Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

072 Фінанси, банківська справа та страхування

«Митна справа»

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р.

 

Завідувач кафедри ___________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

 

 

 

Розробники: Завистовська Ганна Іполитівна,

старший викладач кафедри фінансів

 1. mail: zavistovskay@ukr.net

 

Навчальний план 2018 р.

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Г.І. Завистовська , 2018

© КНЕУ, 2018

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

7

Тема 1.Теоретичні та організаційно-правові основи державного фінансового контролю

7

Тема 2. Інституційна структура державного фінансового контролю

7

Тема 3. Державна аудиторська служба як провідний орган державного фінансового контролю

7

Тема 4. Контрольно-ревізійний процес

8

Тема 5. Контроль діяльності бюджетних установ

8

Тема 6. Державний фінансовий аудит

10

Тема 7. Контроль виконання місцевих бюджетів

10

Тема 8. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

11

Тема 9. Світовий досвід організації державного фінансового контролю

12

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

13

            2.1. Карта навчальної роботи студента

13

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

14

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

16

            3.1. Карта навчальної роботи студента

16

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

18

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

18

            4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

30

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю залік)

32

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

33

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

33

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни:

Державний фінансовий контроль – комплекс цілеспрямованих заходів органів, їх підрозділів чи службових осіб, які здійснюють державний фінансовий контроль у межах повноважень, встановлених законодавством України, з метою упередження, виявлення та припинення фінансових правопорушень на підконтрольному об'єкті щодо його фінансово-господарської діяльності, а також забезпечення законності, фінансової дисципліни та ефективності формування і витрачання коштів, у тому числі бюджетних, та інших активів у процесі володіння, розпорядження, використання і відчуження державного майна, відшкодування збитків та встановлення міри відповідальності у разі порушення фінансового, у тому числі бюджетного, законодавства.

Система державного фінансового контролю – це множина складових контролю: видів, методів, елементів, форм, принципів та характеру організації, які знаходяться у внутрішньо обумовлених відношеннях і ієрархічних зв’язках між собою, та формують відповідну єдність, спрямовану на всебічний та всеохоплюючий захист фінансових та майнових ресурсів держави.

Здатність системи державного фінансового контролю здійснювати контрольні заходи щодо усього обсягу фінансових ресурсів держави є науково-практичним виміром її якості та стратегічним орієнтиром її розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» є нормативною для підготовки магістрів. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система».

Мета вивчення дисципліни – опанування теоретичних основ контрольно-ревізійної діяльності, навчитися кваліфіковано застосовувати нові форми й методи контролю з метою виявлення, запобігання і усунення порушень та недоліків у розрахунках з бюджетом по податках, у використанні бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного бюджетів, а також набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції контролюючих органів, що сприяє формуванню необхідних знань у майбутніх фахівців.

Завдання дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології оцінювання організації управління фінансами міжнародних корпорацій. оволодіти теоретичними та організаційними основами контрольно-ревізійної роботи.

Предметом дисципліни є  контрольно-ревізійний процес та управління ним.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання:

фундаментальних концепцій та складові державного фінансового контролю, теоретичних та методичних інструментарії в для організації та здійснення контрольно-ревізійного процесу, поглиблено вивчити нормативно-правову базу, яка регулює контрольні функції контролюючих органів; методологічних основ складання узагальнень результатів контролю.

2. Уміння:

роз’яснювати окремі положення законодавства щодо контрольної роботи, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують діяльність державного фінансового контролю; аналізувати фінансову звітність підконтрольних об’єктівконтрольного заходу, розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює контрольні функції контролюючих органів; розробляти пропозиції щодо підвищення продуктивності програм та якості послуг.

3. Комунікація:

здатність працювати в , застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність в в цілому чи окремі її складові.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Теоретичні та організаційно-правові основи державного фінансового контролю

Поняття, сутність і значення державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки. Завдання державного фінансового контролю на макро- і мікрорівнях управління державними фінансами. Взаємозв’язок контролю з іншими функціями управління. Місце державного фінансового контролю у системі державного регулювання економіки. Функції державного фінансового контролю.

Генезис контролю на різних етапах суспільного розвитку. Державний фінансовий контроль за вченнями світових шкіл. Етапи розвитку державного фінансового контролю в Україні.

Предмет та об’єкти державного фінансового контролю. Принципи побудови державного фінансового контролю.

Система державного фінансового контролю та її основні елементи. Форми державного фінансового контролю: класифікація, суть та загальні характеристики. Методичні прийоми державного фінансового контролю.

Правові засади організації і здійснення державного фінансового контролю.

 

Тема 2. Інституційна структура державного фінансового контролю

Інституція як суб’єкт державного фінансового контролю. Класифікація інституційної структури державного фінансового контролю. Суб’єкти, які здійснюють зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль: їх функції, права, обов’язки та відповідальність.

 Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою Палатою України. Організація та планування контрольно-ревізійної роботи Рахункової палати України.

Основні завдання, функції та обов’язки системи органів Державної аудиторської служби України.

Державна фіскальна служба України як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємств. Суть податкового контролю та його організація. Основні завдання та контрольні функції Державної казначейської служби України. Права та обов’язки Державної казначейської служби. Контроль за використанням коштів державного бюджету.

Парламентський контроль за державними та місцевими фінансовими ресурсами. Контрольні функції, завдання та права НБУ в системі державного фінансового контролю. Контрольна діяльність Антимонопольного комітету України. Основні завдання та контрольні функції Міністерства фінансів України. Контрольні функції апарату Президента України в системі державного фінансового контролю. Державний фінансовий контроль у сфері соціального страхування та пенсійного забезпечення. Державний фінансовий контроль за цінними паперами і фондовим ринком. Контрольні функції, права та обов’язки розпорядників та одержувачів фінансових ресурсів. Аудиторська палата та її функції в системі державного фінансового контролю.

Роль та завдання правоохоронних органів, органів прокуратури та суду у здійсненні державного фінансового контролю.

Діяльність інших державних і недержавних органів у сфері державного фінансового контролю. Взаємодія контрольних органів управління та фінансових інституцій країни.

 

Тема 3. Державна аудиторська служба як провідний орган державного фінансового контролю

Призначення та функції Державної аудиторської служби України. Завдання Державної аудиторської служби України. Нормативно-правова база. Організаційна структура Державної аудиторської служби України. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб органів державного фінансового контролю. Професійна таємниця. Взаємодія Державної аудиторської служби України з іншими контролюючими та правоохоронними органами.

Роль та значення стандартів бухгалтерського обліку в системі державного фінансового контролю та їх загальна характеристика.

Організація, виконання, документування результатів і формування матеріалів контрольних заходів. Порядок опрацювання й виконання результатів контрольних заходів. Здійснення контрольних заходів в умовах електронного зберігання та обробки інформації, яка підлягає дослідженню. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу. Утворення інформаційно-довідкової системи та інформаційної мережі для використання даних за наслідками контрольно-ревізійної роботи в різних органах.

Оцінка стану внутрішнього державного фінансового контролю і запобігання правопорушенням з боку суб’єктів державного фінансового контролю та їх службових осіб. Оприлюднення результатів державного фінансового контролю.

 

Тема 4. Контрольно-ревізійний процес

Планування контрольно-ревізійної роботи в системі органів Державної аудиторської служби України — основний етап організації роботи. Плани контрольно-ревізійної роботи, їх види, структура, зміст. Порядок складання й затвердження планів контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Форми державного фінансового контролю: сутність, класифікація, загальна характеристика. Ревізія як одна із форм інспектування. Методичні прийоми та способи, які застосовуються в ревізійному процесі. Програма ревізій і перевірок державних закупівель. Ревізійний процес та його учасники. Порядок організації ревізійного процесу як комплекс взаємопов’язаних етапів здійснення державного фінансового контролю на конкретному об’єкті контролю. Організація та проведення ревізії. Оформлення результатів ревізії та їх реалізація.

