Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА
ПРОГРАМА

 

 

ДЕРЖАВНИЙ
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2017

 

 

Магістерську програму розроблено на основі концепції, створеної  під науковим керівництвом доктора економічних наук, академіка АПН України А. Ф. Павленка.

 

 

Керівник магістерської програми

В. Федосов, д-р екон. наук, проф.

 

 

Укладачі:


Федосов В.М., д-р екон. наук., професор,
Опарін В.М . д-р екон. наук, професор,

Тимченко О. М., д-р екон. наук, професор,

Кондратюк С. Я., канд. екон. наук, доц.,
Жибер Т. В., канд. екон. наук, доц.,
Сафонова Л. Д., канд. екон. наук, доц.,
Малік Є.О., канд. екон. наук, доц.,

Буряченко А.Є., д-р екон. наук, доц.,

Гризоглазов Д.В., канд. екон. наук, доцент,

Пислиця А.В. канд. екон. наук, доцент,

Сибірянська Ю.В. канд. екон. наук, доцент,

Котіна Г.М., канд. екон. наук, доцент,

Степура М.М., канд. екон. наук, доцент,

Сивульська Н.М., канд. екон. наук, доцент,

Завистовська Г.І., старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978–966–483–140–3                           © КНЕУ, 2017

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ: «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»:

6

1.1.

Навчальний план магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»

6

1.2.

Графік організації навчального процесу за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»

8

1.3.

Первинні посади на ринку праці, обіймати які мають право випускники

10

1.4.

Компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»: професійні, спеціальні

11

Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»:

 

А)

Нормативних дисциплін спеціальності:

 

 

Глобальна економіка

 

 

Соціальна відповідальність

 

 

Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викладання українською мовою) / (викладання англійською мовою)

 

Б)

Дисциплін магістерської програми:

 

 

Інновації у державному фінансовому менеджменті

 

 

Податковий менеджмент (викладання українською мовою) / (викладання англійською мовою)

 

 

Бюджетний менеджмент

 

 

Макрофінансове планування (викладання українською мовою) / (викладання англійською мовою)

 

 

Фінанси місцевого самоврядування

 

 

Макрофінансовий ризик-менеджмент (викладання українською мовою) / (викладання англійською мовою)

 

 

Державний фінансовий контроль

 

 

Макрофінансове бюджетування (викладання українською мовою) / (викладання англійською мовою)

 

 

 

ВСТУП

 

Магістерську програму «Державний фінансовий менеджмент» сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету (протокол № 10 від 29 березня 2007 р.).

Головною метою застосування магістерської програми є формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів.

Компетенції — це сформовані на основі знань, умінь, навичок та їх практичного застосування здатності особи виконувати визначені стандартом професійної діяльності завдання; це здатності, що підлягають вимірюванню та оцінюванню. Набуті випускниками університету професійні якості стають основним критерієм визначення результативності діяльності кафедр, факультетів та навчального закладу загалом.

Компетенції відображають вимоги робочого місця, особисті якості випускника і відрізняються за своїм змістом у бакалаврів та магістрів. Бакалаврська програма формує компетенції фахівців, а магістерська — професіоналів. У компетенціях бакалаврів закладено здатності виконувати прості, елементарні, початкові професійні завдання. Компетенції магістра орієнтовані на завдання вищого рівня і пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому. Іншими словами, компетенції бакалаврів орієнтовні на виконання операцій, а магістрів — на забезпечення процесів у певній сфері професійної діяльності. Професійні завдання з кожної спеціальності, які повинні виконувати фахівці та професіонали, є відправною точкою у формуванні компетенцій бакалаврів та магістрів.

Магістерська програма призначається для використання її у навчальному процесі:

 • випусковою кафедрою;
 • викладачами, які ведуть заняття за навчальним планом магістерської програми;
 • керівником магістерської програми;
 • екзаменаційною комісією;
 • внутрішніми та зовнішніми органами контролю якості підготовки професіоналів освітнього ступеня «магістр».

Загальна інформація про спеціальність «Фінанси, банківська справа

та страхування» і магістерську програму:

 • шифр і назва спеціальності: 072 — Фінанси, банківська справа та страхування
 • галузь знань: 07 — Управління та адміністрування
 • освітній ступінь: магістр
 • кваліфікація випускника: магістр з фінансів
 • узагальнений об’єкт діяльності: формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівні. Його складовими є:
 • формування і реалізація фінансової стратегії і тактики на макро- та мікрорівні;
 • управління доходами й витратами (видатками) держави та суб’єктів господарювання;
 • управління грошовими потоками;
 • організація та проведення фінансового контролю;
 • фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні;
 • регулювання й регламентування фінансових відносин на макро- та мікрорівні.
 • нормативний термін навчання: 1,5 роки для денної форми на основі освітнього ступеня «бакалавр» однойменної спеціальності.

Магістр спеціальності 072 — Фінанси, банківська справа та страхування підготовлений до виконання професійних завдань за кількома видами економічної діяльності відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009: 2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 530:

— К64: Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

— К65: Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;

— К66: Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;

— M69.20: Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

— M70.10: Діяльність головних управлінь (хед-офісів);

— М70.22: Консультування з питань комерційної діяльності й керування (консультування з питань фінансів і кредиту);

— М72.20: Дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук (дослідження у сфері економічних наук);

— М74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

— N77.40: Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

— N82.11: Надання комбінованих офісних адміністративних послуг (діяльність з фінансів і кредиту на підприємствах, в установах та організаціях);

— О84.11: Державне управління загального характеру;

— О84.12: Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування;

— О84.13: Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;

— О84.30: Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування;

— Р85.41: Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу (викладання економічних дисциплін);

— Р85.42: Вища освіта (викладання економічних дисциплін);

— S94.11: Діяльність організацій промисловців і підприємців;

— S94.12: Діяльність професійних громадських організацій;

— U99.00: Діяльність екстериторіальних організацій і органів.

Магістр з фінансів може працювати в фінансово-економічних службах (відділах) будь-яких підприємств, організацій, установ, у яких використовуються наймані працівники, в органах державного управління та місцевого самоврядування, у навчальних закладах, науково-дослідних установах тощо.

Зі змістом магістерської програми можуть ознайомлюватися працівники служби персоналу організацій-замовників випускників.

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

 

 

1.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Робочий навчальний план магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Робочий навчальний план магістерської програми
«Державний фінансовий менеджмент»

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Назва наук, дисциплін

 

Години

Форма підсумкового
контролю

Загальний обсяг

з них

заняття з викладачем

СРС

Години

Кредити

Лекції

Практичні (семінарські)

Індивідуальні

Підсумковий
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перший семестр

1. Нормативні дисципліни спеціальності

1.1. Глобальна економіка

120

4

18

36

22

4

40

екзамен

1.2. Соціальна відповідальність

120

4

18

36

22

4

40

екзамен

1.3. Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

18

26

22

4

50

екзамен

2. Модуль спеціальної підготовки

2.1. Дисципліни магістерської програми

2.1.1. Інновації в державному фінансовому менеджменті

120

4

18

36

22

4

40

екзамен

2.1.2. Податковий менеджмент (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

150

5

20

22

30

4

74

екзамен

2.1.2. Дисципліни за вибором студента: студент обирає 1 дисципліну

2.1.2.1. Фінансовий менеджмент (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

20

22

22

-

56

залік

2.1.2.2. Фінансовий контролінг

120

4

20

22

22

-

56

залік

2.1.2.3. Страховий менеджмент

120

4

20

22

22

-

56

залік

2.1.2.4. Ринок фінансових послуг

120

4

20

22

22

-

56

залік

Другий семестр

2.2. Дисципліни магістерської програми

2.2.1. Бюджетний менеджмент

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

2.2.2. Макрофінансове планування     (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

2.2.3. Фінанси місцевого самоврядування

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

Разом:

360

12

60

66

66

12

156

х

Третій семестр

2.2.4. Макрофінансовий ризик-менеджмент     (викладання укр. мовою/ (викладання англ. мовою)

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

2.2.5. Державний фінансовий контроль

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

2.2.6. Макрофінансове бюджетування     (викладання укр. мовою/ (викладання англ. мовою)

120

4

20

22

22

4

52

екзамен

Разом:

360

12

60

66

66

12

156

х

3. Модуль практичної підготовки

3.1. Практика та підготовка магістерської дипломної роботи (2-й семестр)

720

24

-

-

50

-

670

звіт

3.2. Міжпредметний тренінг (3-й семестр)

90

3

-

36

18

-

36

залік

3.3. Практика та підготовка магістерської дипломної роботи (3-й семестр)

420

14

-

-

32

-

388

звіт

Державна атестація: захист магістерської дипломної роботи

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Назва наук, дисциплін

 

Години

Форма підсумкового
контролю

Загальний обсяг

з них

заняття з викладачем

СРС

Години

Кредити

Всього

Контактні заняття

Індивідуальні

Підсумковий
контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перший семестр

1. Нормативні дисципліни спеціальності

1.1. Глобальна економіка

120

4

46

18

24

4

74

екзамен

1.2. Соціальна відповідальність

120

4

46

18

24

4

74

екзамен

1.3. Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

46

18

24

4

74

екзамен

2. Модуль спеціальної підготовки

2.1. Дисципліни магістерської програми

2.1.1. Інновації у державному фінансовому менеджменті

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

2.1.2. Податковий менеджмент (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

150

5

54

26

24

4

96

екзамен

2.1.2. Дисципліни за вибором студента: студент обирає 1 дисципліну

2.1.2.1. Фінансовий менеджмент (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

50

26

24

-

70

залік

2.1.2.2. Фінансовий контролінг

120

4

50

26

24

-

70

залік

2.1.2.3. Страховий менеджмент

120

4

50

26

24

-

70

залік

2.1.2.4. Ринок фінансових послуг

120

4

50

26

24

-

70

залік

Другий семестр

2.2. Дисципліни магістерської програми

2.2.1. Бюджетний менеджмент

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

2.2.2. Макрофінансове планування     (викладання українською мовою/ (викладання англійською мовою)

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

2.2.3. Фінанси місцевого самоврядування

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

Разом:

360

12

60

66

66

12

156

х

Третій семестр

2.2.4. Макрофінансовий ризик-менеджмент     (викладання укр. мовою/ (викладання англ. мовою)

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

2.2.5. Державний фінансовий контроль

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

2.2.6. Макрофінансове бюджетування     (викладання укр. мовою/ (викладання англ. мовою)

120

4

54

26

24

4

66

екзамен

Разом:

360

12

60

66

66

12

156

х

3. Модуль практичної підготовки

3.1. Міжпредметний тренінг (3-й семестр)

90

3

36

24

12

-

54

залік

3.2. Підготовка магістерської дипломної роботи (3-й семестр)

1140

38

220

-

220

-

920

захист перед ДЕК

Державна атестація: захист магістерської дипломної роботи

 

 

1.2. ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА МАГІСТЕРСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Таблиця 2

Період

Зміст діяльності

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Магістри першого року навчання

 

1 семестр

 

01 вересня —

10 грудня 2017р.

Вивчення нормативних дисциплін: лекції, практичні і семінарські заняття. Забезпечення студентів повним комплектом навчально-методичних та інструктивних матеріалів

 

11– 31 грудня 2017 р.

Екзаменаційна сесія

 

01 — 07 січня 2018р.

Канікули

 

2 семестр

 

08 — 28 січня 2018 р.

Оглядові лекції та практичні заняття з дисциплін магістерської програми, забезпечення студен­тів повним комплектом навчально-методичних та інструктивних матеріалів. Затвердження студентам баз прак­тики, тем дипломних робіт і наукових керівників. Оформлення документів на практику. Підготовка і затвердження наказу щодо проходження практики. Збір заяв для затвердження тем дипломних робіт і наукових керівників.  Затвердження тем дипломних робіт і наукових керів­ників. Підготовка наказу.

 

05 лютого –

27 травня 2018р.

І етап переддипломної практики. Підбір та опрацювання літератури, збір цифрових та аналітичних матеріалів до дипломної роботи. Консультації по виконанню дипломних робіт тощо.

 

28 травня —

17 червня
2018 р.

Лекції та практичні заняття з дисциплін магістерської програми

 

18 – 30 червня 2018р.

Екзаменаційна сесія

 

Магістри другого року навчання

3 семестр

 

04 вересня — 24 вересня 2017 р.

Лекції та практичні заняття з дисциплін магістерської програми

 

25 вересня – 03 грудня 2017 р.

ІІ етап переддипломної практики. Підбір та опрацювання літератури, збір цифрових та аналітичних матеріалів до дипломної роботи. Консультації по виконанню дипломних робіт тощо.

 

04 грудня – 24 грудня 2017р.

Лекції та практичні заняття з дисциплін магістерської програми

 

25 грудня – 07 січня 2018 р.

Екзаменаційна сесія

 

08 - 21 січня 2018р.

Міжпредметний тренінг

 

29 січня – 25 лютого 2017 р.

Захист магістерської дипломної роботи

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Магістри першого року навчання

З 04.09.
по 16.09.2017р. – установча сесія

Згідно навчального плану контактні заняття з наступних дисциплін:

1. Глобальна економіка

2. Соціальна відповідальність

3.Основи наукових досліджень у сфері фінансів (викл. укр. та англ. мовами)

4. Інновації у державному фінансовому менеджменті

5. Податковий менеджмент

Студенти обирають одну вибіркову дисципліну з чотирьох, яку вивчатимуть в наступну сесію:

1. Фінансовий менеджмент (викл. укр. та англ. мовами)

2. Фінансовий контролінг

3. Страховий менеджмент

4. Ринок фінансових послуг

Забезпечення студентів повним комплектом навчаль­но-методичних матеріалів

З 11.12. по 23.12.2017 р.

Екзаменаційна сесія і контактні заняття з наступних дисциплін:

1. Бюджетний менеджмент

2. Фінанси місцевого самоврядування

3. Макрофінансове планування

4. Вибіркова дисципліна, яка була обрана під час установчої сесії

29.05. – 11.06.2018р.

Екзаменаційна сесія і контактні заняття з наступних дисциплін:

1. Макрофінансовий ризик-менеджмент

2. Державний фінансовий контроль

3. Макрофінансове бюджетування

Збір заяв для затвердження тем дипломних робіт і наукових керівників.  Затвердження тем дипломних робіт і наукових керів­ників. Підготовка наказу

Магістри другого року навчання

18.09 – 28.09.17р.

Міжпредметний тренінг, екзаменаційна сесія і контактні заняття з наступних дисциплін:

1. Макрофінансовий ризик-менеджмент

2. Державний фінансовий контроль

3. Макрофінансове бюджетування

Затвердження тем дипломних робіт і наукових керів­ників. Підготовка наказу

до 15 листопада

Подання І-го розділу дипломної роботи магістра науковому керівнику

до 15 січня

Подання ІІ-го розділу дипломної роботи магістра науковому керівнику

до 01 березня

Подання ІІІ-го розділу дипломної роботи науковому керівнику

до 15 березня

Подання завершеної роботи науковому керівнику для оформлення відзиву

квітень

Допуск дипломної роботи магістра

з 10 по 30 квітня 2018р.

Державна атестація: захист дипломної роботи

 

 

 

1.3. ПЕРВИННІ ПОСАДИ НА РИНКУ ПРАЦІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ОБІЙМАТИ ВИПУСКНИКИ

 

Магістр з фінансів здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади, перелік яких наведено в табл. 3 (за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327).

Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формування назв посад, передбачених чинними нормативними актами щодо регулювання соціально-трудових відносин у суспільстві та кадрової політики.

Магістр з фінансів на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, здійснює складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Таблиця 3

Професійні назви робіт (посад), які здатний виконувати магістр

 спеціальності 072 — Фінанси, банківська справа та страхування

Код за Класифікатором професій ДК 003:2010

Професійна назва роботи (посади)

1

2

2310.2

Асистент

Викладач вищого навчального закладу

2320

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Викладач професійно-технічного навчального закладу

2351.2

Методист з економічної освіти

2411.2

Аудитор

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

Консультант з податків і зборів

2413.1 

Молодший науковий співробітник (біржові операції)

Науковий співробітник (біржові операції)

2413.2

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Професіонал з депозитарної діяльності

Професіонал з корпоративного управління

Професіонал з торгівлі цінними паперами

Професіонал з управління активами

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

2414.1 

Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)

2414.2

Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки

Професіонал з фінансово-економічної безпеки

2419.3 

Державний аудитор

Інспектор фінансовий

Казначей

2441.1.

Молодший науковий співробітник (економіка)

Науковий співробітник (економіка)

2441.2

Аналітик з інвестицій

Аналітик з кредитування

Економіст

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Економіст з планування

Економіст з фінансової роботи

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економічний радник

Консультант з економічних питань

Оглядач з економічних питань

Економіст з податків і зборів

2490

Радник

 

 

1.4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»: ПРОФЕСІЙНІ І СПЕЦІАЛЬНІ

 

Кваліфікаційні характеристики, визначені Міністерством соціальної політики України, сучасна практика діяльності підприємств та організацій, досвід зарубіжних країн дозволяють визначити класи професійних завдань, які виконують фахівці у сфері економіки та менеджменту. Для фахівців бакалаврського рівня до них відносять:

 • соціально-комунікативні та особистісно-поведінкові навички, які формуються на бакалаврському рівні і потім розвиваються у процесі подальшого навчання;
 • завдання з виконання обліково-статистичних операцій;
 • завдання з аналізу первинної інформації та виконання розрахункових операцій;
 • завдання з накопичування, систематизації інформації та виконання технологічних операцій з нею.

Випускники освітнього ступеня «магістр» підготовлені до виконання значно складніших класів професійних завдань:

 • аналітичних;
 • планово-проектних;
 • організаційних;
 • контрольних;
 • інформаційно-технологічних;
 • навчально-методичних та науково-дослідницьких.

 

Професійні компетенції випускників освітнього ступеня магістр
за спеціальністю
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» узагальнений об’єкт діяльності «формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макро-та мікрорівні» є досить широким, він охоплює 37 назв первинних посад, зареєстрованих класифікатором професій ДК 003:2005 (див. табл. 3).

Відповідно до поставлених цілей, навчальний процес підготовки магістра з фінансів має ряд суттєвих особливостей, які полягають в одночасному поєднанні всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента, що дозволяє забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом обраною спеціальністю.

Послідовне вивчення студентом широкого спектру нормативних дисциплін та модулю спеціалізованої підготовки за індивідуально-консультативною формою протягом всього терміну навчання одночасно з проходженням виробничої і переддипломної практики за обраним фаховим спрямуванням та здійсненням наукових досліджень у розрізі теми дипломної роботи дозволяє підготувати фахівців відповідно потреб національної економіки.

Випускник освітнього ступеня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» має володіти важливими професійними компетенціями та відповідними їм здатностями (табл. 4).

