Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

для студентів напряму підготовки 6.030508“Фінанси і кредит”

 денної і заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2014

 

Державні фінанси: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної  та заочної форми навчання  / Укл: І.Г. Ткачук, І.І. Плець. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – 28 с.

 

 

Рецензенти:

Дем’янишин В.Г. – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету

Васильченко С.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

 

 

 

Методичні вказівки обговорено, схвалено та затверджено на засіданні кафедри фінансів (протокол № 2 від 11 вересня 2014 р.)

        

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Завдання до виконання контрольної роботи…..………………....

4

2. Розподіл балів, які отримують студенти за виконання самостійної роботи…………………………………………………………..

 

18

3. Рекомендована література………………………………………...

20

 

 

 

1. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Державні фінанси» є формою самостійної обов’язкової роботи студента і виконується у вигляді комплексної домашньої контрольної роботи.

Завдання № 1. «Аналіз показників Державного бюджету України за останні 5 років»

Мета роботи: Проаналізувати Державний бюджет України за останні 5 років, шляхом визначення структури доходів і видатків Державного бюджету України за кожен рік, обчислення динаміки доходів і видатків всього і за окремими статтями, визначення видатків бюджету за відомчою класифікацією та здійснення прогнозу таких видатків на наступні 3 роки.

Завдання: Визначити структуру доходів та видатків ДБУ за кожен рік, обчислити динаміку доходів і видатків ДБУ всього та за окремими статтями, використовуючи: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту, середньорічний рівень доходів і видатків бюджету, середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту. Побудувати графік структури та динаміки видатків ДНУ.

Зміст завдання:

 1. Визначення суті Державного Бюджету, його доходів та видатків.
 2. Класифікація видатків бюджету
 3. Дослідження динаміки та структури доходів та видатків Державного Бюджету України за останні 5 років
 4. Визначення дефіциту та профіциту Державного Бюджету України за останні 5 років
 5. Визначення динаміки доходів та видатків Державного Бюджету України
 6. Здійснення прогнозу видатків бюджету на наступні 3 роки

Вихідні дані: доходи та видатки Державного Бюджету України (дані Статистичної служби України; законодавчо-нормативна база тощо).

 

Завдання № 2. “Бюджетне планування в Україні за останні 5 років”

Мета роботи: Проаналізувати економічні показники України за останні 5 років, визначити питому вагу у ВВП доходів бюджету, видатків бюджету та питому вагу дефіциту бюджету стосовно доходів. Порівняти потреби у бюджетних коштах і можливості їх фінансування на наступний рік. Необхідно також розрахувати виконання плану за доходами, видатками та дефіцитом бюджету у відсотках до ВВП. На основі одержаних результатів здійснити висновки щодо якості бюджетного планування в Україні.

Завдання: На підставі даних таблиці визначити питому вагу у ВВП доходів бюджету, видатків бюджету та питому вагу дефіциту бюджету стосовно доходів; порівняти потреби у бюджетних коштах і можливості їх фінансування на прогнозний рік; розрахувати виконання плану за доходами, видатками та дефіцитом бюджету у відсотках до ВВП.

Зміст завдання:

 1. Розрахунок показників:
 • питома вага у ВВП доходів бюджету,
 • питома вага у ВВП видатків бюджету,
 • питома вага дефіциту бюджету стосовно доходів
 • виконання плану за доходами, видатками та дефіцитом бюджету у відсотках до ВВП.
 1. Визначення економічного змісту отриманих показників.

На основі вихідних даних необхідно розрахувати та проаналізувати показники бюджету, заповнивши табл. 1, після чого зробити відповідні висновки.

 

Таблиця 1

Економічні показники України впродовж останніх п’яти років

Показники

Роки

1-ий рік

2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

5-ий рік

ВВП, млн.грн

 

 

 

 

 

Дохід зведеного бюджету, млн.грн.

 

 

 

 

 

Видатки зведеного бюджету, млн.. грн.