Державний фінансовий аудит як форма державного фінансового контролю. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту суб’єктів господарювання.

Перевірки державних закупівель. Завдання, об’єкти та джерела інформації для контролю державних закупівель. Нормативно-правова база. Порядок призначення контролю державних закупівель. Фактичний та документальний контроль. Контроль усунення виявлених у ході ревізій порушень і недоліків державних закупівель, що пред’являються керівникам та іншим службовим особам підконтрольних установ. Узагальнення даних про виявлені порушення. Прийняття рішень за результатами контролю.

Облік і звітність про контрольно-ревізійну роботу. Утворення інформаційно-довідкової системи та інформаційної мережі для використання даних за результатами контрольно-ревізійної роботи.

 

Тема 5.

Статус бюджетної установи як підконтрольного об’єкта. Особливості структури фінансових потоків, які формують доходи бюджетних установ. Спеціальний режим використання бюджетними установами надходжень. Різноманітність бюджетних установ.

Завдання та основні напрями державного фінансового контролю діяльності бюджетних установ. Нормативно-правова база. Предмет та принципи державного фінансового контролю бюджетних установ. Організація державного фінансового контролю бюджетних установ. Органи, які здійснюють державного фінансового контролю бюджетних установ. Мета, об’єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Джерела та основні напрями контролю стану виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів.

Планування аудиту фінансової і господарської діяльності та інспектування бюджетних установ. Порядок проведення поточних аудиторських процедур та дослідження річної фінансової звітності. Оформлення результатів фінансової та господарської діяльності бюджетних установ.Порядок планування, проведення та оформлення результатів ревізії.

Контроль дотримання чинного законодавства при складанні та затвердженні кошторисів доходів і видатків бюджетних установ. Кошторис бюджетної установи як об’єкт державного фінансового контролю бюджетних установ. Завдання і джерела інформації для контролю кошторису бюджетних установ. Правомірність затвердження кошторису бюджетних установ. Перевірка доходів і видатків загального фонду кошторису бюджетних установ. Перевірка обґрунтованості показників видатків у кошторисі бюджетних установ. Аналіз розбіжностей між показниками затверджених асигнувань, касовими тафактичними видатками. Перевірка повноти надходження та правильності використання коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ. Перевірка фактичного виконання кошторису бюджетних установ.

Контроль грошових коштів і розрахункових операцій бюджетних установ. Грошові кошти як об’єкт державного фінансового контролю основні завдання контролю грошових коштів. Джерела перевірки грошових коштів бюджетних установ. Контроль наявності готівки у касі. Перевірка надходження готівки до каси. Перевірка витрачання готівки. Перевірка своєчасності, законності та достовірності операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів на банківських рахунках. Контроль за цільовим використанням грошових коштів. Контроль за своєчасністю розрахунків. Перевірка правильності відображення в обліку безготівкових розрахунків.

Контроль стану збереження майна, використання оборотних і необоротних активів, а також видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт. Оборотні та необоротні активи як об’єкт державного фінансового контролю. Завдання перевірки оборотних та необоротних активів. Інформаційна база державного фінансового контролю. Перевірка руху та використання основних засобів та нематеріальних активів.

Перевірка утворення та використання власних надходжень бюджетних установ, надання адміністративних послуг.

Мета, об’єкти та порядок проведення перевірки бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Ознайомлення із внутрішніми розпорядними документами. Перевірка наявності затвердження графіка документообороту. Перевірка наявності в бюджетних установах розроблених посадових інструкцій працівників бухгалтерії та положення про бухгалтерію. Перевірка умов збереження документів. Контроль правильності, своєчасності і повноти відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій. Перевірка достовірності фінансової звітності. Оцінка ефективності внутрішнього контролю бюджетних установ.

Перевірка дотримання законодавства з питань атестації та реєстрації науково-дослідницьких установ. Перевірка правильності оформлення прав власності на розробки науково-дослідних установ. Аналіз розрахунків наукової діяльності.

Перевірка діяльності установ та організацій охорони здоров’я. Перевірка правильності планування видатків на медикаменти та перев’язувальні засоби. Перевірка обліку надходження та правильності списання продуктів харчування. Перевірка ефективності використання власних надходжень закладів охорони здоров’я. Перевіркавитрачання медичних матеріалів.

Особливості проведення перевірки діяльності закладів освіти. Перевірка законності надання освітянських послуг. Перевірка акредитації вищих начальних закладів. Перевірка атестації професійно-технічних закладів. Контроль розрахунків за стипендіями. Перевірка ведення обліку стипендій та розрахунків зі стипендіями.

Особливості перевірки діяльності державних закладів культури і мистецтв. Перевірка повноти надходження доходів від проведення виставок, постановок, концертів, спектаклів тощо. Перевірка планування витрат державних закладів культури. Перевірка квиткового господарства державних закладів культури і мистецтв. Перевірка обліку квитків. Перевірка виплати авторської винагороди. Перевірка відрахувань до фондів творчих спілок України.

Порядок застосування фінансових санкцій за допущені посадовими особами бюджетні правопорушення.

Адміністративна відповідальність за допущення посадовими особами фінансові порушення.

 

 

 

Тема 6. Державний фінансовий аудит

Сутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту. Види державного фінансового аудиту. Цілі і місце державного фінансового аудиту в системі державного фінансового контролю. Предмет і об’єкти державного фінансового аудиту.

Нормативно-правове забезпечення здійснення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, фінансово-господарського аудиту, державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів державного сектору. Повноваження і функції органів, що здійснюють державний фінансовий аудит в Україні.

Зміст основних етапів і стадій процесу державного фінансового аудиту та особливості його організації залежно від предмета і об’єкта.

Організація і проведення аудиту виконання бюджетних програм. Аудит ефективності як інструмент оцінок ефективності результативності та економічності бюджетних програм та їх впливу на соціально-економічні стану країни та окремих регіонів. Сутність та специфіка аудиту ефективності. Правове регулювання аудиту ефективності. Мета, основні завдання та методи аудиту ефективності. Організація та проведення аудиту ефективності. Методичні прийоми аудиту ефективності. Оформлення та реалізація результатів аудиту ефективності.

Організація і проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. Завдання фінансового-господарського аудиту. Об’єкти фінансового-господарського аудиту. Критерії визначення кількості державних аудиторів на одну бюджетну установу. Етапи проведення фінансового-господарського аудиту.

Організація проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки. Завдання, об’єкти та суб’єктидержавного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектора. Етапи процесу організації та проведення аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору. План, програма державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Оприлюднення результатів державного фінансового аудиту.

Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Джерела інформації та порядок її збору для отримання достатнього розуміння щодо діяльності економічного суб’єкта. Типи проблем для обрання теми аудиту держаних фінансів. Джерела критеріїв аудиту ефективності. Види аудиторських доказів (фактів). Структура аудиторського звіту та вимоги щодо змісту його складових. Контроль за виконанням пропозицій і рекомендацій.

Проблеми формування правової бази незалежних структур. Міжнародний досвід проведення аудиту ефективності.

                                                                

Тема 7.Контроль виконання місцевих бюджетів

Сутність та мета перевірки формування та використання коштів місцевих бюджетів. Джерела та нормативно-правова база контролю виконання місцевих бюджетів. Завдання контролю виконання місцевих бюджетів. Процес планування та підготовки до перевірки місцевих бюджетів.

