як чинник конкурентних переваг компанії.

Структурні підрозділи організацій з розвитку сфери КСВ: зарубіжна та вітчизняна практика.

Статус, основні функції, кваліфікація, типові обов’язки, профіль професійної компетентності менеджера з КСВ у компаніях.

Міжнародні стандарти, призначені для оцінювання заходів та подання звітності з корпоративної соціальної відповідальності.

Алгоритм формування процесу управління КСВ. Комплексна модель управління
соціальною відповідальністю організації.

Фактори, що зумовлюють необхідність КСВ як компоненти стратегічного управління. Стратегія бізнесу у сфері КСВ: сутність та види.

Форми співвідношення КСВ та стратегічного управління людськими ресурсами. Роль та принципи КСВ у стратегічному управлінні персоналом.

Основні принципи та сфери інноваційної політики соціально відповідального підприємства.

КСВ як фактор формування середовища, сприйнятливого до змін. Принципи та інструменти КСВ в управлінні змінами.

Компоненти іміджу та ділової репутації в контексті КСВ. Складові процесу управління діловою репутацією з урахуванням принципів КСВ.

Активізація діяльності підприємців-роботодавців щодо розвитку соціально відповідального бізнесу.

 

Тема 4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності

Законодавчі норми та етичні правила соціально відповідальної діяльності підприємства на етапах професійного добору персоналу. Укладання трудового договору (контракту) при прийнятті на роботу як базовий принцип соціальної відповідальності роботодавця.

Введення в посаду та адаптація нових працівників як компонента формування соціально-трудових відносин між найманими працівниками та роботодавцями на засадах соціальної відповідальності.

Розвиток персоналу в контексті формування соціально відповідального бізнесу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу як напрям формування соціальної відповідальності її суб’єктів. Соціальна відповідальність підприємства у сфері розроблення та реалізації програм кар’єрного зростання, формування кадрового резерву.

Етичні принципи звільнення працівників. Моделі налагодження відносин зі звільненими співробітниками в позиціонуванні соціально відповідального підприємства.

Законодавчі вимоги та етичні принципи формування компенсаційної політики та компенсаційного пакета на засадах соціальної відповідальності. Визначення складу та структури компенсаційного пакета в контексті КСВ. Інноваційні підходи до проектування складових компенсаційного пакета в умовах посилення взаємних вимог роботодавців та найманих працівників. Форми прояву соціальної відповідальності при розробленні тарифних умов оплати праці та грейдуванні як інструмент підвищення лояльності до підприємства та посилення соціальної відповідальності до праці. Позиціонування соціально відповідальних підприємств через програми участі в прибутку. 

Соціальний пакет як складник програм КСВ: структура, наповнення, способи та підходи до формування.

Сутність та основні складові соціальної відповідальності у сфері кадрової безпеки. Елементи, ступені, суб’єкти та напрями посилення соціальної відповідальності у сфері охорони праці та промислової безпеки. Сутність, напрями, заходи щодо посилення соціальної відповідальності у сфері інтелектуальної безпеки. Соціальна відповідальність працівника в системі кадрової безпеки. 

Міжнародні стандарти соціальної відповідальності та нормативно-правові акти у сфері кадрової безпеки. Запровадження міжнародних стандартів охорони та безпеки праці на підприємстві.

Взаємозв’язок корпоративної культури і соціальної відповідальності організації. Зміст процесу впровадження цінностей соціальної відповідальності в корпоративну культуру організації. Відображення цінностей соціальної відповідальності в документах організації. Зміст та призначення корпоративного кодексу. Етичні принципи ділової поведінки в системі принципів соціальної відповідальності. Взаємозв’язок елементів корпоративної культури з досягненням цілей і завдань збалансованого розвитку компанії. Управлінський вплив КСВ на формування, збереження та розвиток корпоративної культури організації. Лояльність працівників як інтегральна оцінка корпоративної культури соціально відповідальної організації.

Сутність, принципи та завдання соціального партнерства як інструменту забезпечення балансу інтересів найманих працівників та роботодавців. Взаємозв’язок соціального партнерства та  соціальної відпові­дальності. Форми соціального партнерства та їх вплив на розвиток соціально відповідальної діяльності організації.

Колективний договір у системі формування соціальної відповідальності: зміст, функції, законодавча база. Інституціональні засади ведення колективних переговорів як передумови формування соціально відповідальних зобов’язань сторін на рівні підприємства.

Виробнича демократія як інститут розвитку соціально відповідальної поведінки: сутність, напрями та форми розвитку.

 

Тема 5. Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із

зовнішніми стейкхолдерами

Наукові підходи до розгляду взаємовідносин організації із заінтересованими сторонами. Інструменти практичного використання теорії заінтересованих сторін. Взаємозв’язки між організацією, її стейкхолдерами та суспільством.

Зовнішнє середовище КСВ: компоненти та процес ідентифікації чинників. Класифікація зовнішніх стейкхолдерів організації, їх типові інтереси та очікування у площині КСВ. Нефінансові ризики, викликані поведінкою стейкхолдерів.

Форми діалогу та інструменти взаємодії зі споживачами в контексті соціальної відповідальності. Порівняльна характеристика соціального, соціально етичного, соціально відповідального маркетингу.

Добросовісна ділова практика як напрямок соці­альних програм компанії: сутність та сфери реалізації. Напрями соціально відповідального примноження нематеріальних активів. Основні інструменти формування соціально відповідальної взаємодії організації з громадами.

Корпоративні благодійні соціальні проекти та програми як вияв соціальної відповідальності бізнесу. Технологія здійснення, форми та інструменти корпоративної благодійності компанії. Підходи до формування програм корпоративної волонтерської діяльності.

 

Тема 6. Екологічний напрям соціальної відповідальності

Концепції та стратегії екологічного напряму соціальної відповідальності. Сутність, функції та рівні екологічної відповідальності.

Нормативно-правове регулювання екологічної відповідальності. Система екологічного оподаткування. Основні нормативно-правові акти у системі екологічного законодавства України.

Екологічна відповідальність як суспільна ідея і практика цивілізованих країн.

Основні елементи екологічно відповідального ведення бізнесу. Критерії визначення та переваги екологічно відповідальної діяльності компанії. Системи екологічного менеджменту відповідно до міжнародних екологічних стандартів. Сутність та типи екологічного аудиту.

Екологічна відповідальність громадян. Процес становлення індивідуальної екологічної відповідальності. Форми, типи, види екологічної поведінки. Напрями активізації індивідуальної та корпоративної екологічної відповідальності. 

 

Тема 7. Соціальна відповідальність у сфері зайнятості. 

Соціально-економічна сутність соціальної відповідальності у сфері зайнятості. Принципи, цільові орієнтири, основні інтереси та очікувані результати відповідальних дій соціальних партнерів у сфері зайнятості. Соціальні партнери у сфері зайнятості населення. Інструменти, методи, важелі та напрямки регулювання соціальної відповідальності партнерів сфери зайнятості.

