Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Державне право зарубіжних країн

МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра конституційного та міжнародного права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

Напрям підготовки       6.030401 «Правознавство»

Інститут, факультет     факультет заочного навчання цивільних осіб

                                       навчально-наукового інституту заочного

                                       та дистанційного навчання

 

 

 

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права

28 серпня 2014 р.

Протокол № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса - 2014 рік


 

Студент виконує контрольну роботу по з курсу “Державне право зарубіжних країн” у відповідності з запропонованою тематикою. Контрольна має бути виконана по одному з нижченаведених варіантів, при цьому перша буква прізвища студента повинна співпадати з порядковим номером варіанту контрольної роботи.

 

 

А       1 варіант

Б       2варіант

В       3 варіант

Г       4 варіант

Д, Е,Є        5 варіант

Ж, З           6 варіант

І, К    7 варіант

Л       8 варіант

М      9 варіант

Н       10 варіант

О       11 варіант

П       12 варіант

Р       13 варіант

С       14 варіант

Т       15 варіант

У, Ф           16-варіант

Х, Ц           17 варіант

Ч,Ш  18 варіант

Щ, Ю         19 варіант

Я             20 варіант

 

 

Варіант № 1

 1. Назвіть і охарактеризуйте види джерел конституційного права зарубіжних країн.
 2. Визначте способи формування урядів в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте тип виборчої системи при обранні Президента Польщі (з посиланням на текст Конституції).

 

Варіант № 2

 1. Дайте визначення терміну „конституція” та охарактеризуйте функції конституції.
 2. Визначте схожість та відмінності статусів монарха та президента при парламентарних формах правління.
 3. З’ясуйте порядок формування парламенту Італії ( посилаючись на текст Конституції).

 

Варіант № 3

 1. Проаналізуйте класифікацію видів конституції в зарубіжних країнах.
 2. Розкрийте сутність імпічменту в зарубіжних країнах.
 3. Визначте правовий статус Президента Республіки Польща (посилаючись на текст Конституції).

Варіант № 4

 1. Дайте визначення і розкрийте види конституційного контролю.
 2. Охарактеризуйте федеративну форму устрою в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте правове положення Бундестагу та Бундесрату (згідно Конституції Німеччини).

 

Варіант №5

 1. Охарактеризуйте систему органів конституційного контролю в зарубіжних країнах.
 2. Дайте визначення автономії та розкрийте її види.
 3. Складіть схему структури парламенту Великобританії і визначте порядок його формування.

 

Варіант № 6

 1. Дайте класифікацію конституційних прав і свобод особи.
 2. З’ясуйте, чим обумовлений різноманітний порядок формування урядів в різних країнах.
 3. Розкрийте компетенцію Конституційної Ради у Франції (згідно Конституції).

 

Варіант № 7

 1. Визначте способи набуття і припинення громадянства в зарубіжних країнах.
 2. Обґрунтуйте відмінність федерації від унітарної держави та конфедерації.
 3. З’ясуйте особливості відповідальності Президента Республіки Греції (згідно Конституції).

 

Варіант № 8

 1. Охарактеризуйте правовий статус осіб без громадянства та осіб з подвійним громадянством в зарубіжних країнах.
 2. Визначте системи органів місцевого самоврядування і управління в зарубіжних країнах.
 3. Дайте загальну характеристику чинної Конституції Італії (після ознайомлення з текстом).

 

Варіант № 9

 1. Охарактеризуйте партійні системи в зарубіжних країнах.
 2. Визначте структуру парламентів в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте форму правління , форму державного устрою та політичного режиму за Конституцією Франції (з обов’язковим посиланням на текст Конституції).

 

Варіант № 10

 • Охаратерізуйте монархічну форму правління в зарубіжних країнах.
 • Визначте порядок роботи парламентів в зарубіжних країнах.
 • Охарактеризуйте вибори Президента США (згідно Конституції США).

 

Варіант № 11

 1. Охарактеризуйте республіканську форму правління в зарубіжних країнах.
 2. Проаналізуйте відповідальність глави держави в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте структуру та порядок формування Конгресу США (згідно Конституції)

 

Варіант № 12

 1. Охарактеризуйте інститут референдуму у зарубіжних країнах.
 2. Визначте повноваження парламенту у зарубіжних країнах.

3. З’ясуйте компетенцію короля Іспанії (за текстом Конституції).