Контроль за формуванням коштів місцевих бюджетів. Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм. Оформлення та реалізація матеріалів перевірки.

Контроль дохідної частини бюджетів: обґрунтованість планування доходів бюджету; виконання дохідної частини бюджету; стан контролю розрахунків з розподілу загальнодержавних доходів.

Контроль видаткової частини бюджетів: обґрунтованість планування видатків бюджету; виконання видаткової частини бюджету; фінансування з бюджету за напрямами видатків (на утримання бюджетних установ та на цільові державні програми уряду); стан контролю за видатками бюджету у фінансових органах місцевих державних адміністрацій.

Основні напрями державного фінансового контролю використання бюджетного фінансування підприємницьких структур. Нормативна база, джерела інформації. Методичні прийоми та способи державного фінансового контролю. Завдання та напрями державного фінансового контролю.

Контроль використання бюджетного фінансування в пріоритетних галузях економіки та на окремих підприємствах України ( вугільна промисловість, агропромисловий комплекс та ін.).

Контроль виконання цільових програм за рахунок державного та місцевих бюджетів. Перевірка дотримання кошторисів на виконання програм.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Особливості контролю за збереженням державного та муніципального майна, переданого в користування недержавним підприємствам. Перевірка повноти нарахування, своєчасності внесення до бюджетів (державного та місцевих) дивідендів від коштів, укладених у статутні капітали недержавних підприємств.

Контроль утворення та використання державних позабюджетних фондів. Завдання та напрями державного фінансового контролю. Нормативна база державного фінансового контролю. Джерела інформації. Методи та способи державного фінансового контролю.

Перевірка утворення державних позабюджетних фондів. Перевірка повноти та своєчасності внесення платежів підприємствами до державних позабюджетних фондів. Перевірка використання коштів державних позабюджетних фондів за цільовим призначенням (на виплату пенсій, допомоги у зв’язку з безробіттям, виплат на соціальне страхування та з галузевих позабюджетних фондів). Методика виявлення можливих порушень та зловживань.

Систематизація та узагальнення виявлених порушень. Прийняття рішень за наслідками контролю.

 

Тема 8. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

Теоретичні основи державного внутрішнього фінансового контролю. Мета та основні завдання державного внутрішнього фінансового контролю. Принципи державного внутрішнього фінансового контролю. Види та складові елементи державного внутрішнього фінансового контролю. Особливості організації контрольного процесу. Нормативно-правова база. Програма контролю. Права посадових осіб підрозділів внутрішнього державного аудиту органів виконавчої влади.

 Організація внутрішнього фінансового контролю в органах державного сектора. Суть внутрішнього контролю. Завдання внутрішнього контролю в органах державного сектору. Ефективність системи внутрішнього контролю. Підходи до побудови структури  системи внутрішнього контролю. Особливості перевірки основної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Перевірка стану внутрішньогосподарського контролю. Контроль стану збереження державного і комунального майна та його використання. Перевірка розрахунків підпорядкованих установ та організацій за цільовими фондами і централізованими заходами.

Особливості організації і проведення внутрішнього аудиту в органах державного сектора. Суть внутрішнього аудиту. Об’єкти та завдання внутрішнього аудиту. Структура стандартів внутрішнього аудиту. Етапи і процедури організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту. Принципи професійної діяльності працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Контроль виконання рішень за результатами контрольних заходів інших державних органів.

Узагальнення та систематизація матеріалів державного внутрішнього фінансового контролю. Організація контролю за усуненням виявлених недоліків та порушень.

Гармонізація внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в системі органів виконавчої влади. Мета та напрями діяльності центрального підрозділу гармонізації європейських країн.

 

 

 

Тема 9. Світовий досвід організації державного фінансового контролю

Сучасні моделі системи державного фінансового контролю в країнах Європейського Союзу. Нормативно-правового забезпечення, здійснення державного фінансового контролю на світовому рівні.

Основні типи незалежних державних органів фінансового контролю (ВОФК), які діють у країнах Європейського Союзу.

Основні складники системи внутрішнього фінансового контролю, що функціонують в країнах ЄС. Основні ознаки сучасних систем державного фінансового контролю країн ЄС і країн-кандидатів на вступ. Взаємодія ВОФК з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студентів

з дисципліни (вибіркової) «Державний фінансовий контроль»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація «Митна справа»

Номер заняття

Темазаняття

Види навчальних занять , форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Теоретичні та організаційно-правові основи державного фінансового контролю

К 1. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

3

2

Інституційна структура державного фінансового контролю

К 2. Дискусія з елементами аналізу

4

3

Державна аудиторська служба як провідний орган державного фінансового контролю

К 3. Міні-кейс, «мозковий штурм»

4

4

Контрольно-ревізійний процес

К 4. Семінар-розв’язання проблемних завдань; «мозковий штурм»

4

5

Контрольно-ревізійний процес

К5. Міні-кейс, «мозковий штурм»

5

6

МКР 1

 

 

Змістовий модуль №2

7

Контроль діяльності бюджетних установ

К 7. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

5

8

Контроль діяльності бюджетних установ

К 8- Вирішення ситуаційних завдань

5

9

Державний фінансовий аудит

К 9. Семінар-дискусія, міні-кейс

5

10

Контроль виконання місцевих бюджетів

К10. Дискусія з елементами аналізу

5

11

Контроль виконання місцевих бюджетів

К11- Вирішення ситуаційних завдань

5

12

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

К 12. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу

5

13

Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

К13 Робота в малих творчих групах

5

14

Світовий досвід організації державного фінансового контролю

К 14. Семінар-розв’язання проблемних завдань

5

15

МКР 2

 

 

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання (модульних) контрольних завдань

Модуль №1

Написання (модульної контрольної) роботи№1

10

Модуль №2

Написання (модульної контрольної) роботи№2

10

Усього балів за контрольну (модульну) роботу

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Написання міні-лекції та аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

10

3. Наукове дослідження

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

10

5. Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

.

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів денної форми навчання .

 

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Державний фінансовий контроль”  здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу

Б. Результати  виконання модульних завдань

І модуль

ІІ модуль

від 0 до 80 балів

від 0 до 10 балів

від 0 до 10 балів

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУЗ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботивідбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-3 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-2 балів

3.

змістовні доповнення

0-1бали

4.

пілотне опитування

0 ,1

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Контрольна (модульна) контроль може здійснюватись  шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Контрольна (модульна) робота у письмовій формі

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8-9

80-89 %

Добрий

6-7

70-79 %

Задовільний

4-5

60-69%

Мінімальний

3

50-59 %

Незадовільний

0-2

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточна та підсумкова успішності студента виставляються до журналу з кратністю до 1 балу (з округленням на користь студента).

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за модульний контроль.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів поточного модульного контролю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1.Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Державний фінансовий контроль»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація «Митна справа»

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За відповіді (виступи)  на контактних заняттях

1-4.

 

Тема 1. Теоретичні та організаційно-правові основи державного фінансового контролю

Тема 2. Інституційна структура державного фінансового контролю

Тема 3. Державна аудиторська служба як провідний орган фінансового контролю

 (самостійне опрацювання)

Установча міні-лекція (конспект)

 

3

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

 

Тестовий контроль знань

 

3

5-9.

Тема 4. Контрольно-ревізійний процес

 

Тема 5. Державний фінансовий аудит

 

Тема 6. Контроль діяльності бюджетних установ

Міні-семінар – дискусія

3

Робота із законодавством

3

Аналітична робота

3

Схематичний контроль

3

Тестовий контроль

3

10-13.