Гармонізація відносин у суспільстві на основі соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості.

Моделі механізму регулювання зайнятості працездатного населення. Форми, методи, засоби регулювання зайнятості суб’єктами ринку праці. Відповідальність роботодавців та безробітних за порушення законодавства про зайнятість. Модель збалансування інтересів партнерів у контексті соціальної відповідальності у сфері зайнятості.

Механізми координації соціальної відповідальності у сфері зайнятості.

Критерії та показники оцінювання соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості.

 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність та аудит

Сутність, завдання, форми моніторингу корпоративної соціальної відповідальності. Концептуальна модель системи моніторингу соціальної відповідальності бізнесу. Складові процесу моніторингу корпоративної соціальної відповідальності в системі соціально відповідальної діяльності організації.

Технології та інструменти діагностики соціально відповідальної діяльності організацій. Методики та алгоритм діагностики КСВ.

Корпоративний соціальний звіт. Спільні риси й відмінності соціальної та фінансової звітності. Види звітності з КСВ згідно з практикою міжнародних стандартів. Форми подання соціальної звітності організацій. Стандарти підготовки нефінансової звітності GRI, АА1000,  SA8000, ISO 26000, ISAE 3000: можливості та призначення.  

Призначення та технологія проведення соціального аудиту. Методики соціального аудиту.

Процеси підготовки соціального звіту. Інтереси стейкхолдерів щодо соціальної звітності
організацій.

Корпоративна інформаційна політика: сутність та механізм реалізації. Принципи та процеси формування корпоративної інформаційної політики у сфері КСВ. Система комунікацій з КСВ.

 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності

Якісна та кількісна складові ефективності соціальної відповідальності. Алгоритм та інструменти оцінювання ефективності соціальної відпові­дальності. Індикатори оцінки рівня розвитку країни в аспекті КСВ. Показники оцінки соціального розвитку України. 

Оцінка ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності. Показники оцінки бізнес-ефекту від реалізації внутрішніх та зовнішніх соціальних програм. Основний зміст соціального ефекту на різних ступенях розвитку соціальної відповідальності організації.

Ризики у сфері КСВ та їх оцінювання. Алгоритм виявлення та оцінки ризиків у сфері КСВ.

Соціальні рейтинги. Параметри оцінки КСВ.

 

Тема  10. Соціальне інвестування

Історичні витоки соціального інвестування. Зміст та функції, форми та інструменти реалізації соціального інвес­тування. Суб’єкти соціального інвес­тування. Види соціальних інвестицій.

Держава як соціальний інвестор. Основні напрямки соціальних інвестицій держави. Джерела фінансування соціальних інвестицій держави.

Переваги соціального інвестування для компанії. Основні види та напрями соціальних інвестицій підприємств. Структура соціальних інвестицій бізнесу.

Соціальне інвестування громадських організацій: сутність та напрями. Складові процесу успішної реалізації соціальних інвестицій громадськими організаціями.

Напрями активізації соціальних інвестицій на різних рівнях. Напрями заохочення державою соціальних інвестицій підприємств.  

 

 

 

Тема 11. Академічна доброчесність

Сучасні тенденції розвитку академічної доброчесності як складової соціально-відповідальної культури сучасного суспільства: Україна і світ. Соціальна відповідальність освітян і науковців як умова забезпечення якості вищої освіти, освітньої діяльності і науки та як джерело соціально-відповідальних дій громадянського суспільства в цілому. Соціальна відповідальність у сфері наукових досліджень: ідеал та дійсність. Академічна культура та доброчесність як соціальний капітал та чинник формування позитивного іміджу і ділової репутації конкурентного фахівця. Регуляторний і політичний контекст академічної доброчесності. Академічна доброчесність як національна потреба. Шляхи удосконалення інституту академічної доброчесності в сучасній Україні.

 

 

3. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

3.1. Плани практичних занять для студентів очної форми навчання

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття за темою №1 - «Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку» (2 год.):

Знати:

 • сутність концепції соціальної відповідальності
 • міжнародні ініціативи у сфері  формування і розвитку СВ (Глобальний договір ООН
 • особливості становлення концепції соціальної відповідальності в Україні

Уміти:

 • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін  з позицій концепції СВ
 • розробляти основні напрями соціальних інвестицій з урахуванням інтересів стейкхолдерів
 • досліджувати напрями зростання добробуту населення та досягнення збалансованого розвитку за допомогою концепції соціальної відповідальності

Практичне заняття 1

Вид практичного заняття:  семінар-розгорнута бесіда

1. Питання для розгорнутої бесіди:

-     Поняття «соціальна відповідальніть» та ретроспектива його розвитку.

-   Соціальна відповідальність як система: рівні, суб’єкт, об’єкт, види та форми вияву.

 -  Американська, європейська (континентальна), британська, канадська моделі соціальної відповідальності.

-  Морально-духовні та прагматичні засади соціальної відповідальності в новій економіці.

2.   Питання для інтерактивної дискусії:

- Цінності соціальної відповідальності та європейський вибір України.

- Розвиток СВ в Україні.

- Вплив міжнародних стандартів і національної політики на розвиток соціальної відповідальності.

3. Аналіз міні-кейсів у малих робочих групах

 

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичне заняття за темою №2 - «Соціальна відповідальність людини,  держави та інститутів громадянського суспільства» (2 год.):

Знати:

 • суб’єкти та рівні соціальної відповідальності
 • позитивні наслідки соціальної відповідальності для суспільства

-    особливості розвитку соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства

Уміти:

визначати напрями розвитку СВ

-     будувати систему управління СВ

-    формувати  сутність та складові соціальної відповідальності людини

 

Практичне заняття 2

Вид практичного заняття:  робота в малих творчих групах

1. Тестування

2. Питання для роботи в малих творчих групах:

-  Роль СВ у життєдіяльності суспільства.

- Сутність та складові соціальної відповідальності людини, її значення у забезпеченні стійкої соціальної динаміки.

- Соціальна держава як провідний суб’єкт соціальної відповідальності.

- Соціально відповідальна взаємодія держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства.

3. Питання для інтерактивної дискусії  :

- Можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків в процесі впровадження концепції СВ.

- Організаторська роль держави в розвитку соціальної відповідальності.

4. Розгляд міні-кейсів

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичні заняття за темою №3 «Організаційно-правове забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю» (4 год.):

Знати:

 • інституційне забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики
 • функції корпоративної соціальної відповідальності як чинника формування позитивного іміджу та ділової репутації компанії
 • особливості зарубіжного досвіду регулювання КСВ

Уміти:

 • формувати розвиток КСВ у напрямі зростання вартості компанії та підвищення її інвестиційної привабливості
 • розробляти соціально відповідальну поведінку і стратегію розвитку організації
 • розробляти стандарти професійної етики в організації

 

Практичне заняття 3

Вид практичного заняття: семінар -  «мозковий штурм»

1. Тестування

2. Питання для «мозкового штурму»:

- Корпоративна соціальна відповідальність як чинник формування позитивного іміджу та ділової репутації компанії.