 

Варіант № 13

 1. Визначте і охарактеризуйте види виборчих систем в зарубіжних країнах.
 2. Розкрийте способи престолонаслідування в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте: у Німеччині федерація є симетричною чи асиметричною?

 

Варіант № 14

 1. Дайте характеристику різновидів мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах.
 2. Визначте статус глави уряду в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте систему органів державної влади згідно Конституції Франції.

 

Варіант № 15

 1. Визначте види політичних режимів в зарубіжних країнах та охарактеризуйте їх.
 2. Розкрийте сутність та види права „вето”.
 3. Дайте класифікацію Конституції Італії (згідно видів конституції).

 

Варіант № 16

 1. Дайте характеристику форм територіально-політичного устрою в зарубіжних країнах.
 2. Проаналізуйте виборчі цензи „активного” виборчого права в зарубіжних країнах.
 3. Визначте органи конституційного контролю Польщі (за конституцією Польщі).

 

Варіант № 17

 1. Охарактеризуйте поняття та місце парламенту серед вищих органів державної влади в зарубіжних країнах.
 2. З’ясуйте етапи виборчого процесу в зарубіжних країнах.
 3. Дайте класифікацію конституції Великобританії (згідно видів конституцій).

 

Варіант № 18

1.Охарактеризуйте правове положення суб’єктів федерації в зарубіжних країнах.

2. Визначте порядок обрання глави держави в країнах з республіканською формою правління.

3. З’ясуйте різницю між Конгресом США та Конгресом депутатів Іспанії (згідно текстів Конституцій)

 

Варіант № 19

 1. Визначте структуру судової влади в зарубіжних країнах.
 2. Розкрийте правовий статус депутату парламенту в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте відмінності за змістом, формою та порядком внесення змін між Конституціями США та Великобританії.

 

Варіант № 20

 1. Охарактеризуйте інститут глави держави в зарубіжних країнах.
 2. Визначте правове положення політичних партій в зарубіжних країнах.
 3. З’ясуйте, до яких класифікаційних видів належить Основний Закон Німеччини.

 

 

15. Рекомендована література

Базова

 1. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Составитель В.В. Маклаков. - М.: Изд-во «БЕК», 1996. – 586 с.
 2. Конституції держав Європи / За ред. Л.А. Окунькова. – М.: Інфра – М, 1999. – 480 с.
 3. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. правн. фундація.  Вид-во «Право», 1996. – 544 с.
 4. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
 5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Ученик для юридических вузов и факультетов. – М.: НОРМА-ИНФРА - М, 1998. – 752  с.
 6. Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии. – М.: Дело и Сервис, 2002. – 240с.
 7. Бостон С.К., Сажнів І.В. Державне право зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник для курсантів, студентів, курсантів. – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2001. – 360 с.
 8. Бостон С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 504 с.
 9. Білоус А.О. Політико-правові системи: світ і Україна: Навчальний посібник. – К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. – 200 с.
 10. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: “Астон”, 2003. – 536 с.
 11. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. – М.: Спарк, 2001. – 251 с.
 12. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 13. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. – 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.
 14. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 467 с.
 15. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. / Отв. ред. Б.А. Страшун. - В 4-х томах. Т. 1-2. - М.: Изд-во БЕК, 1995. – 778 с.; Т.3. - М.: Изд-во БЕК, 1997. – 764 с.
 16. Конституционное право зарубежных стран: Ученик для вузов / Под общ. ред. чл.-кор. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Інтина. – 2-е изд. перераб. – М.: Норма, 2006. – 1056 с.
 17. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с.
 18. Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: Ученик для студентов юрид. вузов и фак. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 896 с.
 19. Мишин В.А., Барабашев Г.В. Государственное право буржуазных и развивающихся стран. Учебник. - М.: Юрид. лит-ра, 1989. – 617 с.
 20. Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Юрид. литература, 2001. – 685 с.
 21. Система муниципального управления: Учебник для вузов / Под ред. В.Б. Зотова. – СПб.: Лидер, 2005. – 493 с.
 22. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – М.: Юристъ, 1997. – 568 с.
 23. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юристъ, 2005. – 669 с.
 24. Чудаков М.Ф. Конституционное государственное  право зарубежних стран. – Минск: Харвест, 1998. – 784 с.
 25. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – 264 с.
 26. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
 27. Шугрина Е.С. Муниципальное право. Ученик. – М.: Дело, 1999. – 496 с.
 28. Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций). – М.: Изд-во «ПРИОР», 2000. – 346 с.
 29. Конституционное право развивающихся стран. Предмет, наука, источники. - М., 1990.
 30. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира: Справочник. - М.: Юрид. лит., 1993.
 31. Топорин Б.Н. Европейское право. Учебник. – М.: БЕК, 1998. – 467 с.
 32. Эволюция современного буржуазного государства / Под ред. В.К. Забигайло. – К.: Вища школа, 1991. – 240 с.
 33. Яцунська О.О. Місцеве самоврядування: світовий досвід та Україна: Навчально-метод. посібник.  – Миколаїв – Одеса: “ТОВ ВіД”, 2003. –150 с.