 

Тема 7. Контроль виконання місцевих бюджетів

Тема 8. Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні

Тема 9. Світовий досвід організації державного фінансового контролю

Міні-лекція (конспект)

3

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Міні-семінар – дискусія

3

Схематичний контроль

3

Тестовий контроль

4

 

40

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

14.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Контрольна ( модульна) робота

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  - наукове дослідження

письмова та електронна

по електронній пошті через дистанційний курс або на електронну пошту викладача за визначеним графіком

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

30

Індивідуальне практичне завдання на основі даних органів виконавчої влади

письмова та електронна

по електронній пошті через дистанційний курс або на електронну пошту викладача за визначеним графіком

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

додаткові бали

Науково-дослідна діяльність студента*

 

 

 

10

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

50

Разом

100

               

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

Адреса, телефон та режим роботи кафедри фінансів

3-й корпус, аудиторія 055, тел. 456-36-35,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів заочної форми навчання .

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Державний фінансовий контроль” здійснюється за результатами поточного модульного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 80 балів, ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання письмової домашньої роботи;

— проведення контрольної (модульної) роботи;

— виконання одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-3 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-2 балів

3.

змістовні доповнення

0-1 бали

4.

пілотне опитування

0, 1

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Контрольна (модульна) робота може здійснюватись  шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8-9

80-89 %

Добрий

6-7

70-79 %

Задовільний

4-5

60-69%

Мінімальний

3

50-59 %

Незадовільний

0-2

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточна та підсумкова успішності студента виставляються до журналу з кратністю до 1 балу (з округленням на користь студента).

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольну (модульну) роботу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

А. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ.

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Самостійна робота над навчальною дисципліною «Державний фінансовий контроль» включає наступні форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення та опрацювання основної і додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів;
 • підготовка студентів до аудиторних практичних занять;
 • підготовка до контрольної роботи;
 • виконання індивідуальних (практичних завдань).

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу здійснюється студентами самостійно у позааудиторний час.

Вивчення та опрацювання основноїі додаткової літератури, законодавчих і нормативних документів; підготовка студентів до аудиторних (практичних занять, консультацій); підготовка до контрольної роботи студентами проводиться самостійно згідно розкладу занять.

А. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Опрацювання теоретичних основ здійснюється студентами самостійно шляхом роботи з науковою літературою за темами робочої програми дисципліни. Окремо студенти вибирають, систематизують та опрацьовують нормативні документи, що регламентують організацію державного фінансового контролю в Україні. На основі прослуханого лекційного матеріалу студенти визначають пріоритетні напрями вивчення дисципліни, проблеми, на які варто звернути увагу в першу чергу. Також лекції слугують допомогою при систематизації навчального матеріалу. Відвідування та вивчення лекцій дає студентам можливість отримати більш глибокі та різнобічні знання з дисципліни «Державний фінансовий контроль».

Б. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять.

В. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка і презентація міні-лекції, експертної оцінки

+

ІІ

Підготовка і презентація експертної оцінки

+

+

ІІІ

Підготовка і презентація наукового дослідження

+

+

ІV

Виступ на студентському науковому семінарі з питань державного фінансового контролю

+

+

V

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

Індивідуальне практичне завдання на основі даних органів виконавчої влади

+

+

VІІ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

+

 

Г. Виступ на студентському науковому семінарі з питань державного фінансово контролю

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі проведення наукового семінару з питань державного фінансово контролю. Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

  Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає бюджетну проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

Д. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки.

Вибір теми міні-лекції або експертної оцінки, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари (практичні).

Міні-лекція триває протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

РАЗОМ ІЗ МІНІ-ЛЕКЦІЄЮ ЗА ЦІЄЮ Ж ТЕМОЮ студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел (не менше семи джерел) і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення семестру.

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).

Готуючи експертну оцінку, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;

— готує висновок;

— оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (максимум – 5-6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

 

Ж. Наукове дослідження

Написання наукового дослідження створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Загальні вимоги до написання наукового дослідження.

Обсяг має бути в межах 10-15 сторінок стандартного формату А4.  Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі. При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки наукового дослідження.

Робота над рефератом поділяється на наступні етапи:

 • Вибір теми.
 • Самостійне складання попереднього плану.
 • Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
 • Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
 • Безпосередня робота над написанням.
 • Презентація.

Оформлення наукового дослідження.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі. Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.

Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

Індивідуальне завдання оцінюється за результатами захисту письмової роботи. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Для денної форми навчання захист робіт проводиться на консультації, яка призначається викладачем згідно розкладу та графіку індивідуально-консультаційної роботи на початку семестру.

Студентами заочної форми навчання письмові індивідуальні роботи можуть залишатися на кафедрі для наступної перевірки викладачем у терміни, встановлені графіком індивідуально-консультативної роботи. Захист індивідуальних робіт проводиться згідно розкладу консультацій упродовж семестру, а для заочної форми навчання – у період екзаменаційної сесії.

Тематика наукових досліджень

 1. Державний фінансовий контроль як складова управлінського процесу.
 2. Еволюція функції контролю.
 3. Правове регламентування державного фінансового контролю – основа якісної організації державного управління.
 4. Державний фінансовий контроль та його вплив на фінансову безпеку України.
 5. Проблемні аспекти організації проведення державного фінансового контролю в Україні.
 6. Особливості контролю на кожному етапі бюджетного процесу в України.
 7. Сучасні методології державного фінансового контролю та їх місце у державному адмініструванні.
 8. Особливості правового регулювання державного фінансового контролю.
 9. Органи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними. Внутрішній фінансовий контроль як інструмент управління.
 10. Менеджмент ризиків у системі державного внутрішнього фінансового аудиту в Україні.
 11. Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств комунального господарства.
 12. Державний фінансовий контроль за діяльністю державних цільових фондів та політика його розвитку.
 13. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України.
 14. Проблеми детермінації державного фінансового контролю в сучасних умовах.
 15. Напрями розвитку державного фінансового контролю в органах Державної аудиторської служби України.
 16. Практичні аспекти державного фінансового контролю в органах Міністерства фінансів України.
 17.  Практичні аспекти державного фінансового контролю касового виконання бюджету в органах Державної казначейської служби України.
 18. Рахункова палата України в системі державного фінансового контролю.
 19. Особливості дії державного фінансового контролю в органах Державної фіскальної служби України.
 20. Державний фінансовий аудит: перехід від репресивних до превентивних форм контролю.
 21. Оцінка та аналіз ефективності використання державних ресурсів як елементи державного фінансового аудиту.
 22. Державний фінансовий контроль в державному секторі економіки: проблеми та перспективи.
 23. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні.
 24. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні.
 25. Світовий досвід організації державного фінансового контролю.
 26. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю в Україні
 27. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетними ризиками (на прикладі однієї держави).
 28. Організація державного фінансового контролю органів державного управління в держави (на прикладі однієї держави)
 29. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і його адаптація до національного середовища.
 30. Світові моделі державного фінансового контролю.

З. .Індивідуальне практичне завдання

Виконання індивідуального практичного завдання навчання з дисципліни проводиться студентом самостійно у вільний від обов'язкових занять час. Теми індивідуальних завдань визначаються викладачем на початку кожного семестру, при цьому слід врахувати можливість використання даних, які студент отримує на базі практики. За бажанням студента, тема завдання може бути скоригованою. Також можливе виконання комплексних індивідуальних завдань групою студентів за погодженням із викладачем. Обов’язковою частиною індивідуального завдання є складання за його темою аналітичної записки.

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy) проводиться студентами самостійно. Результати вирішення кейсів студентами денної форми навчання оформлюються у вигляді аналітичних записок, їх презентація та обговорення може відбуватися на індивідуальних консультаціях під керівництвом викладача.