- Соціальні інвестиції як форма прояву соціально відповідального роботодавця.

- Міжнародні стандарти та їх роль в процесі інтеграції соціально відповідальної поведінки в організації.

- Організаційно-управлінські механізми імплементації КСВ в систему управління організацією.

3. Дискусія на тему: Основні перешкоди вставлення КСВ бізнесу в Україні.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Практичне заняття 4

Вид практичного заняття:  робота в малих творчих групах

1. Тестування

2. Питання для опрацювання в малих творчих групах  :

- Розвиток КСВ в контексті зростання вартості компанії та підвищення інвестиційної привабливості.

- Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ.

- Законодавстово України у сфері праці у контексті КСВ у відносинах з працівниками.

- Приклади кращих вітчизняних трудових практик.

- Особливості зарубіжного досвіду регулювання КСВ

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичні заняття за темою №4 «Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності» (4 год.):

Знати:

 • напрями розроблення та впровадження етичних кодексів в організації
 • покращення умов праці, запровадження міжнародних стандартів охорони та безпеки праці на підприємстві
 • особливості зарубіжного досвіду регулювання соціально-трудових відносин

Уміти:

 • визначати напрями формування відносин з працівниками на засадах соціальної відповідальності
 • розробляти основні принципи дотримання прав людини в організації
 • розробляти стандарти професійної етики в організації
 •  

Практичне заняття 5

Вид практичного заняття: семінар -  «мозковий штурм»

1. Тестування

2. Питання для «мозкового штурму»:

- Розгляд трудових практик як предмета КСВ.

- Атрибути Міжнародних стандартів прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини).

- Основні стандарти МОП у сфері праці.

- Особливості Глобального Договору ООН у сфері праці.

3. Дискусія на тему: Основні перешкоди вставлення СВ бізнесу в Україні.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Практичне заняття 6

Вид практичного заняття:  робота в малих творчих групах

1. Тестування

2. Питання для опрацювання в малих творчих групах  :

- Сутність європейських стандартів у сфері праці.

- Особливості європейської моделі внутрішньої КСВ.

- Законодавстово України у сфері праці у контексті КСВ у відносинах з працівниками.

- Приклади кращих вітчизняних трудових практик.

- Особливості зарубіжного досвіду регулювання КСВ

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичні заняття за темою №5 «Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із зовнішніми стейкхолдерами» (4 год.):

Знати:

 • принципи побудови соціального діалогу між заінтересованими сторонами (стейкхолдерами)
 • інтереси стейкхолдерів у процесі формування відносин на засадах соціальної відповідальності
 • основні міжнародні директиви щодо взаємодії організації зі стейкхолдерами

Уміти:

 • розробляти перспективні напрями розвитку корпоративної соціальної відповідальності в аспекті удосконалення відносин зі споживачами
 • визначати пріоритети співпраці в контексті «організація – місцева адміністрація - громада»
 • визначати основні інтереси споживачів
 •  

Практичне заняття 7

Вид практичного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Особливості міжнародних ініціатив в сфері забезпечення інтересів стейкхолдерів

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Практичне заняття 8

Вид практичного заняття: семінар-вирішення ситуаційних вправ

1. Тестування

2. Вирішення ситуаційних вправ

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Модульний контроль  (заняття 9)

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття за темою №6 «Екологічний напрям соціальної відповідальності» (2 год.):

Знати:

 • основні підходи до визначення сутності та значення відповідального ставлення до довкілля

- сутність екологічного менеджменту як інструмента реалізації соціальної відповідальності

- напрями активізації індивідуальної та корпоративної екологічної відповідальності

Уміти:

 • розробляти критерії визначення екологічно відповідальної
 • визначати напрями розвитку екологічного управління
 • досліджувати напрями активізації індивідуальної  та корпоративної екологічної відповідальності

 

Практичне заняття 10

Вид практичного заняття: семінар-презентація власних досліджень

1. Тестування

2.  Презентація власних досліджень  щодо особливостей екологічних аспектів  соціальної відповідальності суспільнихі суб’єктів.

3. Інші питання для дослідження:

- Значення відповідального ставлення організацій до довкілля.

- Особливості превентивного підходу до вирішення екологічних проблем.

- Основні принципи і напрямки впровадження СВ у сфері захисту на-вколишнього середовища.

- Українські особливості та міжнародний досвід впровадження принци-пів екологічної відповідальності.

- Міжнародний  стандарт  ISO – 14000.

- Законодавство України про охорону навколишнього середовища.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття за темою №7 «Соціальна відповідальність у сфері зайнятості» (2 год.):

Знати:

-      соціально-економічну сутність соціальної відповідальності у сфері зайнятості

-    принципи гармонізації відносин у суспільстві на основі соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості

Уміти:

 • координувати соціальну відповідальності у сфері зайнятості
 • розробляти напрями удосконалення регулювання зайнятості працездатного населення

 

Практичне заняття 11

Вид практичного заняття: семінар-презентація власних досліджень

1. Тестування

2. Презентація власних досліджень за наступною тематикою:

- Механізми координації соціальної відповідальності у сфері зайнятості.

- Критерії та показники оцінювання соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості.

- Моделі механізму регулювання зайнятості працездатного населення.

- Соціальні партнери у сфері зайнятості населення.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичні заняття за темою №8 «Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність та аудит» (4 год.):

Знати:

 • технології моніторингу КСВ
 • технології та інструменти діагностики соціально-відповідальної діяльності організацій
 • основні процеси підготовки соціального звіту

Уміти:

 • розробляти перспективні напрями розвитку технології моніторингу КСВ
 • формувати корпоративну інформаційну політику

 

Практичне заняття 12

Вид практичного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Соціальна звітність та аудит як інструменти забезпечення прозорості та інформованості в питаннях соціальної відповідальності.

-  Інтереси стейкхолдерів щодо соціальної звітності організацій.

- Побудова системи комунікацій з КСВ.

- Формування корпоративної інформаційної політики.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

 

Практичне заняття 13

Вид практичного заняття: семінар-вирішення ситуаційних вправ

1. Тестування

2. Вирішення ситуаційних вправ

 

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямовані практичні заняття за темою №9 «Оцінювання ефективності соціальної відповідальності» (4 год.):

Знати:

 • загальні засади ефективності та її оцінювання у сфері соціальної відповідальності
 • основні ризики  у сфері корпоративної соціальної відповідальності
 • перспективні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу: позитивний імідж, бренд, ділова репутація

 

Уміти:

 • оцінювати ефективність діяльності організації у сфері КСВ

оцінювати ризики у сфері корпоративної соціальної відповідальності

-  визначати ефективність соціальної відповідальності для бізнесу

 

Практичне заняття 14

Вид практичного заняття: семінар-презентація власних досліджень

1. Тестування

2. Презентація власних досліджень:

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Практичне заняття 15

Вид практичного заняття: семінар -  інтерактивна дискусія

1. Тестування

2. Питання для інтерактивної дискусії:

- Алгоритм та інструменти оцінювання ефективності соціальної відпові­дальності.