 

 

 

 

 

Дефіцит зведеного бюджету, млн.грн

 

 

 

 

 

у % від ВВП:

Доходи

 

 

 

 

 

Видатки

 

 

 

 

 

Дефіцит

 

 

 

 

 

Дефіцит бюджету стосовно доходів, %

 

 

 

 

 

 

Згідно з варіантом, отриманим у роботі №1, студент визначає потребу у бюджетних асигнуваннях на наступний бюджетний період та можливості їх фінансування (таблиця 2)

Таблиця 2

Потреби у бюджетних асигнуваннях та можливості їх фінансування у наступному бюджетному періоді

Стаття видатків

Запити міністерств, що базуються на чинному законодавстві, млрд..грн.

Оцінка МінФіну, виходячи з можливостей фінансування, млрд..грн.

Відсоток задоволення потреб

Усього видатків

 

 

 

Наука

 

 

 

Освіта

 

 

 

Соціальний захист, соціальне забезпечення

 

 

 

Культура і мистецтво

 

 

 

 

На основі отриманих даних зробити висновки про задоволення потреб у фінансуванні. Також необхідно оцінити якість бюджетного планування в Україні, заповнивши таблицю 3.

 

Таблиця 3

Якість бюджетного планування протягом останніх п’яти років

Показники

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

Доходи зведеного бюджету

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

Факт

 

 

 

 

 

% до плану

 

 

 

 

 

Видатки зведеного бюджету

 

 

 

 

 

План

 

 

 

 

 

Факт

 

 

 

 

 

% до плану

 

 

 

 

 

 

В кінці роботи робляться висновки про якість бюджетного планування в Україні.

 

Завдання № 3. “Визначення міжбюджетних трансфертів”.

Мета роботи: на основі теоретичних знань дати практичні навички студентам щодо проведення аналізу складу міжбюджетних трансфертів

Завдання роботи: на основі даних Державного Бюджету України за останні 5 років провести аналіз обсягу міжбюджетних трансфертів.

Зміст завдання

Етап 1. Розрахувати прогнозний обсяг доходів місцевого бюджету.

Для цього необхідно здійснити розрахунок обсягу:

 • закріплених доходів місцевого бюджету;
 • власних доходів місцевого бюджету;
 • доходів, що передаються до місцевого бюджету у відрахуваннях.

Етап 2. Розрахувати прогнозний обсяг видатків місцевого бюджету.

Для цього необхідно здійснити розрахунок обсягу:

 • видатків на утримання органів управління місцевого самоврядування;
 • видатків на охорону здоров’я;
 • видатків на освіту;
 • видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення;
 • видатків на культуру і мистецтво;
 • видатків на засоби масової інформації;
 • видатків на фізичну культуру і спорт;
 • видатків на житлово-комунальне господарство;
 • видатків на правоохоронну діяльність;
 • нерозподіленого резерву коштів місцевого бюджету.

Етап 3. Розрахувати обсяги міжбюджетних трансфертів до бюджету адміністративно-територіальної одиниці.

Для цього необхідно здійснити:

 • розрахунок трансферту вирівнювання, який може формуватися у двох формах:

а) як дотація вирівнювання, коли обсяг видатків загального фонду місцевого бюджету на плановий рік перевищує обсяг доходів;

б) як вилучення коштів, що передаються до бюджету вищого рівня у зв’язку з наявністю бюджетних надлишків, коли обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів на плановий рік перевищує обсяг видатків;

 • розрахунок субвенцій з державного бюджету, що спрямовуватимуться до місцевого бюджету у вигляді видатків загального і спеціального його фондів, тому необхідно розрахувати:

а) субвенції у складі загального фонду місцевого бюджету;

б) субвенції у складі спеціального фонду місцевого бюджету.

З метою розв’язання індивідуальних комплексних завдань студенти насамперед мають визначити свій варіант завдання, який за номером відповідає порядковому номеру прізвища студента в алфавітному списку групи (див. таблицю 4).