Таблиця 4

Професійні компетенції випускників освітнього

ступеня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітнього ступеня «магістр»

І. Узагальнений об’єкт професійної діяльності для спеціальності

«Фінанси, банківська справа та страхування»:
формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макро- та мікрорівні

1.1. Аналітичні завдання

1.1.1. Аналізувати склад і структуру доходів і видатків бюджету держави, його стан

1.1.2. Аналізувати бюджетні потоки

1.1.3. Здійснювати моніторинг виконання бюджетів усіх рівнів

1.1.4. Аналізувати фактори впливу на формування доходів бюджету відповідного рівня та цільових фондів держави

1.1.5. Аналізувати макрофінансові показники, показники статистики державних фінансів, зокрема — бюджетної та податкової

1.1.6. Аналізувати систему оподаткування, зокрема — податків на доходи, внутрішнє споживання та експортно-імпортні операції

1.1.7. Здійснювати моніторинг платників податків та обов’язкових платежів до бюджету і цільових фондів держави

1.1.8. Аналізувати ефективність роботи фінансових і податкових органів держави на усіх рівнях

1.1.9. Аналізувати грошові потоки підприємства

1.10. Виявляти вплив на кінцевий фінансовий результат облікової політики підприємства, вибір методів нарахування амортизації основних засобів, створення резервів, оцінки запасів

1.1.11. Аналізувати забезпечення оптимального рівня фінансової стійкості та фінансової рівноваги, що дасть змогу визначити збалансованість структури джерел фінансування та напрямків ефективного їх використання

1.1.12. Виявляти вплив зміни фінансових ресурсів підприємства на фінансову стійкість на основі використання системи показників для оцінки фінансової рівноваги

1.1.13. Розробляти систему критеріїв з метою визначення оптимального співвідношення власних та запозичених джерел фінансових ресурсів підприємства, враховуючи специфіку діяльності

1.1. Аналітичні завдання

1.1.14. Аналізувати вплив інфляції на основні статті бухгалтерського балансу, виявляти залежність показників фінансової стійкості, платоспроможності від співвідношення власних та запозичених коштів, визначати структуру джерел фінансових ресурсів, що сприяє досягненню стратегічних цілей діяльності підприємства

1.1.15. Управляти фінансовими ризиками, здійснюючи аналіз та оцінку можливих їх наслідків на основі вибору відповідних методів управління, оцінки тривалості періоду ризику, суми коштів, що знаходяться під загрозою ризику, визначення обсягу збитків за відповідними зобов’язаннями, що можуть виникати у майбутньому

1.1.16. Здійснювати ретроспективний, оперативний та перспективний цільовий аналіз, спрямований на виявлення ознак кризового стану підприємства, оцінку загрози його банкрутства та можливостей подолання кризи з урахуванням послідовності антикризових заходів

1.1.17. Здійснювати комплексну оцінку фінансової стійкості підприємства на основі удосконалення системи фінансових показників та схем аналізу, що враховували б особливості економічного розвитку та галузеву специфіку діяльності підприємства на основі розрахунку показників тривалості операційного та фінансового циклу, синхронності надходжень та витрат грошових коштів

1.1.18. Аналізувати раціонального формування і використання сукупності компонентів потенціалу страховика

1.1.19. Оцінювати рентабельність діяльності страховика, його ліквідність і безпеку

1.1.20. Аналізувати абсолютні і відносні показники діяльності страховика

1.2. Планово-проектні
завдання

1.2.1. Планувати доходи і видатки бюджетів та цільових фондів

1.2.2. Розробляти заходи, спрямовані на забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, дотримання режиму економії витрат бюджету

1.2.3. Складати зведений кошторис доходів і видатків бюджетних установ

1.2.4. Розробляти плани і програми ревізій та перевірок

1.2.5. Здійснювати обґрунтування інвестиційних проектів

1.2.6. Прогнозувати стан бюджету та розробляти заходи щодо фінансування і скорочення бюджетного дефіциту

1.2.7. Прогнозувати наслідки податкових реформ для фінансової системи й економіки

1.2.8. Розробляти зведений регіональний баланс фінансових ресурсів

1.2.9. Здійснювати прогнозування грошових потоків з метою забезпечення стабільного функціонування підприємств

1.2. Планово-проектні
завдання

1.2.10. Забезпечувати якість фінансового менеджменту через належне планування і прогнозування, що відіграють важливу роль у забезпеченні фінансової стійкості підприємства. За допомогою реалізаційних функцій фінансового менеджменту визначати стратегічну діяльність підприємства з метою зростання прибутку та забезпечення фінансової стійкості

1.2.11. Забезпечувати розробку стратегії фінансового управління, на основі вибору та обґрунтування політики ефективного розміщення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання, тактики управління та конкретизації поставлених цілей у формі системи планів та їх ресурсного забезпечення

1.2.12. Запобігати негативному впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства розробляти схему послідовності дій управління ризиками, що сприятиме своєчасному здійсненню заходів щодо зниження рівня фінансових втрат

1.2.13. Підтримувати достатню фінансову стійкість підприємства, враховуючи його фінансову стратегію, визначати серед стратегічних цілей підприємства напрями діяльності на перспективу: підвищення якості продукції та ефективності виробництва при найменших витратах

1.2.14. Прогнозувати фінансовий стан підприємства та визначати шляхи забезпечення беззбиткової діяльності та запобігати банкрутству, на основі очікуваних показників оцінки фінансового стану виявляти резерви зміцнення фінансової стійкості

1.2.15. Опрацьовувати стратегію і тактику операційної (страхової) та інвестиційної діяль­ності страхової компанії.

1.2.16. Формувати фінансову політику страховика

1.2.17. Прогнозувати потребу в ресурсах на операційну та інвестиційну діяльність страховика

1.2.18. Опрацювати стратегію розвитку страхової компанії на п’ять років

1.2.19. Планувати доходи і видатки страхових компанії

1.2.20. Прогнозувати результати фінансової діяльності страховика. Вміння визначити прибуток страхової організації

1.3.Організаційні завдання

1.3.1. Організовувати управління бюджетними потоками

1.3.2. Організовувати бюджетний процес

1.3.3. Управляти державним боргом

1.3.4. Організовувати діяльність з адміністрування податків

1.3.Організаційні завдання

1.3.5. Організовувати виконання відповідного бюджету та його казначейське обслуговування

1.3.6. Організовувати діяльність з послуг фінансових небанківських установ

1.3.7.Організовувати проведення перевірок та ревізій

1.3.8. Проводити організаційну роботу щодо удосконалення бюджетних процедур і технологій

1.3.9. Вдосконалювати методику оцінки фінансової стійкості підприємства на основі аналізу та оцінки грошових потоків, наявних грошових коштів, що дозволяє вирішувати завдання забезпечення операційної діяльності, доцільності капітальних та фінансових інвестицій

1.3.10. Забезпечувати формування амортизаційної політики на підприємстві враховуючи основні фактори, які визначають передумови її проведення, вибір та застосування раціональних методів нарахування амортизації, цільового використання амортизаційних відрахувань

1.3.11. Приймати на основі розрахунків та оцінки показників фінансової стійкості оперативні і обґрунтовані управлінські рішення щодо підвищення ефективності виробництва, забезпечення конкурентоспроможності підприємства, виявляти причини погіршення фінансової стійкості, визначати масштаби кризового стану, розробляти заходи щодо покращення діяльності підприємства з метою уникнення банкрутства

1.3.12. Забезпечувати впровадження і застосування прогресивної управлінської технології — бюджетування, розробляти послідовність його здійснення на основі сучасного менеджменту

1.3.13. Організовувати бюджетування в компанії

1.3.14. Вміти здійснити комплекс заходів щодо емісії цінних паперів

1.4. Контрольні завдання

1.4.1. Здійснювати державний фінансовий аудит

1.4.2. Здійснювати проведення ревізій і перевірок, оформляти та контролювати їх результати

1.4.3. Контролювати виконання планів і програм проведення перевірок та ревізій

1.4.4. Здійснювати податковий контроль і податкове рахівництво

1.4.5. Контролювати проведення розрахунків платників податків і платежів із бюджетом

1.4.6. Контролювати виконання бюджетів за доходами та видатками

1.4.7. Контролювати виконання кошторисів бюджетних установ

1.4.8. Здійснювати казначейський контроль та бюджетне рахівництво

1.4.9. Контролювати дотримання фінансового і страхового законодавства, правил надання фінансових, страхових і казначейських послуг

1.4. Контрольні завдання

1.4.10. Контролюватироботу фінансово-банківських установ щодо фінансового моніторингу

1.4.11. Здійснювати бюджетний контроль та виявляти резерви оптимізації видатків бюджетних установ

1.4.12. Контролювати розрахунки між бюджетами та цільовими фондами

1.4.13. Контролювати обсяги внутрішніх і зовнішніх запозичень держави та їх погашення

1.4.14. Забезпечувати контроль за управлінням дебіторською заборгованістю підприємств, використовуючи методику управління портфелем дебіторської заборгованості, з метою визначення індивідуальних умов кредитування покупців, забезпечувати контроль за поточними обсягами дебіторської заборгованості, обґрунтовувати можливості її рефінансування, попереджувати виникнення сумнівної та безнадійної заборгованості

1.4.15. Здійснювати контроль за управлінням запасами з урахуванням специфіки діяльності підприємств, розробляти з метою забезпечення управлінських процесів відповідні механізми, застосовувати логістичні підходи до контролю за обсягами запасів, розмежувати між структурними підрозділами підприємства функції щодо управління запасами, визначати роль відділів маркетингу, продажу, логістики, виробничого та фінансового в управлінні запасами

1.4.16. Контролювати загострення ризикової ситуації для підприємства з метою вдосконалення процесу оцінки та управління фінансовою стійкістю

1.4.17. Контролювати впровадження прогресивних підходів щодо методичного забезпечення діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства. Контролювати використання системи оціночних показників — індикаторів кризового стану та загрози банкрутства

1.4.18. Здійснювати контроль за забезпеченням ефективної системи антикризового фінансового управління на основі показників, які відповідають наступним вимогам: забезпечують достовірну інформацію про впив антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства; стимулюють управлінські рішення щодо виконання плану антикризових заходів

1.4.19. Контролювати процес формування, розміщення і використання страхових резервів

1.4.20. Контролювати проведення розрахунків з страхувальниками, перестраховиками та іншими організаціями і установами

1.5. Навчально-методичні та науково-дослідницькі завдання

1.5.1. Розробляти навчально-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін.

1.5.2. Організовувати командну роботу студентів (слухачів) під час проведення інтерактивних навчальних занять

1.5.3. Організовувати самостійну, індивідуально-консультативну роботу студентів (слухачів) над програмним навчальним матеріалом

1.5.4. Організовувати проведення інтерактивних занять з працівниками підприємства на актуальну тематику

1.5.5. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, практичний досвід підприємств у галузі фінансів

1.5.6. Проводити експертизу соціально-економічних наукових проектів і програм

1.5.7. Вивчати потреби організацій у проведенні прикладних наукових досліджень

1.5.8. Обґрунтовувати вибір теми та методологію наукового дослідження

1.5.9. Складати план, програму та формувати гіпотези дослідження обраної теми

1.5.10. Розробляти теоретичну базу дослідження обраної теми

1.5.11. Узагальнювати отримані результати наукового дослідження, готувати наукові огляди, доповідні записки, статті

1.5.12. Надавати консультації працівникам організацій з фінансових питань

     
 

 

Спеціальні компетенції випускників магістерської програми
«Державний фінансовий менеджмент»

Спеціалізованим об’єктом діяльності за даною програмою є: формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макрорівні. Формування ринкової економіки значно посилило потребу в підготовці кваліфікованих фахівців з державних фінансів. Саме ця категорія фахівців сьогодні конче потрібна державним і місцевим органам влади та управління всіх рівнів, державним і комунальним підприємствам (організаціям, установам) різних сфер діяльності, а також спеціалізованим фінансово-кредитним установам держави.

Основною метою навчального процесу на рівні магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» є поглиблення практичної підготовки студентів відповідно до обраного ними фахового спрямування одночасно із забезпеченням комплексного підходу та високого рівня підготовки за базовими дисциплінами, які є основою підготовки магістра з фінансів. Для досягнення цієї мети процес підготовки магістрів на програмі «Державний фінансовий менеджмент» має вирішувати такі завдання:

 • забезпечення відповідності змісту підготовки фахівців потребам національної економіки і фінансової системи;
 • фундаменталізація навчання студентів у поєднанні з його індивідуалізацією та глибокою професійною орієнтацією;
 • оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці в сфері їх майбутньої професії;
 • формування у студентів професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реаль­них ринкових і виробничих умовах;
 • виховання у студентів потреби систематично самостійно оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Це досягається за допомогою вивчення студентами магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» протягом навчального року фінансової діяльності підприємств та установ, на базі яких організується проходження виробничої практики та збирається фактичний матеріал для виконання дипломних робіт. При цьому відбувається процес професійної орієнтації майбутнього магістра. Робота по професійній орієнтації студентів ведеться кафедрою у тісній співпраці з Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною казначейською службою України та Державною аудиторською службою України.

За допомогою встановлення науково та методично обґрунтованого співвідношення навчального часу між фундаментальними та прикладними фаховими дисциплінами, а також його розподілу досягається фундаменталізація та індивідуалізація навчального процесу, поглиблення практичної спрямованості навчання та орієнтації студента на світові досягнення в галузі його спеціалізації.

Виховна робота на етапі професійного навчання за магістерською програмою передбачає оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками; формування професійної етики і мобільності, готовності до продовження професійної освіти і самовдосконалення; розвиток професійних інтересів і професійно важливих якостей; уточнення подальшої професійної перспективи. Результатом виховної роботи на цьому етапі є формування конкурентоспроможного на ринку праці кваліфікованого фахівця, готового до активної професійної діяльності.

Випускник магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» має професійно володіти важливими спеціальними компетенціями та відповідними їм здатностями (табл. 5).

Таблиця 5

Спеціальні компетенції випускників магістерської програми
«Державний фінансовий менеджмент»

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітнього ступеня «магістр»

ІІ. Спеціалізований об’єкт професійної діяльності для магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»: формування, розподіл і використання фінансових ресурсів на макрорівні

2.1. Аналітичні завдання

2.1.1. Здійснювати моніторинг ринку фінансових послуг, позиціонування фінансових послуг різних фінансових інститутів на фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегментах

2.1.2. Здійснювати порівняльний аналіз в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг

2.1.3. Аналізувати державне регулювання ринку фінансових послуг в цілому та окремих його сегментів

2.1.4. Аналізувати показники функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань, ліквідність і дохідність державних цінних паперів

2.1.5. Аналізувати структуру та динаміку державного боргу

2.1.6. Аналізувати показники платіжного балансу та макрофінансові показники

2.1.7. Оцінювати фінансові ризики на макрорівні

2.1.8. Аналізувати взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями та їх вплив на національну фінансову систему

2.1.9. Аналізувати внутрішні і зовнішні чинники фін. безпеки держави

2.1.10. Оцінювати платоспроможність держави

2.1.11. Аналізувати вплив державних запозичень на стан платіжного балансу

2.1.12. Оцінка рівня боргової безпеки держави

2.1.13. Аналізуватиджерела фінансування діяльності та проектів міжнародних фінансових організацій в Україні

2.1.14. Аналіз стану кредитних відносини України з міжнародними фінансовими організаціями

2.1.15. Узагальнювати результати досліджень з державних фінансів, обробляти інформацію з використанням аналітичних можливостей програмного середовища, розробляти пропозиції щодо обґрунтування та підтримки управлінських рішень з ефективності державних фінансів

2.2. Планово-проектні
завдання

2.2.1. Розробка стратегічних і тактичних заходів з управління державним боргом

2.2.2. Обґрунтовувати необхідність і визначати обсяги державних потреб у запозиченнях для фінансування загальнодержавних програм.

2.2.3. Прогнозувати показники розвитку ринку державних боргових зобов’язань

2.2.4. Розробка боргових сценаріїв і планування умов запозичення державою коштів, показників боргового навантаження та міжнародної ліквідності держави

2.2.5. Планування заходів щодо мінімізації вартості обслуговування державного боргу і розробка графіку платежів

2.2.6. Прогнозувати фінансові наслідки інтеграції України у міжнародний фінансовий простір

2.2.7. Здійснювати обґрунтування проектів міжнародних фінансових організацій в Україні

2.2.8. Планування процесів формування та розвитку ринку фінансових послуг та його окремих сегментів та інститутів

2.2.9. Розрахунок основних економічних параметрів фінансових послуг та нормативів діяльності різних фінансових інститутів

2.2.10. Прогнозувати наслідки державного регулювання ринку фінансових послуг в цілому та окремих його сегментів

2.3. Організаційні завдання

2.3.1. Координація діяльності в процесі оперативного управління державним боргом

2.3.2. Оперативне управління у процесі розміщення державних позик

2.3.3. Організовуватиоблік державного боргу та його казначейське обслуговування

2.3.4. Організація фінансового моніторингу на ринку фін. послуг

2.3.5. Організовувати фінансові послуги на грошовому ринку

2.3.6. Організовувати фінансові послуги на валютному ринку

2.3.7. Організовувати фінансові послуги на ринку позик

2.3.8. Організовувати фінансові послуги на фондовому ринку

2.3.9. Організовувати фінансові послуги з управління ризиком

2.3.10. Спрямовувати діяльність з управління фінансовими ризиками на макрорівні

2.3.11. Керувати фінансовими активами державних і недержавних грошових фондів

2.3.12. Організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення досліджень з державного фінансового менеджменту

2.4. Контрольні завдання

2.4.1. Контроль державних органів за станом реалізації кредитних проектів, цільовим характером використання та ефективністю використання запозичених коштів

2.4.2. Проводити моніторинг показників державного боргу і боргового навантаження

2.4.3. Контролювати обсяги та строки проведення платежів з обслуговування державного боргу та його погашення

2.4.4. Контролюватироботу фінансово-банківських установ з питань фінансового моніторингу

2.4.5. Нагляд за дотриманням фінансового законодавства, правил надання фінансових і казначейських послуг

2.5. Інформаційно-технологічні завдання

2.5.1. Ефективно використовувати в державному фінансовому менеджменті сучасні інформаційні технології

2.5.2. Виконувати техніко-технологічні операції з державних фінансів

2.5.3. Виконувати прикладні дослідження з державних фінансів та впроваджувати їх результати

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ:

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

2

 

Вступ

2

1.1

Навчальні та фахові цілі тренінгу

2

1.2

Змістовна структура тренінгу

4

1.3

Навчальні завдання міжпредметного тренінгу та критерії оцінювання діяльності студентів

7

1.4

Зведена методична карта міжпредметного тренінгу за магістерською програмою «Державний фінансовий менедж­мент»

19

1.5

Методичні карти проведення кожного етапу міжпредметного тренінгу за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»

21

1.6

Організаційний план проведення міжпредметного тренінгу за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»

26

1.7

Рекомендована література

28

2

ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

35

2.1

Завдання практики

35

2.2

Керівництво практикою

36

2.3

Зміст практики

37

2.3.1

Практика в органах Державного казначейства

37

2.3.2

Практика у місцевих фінансових органах (органах системи Міністерства фінансів України)

48

2.3.3

Практика в органах Державної фіскальної служби

55

2.3.4

Практика в органах Державної аудиторської служби

68

2.4

Звіт з практики і підведення підсумків

85

3

Напрями досліджень при виконанні магістерських дипломних робіт

87

4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

87

 

Додатки

98

 

 

1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ

 

 

ВСТУП

 

Проблемою кожної теоретично-прикладної дисципліни є питання взаємозв’язку теоретичних узагальнень з існуючою практикою. При цьому, особливого значення набуває використання інноваційних форм навчання з використанням традиційного, соціально-рольового та поведінкового підходів.

Поєднання цих підходів під час підготовки студентів за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент» передбачає проведення міжпредметного тренінгу, що охоплює дисципліни «Податковий менеджмент», «Макрофінансове бюджету​вання», «Макрофінансове планування», «Бюджетний менеджмент», «Фінанси місцевого самоврядування», «Державний фінансовий контроль» та «Макрофінансовий ризик-менеджмент».

Міжпредметний тренінг, розрахований на 60 академічних годин (16 годин — аудиторні заняття, 34 години — самостійна робота студентів, 10 годин – індивідуальні заняття), проводиться в ІІІ навчальному семестрі під час проходження студен​тами переддипломної практики в органах системи Міністерства фінансів України (фінансових управліннях місцевих органів влади), органах Державної казначейської служби України, органах Державної фіскальної служби України, органах Державної аудиторської служби України тощо.

Проведення міжпредметного тренінгу надасть можливість студентам закріпити і поглибити теоретичні знання та практичні навички, здобуті ними під час вивчення таких професійно-орієнтованих дисциплін: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Макрофінансовий аналіз» тощо.

Після проведення тренінгових занять, студенти-магістри мають набути досвіду практичної роботи в органах системи Міністерства фінансів України (фінансових управліннях місцевих органів влади),  органах Державної казначейської служби України, органах Державної фіскальної службиУкраїни, органах Державної аудиторської службиУкраїни тощо. Цей досвід є підґрунтям успішного проходження переддипломної практики, підготовки консультаційного проекту і звіту про проходження практики, написання магістерської дипломної роботи.

 

 

1.1. Навчальні та фахові цілі тренінгу

 

Сутність міжпредметного тренінгу під час навчання за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент» полягає в тому, що студенти-магістри, на основі одержаних теоретичних знань, виконуючи завдання по кожному з етапів тренінгу, мають оволодіти сучасними методами фінансового менеджменту. Засвоєння практичних вмінь за допомогою міжпредметного тренінгу дозволить:

​ ·створити у студентів цілісну картину щодо менеджменту державних фінансів та методів, які при цьому використовуються, що дозволяє підвищити мотивацію виконання практичних завдань;

​ ·інтегрувати одержувані знання з дисципліни із навичками, одержаними під час виробничої та переддипломної практики;

​ ·сформувати вміння колективного та індивідуального прийняття управлінських рішень, їх обґрунтування.

При цьому, кожен з етапів, як складова міжпредметного тренінгу, переслідує свою мету:

– мета 1-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Податковий менеджмент») — оволодіння методикою розрахунків планових та прогнозних показників доходів бюджету;

–метою 2-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліни «Макрофінансового бюджетування» та «Макрофінансове планування») є формування у студентів практичних вмінь і навичок використання методів та інструментів макрофінансового планування, у тому числі бюджетування, у контексті зв’язку з іншими дисциплінами магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»;

– мета 3-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Бюджетний менеджмент») — формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо прийомів і методів, які використовують у бюджетному процесі;

– мета 4-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування») — формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо елементів і методів управління місцевим розподілом фінансових ресурсів;

– метою 5-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент»та «Державний фінансовий контроль») є формування системи теоретичних знань і практичних навичок дослідження фінансових ризиків на макрорівні, можливостей уникнення та механізмів мінімізації їх дії, в тому числі через інструментарій державного фінансового контролю.