-   Показники оцінки соціального розвитку України.

- Оцінка ефективності заходів корпоративної соціальної відповідальності.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття за темою №10 «Соціальне інвестування» (2 год.):

Знати:

 • зміст та функції, форми та інструменти реалізації соціального інвес­тування
 • види соціальних інвестицій
 • переваги соціального інвестування для компанії

Уміти:

 • розробляти умови успішної реалізації соціальних інвестицій громадськими організаціями
 • визначати переваги соціального інвестування для компанії

Практичне заняття 16

Вид практичного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Зміст та функції, форми та інструменти реалізації соціального інвес­тування.

-  Види соціальних інвестицій.

-  Переваги соціального інвестування для компанії.

-  Напрями активізації соціальних інвестицій на різних рівнях.

-  Напрями заохочення державою соціальних інвестицій підприємств.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване практичне заняття за темою №11 «Академічна доброчесність» (2 год.):

Знати:

- взаємозв’язок між реалізацією власної життєвої стратегії успіху та дотриманням норм академічної доброчесності і соціально-відповідальної поведінки

Уміти:

-  розробляти власну життєву стратегію успіху

Практичне заняття 17

Вид практичного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Соціальна відповідальність у сфері наукових досліджень: ідеал та дійсність.

- Соціальна відповідальність освітян і науковців як умова забезпечення якості вищої освіти, освітньої діяльності і науки та як джерело соціально-відповідальних дій громадянського суспільства в цілому.

 - Академічна культура та доброчесність як соціальний капітал та чинник формування позитивного іміджу і ділової репутації конкурентного фахівця.

 - Основні перешкоди встановлення клімату академічної доброчесності в Україні.

 - Шляхи удосконалення інституту академічної доброчесності в сучасній Україні.

 

          Інформаційне забезпечення:

Ілюстраційний матеріал, нормативно-правова база.

Модульний контроль (заняття 18)

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №1 - «Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку» та темою №2 «Соціальна відповідальність людини,  держави та інститутів громадянського суспільства» (2 год.):

Знати:

 • сутність концепції соціальної відповідальності
 • міжнародні ініціативи у сфері  формування і розвитку СВ (Глобальний договір ООН
 • особливості становлення концепції соціальної відповідальності в Україні
 • суб’єкти та рівні соціальної відповідальності
 • позитивні наслідки соціальної відповідальності для суспільства

-    особливості розвитку соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства

 

Уміти:

 • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін  з позицій концепції СВ
 • розробляти основні напрями соціальних інвестицій з урахуванням інтересів стейкхолдерів
 • досліджувати напрями зростання добробуту населення та досягнення збалансованого розвитку за допомогою концепції соціальної відповідальності

-    визначати напрями розвитку СВ

-    будувати систему управління СВ

-    формувати  сутність та складові соціальної відповідальності людини

 

Контактне заняття 1

Вид контактного заняття:  семінар-розгорнута бесіда

1. Питання для розгорнутої бесіди:

-     Поняття «соціальна відповідальніть» та ретроспектива його розвитку.

-   Соціальна відповідальність як система: рівні, суб’єкт, об’єкт, види та форми вияву.

 -  Американська, європейська (континентальна), британська, канадська моделі соціальної відповідальності.

-  Морально-духовні та прагматичні засади соціальної відповідальності в новій економіці.

- Соціальна держава як провідний суб’єкт соціальної відповідальності.

- Соціально відповідальна взаємодія держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства.

2.   Питання для інтерактивної дискусії:

- Цінності соціальної відповідальності та європейський вибір України.

- Розвиток СВ в Україні.

- Вплив міжнародних стандартів і національної політики на розвиток соціальної відповідальності.

- Можливі загрози та шляхи мінімізації ризиків в процесі впровадження концепції СВ.

- Організаторська роль держави в розвитку соціальної відповідальності.

 

3. Аналіз міні-кейсів у малих робочих групах

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №3 «Організаційно-правове забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю» (2 год.):

Знати:

 • інституційне забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики
 • функції корпоративної соціальної відповідальності як чинника формування позитивного іміджу та ділової репутації компанії
 • особливості зарубіжного досвіду регулювання КСВ

Уміти:

 • формувати розвиток КСВ у напрямі зростання вартості компанії та підвищення її інвестиційної привабливості
 • розробляти соціально відповідальну поведінку і стратегію розвитку організації
 • розробляти стандарти професійної етики в організації

Контактне заняття 2

Вид контактного заняття: семінар -  «мозковий штурм»

1. Тестування

2. Питання для «мозкового штурму»:

- Корпоративна соціальна відповідальність як чинник формування позитивного іміджу та ділової репутації компанії.

- Соціальні інвестиції як форма прояву соціально відповідального роботодавця.

- Міжнародні стандарти та їх роль в процесі інтеграції соціально відповідальної поведінки в організації.

- Організаційно-управлінські механізми імплементації КСВ в систему управління організацією.

3. Дискусія на тему:

- Законодавстово України у сфері праці у контексті КСВ у відносинах з працівниками.

- Приклади кращих вітчизняних трудових практик.

- Основні перешкоди вставлення КСВ бізнесу в Україні.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №4 «Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності» (2 год.):

Знати:

 • напрями розроблення та впровадження етичних кодексів в організації
 • покращення умов праці, запровадження міжнародних стандартів охорони та безпеки праці на підприємстві
 • особливості зарубіжного досвіду регулювання соціально-трудових відносин

Уміти:

 • визначати напрями формування відносин з працівниками на засадах соціальної відповідальності
 • розробляти основні принципи дотримання прав людини в організації
 • розробляти стандарти професійної етики в організації

Контактне заняття 3

Вид контактного заняття: семінар -  «мозковий штурм»

1. Тестування

2. Питання для «мозкового штурму»:

- Розгляд трудових практик як предмета КСВ.

- Атрибути Міжнародних стандартів прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про права дитини).

- Основні стандарти МОП у сфері праці.

- Особливості Глобального Договору ООН у сфері праці.

