Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Державне регулювання економіки

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Кафедра теоретичної і прикладної економіки

 

Писар Н.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне регулювання економіки

 

Методичні вказівки

 

 для самостійної роботи студентів напрямку підготовки  

0501 – «Економіка і підприємництво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2010

 

Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки  0501 – «Економіка і підприємництво». /Укл.: к.е.н. Писар Н.Б., – Івано-Франківськ: 2010. – 40 с.

 

 

 

 

 

Укладачі: к.е.н. Н.Б. Писар

 

 

 

Рецензент: к.е.н., доц. О. І. Ємець

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано кафедрою теоретичної і прикладної економіки: протокол № 1 від  < 27 > серпня 2010  року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зміст

Передмова……………………….............................……………………………….

4

1.ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. …………………………………………......

4

1.1. Роль навчальної дисципліни у підготовки фахівця………………...........

4

1.2. Змістові модулі…………………………......…………………………………......

4

1.3. Місце дисципліни у структурно-логічної схемі навчального плану....

5

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ……………………………………...

6

1

Економічна природа державного регулювання економіки......

6

 

Тема 1.Державне регулювання  економіки як функція держави……………………………………………………………….

Тема 2. Методи державного управління економікою……………..

Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.......

 

6

7

7

2

Теоретичні засади державного регулювання окремих сфер економічної діяльності……………………………………………………

 

8

 

Тема 4 Фінансова політика держави. ……………………………………

Тема 5. Державне регулювання цін і інфляції……………………..

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності………………………………………….

Тема 7. Державне регулювання підприємництва………………….

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна політика держави.......

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності……………………………………………………………..

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності……………………………………………………………..

8

9

 

10

11

12

 

12

 

13

3

Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного  розвитку..............................................

 

14

 

Тема 11.Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання………………………………………………………….

Тема 12.  Соціальна сфера як об’єкти державного регулювання...

Тема 13.  Регіональна економічна політика держави……………..

Тема 14. Державне регулювання природоохоронної діяльності....

14

15

16

16

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ…………………………………………………………………….…

 

17

4. Контрольні питання до іспиту з курсу “Державне регулювання економіки” …………………………………………

 

31

СПИСОК літературИ……………………………………………………

34

Глосарій…………………………………………………………………..

36

 

 

 

 

 

Передмова

 

Державне регулювання соціально – економічного розвитку країни є істотною ознакою сучасної ринкової економіки змішаного типу. Розумний симбіоз ринкових і державних регуляторів дає змогу реалізовувати соціально – економічні цілі розвитку суспільства, досягати високої ефективності виробництва, стабільного економічного розвитку, забезпечувати соціальну справедливість.

Трансформація економічної системи України ставить за мету формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Досягти цієї мети неможливо без активної участі держави.

Мета навчальної дисципліни “Державне регулювання економіки” – дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об’єкти й механізми державного регулювання економіки (ДРЕ).

Особливого значення набуває з’ясування ролі  інструментів регулювання, а саме прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин.

 

 

1.ЦІЛІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

 

1.1.         Роль навчальної дисципліни в підготовці фахівця

 

Мета вивчення: надання студентам можливості здобути теоретичні знання та практичні навички з формування системи знань методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Для досягнення мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, практики здійснення управлінської діяльності держави.

Предмет дисципліни: система методів і засобів державного  впливу на економічний та соціальний розвиток країни.

 

1.2. Змістові модулі:

 

1

Економічна природа державного регулювання економіки

 

Тема 1.Державне регулювання  економіки як функція держави

Тема 2. Методи державного управління економікою.

Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.

Тема 4 Фінансова політика держави.

2

Теоретичні засади державного регулювання окремих сфер економічної діяльності

 

Тема 5. Державне регулювання цін і інфляції..

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності.

Тема 7. Державне регулювання підприємництва.

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна політика держави..

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.

3

Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного  розвитку

 

Тема 11.Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання.

Тема12.  Соціальна сфера як об’єкти державного регулювання.

Тема 13. Регіональна економічна політика держави.

Тема 14. Державне регулювання природоохоронної діяльності.

 

1.3 Місце дисципліни в структурно-логічної схемі навчального плану

 

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або „вихідна")

“Політична економія”

“Історія економічних вчень”

 “Макроекономіка”

“Мікроекономіка”

 

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

"Основи зовнішньоекономічної діяльності"

“Планування діяльності підприємства”

“Економіка та організація інноваційної діяльності”

“Інвестування”

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати: основні принципи     і тенденції державного регулювання економіки, форми, методи і засоби впливу держави на соціально – економічний розвиток країни, середовище здійснення практичної управлінської діяльності держави, методи впливу держави на соціально – економічні процеси; методологію соціально – економічного прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку.

Вміти: застосовувати теоретичні знання з методології соціально – економічного прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку в практичній діяльності, вирішувати завдання із застосування методів та засобів впливу держави на соціально – економічні процеси в країні.

 

 

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ

 

Зміст дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Економічна природа державного регулювання економіки

 

 

Тема 1.

Держання регулювання економіки як функція держави

 

Питання лекції

 

1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення.

2. Теорії макроекономічного регулювання.

3. Сучасні підходи та принципи державного регулювання економіки.

4. Особливості управління економікою перехідного типу.

 

Ключові поняття:

 

Національна економіка.  державне регулювання як наука. ДРЕ як практична діяльність. ДРЕ як навчальна дисципліна. Об’єкти ДРЕ. Суб’єкти ДРЕ. Теорії макроекономічного регулювання. Меркантилізм. Фізіократизм. Класична теорія саморегулювання. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія суспільного вибору. Неокласичний синтез.

Економічна система. Типи економічних систем. Ринковий механізм. Планово – державний механізм. Змішана система макроекономічного регулювання. Інститут соціального партнерства. Трипартизм. Економічний лібералізм. Економічний дирижизм. Американська модель ДРЕ. Японська модельєре. Шведська модель ДРЕ. Німецька модель ДРЕ. Функції ДРЕ. Підтримуюча діяльність держави. Компенсаційна діяльність держави. Регулююча діяльність держави. Макроекономічна ефективність. Економічна політика держави. Основні види економічної політики держави. Функції державного регулювання економіки перехідного типу.

 

Контрольні запитання самопідготовки:

 

 1. Чим обумовлена необхідність ДРЕ ?
 2. Існуючі теорії державного регулювання економіки.
 3. У чому різниця державного регулювання і ринкового саморегулювання ?
 4. Які головні методи й засоби державного регулювання економіки ?
 5. Які головні функції ДРЕ ?
 6. Що є об’єктами ДРЕ ?
 7. Хто виступає суб’єктами ДРЕ ?
 8. Які головні важелі державного регулювання економіки?

 

 

 

Тема 2.

Методи державного регулювання економіки

 

Питання лекції

 

 1. Основні типи економічних систем і механізми їх регулювання.
 2. Цілі й сфери державного регулювання економіки.
 3. Принципи державного регулювання економіки.
 4. Функції державного регулювання економіки.
 5. Методи державного регулювання економіки.
 6. Норми й нормативи державного регулювання економіки

 

Ключові поняття:

 

 Принципи ДРЕ. Загальні принципи пріоритету права над економікою. Принцип поєднання національного підходу  та інтернаціонального досвіду.  Специфічні принципи ДРЕ. Принцип ефективності. Принцип стабільності. Принцип системності державного впливу. Принцип адекватності. Принцип поступовості та поетапності. Принцип єдності стратегічного та поточного державного регулювання. Методологія ДРЕ. Форми ДРЕ. Бюджетно – податкове регулювання. Кредитно – грошове регулювання. Адміністративно – економічне регулювання. Цінове регулювання. Методи ДРЕ. Прямі методи. Непрямі методи. Адміністративні методи. Економічні методи. Імперативні методи. Держконтракти. Держзамовлення. Субсидія. Субвенція. Дотація. Ліцензування. Квотування. Контингування. Державні норми і стандарти. Екологічні стандарти. Неформальні методи.