Проблемна ситуація (кейс) – це вид завдання, який передбачає оцінку певної заданої ситуації та підготовку аналітичної записки з приводу цієї оцінки. Кейс відрізняється від ситуаційної задачі кількістю альтернативних варіантів вирішення. Мета вирішення цього завдання – створити для студента умови, максимально близькі до реальної практичної діяльності спеціалістів.

Індивідуальні завдання включають: підготовку індивідуального завдання на основі даних органів виконавчої влади ( МФУ, ДФС, ДКС, ДАС тощо)

Мета виконання завдання на базі практики – поглиблення і закріплення теоретичних та практичних знань студентів з організації державного фінансового контролю у фінансових органах держави та у державному секторі економіки, здійснення контрольно-ревізійної роботи в  державі; формування і розвиток у студентів навичок у проведенні самостійного дослідження, аналізу, встановленні проблем та можливих шляхів їх вирішення з питань, які розглядаються в даному курсі.

Структура завдання передбачає, що в першій його частині студент вивчає організацію та аналізує процеси; аналізує первинні документи і форми звітності; показує вміння заповнювати документи, форми звітності, оперативного та аналітичного обліку; аналізує діяльність відповідних органів, ефективність внутрішнього фінансового контролю; висвітлює методику оцінки ефективності виконання бюджетних програм; тощо. Друга частина завдання передбачає визначення проблем щодо об’єкта у галузі дослідження та пропозиції щодо їх вирішення.

Загальний обсяг роботи має складати: 20-25 аркушів (А-4). Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм.

Список літератури складається у наступній послідовності:

 1. Закони України.
 2. Укази Президента України.
 3. Постанови Кабінету Міністрів України.
 4. Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.
 5. Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

Разом з індивідуальним письмовим завданням оформлюється інтелект-карта, спрямована на вирішення проблеми за темою завдання. Інтелект-карта виконується на аркуші формату А3 і прикріплюється до письмової роботи як додаток. Складання інтелект-карт – це інструмент активізації мислення та розширення рамок засвоєння навчального матеріалу. Інтелект-карти можуть використовуватися для побудови дерева цілей, оцінки результатів діяльності установи тощо.

Завдання оцінюється за результатами диспуту, мозкового штурму, дискусії із демонстрацією інтелект-карт. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Робота подається на перевірку викладачу у терміни згідно з графіком.

 

Завдання в органах системи Міністерства фінансів України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи міністерства та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу (відділу) не менше як за 3 роки:

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу(відділу).

Завдання в органах Державної аудиторська служба України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 (“Ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною аудиторською службою України”)

1. Вивчити план проведення ревізій (піврічні плани за попередній рік).

2. Визначити основні завдання ревізій бюджетних установ. Методика перевірки.

 Проаналізувати 2—3 акти ревізій: питання, які перевіряються в ході ревізії; документи, які перевіряються; найбільш поширені випадки порушення бюджетного законодавства; реалізація результатів.

3. Проблемні аспекти проведення ревізій в бюджетних установах.

 

Завдання в органах Державної казначейської служби

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 («Контроль за касовим виконанням Державного бюджету України»)

 1. Проаналізувати організацію касового виконання дохідної і видаткової частин Державного бюджету органами казначейської служби.
 2. Розглянути значення попередньої форми контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету.
 3.  Встановити недоліки та упущення в організації та виконанні бюджету,  запропонувати можливі шляхи їх усунення.

Завдання №3 («Контроль організації виконання місцевого бюджету в сучасних умовах»)

 1.  Розглянути організацію виконання бюджету:
 • документи, які необхідні для здійснення фінансування із бюджету та порядок записів у них;
 • порядок проходження оформлених документів;
 • документи, які необхідні для контролю за коштами, що надійшли до бюджету.
 1. Проаналізувати порушення та недоліки в організації виконання місцевого бюджету в сучасних умовах та оцінити їх вплив на бюджетні показники.
 2. Запропонувати напрями мінімізації  впливу визначених ризиків.

 

Завдання в органах Державної фіскальної служби України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 («Контроль в органах Державної фіскальної служби України»)

 1. Ознайомитись та проаналізувати акти документальних перевірок платників протягом останніх років.
 2. Виявити та згрупувати в розрізі окремих видів податків основні порушення законодавства на основі 2-3 платників.
 3. Визначити рівень бюджетних втрат, зумовлених виявленими порушеннями.
 4.  Оцінити ефективність роботи структурного підрозділу органу ДФСУ з проведення контролюючих заходів – якість податкового аудиту.
 5. Визначити проблеми податкового контролю та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.

 

 

Б. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ.

Студенти можуть отримати поточні бали за результатами виконання і захисту індивідуальних завдань, які зазначені у карті самостійної роботи студента.  Це домашне індивідуальне завдання має бути виконане у міжсесійний період.

Виконання індивідуальних завдань на вибір в електронному вигляді з їх наступним захистом на контактних заняттях у екзаменаційну сесію.

До індивідуальних завдань належать:

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

Теми та вимоги до індивідуальних завдань всі студенти отримують у викладача на установчій сесії, також отримують матеріали та орієнтування для пошуку матеріалів для виконання цих завдань.

Завдання виконуються за графіком, встановленим викладачем та відсилаються на його електронну пошту у встановлені терміни. Загальна робота (наукове дослідження (15 балів) + індивідуальне практичне завдання (10 балів)) оцінюється від 0 до 25 балів. Така робота проводиться у міжсесійний період, а її захист і обговорення результатів – за графіком «Дня заочника».

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом (тестовий контроль)

Цей вид завдання виконується студентами у встановлений викладачем термін у міжсесійний період, і може включати два варіанти:

а) побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами з обраної теми дисципліни, за вимогами та темами, доведеними до відома викладачем – роботи  відсилаються кожним студентом викладачеві на електронну пошту.

б) складання тестів у середовищі дистанційного курсу (за його наявності) із автоматичним оцінюванням результатів.

Індивідуальні завдання для самостійного виконання та напрямок роботи визначаються студентом та узгоджуються з викладачем під час установчої сесії (начитки лекцій). У разі, якщо студент з поважних причин був відсутній на установчій сесії, він може знайти необхідні завдання на сайті університету та узгодити тематику (проблематику) вибраних завдань з викладачем під час проведення консультацій або в режиму он-лайн.  

Консультації проводяться у міжсесійний період за графіком кафедри, доведеним до студентів під час начитки лекцій та розміщеним на сайті кафедри фінансів. Завдяки цьому створюються можливості для належного виконання студентами індивідуальних завдань. Тому після перевірки виконання індивідуальних робіт у разі їх негативної оцінки, вони не повертаються на доопрацювання.