 

Таблиця 4

Умови вибору варіантів індивідуального комплексного завдання

Варіант №

Адміністративно-територіальна одиниця, за якою слід здійснювати бюджетні розрахунки

Варіант №

Адміністративно-територіальна одиниця, за якою слід здійснювати бюджетні розрахунки

1

Івано-Франківська область

14

Тисменицький

 

Райони:

15

Тлумацький

2

Галицький

 

Міста обласного значення:

3

Городенківський

16

Болехів

4

Долинський

17

Калуш

5

Калуський

18

Яремче

6

Коломийський

19

Коломия

7

Косівський

20

Івано-Франківськ

8

Надвірнянський

 

 

9

Рогатинський

 

 

10

Рожнятівський

 

 

11

Богородчанський

 

 

12

Верховинський

 

 

13

Снятинський

 

 

 

В даній роботі студенту необхідно:

 1. Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин.
 2. Проаналізувати вплив закріплених і регулюючих доходів на систему формування доходної частини місцевого бюджету.
 3. Визначити напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
 4. Визначити порядок фінансування власних і делегованих міс­цевим органам влади повноважень.
 5. Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.
 6. Визначити шляхи вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
 7. Особливості взаємодії бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя з Державним бюджетом України.

 

Завдання №4. “Бюджетний моніторинг”

Мета роботи: Використовуючи накопичені теоретичні знання з дисципліни, а також необхідні інформаційні матеріали, виконати завдання з оцінки якості бюджетного планування в Україні.

Завдання роботи: Здійснення аналітичних розрахунків, побудова графіків і діаграм; формування економічних обґрунтувань і висновків про якість бюджетного планування в Україні.

Зміст завдання

Умовна схема проведення бюджетного моніторингу зображена на рис. 1.

 

 

Рис.1 Схема проведення бюджетного моніторингу

 