Організація державного регулювання. Система органів державного управління економікою України. Функції Міністерства економіки України. Центральні органи виконавчої влади , що мають спеціальний статус. Державні комітети України.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Назвіть сучасні підходи до ДРЕ.
 2. Які основні принципи ДРЕ?
 3. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?
  1. Що є інструментами прямих методів ДРЕ ?
  2. Що є інструментами непрямих методів ДРЕ ?
  3. Які органи влади здійснюють керівництво економікою України ? Що входить до їх компетенції ?

 

Тема 3.

Стратегія  соціально-економічного розвитку країни

 

Питання лекції

 

 1. Суть і способи економічного прогнозування.
 2. Принципи й основні функції макроекономічного прогнозування.
 3. Методи й моделі економічного прогнозування.
 4. Наукові основи макроекономічного планування.
 5. Принципи, методи й основні форми державного планування.
 6. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного

розвитку країни.

 

Ключові поняття:

 

         Макроекономічне прогнозування. Основні функції макроекономічного прогнозування. Класифікація макроекономічних прогнозів.Макроекономічне планування. Теорії макроекономічного планування. Системне планування. Протекциониське планування. Аполітична теорія планування. Критична теорія планування. Об’єкти макроекономічного планування. Сфери макроекономічного планування. Класифікація планів за часом. Класифікація планів за об’єктами. Класифікація планів за масштабами. Мета макроекономічного планування. Функції макроекономічного планування. Принципи макроекономічного планування. Методи макроекономічного планування. Методи системного аналізу. Балансовий метод. Нормативний метод. Програмно – цільовий метод. Форми державного плану. Директивне планування. Індирективне планування. Регулятивне планування. Індикативне планування. Етапи розвитку макроекономічного планування в світі. Стратегічне макроекономічне планування. Цільові державні програми. Макроекономічне програмування. Класифікація макроекономічних програм. Засоби реалізації державних програм і планів.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Що таке прогноз та економічний прогноз ?
 2. Які існують види прогнозів ?
 3. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування?
 4. Які є джерела прогнозної інформації ?
 5. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ?
 6. Які особливості методів “мозкової атаки” і  “Дельфі”?
 7. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання.
 8. Як визначити рівні прогнозної роботи ?
 9. Що таке система та класифікація соціально – економічних прогнозів ?

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні засади державного  регулювання

окремих сфер економічної діяльності

 

Тема 4.

Фінансова політика держави.

 

Питання лекції

 

 1. Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки.
 2. Кредитно – грошова політика держави.
 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.
 4. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин.

Ключові поняття:

 

Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова система держави. Основні функції бюджету. Фінансова політика. Основні параметри державного бюджету. Дискреційна фінансова політика. Не дискреційна політика. Основні засоби дискреційної політики держави. Елементи фінансової політики.  Групи видатків державного бюджету. Функції видатків державного бюджету. Видатки на соціальні потреби. Витрати на потреби народного господарства.

Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Податкова система. Види податкових надходжень. Дефіцит державного бюджету. Головні суб’єкти державного регулювання фінансово – бюджетної сфери. Кредитно – грошова політика держави. Центральний банк . Банківська система  держави. Грошова система країни. Кредитна система країни. Національний банк України. Основні функції НБУ. Кредитно –грошові інструменти. Емісія грошей. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні обмеження кредиту. Світовий досвід кредитно – грошового регулювання. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів. Американська модель регулювання ринку цінних паперів. Європейська модель регулювання ринку цінних паперів. Операції на фондовому ринку в Україні.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ?
 2. Які складові фінансової системи країни ?
 3. Що таке державний і консолідований державні бюджети ?
 4. Що являє собою фіскальна політика ? Які її основні види ?
 5. Які методи й інструменти ДРЕ належать до грошово – кредитних ?
 6. Що таке політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”?
 7. Що передбачає такий захід держави, як операції на відкритому ринку ?
 8. Назвіть основну мету й види цінового регулювання ?

 

Тема 5

Державне регулювання цін і інфляції

Питання лекції

 

 1. Необхідність і методи державного регулювання цін
 2. Антиінфляційна політика

 

Ключові поняття:

 

Цінове регулювання. Цінове законодавство. Види цін та їх характеристики. Контроль за додержання цінової політики. Система органів контролю за цінами. Мета цінового регулювання. Методи цінового регулювання. Спостереження за цінами. Фіксовані ціни і тарифи. “ лідерство в цінах. Забезпечення доступу до товарів першої необхідності.

Інфляція. Сутність і фактори інфляції. Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна і дефляцій на політика. Монетарна політика. Регулювання бюджетного дефіциту. Політика доходів. Скорочення державних видатків. Адаптаційна політика.

 

Контрольні запитання для самопідготовки

 

 1. Напрямки державного регулювання цін.
 2. Монетариські методи регулювання цін
 3. Фактори, що впливають на темпи інфляції
 4. Антиінфляційна політика держави

 

Тема 6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

Питання лекції

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.
 2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.
 3. Сучасний стан структури економіки України.
 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.

 

Ключові поняття:

 

Структура економіки. Відтворювальна структура. Галузева структура. Територіальна структура. Зовнішньоекономічна структура. Соціальна структура. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції ( МГБ). Класифікація МБГ. Структура МБГ. Проміжний продукт. Коефіцієнт прямих витрат. Коефіцієнт повних витрат. Кінцевий продукт. Основне рівняння МБГ. Додаткова вартість. Друге рівняння МБГ. Третє рівняння МБГ. Значення МБГ для ДРЕ. Структурне реформування. Цілі структурної перебудови. Конкурентні переваги. Метод “ ключових галузей”. Критерії пріоритетності галузі.

Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної політики. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. Інвестиційний проект. Основні принципи державного регулювання інвестиційних процесів. Державне регулювання іноземних інвестицій. Основні шляхи залучення інвестицій.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Структура економіки як багатопланове поняття.
 2. Що являє собою міжгалузевий баланс? Яка його структура?
 3. Значення міжгалузевого балансу  у макроекономічному регулюванні.
 4. Світовий досвіт структурної перебудови економіки.
 5. Що таке “метод ключових галузей” ?
 6. Назвіть основні методи структурного регулювання.
 7. Що таке інвестиційна політика держави ?
 8. Джерела фінансування державних інвестицій.

Тема 7.

Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів

 

Питання лекції

                                                                                                    

 1. Науково – технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання економіки.
 2. Сутність, цілі й принципи державної науково-технічної та інноваційної політики.
  1. Механізм макроекономічного стимулювання.
  2. Фінансування і регулювання інноваційної діяльності.

 

Ключові поняття:

 

Науково – технічний прогрес ( НТП ). Науково – технічний потенціал. Державна науково – технічна політика. Інновація. Інноваційний потенціал. Інноваційні процеси. Умови ефективного науково- технічного розвитку країни. Складові науково – технічної політики. Цілі науково – технічної політики. Державна інноваційна політика цілі інноваційної політики. Синхронізація інвестиційних та інноваційних циклів. Політика прискореної амортизації. Моделі інноваційного розвитку. Індустріальна модель. Постіндустріальна модель. Механізм макроекономічного регулювання науково – технічного розвитку. Основні державні регулятори науково – технічного розвитку. Науково – технічне прогнозування. Науково – технічні програми. Критерії вибори науково – технічних проектів. Форми державної підтримки інноваційної діяльності.  Форми реалізації інноваційної діяльності. Університетські промислово дослідницькі центри. Технополіси. Технопарки. Інноваційні інкубатори. Венчурні підприємства. Соціальна ефективність впровадження НТП.