Цільовою аудиторією тренінгу є студенти 5 курсу магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент», які вже отримали базову економічну освіту бакалавра, мають професійний та особистий досвід співпраці, проходять виробничу та перед​дипломну практику в органах системи Міністерства фінансів України, в органах Державної казначейської служби України, в органах Державної фіскальної служби України, в органах Державної аудиторської служби України тощо. Тому ефективним є проведення тренінгу саме на 5 курсі під час переддипломної практики, при необхідності, з урахуванням затвердженої теми випускної магістерської дипломної роботи.

Завдання керівників етапів міжпредметного тренінгу:

​ ·сформулювати мету і завдання тренінгу;

​ ·здійснити розподіл студентів по групах, конкретизувати зав​дання кожної групи, методично спрямовувати роботу мінігруп;

​ ·забезпечити студентів робочими місцями та інформацією для проведення тренінгу;

​ ·проводити консультації;

​ ·контролювати достовірність розрахунків і обґрунтованість висновків за результатамитренінгу;

​ ·формувати оціночну інформацію пророботу мінігруп і окремих студентів, дати оцінку новизні і ефективності результатів тренінгу;

​ ·узагальнити результати тренінгу і розробити пропозиції щодо вдосконалення цієї форми навчання.

Завдання студентів-учасників тренінгу

​ ·обрати актуальну тему і визначити своє місце в мінігрупі,

​ ·дотримуватись програми і графіку тренінгу,

​ ·самостійно ознайомитись з матеріалами бази практики та нормативними документами;

​ ·вивчити матеріал, одержаний на лекціях та практичних заняттях;

​ ·використовувати набуті теоретичні знання для формулювання стратегічних і середньострокових цілей, вибору альтернатив;

​ ·виконувати самостійну роботу, передбачену відповідними зав​даннями кожного з етапів міжпредметного тренінгу;

​ ·брати активну участь у роботі мінігрупи згідно отриманого зав​дання або виконувати функції своєї ролі під час виконання тренінгу;

​ ·бути уважними та ініціативними, брати участь у дискусіях та мозкових атаках за результатами виконання та презентації;

​ ·бути логічними та послідовними під час відповідей, застосовувати набуті знання та навички під час дискусій;

​ ·підготувати обґрунтовані висновки за результатами тренінгу,

​ ·сформулювати наукову новизну і практичну значимість виснов​ків за результатами тренінгу,

​ ·приймати активну участь в презентації результатів тренінгу,

​ ·приймати участь у розробці пропозицій по вдосконаленню та підвищенню ефективності тренінгу.

 

 

1.2. Змістовна структура тренінгу

 

Міжпредметний тренінг за магістерською програмою «Держав​ний фінансовий менеджмент» є засобом активізації навчання студентів, який дає змогу реалізувати основні принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, погодженості та системності, орієнтованості на наявний досвід, націленості на самонавчання, професійної орієнтованості, а також зворотного зв’язку.

Тренінг складається з основних етапів, проходження яких забезпечує формування у студентів навичок виконання спеціальних функцій, що здійснюють спеціалісти в органах системи Міністерства фінансів України (фінансових управліннях місцевих органів влади),  органах Державної казначейської служби України, органах Державної фіскальної службиУкраїни, органах Державної аудиторської службиУкраїни тощо. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час виконання тренінгових завдань планується застосовувати наступні методи:

Семінари-дискусії — є складовою роботи у малих групах у відповідності з напрямами дослідження. Вони розвивають мислення, допомагають формувати погляди, виробляти власні погляди з врахуванням колективної думки.

Мозкова атака в малих групах дозволяє за короткий проміжок часу висловити та обговорити велику кількість ідей, здійснити їх селекцію.

Кейс-метод у малих групах використовується за матеріалами самостійної роботи над літературними та відомчими матеріалами. Це дає змогу наблизити процес навчання до практичної діяль​ності, реальних проблемних ситуацій. Цей метод дозволяє ак-
тивізувати різноманітні фактори: теоретичні знання з дисцип​ліни, практичний досвід, отриманий під час проходження практики, здібність студентів висловлювати думки, ідеї, пропозиції, уміння вислухати альтернативну точку зору й аргументовано викласти своє бачення. за допомогою цього метода студенти мають можливість проявити та удосконалити аналітичні навики, навчитися працювати в групах, застосовувати на практиці теоретичний матеріал. Використання цього методу є також необхідним ще й тому, що він дозволяє побачити неоднозначність розв’язання проблеми в реальному житті.

Логічним продовженням попередніх методів є дидактичні ігри стосовно прийняття обґрунтованих управлінських рішень за результатами дослідження реальної ситуації у відповідності з програмою тренінгу, темою реферату, з напрямом дипломної роботи.

За результатами тренінгу формуються банки даних.

Крім того, під час проведення деяких етапів міжпредметного тренінгу застосовуються такі методи навчання, як алгоритмічно-дійові та самостійно-пошукові.

Алгоритмічно-дійові передбачають, що відтворення й повторення студентами засвоєних знань використовується у вигляді усних та письмових опитувань, завдань. Крім того, студенти під керівництвом викладача розбиваються на малі групи, в яких самостійно розмірковують, вирішують проблемні ситуації, аналізують, роблять висновки. Тобто, викладач ставить проблему, яку студенти намагається подолати. Робота в малих групах може проявлятися в різних формах: ігри, «мозкова атака», конференція, конкурс знавців щодо понятійного апарату та вміння правильно розраховувати та пояснювати основні аналітичні показники.

Використання самостійно-пошукового методу передбачає творче засвоєння знань, розуміння категорії проблеми. Для викладання цим методом необхідно вибирати проблему, яку студент може розв’язати для демонстрації вміння та логіки наукового розв’язання проблеми, засвоєння шляхів розв’язання даної проблеми або типу проблем. Цей метод використовується при організації самостійної роботи студентів, під час якої відбувається закріплення понятійного апарату та вироблення навичок аргументувати та доводити власну точку зору. Виходячи з вищевказаного, можна визначити завдання кожного з етапів міжпред​метного тренінгу (табл. 1):

Таблиця 1

Дисципліна

Завдання тренінгу

Завдання 1-го етапу тренінгу:

Податковий менедж​мент

·оволодіти теоретичними та організаційними основами планування та прогнозування податкових надходжень;

​ ·поглиблено вивчити податкове законодавство, інструктивно-методичні матеріали, які регламентують і встановлюють порядок розрахунків податкових надходжень на плановий рік і на перспективу;

​ ·опанувати методи планування та прогнозування податкових надходжень;

​ ·оволодіти методологією оцінки податкових ризиків;

Завдання 2-го етапу тренінгу:

Макрофінансове бюджетування

Завдання тренінгу — формування у студентів під час тренінгу таких професійних компетенцій та вмінь:

1. Аналізувати:

​ ·економічний змістзв*язку бюджетної політики держави та макроекономічного сценарію її розвитку;

​ ·порівняльні характеристики програмних документів, бюджетів та стратегічних планів розпорядників бюджетних коштів;

​ ·необхідність витрат за окремими бюджетними програмами.

2. Здійснювати моніторинг та обирати пріоритети серед:

​ · альтернативних напрямків бюджетних видатків;

​ · бюджетних обмежень.

3. Визначати:

​ ·результати виконання бюджетних видатків;

​ ·показники, що характеризують виконання бюджетних програм.

4. Розробляти:

​ ·критерії оцінки результатів бюджетних видатків;

​ ·напрями оптимізації діяльності бюджетних установ;

Макрофінансове планування

 • вивчення прийомів і методів, що використовують в процесі державного фінансового планування, відповідні суб’єкти та доцільність їх використання;
 • оволодіння стратегією планування в сфері державних фінансів, та моніторингу основних факторів, що впливають на фінансову стійкість та платоспроможність держави;
 • формування навичок щодо аналізу фінансових ризиків на макрорівні та визначення переваг в процесі прийняття фінансових рішень щодо ефективного формування, розподілу і використання державних фінансових ресурсів;

вивчення технологій та опанування техніки та методики ефективного планування формування фінансових ресурсів, розподілу та використання коштів держави;

Завдання 3-го етапу тренінгу:

Бюджетний менедж​мент

здійснення аналізу організації бюджетного планування з метою формування управлінського рішення в ході складання, розгляду і затвердження бюджету;

Завдання 4-го етапу тренінгу:

Фінанси місцевого самоврядування

формування у студентів практичних вмінь і навичок розрахунку та аналізу показників фінансової діяльності органів місцевої влади і управління, розуміння тенденцій розвитку фінансових відносин у сфері місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць місцевого господарства;

Завдання 5-го етапу тренінгу:

Макрофінансовий ризик-менеджмент

сформувати у студентів наступні професійні компетенції:

 • володіти теоретичними та організаційними основами оцінки ризиків державного фінансового управління;
 • ​знати нормативно-методичні матеріали, які регламентують діяльність органу фінансового управління;
 • визначати сфери впливу роботи державного фінансового органу;
 • ​розуміти інформаційне поле діяльності органу макрофінансового управління та використовувати його для побудови показників ефективності досліджуваного органу фінансового управління;
 • ​володіти методиками оцінки макрофінансових ризиків;

якісно оцінювати роботу фінансового органу держави та результати його діяльності;

Державний фінансовий контроль

 • володіти методологією оцінки контрольних процедур;
 • знати особливості організації та проведення ревізії, інспектування, аудиту ефективності та перевірок;
 • володіти методикою проведення, складання матеріалів перевірок бюджетів;
 • володіти навичками з обліку операцій із виконання бюджетів  і складання звітності;
 • володіти методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджетних програм.

 

Етапи міжпредметного тренінгу:

1 етап — дисципліна «Податковий менеджмент»;

2 етап — дисципліни «Макрофінанове планування» та «Макрофінансове бюджетування»;

3 етап — дисципліна «Бюджетний менеджмент»;

4 етап — дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування»;

5 етап — дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль».

Тривалість міжпредметного тренінгу — 60 год:

3 години — вступне організаційне заняття;

10 годин — робота студентів у малих групах по 1 етапу тренін​гу з дисципліни «Податковий менеджмент»;

10 годин — робота студентів у малих групах по 2 етапу тренін​гу з дисциплін «Макрофінансове бюджетування» та «Макрофінансове планування;

10 годин — робота студентів у малих групах по 3 етапу тренін​гу з дисципліни — дисципліна «Бюджетний менеджмент»;

10 годин — робота студентів у малих групах по 4 етапу тренін​гу з дисципліни «Фінанси місцевого самоврядування»;

10 годин — робота студентів у малих групах по 5 етапу тренін​гу з дисциплін «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль»;

4 години — презентація результатів роботи;

3 години — підсумкове заняття, оцінювання студентів.

Для проведення тренінгу студенти розбиваються на групи (5—7 студентів у кожній групі). Групи доцільно створювати враховуючи розподіл студентів по споріднених темах випускних робіт та базах практики. Група обирає керівника, який буде нести відповідальність за діяльність даної групи. Далі обираються виконавці, визначаються їх обов’язки та відповідальність.

Під час проведення тренінгу студентам потрібно використати знання з різних дисциплін, набути досвід прийняття рішень та дій у певних ситуаціях. Цей тренінг дає змогу студентам спробувати себе в ролі відповідальних осіб по прийняттю рішень, які стосуються певних напрямків діяльності організації.

У ході тренінгу студенти повинні не тільки продемонструвати та закріпити свої знання та навички, а також показати своє вміння працювати однією командою для досягнення поставленої мети, приймати реальні, обмірковані, зважені рішення.

Тренінг повинен бути організаційно підготовлений. Інформаційною базою є матеріали баз практики та дипломних робіт.

1.3. Навчальні завдання міжпредметного тренінгу
та критерії оцінювання діяльності студентів

Навчальні завдання 1 етапу тренінгу
(«Податковий менеджмент»)

Завдання 1. Планування та прогнозування надходжень ПДВ

1. Розрахувати очікувані надходження базового року, виходячи з фактичних надходжень за 10 місяців поточного року.

2. Оцінити вплив наступних факторів:

 • наявність недоїмки та переплати з ПДВ;
 • зміна контингенту платників:
 • нараховані суми податків по платниках, що перейшли до інших ДПІ;
 • нараховані суми податку по платниках, що перейшли до даної ДПІ;
 • нараховані суми податку по платниках, які висловили бажання знятися з реєстрації як платника ПДВ;
 • динаміка макропоказників:
 • індекс оптових цін;
 • індекс зростання (падіння) виробництва;
 • індекс зростання (падіння) обсягів експорту;
 • сума реструктуризованої заборгованості, яку платники мають сплатити у плановому періоді.

3. Визначити загальну суму надходжень ПДВ у плановому році з урахуванням впливу зазначених вище факторів.

4. Спрогнозувати суму надходжень ПДВ на трирічний період.

Завдання 2. Планування та прогнозування надходжень податку на прибуток

1. Визначити очікувані надходження з податку на прибуток у поточному році.

2. Розрахувати вплив наступних факторів:

 • індекс цін виробника;
 • індекс обсягів промислової продукції;
 • погашення заборгованості з податку на прибуток;
 • динаміка недоїмки та переплат.

3. Визначити загальну суму надходжень податку на прибуток у плановому році з урахуванням зазначених вище факторів.

4. Спрогнозувати суму надходжень податку на прибуток на трирічний період.

Завдання 3. Планування та прогнозування надходжень з податку на доходи громадян

 1. Визначити суму надходжень податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи, у поточному і плановому році, виходячи з обсягів заробітної плати і ставки податку.
 2. Визначити суму надходжень податку з доходів громадян у частині платників, що сплачують цей податок за фіксованими платниками, виходячи із кількості платників і встановлених ставок.
 3. Визначити суму надходжень податку з доходів громадян у частині платників, що сплачують єдиний податок, виходячи із кіль­кості платників і встановлених ставок.
 4. Визначити загальну суму надходжень податку з доходів громадян у плановому році.

 5. Спрогнозувати суму надходжень податку з доходів громадян на трирічний період.

Завдання 4. Планування і прогнозування майнових, ресурсних та інших видів обов’язкових платежів до бюджету

 1. Визначити суму плати за землю у плановому році, виходячи із площі земельних угідь, їх грошової оцінки та встановлених ставок.
 2. Визначити суму збору за спеціальне використання води у плановому році, виходячи з обсягів використання води та встановлених ставок.
 3. Визначити суму інших обов’язкових платежів у плановому році, що входять до складу доходів бюджету.
 4. Спрогнозувати майнові. ресурсні та інші платежі на трирічний період.

Завдання 5. Визначення загальної суми надходжень бюджету у плановому році та прогнозної суми на трирічний період

 

Критерії оцінювання діяльності студентів
за виконання завдань 1 етапу тренінгу
(«Податковий менеджмент»)

Оцінювання роботи студента за виконання завдань 1 етапу тренінгу здійснюється за шкалою від 2 до 5 балів залежно від рівня знань. Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали  множаться на 4 (крім незадовільної оцінки).

 

Шкала оцінювання виконання завдань з дисципліни

«Податковий менеджмент»

Оцінювання за 4-бальною шкалою

Рівень знань

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

Відмінний

20

4

Добрий

16

3

Задовільний

12

2

Незадовільний

0

 

Оцінювання роботи в групі та виступів студентів здійснюється за такими критеріями:

0 балів студент взагалі не виконав поставлене завдання та не брав участі у спільній роботі групи під час тренінгу або студент частково виконав свою частину завдання, але не брав участі в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, не виступав з доповіддю на презентації.

12 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, але у процесі роботи допускав помилки, які були виявлені іншими студентами або викладачем, брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, але не виступав з доповіддю на презентації.

16 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, допомагав виконувати завдання іншим учасникам групи, брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, готував і виступав з доповіддю на презентації результатів виконаного завдання, але допускав помилки або не міг відповісти на питання аудиторії та викладача.

20 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, допомагав виконувати завдання іншим учасникам групи, брав активну участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, готував і виступав з доповіддю на презен­тації результатів виконаного завдання, правильно відповідав на питання аудиторії і викладача під час презентації.

 

Навчальні завдання 2 етапу тренінгу
(«Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування»)

Завдання 1

Мета:здобуття студентами практичних навичок аналізу альтернатив, використовуючи набуті теоретичні знання щодо формулювання стратегічних і середньострокових цілей.

Тема: Стратегічне планування бюджету і середньострокове бюджетування.

Форма виконання: в групах (57 чоловік), які формуються відповідно до кількості студентів.

Результат виконання завдання: заповнення матриці і доповідь одного з представників групи.

Тривалість виконання завдання для однієї групи: 40 хв.
(30 хв на підготовку і 510 хв на доповідь представника групи).

Оцінювання

Викладач підбиває підсумок роботи з ситуацією та повідомляє учасникам суму балів.

 

Завдання 2

Мета:

 1. Імітація складання бюджету місцевого самоврядування за програмно-цільовим методом.
 2. Набуття практичних навичок формування конкретної місцевої бюджетної програми.

І етап: Організація умов проведення гри

Формулювання мети гри, пояснення ходу гри, поділ студентів на команди по 3-5 чоловік у кожній та вибір ними ролей. Ознайомлення учасників із завданням, забезпечення їх роздатковий матеріалом та оголошення критеріїв оцінювання (710 хв.).

ІІ етап. Виконання завдання. (15 хв)

Серед 5-ти учасників команди студенти обирають собі ролі: відповідального виконавця програми, оцінювача, двох експертів та координатора.

Зміст завдання: В рамках функції «Освіта» підфункції «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи» група формулює назву і напрямки діяльності програми. Після цього функції розподіляються згідно з ролями, тому одночасно згідно з даними:

 • Відповідальний виконавець визначає мету і завдання програми.
 • Експерти визначають та пропонують показники результативності виконання програми, а незалежний оцінювач відшукує у їх обґрунтуваннях слабкі місця.
 • Координатор слідкує за часом та виконанням завдання у повному обсязі.

Відповідальний виконавець оформляє результати роботи у таблиці.

ІІІ етап. Підготовка та презентація результатів роботи команди (25 хв)

Координатор готує та проводить презентацію роботи команди, аргументуючи обрані критерії результативності програми та їх слабкі місця.

ІV етап. Підбиття підсумків

Вибір за допомогою голосування всередині команд найкращого проекту. Обговорення результату всією групою для визначення доцільності цієї програми в системі бюджетних програм.

V етап. Оцінювання учасників

Викладач згідно критеріїв оцінювання виставляє учасникам бали.

 

Завдання 3

Мета: Навчитися розробляти та аналізувати альтернативні варіанти фінансування капітальних видатків бюджетів, аргументувати їх та вибирати оптимальне рішення з огляду на обрану стратегію розвитку.

І етап. Організація передумов виконання завдання. На цьому етапі викладачописує суть вправи, бажані результати та формулює критерії оцінювання. Виходячи з особистісних характеристик студентів, викладач формує команди по 3—4 чоловіки в кожній та роздає їм завдання (57 хв.).

ІІ етап.Самостійна робота із завданням

У процесі самостійної роботи ознайомитись з матеріалами міні кейс-стаді (ситуаційної вправи) та підготувати результати самостійної роботи на базі практики.

Стадії виконання самостійної роботи:

 1. проведення аналізу ситуації з використанням наявних матеріалів. Визначення допущених порушень положень Бюджетного кодексу (10 хв) та неспівпадінь з обраною стратегією;
 2. пропозиція можливих варіантів виходу із ситуації, що склалася. Наведення аргументів за та проти кожної альтернативи (5 хв. кожній команді);
 3. командам оформити оптимальний варіант на аркуші
  ватману та підготуватися до його презентації (стадії bc
  20 хв).

ІІІ етап. Обговорення результатів

Обговорити та узагальнити пропозиції щодо вдосконалення форм бюджетних запитів. У процесі обговорення можна організувати дискусію (20 хв).

IV етап. Оцінювання

Викладач підбиває підсумок роботи з ситуацією та повідомляє учасникам суму балів.

 

Завдання 4

Мета: Навчитися розробляти та аналізувати альтернативні варіанти стратегічних документів державних фінансових органів, аргументувати їх та вибирати оптимальне рішення з огляду на обрану стратегію розвитку.

І етап. Організація передумов виконання завдання. На цьому етапі викладачописує суть вправи, бажані результати та формулює критерії оцінювання. Виходячи з баз проходження практики студентів, викладач формує команди по 3—4 чоловіки в кожній та роздає їм завдання (57 хв.).