3. Дискусія на тему: Основні перешкоди вставлення СВ бізнесу в Україні.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №5 «Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із зовнішніми стейкхолдерами» (2 год.):

Знати:

 • принципи побудови соціального діалогу між заінтересованими сторонами (стейкхолдерами)
 • інтереси стейкхолдерів у процесі формування відносин на засадах соціальної відповідальності
 • основні міжнародні директиви щодо взаємодії організації зі стейкхолдерами

Уміти:

 • розробляти перспективні напрями розвитку корпоративної соціальної відповідальності в аспекті удосконалення відносин зі споживачами
 • визначати пріоритети співпраці в контексті «організація – місцева адміністрація - громада»
 • визначати основні інтереси споживачів

 

Контактне заняття 4

Вид контактного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Особливості міжнародних ініціатив в сфері забезпечення інтересів стейкхолдерів

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №6 «Екологічний напрям соціальної відповідальності» та темою №7 «Соціальна відповідальність у сфері зайнятості» (2 год.):

Знати:

 • основні підходи до визначення сутності та значення відповідального ставлення до довкілля

- сутність екологічного менеджменту як інструмента реалізації соціальної відповідальності

- напрями активізації індивідуальної та корпоративної екологічної відповідальності

-      соціально-економічну сутність соціальної відповідальності у сфері зайнятості

-    принципи гармонізації відносин у суспільстві на основі соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості

 

Уміти:

 • розробляти критерії визначення екологічно відповідальної
 • визначати напрями розвитку екологічного управління
 • досліджувати напрями активізації індивідуальної  та корпоративної екологічної відповідальності
 • координувати соціальну відповідальності у сфері зайнятості
 • розробляти напрями удосконалення регулювання зайнятості працездатного населення

 

Контактне заняття 5

Вид контактного заняття: семінар-презентація власних досліджень

1. Тестування

2.  Презентація власних досліджень  щодо особливостей екологічних аспектів  соціальної відповідальності суспільнихі суб’єктів.

3. Інші питання для дослідження:

- Значення відповідального ставлення організацій до довкілля.

- Особливості превентивного підходу до вирішення екологічних проблем.

- Основні принципи і напрямки впровадження СВ у сфері захисту на-вколишнього середовища.

- Українські особливості та міжнародний досвід впровадження принци-пів екологічної відповідальності.

- Міжнародний  стандарт  ISO – 14000.

- Законодавство України про охорону навколишнього середовища.

4. Презентація власних досліджень за наступною тематикою:

- Механізми координації соціальної відповідальності у сфері зайнятості.

- Критерії та показники оцінювання соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості.

- Моделі механізму регулювання зайнятості працездатного населення.

- Соціальні партнери у сфері зайнятості населення.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №8 «Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність та аудит» (2 год.):

Знати:

 • технології моніторингу КСВ
 • технології та інструменти діагностики соціально-відповідальної діяльності організацій
 • основні процеси підготовки соціального звіту

Уміти:

 • розробляти перспективні напрями розвитку технології моніторингу КСВ
 • формувати корпоративну інформаційну політику

 

Контактне заняття 6

Вид контактного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Соціальна звітність та аудит як інструменти забезпечення прозорості та інформованості в питаннях соціальної відповідальності.

-  Інтереси стейкхолдерів щодо соціальної звітності організацій.

- Побудова системи комунікацій з КСВ.

- Формування корпоративної інформаційної політики.

- Побудова системи комунікацій з КСВ.

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №9 «Оцінювання ефективності соціальної відповідальності» (2 год.):

Знати:

 • загальні засади ефективності та її оцінювання у сфері соціальної відповідальності
 • основні ризики  у сфері корпоративної соціальної відповідальності
 • перспективні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу: позитивний імідж (бренд, ділова репутація

Уміти:

 • оцінювати ефективність діяльності організації у сфері КСВ

оцінювати ризики у сфері корпоративної соціальної відповідальності

-  визначати ефективність соціальної відповідальності для бізнесу

 

Контактне заняття 7

Вид контактного заняття: семінар-презентація власних досліджень

1. Тестування

2. Презентація власних досліджень:

Інформаційне забезпечення:

1. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: начальний посібник /     [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2015. — 552 с.

2. Колот А. М.. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М. Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота. — К. : КНЕУ, 2012. — 501 с.

 

Компетентності, на формування яких спрямоване контактне заняття за темою №11 «Академічна доброчесність» (2 год.):

Знати:

- взаємозв’язок між реалізацією власної життєвої стратегії успіху та дотриманням норм академічної доброчесності і соціально-відповідальної поведінки

Уміти:

-  розробляти власну життєву стратегію успіху

Контактне заняття 8

Вид практичного заняття: семінар -  дискусія

1. Тестування

2. Питання для дискусії:

- Соціальна відповідальність у сфері вищої освіти та наукових досліджень.

-  Академічна культура та доброчесність як соціальний капітал та чинник формування позитивного іміджу і ділової репутації конкурентного фахівця.

-  Основні перешкоди вставлення клімату академічної доброчесності в Україні.

- Шляхи ствердження і удосконалення інституту академічної доброчесності в сучасній Україні.

 

          Інформаційне забезпечення:

Ілюстраційний матеріал, нормативно-правова база.

Модульний контроль (Контактне заняття 9)

 

     3.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

Порядок виконання завдань:

1.   Підготовка індивідуального завдання (одне на вибір):

1.1.   Проведіть аналіз соціального звіту компанії та визначіть чи повною мірою забезпечені інтереси її головних стейкхолдерів.

1.2. Визначіть напрямки удосконалення  компенсаційної політики в контексті впровадження основних принципів КСВ.

1.3.  Проаналізуйте  міжнародний і український досвід впровадження принципів екологічної відповідальності.

1.4.   Охарактеризуйте сутність та складові соціальної відповідальності людини, її значення у забезпеченні стійкої соціальної динаміки.

1.5. Визначіть  напрями реалізації КСВ в процесі забезпечення конкурентоспроможності персоналу.

1.6.  Визначіть базові принципи побудови діалогу між стейкхолдерами в процесі впровадження концепції заінтересованих сторін.

1.7. Яку роль відіграють інтереси зовнішніх стейкхолдерів у процесі формування відносин на засадах соціальної відповідальності.

 

 

4. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

 • самостійна робота з літературними джерелами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій;
 • практична підготовка на базах практики або за місцем роботи та  оформлення звіту про виконання практичних завдань (для студентів денної та заочної форм навчання);
 • підготовка до виконання модульних завдань (для студентів денної та вечірньої форм навчання);
 • підготовка до аудиторних практичних занять за темами навчального плану (для студентів вечірньої та заочної форм навчання);
 • систематика вивченого матеріалу курсу перед іспитом (для студентів вечірньої та заочної форм навчання).

Усі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів (табл. 3), яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

 

5. Індивідуально-консультативна робота

 

Індивідуально-консультативна робота є формою організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та розвитку їх індивідуальних здібностей.

Індивідуально-консультативна робота проводиться у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль за графіком індивідуально-консультативної роботи викладачів, який затверджується завідувачем кафедри один раз на семестр. Графік індивідуально-консультативної роботи доводиться до відома студентів на початку вивчення науки.

Орієнтовний графік проведення ІКР наведено у таблиці, поданій нижче. Точні дати, час, місце проведення ІКР заздалегідь установити неможливо у зв’язку з браком аудиторних приміщень та неможливістю скласти сталий розклад занять в університеті.