 

Контрольні запитання самопідготовки:

 

 1. Поясніть об’єктивну необхідність втручання держави у розвиток НТП.
 2. Що таке науково – технічний та інноваційний потенціали?
 3. Назвіть складові науково – технічної політики?
 4. Які цілі науково – технічної політики держави?
 5. Що таке інноваційна політика держави?
 6. На яких принципах базується інноваційна політика держави?
 7. Яку роль у розвитку НТП відіграють інноваційні структури (технополіси, технопарки, венчурні підприємства)?
 8. Які стратегічні ідеї здатні забезпечити прорив вітчизняних технологій на світові ринки ?

 

 

 

 

Тема 8.

Державне регулювання підприємництва

 

Питання лекції

 

 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.
  1. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.
  2. Державна підтримка малого підприємництва.

 

Ключові поняття:

 

Підприємництво. Фактори, що обумовлюють державне регулювання підприємництва.  Класифікація форм підприємництва, його організаційні форми. Інноваційне підприємництво. Мікроекономічна політика  держави. Принципи мікроекономічної політики. Фінансові важелі мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. Конституціональні перетворення. Механізм впливу держави на підприємництво. Державна підтримка малого підприємництва. Класифікаційні ознаки малого підприємництва. Форми фінансово – економічної підтримки малого підприємництва.  Суб’єкти державного регулювання підприємництва в Україні. Суб’єкти державного впливу на підприємництво. Інститут банкрутства і санації підприємств.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ?
 2. Що таке мікроекономічна політика держави ? На яких засадах вона ґрунтується ?
 3. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку вітчизняного бізнесу ?
 4. Які основні завдання держави щодо створення та розвитку підприємництва в Україні ?
 5. Що таке державний сектор економіки, його показники ?
 6. Що таке казенні, або унітарні підприємства ?

 

Тема 9.

Державне регулювання  зовнішньоекономічної діяльності

 

Питання лекції

 

1. Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики Української держави.

2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектора.

3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.

 

 

Ключові поняття:

 

 Зовнішньоекономічна діяльність ( ЗЕД).Зовнішньоекономічна політика держави. Державне регулювання ЗЕД. Об’єкти регулювання ЗЕД. Суб’єкти регулювання ЗЕД. Міжнародна координація. Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави . Принципи зовнішньоекономічної політики. Національна економічна безпека. Економічний суверенітет країни. Принципи зовнішньоекономічної політики держави. Протекционізм. Фритредерство. Механізм державного регулювання ЗЕД. Методи регулювання ЗЕД. Прямі методи регулювання ЗЕД. Непрямі методи регулювання ЗЕД. Митне регулювання. Мито. Функції мита. Валютне регулювання ЗЕД. Шляхи стимулювання експорту. Методи нетарифного обмеження. Заборона експорту й імпорту.(ембарго). Квотування. Глобальні, індівідуальні , групові , спеціальні квоти.  Ліцензу­вання. Відкрита , генеральна, індівідуальна, компенсаційні ліцензії. ''Добровільні" обмеження експорту. Антидемпінгові захо­ди. Імпортний депозит Баланси міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Структура балансу. Торговий баланс країни. Золотовалютні резерви. Платіжний баланс як основний інструмент регулювання ЗЕД.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави?
 2. Яка роль міжнародних установ в регулюванні зовнішньоекономічних відносин ?
  1. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави?
  2. Що таке валютне регулювання ?
  3. Методи тарифного регулювання ЗЕД.
  4. Методи нетарифного регулювання ЗЕД
  5. У чому полягає суть платіжного балансу країни ?

 

Тема 10.

Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.

 

Питання лекції

 

 1. Необхідність, сутність, цілі й принципи регулювання окремих сфер господарської діяльності.
 2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на промислового сектору економіки.
 3. Складові агропромислового комплексу країни
 4. Функції держави в регулюванні торгівлі.

 

Ключові поняття:

 

Міжгалузевий народногосподарський комплекс. Державна промислова політика. Об’єкти промислової політики. Цілі промислової політики. Тактика” пристосування”. Тактика “ активного формування”. Галузевий підхід. Варіанти проведення промислової політики для України. Суб’єкти державного регулювання промисловості в Україні. Основні завдання державного регулювання промисловості. Основні методи та засоби державного регулювання промисловості. Агропромисловий комплекс України. Аграрна політика держави. Суб’єкти державного регулювання АПК. Цілі державного регулювання АПК. Засоби та методи державної підтримки АПК. Завдання держави щодо розвитку АПК в Україні. Торгівля. Товарооборот.  Державне регулювання сфери товарного обігу. Мета державного регулювання торговельно – економічних відносин. Прямі методи регулювання. Непрямі методи регулювання.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Який з варіантів промислової політики прийнятний для України ?
 2. Назвіть основні міжгалузеві народногосподарські комплекси (МГНГК) в Україні.
 3. У чому полягають основні завдання державної промислової політики ?
 4. Які основні складові промислової політики ?
 5. Розкрийте методи впливу держави на вирішення основних проблем розвитку АПК в Україні.
 6. Що таке торговельна політика держави? Які її цілі ?
 7. Назвіть прямі й непрямі методи впливи держави на розвиток торгівлі.

 

 

Змістовий модуль  3. Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного  розвитку

 

Тема 11

 Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання.

 

Питання лекції

 

 1. Суспільний сектор як система економічних відносин
 2. Державний сектор економіки
 3. Демократизація в керуванні державного сектора
 4. Форми державних підприємств

.

Ключові поняття:

 

Суспільний сектор економіки. Державна власність. Націоналізація власності. Форми націоналізації. Державний сектор економіки. Об’єкти державної власності. Державне підприємництво. Форми державних підприємств. Казенні підприємства. Державні корпорації. Змішані акціонерні підприємства. Функції державного сектора економіки. Суспільні товари і блага. Проблеми економічної ефективності. Критерії ринкової рентабельності. Приватизація. Методи приватизації. Інститут приватної власності.  Державне регулювання приватизаційних процесів в Україні.

 

Контрольні запитання самопідготовки:

 

 1. У чому полягає суть промислової політики держави?
 2. Які основні цілі агропромислової політики країни ?
 3. Методи  регулювання агропромислового комплексу.
 4. Методи регулювання торгового обігу

 

Тема 12.

Державне регулювання соціальних процесів

 

Питання лекції

 

 1. Цілі, пріоритети й принципи соціальної політики держави.
 2. Державне регулювання ринку праці.
 3. Регулювання доходів і споживання населення.
 4. Державне регулювання рівня та якості життя населення.
 5. Система соціального захисту населення.
 6. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури.

 

Ключові поняття:

 

Соціальна сфера. Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Об’єкти соціальної політики. Суб’єкти соціальної політики. Моделі соціальної політики держави. Американська модель. Шведська модель. Німецька модель. Японська модель. Англосаксонська модель. Соціальні амортизатори. Цілі соціальної політики перехідного періоду. Методи впливу держави на соціальну сферу. Державні соціальні стандарти. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Соціальні норми і стандарти. Ринок парці. Державне регулювання ринку праці. Об’єкти державного регулювання ринку праці. Функції державної служби зайнятості. Метоли стимулювання попиту на робочу силу. Регулювання доходів та споживання. Державний розподіл та перерозподіл ринкових доходів. Складові механізму. Мінімальна заробітна плата ( МЗП.). Функції МЗП. Рівень та якість життя. Індекс людського розвитку. Індекс якості життя. Прожитковий мінімум. Кошик споживача. Індекс вартості життя. Соціальний захист населення. Основні елементи системи соціального захисту. Соціальне страхування. Основні форми соціального страхування. Основні принципи державного страхування. Соціальна інфраструктура. Структура соціального комплексу. Державні соціальні норми і стандарти. Нормативи державних витрат.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Розкрийте основні принципи соціальної політики.
 2. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру.
 3. У чому полягають завдання соціальної політики ?
 4. Що таке соціальні амортизатори ?
 5. Якими методами держава регулює попит на робочу силу?
 6. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ?
 7. Чим обумовлюється рівень життя населення ?
 8. Назвіть основні форми й принципи соціального страхування.

 

Тема13.