Тематика індивідуальних завдань (наукове дослідження) та вимоги до їх підготовки і захисту

 

 1. Державний фінансовий контроль як складова управлінського процесу.
 2. Еволюція функції контролю.
 3. Правове регламентування державного фінансового контролю – основа якісної організації державного управління.
 4. Державний фінансовий контроль та його вплив на фінансову безпеку України.
 5. Проблемні аспекти організації проведення державного фінансового контролю в Україні.
 6. Особливості контролю на кожному етапі бюджетного процесу в України.
 7. Сучасні методології державного фінансового контролю та їх місце у державному адмініструванні.
 8. Особливості правового регулювання державного фінансового контролю.
 9. Органи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та розмежування функцій між ними. Внутрішній фінансовий контроль як інструмент управління.
 10. Менеджмент ризиків у системі державного внутрішнього фінансового аудиту в Україні.
 11. Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств комунального господарства.
 12. Державний фінансовий контроль за діяльністю державних цільових фондів та політика його розвитку.
 13. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України.
 14. Проблеми детермінації державного фінансового контролю в сучасних умовах.
 15. Напрями розвитку державного фінансового контролю в органах Державної аудиторської служби України.
 16. Практичні аспекти державного фінансового контролю в органах Міністерства фінансів України.
 17.  Практичні аспекти державного фінансового контролю касового виконання бюджету в органах Державної казначейської служби України.
 18. Рахункова палата України в системі державного фінансового контролю.
 19. Особливості дії державного фінансового контролю в органах Державної фіскальної служби України.
 20. Державний фінансовий аудит: перехід від репресивних до превентивних форм контролю.
 21. Оцінка та аналіз ефективності використання державних ресурсів як елементи державного фінансового аудиту.
 22. Державний фінансовий контроль в державному секторі економіки: проблеми та перспективи.
 23. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні.
 24. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні.
 25. Світовий досвід організації державного фінансового контролю.
 26. Особливості організації внутрішнього фінансового контролю в Україні
 27. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні бюджетними ризиками (на прикладі однієї держави).
 28. Організація державного фінансового контролю органів державного управління в держави (на прикладі однієї держави)
 29. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і його адаптація до національного середовища.
 30. Світові моделі державного фінансового контролю.

 

Вимоги до підготовки проблемних доповідей та їх захисту

Написання індивідуального завдання створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Загальні вимоги до написання індивідуального завдання (наукового дослідження).

Обсяг має бути в межах 10-15 сторінок стандартного формату А4.  Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі. При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки індивідуального завдання.

Робота над рефератом поділяється на наступні етапи:

 • Вибір теми.
 • Самостійне складання попереднього плану.
 • Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
 • Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
 • Безпосередня робота над написанням.
 • Презентація.

Оформлення індивідуального завдання.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі. Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Таблицю або графік розміщують після першого посилання в тексті на неї. Громіздкі матеріали бажано розмістити у додатках.

Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

Індивідуальне завдання оцінюється за результатами захисту письмової роботи. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Студентами заочної форми навчання письмові індивідуальні роботи (наукові завдання) можуть залишатися на кафедрі для наступної перевірки викладачем у терміни, встановлені графіком індивідуально-консультативної роботи. Захист індивідуальних робіт проводиться згідно розкладу консультацій упродовж семестру, а для заочної форми навчання – у період екзаменаційної сесії.

Всі індивідуальні роботи студентів проходять перевірку за допомогою програми «Плагіат».У разі виявлення ідентичних індивідуальних робіт, усі вони не зараховуються, у т.ч. ті, які були вже захищені. Підставою є несамостійний характер виконання індивідуальної роботи.

 

Індивідуальне практичне завдання

Виконання індивідуального практичного завдання навчання з дисципліни проводиться студентом самостійно у вільний від обов'язкових занять час. Теми індивідуальних завдань визначаються викладачем на початку кожного семестру, при цьому слід врахувати можливість використання даних, які студент отримує на базі практики. За бажанням студента, тема завдання може бути скоригованою. Також можливе виконання комплексних індивідуальних завдань групою студентів за погодженням із викладачем. Обов’язковою частиною індивідуального завдання є складання за його темою аналітичної записки.

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy) проводиться студентами самостійно. Результати вирішення кейсів студентами денної форми навчання оформлюються у вигляді аналітичних записок, їх презентація та обговорення може відбуватися на індивідуальних консультаціях під керівництвом викладача.

Проблемна ситуація (кейс) – це вид завдання, який передбачає оцінку певної заданої ситуації та підготовку аналітичної записки з приводу цієї оцінки. Кейс відрізняється від ситуаційної задачі кількістю альтернативних варіантів вирішення. Мета вирішення цього завдання – створити для студента умови, максимально близькі до реальної практичної діяльності спеціалістів.

Індивідуальні завдання включають: підготовку індивідуального завдання на основі даних органів виконавчої влади ( МФУ, ДФС, ДКС, ДАС тощо)

Мета виконання завдання на базі практики – поглиблення і закріплення теоретичних та практичних знань студентів з організації державного фінансового контролю у фінансових органах держави та у державному секторі економіки, здійснення контрольно-ревізійної роботи в  державі; формування і розвиток у студентів навичок у проведенні самостійного дослідження, аналізу, встановленні проблем та можливих шляхів їх вирішення з питань, які розглядаються в даному курсі.

Структура завдання передбачає, що в першій його частині студент вивчає організацію та аналізує процеси; аналізує первинні документи і форми звітності; показує вміння заповнювати документи, форми звітності, оперативного та аналітичного обліку; аналізує діяльність відповідних органів, ефективність внутрішнього фінансового контролю; висвітлює методику оцінки ефективності виконання бюджетних програм; тощо. Друга частина завдання передбачає визначення проблем щодо об’єкта у галузі дослідження та пропозиції щодо їх вирішення.

Загальний обсяг роботи має складати: 20-25 аркушів (А-4). Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм.

Список літератури складається у наступній послідовності:

 1. Закони України.
 2. Укази Президента України.
 3. Постанови Кабінету Міністрів України.
 4. Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.
 5. Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

Разом з індивідуальним письмовим завданням оформлюється інтелект-карта, спрямована на вирішення проблеми за темою завдання. Інтелект-карта виконується на аркуші формату А3 і прикріплюється до письмової роботи як додаток. Складання інтелект-карт – це інструмент активізації мислення та розширення рамок засвоєння навчального матеріалу. Інтелект-карти можуть використовуватися для побудови дерева цілей, оцінки результатів діяльності установи тощо.

Завдання оцінюється за результатами диспуту, мозкового штурму, дискусії із демонстрацією інтелект-карт. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Робота подається на перевірку викладачу у терміни згідно з графіком.

 

Завдання в органах системи Міністерства фінансів України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи міністерства та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу (відділу) не менше як за 3 роки:

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу(відділу).

Завдання в органах Державної аудиторська служба України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 (“Ревізії бюджетних установ, які проводяться Державною аудиторською службою України”)

1. Вивчити план проведення ревізій (піврічні плани за попередній рік).

2. Визначити основні завдання ревізій бюджетних установ. Методика перевірки.

 Проаналізувати 2—3 акти ревізій: питання, які перевіряються в ході ревізії; документи, які перевіряються; найбільш поширені випадки порушення бюджетного законодавства; реалізація результатів.

3. Проблемні аспекти проведення ревізій в бюджетних установах.

 

Завдання в органах Державної казначейської служби

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 («Контроль за касовим виконанням Державного бюджету України»)

 1. Проаналізувати організацію касового виконання дохідної і видаткової частин Державного бюджету органами казначейської служби.
 2. Розглянути значення попередньої форми контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету.
 3.  Встановити недоліки та упущення в організації та виконанні бюджету,  запропонувати можливі шляхи їх усунення.

Завдання №3 («Контроль організації виконання місцевого бюджету в сучасних умовах»)

 1.  Розглянути організацію виконання бюджету:
 • документи, які необхідні для здійснення фінансування із бюджету та порядок записів у них;
 • порядок проходження оформлених документів;
 • документи, які необхідні для контролю за коштами, що надійшли до бюджету.
 1. Проаналізувати порушення та недоліки в організації виконання місцевого бюджету в сучасних умовах та оцінити їх вплив на бюджетні показники.
 2. Запропонувати напрями мінімізації  впливу визначених ризиків.

 

Завдання в органах Державної фіскальної служби України

Завдання №1 («Оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його контрольної діяльності»)

1. Розглянути організацію та методологічні основи контрольної роботи даної служби.