 

Допоміжна

 1. Бажанова Б. Правова регламентація діяльності соліситорів у Англії // Право України. - 2005. - № 4. - С. 128-133.
 2. Барабаш Б. Законодавча влада штатів США: структура і функції // Право України. - 2000. - № 12. - С. 116-119.
 3. Барабаш Б. Правовий статус особи в конституціях штатів США // Право України. - 2002. - № 3. - С. 166-172.
 4. Василюк С., Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // Право України. - 2006. - № 2. - С. 131-134.
 5. Грицаєнко Л. Роль Конституційної Ради як органу конституційного контролю в державі та суспільстві Франції // Право України. - 2005. - № 5. - С. 134-139.
 6. Жарраф Мохамед. Політика демократизації марокканської держави: сучасний етап // Право України. - 2002. - № 10. - С. 142-144.
 7. Жарраф Мохамед. Політичний аналіз конституцій Марокко:1962 – 1996 рр. // Право України. - 2003. - № 9. - С. 147-154.
 8. Землянська В. Англія очима юриста // Право України. - 2002. - № 8. - С. 125-133.
 9. Кириченко В. Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну // Право України. - 2004. - № 1. - С. 154-158.
 10. Марисюк К. Законодавчий процесс в парламенті Канади // Право України. - 2000. - № 1. - С. 133-136.
 11. Матіяшек П. Російська Федерація: нова держава – правонаступник СРСР чи держава – продовжувач СРСР? // Право України. - 2005. - № 11. - С. 137-141.
 12. Мельник Р. Склад і основи правового становища суддів адміністративних судів Німеччини // Право України. - 2006. - № 12. - С. 120-129.
 13. Мідзяновська В. Судовий прецедент: структура та види // Право України. - 2006. - № 6. - С. 119-126.
 14. Михайленко О. Прокуратура Федеративної Республіки Німеччини: становлення та повноваження // Право України. - 2000. - № 5. - С. 104-106.
 15. Михайленко О. Прокуратура Франції: становлення та повноваження // Право України. - 2000. - № 2. - С. 100-103.
 16. Момонт Ю. Соціально-економічна діяльність органів місцевого самоврядування у Великобританії // Збірник наукових праць Українська Академія наук при Президенті України. – К.: Вид–во УАДУ, 2000. – В 4 ч. – Ч.3. – С. 155-160.
 17. Павлішина Л. Роль верхньої палати Парламенту Японії у законодавчому процесі // Право України. - 2000. - № 4. - С. 118-121.
 18. Прилуцький С. Судова система Республіки Польща // Право України. - 2004. - № 9. - С. 146-150.
 19. Репешко П. Судова влада Республіки Болгарії // Право України. - 1998. - № 12. - С. 124-126.
 20. Саєнко В. Судова система штатів США та її функціонування // Право України. - 2001. - № 8. - С. 117-119.
 21. Сас С. Законодавство про регламенти однопалатних та двопалатних парламентів // Право України. - 2005. - № 3. - С. 135-144.
 22. Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) // Право України. - 2004. - № 10. - С. 136-147.
 23. Терлецький Д. Джерела конституційного та міжнародного права: співвідношення та взаємодія // Право України. - 2005. - № 9. - С. 131-141.
 24. Черченко І. Участь суб’єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України. - 2003. - № 10. - С. 160 -164.
 25. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение: метод исследования – отрасль науки, учебная дисципліна // Советское государство и право. - 1990. - № 3. - С. 28-35.
 26. Чиркин В.Е. Глобальные модели политических систем современного общества: индикаторы эффективности // Государство и право. – 1992. - № 5. – С. 82-86.

Шишкін В. Система судів звичайної юрисдикції в Італії // Право України. - 1997. - № 6. - С. 67-70.