Державне регулювання розвитку регіонів

 

Питання лекції

 

 1. Суть, принципи, цілі регіональної політики Української держави.
 2. Основні форми й методи державного регулювання розвитку регіонів.
 3. Державні регіональні прогнози і програми.

 

Ключові поняття:

 

Регіон. Принципи економічного районування. Регіональна політика. Основні економічні регіони. Стратегічні цілі регіональної політики: економічні, політичні, соціальні. Територіальна громада. Місце самоврядування. Система місцевого самоврядування. Керованість регіонами. Основні аспекти регіонального управління. Принципи державної регіональної політики.  Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів. Державні регіональні програми. Цілі розробки. Елементи регіональних програм і прогнозів.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. У чому полягає сутність державної регіональної економічної політики ?
 2. Що є об’єктом державної регіональної політики  ?
 3. Хто виступає суб’єктом державного регулювання регіонів ?
 4. Яка роль місцевого самоврядування у розвитку територій?
 5. Які функції у взаємовідносинах “регіон - центр” належать центру, а які регіону ?
 6. Які цілі й засоби реалізації соціальної та економічної політики регіонів?

 

Тема 14.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

 

Питання лекції

 

 1. Сутність природного середовища як об’єкта державного регулювання.
 2. Національний рівень державного регулювання охорони природи й природокористування.
 3. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням.
 4. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.

 

Ключові поняття:

 

Сутність навколишнього середовища як об’єкта державної охорони. Державне регулювання природоохоронної діяльності. Функції системи управління природокористуванням. Основні принципи системи регулювання природокористуванням в Україні. Національон6ий рівень державного регулювання природоохоронної діяльності. Функції національного рівня . Забезпечення системи вимог до природо користувачів. Основні завдання державного моніторингу. Регіональний рівень управління охороною природи і його функції. Принципи регіональної екологічної політики. Джерела фінансового забезпечення регіонального природоохоронного фонду. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльності. Органи, що здійснюють управління природоохоронною діяльністю на місцевому рівні. Організаційно – економічний механізм регулювання процесу екологізації виробництва. Напрямки регулювання екологізації виробництва. Взаємозв’язок екологічних проблем із соціальними.

 

Контрольні запитання для самопідготовки:

 

 1. Чому стан природного середовища є сферою державного регулювання ?
 2. Перелічіть функції регулювання охорони природи та управління природокористуванням, що здійснюються на державному рівні.
 3. Які функції управління природокористуванням належать до регіонального рівня?
 4. У чому специфіка місцевого рівня управління природоохоронною діяльністю ?

 

 

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ І ВМІНЬ

 

ТЕМА 1.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Національна економіка

q  Економічна система

q  Змішана система макроекономічного регулювання

q  Економічний лібералізм

q  Економічний дирижизм

q   Макроекономічна ефективність

q  Функції державного регулювання

q  Цілі державного регулювання

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  наука є синтезом знань про суть, методологію і засоби впливу держави на соціально-економічні процеси, що відбулися в країні. Це наука про ефективне використання різноманітних форм, методів та інструментів, що є в розпорядженні держави для реалізації соціально-економічних цілей сталого розвитку;

q  особливим чином упорядкована, скоординована система зв’язків між суб’єктами національної економіки;

q  форма організації та функціонування відносин між суб’єктами господарювання, що базуються на принципах економічного лібералізму, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення і конкуренції;

q  жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану;

q  соціальне партнерство, яке забезпечується завдяки взаємодії трьох суб’єктів: держави, роботодавців і робітників (в особі профспілок);

q  система методів задля здійснення підтримуючої, комплексної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення умов, ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки;

q  система взаємоузгоджених та взаємоформуючих цілей, ідей та принципів соціально-економічного розвитку країни, основні завдання, засоби й методи їх досягнення, а також діяльність органів державної влади і управління щодо їх реалізації.

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.     Яка функція визначає основні цілі, напрямки, пріоритети в розвитку національної економіки:

                            А) контролююча,

                            Б) цільова,

                            В) стимулююча,

                            Г) правова.

 1. 2.     Лібералізована система управління національною економікою, основний акцент робиться на використання ринкових регуляторів, участь держави мінімальна, переважно застосовуються опосередковані (непрямі) методи ДРЕ:

                            А) економічний лібералізм,

                            Б) японська система державного регулювання,

                            В) економічний дирижизм,

                            Г) ринковий механізм.

 1. 3.     Управління соціально-економічним розвитком країни на основі активного втручання держави у процес розподілу доходів, створення розвиненої системи соціального захисту населення, значний державний сектор економіки (понад 50%), який відіграє суттєву роль:

                            А) економічний лібералізм,

                            Б) японська система державного регулювання,

                            В) економічний дирижизм,

                            Г) ринковий механізм.

 1. 4.     Політика спрямована на підтримку стабільного економічного зростання та мінімізацію негативних наслідків фаз економічних циклів:

                            А) регіональна,

                            Б) антициклічна,

                            В) інвестиційна,

                            Г) соціальна.

 1. 5.     Політика направлена на регулювання капіталовкладень з метою структурної перебудови виробництва, її технічної і технологічної модернізації:

                            А) регіональна,

                            Б) антициклічна,

                            В) інвестиційна,

                            Г) соціальна.

 1. 6.     Політика направлена на збалансований та стабільний розвиток регіонів, виходячи із загальнонаціональних інтересів:

                            А) регіональна,

                            Б) антициклічна,

                            В) інвестиційна,

                            Г) соціальна.

 1. 7.     Вид державного регулювання передбачає значний вплив держави на соціально-економічний розвиток з активним використанням прямих специфічних, а також адміністративних методів, зі значною часткою державного сектора економіки (до 20%). Це такі країни, як Швеція, Австрія, Німеччина, Японія:

                            А) економічний лібералізм,

                            Б) японська система державного регулювання,

                            В) економічний дирижизм,

                            Г) ринковий механізм.

 

Тема 2. Методи державного управління економікою.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Принципи ДРЕ

q  Форми ДРЕ

q  Бюджетно-податкове регулювання

q  Кредитно-грошове регулювання

q  Методи ДРЕ

q  Держконтракти

q  Держзамовлення

q  Субвенції

q  Трансферні платежі

q  Прямі витрати уряду

Яке поняття характеризує дане визначення.

q  вплив держави на ринкове ціноутворення за допомогою законодавчих, адміністративних, судових заходів з метою здійснення кон’юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, посилення конкурентоздатності національної економіки;

q  договори між державою і суб’єктами господарювання на виготовлення певного товару чи виконання певного виду послуг з метою задоволення соціально-економічних потреб споживача, стимулювання виробництва дефіцитного товару в тому числі на експорт, стимулювання пріоритетних галузей і виробництва, впровадження нових технологій, виконання міжнародних угод;

q  певні суми витрат, виділені із централізованих і децентралізованих джерел, фінансових ресурсів на покриття певних цілей;

q  будь - які прямі виплати з державного бюджету населенню або підприємствам, що здійснюються у вигляді субсидій, пенсій та допомоги на соціальні потреби, оплати відсотків за державний борг;

q  кошти, що спрямовуються на відшкодування різниці в цінах, спричиненої державною політикою регулювання цін.

q  офіційно встановлені нормативи у сфері соціальних відносин (мінімальна зарплата, мінімальна пенсія, рівень прожиткового мінімуму, тривалість робочого дня, відпустки)

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.     Принцип державного регулювання, спрямований на забезпечення необхідного впливу на економіку з метою вирівнювання підйомів і спадів ділового циклу, стримування безробіття, підтримку економічного розвитку:

                            А) принцип погодження інтересів,

                            Б) принцип ефективності,

                            В) принцип стабільності,

                            Г) принцип системності.

 1. 2.     Принцип державного регулювання, спрямований на поєднання інтересів різних суб’єктів економіки: загальнодержавних, регіональних. групових (підприємців, робітників, споживачів):

                            А) принцип погодження інтересів,

                            Б) принцип ефективності,

                            В) принцип стабільності,

                            Г) принцип системності.