 

6. Методи активізації процесу навчання

Для активізації процесу навчання студентів викладач повинен творчо застосовувати різноманітні навчальні технології та засоби:

 • на лекціях намагатись зосереджувати увагу студентів на проблемних питаннях;
 • наводити конкретні приклади практичного застосування отриманих знань, звертатись до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем;
 • заохочувати студентів до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування;
 • на практичних заняттях створювати умови для дискусій, практикувати роботи студентів у малих групах;
 • проводити презентації самостійних робіт, перехресну перевірку завдань самими студентами з наступною аргументацією виставленої оцінки;
 • з окремих питань програми ефективними формами активізації навчального процесу можуть бути ділова гра, аналіз конкретної виробничої ситуації, виконання тестів, проведення занять у формі тренінгу  тощо.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів мають стати чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної  активності, справедлива диференціація оцінок, подяка викладача за сумлінне ставлення студентів до вивчення науки.

Кращих студентів викладач повинен залучати до науково-дослідницької роботи на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. поточний і підсумковий конроль знань

 

     7.1. Поточний і підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання

 

7.1.1. Карта самостійної роботи

 

Таблиця 2

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

для студентів всіх спеціальностей та спеціалізацій

 

 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

            Змістовий модуль №1

1

Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми

(тема №1)

Семінар-розгорнута бесіда

2

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (тема №2)

Тестування

Семінар - інтерактивна дискусія

2

3

Підготовка до семінарських занять

 (тема №3)

Робота в малих творчих групах

2

4

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу (тема №3)

Тестування

Семінар - інтерактивна дискусія

2

5

Підготовка презентацій (тема №4)

Тестування

Семінар -  «Мозковий штурм»

2

6

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

(тема №4)

Тестування

Робота в малих творчих групах

2

7

Виконання домашніх завдань

(тема №5)

Тестування

Семінар -  дискусія

2

8

Аналіз конкретних виробничих ситуацій (тема №5)

Тестування

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

9

Модульна контрольна робота №1

-

-

10

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

(тема №6)

Тестування

Виконання розрахунково-аналітичних вправ

 

2

11

Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми

 (тема №7)

Тестування

Семінар-презентація власних досліджень

 

 

2

12

Підготовка до семінарських занять

 (тема №8)

Тестування

Виконання розрахунково-аналітичних вправ

2

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

 (тема №8)

Тестування

Семінар - інтерактивна дискусія

2

14

Підготовка презентацій  (тема №9)

Тестування

Семінар-презентація власних досліджень

2

15

Аналіз проблеми, розроблення варіантів розв’язання проблеми

 (тема №9)

Тестування

Семінар-презентація власних досліджень

 

 

2

16

Підготовка до семінарських занять

 (тема №10)

Тестування

Семінар - інтерактивна дискусія

2

 

 

 

17

Модульна контрольна робота №2

-

-

18

Підготовка до семінарських занять(тема №10)

 

Тестування

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

 

Усього балів за знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

Написання контрольної (модульної) роботи

10

За виконання і захист завдань самостійної роботииди завдань)

1.  Провести дослідження на тему – «Діалог із стейкхолдерами як основний принцип КСВ»

10

2.   Провести дослідження на тему – «Чесні управлінські практики»

10

3.  Провести дослідження на тему – «Особливості становлення концепції соціальної відповідальності в Україні»

10

4. Провести дослідження на тему – «Інституційне забезпечення соціальної відповідальності: міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики»

10

5.   Провести дослідження на тему – «Форми соціального діалогу та їх роль в системі забезпечення соціально відповідальної поведінки»

10

6. Провести дослідження на тему – «Реалізація національної ідеї соціальної відповідальності»

10

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи

10

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

Підсумковий контроль

Іспит

50

                     Разом балів

100

 

 

 

 

 

7.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме на денній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Максимальна кількість балів за активність на практичних заняттях для студентів очної форми навчання – 30 балів.

Для студентів очної форми навчання згідно з навчальним планом передбачено 36 год., тобто 18 семінарських (практичних) занять. Ураховуючи виконані індивідуальні завдання (самостійну роботу) тощо, реальна кількість занять, відведених на цю роботу – 16.

Таким чином, максимальна кількість балів, яку можуть набрати студенти денної форми навчання на одному занятті, складає 2 бали.

Відповідно до зазначених критеріїв залікові оцінки за роботу на семінарських (практичних) заняттях для студентів денної форми навчання диференціюються за шкалою, наведеною в табл. 3.

Таблиця 3

Шкала оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

 

Критерії диференціації оцінок роботи на семінарських (практичних) заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;
 • знання понятійного апарату і літературних джерел;
 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;
 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);
 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;
 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;
 • вміння презентувати матеріал;
 • уважність під час виступів інших студентів та розв’язання ними практичних завдань (задач).

Бали за роботу на заняттях викладач виставляє у свій журнал та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи та виконання індивідуальних завдань.

Студенти денної форми навчання виконують контрольне (модульне) завдання. При виконанні контрольного (модульного) завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навики, яких набули студенти після опанування науки. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання контрольного (модульного) завдання складає 10 балів.

Контрольні (модульні) роботи можуть проводитися у формі:

 • тестування;
 • відповідей на теоретичні питання;
 • розв’язання практичних завдань;
 • розв’язання практичних ситуацій (кейсів) тощо.

 

 

Перелік завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання подано у карті самостійної роботи (табл. 2). Максимальна кількість балів за виконання самостійного завдання –10 балів. Критерії оцінювання індивідуальних завдань наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Шкала оцінювання виконання завдань самостійної роботи

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

10

10

8

6

0

 

Сума балів за виконання завдань для самостійної роботи студентів очної форми навчання дорівнює 10.

Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру управління персоналом та економіки праці – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань (вимоги до оцінювання екзаменаційних завдань передбачені п. 3.6. даного Положення).

          Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді письмового іспиту.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу загалом, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної наукової проблеми.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою від 0 до 10 залежно від рівня знань.

Примітка. У разі використання заборонених джерел, підказок студент повинен залишити аудиторію та одержує нульову оцінку за іспит.

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань, кожне з яких         оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та       підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

7.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів заочної форма навчання

 

7.2.1. Карта самостійної роботи

Таблиця 6

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Соціальна відповідальність»

для студентів спеціальності 8.03050501

«Управління персоналом та економіка праці»

освітнього ступеня магістр

Заочна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД         

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

1

1. Соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку;

2. Соціальна відповідальність людини, держави та інститутів громадянського суспільства

Міні-лекція

 

Семінар-розгорнута бесіда

2

Робота в малих творчих групах

2

2

3. Організаційно-правове забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю

Міні-лекція

 

Тестування

2

Семінар - інтерактивна дискусія

 

3

4. Формування відносин роботодавців з працівниками на засадах соціальної відповідальності

Міні-лекція

 

Тестування

2

Семінар - «Мозковий штурм»

 

4

5. Соціально відповідальна взаємодія бізнесу із зовнішніми стейкхолдерами

Міні-лекція

 

Тестування

2

Семінар - інтерактивна дискусія

 

5

6. Екологічний напрям соціальної відповідальності;