Проаналізувати результати контрольної роботи даного органу не менше як за 3 роки:

 • кількість проведених контрольних заходів ;
 • встановлені порушення й недоліки;
 • розміри виявлених збитків;
 • застосування фінансових санкцій.

Розглянути взаємовідносини данного органу з іншими органами, на які покладено здійснення функцій фінансового контролю.

2. Зробити висновки та сформулювати пропозиції щодо удосконалення методів та організації діяльності данного органу.

Завдання №2 («Контроль в органах Державної фіскальної служби України»)

 1. Ознайомитись та проаналізувати акти документальних перевірок платників протягом останніх років.
 2. Виявити та згрупувати в розрізі окремих видів податків основні порушення законодавства на основі 2-3 платників.
 3. Визначити рівень бюджетних втрат, зумовлених виявленими порушеннями.
 4.  Оцінити ефективність роботи структурного підрозділу органу ДФСУ з проведення контролюючих заходів – якість податкового аудиту.

Визначити проблеми податкового контролю та запропонувати можливі шляхи їх вирішення

 

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

А. ДЕННА ФОРМА. Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з питань державного фінансового контролю і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завданьвідбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-6 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-10 балів

3.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-10 балів

4.

виконання індивідуальних практичних завдань

0-10 балів

Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару з питань державного фінансового контролю

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-10 балів

 

Б. ЗАОЧНА ФОРМА. Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завданьвідбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання наукового дослідження

0-30 балів

2.

укладання аналітичного звіту практичного завдання з презентацією

0-20 балів

(3)Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

0-10 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю залік)

 

Кількість балів, отриманих студентами на кожному практичному занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольна (модульна) робота.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів контрольної (модульної) роботи.

 

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

1. Чусакова І.Ю. Державний фінансовий контроль: підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за заг.ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2013. – 412 с.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 «Положення про Державну аудиторську службу України». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF

 

6.2. Додаткова література

 1. ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing. - [Electronic resource]. – Available from : http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf
 2. Бюджетний кодекс України : кодекс, прийнятий Верховною Радою України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17. – Офіційний сайт Верховної Ради України.
 3. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від  26 січня 1993 N 2940-XII. - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 4. Закон України «Про Рахункову палату»від 2 липня 2015 року № 576-VIII. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-19/page
 5. Звітність про результати діяльності органів Державної аудиторської служби України [Електронний ресурс] / Державна аудиторська служба України. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua. – Офіційний сайт Державної аудиторської служби України.
 6. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії. Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Преса України, 1997.
 7. Концепція оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, затверджена розпорядженням КМУ від 27.12.2017 №1013-р. - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-optimiz
 8. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158–р // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – Ст. 1224.
 9. Лімська декларація керівних принципів контролю : декларація IX Лімського (Перу) Конгресу вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI) від 01.10.77.- [Електронний  ресурс].- Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217
 10. Наказ Державної фінансової інспекції України “Про затвердження Методичних рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної фінансової інспекції України” від 14.12.2011 № 90.
 11. Наказ Держаудитслужби «Стратегію постійного професійного розвитку працівників Держаудитслужби на 2017-2020 роки» №199 від 21.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/133774;jsessionid=F7AE9FD7800EFEF0CA6679376DCB1A4C.app1
 12. Положення про Громадську раду при Державній аудиторській службі України затверджено наказом Держаудитслужби від 23.03.2017 №78
 13. Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв’язку з відміною картотеки: Затв. наказом ДПАУ від 1 березня 2001 р. № 81 // Офіційний вісник України. — 2001. —№ 13. — Ст. 575.
 14. Порядок взаємодії Рахункової палати та Головного контрольно– ревізійного управління України при організації та здійсненні контролю за використанням бюджетних коштів затверджено постановою колегії Рахункової палати від 22.11.2001 №27–7 та постановою колегії ГКРУ від 19.10.2001 р. № 20 // Фінансовий контроль. – 2002. – № 1. – С. 5.
 15. Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 трав. 2002 р. № 685 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 21. — Ст. 1047.
 16. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 №955 ( редакція від 14.12.2016 р. N 950)[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP010955.html
 17. Постанова Кабінет Міністрів України «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» № 106 від 16.02.2011. - [Електроний ресурс].– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/106-2011-%D0%BF
 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами” від 08.08.2001 №955.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення інспектування державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами” від 20.04.2006 №550.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби” від 06.04.2016 р. №266.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 «Положення про Міністерство фінансів України». - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади». - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 «Положення про Державну аудиторську службу України». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 «Положення про Державну фінансову інспекцію України». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-%D0%BF
 25. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації: Проект Закону України № 3357 від 26.10.2015. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =56874
 26. Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету. Затв. постановою Кабінету Міністрів України і НБУ від 14 січ. 1997 р. № 13 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 5. — С. 69.
 27. Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/65-2014-%D0%BF
 28. Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та місцевими фінансовими органами : наказ Мін-ва фінансів України від 04 берез. 2008 р. № 343. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finpl.gov.ua/download/normbaza/nakaz343.doc. – Назва з екрана.
 29. Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 ( редакція від 03.07.2013 № 513). – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF
 30. Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно–ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 1777 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi– bin/laws/main.cgi? reg=1777–2004–%EF.
 31. Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за виконанням бюджетних коштів, державного і комунального майна: Наказ ГоловКРУ України № 168 від 9 серпня 2002 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=z0756–02.
 32. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. № 85 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=685–2002–%EF.
 33. Про органи Держфінінспекції України. Загальні положення. - [Електроний ресурс].– Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/84005.
 34. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 №158-р (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України  від 22.10.2008 № 1347-р, від 23.12.2009 № 1601-р, від 07.09.2011 № 968-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/KR050158.htm1.
 35. Про утворення Державної аудиторської служби України: Кабінет Міністрів України; Постанова від 28.10.2015 № 868
 36. Про утворення Державної фіскальної служби: Кабінет Міністрів України; Постанова від 21.05.2014 р. № 160
 37. Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. N 266 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/130718
 38. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України. - ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 38, ст.249 ). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/452/97-%D0%B2%D1%80
 39. Стратегія розвитку державної контрольно-ревізійної служби на період до 2015 року, затверджена наказом ГоловКРУ від 06.03.2009 № 46 (оприлюднений на семінарі для вищого керівництва міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  «Реформування державного внутрішнього фінансового контролю – перші кроки», проведеного 22.09.2009  за участю партнерів з ЄС).

 