 1. 3.     Форма державного регулювання, що містить в собі діяльність держави, спрямовану на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки:

                            А) економічний лібералізм,

                            Б) грошово – кредитна,

                            В) бюджетно – податкова,

                            Г) індикативне планування.

 1. 4.     Вплив держави на ринкове ціноутворення за допомогою законодавчих. адміністративних, судових заходів з метою здійснення кон’юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, посилення конкурентноздатності національної економіки:

                            А) економічний лібералізм,

                            Б) грошово – кредитна,

                            В) бюджетно – податкова,

                            Г) цінове регулювання.

 1. 5.     До прямих методів державного регулювання належать:

                            А) ліцензування,

                            Б) податки,

                            В) плата за ресурси,

                            Г) валютне регулювання.

 1. 6.     До непрямих методів державного регулювання належать:

                            А) ліцензування,

                            Б) державні контракти,

                            В) трансферні платежі,

                            Г) валютне регулювання.

 1. 7.     Будь - які прямі виплати з державного бюджету населенню або підприємствам, що здійснюються у вигляді субсидій, пенсій та допомоги на соціальні потреби, оплати відсотків за державний борг

                            А) субсидії,

                            Б) державні контракти,

                            В) трансферні платежі,

                            Г) державні замовлення.

 

Тема 3. Стратегія соціально – економічного розвитку країни.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Макроекономічна стратегія,

q  Директивне планування,

q  Індирективне планування,

q  Регулятивне планування,

q  Індикативне планування,

q  Стратегічне макроекономічне планування,

q  Державні цільові програми,

q  Макроекономічні програми.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  виявлення й аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін і створення наукової бази для розробки економічної політики і державного регулювання економіки,

q  розробка моделі досягнення бажаного і очікуваного стану національної економіки за умови одночасного визначення шляхів, засобів, термінів забезпечення майбутнього розвитку національної економіки,

q  спосіб управління національною економікою за допомогою розробки обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу продукції та послуг,

q  засіб регулювання економічних процесів за допомогою визначення певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з використанням фінансових і інших стимулів для їх реалізації,

q  визначення основних пріоритетів розвитку національної економіки, головна роль в реалізації яких відводиться державі.

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.     Засіб регулювання економічних процесів за допомогою визначення певних цілей і пріоритетів розвитку національної економіки з використанням фінансових та інших стимулів для їх реалізації:

                            А) індикативне планування;

                            Б) регулятивне планування;

                            В) директивне планування;

                            Г) індирективне планування

 1. 2.     Спосіб управління національною економікою за допомогою розробки обов’язкових для виконання завдань для виробництва та розподілу продукції та послуг:

                            А) індикативне планування;

                            Б) регулятивне планування;

                            В) директивне планування;

                            Г) індирективне планування.

 1. 3.     Виявлення та аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін у ньому і створення наукової бази для економічної політики та державного регулювання економіки:

                            А) макроекономічне планування;

                            Б) регулятивне планування;

                            В) макроекономічне прогнозування;

                            Г) цільові державні програми

 1. 4.     Науково обґрунтоване передбачення можливого стану об’єкта в майбутньому, можливих шляхів і строків його досягнення:

                            А) макроекономічне планування;

                            Б) план;

                            В) прогноз;

                            Г) цільова програма.

 

Тема 4.  Фінансова політика держави.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Фінансова система країни.

q  Державні фінанси.

q  Державний бюджет.

q   Фінансова політика держави.

q  Типи фінансової політики.

q  Фіскальна політика.

q  Бюджетні доходи.

q  Податки.

q  Податкова система.

q   Дефіцит державного бюджету.

q  Суб’єкти грошово-кредитної політики.

q  Об’єкти кредитно-грошової політики.

q   Центральній банк.

q  Банківська система країни.

q   Кредитно-грошова політика.

q  Емісія грошей.

q  Облікова політика.

q  Обов’язкові резерви.

q   Інфляція.

q   Дефляція.

Яке поняття характеризує дане визначення.

q  річний план державних видатків і джерел їх фінансового покриття,

q  заходи держави щодо мобілізації фінансових ресурсів, їх розподілу та використання на базі фінансового законодавства для реалізації соціально-економічних цілей розвитку суспільства,

q  діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету, а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел,

q  діяльність держави, спрямована на забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки з метою стимулювання економічного зростання при низькому рівні інфляції,

 забезпечення економіки засобами обігу, платежу нагромадження, а також покриття дефіциту державного бюджету; виважені ін”екцій гальмує ріст цін та інфляції,

q  збереження комерційними банками певної частини коштів (їх активів) у вигляді резервів на спеціальному рахунку в центральному банку країни,

q  зміна пропозиції позикового капіталу в країні шляхом купівлі або продажу центральним банком цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів тощо) юридичних чи фізичних осіб,

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.      Встановлення центральним банком ставки облікового відсотка:

                  А) проведення облікової політики;

                  Б) емісія грошей;

                  В) встановлення офіційних банківських резервів;

                  Г) фіскальна політика.

 1. 2.     Об’єктом кредитно-грошової політики виступає:

                            А) попит і пропозиція на грошовому ринку

                            Б) обіг цінних паперів;

                            В) функціонування банківської системи країни;

                            Г) темпи інфляції.

 1. 3.     Політика державних витрат передбачає:

А) регулювання попиту і пропозиції на грошовому ринку;

Б) політичне, соціальне, господарське тощо планування та забезпечення загальних умов життя суспільства;

В) забезпечення функціонування банківської системи країни;

                            Г) регулювання  темпів інфляції.

 1. 4.      Основним суб’єктом грошово-кредитної політики в Україні є:

                            А) Міністерство економіки України

                            Б) Міністерство фінансів України;

                            В) Національний банк України;

                            Г) Державне казначейство України.

 

Тема 6. Державне регулювання процесу структурної перебудови та інвестиційної діяльності

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Структура економіки.

q  Критерії визначення структури.

q  Основні види структури економіки.

q  Відтворювальна структура.

q  Галузева структура.

q  Територіальна структура.

q  Соціальна структура.

q  Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (МГБ).

Яке поняття характеризує дане визначення.

q  співвідношення різних елементів економічної системи, що відображає народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці,

q  структура відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими),

q  структура, яка відображає пропорції розвитку окремих галузей, підгалузей, видів виробництв, сфер національної економіки,

q  структура, що характеризує співвідношення між організаційно-правовими формами підприємництва з урахуванням рівня концентрації і централізації виробництва та на основі форм власності (між приватними, державними та колективними підприємствами), групами населення за рівнем доходу.

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.     Структура економіки -  це

А) відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими).

Б) відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими).

В)це співвідношення різних елементів економічної системи, що відображає народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці.;

Г) структуру, яка відображає пропорції розвитку окремих галузей, підгалузей, видів виробництв, сфер національної економіки.

 1. 2.     Структуру, яка характеризує використання ВНП на відтворювання основного капіталу, споживання, нагромадження та співвідношення між виробничим та особистим споживанням:

                            А) відтворювальна структура

                            Б) галузева структура;

                            В) територіальна структура;

                            Г) соціальна структура.

 1. 3.     Класифікаційною одиницею галузі є:

                            А) підприємство;

                            Б) підгалузь;

                            В) регіон;

                            Г) сукупність підприємств.

 1. 4.     Структура відображає розміщення виробництва в окремих економічних районах, що визначаються певними економічними умовами (наявністю природних ресурсів, кліматичними, географічними, трудовими):

                            А) відтворювальна структура

                            Б)  галузева структура;

                            В)  територіальна структура;

                            Г)  соціальна структура.

 1. 5.     Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції базується:

                            А) неокласична модель;

                            Б) модель “випуск – затрати”;

                            В) галузева структура;

                            Г) модель інвестиційного впливу.