Розділ 1. Аналіз виконання бюджету за минулий бюджетний рік

 • Загальний огляд ситуації в бюджетно-податковій сфері за минулий бюджетний рік. Оцінити результати виконання бюджету за доходами та видатками, а так ож розрахувати бюджетне сальдо як частку ВВП. Результати порівняти з попереднім роком (роками) з метою огляду загальної динаміки.
 • Аналіз виконання дохідної частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники доходів (податкові і неподаткові), у номінальному та реальному значеннях і з’ясувати динаміку їх змін в абсолютному (у млн грн.) та відносному виразах (у %). Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки.
 • Аналіз виконання видаткової частини бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати бюджетні показники видатків за статтями видатків у номінальному та реальному значеннях і динаміку їх змін в абсолютному та відносному виразах. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін і сформулювати висновки.
 • Аналіз виконання плану по доходах. З’ясувати виконання плану по фактичних надходженнях до бюджетів усіх рівнів у відсотках до річного плану по доходах. При аналізі показники скоригувати на рівень інфляції, показник темпу якої теж міг змінитися. З’ясувати ступінь відповідності між темпами наповнення державного та місцевих бюджетів. Якщо існує різниця між ними, то здійснити пошук чинників, які вплинули на цю ситуацію. Проаналізувати виконання плану по окремих статтях доходів. Сформулювати висновки щодо того, за якими статтями доходів надійшло коштів у бюджет більше/менше, ніж закладено в Законі про бюджет зі спробами пояснити причини незадовільного виконання бюджету.
 • Виконання плану по видатках бюджету. Розрахувати питому вагу обсягу видатків, що були профінансовані урядом і місцевими органами влади, дослідити, яким чином були використані можливості у зв’язку з перевиконанням плану по доходах (стосовно статей бюджету). Дати характеристику виконання плану по окремих видаткових програмах. Оцінити ситуацію, що склалась, стосовно захищених статей видаткової частини бюджету. Сформулювати висновки.
 • Фінансування дефіциту бюджету. Здійснити аналіз джерел фінансування дефіциту держбюджету з погляду внутрішнього, зовнішнього і сумарного фінансування в динаміці. Оцінити використання плану щодо фінансування дефіциту бюджету як частку річного бюджету, з’ясувати чинники, що вплинули на результуючі показники, та сформулювати висновки.
 • Звіт про виконання доходів і видатків бюджету. На основі проведеного моніторингу за його результатом скласти звіт про виконання доходів і видатків бюджету за рік.
 • Аналіз виконання дохідної частини місцевих бюджетів порівняно з попереднім періодом. Виявити тенденції щодо виконання місцевих бюджетів, що закріпилися протягом бюджетного року. З’ясувати характер (позитивний чи негативний) динамі-ки надходжень від місцевих податків і зборів, від контингентів загальнодержавних податків. Дослідити причини незабезпечення виконання затверджених дохідних показників місцевих бюджетів, а також прогнозних показників Міністерства фінансів, урахованих при затвердженні державного бюджету.
 • Аналіз виконання видаткової частини місцевих бюджетів. На основі розрахунків дослідити динаміку виконання бюджету по видатках місцевих бюджетів за статтями видатків порівняно з попередніми роками. У разі необхідності проаналізувати стан заборгованості бюджетів і використання коштів на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, що фінансуються з місцевих бюджетів.
 • Крім цього, розрахувати основний показник міжрегіональної оцінки виконання місцевих бюджетів — співвідношення простроченої заборгованості до обсягу видатків місцевих бюджетів за підсумками року. Сформулювати висновки щодо необхідності коштів для погашення заборгованостей на майбутній період з погляду ситуації в розрізі областей і регіонів. Розглянути виконання плану по дотаціях місцевим бюджетам з державного бюджету та сформулювати висновки щодо необхідності дотацій на майбутнє.
 • Аналіз видатків на душу населення місцевих бюджетів. Цей аналіз необхідно здійснити також у номінальному і реальному виразах. Виявити ті адміністративно-територіальні одиниці, що мають найвищі та найнижчі видаткові показники на душу населення на основі розрахунків відхилень від середнього показника по країні. З’ясувати чинники і характер міжбюджетних відмінностей у видатках на душу населення, сформулювати висновки.
 • Аналіз видатків місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров’я та соціальне забезпечення. Розрахувати виконання видатків за цими статтями порівняно з планами, затвердженими місцевими радами, у структурі загальних видатків. Проаналізувати ситуацію по заборгованості за видатками на оплату праці, нарахування на заробітну плату та оплату комунальних послуг установ освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення і захисту. Виявити найвищі та найнижчі показники видатків місцевих бюджетів на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист у розрахунку на душу населення. Відповідно визначити чинники та причини, що зумовили такий стан.