Підручники, посібники, періодичні видання

 1. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О. Ф. Андрійко. – К. : Наук. думка, 2004. – 304 с.
 2. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: підручник для студ. вищ. навч. закл./ М.Ф. Базась. – К.: МАУП, 2004. – 440 с.
 3. Бариніна М.В. Роль внутрішнього аудиту в запобіганні та зниженні корупції / М.В.Бариніна // Фінанси України. – 2015. – №11. – С.97 – 112. 
 4. Бариніна-Закірова М.В. Дискусійний клуб! Нотатки про методи урядового фінансового контролю / М.В. Бариніна-Закірова. - [Електроний ресурс].– Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=34237&cat_id=34204
 5. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый финансовый механизм / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 256 с
 6. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа, 1994. – 364 с.
 7. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія : підруч. [ для студ. спец. ―Облік та аудит вищ. навч. закл. ]./ Ф. Ф. Бутинець [та ін.]. – 3-тє вид. – Житомир : ПП ―Рута, 2002. – 544 с.
 8. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник] / Ф.Ф. Бутинець. – [2–е вид., перероб. та доп.]. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 672 с.
 9. Бюджетний менеджмент: підручник / [В. М. Федосов, В. М. Опарін, Л. Д. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с.
 10. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник / О. Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.
 11. Виговська Н. Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / Н. Г. Виговська ; Житомирськ. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 532 с.
 12. Вітвицька Н. С. Державний фінансовий контроль / Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова, М. М. Коцупатрий, М. Т. Фенченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
 13. Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т., Назарчук О.І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. / П.К. Германчук, І.Б. Стефанюк.  – Київ: НВП “АВТ”, 2004. –  424 с.
 14. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л.В. Гуцаленко, В.А. Деревій, М.М. Коцупатрий.–К.:Центр учб. літ,2009.–424 с.
 15. Давидов Г. М. Аудит / Г. М. Давидов. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2002. – 363 с.
 16. Державний фінансовий контроль : навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.]. / Н. С. Вітвицька [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.
 17. Державний фінансовий контроль: Підручник / С.О. Булгакова, В.Г. Барановська, Л.В. Єрмощенко та ін.; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2007. – 303 с.
 18. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / Л.В. Дікань. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 245с.
 19. Дрозд І. К. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. – К. : ТОВ ―Імекс-ЛТД‖, 2007. – 302 с.
 20. Живко З.БКонтрольно-ревізійна діяльність /З.Б.Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. – [навч. посіб]. – К. : Алерта, 2012. – 496 с. 
 21. Кьонінг де Р. ДВФК / Р.де Кьонінг; пер. З англ..Р.Рудницька. – Львів: Вид-во Комісії ЄС.- 2007. – с.53.
 22. Ловінська Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні : моногр. / Л. Г. Ловінська, І. Б. Стефанюк. – К. : НДФІ, 2006. – 240 с.
 23. Музика-Стефанчук О.А.  Публічний фінансовий контроль: проблеми вітчизняної, законодавчої та міжнародної термінології. / О.А. Музика-Стефанчук // Публічне право. - № 1(13). – 2014. – с.84-89
 24. Никитченко Н.В. Європейські моделі здійснення державного фінансового контролю / Н.В.Никитченко. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3-1_2013/4/Nykytchenko%20N.V.pdf
 25. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія / Опарін В. М. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.
 26. Павлюк В. В. Контроль і ревізія / В. В. Павлюк. – Донецьк, «Кассіопея», 2000. – 135 с.
 27. Пантелєєв В. П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В. П. Пантелєєв; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2008. – 491 с.
 28. Піхоцький В. Ф. Система державного фінансового контролю як інструмент соціально-економічного розвитку / В. Ф. Піхоцький. – [Електонний режим]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/32_22.pdf.
 29. Піхоцький В.Ф. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка : наук.-практ. журн. – 2014. – № 4 – С. 194 – 204.
 30. Ревизия и контроль в промышленности / И. А. Белобжецкий. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 294 с.
 31. Родионова В.М. Финансовый контроль: Ученик / В. Родионова, В. Шлейников. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. – 320 с.
 32. Романів Є. М., Хом’як Р. М., Мороз А. С. Контроль і ревізія / Є. М. Романів, Р. М. Хом’як, А. С. Мороз. – Львів : Інтелект- Захід, 2001. – 200с.
 33. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.
 34. Савченко Л.А.Правові основи фінансового контролю: навч.посіб. / Л.А. Савченко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.
 35. Світові моделі державного управління: досвід для України / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. В. Загороднюка, П. І. Крайніка, Х. М. Дейнеги. – К. : НАДУ, 2012. – 612 с.
 36. Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю (макроекономічний аспект): Монографія / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К.: Знання України, 2006. – 280 с. 
 37. Степашин С.В. Госудаpственный финансовый контроль : учеб. для вузов / С. В. Степашин, Н. С. Столяpов, С. О. Шохин, В. А. Жуков. – СПб. : Питеp Пpинт, 2004. – 556 с.
 38. Стефанюк І. Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні./ І. БСтефанюк // Фінанси України. – 2011. –  №6. – С.84– 102
 39. Стефанюк І. Б. Теоретичні засади побудови нової системи державного фінансового контролю підприємницької діяльності / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С.137-146.
 40. Стефанюк І.Б. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І.Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 12 –19.
 41. Стефанюк І.Б. Зарубіжний досвід! Є чому навчатися, є що запозичувати (Організація урядового фінансового контролю у Франції) / І.Б. Стефанюк. – [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article?art_id=34227&cat_id=34204
 42. Тіньова економіка в Україні процвітає: в МВФ назвали цифри. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://politeka.net/ua/news/economics/590619-tinova-ekonomika-v-ukrayini-protsvitaye-v-mvf-nazvali-tsifri/
 43. Усач Б. В. Контроль і ревізія : підруч. / Б. В. Усач. – [ 7-е вид.]. – К.: Знання-прес, 2008. – 263 с.
 44. Фадейкина Н. В. Финансовый контроль в сфере государственного сектора экономики: Монография / Фадейкина Н.В., Воронов В.А. – Новосибирск. : СИФБД, 2002. – 414 с.
 45. Федосов В.М. Теорія фінансів: підруч. / за ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: ЦУЛ, 2010. — 576 с.
 46. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.
 47. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с. [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/321685251_Derzavnij_finansovij_kontrol_Pidrucnik
 48. Чугунов І. Я., Федосов, В. М. Державний внутрішній фінансовий контроль: стратегія розвитку / І. Я Чугунов, В. М. Федосов // Фінанси Украї-ни. – 2009. – №4. – С. 3-12.
 49. Чусакова І.Ю. Державний фінансовий контроль: підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за заг.ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2013. – 412 с.
 50. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): монографія / В. О. Шевчук. – К.: КДТЕУ, 1998. – 371 с.
 51. Шохин С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации / С. О. Шохин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 350 с.
 52. Federal Enterprise Architecture (FEA) [Electronic resource]. – Available from: https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/e-gov/FEA
 53. Government Effectiveness ISSN 1728-2632 // World Bank. - [Electronic resource]. – Available from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf (accessed 28.01.2014)
 54. Index of Economic Freedom, 2017. - The Heritage Foundation. - [Electronic resource]. – Available from:https://www.heritage.org/index/pdf/2017/book/index_2017.pdf
 55. Inspection générale des finances (IGF)- [Electronic resource]. – Available from:http://www.igf.finances.gouv.fr/cms/sites/igf/accueil.html
 56. ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing. - [Electronic resource]. – Available from : http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf
 57. Mexico Declaration on SAI Independence. - [Electronic resource] . – Available from: https://www.nku.gov.sk/documents/10272/98330/Mexico+Declaration
 58. Premchand A. Government Budgeting and Expenditure Controls : Theory and Practice / A. Premchand // International Monetary Fund. – Washington. 1989. - 555p.
 59. Public Internal Financial Control . - [Electronic resource]. – Available from: http://www.pifc.eu/?page_id=907
 60. Standards & Guidance — International Professional Practices Framework (IPPF). - [Electronic resource]. – Available from: https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
 61. Strategic Planning, Performance, and Accountability / U.S. GAO. – 2011. –[Electronic Resource]. - Available from : http://www.gao.gov/about/strategic.html.
 62. The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts. - [Electronic resource]. – Available from: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/befa05/LimaDeclaration.pdf
 63. The Swedish National Audit Office https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao.html

 

 

Інформаційні ресурси

 

 1. http://minfin.kmu.gov.ua/ - Офіційний сайт Міністерства фінансів України
 2. http://www.sts.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної фіскальної служби України
 3. http://www.me.gov.ua/ - Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 4. http://treasury.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної казначейської служба України
 5. http://www.dkrs.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної аудиторської служби України
 6. http://www.ac-rada.gov.ua/ - Офіційний сайт Рахункової палати України