 

Тема 7.  Державне регулювання підприємництва.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Виробнича діяльність.

q  Державне регулювання виробничої діяльності.

q  Підприємництво.

q  Мікроекономічна політика.

q  Підприємницьке середовище.

q  Інтитуціольні перетворення .

q  Конкурентна політика.

q  Антимонопольна політика.

q  Мале підприємство.

 

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  процес застосування державних заходів для стимулювання діяльності виробничих підприємств усіх всіх форм власності,

q  самостійна господарсько – фінансова діяльність суб’єктів на свій ризик , під власну фінансову і майнову відповідальність  у межах чинного законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху,

q  це система правових, організаційних та регулятивно – контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища і управління державним секторам економіки для забезпечення ефективності та конкурентноздатності національної економіки,

q  сукупність умов, що впивають на формування та розвиток підприємництва,

q  постійний та послідовний курс органів виконавчої влади і місцевого самоврядування спрямований на впровадження оптимального державного управління в економічній соціальній сфері, створені сприятливих умов для розвитку підприємництва, насамперед інституційних перетворень,

q  формування системи соціально – економічних відносин  шляхом створення відповідних економічних, правових та соціальних інститутів.

 

Тема 8. Науково – технічна та інноваційна

 політика держави

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Науково – технічний прогрес.

q  Науково – технічний потенціал.

q  Державна науково – технічна політика.

q  Інновації.

q  Інноваційні процеси.

q  Матеріально – технічна база науки.

q  Фонд винаходів та відкриттів.

q  Інноваційний фонд.

q  Державна інноваційна політика.

q  Інноваційний потенціал держави.

q  Технополіси.

q  Технопарки.

q  Венчурні підприємства.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  якісні зміни у науково – технічній сфері на основі використання фундаментальних наукових відкриттів і винаходів, що обумовлюють докорінні перетворення в усіх сферах діяльності,

q  сукупність чинників , що характеризують стан і можливості розвитку технічного прогресу в певній країні,

q  політика держави щодо формування умов, сприятливих для ефективного науково – технічного розвитку країни, зокрема цілі , форми та методи діяльності держави у науково – технічній сфері,

q  виробничий фактор , що впливає на формування продуктивності суспільного виробництва й обсягу валового національного продукту в тривалій перерві,

q  зниження нормативних термінів служби основного капіталу та дозвіл на більш високі норми амортизаційних відрахувань на ранніх періодах експлуатації основного капіталу.

Оберіть правильну відповідь:

 1. 1.     Здатність фундаментальної та прикладної науки забезпечити нововведення процес оновлення виробництва та продукції:

                            А) інноваційний потенціал країни;

                            Б) науково – технічний потенціал країни;

                            В) науково – технічна революція;

                            Г) інноваційна політика.

 1. 2.      Комплекс економічних, організаційно – правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці:

                            А) інноваційний потенціал країни;

                            Б) науково – технічний потенціал країни;

                            В) науково – технічна революція;

                            Г) інноваційна політика

 1. 3.     Безперервний розвиток науки і техніки, обумовлений потребами виробництва, зростання та ускладненням суспільних потреб:

                            А) інноваційний потенціал країни;

                            Б) науково – технічний прогрес;

                            В) науково – технічна революція;

                            Г) інноваційна політика.

 

Тема 9. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Дайте визначення наступним поняттям:

q  Митно-тарифне регулювання.

q  Нетарифне регулювання.

q  Митні тарифи.

q  Прості (одноклонні) тарифи.

q  Складні (багатоколонні) тарифи.

q  Мито.

q   Адвалорне мито.

q  Специфічне і змішане мито.

q  Антидемпінгове мито.

q  Компенсаційне мито.

q  Заборона експорту й імпорту.

q  Квотування.

q  Ліцензування.

q  ''Добровільні" обмеження експорту.

q  Антидемпінгові заходи.

q  Імпортний депозит.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  діяльність, спрямована на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами, що передбачає: визначення стратегічних цілей держави у зовнішньоекономічних відносинах взагалі; вироблення методів і заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей і збереження досягнутих результатів,

q  співвідношення між валютними надходженнями в країну та її зарубіжними платежами, які держава повинна сплачувати протягом певного часу, тобто це статистичний звіт про результати ЗЕД країни за певний період, як правило за рік.

 

Тема 10. Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Державна промислова політика.

q  Тактика “пристосування” та “активного формування”.

q  Структура промисловості.

q  Міжгалузевий народногосподарський комплекс.

q  Промисловий комплекс України.

q  Аграрна політика держави.

q  Аграрно – промисловий комплекс (АПК).

q  Структура АПК.

q  Земельна реформа.

q  Торговельна політика держави.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  це сукупність галузей пов’язаних із виробництвом сільського господарської продукції, її переробки, реалізацією та обслуговуванням самого сільського господарства,

q  система заходів економічного, організаційного , правового характеру, за допомогою яких органи державної влади і управління впливають на процеси що відбуваються у сфері торгівлі й суб’єктів, що залучені до цього процессу,

q  цілісна система заходів, інвестиційно – структурних перетворень, що відповідними механізмами реалізації (стимулювання, регулювання та контроль через відповідні інститути держави та ринку), спрямованими на розв’язання стратегічних та тактичних завдань розвитку реального сектора: зростання виробництва, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та окремих галузей.

Тема 11. Суспільний сектор економіки як об’єкт

державного регулювання

Дайте визначення наступним поняттям:

q  Суспільний сектор економіки.

q  Суспільні товари та блага.

q  Форми державних підприємств.

q  Бюджетні підприємства.

q  Державні корпорації.

q  Змішані акціонерні товариства.

q  Приватизація.

q  Націоналізація.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  комплекс господарських об’єктів , які повністю або частково належать центральним або місцевим органам влади і використовуються державою для виконання економічних, соціально – культурних, політичних функцій,

q  товари та блага, що призначені для задоволення колективних потреб, які неможливо визначити в грошовій формі, тому неможливо надати на ринок, але і неможливо виключити із споживання (наприклад, національна оборона, охорона суспільного порядку, єдина енергетична система, загальна освіта, система комунікацій, охорона здоров’я та інше),

q  підприємства підпорядковані відповідному міністерству, відносяться до системи адміністративного управління, не отримують прибутку, не виплачують податки і фінансуються з державного бюджету,

q  процес передачі державної чи муніципальної власності за визначену плату або безкоштовно в приватну власність.

 

Тема 12.  Соціальна сфера як об’єкти

державного регулювання.

Дайте визначення наступним поняттям.

q  Соціальна політика.

q  Принципи соціальної політики.

q  Соціальні амортизатори.

q  Державне регулювання ринку праці.

q  Мінімальна заробітна плата.

q  Споживчий кошик.

q  Рівень життя.

q  Якість життя .

q  Індекс людського розвитку.

q  Прожитковий мінімум.

q  Мінімальний споживчий бюджет.

q  Межа малозабезпеченості.

 

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  встановлені законом соціальні норми та нормативи або їх комплекс на базі яких визначаються рівні основних соціальних гарантій держави,

q  це гарантований державою соціальний мінімум нетарифікованої праці, що виконує функцію мотивації власника робочої сили до участі у праці,

q  система галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-культурних, духовних та інтелектуальних потреб людини.

Оберіть правильну відповідь:

q  Система галузей народного господарства, діяльність яких спрямована на задоволення соціально-культурних, духовних та інтелектуальних потреб людини:

                            А) соціальна інфраструктура;

                            Б) соціальне страхування;

                            В) соціальні стандарти;

                            Г) соціальні гарантії.

q  Система фінансового відшкодування (часткового або повного) фізичним особам певних життєвих ризиків:

                            А) соціальна інфраструктура;

                            Б) соціальне страхування;

                            В) соціальні стандарти;

                            Г) соціальні гарантії

q  Вартість стандартного набору товарів та послуг масового вживання середнього споживача в конкретній країні в певний час:

                            А) споживчий кошик;

                            Б) мінімальний споживчий бюджет;

                            В) соціальні стандарти;

                            Г) соціальні гарантії.

q  Ступінь задоволення матеріальних та соціальних потреб людей:

                            А) соціальні стандарти;

                            Б) рівень життя населення;

                            В) соціальні гарантії ;

                            Г) споживчий бюджет.