7. Соціальна відповідальність у сфері зайнятості

 

2

Презентація власних досліджень

2

 

 

6

8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, соціальна звітність та аудит

Міні-лекція

 

Тестування

2

Семінар - інтерактивна дискусія

 

7

9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності

Тестування

2

Презентація власних досліджень

2

8

10. Соціальне інвестування

Міні-лекція

 

Семінар - дискусія

 

Тестування

 

 

20

За виконання контрольних (модульних)  завдань

5

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання і захист  завдань самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення

10

Індивідуальне завдання завдання за дистанційним курсом

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Викладачем в онлай--режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором 1 –го завдання

 

 1. Аналітичний огляд наукових публікацій

2. Підготовка презентації

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів

письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання і захист  завдань самостійної роботи

25

Додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента

10

Підсумковий контроль

Іспит

50

                     Разом балів

100

                       

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Кицак Тарас Григорович, доцент, д.е.н., kizak1@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри управління персоналом та економіки праці

1-й корпус, аудиторія 319, тел. 456-56-10,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату управління персоналом, соціології та психології

пр. Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд.347-а, тел. 456-26-82,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

7.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

 

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал різного характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю і на іспиті.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме на заочній формі навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою;

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Результати поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).

Науково-дослідна діяльність студентів — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Максимальна кількість балів за активність на контактних заняттях для студентів заочної форми навчання – 20 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінювання роботи студентів на контактних заняттях

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

 

Критерії диференціації оцінок роботи на контактних заняттях:

 • правильність і вичерпність відповідей на теоретичні питання;
 • знання понятійного апарату і літературних джерел;
 • уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей і явищ;
 • якість, повнота, самостійність виконаних практичних завдань (задач);
 • самостійність суджень і висновків під час відповідей;
 • активність участі в обговоренні дискусійних питань, роботи в малих групах, під час презентації матеріалів іншими студентами;
 • вміння презентувати матеріал;
 • уважність під час виступів інших студентів та розв’язання ними практичних завдань (задач).

Бали за роботу на заняттях викладач виставляє у свій журнал та до системи електронного обліку поточної успішності студентів.

Кількість балів, отриманих студентами на кожному занятті, сумується і включається до загальної суми балів поточної успішності разом з балами за модульні роботи та виконання індивідуальних завдань.

Студенти заочної форми навчання виконують контрольне (модульне) завдання. При виконанні контрольного (модульного) завдання оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навики, яких набули студенти після опанування науки. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виконання контрольного (модульного) завдання складає 5 балів.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів очної форми навчання подано у карті самостійної роботи (табл. 3). Максимальна кількість балів за виконання самостійного завдання – 5 балів. Критерії оцінювання індивідуальних завдань наведено в табл. 5.

Таблиця 5

Шкала оцінювання виконання завдань самостійної роботи

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання, балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

2

 

Сума балів за виконання завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання дорівнює 5.

Граничний термін подання робіт з виконаними індивідуальними завданнями на кафедру управління персоналом та економіки праці – за 2 тижні до останнього практичного заняття за розкладом. Роботи, що надійдуть на кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються.

Одержані кафедрою завдання студентів оцінюються викладачем у семиденний термін. Про одержану оцінку студент може дізнатись у викладача під час щотижневої консультації на кафедрі або під час практичних занять.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань (вимоги до оцінювання екзаменаційних завдань передбачені п. 3.6. даного Положення).

          Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді письмового іспиту.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу загалом, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності систематизації та творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної наукової проблеми.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання оцінюється за шкалою від 0 до 10 залежно від рівня знань.

Примітка. У разі використання заборонених джерел, підказок студент повинен залишити аудиторію та одержує нульову оцінку за іспит.

Екзаменаційний білет має містити 5 завдань, кожне з яких         оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та       підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

 

7.3. Приклади типових питань, що виносяться на екзамен

 

 

1. Соціальна відповідальність як стратегія досягнення збалансованого      розвитку суспільства і бізнесу.

2. Особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях.

3. Соціальна держава як провідний суб’єкт соціальної відповідальності.

4. Статус, функції та обов'язки менеджера з КСВ в організації.

5. Організаційно-управлінські механізми імплементації КСВ в управління організацією.

6. Підвищення якості трудового життя як мета і критерій КСВ.

7. Покращення умов праці, запровадження міжнародних стандартів охорони та безпеки праці на підприємстві.

8. Розвиток співпраці бізнесу з неурядовими організаціями.

9. Співпраця в контексті «організація – місцева адміністрація - громада».

10. Напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності.

11. Міжнародний і український досвід упровадження принципів екологічної відповідальності.

12. Регулювання відносин у сфері праці на засадах соціального партнерства та соціально відповідальної поведінки.

13. Реалізація принципів соціальної відповідальності в колективних угодах та договорах.

14. Організація проведення соціального аудиту.

 

7.4. Зразок екзаменаційного білета

          1. Організаційно-управлінські механізми імплементації КСВ в управління організацією.

2. Соціальна відповідальність як стратегія досягнення збалансованого      розвитку суспільства і бізнесу.

3.  Особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях.

4. Напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності.

5.   Тести.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти та документи

 1. Глобальний договір ООН (UN Global Compact, 2000) www.globalcompact.org.ua
 2. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України від 15.12.2008 — 2008 р.- №93. - С. 89. - С. 310. http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015
 3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права // http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 5. Декларация социального прогресса и развития. Провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи от  11       декабря      1969 года // http://www.un.org/russian/documen/declarat/socdev.htm
 6. Декларація про права на розвиток, прийнятій ГА ООН в грудні 1986 року // http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r41 -128.pdf.
 7. Міжнародна організація праці: Конвенції та рекомендації, ухвалені міжнародною організацією праці. — Женева: МБП, 1999. — У 2 т. — 242 с.
 1. Декларація Міжнародної організації праці основних принципів та прав у світі праці: ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії (Женева,       18         червня       1998  року)       http://www.ilo.org/public/english/standards/declaration/declaration_ukranian.pdf
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута)// ВВР.- 2006. — № 43. — С.418. http://www.oecd.org/department/
 3.  Кодекс законів про працю України // http://www.rada.gov.ua

11.  Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради.     —   1993. —  №36. —  С. 361.

     12.  Положення «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду» / Затверджене Указом Президента України від 29.12.2005 №1871 // http://www.rada.gov.ua

    13. Концепція подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності»: Затв. Указом Президента України від 11 вересня 2006 р. № 742/2006 // Офіц. вісн. України. — 2006. — № 37. — С. 254.

    14.   Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року №3792-XII (із змінами та доповненнями).
          15.   Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (із змінами та доповненнями).

16.    Проект Закону «Про освіту» (3491-д від 04.04.2016)

 

Базова література

17.    Саприкіна М. А., Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.Г. Зінченко, О.М. Ляшенко, Г.А. Місько (за наук. ред. д.е.н., проф. засл. діяч. науки і техніки О.С. Редькіна ). – К.: Вид-во «Фабований лист», 2011. – 480с.