Розділ 2. Аналіз виконання місцевих бюджетів

Розділ 3. Аналіз затвердженого бюджету на поточний бюджетний рік

 • Зведений і державний бюджет. Здійснити відповідний розрахунок показників, дати їх економічне обґрунтування та сформулювати висновки за переліком розрахунково-аналітичних завдань.
 • o Ключові макроекономічні показники, покладені в основу бюджету:
 • o зміна реального ВВП до попереднього року (%),
 • o зміна середнього рівня споживчих цін (%),
 • o зміна середньомісячного курсу гривні до долара США.
 • o Показники перерозподілу ВВП:
 • o зміна частки державних витрат у ВВП та ін.
 • o Обсяг бюджету:
 • o доходи, видатки, перерозподіл видатків через загальний і спеціальний фонди бюджету, їх динаміка порівняно з попередніми роками.
 • o Показники співвідношень у зведеному бюджеті державного і місцевих бюджетів:
 • o їх частка у фінансуванні основних статей бюджету.
 • o Джерела розширення/скорочення доходів зведеного бюджету порівняно з попереднім роком:
 • o зростання/скорочення надходжень, включення до бюджету нових статей чи вилучення їх тощо.
 • o Розмежування між загальними та спеціальними фондами бюджету. До загального фонду бюджету належать бюджетні кошти, які мають загальнодержавний характер і підлягають загальнодержавному перерозподілу. До спеціального фонду належать доходи і видатки, призначені для локального цільового використання, а саме:
 • o кошти державних цільових фондів;
 • o спеціальні кошти бюджетних установ, які носять компенсаційний характер щодо витрат цих установ.
 • o Джерела розширення/скорочення статей видаткової частини бюджету порівняно з планом і фактичним виконанням за попередній рік.
 • o Показники зміни кількості розпорядників бюджетних коштів, на основі яких здійснюється з’ясування тенденції.
 • o Зобов’язання України з виплати відсотків і повернення основної суми державного боргу:
 • o зміна обсягу виконання цих зобов’язань;
 • o зміна графіку їх виконання в зв’язку з реструктуризацією зовнішнього боргу;
 • o обсяг виплат, пов’язаних з обслуговуванням і поверненням державного боргу, затверджених у бюджеті;
 • o способи вдосконалення існуючої системи управління державним боргом;
 • o заходи, що передбачаються урядом, для повернення позик, виданих під гарантії уряду, тощо.
 • o Місцеві бюджети. Здійснити відповідний розрахунок показників, дати їх економічне обґрунтування та сформулювати висновки за переліком розрахунково-аналітичних завдань, що подаються нижче.
 • o Обсяги місцевих бюджетів, їх зіставлення з прогнозними показниками та фактичним виконанням попереднього року:
 • o обсяг видатків загального і спеціального фондів місцевих бюджетів;
 • o динаміка частки місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету.
 • o Параметри дотаційної залежності місцевих бюджетів:
 • o обсяги трансфертів з державного бюджету;
 • o механізм автоматичного надання додаткових трансфертів регіонам;
 • o способи надання дотацій та ін.
 • o Можливості залучення додаткових коштів місцевими бюджетами, стимулюючі механізми для них тощо.
 • o Зміни у визначенні дохідних повноважень місцевих бюджетів:
 • o щодо розподілу деяких податків і зборів;
 • o щодо обсягу контингентів основних джерел надходжень та ін.
 • o Особливості формування бюджетів Києва та Автономної Республіки Крим.
 • o Вирівнювання видатків між регіонами у розрахунку на душу населення:
 • o співвідношення середньодушових обсягів видатків за регіонами;
 • o показники максимального і мінімального рівнів видаткової забезпеченості одного мешканця.
 • o Зміни у визначенні видаткових повноважень місцевих бюджетів:
 • o передача бюджетних установ певного спрямування на утримання місцевих бюджетів та ін.;
 • o способи врегулювання міжбюджетних відносин на рівні «область — регіон — місто»;
 • o встановлення нормативів відрахувань від прибуткового податку громадян тощо.
 • Основні концептуальні питання зведеного бюджету. Дослідити, які концептуальні питання були принциповими при затвердженні бюджету, з’ясувати, яким чином планується їх вирішення на поточний бюджетний рік, зробити необхідні розрахунки та сформулювати висновки.
 • o Призупинення або введення в дію пільг, компенсацій і гарантій для певних категорій громадян.
 • o Практика взаємозаліків і векселів при розрахунках з бюджетом.
 • o Внесення змін до порядку формування цільових фондів.
 • o Практика добровільних внесків і пожертв від громадян бюджетним установам.
 • o Механізм фінансування Державної податкової адміністрації, Державного казначейства, Державного митного комітету України та ін.
 • o Практика реструктуризації податкових заборгованостей.
 • o Проблема посилення бюджетної дисципліни.
 • o Істотні відмінності затвердженого бюджету від попередніх.

Перелік розрахунково-аналітичних завдань

Перелік розрахунково-аналітичних завдань

Приблизний перелік концептуальних питань бюджету

Розділ 4. Поточний аналіз виконання бюджету за кілька місяців поточного бюджетного року (див.розділ 1).

Умови завдання

Студенти академічної групи мають самостійно поділитися на чотири умовні групи експертів-аналітиків, кожна з яких має виконати певну частину розрахунково-аналітичної роботи комплексного завдання, що відповідає одному з 4-х розділів умовної схеми проведення бюджетного моніторингу, тобто має свій варіант завдання згідно з таблицею 5.