ІІ етап.Самостійна робота із завданням

У процесі самостійної роботи ознайомитись на базі практики з матеріалами стратегічних та планових документів державного фінансового органу, організації їх складання та оформити  результати власних досліджень.

Стадії виконання самостійної роботи:

 1. проведення аналізу ситуації з використанням наявних матеріалів на базі практики;
 2. підготовка та оформлення результатів власних досліджень;
 3. обговорення між членами команди позитивних та негативних аспектів планової діяльності у державному фінансовому органі;
 4. співставлення стратегій різних органів влади і управління в сфері фінансів між собою та з загальною стратегією розвитку держави (командна ділова гра);
 5. пропозиція можливих варіантів виходу із ситуації, що склалася. Наведення аргументів за та проти кожної альтернативи (5 хв. кожній команді);
 6. командам оформити оптимальний варіант на аркуші
  ватману та підготуватися до його презентації (20 хв).

ІІІ етап. Обговорення результатів

Обговорити та узагальнити пропозиції щодо вдосконалення планової діяльності державних фінансових органів. У процесі обговорення можна організувати дискусію (20 хв).

IV етап. Оцінювання

Викладач підбиває підсумок роботи з ситуацією та повідомляє учасникам суму балів.

 

Критерії оцінювання діяльності студентів
за виконання завдань 2 етапу тренінгу
(«Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування»)

Під час проведення тренінгу з дисциплін «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування» у структурі міжпредметного тренінгу відбувається оцінювання роботи в малій групі та відповідей студентів за ролями згідно з такою шкалою:

 1. Робота в складі групи, виконання поставленого завдання та підготовка обґрунтованих висновків за результатами виконання завдання (0, 3 бали);
 2. Змістовність та глибина презентації (0, 3, 5 балів), з них:

вірне розкриття змісту категорійно-понятійного апарату;

розгорнутий, вичерпний виклад проблеми;

демонстрація здатності висловлювання та аргументації дум­ки групи.

 1. Участь у дискусії та мозковій атаці, обґрунтоване та переконливе висловлення власної думки, яке впливає на результати гри чи кейсу (0, 2 бали).
 2. Доцільне використання матеріалів власної бази практики для вирішення завдань тренінгу та обґрунтування своїх аргументів під час презентації або дискусії (0, 3 бали).

Викладач має право на додавання 3-х призових балів за підсум­ками роботи тієї чи іншої групи або студента. Викладач підводить підсумки, визначає результат кожного студента згідно вимог і виставляє бали у такому інтервалі з градацією 1 бал:

 

Шкала оцінювання виконання завдань з дисциплін

«Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування»

 

Одержані бали

Кінцевий результат

18—20

Відмінно

15 – 17

Добре

12 – 14

Задовільно

0 – 11

Незадовільно

 

 

 

Навчальні завдання 3 етапу тренінгу
(«Бюджетний менеджмент»)

Наводимо приклад розрахункового завдання щодо практики розрахунків пропозицій для включення їх у видаткову частину бюджету району великого міста (розроблено десять варіантів у розрізі двох головних розпорядників коштів та їх підвідомчих установ).

Скласти бюджетний запит по загальноосвітнім та спеціалізованим школам району. Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі кодів економічної класифікації — КЕК).

КЕК

1000 «Поточні видатки» _______ грн

1100 «Видатки на товари і послуги» _______ грн

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» ______ грн

Необхідно розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл на підставі даних, наведених у табл. 2

 

Таблиця 2

ЗВЕДЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№п/п

Показник

1—4 класи

5—9 класи

10—11 класи

Разом

1

Кількість класів на 01.01.2003 р.

274

542

194

1010

2

Кількість педагогічних ставок на клас по тарифікації

1,40

2,30

2,62

Х

3

Середня ставка вчителя по тарифікації, грн

202,87

204,25

214,44

Х

4

Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2003 р.

визначити

визначити

визначити

Х

5

Фонд заробітної плати на 1 місяць у період січень — вересень, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

6

Фонд заробітної плати на 8 місяців, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

7

Кількість класів на 01.09.2003 р.

258

531

223

1012

8

Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2003 р.

визначити

визначити

визначити

визначити

9

Фонд заробітної плати на 1 місяць у період вересень — грудень, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

10

Фонд заробітної плати на 4 місяці, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

11

Разом заробітна плата вчителів за рік, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

12

Середні витрати на перевірку зошитів за 1 клас по тарифікації, грн

24,37

19,79

19,87

Х

13

Фонд заробітної плати на місяць на 1 січня 2003 р., грн

визначити

визначити

визначити

визначити

14

Витрати на перевірку зошитів за 8 місяців, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

15

Фонд заробітної плати на 1 місяць на 01.09.2003 р., грн

визначити

визначити

визначити

визначити

16

Витрати на перевірку зошитів за 4 місяці, грн.

визначити

визначити

визначити

визначити

17

Разом за перевірку зошитів, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

18

Разом фонд заробітної плати вчителів, грн

визначити

визначити

визначити

визначити

 

ВИЗНАЧЕНІ ТАКІ СУМИ ДОПЛАТ
ПЕДАГОГІЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ У РОЗРІЗІ ВИДІВ

Вид доплати

грн.

за завідування кабінетом

5070,72

зазавідування теплицею

39,12

за завідування майстернею

2106,24

за позашкільну роботу з фізичного виховання

2106,24

за класне керівництво

451352,14

за бібліотечну роботу

1149,12

за обслуговування комп’ютерних класів

806,52

за допризовну підготовку

1136,52

доплата за вислугу

1293313,56

Заробітна плата вихователів груп подовженого дня і керівників гуртків визначена у сумах 287217,09 грн і 161443,80 грнвідповідно.

Заробітну платуадміністративно-господарського персоналу необхідно визначити на підставі даних, наведених у табл. 3

Таблиця 3

ЗВЕДЕННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ


п/п

Посада

Ставка, грн

Кількість
ставок на
01.01.2003 р.

Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01. по 01.01.2003 р.

Кількість ставок на 01.09.2003 р.

Місячний фондзаробітної плати в період
з 01.09. по 01.01.2004 р.

1

Директор

382,20

30,0

визначити

30,0

визначити

2

Заступник директора з навчально-ви​ховної роботи

241,31

72,0

визначити

74,0

визначити

3

Педагог-організа​тор

214,88

32,0

визначити

32,0

визначити

4

Педагог-організатор навчальних груп

220,72

52,0

визначити

55,0

визначити

5

Методист

219,32

11,0

визначити

11,0

визначити

6

Психолог

216,53

33,0

визначити

33,0

визначити

7

Майстер ВН

190,81

6,0

визначити

6,0

визначити

8

Завідуючий майстернею

196,00

1,0

визначити

1,0

визначити

9

Інструктор з фізкультури

189,28

5,0

визначити

5,0

визначити

Х

Разом педпрацівників

Х

визна-
чити

визначити

визначити

визначити

10

Заступник директора з АГР

233,87

21,0

визначити

21,0

визначити

11

Секретар-друкарка

144,51

31,0

визначити

31,0

визначити

12

Лаборант

155,04

46,5

визначити

46,0

визначити

13

Інспектор з харчування

144,54

29,0

визначити

29,0

визначити

14

Завідуючий бібліотекою

167,71

25,0

визначити

25,0

визначити

15

Бібліотекар

161,42

9,0

визначити

9,0

визначити

16

Завгосп

162,73

10,0

визначити

10,0

визначити

17

Медсестра

168,65

6,0

визначити

6,0

визначити

18

Технік

155,00

3,0

визначити

3,0

визначити

19

Інженер

167,00

2,0

визначити

2,0

визначити

Х

Разом спеціалісти

Х

визна-
чити

визначити

визначити

визначити

20

Кухар

161,28

5,0

визначити

5,0

визначити

21

Підсобний робітник

155,31

6,0

визначити

6,0

визначити

22

Робітник з обслугову​вання

143,77

50,0

визначити

50,0

визначити

23

Прибиральниця

149,60

324,0

визначити

324,0

визначити

24

Гардеробник

136,00

56,5

визначити

56,5

визначити

25

Вахтер

136,00

5,0

визначити

5,0

визначити

26

Двірник

136,00

162,75

визначити

162,75

визначити

27

Сторож

190,40

68,0

визначити

68,0

визначити

Х

Разом адміністративно-господарський персонал

Х

визна-
чити

визначити

визначити

визначити

Х

Разом на місяць

Х

визна-
чити

визначити

визначити

визначити

 

Разом на рік: визначити

До витрат на оплату праці працівників установ освіти відносяться також:

—​ фонд матеріального заохочення (5 % від фонду заробітної плати з врахуванням усіх доплат *);

—​ кошти на оздоровлення педагогічного персоналу та матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу вчителя на рік становлять відповідно грн та грн.

1120 «Нарахування на заробітну плату» _______ грн

Нарахування на заробітну плату станом на 2003 рік складали 37,2 %.

1130 «Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ» _______ грн.

Дані для здійснення розрахунків надаються школами району виходячи із наявних потреб. Зведення за кодами економічної класифікації проводить Управління освіти.

1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ____ грн.

Необхідно розрахувати витрати на придбання класних журналівта миючих засобів, виходячи з даних табл. 4, та того, що на придбання миючих засобів кожній установі виділяється 28,5 грн.

Таблиця 4

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ

Показник

1 — 4 класи

5 — 9 класи

Разом

Кількість класів

254

692

Х

Вартість одного журналу, грн

9

14

Х

Сума коштів, грн

визначити

визначити

визначити

 

Сума витрат на придбання медикаментів обчислюється виходячи із фактичних видатків за попередній бюджетний рік. Середня вартість медикаментів на установу становить 243,24 грн.

1133 «Продукти харчування» _______ грн.

Необхідно розрахувати витрати на придбання продуктів харчування, виходячи з даних табл. 5.

Таблиця 5

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Кількість
дітей на
початок року

Кількість
дітей на
кінець року

Число днів
функціонування

Кількість
діто-днів

Грошова норма
витрат, грн

Витрати
на рік, грн

22457

22413

140

визначити

0,69

визначити

 

1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання» _______ грн.

Необхідно розрахувати суму видатків по КЕК 1137 виходячи з таких даних:

—​ середня вартість витрат на заміри опору струму становить 805,55 грн на одну установу;

—​ середня вартість витрат на допуск допочатку нового опалювального сезону становить 1944,44 грн на одну установу;

—​ витрати на проведення аварійних робіт складають 7000 грн;

—​ заборгованість за 2002 рік — 83400 грн.

1138 «Послуги зв’язку» _______ грн.

Середня вартість послуг зв’язку складається на підставі наданих рахунків постачальника і становить 186,94 грн на одну установу на місяць.

1138​ «Оплата інших послуг та інші видатки» _______ грн.

Необхідно розрахувати суму видатків по КЕК 1139 виходячи з наступних розмірів місячних витрат загалом по загальноосвітнім та спеціалізованим школам району (табл. 6):

 

Таблиця 6

ВИТРАТИ ПО КЕК 1139

№п/п

Напрями використання коштів

Місячні
витрати, грн

Витрати
за рік, грн

 1.  

Повірка систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання

16000,00

визначити

 1.  

Повірка технологічного обладнання (холодильники, електроплити та інше)

508,33

визначити

 1.  

Профдезинфекція

22300,00

визначити

 1.  

Послуги обчислювального центру

3333,33

визначити

 1.  

Ревізія щитових

5166,67

визначити

 1.  

Обслуговування модульних лічильників тепла

2250,00

визначити

 1.  

Охорона комп’ютерних класів

3641,67

визначити

 1.  

Обслуговування лічильників обліку тепла

7941,67

визначити

 1.  

Охорона закладів району*

66044,00

визначити

Х

разом

визначити

визначити

 

До цієї статті витрат відносять також:

—​ повірка лічильників газу (вартість повірки одного лічильника становить 100 грн, в даних установах таких лічильників сім);

—​ послуги банку (інкасація) — 33000 грн;

—​ проведення енергетичного аудиту — 22000 грн;

—​ заборгованість за попередні роки — 57200 грн.

1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» __ грн.

1161 «Оплата теплопостачання» _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

—​ витрати теплоенергії — 29992,69 Г/кл;

—​ вартість 1 Г/кл — 69 грн (з ПДВ).

1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» _____ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

—​ витрати води — 274558,82 м3;

—​ вартість 1 м3 — 0,816 грн (з ПДВ).

1163 «Оплата електроенергії» _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

—​ витрати електроенергії — 1970123,46 квт/год.;

—​ вартість 1 квт/год. — 0,162 грн.

1164 «Оплата природного газу» _______ грн.

Потрібно визначити суму необхідних коштів виходячи з наступних показників:

—​ витрати природного газу — 4428 м3;

—​ вартість 1 м3 — 0,231 грн (з ПДВ).

1165 «Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв» 39450 грн.

1340 «Поточні трансферти населенню» _______ грн.

В установах даного виду закладів освіти навчається сім дітей-сиріт. Кишенькові витрати дітям-сиротам плануються у розмірі 6,8 грн на місяць. Потрібно визначити річну суму кінцевих витрат. Ці витрати зазначаються за КЕК 1343.

1343 «Інші поточні трансферти населенню» _______ грн.

2000 «Капітальні видатки» _______ грн.

2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» _______ грн.

Протягом року загальноосвітніми та спеціалізованими школами планується придбати комп’ютерну техніку і меблі в наступних обсягах (табл. 7).

 

Таблиця 7

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ
І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ

Вид обладнання

Вартість одиниці обладнання, грн

Кількість,
шт.

Загальна
вартість, грн

Комп’ютерна техніка

5000,00

30

визначити

Комплекти аудиторні (на два учня)

161,54

1000

визначити

Дошки шкільні

850,00

20

визначити

Стінка для класу

1700,00

20

визначити

Стіл для вчителя

180,00

25

визначити

Стілець для вчителя

72,00

40

визначити

разом

Х

Х

визначити

 

Критерії оцінювання діяльності студентів
за виконання завдань 3 етапу тренінгу
(«Бюджетний менеджмент»)

Оцінювання роботи студента за виконання завдань 3 етапу тренінгу здійснюється за шкалою від 2 до 5 балів залежно від рівня знань. Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали множаться на 4 (крім незадовільної оцінки).

Шкала оцінювання виконання завдань з дисципліни

«Бюджетний менеджмент»

Оцінювання за 4-бальною шкалою

Рівень знань

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

Відмінний

20

4

Добрий

16

3

Задовільний

12

2

Незадовільний

0

 

Оцінювання роботи в групі та виступів студентів здійснюється за такими критеріями:

0 балів — студент взагалі не виконав поставлене завдання та не брав участі у спільній роботі групи під час тренінгу або студент частково виконав свою частину завдання, але не брав участі в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, не виступав з доповіддю на презентації.

12 балів — студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання (розрахункову частину), але у процесі роботи допускав помилки, які були виявлені іншими студентами або викладачем, брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, але не виступав з доповіддю на презентації.

16 балів — студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання (розрахункову частину), брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, готував і виступав з доповіддю на презентації результатів виконаного завдання, але допускав помилки або не міг відповісти на питання аудиторії та викладача.

20 балів — студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання (розрахункову частину), відвідував консультації та брав активну участь у роботі міні-групи, обґрунтував висновки і проблематику, які є актуальними на час проведення тренінгу, готував і виступав з доповіддю на презен​тації результатів виконаного завдання, правильно відповідав на питання аудиторії і викладача під час презентації.

 

Навчальні завдання 4 етапу тренінгу
Фінанси місцевого самоврядування»)

 

Організація та проведення ситуаційної задачі

«Розрахунок та аналіз абсолютних і відносних показників та їх вплив на кількісний і якісний розвиток комунальних підприємств»

Мета: Набуття навичок по визначенню та оцінці кількісних та якісних параметрів впливу на ефективність фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.

Форма виконання: в міні-групах (57 осіб).

Результат виконання завдання: визначення показників і доповідь одного з представників групи.

Тривалість виконання завдання: 30 хв. на підготовку і 510 хв. на доповідь представника однієї групи.

Опис завдання:

Визначити кількісні та якісні параметри фінансового стану комунальних підприємств (галузевий розподіл). Розрахувати рівень бюджетного фінансування. Здійснити аналітичну оцінку фінансової автономії комунальних підприємств.

Після виконання поставлених завдань представники групи обирають доповідача, який презентуватиме результати спільної роботи групи над завданням (510 хв.).

 

Критерії оцінювання діяльності студентів
за виконання завдань 4 етапу тренінгу
Фінанси місцевого самоврядування»)

Оцінювання роботи студента за виконання завдань 4 етапу тренінгу здійснюється за шкалою від 2 до 5 балів залежно від рівня знань. Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали  множаться на 4 (крім незадовільної оцінки).

 

Шкала оцінювання виконання завдань з дисципліни

«Фінанси місцевого самоврядування»

Оцінювання за 4-ри бальною шкалою

Рівень знань

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

Відмінний

20

4

Добрий

16

3

Задовільний

12

2

Незадовільний

0

Оцінювання роботи в групі та виступів студентів здійснюється за такими критеріями:

0 балів студент не був присутнім або не брав участі у роботі робочої групи або приймав участь у виконанні лише 1 поставленого завдання.

12 балів студент приймав участь у виконанні 2 завдань у складі групи.

16 балів студент приймав участь у виконанні 3 завдань та у підготовці презентаційних матеріалів.

20 балів студент приймав участь у виконанні 3 завдань, у підготовці презентаційних матеріалів та здійснював презентацію матеріалів.

 

 

Навчальні завдання 5 етапу тренінгу
(«Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль»)

(виконується за матеріалами бази виробничої переддипломної практики)

 

оцінка ризиків державного фінансового управління

 

Мета:оцінка ефективності роботи фінансового органу держави та аналізу результатів його діяльності.

Форма виконання: в малих групах (57 чоловік), які формуються відповідно до баз проходження виробничої переддипломної практики.

Результат виконання завдання: заповнення таблиць  і доповідь одного з представників групи.

Тривалість виконання кожного завдання для однієї групи:80 хв (60 хв на підготовку і 1020 хв на доповідь представника групи).

Оцінювання

Викладач підбиває підсумок роботи з ситуацією та повідомляє учасникам суму балів.

Завдання 1

Аналіз завдань роботи фінансового органу держави, визначених у положенні про нього.

Завдання 2

Визначення сфер впливу роботи фінансового органу держави відповідно до його основних завдань.

Завдання 3

Розроблення попереднього переліку показників діяльності міністерства за кожною сферою впливу (визначається 2-3 показники для кожної сфери впливу міністерства);

Завдання 4

Оцінка прийнятності визначених показників діяльності фінансового органу держави за формою, наведеною в таблиці 8:

 Таблиця 8

 

Сфера впливу

Показник

Відповідність

потребам

розроблення та

впровадження

стратегічних

рішень

Урахування

специфіки

роботи

міністерства

Можливість відслідковувати розвиток з часом

Значимість визначеного показника

Об’єктивність визначеного показника

Можливість

кількісної та якісної

оцінки

 

             

 

Завдання 5

Формування остаточного переліку показників, їх розрахунок.

Завдання 6

Ефекти впливу ризиків державного управління на обсяги фінансування бюджетної установи.

 

 

Критерії оцінювання діяльності студентів
за виконання завдань
5 етапу тренінгу
Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль»)

Оцінювання роботи студента за виконання завдань 5 етапу тренінгу здійснюється за шкалою від 2 до 5 балів залежно від рівня знань. Для переведення результатів іспиту до 100-бальної шкали, набрані бали  множаться на 4 (крім незадовільної оцінки).

 

Шкала оцінювання виконання завдань з дисципліни

«Макрофінансовий ризик-менеджмент»

 

 

Оцінювання за 4-ри бальною шкалою

Рівень знань

Оцінка за 100-бальною шкалою

5

Відмінний

20

4

Добрий

16

3

Задовільний

12

2

Незадовільний

0

 

 

Оцінювання роботи в групі та виступів студентів здійснюється за такими критеріями:

0 балів студент взагалі не виконав поставлене завдання та не брав участі у спільній роботі групи під час тренінгу або студент частково виконав свою частину завдання, але не брав участі в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, не виступав з доповіддю на презентації.

12 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, але у процесі роботи допускав помилки, які були виявлені іншими студентами або викладачем, брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, але не виступав з доповіддю на презентації.

16 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, допомагав виконувати завдання іншим учасникам групи, брав участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, готував і виступав з доповіддю на презентації результатів виконаного завдання, але допускав помилки або не міг відповісти на питання аудиторії та викладача.