 

Тема 13.  Регіональна економічна політика держави.

Дайте визначення наступним поняттям:

q  Регіональна політика держави.

q  Об’єкти та суб’єкти.

q  Регіональна організація економіки України.

q  Керованість регіонами.

q  Місцеве самоврядування.

q  Територіальна громада.

q  Місцеві бюджети.

q  Регіональні програми.

q  Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів.

Яке поняття характеризує дане визначення:

q  окрема галузь економічної науки , яка вивчає закони та закономірності суспільного виробництва, а также механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні,

q  це цілісна територіальна частина господарства країни, що характеризується комплексом притаманних їй ознак: структурою виробництва, розвиненими внутрішніми зв’язками, концентрацією населення, певною виробничою та соціальною інфраструктурою, місцевими органами територіального управління,

q  форма територіальної організації  господарства країни, визначена господарська територія, яка на базі територіального розподілу праці виділяється в країні своїм економіко – географічним положенням, природними та трудовими ресурсами, спеціалізацією та структурою господарства, спільністю екологічних, демографічних та інших проблем,

q  комплекс заходів місцевих органів влади та управління щодо вирішення найбільш актуальних проблем соціально – економічного розвитку регіону.

 

Тема 14 Державне регулювання природоохоронної діяльності.

Дайте визначення наступним поняттям:

q  Навколишнє середовище.

q  Екологічна політика.

q  Рівні регулювання природокористування.

q  Основні завдання державного регулювання природокористування.

q  Національний рівень регулювання природокористуванням.

q  Державна регіональна еколого – економічна політика.

q  Регіональні природоохоронні фонди.

q  Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.

 

 

4. Контрольні питання до іспиту

з курсу “Державне регулювання економіки

 

 1. Суб’єкти й об’єкти державного регулювання економіки.
 2. Етапи розвитку теорій макроекономічного регулювання.
 3. Типи економічних систем і механізми їх регулювання.
 4. Основні елементи  змішаної системи регулювання економіки.
 5. Функції і цілі державного регулювання економіки.
 6. Економічна політика держави, її основні види.
 7. Моделі  державного регулювання економіки.
 8. Цілі макроекономічного планування соціально – економічного розвитку.
 9. Суб’єкти і об’єкти макроекономічного планування.
 10.  Функції макроекономічного планування.
 11.  Методи макроекономічного планування.
 12.  Форми державного планування.
 13.  Стратегічне планування соціально – економічного розвитку.
 14.  Класифікація програм соціально – економічного розвитку.
 15.  Механізми реалізації програм соціально – економічного розвитку.
 16.  Основні складові фінансової системи країни.
 17.  Державний бюджет як основний засіб Управління соціально –  економічними розвитком.
 18.  Фінансова політика держави.
 19.  Основні цілі фінансової політики держави.
 20.  Суб’єкти і об’єкти кредитно – грошової політики держави.
 21.  Основні функції НБУ.
 22.  Державне регулювання діяльності кредитних установ.
 23.  Цілі цінового регулювання.
 24.  Методи регулювання цін.
 25.  Методи державного регулювання інфляції
 26.  Основні принципи мікроекономічної ( регуляторної) політики держави.
 27.  Механізми впливу держави на діяльність підприємств.
 28.  Форми фінансово – економічної підтримки підприємництва в Україні.
 29.  Моделі регулювання ринку цінних паперів в світі.
 30.  Державне регулювання фондового ринку.
 31.  Основні принципи конкурентної політики держави.
 32.  Антимонопольне регулювання.
 33.  Форми підприємств державного сектора.
 34.  Функції державного сектора економіки.
 35.  Суб’єкти державного регулювання підприємництва в Україні та їх роль.
 36.  Поняття структури економіки, її основні види.
 37.  Галузева структура економіки.
 38.  Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.( МБВ).
 39.  Значення МБВ в регулюванні економіки.
 40.  Основні напрямки структурної перебудови економіки України.
 41.  Методи структурного регулювання економіки.
 42.  Основні види інвестиційної діяльності як об’єкти державного регулювання.
 43.  Державне регулювання умов інвестиційної діяльності.
 44.  Механізм реалізації інвестиційної політики.
 45.  Інноваційний потенціал країни.
 46.  Основні державні регулятори науково – технічного розвитку.
 47.  Державна підтримка науково – технічних програм.
 48.  Суб’єкти і об’єкти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 49.  Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 50.  Платіжний баланс як основний інструмент державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 51.  Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери.
 52.  Державне регулювання ринку праці.
 53.  Державне регулювання доходів населення.
 54.  Система соціального захисту населення.
 55.  Основні напрямки регіональної політики України.
 56.  Принципи економічного районування.
 57.  Державні регіональні програми та прогнози.
 58.  Державне регулювання приватизаційних процесів в Україні.
 59.  Державне регулювання природоохоронної діяльності.
 60.  Рівні державного регулювання природоохоронної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

список літератури

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Теми, де застосовується

1. Основна

Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К.,2000.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. -  К., 2001.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки: Підручник. – Львів, 1999.

1, 2, 4,5, 11, 12,13

Гриньова В.М., Новикова М.М. державне регулювання економіки. – Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004

1,2,3, 4, 5, 6,7,8,9,12,14

Пушкар Т.А. Государственное регулирование экономики. Конспект лекцій. – Харьков, ХНАГХ, 2006

1 – 5, 8-12

2. Додаткова

Проект концепції ( основи державної політики ) національної безпеки України.- К., " Зеркало недели" от 18.01.1997

1, 13

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” - К.,2002

9

Про режим іноземного інвестування: Закон України  від 19.03.1996// Галицькі контракти.-1996.-№20

6, 9

Бюджетний кодекс України. – К., 2002.

3, 4

Господарський кодекс України. – К, 2002.

7, 11

Про місцеві державні адміністрації: Закон України. – К., 1999.

13

Про місцеве самоврядування: Закон України. – К., 1999.

13

Про державне прогнозування і розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 2000. –        28 квітня.

3

Про інноваційну діяльність: Закон України. – К., 2002.

8

Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К., 1997.

4

Гуревичев М. М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики. -  Харьков, 1993.

 

1, 2,5, 10, 13

Мельник А. Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. Світовий досвід і  проблеми України.- Тернопіль, 1995.

1,2, 4, 5, 10, 11

Государственное регулирование экономики и социальный комплекс: Уч. пособие для вузов / Под ред. Т. Г. Морозовой, В. А. Пикулькина. - М., 1997.

1,2, 7,11,12

Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. – К., 1995.

3

Структурна перебудова економіки України: основні напрями та пріоритети / За ред. М. М. Якубовського.- К., 1994.

6, 7

http://www. euromoney. com

6, 9

3. Методичне забезпечення

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Держане регулювання економіки". – Харків, ХНАМГ, 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глосарій

Адміністративна реформа – вид політико - правової реорганізації, здійснюваної у сфері виконавчої влади, яка передбачає вдосконалення її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, взаємовідносин з місцевим самоврядуванням.

Антиінфляційне регулювання-охоплює насамперед два основних метода усунення інфляції: скорочення бюджетного дефіциту і регулювання цін і доходів

Бюджетно - податкова політика – система регулювання, пов’язана з функціонуванням державних фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямована на реалізацію цілей соціально - економічного розвитку країни.

Венчурні підприємства – малі підприємства з високим ступенем ризику, що спеціалізуються на розробці наукових ідей та їх втіленні у нові технології, нові продукти, а також забезпечують зв’язок між фундаментальними дослідженнями і масовим виробництвом.