18.   А.М. Колот, О.А. Грішнова,  Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 2012. – 501с.

 1. Колот В.М., Рєпіна І.М., Щербина «Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура» Навч. Посібник — Вид. 2-ге, перероб. Та доп. — К.:КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2009.
 2.  Колот А.М. «Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія» / Київ. нац. екон. ун-т, 2003.- 230с.
 3. Благов Ю.Е. «Генезис концепции корпоративной социальной ответственности» // Вестник Санкт-Петергбургского университета. — 2006. — Сер. 8.
 4. Благов Ю.Е. «Концепция корпоративной ответственности и стратегическое управление» // Российский журнал менеджмента. — 2004. — Т. 4, № 3. С. 17-34.
 5. Благов Ю.Е. «Корпорация как моральний агент» // Российский журнал менеджмента. — 2006. — № 4. С. 93-98.
 6. Грішнова О.А. «Людський розвиток»: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. - 308с.
 7. Джорж Р.Т. «Деловая зтика» / Пер. с англ. Р.И. Стопера. — СПб., «Зкономическая школа», М., Издат. группа «Прогресе», 2001. Т.1.
 8. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. Семів, 3. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон.наук, проф.А.Я. Кузнєцової. — К.: УБС НБУ, 2009. -— ?
 9. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях.-К: 2007.- 80 с.
 10. Котлер, Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства [Текст] / Ф. Котлер, Н. Лі; Изд-во А. Капусты. Ж., – 2005. – 302 с.
 11. Краплич, Р. Корпоративна соціальна відповідальність українського бізнесу: Досвід Фундації Острозьких : Посібник для бізнесу та неприбуткових організацій [Текст] / Р. Краплич; Фундація ім. князів-благодійників Острозьких. – Рівне, 2005. – 74 с.
 12. Лазоренко О. «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка: зб. статей та рекомендацій» /— К. : Стилос, 2007. ?
 13. Лазоренко О., Колишко Р., та ін. Посібник із КСВ. «Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності» / — К.: Видавництво «Енергія», 2008
 14. Петров О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні: [навч. посіб.]/ Ольга Михайлівна Петроє. -К.: Центр учбової літератури, 2008. — 60 с.
 15. Петров О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики: [монографія] / Ольга Михайлівна Петроє. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 152 с.
 16. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: розуміння та впровадження. — К: 2005.- 48 с.
 17. Фукуяма Ф.Доверие: социальньїе добродетели и путь к процветанию:[пер. С англ.] /Френсис Фукуяма. — М.:АСТ:АСТ Москва: Хранитель, 2006. — 730 с.
 18. Donaldson T. The Stakeholder Revolution and the Clarcson Principles / Business Ethics Quarterly, 2002. — Vol. 12. — Xs 2. — P. 107-111.
 19. Labour principles of the United Nations Global Compact: A Reference for Business / International Labour Office. — Geneva: ILO, 2008 // http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/multi/documents/instructionalmaterial/wcms_ 101246.pdf
 20. International Instruments and Corporate Social Responsibility: A Booklet to Accompany Training The Labour Dimension of CSR: from Principles to Practice Promoting responsible and sustainable enterprise-level practices at times of crisis a guide for policy-makers and social partners / Stephan Ulrich, Nikolai Rogovsky, David Lamotte ; International Labour Office, SustainableEnterprise Programme. -Geneva:ILO,2009/ http://www.ilo.org/empent/Whatwedo/Publications/lang~en/docName~ WCMSJ 01247/index.htm
 21. Freeman, R. Strategic management: a stakeholder approach. Pitman, 1984.
 22. Студентський порадник [Електронне видання]. — 14-те вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2017. — 260 с.
 23. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку [Електронний ресурс] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна . – Режим доступу:   http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf
 24. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf
 25. Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 / Переклад з англ. – Інститут розвитку освіти, – К.; Таксон, 2017. – 184 с.

 

Додаткова література

44.  Декларация тысячелетия Организации Обьединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года //http://zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page^3user= 189972613552263

44.      Глобальна ініціатива щодо звітності (Global Reporting Initiative, GRI, 2000);

45.      Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436 — IV.

46.   Закон України «Про екологічну експертизу» від 09 лютого 1995 року № 46/95-ВР

47.    Зелена книга ЄС «Популяризація європейських засад корпоративної соціальної відповідальності» (EU Green Paper «Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, 2001);

48. Конвенція ЄЕК ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з екологічних питань (Орхуська конвенція);

49.    Багмет Т. Етичні засади бізнесу // Наукові записки, Випуск 15, 2006. – 276с.

50.   «Бізнес-освіта як бізнес: Якість послуг і соціальна відповідальність» Матеріали П'ятої щорічної міжнар. конф. «Розбудова менеджмент — освіти в Україні», (м.Харків; 13-15 листопада 2003р.)/ Українська асоціація з розвитку менеджменту і бізнес-освіти. — К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. – 310с.

51.   Гнибіденко І.Ф., Колот А.М., Новікова О.Ф. та ін., За ред.І.Ф. Гнибіденка, А.М.Колота, В.В.Рогового. «Соціальна безпека: теорія та українська практика» Монографія / — К.: КНЕУ, 2006. – 292с.

52.   Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2010. – 251с.

53.  Коник Д. Л, Олійник М. В., Привалов Ю. О. — Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: Матеріали експертного дослідження / НАН України; Інститут соціології; Фонд «Інтелектуальна перспектива»; Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) / Ю. Саєнко (відп.ред.). — К. : Батискаф, 2002. – 220с.

54.  Корпоративная социальная ответственность бизнеса. Зкспертная оценка и практика в Украине. — К.: ТЗФ ОЛБИ, 2008. – 156с.

55.    Кричевский Н.А., Гончаров С.Ф. «Корпоративная  социальная ответственность», 2007. – 230с.

56.   Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях.- К: 2007. – 189с.

Корисні сайти

57.     ««Круглий стол в КО»» (Caux Round Table) www.cauxroundtable.org

58. Глобальная инициатива ответственного лидерства (Global Responsible Leadership Initiative — GRLI) www.grli.org

59.  Европейская академия бизнеса и общества (European Academy for Business and Society — EABIS) www.eabis.org

60. Европейская ассоциация зтики бизнеса (European Business Ethics Network — EBEN) www.eben-net.org

61.  Офіційний сайт Секретаріату мережі Глобального договору в Україні: www.globalcompact. org. ua.

62. Центр корпоративной социальной ответственности Высшей школы менеджмента СПбГУ. www.gsom.pu.ru

63. Ассоциация Менеджеров России  www.amr.ru

64. International Centre for Corporate Social Responsibility (ICCSR) — www.nottingham.ac.uk.business/ICCSR.                                                     

65. Account Ability The Institute of Social and Ethical Accountability www. accountability21. net.