20 балів студент правильно і вчасно виконав свою частину завдання, допомагав виконувати завдання іншим учасникам групи, брав активну участь в обговоренні питань, які виникали у процесі роботи групи, готував і виступав з доповіддю на презен­тації результатів виконаного завдання, правильно відповідав на питання аудиторії і викладача під час презентації.

 

Критерії підсумкового оцінювання знань
студентів по міжпредметному тренінгу
за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»

 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді диференційованого заліку на останньому підсумковому занятті. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів, отриманих студентами під час вирішення контрольних завдань по кожному з етапів тренінгу. Результати кожного з етапів міжпредметного тренінгу оцінюються в діапазоні від 0 до 20 балів відповідно з вимогами, що вказані вище. Результати виконання міжпредметного тренінгу оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну здійснюється в такому порядку:

оцінка «незадовільно»

менше 60 балів;

оцінка «задовільно»

60 – 69 балів;

оцінка «добре»

70 – 89 балів;

оцінка «відмінно»

90 – 100 балів.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в шкалу за системою ЕСТS здійснюється в наступному порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

80 – 89

4 (добре)

C

70 – 79

 

D

66 – 69

3 (задовільно)

E

60 – 65

 

FX

21 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0 – 20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Оцінка за 4-х бальною шкалою та за системою ЕСТS оцінювання виставляється в екзаменаційну відомість поряд із загальною підсумковою оцінкою в

 

 

1.4. Зведена методична карта міжпредметного
тренінгу за магістерською програмою
«Державний фінансовий менеджмент»

 

Таблиця 9

№ п/п

Етапи міжпредметного тренінгу

Зміст виконуваних вправ

Методи роботи

Норма часу, акад. годин

А

1

2

3

4

1.

Вступ до міжпредметного тренінгу

загальна інформація про порядок про​ведення міжпредметного тренінгу;

цілі і завдання тренінгу;

актуалізація завдання;

мотивація студентів;

виявлення очікувань;

ознайомлення студентів з вимогами щодо порядку проведення міжпред​метного тренінгу.

 

 

2.

Методологічні засади проведен​ня міжпредметного тренінгу.

Інформаційна база забезпечення проведення міжпредметного тренінгу

визначення принципів роботи;

пояснення учасникам суті роботи;

надання консультації щодо інфор​маційної бази забезпечення проведення міжпредметного тренінгу;

формування мінігруп;

складання програми роботи мінігруп;

відповіді на запитання;

уточнення незрозумілих питань

 

 

3

Проведення 1-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Податковий менеджмент»)

пояснення учасникам сутності зав​дання з дисципліни «Податковий менеджмент» та порядку його виконання;

видача вихідних даних та завдань;

відповіді на запитання;

уточнення незрозумілих питань.

пошук методики вирішення зав​дання;

вирішення завдання в міні групах;

обговорення результатів виконання роботи;

підготовка презентаційних матеріалів;

призначення доповідача;

доповідь про виконання завдання;

бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

 

 

4

Проведення 2-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліни  «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюдже-
тування»)

пояснення учасникам сутності завдання з дисциплін  «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування» та порядку його виконання;

видача вихідних даних та завдань;

відповіді на запитання;

уточнення незрозумілих питань.

пошук методики вирішення завдання;

вирішення завдання в міні групах;

обговорення результатів виконання роботи;

підготовка презентаційних матеріалів;

призначення доповідача;

доповідь про виконання завдання;

бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

 

 

5

Проведення 3-го етапу

міжпредметного тренінгу (дисципліна

«Бюджетний менеджмент»)

пояснення учасникам сутності зав​дання з дисципліни «Бюджетний менеджмент» та порядку його виконання;

видача вихідних даних та завдань;

відповіді на запитання;

уточнення незрозумілих питань.

пошук методики вирішення зав​дання;

вирішення завдання в міні групах;

обговорення результатів виконан​ня роботи;

підготовка презентаційних матеріалів;

призначення доповідача;

доповідь про виконання завдання;

бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

 

 

6

Проведення
4-го етапу міжпредметного тренінгу (дисцип​ліна «Фінанси місцевого самоврядування»)

Основні напрямки діяльності підприємств та форми їх організації. Етапи та методи планування. Асигнування із бюджету.

Основні доходи комунальних підприємств. Особливості планування доходів водоканалу. Планування доходів транспортних підприємств. Доходи підприємств житлового господарства та їх види.

Основні напрями запобігання банкрутства комунальних підприємств. Фінансування цільових комплексних програм. Проблеми та основні омунапрямки вдосконалення організації фінансів місцевого господарства.

 

 

7

Проведення 5-го етапу міжпредмет​ного тренінгу (дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль»)

Пояснення учасникам сутності завдання з дисциплін «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль» та порядку його виконання;

Видача вихідних даних та завдань;

Відповіді на запитання;

Уточнення незрозумілих питань.

Пошук методики вирішення завдання;

Вирішення завдання в міні групах;

Обговорення результатів виконання роботи;

Підготовка презентаційних матеріалів;

Призначення доповідача;

Доповідь про виконання завдання;

Бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

 

 

8

Заключна частина

підведення підсумків роботи міжпредметного тренінгу;

презентація результатів міжпредметного тренінгу;

якісна оцінка правильності дотримання методики виконання завдання та одержаних результатів.

оцінка роботи мінігруп і окремих учасників;

рейтинги роботи груп за результатами тренінгу

узагальнення результатів міжпредметного тренінгу;

розробка пропозицій по вдосконаленню проведення міжпредметного тренінгу.

 

 

 

 

 

1.5. Методичні карти проведення кожного етапу
міжпредметного тренінгу

 

Методична карта 1-го етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Податковий менеджмент»)

Таблиця 10


п/п

Етапи
тренінгу

Основний зміст роботи

Завдання студентів

Очікувані результати

Норма часу, акад. год.

А

1

2

3

4

5

1

 

Початковий

 

Ознайомлення зі змістом тренінгу, розподіл студентів на групи, видача завдань, обговорення часових меж виконання зав­дання відповідно до етапів тренінгу, визначення дати презентації результатів

Визначити керівника групи;

 

Сформовані міні-групи, розподілені завдання, складений графік тренінгу

 

 

2

 

Підготовчий

 

Збір інформації та статистичних даних, необхідних для виконання завдання(На базі практиці, в бібліотеці)

 

Вибрати конкретний пункт зав­дання, узгодити терміни виконання завдання кожним студентом,  дату зведення та попереднього обговорення резуль­татів.

Отримання теоретичних і прикладних знань, необхідних для виконання завдання,

 

 

3

 

Аналітично-розрахунковий

 

Аналіз матеріалів, здійснення розрахунків, формулювання висновків по кожному пункту завдання

 

Вивчити теоретичний матеріал, оз­найомитися з нормативно-правови­ми актами, сформувати статистичний масив даних для виконання завдання.

формування інформаційних таблиць і алгоритмів розрахунків.

 

 

4

 

Контрольний

 

Контроль виконання кожним студентом закріпленого пункту завдання

 

Розрахувати показники динаміки, здійснити регресійно–кореля­ційний аналіз, визначити і оцінити вплив факторів на планові і прогнозні показники, скорегувати отри­мані результати з урахуванням факторного аналізу

Отримання проміжних результатів.

 

 

5

 

Підсумковий

 

Спільна робота групи по узагальненню результатів, підведенню підсумків та підготовці до презентації

 

Представити матеріали викладачу у визначений термін

 

Попередня атестація студентів

 

6

Заключний

Презентація результатів

Здійснити підсумкові розрахунки, узагальнити результати, зробити висновки, підготуватися до презентації

Формування доповідей для презентації

 

 

 

 

 

Методична карта 2-го етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліни  «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування»)

Таблиця 11

№ п/п

Етапи тренінгу

Основний зміст роботи

Завдання студентів

Очікувані
результати

Норма часу, акад. годин

А

1

2

3

4

5

1

Вибір пріоритетів бюджетної політики на основі аналізу макроекономічних показників розвитку України

Підбір самостійно та опрацювання наданих викладачем даних з метою визначення мінімум трьох сценаріїв розвитку економіки. Вибір і обґрунтування опти-
мальної бюджетної політики на наступний бюджетний період та на середньострокову перспективу

Підібрати та опрацювати матеріал, на основі якого обґрунтувати виконане завдання під час презентації. Підготувати доповідь за результатами роботи

Формування навичок розробки та використання сценарію бюджетної політики відповідно до групових та індивідуальних завдань.

 

2

Формування
бюджетної
програми

У міні-групах студенти формують програму або підпрограми, визначають її доцільність та соці-
альний ефект. При цьому можуть використовуватися матеріали бази практики. Призначена комісія з числа студентів аналізує програми та приймає управлінські рішення щодо їх упровадження.

Сформувати програму та підпрограми для досягнення певного соціального ефекту, використовуючи кейс-метод та метод мозкової атаки. Презентувати результат перед групою

Формування практичних навичок створення бюджетних програм, спрямованих на досягнення визначеної стратегічної мети з усіма необхідними компонентами, використовуючи теоретичні знання щодо поняття, структури бюджетної програми та необхідності її взаємозв’язку зі стратегічною метою.

 

3

Капітальне
бюджетування

Враховуючи обрану бюджетну політику, на основі матеріалів бази практики та завдань, наданих викладачем, студенти у малих групах вибирають серед альтернативних варіантів найбільш доцільний напрям капітальних видатків бюджету та обґрунтовують його

Кожній малій групі презентувати результати виконаного завдання. За результатами дискусії обрати найкращий варіант спрямування бюджетних видатків

Формування навичок вибору оптимального розподілу капітальних видатків бюджету з огляду на різні фактори впливу на їх результат відповідно до групових та індивідуальних завдань.

 

4.

Планування діяльності держанвого фінансового органу

Враховуючи базу практики, на основі матеріалів бази практики та завдань, наданих викладачем, студенти у малих групах аналізують стратегічні та планові документи органів фінансового управління на макрорівні, порівнюють їх напрями діяльності, оцінюють показники виконання планів та спів ставляють з планами розвитку держави в цілому, виявляють недоліки планової роботи

Кожній малій групі презентувати результати виконаного завдання. За результатами дискусії обрати найкращий варіант стратегічного розвитку органів державного фінансового менеджменту

Формування навичок розробки та реалізації стратегій розвитку державних фінансовиз органів відповідно до групових та індивідуальних завдань.

 

 

 

 

 

Методична карта 3-го етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Бюджетний менеджмент»)

Таблиця 12

№ п/п

Етапи тренінгу

Основний зміст роботи

Завдання студентів

Очікувані результати

Нормачасу, акад. годин

А

1

2

3

4

5

1

Організаційно-тех​нічні та методичні заходи із визначення доходів і видатків бюджету в ході їх складання, розгляду і затвердження

Характеристика та аналіз принципів, етапів, методів і прийомів, що використовують в процесі бюджетного планування в Україні

 

Побудова блок-схеми організації бюджетного планування на загальнодержавному і місцевому рівнях

 

Формування навичок розробки плану заходів з підготовки бюджету на наступний бюд​жетний рік

 

 

2

Інформаційна база для бюджетного планування

Характеристика сутності та засад інформаційної бази, принципи її формування та використання

 

Побудова інформаційної бази за об’єктом дослідження

Формування навичок формування інфор​маційної бази за чинниками, виходячи з вимог забезпечення достовірності, актуальності та своєчасності інформації

 

3

Система показників

 

На підставі заданих параметрів розрахувати потребу установи в коштах, необхідних для здійснення своєї діяльності у наступному бюджетному році. Підготовлені пропозиції врахувати при формуванні видаткової частини бюджету

Виконання розрахунків за кодами економічної класифікації в бюджетному запиті. Сформувати видаткову частину бюджету

 

Набуття навичок по розрахунку та формуванню показників

 

 

4

Аналіз показників

Сформовані показники видаткової частини бюджету узгоджують з контрольними цифрами, доведеними від вищестоящих виконавчих органів

Побудова таблиці для узгодження між собою контрольних і розрахованих показників

Набуття навичок узгодження бюджетних показників, що проходить у відповідних органах

 

 

Методична карта 4-го етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування»)

Таблиця 13

№ п/п№

Назва етапу за напрямами

Зміст виконуваних вправ

Вид заняття

Очікуваний результат

Норма часу, акад. годин

А

1

2

3

4

5

1

Сутність та основні етапи планування бюджетного фінансування комунальних підприємств

Основні напрямки діяльності підприємств та форми їх організації Етапи та методи планування. Асигнування із бюджету. .

Семінар-дискусія

Формування вмінь та навичок планування обсягу бюджетного фінансування, виходячи зі специфіки та функціонального призначення підприємства.

 

2

Аналітична оцінка доходів комунальних підприємств.

Основні  доходи комунальних підприємств. Особливості      планування доходів водоканалу. Планування доходів транспортних підприємств. Доходи підприємств житлового господарства та їх види.

Кейс — метод

Формування вмінь та навичок щодо аналізу джерел доходів підприємств.

 

3

Аналіз витрат та прибутку комунальних підприємств. Управлінська та фінансова  автономія.

Затрати на виробництво підприємств та планування  собівартості товарів, робіт та послуг. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства. Визначення прибутку підприємств. Тарифна політика держави та місцевих органів влади.

Мозкова атака. Кейс-метод.

Набуття навичок по визначенню кількісних та якісних параметрів впливу зовнішніх факторів.

 

4

Параметри оптимального розвитку комунальних підприємств.

Фінансування цільових комплексних програм. Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів місцевого господарства.

Мозкова атака. Кейс-метод.

 

 

Набуття вмінь по визначенню напрямів удосконалення функціонування підприємств.

 

 

Методична карта 5-го етапу міжпредметного тренінгу

(дисциплін «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та

«Державний фінансовий контроль»)

Таблиця 14


п/п

Етапи
тренінгу

Основний зміст роботи

Завдання студентів

Очікувані результати

Норма часу, акад. год.

А

1

2

3

4

5

1

Початковий

 

Ознайомлення зі змістом тренінгу, розподіл студентів на групи, видача завдань, обговорення часових меж виконання зав­дання відповідно до етапів тренінгу, визначення дати презентації результатів

визначити керівника групи; вибрати конкретний пункт зав­дання, узгодити терміни виконання завдання кожним студентом,  дату зведення та попереднього обговорення резуль­татів.

Сформовані міні-групи, розподілені завдання, складений графік тренінгу

 

 

2

Аналіз завдань роботи фінансового органу держави

 

Опрацювання нормативно-правових документів, які регулюють діяльність органу державного фінансового менеджменту, визначення  мети та завдань його діяльності, інформаційне забезпечення та організація внутрішніх взаємозв’язків в структурі органу для досягнення визначеної мети

Визначення мети і завдань діяльності державного органу фінансового управління. Побудова блок-схеми взаємозв’язків між його структурними підрозділами.

Побудова інформаційної бази та взаємозв’язків між користувачами інформації

Отримання теоретичних і прикладних знань, необхідних для виконання завдання, формування інформаційних таблиць і алгоритмів розрахунків.

Отримання проміжних результатів.

 

3

Визначення сфер впливу роботи фінансового органу держави відповідно до його основних завдань

Характеристика напрямів роботи органу фінансового управління, визначення місця і значення ризик-менеджменту та державного фінансового контролю в складі його основної діяльності, кількісний вираз результатів діяльності за окремими напрямами, обсягів їх фінансування

Дослідження напрямів роботи органу фінансового управління, технологій ризик-менеджменту в складі його основної діяльності, визначення кількісного виразу результатів діяльності за окремими напрямами та обсягів їх фінансування. Дослідження ролі державного фінансового контролю в роботі фінансових органів держави.

Побудова системи вихідних показників аналізу..

Набуття навичок з аналізу діяльності органів фінансового управляння, ви­користанню відповідних моделей та еко­номічна інтерпретація резу­льтатів аналізу..

 

4

Розроблення попереднього переліку показників діяльності за кожною сферою впливу

Збір інформації та статистичних даних, необхідних для виконання завдання (на базі практики), аналіз матеріалів, розроблення відносних показників, діяльності органу державного фінансового менеджменту,  формулювання висновків по кожному показнику

Вивчити теоретичний матеріал, оз­найомитися з нормативно-правови­ми актами, сформувати статистичний масив даних для виконання завдання.

 

формування інформаційних таблиць і алгоритмів розрахунків показників діяльності обраного фінансового органу

 

5

Оцінка прийнятності визначених показників діяльності фінансового органу держави за формою Формування остаточного переліку показників, їх розрахунок

Економічно інтерпретувати показники, встановити Їх відповідність потребам  розроблення та впровадження стратегічних рішень, урахування специфіки роботи міністерства, можливість відслідковувати розвиток з часом, значимість визначеного показника, його об’єктивність та можливість кількісної та якісної оцінки, їх розрахунок

Аналіз закономірностей і тенденцій в роботі органу державного фінансового управління та розробка системи показників дослідження ефективності його діяльності, їх розрахунок та розробка прогнозів економічного розвитку управління державними фінансами.

Набуття навичок щодо статистичного аналізу і прогнозування розвитку органів державного фінансового управління.

 

6

Ефекти впливу ризиків державного управління на обсяги фінансування бюджетної установи

Визначення системи факторів впливу ризиків державного управління на обсяги фінансування бюджетної установи, їх мінімізація Оцінка ефективності структурної політики по формуванню і використанню ресурсів держави.

Аналіз взаємозв’язків між показниками менеджменту державних фінансів. Дослідження системи факторів впливу ризиків державного управління на обсяги фінансування бюджетної установи Оцінка ефективності структурної політики по формуванню та використанню коштів бюджету.

Презентація результатів.

Набуття навичок по аналізу взаємозв’язків між показниками менеджменту державних фінансів оцінки ефекти­вності структурної політики по розміщенню та використанню фінансових ресурсів. Розробка управлінських рішень з покращення державного фінансового менеджменту

 

 

 

 

1.6. Організаційний план проведення міжпредметного тренінгу
за магістерською програмою «Державний фінансовий менеджмент»

 

Вступ до міжпредметного тренінгу

 • загальна інформація про порядок проведення міжпредметного тренінгу;
 • цілі і завдання тренінгу;
 • актуалізація завдання;
 • мотивація студентів;
 • виявлення очікувань;
 • ознайомлення студентів з вимогами щодо порядку проведення міжпредметного тренінгу.

Методологічні засади проведення міжпредметного тренінгу.

 • визначення принципів роботи;
 • пояснення учасникам суті роботи;
 • надання консультації щодо інформаційної бази забезпечення      проведення міжпредметного тренінгу;
 • формування мінігруп;
 • складання програми роботи мінігруп;
 • відповіді на запитання;
 • уточнення незрозумілих питань.

Проведення 1-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Податковий менеджмент»)

 • пояснення учасникам сутності завдання з дисципліни «Податковий менеджмент» та порядку його виконання;
 • видача вихідних даних та завдань;
 • відповіді на запитання;
 • уточнення незрозумілих питань.
 • пошук методики вирішення завдання;
 • вирішення завдання в міні групах;
 • обговорення результатів виконання роботи;
 • підготовка презентаційних матеріалів;
 • призначення доповідача;
 • доповідь про виконання завдання;
 • бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

Проведення 2-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліни «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування»)

 • пояснення учасникам сутності завдання з дисциплін «Макрофінансове планування» та «Макрофінансове бюджетування» та порядку його виконання;
 • видача вихідних даних та завдань;
 • відповіді на запитання;
 • уточнення незрозумілих питань.
 • узгодження методики вирішення завдання;
 • вирішення завдання в міні-групах;
 • обговорення результатів виконання роботи;
 • підготовка презентаційних матеріалів;
 • призначення доповідача;
 • доповідь про виконання завдання;
 • бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

Проведення 3-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Бюджетний менеджмент»)

 • пояснення учасникам сутності завдання з дисципліни «Бюджетний менеджмент» та порядку його виконання;

​ ·видача вихідних даних та завдань;

​ ·відповіді на запитання;

​ ·уточнення незрозумілих питань.