Відтворювальна структура - співвідношення між підрозділами суспільного виробництва , між споживання і нагромадженням; структура основних фондів.

Грошова система країни – обіг грошової маси (монет і паперових грошей); чеків, що створюються на основі депозитних вкладів у комерційних банках; інших фінансових документів та платіжних засобів.

Грошова –кредитна політика – сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитів, що спрямовані на регулювання економіки.

Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від внутрішніх.

Державне економічне програмування – вища форма державного регулювання економіки, завдання якого – комплексне використання у глобальних цілях усіх елементів державного регулювання економіки.

Державне регулювання економіки  – система типових заходів (форм, методів та інструментів) законодавчого, виконавчого й судового характеру, за допомогою яких держава забезпечує ефективний розвиток національної економіки, реалізацію соціально-економічних цілей суспільства.

Державний сектор економіки-комплекс суб’єктів господарювання , які повністю або частково належать центральним або місцевим органам.

Державні позички – продаж державних цінних паперів, позики в позабюджетних фондах і банках для покриття дефіциту державного бюджету.

Дотація – кошти , що передаються  з державного бюджету до місцевих бюджетів  або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчих рівнів безповоротно з метою збалансування їх доходів і видатків.

Економічна політика держави – система економічних ідей, цілей держави, завдань та засобів їх досягнення, а також діяльність органів державної влади й управління щодо їх реалізації.

Зовнішньоекономічна політика – діяльність держави, спрямована на регулювання економічних відносин з іншими країнами, на забезпечення ефективного використання зовнішнього фактора в національній економіці, реалізацію конкурентних переваг країни, раціональне входження у світове господарство.

Інвестиційна політика держави – діяльність держави щодо регулювання інвестиційної діяльності з метою реалізації цілей економічної, науково-технічної та соціальної політики; комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату, структурну перебудову, підвищення ефективності національної економіки.

Індикативне планування – спосіб регулювання економічних процесів за допомогою розробки планових показників рекомендаційного, орієнтовного характеру, що конкретизують цілі й пріоритети розвитку національної економіки, створення державою відповідних фінансових та інших стимулів для її реалізації.

Інноваційний потенціал країни – здатність фундаментальної науки забезпечити розвиток інноваційних процесів, модернізацію і оновлення виробництва.

Інноваційна політика держави – комплекс економічних організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці.

Кейнсіанство – економічна школа, що відстоює необхідність і важливість державного регулювання економіки, пояснюючи це недосконалістю ринкового механізму на основі використання як прямих, так і опосередкованих економічних методів (бюджетно-фінансове регулювання, стимулювання сукупного попиту та інвестиційної активності, розширення державних витрат, зменшення рівня облікової ставки, збільшення рівня зайнятості).

Класична теорія регулювання економіки (саморегулювання) – основним регулятором економічних процесів вважає ринковий механізм, який ефективно регулює розподіл ресурсів, автоматично встановлює економічну рівновагу (між попитом і пропозицією) і забезпечує необхідність втручання держави в економіку.

Ліцензування – видача державними органами дозволу на право займатися певним видом діяльності, в тому числі експортно - імпортними операціями.

Митна політика – політика встановлення державою податків на товари, майно, цінності, які перевозяться через кордон країни (митних тарифів) , з метою захисту національних інтересів і наповнення державного бюджету країни.

Місцеве самоврядування – гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах чинного законодавства України. Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні й обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад; органи самоорганізації населення.

Монетаризм – економічна неоліберальна школа, яка не визнає широкого втручання держави в економіку, віддає перевагу непрямим (опосередкованим) методам державного впливу, зокрема регулюванню грошового обороту.

Науково-технічна політика – політика держави щодо формування умов для розвитку прикладної та фундаментальної науки, раціонального використання науково-технічного потенціалу країни, впровадження результатів НТП у виробництво з метою підвищення його ефективності, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначає цілі, форми й методи діяльності держави в науково-технічній сфері.

Національна економіка – велика, складна економічна система, яка включає комплекс взаємодіючих між собою суб’єктивних (держава, юридичні та фізичні особи) і об’єктивних елементів (відносини, зв’язки, що виникають у процесі взаємодії суб’єктів економіки) і має певні властивості (структуру, цілісність, цілеспрямованість, наявність ресурсів, пропорційність, стійкість, адаптивність, самозбереження, саморегуляцію та самоорганізацію, наявність управляючого центру ).

Об’єкти державного регулювання економіки -  сфери, галузі, а також ситуації, явища та умови соціально - економічного життя країни, виникають або можуть виникнути проблеми, труднощі, що потребують нагального розв’язання задля нормального функціонування національної економіки

Облікова ставка – розмір відсотка, за який національний банк країни продає кредитні ресурси комерційним банкам, а ті під позичковий відсоток кредитують суб’єктів економіки.

Платіжний баланс – співвідношення між валютними надходженнями в країну та платежами держави за кордон, які вона здійснює протягом певного часу, тобто це  статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період часу, зазвичай за рік.

Активний платіжний баланс – (активне сальдо платіжного балансу) – надходження в країну перевищують платежі країни за кордон.

Пасивний платіжний баланс – (пасивне сальдо платіжного балансу) наявний його дефіцит.

Податкова система – сукупність податків і податкових платежів, що сплачуються державі у встановленому законодавством країни порядку.

Середній клас – прошарок суспільства, що характеризується такими ознаками: особиста свобода; самостійна економічна діяльність; наявність власності; досить високий рівень доходів; володіння професією, що передбачає отримання спеціальних знань; адекватні спосіб і якість життя; роль у суспільстві.

Субвенція – кошти, що надаються місцевим бюджетам вищого рівня на фінансування цільових видатків і підлягають поверненню у разі їх неналежного використання

Субсидія – кошти, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам  або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого рівня на фінансування цільових видатків.

Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та регулювання соціально-економічних умов суспільства: підтримка відносин між соціальними групами і всередині їх, забезпечення умов для підвищення добробуту членів суспільства, створення соціальних гарантій, формування ефективних економічних стимулів для участі у виробництві, соціальний захист населення.

Структура економіки – співвідношення різних елементів економічної системи, що відбивають народногосподарські пропорції та стан суспільного поділу праці (галузева, відтворювальна, територіальна, соціальна, зовнішньоекономічна структура).

Трансфери – кошти, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам  або з місцевих бюджетів вищого рівня до місцевих бюджетів нижчого рівня у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій тощо.

Управління економікою – свідомий вплив держави на об’єкти і процеси з метою цілеспрямування господарської діяльності, узгодження дій суб’єктів національної економіки й отримання бажаних результатів. Включає макроекономічний аналіз, прогнозування, планування та програмування соціально-економічного розвитку країни, організацію, регламентацію, стимулювання та оперативне регулювання діяльності суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням ними правил і норм економічної поведінки.

Фінансова система країни – державний бюджет, позабюджетні фонди (пенсійні, страхові, кредитні та інші фонди); фінанси підприємств; місцеві фінанси (бюджети області, міські, районі, сільські).

Фіскальна політика – діяльність держави щодо формування та регулювання державного бюджету (бюджетно–податкова політика), а також мобілізації коштів у державну казну з інших джерел.

Цінове регулювання – вплив держави на ринкове ціноутворення та ціни за допомогою законодавчих, адміністративних і судових заходів з метою здійснення кон'юнктурної та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його модернізації, посилення конкурентоздатності національної економіки, пом’якшення  соціального напруження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів за напрямком підготовки  0501 – «Економіка і підприємництво»

 

 

 

Укладачі: к.е.н. Н.Б. Писар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 2010, поз  579

____________________________________________________________________

Підп. до друку 13.09.2010   Формат 60х84 1/16               Папір офісний

Друк на ризографі                Умовн. – друк. арк. 2,4                  Обл. – вид  арк.2,9

Замов.  №                             Тираж  200 прим.                

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

76015,  м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48

Видавництво «ЛІК»

Тел. 4-80-27