 

 

Таблиця 5

Розподіл варіантів для виконання контрольної роботи

Варіант завдання

Розділ

Зміст завдання

А

1

Загальний аналіз виконання бюджету. Річний звіт за минулий бюджетний рік

В

2

Спеціальний аналіз виконання місцевих бюджетів

С

3

Аналіз затвердженого бюджету на поточний бюджетний рік

D

4

Поточний аналіз виконання бюджету за кілька місяців бюджетного року

 

Кожна група працює над своїм варіантом завдання (А, В, С, D) окремо в режимі групової динаміки та взаємодії, кінцевим результатом якої має стати єдиний звіт про виконання комплексного завдання, що складатиметься з чотирьох розділів відповідно до варіантів завдання. Звіт буде заслухано на останньому практичному занятті навчального семестру з дисципліни «Державні фінанси».


2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

ЗА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання у формі комплексної контрольної роботи (написання та захист) оцінюється у 30 балів (20 балів за виконання роботи, 10 балів – захист роботи).

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Домашня контрольна робота виконуються студентом протягом семестру (у період від настановчої сесії до заліково-екзаменаційної сесії) та оцінюється таким чином:

‒         написання домашня індивідуальна робота – 20 балів;

‒         захист домашньої індивідуальної роботи – 10 балів.

За виконану та захищену домашню індивідуальну роботу студент отримує 30 балів.

 

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях, при виконанні контрольної роботи:

30 балів – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки, був присутній на лекціях і практичних заняттях має конспект;

25 бали – коли студент знає викладений матеріал на «відмінно», але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

15 бали – коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту.

10 бали – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, має конспект за темою завдання.

5 бал  – студент отримує за умови, якщо не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі; відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального змісту, не має конспекту.

0 балів – відповідь відсутня.


3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1.      Бюджетний кодекс України: Закон України від 10 черв. 2010 р. .  Верховна Рада України  [Електронний           ресурс]. Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.
2.       Податковий кодекс України від 2011, № 13-14, № 15-16, N 17, ст.112 ); Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5180-VI ( 5180-17 ) від 06.07.2012, N 5211-VI ( 5211-17 ) від 06.09.2012, N 5412-VI ( 5412-17 ) від 02.10.2012, N 5413-VI ( 5413-17 ) від 02.10.2012, N 5414-VI ( 5414-17 ) від 02.10.2012, N 5471-VI ( 5471-17 ) від 06.11.2012, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012, N 5519-VI (5519-17 ) від 06.12.2012. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Допоміжна література

 1. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Вища школа, 1997. - 383 с.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : Підручник для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / О. Д. Василик. - К. : НІОС, 2000. - 411 с
 3. Василик О. Д. Державні фінанси України  : Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : НІОС, 2002. - 608 с.
 4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посіб. / В. М. Опарін ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 1999. - 164 с.
 5. Опарін В. М. Бюджетна система : Навч.метод.посіб. для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Опарін [та ін] ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2000. - 206 с.
 6. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навчальний посібник / В. М. Опарін ; Київський національний економічний ун-т. - К. : КНЕУ, 2001. – 238 с.
 7. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.
 8. Юхименко П. І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. Теорія фінансів  / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ, 2010. - 576 с.
 9. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.
 10. Дегтярьова Н. В., Леонов Д. А. та ін. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами. Практичний посібник. — К.: АДС «Український міжнародний культурний центр», 2005. — 344 с.
 11. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000.
 12. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник  – 4-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.
 13. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія/ В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2005. - 240с. - (До 100-річчя Київського національного економічного університету)
 14. Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках. – К.: Вид-во УАДУ, 1998.
 15. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: ЦУЛ, 2004. — 321 с.
 16. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 566 с.
 17. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С.І. Юрія. -- К.: Центр учбової літератури, 2009.
 18. Тимченко О. М. Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент.- К.: КНЕУ, 2009. -228 с.
 19. Федосов В. М., Кондратюк С. Я., Сафонова Л. Д. та ін. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2005. — 420 с.
 20. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюн, А.А. Славкова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: КНЕУ, 2006. - 387 с.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 3. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/