​ ·пошук методики вирішення завдання;

​ ·вирішення завдання в міні групах;

​ ·обговорення результатів виконання роботи;

​ ·підготовка презентаційних матеріалів;

​ ·призначення доповідача;

​ ·доповідь про виконання завдання;

·бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

Проведення 4-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування»)

 • пояснення учасникам сутності завдання з дисципліни «Фінанси місцевого самоврядування» та порядку його виконання;
 • видача вихідних даних та завдань;
 • відповіді на запитання;
 • уточнення незрозумілих питань.
 • пошук методики вирішення завдання;
 • вирішення завдання в міні групах;
 • обговорення результатів виконання роботи;
 • підготовка презентаційних матеріалів;
 • призначення доповідача;
 • доповідь про виконання завдання;
 • бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

Проведення 5-го етапу міжпредметного тренінгу (дисципліни «Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Держанвий фінансовий контроль»)

 • пояснення учасникам сутності завдання з дисциплін (наук) «Макрофінансового ризик-менеджменту» та «Державнйи фінансовий контроль» та порядку його виконання;
 • видача вихідних даних та завдань;
 • відповіді на запитання;
 • уточнення незрозумілих питань.
 • пошук методики вирішення завдання;
 • вирішення завдання в міні групах;
 • обговорення результатів виконання роботи;
 • підготовка презентаційних матеріалів;
 • призначення доповідача;
 • доповідь про виконання завдання;
 • бальна оцінка роботи студентів під час виконання завдань відповідно до встановлених критеріїв

Заключна частина

 • підведення підсумків роботи міжпредметного тренінгу;
 • презентація результатів міжпредметного тренінгу;
 • якісна оцінка правильності дотримання методики виконання завдання та одержаних результатів.
 • оцінка роботи мінігруп і окремих учасників;
 • рейтинги роботи груп за результатами міжпредметного тренінгу
 • узагальнення результатів міжпредметного тренінгу;
 • по вдосконаленню проведення міжпредметного тренінгу.
 

 

 

 

 

1.7. Рекомендована література

Рекомендована література до 1 етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Податковий менеджмент»)

 1. Білоус В. Т., Ніколаєв В. П., Чугаєв А. О. Аналіз податкових надходжень: проблеми методології: Монографія. Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. 232 с.
 2. Бочарніков В.П., Захаров К.В., Лаба М.С., Леміш А.М., Макаренко І.П., Ніколаєв В.П., Свєшніков С.В., Солдатенков В.В., Онуфрик М.С. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації: Монографія / Під редакцією д.е.н. Ніколаєва В.П. — К.: МП "Леся", 2006. 320 с.
 3. Вітлінський В.В., Скрипник А.В., Терещенко Л.О. Концепція ризику у прогнозуванні податкових надходжень // Вчені записки. — К.: КНЕУ, 2001. — № 3. С. 6373.
 4. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2005. — 408 с.
 5. Глівенко С.В. Економічне прогнозування: навч посібник / Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Суми, 2004
 6. Глущенко В.В. Прогнозирование: 4-е изд. — М.: Вузовская книга, 2005. — 208 с.
 7. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України/ М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, Т.І.Єфименко та ін. — К.: НДФІ, 2004. — 712 с.
 8. Ерзикян Б.А. Соціальне та економічне прогнозування: Навчальний посібник. М.: АЕП, 1998. 76 с.
 9. Ильина О.П., Макарова Н.В. Статистический анализ и прогнозирование экономической информации в электронной таблице Excel 5.0 Microsoft: Учебное пособие. — СПБ.: СПбУЭФ, 1996. — 140 с.
 10. Іщук О.Р., Коцюба Т.М. Економетричне прогнозування процесу надходження податків та зборів до бюджету / За ред. проф. І.С.Ткаченка. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. 96 с.
 11. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57
 12. Корецька-Гармаш В.О., Коваленко Н.С. Система податкового планування і прогнозування у розрізі підвищення ролі держави/ В.О. Корецька-Гармаш, Н.С. Коваленко// Часопис економічних реформ. – 2011. - №4. – С. 39 - 45.
 13. Крисоватий А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень: навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011.
 14. Лук’яненко І.Г., Городниченко Ю.О. Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей // Фінанси України. 2001. №7. — С. 8998
 15. Мазуренко О.К. Статистика державних фінансів: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 92 с.
 16. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / За ред. к.е.н. І.В.Крючкової. — Харків: Форт, 2000. — 336 с.
 17. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України «Про затвердження методики прогнозування податку на додану вартість» від 31 серпня 2004 року
 18. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія і практика: Монографія. — К.: КНТЕУ, 2003. 580 с.
 19. Падалка В.М., Красноступ Н.І., Крапивка В.І. Економетричне прогнозування бюджетних надходжень // Фінанси України. 2002. №10. С. 8998.
 20. Податок на додану вартість та прогнозування його надходжень до бюджету: Монографія / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, Т.І.Єфименко та ін. К.: НДФІ, 2004. — 344 с.
 21. Сибірянська Ю.В. Застосування регресійних моделей при плануванні доходів бюджету// Інвестиції: практика і досвід. – 2008. - №22. – С. 38-42
 22. Сибірянська Ю.В. Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні // Наукові праці НДФІ: збірник. – №1 (50). - 2010. – С. 151-162
 23. Скрипник А.В., Терещенко Л.А. Динаміка податкових надходжень та їх прогноз за допомогою моделі ARIMA // Моделювання та інформаційні системи в економіці. К.: КНЕУ, 2001. — С. 712.
 24. Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: Навч. посіб. / А.В.Головач, В.Б.Захожай, І.Г.Манцуров, Н.А.Головач. К.: КНЕУ, 2006. — 328 с.
 25. Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В. Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків // Фінанси України – 2010 – №8. – С. 34-43

26. Сибірянська Ю.В. Котіна Г.М.Інноваційні підходи до прогнозування  та планування доходів бюджету // Фінанси України – 2011 – №2. – С. 72-85

 

Рекомендована література до 2 етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна«Макрофінансове планування» та

«Макрофінансове бюджетування»)

 

 1. Anwar Shah. Public sector governanceand accountability seriesparticipatory budgeting Edited by ANWAR SHAH THE WORLD BANK [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf
 2. Assembly N. I. Methods of Budgeting //URL: http://www. niassembly. gov. uk/researchandlibrary/2010/0610. pdf. – 2010.
 3. Hawkesworth I., Klepsvik K. Budgeting levers, strategic agility and the use of performance budgeting in 2011/12 //OECD Journal on Budgeting. – 2013. – Т. 13. – №. 1. – С. 105-140.
 4. Marc Robinson. Performance Budgeting. Linking Funding and Results. IMF. 552 p.
 5. Schick A. The metamorphoses of performance budgeting //OECD Journal on Budgeting. – 2014. – Т. 13. – №. 2. – С. 1B.
 6. Shaw T. Performance budgeting practices and procedures //OECD Journal on Budgeting. – 2016. – С. 1-72.
 7. The metamorphoses of performance budgeting [Електронний ресурс] // OECD. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/gov/budgeting/D2-AM%20-%20Performance%20budgeting%20-%20Allen%20SCHICK.pdf.
 8. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – 302 с.
 9. Афанасьев М. Бюджет и бюджетная система: учеб. / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов; под ред. М. П. Афанасьева; предисл. А. Л. Кудрина. – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2011. – 777 с.
 10. Афанасьєв Мст. Бюджетирование, ориентированное на результат (новые тенденции)/ Мст. Афанасьев // Вопросы экономики. – 2004. – № 9 – С.130-139
 11. Афанасьєв Мст. Модернизация государственных финансов: учеб. пособие/ Мстислав Афанасьев, Илья Кривогов; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 2-е изд. – М.:Изд. До ГУ ВШЭ, 2007. – 439 с.
 12. Бабич Т.С. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. / Т.С. Бабич, Т.В. Жибер; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – К.: КНЕУ, 2011. – 311, [1] с. – ISBN 978-966-483-503-6
 13. Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 871 с. –  ISBN 978-617-674-088-0
 14. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями - Редакція від 20.04.2017) – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2456-17
 15. Бюджетний менеджмент: підруч. / [В. М. Федосов, В. М. Опарін,  Л. Д. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с. – ISBN 966-574-637-5
 16. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник\ за заг. ред. В.В. Вітлінського. – К: КНЕУ, 2008. – 536 с. – ISBN 978-966-483-171-7
 17. Воронкова В.Г., Катаєв С.Л. Планування та прогнозування в умовах ринку / [В.Г. Воронкова, С.Л. Катаєв, А.М. Ткаченко та ін.]; під ред. В.Г. Воронкової. – К.: Професіонал, 2006. – 608 с. –  ISBN 966-370-019-Х
 18. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: Навчальний посібник. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-370-074-8
 19. Додаток до Методичних рекомендацій щодо визначення показників бюджетної програми [Електронний ресурс] — Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/document/231724/Dodatok_nakaz1252.pdf
 20. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року №1602-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 21. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 року № 1621-IV/ [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws
 22. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
 23. Звіт. Бюджетне прогнозування. Методологія розробки середньострокового прогнозу державного бюджетуна діючій законодавчій базі. // проект №1 від січня 2011 року// Твінінг 20101/216-152. Підтримка Міністерства фінансів України у сфері управління державним боргом та  бюджетного прогнозування. — Проект реалізується консорціумом країн Франція-Угорщина-Швеція. — 12-17 грудня. – 2010.
 24. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: учебник/ Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В Яковец. – 4 е изд., перераб.и доп. – Москва: Экономика, 2011. – 604 с. – ISBN 978-5-282-03093-8
 25. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.  – ISBN 978-966-02-7506-5
 26. Наказ Міністерства фінансів України  від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»  - Наказ Міністерства фінансів України.
 27. Наказ Міністерства фінансів України  від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main#
 28. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 « Про Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» -
 29. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів»    – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main#
 30. Наказ Міністерства фінансів України від 27 жовтня 2009 р. № 1252 «Про результативні показники бюджетної програми» [Електронний ресурс] — Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua
 31. Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 “Про паспорти бюджетних програм” (Редакція від 06.06.2014) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 32. Панфилов В. С. Финансовое и экономическое прогнозирование: методология и практика / В. С. Панфилов; Учреждение российской академии наук Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 472 с. – ISBN 978-5-317-02838-1
 33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби України аудиту ефективності виконання бюджетних програм” № 1017 від 10 серпня 2004 року. – http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (Із змінами) [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 318 “Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013-2014 роки”. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 36. Присенко Г. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. / Г. В. Присенко, Є. І. Равікович. – К. : КНЕУ, 2005. – 378 с. – ISBN 966-574-739-8
 37. Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології і організації: Монографія / [Бочарніков В. П., Захаров К. В., Лаба М. С. та ін.]; під ред. В. П. Ніколаєва. – К. : "МП Леся", 2006. - 320 с. – ISBN 966-8126-77-7
 38. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском / В. В. Мамонова, С. Ю. Лукін, Ю. Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. — К. : К.І.С., 2014. — 200 с. — ISBN 978-617-684-086-2
 39. Программный бюджет: Учебное пособие / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, Д.И. Березкин; Под ред. проф. М.П. Афанасьева; Государственный унив. мин. финансов РФ. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с.: 60x90 1/16. (п)
 40. Розвиток державних фінансів в умовах глобалізації в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Луніної І.О. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2014. – 296 с.  – ISBN 978-966-02-7365-8
 41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р “Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі” [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
 42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р „Про схвалення внесення змін до Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю та затвердження плану заходів щодо її реалізації на період до 2017 року” [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1347-2008-р
 43. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора/ Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1998. – 854 с.
 44. Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К.: Міністерсво фінансів України, 2010. – 816 с. – ISBN 978-966-8517-31-0.
 45. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. А.Г. Пивовара/ Под ред. М.А. Поукока и А.Х. Тейлора — М.: ИНФРА–М, 1996. — 480 с.

 

Рекомендована література до 3 етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Бюджетний менеджмент»)

 

1. Бюджетний кодекс України. 8 липня 2010 року (із змінами і доповненнями).

2. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України.

3. Про основні напрямки бюджетної політики на відповідний рік: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

4. План заходів з підготовки відповідного бюджету на наступний бюджетний рік / органи системи Міністерства фінансів України.

5. Про бюджетну класифікацію: Наказ / Міністерство фінансів України. -2011. -14 січня. -№ 11 (зі змінами і доповненнями).

6. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; За заг.ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

7. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / В.Федосов, С.Кондратюк, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В.Федосова. — К.: КНЕУ, 2005. —420 с.

8. Бюджетний менеджмент: тренінг-курс: навч.посіб. /Л.Д.Сафонова, А.Є.Буряченко, Є.О.Малік та ін.; за заг. ред. Є.О Малік; передм. Т.І.Єфименко.- К.: ДННУ «Акад. фін.управління», 2012.- 400 с.- (Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання»).

9. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 186 с.

10. http://www.rada.gov.ua

11.http://www.minfin.gov.ua

12.http://www.kmu.gov.ua

 

Рекомендована література до 4 етапу міжпредметного тренінгу
(дисципліна «Фінанси місцевого самоврядування»)

 1. Конституція України. — К.: Вікар, 1996. — 64 с.
 2. Бюджетний кодекс України. – К.: Правова Єдність, 2011. – 112 с.
 3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 1997 р.
 4. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. Актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
 5. Податковий кодекс України. – К.: Валес, 2011. – 336 с.
 6. Про реформу житлово-комунального господарства на період 2004 – 2010 рр.: Закон України від 2004р.
 7. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 14 лютого 2002 р. N 139.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. „Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і при будинкових територій”.
 10. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч.посіб. — Тернопіль: Астон, 2004. — 140 с.
 11. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О.П. Кириленко — К.: Знання, 2006. — 677 с.
 12. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Нац. Ун-т "Києво-Могилянська академія".  – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
 13. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч.посіб. / [М.А.Гапонюк, А.Є.Буряченко, В.П.Яцюта та ін.]; за заг.ред. В.М.Федосова. –  К.: КНЕУ, 2010. – 600 с.
 14. Місцеві фінанси: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко та ін.– К.: КНЕУ, 2008. – 265 с.
 15. http://www.rada.gov.ua
 16. http://www.minfin.gov.ua
 17. http://www.kmu.gov.ua
 18. http://dkrs.gov.ua/
 19. http://sta.gov.ua/control/uk/index
 20. http://treasury.gov.ua/main/uk/index
 21. http://www.ukurier.gov.ua/
 22. www.nbuv.gov.ua
 23. http://www.ligazakon.ua/
 24. http://naub.org.ua
 25. http://radnuk.info/komentar/bydjet.html
 26. http://uk.wikipedia.org

 

Рекомендована література до 5-го етапу
міжпредметного тренінгу (дисципліни«Макрофінансовий ризик-менеджмент» та «Державний фінансовий контроль»)

 

 1. ISSAI 300 Fundamental Principles of Performance Auditing. - [Electronic resource]. – Available from : http://www.issai.org/media/69911/issai-300-english.pdf
 2. Kremer J. A Disaggregared Framework for the Analysis of Structural Developments in Public Finances / J. Kremer, C. Rodrigues, T. Braz, G. Brosens, S. Langenus, Momigliano and M. Spolander // European Central Bank, Working Paper, №579, January, 2006. [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp579.pdf
 3. Marc Saner. Information Brief on International Risk Management Standards. Institute On Governance, Canada, 30 November 2005.
 4. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах. – К.: Кондор. – 2009. – 301 с. – ISBN 978-966-351-213-0
 5. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с. – ISBN 978-617-674-088-0
 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2456-17
 7. Бюджетний менеджмент: підруч. / [В. М. Федосов, В. М. Опарін,  Л. Д. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с. – ISBN 966-574-637-5
 8. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: навч. посібник\ за заг. ред. В.В. Вітлінського. – К: КНЕУ, 2008. – 536 с. – ISBN 978-966-483-171-7
 9. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч.посіб.- 2-е видав. - К.: Центр учбової літератури, 2013.- 424 с.
 10. Дікань  Л. В.    Фінансово-господарський контроль [Текст] : навч. посібник / Л. В. Дікань. - К. : Знання, 2010. - 395 с.
 11. Закон «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»  N 5463-VI  від 16.10.2012
 12. Закон України «Про Рахункову палату» від 2 липня 2015 року № 576-VIII. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-19/page
 13. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від  26 січня 1993 N 2940-XII. - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 14. Зведена фінансова звітність підприємств державного сектору економіки Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=50336
 15. Звіт ОЕСР другого раунду моніторингу України (Стамбульский план дій, по боротьбі з корупцією). Стандарты поведения государственных должностных лиц. Рекомендации ОЭСР по разработке Руководства по разрешению конфликтов интересов на государственной службе (2003). Рекомендации ОЭСР по совершенствованию этики поведения на государственной службе, включая принципы управления этики на государственной службе (1998). Рекомендации ОЭСР по улучшению целостности в государственных закупках (2008) Електронний ресурс. – Режим доступу:  http://www.oecd.org/gov/oecdlegalinstrumentsoncorruptionprevention.htm
 16. Консультації щодо поліпшення координації державного внутрішнього фінансового контролю // CQ-3 Проект модернізації державних фінансів, Світовий банк, остаточний звіт, 2010. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/publish/articlemain?art_id=316383&cat_id=316382
 17. Корупційні ризики в діяльності державних службовців // Роз’яснення Міністерства юстиції України від 12.04.2011р. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/34678
 18. Международные стандарты управления рисками / Учебно-методическое пособие [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.minzdravsoc.ru/.../Mezhdunarodnye_standarty_upravleniya_ris. – Назва з екрану.
 19. Меморандум про економічну та фінансову політику [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/other/ Memorandum.pdf. – Назва з екрану.
 20. Методичні рекомендації щодо відслідкування динаміки основних економічних показників роботи стратегічно важливих підприємств і підприємств-монополістів (на основі індивідуального моніторингу підприємств) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=37880&cat_id=38738– Назва з екрану.
 21. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.  – ISBN 978-966-02-7506-5
 22. Наказ Головдержслужби «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця»  від 04.08.2010 № 214 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nads.gov.ua/control/ publish/article?art_id=373586
 23. Наказ Державної податкової адміністрації України 22.04.11 № 236 «Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок»
 24. Наказ ДПАУ «Методичний посібник щодо проведення аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання – юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів з метою виявлення ризиків і резервів у їх діяльності» від 01 жовтня 2010 року, №622. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.
 25. Наказ ДПАУ «Про Комплексну систему створення сприятливих умов для ведення бізнесу» № 329/ДСК від 23.04.2012 року
 26. Наказ ДПАУ «Про впровадження комплексної системи запобігання та протидії процесам тінізації економіки» № 475/ДСК від 08.08.2011 року
 27. Наказ ДФСУ «Рекомендований порядок взаємодії підрозділів ДФС при комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на додану вартість» № 110/ДСК від 05.09.2014 року
 28. Наказ Мінекономіки «Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки» від 18.02.2009 р. № 123 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/file/link/135879/file/Metod_TinEk.doc
 29. Наказ Мінекономіки України «Методичні рекомендації щодо формування узагальнених показників діяльності міністерств» від 26.08.2008 р. № 389 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=121194&cat_id=38738
 30. Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим» від 25.07.2012 р. № 869 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=186776&cat_id=38738
 31. Наказ Міністерства доходів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо комплексного відпрацювання платників ПДВ, які формують податковий кредит за податковими накладними, не зареєстрованими в ЄРПН» № 724 від 29.11.2013 року
 32. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» № 1277 від  29.10.2013 року.
 33. Наказ МФУ «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України» № 597 від 24.05.2012 року
 34. Наказ МФУ «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту » № 1247 від 04.10.2011 року
 35. Наказ ДФІ «Про затвердження форми звітності № 1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів”» № 214 від 02.07.2014
 36. Нормативні акти, що висвітлюють основні положення діяльності органів державного фінансового управління  [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.rada.gov.ua
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 «Положення про Державну аудиторську службу України». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 310 «Положення про Державну фінансову інспекцію України». [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-%D0%BF
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 «Положення про Міністерство фінансів України». - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади». - [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%BF
 41. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 №158-р (зі змінами, внесеними згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України  від 22.10.2008 № 1347-р, від 23.12.2009 № 1601-р, від 07.09.2011 № 968-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http : / / search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/KR050158.htm1.
 42. Постанова КМУ «Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов'язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними» № 232 від 16.02.2011 року
 43. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками» № 131 від 23.02.2011 року
 44. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» № 815 від 01.08.2012 року.
 45. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України» № 310 від 06.08.2014 року
 46. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку координації одночасного проведення планових перевірок (ревізій) контролюючими органами та органами державного фінансового контролю» № 805 від 23.10.2013
 47. Постанова КМУ «Про затвердження  Порядку  проведення  перевірок  державних закупівель  Державною  фінансовою  інспекцією  та  її територіальними  органами  і  внесення  змін  до  деяких актів Кабінету Міністрів України» № 631 від 01.08.2013 року
 48. Протокол засідання Методологічної ради Держфінінспекції України від «17»червня 2014 № 3 «КОНЦЕПЦІЯ ризикорієнтовного відбору об'єктів контролю при плануванні інспектування Держфінінспекцією України та її територіальними органами»
 49. Розвиток державних фінансів в умовах глобалізації в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Луніної І.О. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2014. – 296 с.  – ISBN 978-966-02-7365-8
 50. Розпорядження КМУ «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами (Витяг) IX. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю» № 774-р від 01.08.2013 року.
 51. Стандарты управления рисками Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров, 2003.
 52. Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль: Підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за аг.ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2013. – 412 с.
 53. Я. Филопулос. Формирование политики и институциональная основа оценки риска в ЕС. Рекомендации по созданию в стране системы оценки риска.

 

 

 

2. ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

 

2.1. ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Практика є невід’ємною складовою навчального процесу і важ​ливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових і фіскальних органів держави.

Проходження практики під час підготовки магістра складається з двох етапів: виробничої практики та переддипломної практики.

Практику студенти проходять на робочих місцях згідно з направленням. Основною передумовою проходження практики є можливість самостійної роботи студента під керівництвом провід​них фахівців, призначених керівником органу бази практики.

Практика проводиться на чотирьох базах — у фінансових (Міністерства фінансів України) та податкових (Державної фіскальної служби України) органах, органах Державної казначейської служби України та Державної аудиторської служби України. База практики визначається темою, обраною студентом для написання дипломної роботи магістра.

В  органи Державної фіскальної служби України направляються студенти, які виконують дипломні роботи з питань оподаткування.

В  органи Міністерства фінансів України та органи Державної казначейської служби України направляються студенти, які виконують дипломні роботи з питань бюджету, позабюджетних фондів, фінансового планування тощо.

В органи Державної аудиторської службиУкраїни направляються студенти, які виконують дипломні роботи з питань контролю за виконанням Державного бюджету і місцевих бюджетів України.

Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, здобутих студентами в процесі їх теоретичної підготовки в рамках університетської освіти. Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи органів системи Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та Державної аудиторської службиУкраїни, пов’язані з порядком складання та виконання бюджету, обліком і контролем за виконанням бюджетних асигнувань, а також набути певного досвіду в організації податкового менеджменту.

Під час практики студенти здійснюють збір, опрацювання, систематизацію та аналіз практичного матеріалу, необхідного для написання дипломної роботи магістра. Завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні з законодавчим та інструктивним матеріалом, який регламентує організацію роботи фінансових органів, податкових  інспекцій, органів  казначейства і фінансових інспекцій. Практика також передбачає ознайомлення з функціональними обов’язками працівників цих установ. Особливу увагу при цьому слід звернути на практичні аспекти можливої реалізації досліджуваних у дипломній роботі магістра фінансових питань, виявлення недоліків та можливих шляхів їх усунення.

Тривалість переддипломної практики визначається навчальним планом і становить 25 тижнів: І етап — 16 тижнів, ІІ етап — 9 тижнів.

 

 

2.2. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Основне навчально-методичне керівництво практикою, а також контроль за її організацією і проходженням здійснює кафедра фінансів. Викладачі кафедри, що призначаються наказом ректора керівниками практики, консультують студентів з питань проходження практики.

На базі проходження практики студенту призначається керівник, який консультує студента і контролює його роботу.

До функцій керівника органу від бази практики, відповідального за проходження практики, належить:

​ ·організація практики студентів відповідно до затвердженої програми;

​ ·забезпечення студентів-практикантів робочими місцями та необхідними для практики матеріалами і документами;

​ ·призначення керівника практики та контроль за його роботою із студентом;

​ ·затвердження календарного плану проходження практики студентом, контроль за його успішним виконанням;

​ ·ознайомлення студентів-практикантів з вимогами з питань дотримання службової дисципліни та виконання календарного плану практики;

​ ·надання характеристики кожному студенту-практиканту, яка повинна відображати ступінь виконання студентом програми практики і рівень оволодіння практичними навиками.

Керівники практики проводять консультативну роботу з студентами, контролюють процес виконання програми практики та дотримання календарного плану, забезпечують кожному студенту — практиканту належні умови для індивідуальної роботи на місці проходження практики.

Керівники практики інформують працівників кафедри про випадки порушення студентами правил трудової дисципліни та плану проходження практики.

Студенти-практиканти зобов’язані дотримуватись діючих в установах правил внутрішнього розпорядку і правил охорони праці, нести відповідальність за їх порушення, за невиконання на них завдань і функцій.

 

 

2.3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

2.3.1. Практика в органах Державної казначейської служби України

 

Зміст

 1. Казначейське обслуговування видаткової частини Державного бюджету України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і відділах   органів казначейства)
 2. Казначейське обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і відділах територіальних органів казначейства)
 3. Звітність про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і відділах органів казначейства)
 4. Казначейське обслуговування дохідної частини Державного бюджету України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і відділах  органів казначейства)
 5. Казначейське обслуговування дохідної частини  місцевих бюджетів України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і відділах органів казначейства)

Порядок оформлення звіту про проходження практики в органах казначейства

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження практики в органах казначейства

 

1. Казначейське обслуговування видаткової частини Державного бюджету

України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і

відділах органів казначейства)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу)(1 тиждень, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)(2 тижні, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Видатки» та його характеристика.

Розділ 3. Взяття на обслуговування до відповідного органу Державної казначейської служби України розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (2 тижні, 5 балів)

На конкретному прикладі показати порядок взяття на обслуговування  розпорядника і одержувача бюджетних коштів: порядок включення розпорядника і одержувача бюджетних коштів, що мають право обслуговуватися у відповідному органі казначейства, до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; доведення інформації про включення до єдиного реєстру розпорядника і  одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру за ланками органів Державної казначейської служби України; перевірка відповідності даних про мережу, доведену вищестоящим органом казначейства, з переліком розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства.

Розділ 4. Формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України (2 тижні, 5 балів)

На прикладі поточного рокувисвітлити порядок формування мережі: інформація і терміни її подання розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів до органу казначейства; співпраця розпорядників коштів нижчого ступеня з розпорядниками коштів вищого ступеня; співпраця органів казначейства всіх трьох ланок;  терміни; внесення змін до мережі протягом бюджетного періоду.

Розділ 5. Відкриття рахунків для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України (2 тижні, 5 балів)

На конкретному прикладі показати порядок відкриття рахунків розпоряднику і одержувачу бюджетних коштів в органі казначейства: визначити види рахунків і дати їм характеристику; пакет документів, що необхідно подати до органу казначейства із зазначенням терміну їх подання; доведення інформації про відкриття рахунків.

Розділ 6.  Формування інформації і даних, необхідних для здійснення видатків бюджету відповідним органом Державної казначейської служби України (3 тижні, 10 балів)

Показати порядок доведення розпису Державного бюджету України (видатків) на поточний рік до органу казначейства. На конкретних прикладах (3-х розпорядників і одержувачів бюджетних коштів) показати порядок подання та реєстрації в органі казначейства даних затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та зміни до них. Затвердження і подання до органів казначейства паспортів бюджетних програм. Порядок відкриття бюджетних асигнувань в органах казначейства.

Розділ 7. Взяття до обліку бюджетних зобов»язань(3 тижні, 10 балів)

На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; подання реєстрів бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань до органу казначейства; попередній контроль і реєстрація  бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; причини невзяття до обліку бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; оформлення попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою про усунення і доведення  його до відома клієнтів.

Розділ 8. Здійснення видатків бюджету (4 тижні, 10 балів)

На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для здійснення видатків (проведення платежу безготівковим шляхом) і подання  до органу казначейства; поточний контроль при безготівкових розрахунках; причини неприйняття до виконання платіжних доручень, оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства і доведення його до відома клієнтів; оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для одержання готівкових коштів і подання  до органу казначейства; поточний контроль при оформленні процедури видачі готівкових коштів.

Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини Державного бюджету України за поточний  (попередній) рік (3 тижні, 10 балів)

Проаналізувати виконання видаткової частини Державного бюджету України в розрізі функціональних груп (економічної, програмної, відомчої класифікації). Порівняти планові і фактичні суми в цілому по групі та в середені кожної із груп. Згрупувати всі видатки в наступні групи:

 • видатки на економічну діяльність;
 • видатки на соціальний захист населення і утримання соціально-культурної сфери;
 • видатки на управління;
 • видатки на оборону і правоохоронну діяльність;
 • інші видатки, не віднесені до основних груп.

Визначити відсоток виконання бюджету за видатками. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників видаткової частини Державного  бюджету України.

Проаналізувати структуру видатків Державного бюджету України за фактичним виконанням.

Розділ 10. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики(3 тижні, 10 балів)

Кількість клієнтів, що знаходяться на обслуговуванні в органі казначейства у розрізі розпорядників бюджетних коштів вищого і нижчого ступеня, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів. Кількість відкритих їм рахунків у розрізі видів бюджетних рахунків, а саме: реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків. Кількість і суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов»язань і платіжного доручення для проведення платежу у розрізі причин. Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства.

 

2. Казначейське обслуговування видаткової частини місцевих бюджетів

України (для студентів, що проходять  практику у відповідних управліннях і

відділах територіальних органів казначейства)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу)(1 тиждень, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу) (2 тижні, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Видатки» та його характеристика.

Розділ 3. Взяття на обслуговування до відповідного територіального органу Державної казначейської служби України розпорядників та одержувачів бюджетних коштів(2 тижні, 5 балів)

На конкретному прикладі показати порядок взяття на обслуговування  розпорядника і одержувача бюджетних коштів: порядок включення розпорядника і одержувача бюджетних коштів, що мають право обслуговуватися у відповідному органі казначейства, до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; доведення інформації про включення до єдиного реєстру розпорядника і  одержувача бюджетних коштів до Єдиного реєстру за ланками територіальних органів Державної казначейської служби України; перевірка відповідності даних про мережу, доведену вищестоящим органом казначейства, з переліком розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства.

Розділ 4. Формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України (2 тижні, 5 балів)

На прикладі поточного рокувисвітлити порядок формування мережі: інформація і терміни її подання розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів до органу казначейства; співпраця розпорядників коштів нижчого ступеня з розпорядниками коштів вищого ступеня; співпраця органів казначейства;  терміни; внесення змін до мережі протягом бюджетного періоду.

Розділ 5. Відкриття рахунків для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному територіальному органі Державної казначейської служби України(2 тижні, 5 балів)

На конкретному прикладі показати порядок відкриття рахунків розпоряднику і одержувачу бюджетних коштів в органі казначейства: визначити види рахунків і дати їм характеристику; пакет документів, що необхідно подати до органу казначейства із зазначенням терміну їх подання; доведення інформації про відкриття рахунків.

Розділ 6.  Формування інформації і даних, необхідних для здійснення видатків бюджету відповідним територіальним органом Державної казначейської служби України (3 тижні, 10 балів)

Показати порядок доведення розпису (видатків) відповідного місцевого бюджету  на поточний рік до органу казначейства. На конкретних прикладах (3-х розпорядників і одержувачів бюджетних коштів) показати порядок подання та реєстрації в органі казначейства даних затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та зміни до них. Затвердження і подання до органів казначейства паспортів бюджетних програм.

Розділ 7. Взяття до обліку бюджетних зобовязань(3 тижні, 10 балів)

На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів; подання реєстрів бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань до органу казначейства; попередній контроль і реєстрація  бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; причини невзяття до обліку бюджетних зобов»язань і бюджетних фінансових зобов»язань; оформлення попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою про усунення і доведення  його до відома клієнтів.

Розділ 8. Здійснення видатків бюджету(4 тижні, 10 балів)

На прикладі вищестоящого розпорядника бюджетних коштів, розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня, одержувача бюджетних коштів показати: оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для здійснення видатків (проведення платежу безготівковим шляхом) і подання  до органу казначейства; поточний контроль при безготівкових розрахунках; причини неприйняття до виконання платіжних доручень, оформлення попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства і доведення його до відома клієнтів; оформлення розрахункових документів розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів для одержання готівкових коштів і подання  до органу казначейства; поточний контроль при оформленні процедури видачі готівкових коштів.

Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету  за поточний (попередній рік)(3 тижні, 10 балів)

Проаналізувати виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету в розрізі функціональних груп (економічної, програмної, відомчої класифікації). Порівняти планові і фактичні суми в цілому по групі та в середені кожної із груп. Згрупувати всі видатки в наступні групи:

 • видатки на економічну діяльність;
 • видатки на соціальний захист населення і утримання соціально-культурної сфери;
 • видатки на управління;
 • видатки на оборону і правоохоронну діяльність;
 • інші видатки, не віднесені до основних груп.

Визначити відсоток виконання бюджету за видатками. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників видаткової частини відповідного місцевого бюджету.

Проаналізувати структуру видатків відповідного місцевого бюджету  за фактичним виконанням.

Розділ 10. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики(3 тижні, 10 балів)

Кількість клієнтів, що знаходяться на обслуговуванні в органі казначейства у розрізі розпорядників бюджетних коштів вищого і нижчого ступеня, одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів. Кількість відкритих їм рахунків у розрізі видів бюджетних рахунків, а саме: реєстраційних, спеціальних реєстраційних, особових та інших рахунків. Кількість і суми попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства при прийнятті до обліку зобов»язань і платіжного доручення для проведення платежу у розрізі причин. Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства.

 

3.Звітність про виконання Державного бюджету і місцевих бюджетів

України (для студентів, що проходять практику у відповідних

управлінняхі відділах  органів казначейства)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу)(1 тиждень, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)(2 тижні, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна» та його характеристика.

Розділ 3. Звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів про витрачання бюджетних коштів(3 тижні, 10 балів)

Бюджетна і фінансова звітність розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються у даному органі казначейства: періодичність, склад, порядок підготовки і подання, терміни, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на конкретному прикладі: розпорядника бюджетних коштів вищого ступеня,  розпорядника бюджетних коштів нижчого ступеня,  одержувача бюджетних коштів).

Розділ 4. Звітність про виконання Державного бюджету України (4 тижні, 10 балів)

Бюджетна і фінансова звітність про виконання Державного бюджету України, що формується у відповідному органі казначейства: періодичність, склад, порядок і терміни підготовки та подання вищестоящим органам казначейства, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на прикладі поточного року).

Періодичність, порядок, склад і терміни підготовки і подання звітності про виконання Державного бюджету України (зведених показників звітності) Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті України, Міністерству фінансів України (на прикладі поточного року).

Розділ 5. Звітність про виконання місцевих бюджетів(4 тижні, 10 балів)

Бюджетна і фінансова звітність про виконання відповідного місцевого бюджету , що формується у відповідному органі казначейства: періодичність, склад, порядок і терміни  підготовки та подання вищестоящим органам казначейства, порядок прийняття і перевірки в органі казначейства (на прикладі поточного року).

 Періодичність, порядок, склад і терміни підготовки та подання звітності про виконання місцевих бюджетів (зведених показників звітності) відповідним місцевим фінансовим органам,  Верховній Раді АРК, комісії з питань бюджету Верховної Ради АРК,  відповідній місцевій Раді, Раді міністрів АРК, місцевій державній адміністрації (іншому виконавчому органу відповідної

місцевої ради),  Рахунковій палаті АРК, (на прикладі поточного року).

Розділ 6.  Аналіз форм звітності про виконання Державного бюджету України(4 тижнів, 15 балів)

На прикладі однієї форми фінансової звітності і трьох форм бюджетної звітності показати: зміст форм звітності, повноту і правильність відображення в них інформації; розтлумачити інформацію про стан виконання бюджету на певну дату (на прикладі поточного року).

Розділ 7. Аналіз форм звітності про виконання відповідного місцевого бюджету(4 тижнів, 10 балів)

На прикладі однієї форми фінансової звітності і трьох форм бюджетної звітності показати: зміст форм звітності, повноту і правильність відображення в них інформації; розтлумачити інформацію про стан виконання бюджету на певну дату (на прикладі поточного року).

Розділ 8. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики(3 тижні, 10 балів)

Планові і фактичні дані: обсяги доходів у розрізі загального і спеціального фондів бюджету та складових вілповідно до бюджетної класифікації; обсяги видатків у розрізі загального і спеціального фондів бюджету та відповідно до бюджетної класифікації (функціональної, економічної, програмної, відомчої); обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості.  Навантаження на одного працівника управління (відділу) органу казначейства.

 

4.Казначейське обслуговування дохідної частини Державного бюджету

України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях і

відділах  органів казначейства)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу)(1 тиждень, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)(2 тижні, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Доходи» та його характеристика.

Розділ 3. Формування списків платників(2 тижні, 5 балів)

Порядок і терміни підготовки органами фіскальної службисписків платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі, місті, області та подання їх органам казначейства. Зміст списків платників податків. Порядок внесення змін до списків платників податків протягом бюджетного періоду.

Розділ 4. Відкриття рахунків для зарахування доходів(2 тижні, 5 балів)

За даними поточного року показати порядок відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджету у даному органі казначейства. Доведення інформації про відкриті/закриті рахунки до вищестоящого органу казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють  справляння надходжень бюджету, згідно із встановленими порядками взаємодії. Документи, які складають в органі казначейства при відкритті рахунків.

Розділ 5. Перерахування платежів до бюджету платниками (2 тижні, 5 балів)

Порядок перерахування платежів платниками до бюджету. Форми перерахування. Документи, на підставі яких проводиться перерахування платежів до бюджету у розрізі юридичних і фізичних осіб.

Розділ 6. Операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету України(на прикладі ПДВ, акцизного податку)(2 тижні, 10 балів)

Порядок зарахування доходів до загального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів і відшкодування податку на додану вартість.

Порядок зарахування доходів за надходженнями від повернення до загального фонду Державного  бюджетуУкраїни  бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Відображення операцій щодо надходження до загального фонду Державного бюджету України в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 7. Операції за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету України та за власними надходженнями бюджетних установ (на прикладі двох видів надходжень до спеціального фонду бюджету і власних надходжень бюджетних установ)(3 тижні, 10 балів)

Порядок зарахування доходів до спеціального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

 Порядок зарахування доходів за надходженнями від повернення до спеціального фонду Державного  бюджетуУкраїни  бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії.

Порядок зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, і є джерелом формування спеціального фонду бюджету. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зазначених платежів.

Відображення операцій щодо надходження до спеціального фонду Державного бюджету України в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 8. Операції за платежами, які розподіляються між  Державним бюджетом України та місцевими бюджетами (на прикладі двох видів доходів) (2 тижні, 5 балів)

Порядок зарахування доходів, які розподіляються між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між  Державним бюджетом України та місцевими бюджетами  в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 9. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету України (на прикладі двох видів доходів)(2 тижні, 5 балів)

Порядок зарахування доходів, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету України, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

 Відображення операцій за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами  Державного бюджету України  в оперативній звітності (ф.412).

Розділ 10. Аналіз виконання дохідної частини Державного бюджету України за поточний  (попередній) рік(4 тижні, 10 балів)

Проаналізувати виконання дохідної частини Державного бюджету України в розрізі загального і спеціального фонду та складових відповідно до бюджетної класифікації, а саме:

 • податкові надходження;
 • неподаткові надходження;
 • доходи від операцій з капіталом;
 • офіційні трансферти;
 • загальнодержавні цільові фонди.

Порівняти планові і фактичні суми в середені кожної із зазначених груп. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників дохідної частини Державного  бюджету України.

Проаналізувати структуру доходів Державного  бюджету України за фактичним виконанням.

Розділ 11. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики(3 тижні, 10 балів)

Загальна кількість платників, які вносять платежі до Державного бюджету України  (загальний і спеціальний фонди) у розрізі юридичних і фізичних осіб та видів платежів.

 

5. Казначейське обслуговування дохідної частини  місцевих бюджетів

України (для студентів, що проходять практику у відповідних управліннях

і відділах  органів казначейства)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи управління (відділу)(1 тиждень, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі органу казначейства. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на 1 працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв»язок між відділами в управлінні (працівниками відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)(2 тижні, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів органу казначейства та інших державних органів.

Прикладне програмне забезпечення АС «Казна-Доходи» та його характеристика.

Розділ 3. Формування списків платників(2 тижні, 5 балів)

Порядок і терміни підготовки органами фіскальної служби списків платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі, місті, області та подання їх органам казначейства. Зміст списків платників податків. Порядок внесення змін до списків платників податків протягом бюджетного періоду.

Розділ 4. Відкриття рахунків для зарахування доходів(2 тижні, 5 балів)

За даними поточного року показати порядок відкриття та закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень до бюджету у даному органі казначейства. Доведення інформації про відкриті/закриті рахунки до вищестоящого органу казначейства для подальшого інформування органів, що контролюють  справляння надходжень бюджету, згідно із встановленими порядками взаємодії. Документи, які складають в органі казначейства при відкритті рахунків.

Розділ 5. Перерахування платежів до бюджету платниками(2 тижні, 5 балів)

Порядок перерахування платежів платниками до бюджету. Форми перерахування. Документи, на підставі яких проводиться перерахування платежів до бюджету у розрізі юридичних і фізичних осіб.

Розділ 6. Операції за надходженнями до загального фонду відповідного місцевого бюджету ( на прикладі податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку)(2 тижні, 10 балів)

Порядок зарахування доходів до загального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

Відображення операцій щодо надходження до загального фонду відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

Розділ 7. Операції за надходженнями до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету  та за власними надходженнями бюджетних установ (на прикладі двох видів надходжень до спеціального фонду бюджету і власних надходжень бюджетних установ)(3 тижні, 10 балів)

Порядок зарахування доходів до спеціального фонду бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів.

 Порядок зарахування платежів, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, і є джерелом формування спеціального фонду бюджету. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зазначених платежів.

Відображення операцій щодо надходження до спеціального фонду відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

Розділ 8. Операції за платежами, які розподіляються між  рівнями місцевих бюджетів (на прикладі двох видів доходів) (2 тижні, 5 балів)

Порядок зарахування доходів, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету .

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між  рівнями місцевих бюджетів  в оперативній звітності.

Розділ 9. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів (на прикладі двох видів доходів)(2 тижні, 5 балів)

Порядок зарахування доходів, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами відповідного  місцевого бюджету, рахунки, які призначені для цього. Порядок відображення на рахунках коштів, які належать до повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету.

Відображення операцій за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами відповідного місцевого бюджету в оперативній звітності.

Розділ 10. Аналіз виконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету за поточний  (попередній) рік(4 тижні, 10 балів)

Проаналізувати виконання дохідної частини відповідного місцевого бюджету  в розрізі загального і спеціального фонду та складових відповідно до бюджетної класифікації, а саме:

 • податкові надходження;
 • неподаткові надходження;
 • доходи від операцій з капіталом;
 • офіційні трансферти;
 • загальнодержавні цільові фонди.

Порівняти планові і фактичні суми в середені кожної із зазначених груп. Встановити причини невиконання або перевиконання планових показників дохідної частини відповідного місцевого  бюджету.

Проаналізувати структуру доходів відповідного місцевого  бюджету  за фактичним виконанням.

Розділ 11. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики(3 тижні, 10 балів)

Загальна кількість платників, які вносять платежі до відповідного місцевого бюджету   (загальний і спеціальний фонди) у розрізі юридичних і фізичних осіб та видів платежів.

 

 

Склад додатків

1.​ Структура органу казначейства (схема).

2.​ Кошторис бюджетної установи, організації.

3.​ План асигнувань із загального фонду бюджету бюджетної установи, організації.

4.​ Зведення показників спеціального фонду кошторису бюджетної установи, організації.

5.​ Зведений кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації.

6.​ Зведений план асигнувань із загального фонду бюджету бюджетної установи, організації.

7.​ Штатний розпис установи.

8.​ Лімітна довідка про бюджетні асигнування установи.

9.​ Довідка про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету).

10.​ Реєстри доходів, що надійшли до Державного бюджету (в т.ч. про проведений розподіл та перерахування цих коштів) і місцевого бюджету.

11.​ Довідка про надходження до Державного бюджету і місцевого бюджету.

12.​ Довідка про звірку доходів, які надійшли до Державного бюджету і місцевого бюджету.

13.​ Розподіл коштів Державного бюджету при фінансуванні через органи Державного казначейства.

14.​ Реєстр зобов’язань, реєстр фінансових зобов’язань.

15.​ Журнал реєстрації розподілу коштів при фінансуванні через органи Державного казначейства.

16.​ Розпорядження на перерахування коштів з єдиного казначейського рахунка.

17.​ Журнал реєстрації розпоряджень.

18.​ Реєстр на здійснення видатків з єдиного казначейського рахунка.

19.​ Довіреність (заявка) на отримання грошового чека.

20.​ Грошовий чек.

21.​ Платіжне доручення.

22.​ Реєстр платіжних доручень.

23.​ Повідомлення про взаємні розрахунки.

24.​ Особові картки.

25.​ Меморіальний ордер.

26.​ Реєстри синтетичного та аналітичного обліку операцій з виконання бюджету.

27.​ Оборотно-сальдовий баланс виконання Державного бюджету.

28.​ Форми місячної (бюджетної), квартальної (бюджетної і фінансової) та річної (бюджетної і фінансової)  звітності розпорядників коштів, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів.

29.​ Форми місячної (бюджетної) , квартальної (бюджетної і фінансової)  і річної (бюджетної і фінансової) звітності органів казначейства про виконання Державного і місцевого бюджету.

30.​ Копія затвердженого бюджету та його звіту про виконання за попередній рік.

31.​ Ситуаційне завдання.

 

Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах Державної казначейської служби України

 

Загальний обсяг Звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах казначейства має бути не більше 35 -40 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків.

Оформлення Звіту здійснюєтьсяза допомогою Microsoft OfficeWord за такими параметрами :

 • Шрифт – Times New Roman, 14;
 • інтервал між рядками 1,5;
 • поля з правого боку – 1,5 см; з усіх інших боків 2 см,
 • нумерація сторінок – наскрізна у правому нижньому куті. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст друкується лише на одній стороні аркуша А4.

Додатки, таблиці і рисунки (діаграми) є основною іобов’язковою складовою Звіту. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу:

- наочність

- безпосередній зв’язок зі змістом Звіту;

- реальне відображення результатів діяльності  органів казначейства.

В Додатках мають міститись відповідно до програми заповнені форми документації. Загальний обсяг додатків не регламентується, а визначається керівниками практики.

 

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах Державної казначейської служби України

 

Звіт про проходження виробничої та переддипломної практики в органах казначейства оцінюється керівником практики від вузу у балах. Підсумкова оцінка за Звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну.

Елементи оцінки складаються з:

 • якості виконання та оформлення Звіту (від 0 до 80 балів),
 • якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (від 0 до 20 балів).

Головною вимогою до написання звіту є насичення текстової частини великою кількістю статистичних даних, діаграмами, графіками та наявність їх аналізу; в Звіті мають бути розглянуті реальні розпорядники і одержувачі бюджетних коштів; процедури взяття на облік, відкриття рахунків, взяття до обліку бюджетних зобов’язань, здійснення видатків, тощо обов’язково мають розглядатись на прикладі конкретного розпорядника і одержувача бюджетних коштів з представленням фрагментів необхідних документів, журналів, виписок, актів, тощо.

Вся зібрана статистична інформація подається на захист у додатках, а також повинна бути використана під час написання дипломної роботи. 

 

На прикладі програми № 1 із змісту

 

Керівник бази практики

_____________________________

«__»________________ 201_ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження практики студентом
магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»
при ДВНЗ «Київський національний економічнийуніверситет імені Вадима Гетьмана» _____________________________________

(П.І.Б. студента)

у _______________________________________________

(назва бази практики)

з «___» _____________ 201_ року по «___» _______________ 201_ року

 

Тема дипломної роботи магістра «____________________________________________________»

 

№ п/п

Розділ магістерської практики

Кількість тижнів для виконання

З якого по яке число включно

Керівники практики

1.

Організація роботи управління (відділу)

1

 

 

2.

Інформаційне та програмне забезпечення роботи управління (відділу)

2

 

 

3.

Взяття на обслуговування до відповідного органу Державної казначейської служби України розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

2

 

 

4.

Формування мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України

2

 

 

5.

Відкриття рахунків для розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у відповідному органі Державної казначейської служби України

2

 

 

6.

Формування інформації і даних, необхідних для здійснення видатків бюджету відповідним органом Державної казначейської служби України

3

 

 

7.

Взяття до обліку бюджетних зобов»язань

3

 

 

8

Здійснення видатків бюджету

4

 

 

9.

Аналіз виконання Державного бюджету України за поточний(попередній рік).

3

 

 

10.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики.

3

 

 

 

Всього:

25

 

 

Керівник практики від університету __________________________________________

В результаті проходження практики студент повинен

 • знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань організації виконання бюджету, ведення основної казначейської роботи — головні завдання, функції, права та структуру органів  казначейства, посадові обов’язки, права й відповідаль​ність працівників органу  казначейства; організацію і методи казначейської роботи на різних ділянках тощо;
 • уміти провадити облік виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів органами казначейства; розподіляти доходи бюджету між ланками бюджетної системи; провадити виконання видаткової час​тини бюджету та обслуговування розпорядників бюджетних коштів; здійснювати перевірку звітності установ та організацій; оформляти матеріали перевірок і протоколи про адміністративні порушення; проводити вилучення коштів, взаємні розрахунки між ланками бюджетної системи; розглядати скарги підприємств, організацій, громадян з питань казначейської роботи та дій службових осіб, давати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових актів; складати звіти, інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них; проводити аналіз доцільності надання та ефективності використання бюджетних коштів; проводити звіряння з фінансовими та податковими органами облікових даних щодо надходжень платежів до бюджету та їх розподілу між ланками бюджетної системи тощо.

 

 

2.3.2. Практика в місцевих фінансових органах
(органах системи Міністерства фінансів України)

 

1. Складання, уточнення та моніторинг бюджету

(для студентів, що проходять практику в бюджетному управлінні Департаменту фінансів, бюджетному відділі фінансових управлінь  районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи департаменту (управління, відділу)(тривалість – 1 тиждень; кількість балів – 5)

Завдання та функції департаменту (управління, відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками департаменту (управління, відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками департаменту (управління, відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи   департаменту (управління, відділу)(тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (управління, відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  департаменту (управління, відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

Розділ 3. Процедура формування бюджету (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Охарактеризувати організацію роботи по складанню, уточненню, моніторингу та аналізу виконання бюджету у відповідному періоді. Обов'язкові показники відображені в проекті рішення Ради про місцевий бюджет. Процедура розгляду місцевою державною адміністрацією (виконавчим органом) та подання проекту бюджету до місцевої ради. Порядок розгляду і затвердження бюджету місцевою радою. Організація виконання доходної і видаткової частин місцевого бюджету за місцем проходження практики. Провести узагальнення показників соціально-економічного розвитку території в розрахунку на одного отримувача відповідних соціальних послуг та проведення порівняльного аналізу цих показників з показниками по окремих адміністративно-територіальних одиницях та по області в цілому.

Розділ 4. Підготовка бюджетних запитів (зміст, порядок та форми документів) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5)

Охарактеризувати роботу з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, проведення їх аналізу відповідно до завдань та пріоритетів. Охарактеризувати контрольні показники до бюджету, що надходять з Міністерства фінансів України.

Розділ 5. Складання розпису доходів та видатків бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Вміти складати розпис доходів і видатків бюджету (а також знати процедуру внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по видатках; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.

Розділ 6. Реалізація контрольної функції (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Знати порядок та основні моменти здійснення контролю стану, в межах покладених повноважень, за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо планування ними бюджетних коштів, проведення моніторингу основних показників роботи підприємств комунальної власності.

Розділ 7. Взаємодія з Державною казначейською службою та іншими органами державної влади та управління (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10).

Охарактеризувати принципи організації роботи з Державною казначейською службою України, Державною фінансовою службою, Державною фіскальною службою України тощо. Знати форми документів та порядок їх підготовки у процесі взаємодії.

Розділ 8. Аналіз основних показників прогнозу (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Детально проаналізувати показники виконання бюджету території та інші форми звітності щодо прогнозів Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів, покладених до розрахунку показників бюджету території.

Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10).

Показники соціально-економічного розвитку території, кількість та структура бюджетних установ, що фінансуються з бюджету, контрольні показники до бюджету, що надходять з Міністерства фінансів України, показники виконання загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці.

 

2. Планування доходів бюджету та аналіз його виконання

(для студентів, що проходять практику в управлінні доходів Департаменту фінансів, відділі доходівфінансових управлінь обласних, районних, сільських, районних у містах державних адміністрацій України)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тиждень; кількість балів – 5)

Завдання та функції департаменту (управління, відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками департаменту (управління, відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками департаменту (управління, відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (управління, відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  департаменту (управління, відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

Розділ 3. Прогнозування доходів бюджету (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Охарактеризувати організацію та проведення роботи з прогнозування доходів бюджету. Визначити методи формування доходів місцевого бюджету. Оцінити податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Знайти причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Охарактеризувати склад, структуру і динаміку надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Засвоїти та відобразити  роботу з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів, провести їх аналіз відповідно до завдань та пріоритетів. Складання розпису доходів бюджету.Дослідження контрольних показників до бюджету по доходах. Розгляд основних розрахунків до проекту бюджету. Зведення показників бюджету за доходами. Порядок внесення змін до бюджету.

Розділ 4. Підготовка розпорядження по організації складання бюджету (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5)

Опрацювання отриманих в управлінні доходів контрольних показників до бюджету території по доходах. Робота  щодо розгляду розрахунків до проекту бюджету, підготовка висновків щодо надання пільг в оподаткуванні в межах компетенції відділу.

Розділ 5. Складання розпису доходів бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Вміти складати розпис доходів бюджету (а також знати процедуру внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної та функціональної класифікації). Вивчити економічну і контрольну роботу фінансового органу щодо мобілізації надходжень до бюджету. Аналіз звітних показників, що характеризують соціально-економічний стан території, виконання бюджету по доходах; мережі і штатах установ соціально-культурної сфери; заробітній платі в бюджетних установах та інших соціальних виплатах; стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами; дебіторській та кредиторській заборгованості.

Розділ 6. Внесення змін до бюджету (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Знати порядок та процедуру внесення змін до бюджету. Охарактеризувати сутність та зміст експертизи відповідності бюджетному  законодавству України показників, затверджених районним бюджетом, зведення показників районного бюджету за доходами.

Розділ 7. Моніторинг виконання бюджету за доходами (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Охарактеризувати склад, структуру і динаміку надходжень до обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті з районним поділом. Визначити методи формування доходів місцевого бюджету. Оцінити податкові і неподаткові надходження до місцевих бюджетів, доходи бюджету від операцій з капіталом, офіційні трансферти. Знайти причини відхилень у виконанні дохідної частини як в цілому, так і в розрізі окремих джерел надходжень. Визначити джерела фінансування дефіциту бюджету за типом кредитора і боргового зобов'язання.Характеристика видів та форм місячної, квартальної і річної звітності фінансових органів про виконання місцевих бюджетів та її організація; склад звітних документів, порядок їх складання і подання; порядок затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за доходами.

Розділ 8. Аналіз матеріалів до проекту бюджету (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Вміти проводити аналіз, підготовку та процедуру подання матеріалів на апаратні наради про проект доходної частини районного бюджету, про хід виконання дохідної частини бюджету території, а також знати форму відповідних письмових звітів.

Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Прогнозні показники загального обсягу доходів бюджету; податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти. Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету за джерелами їх наповнення та напрямками видатків в динаміці. Показники доходів І та ІІ кошиків. Місцеві податки і збори.

 

3. Фінансування видатків за бюджетними програмами

(для студентів, що проходять практику у відділі бюджетних програм  та соціально-культурної сфери Департаменту фінансів, фінансових управлінь обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тиждень; кількість балів – 5)

Завдання та функції департаменту (управління, відділу), його місце в структурі фінансового управління. Структура відділу. Розподіл повноважень між працівниками департаменту (управління, відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками департаменту (управління, відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (управління, відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  департаменту (управління, відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

Розділ 3. Склад та структура видатків (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Охарактеризувати склад, структуру і динаміку видатків обласного (районного, міського) бюджету, бюджету району у місті за функціональною, відомчою, програмною та економічною класифікаціями видатків. Охарактеризувати рівень використання бюджетних коштів на утримання установ та здійснення заходів, що передбачалися на рік. Вивчити економічну і аналітичну роботу фінансового органу щодо збільшення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

Розділ 4. Робота департаменту (управління, відділу) щодо планування та нормування бюджетних видатків (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5)

Нормування бюджетних видатків, що застосовується фінансовим органом та головними розпорядниками бюджетних коштів, види норм витрат: матеріальні, бюджетні і фінансові; обов'язкові і факультативні; прості і комбіновані (укрупнені). Планування бюджетних видатків. Контроль фінансового органу за вірністю та обґрунтованістю складення кошторисів і їх виконанням.

Розділ 5.Планування і фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Склад і структура видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Оцінити практику планування і фінансування видатків на соціальний захист населення; види соціальної допомоги громадянам, порядок її призначення і виплати; надання адресних житлових субсидій громадянам. Контроль фінансового органу за вірним та раціональним використанням коштів на соціальний захист населення.

Увага ! Необхідно аналізувати матеріали по закладах соціальної сфери відповідно до теми дипломної роботи

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура; система заробітної плати працівників закладів освіти і порядку планування їх фонду заробітної плати та проведення тарифікації. Видатки місцевого бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура; вплив медичного страхування на фінансове забезпечення бюджетних медичних установ. Видатки місцевого бюджету на культуру та мистецтво, їх склад і структура. Складання, затвердження і виконання кошторису доходів і видатків, порядок складання тарифікаційного списку та штатного розпису культурно-просвітницьких закладів. Планування і фінансування функціонування закладів фізичної культури та спорту.

Розділ 6. Особливості використання коштів спеціального фонду (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Система формування і використання власних та інших коштів спеціального фонду закладів соціальної сфери. Контроль фінансового органу за правильним та раціональним використанням коштів, що виділяються на соціальну сферу.

Розділ 7. Фінансування бюджетних програм (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Зміст бюджетної програми, специфіка підготовки та фінансування. Аналіз показників виконання бюджетних програм. Охарактеризувати діючі бюджетні програми (освіта, охорона здоров’я, культура та мистецтво тощо). Процедура моніторингу виконання бюджетних програм. Звітність про стан виконання бюджетних програм.

Розділ 8. Аналіз динаміки використання бюджетних коштів на фінансування соціальної сфери (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Провести аналіз динаміки видатків місцевого бюджету на соціальний захист, в тому числі на заклади соціального забезпечення (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо). Дослідження аналітичних показників  видатків місцевого бюджету на утримання закладів соціальної сфери, на освіту, на культуру та мистецтво.

Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Обсяг та структура видаткової частини бюджету. Планові та фактичні показники фінансування окремих груп видатків соціальної сфери. Обсяги фінансування соціального захисту населення. Показники видатків загального та спеціального фондів. Бюджет розвитку. Коригуючи коефіцієнти.

 

4. Фінансування житлово-комунального господарства

(для студентів, що проходять практику в  Управлінні житлово-комунального господарства обласних, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій України)

Зміст практики

Розділ 1. Організація роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тиждень; кількість балів – 5)

Завдання та функції департаменту (управління, відділу), його місце в структурі адміністрації. Розподіл повноважень між працівниками департаменту (управління, відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між управліннями (відділами), а також між працівниками департаменту (управління, відділу).

Розділ 2. Інформаційне та програмне забезпечення роботи департаменту (управління, відділу) (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі департамент (управління, відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить до  департаменту (управління, відділу) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами фінансового управління та іншими державними органами.

Розділ 3. Державна політика розвитку житлово-комунального господарства тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Вивчити засади комплексного розвитку житлово-комунального господарства у сфері водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, санітарного очищення, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою території району, надання комунальних послуг та виконання робіт за замовленням населення, соціально-побутових і виробничих споживачів незалежно від форм власності. Порядок розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

Розділ 4. Комплексні заходи у сфері житлово-комунального господарства (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 5)

Фінансування програм, робіт, заходів та послуг, які затверджені в установленому порядку і виконуються за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів комунальними підприємствами району та контроль за використанням цих коштів; розроблення системи заходів для забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків.

Розділ 5. Діяльність у сфері забезпечення житлового фонду (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Відобразити пропозиції щодо проведення житлової реформи. Діяльність  щодо проведення приватизації житла. Процедура передачі підприємствами житла та комунальних об’єктів, що перебувають у повному господарському віданні державних підприємств, у комунальну власність. Охарактеризувати роботу комісій по обстеженню стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлово-комунального господарства з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання. Етапи проведення капітального ремонту будинків комунального житлового фонду та будинків житлово-будівельних кооперативів й товариств співвласників багатоквартирних будинків, надання допомоги громадянам у проведенні ремонту житлових приміщень.

Розділ 6. Методична робота управління (тривалість – 3 тижні; кількість балів – 10)

Вміти обґрунтувати розроблені пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності у разі порушення стандартів і технічних умов щодо житлово-комунального забезпечення. Знати організаційну і методичну роботу, спрямовану на організацію державної політики у питаннях праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства.

Розділ 7. Контрольна функція управління (тривалість – 2 тижні; кількість балів – 10)

Контроль за організацією та якістю обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства;контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності; забезпечення координації робіт між комунальними службами підпорядкованими адміністрації та службами іншого підпорядкування.

Розділ 8. Аналіз стану та пріоритетів розвитку житлово-комунального господарства (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Аналіз поточного стану, а також проектів програм економічного і соціального розвитку району, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та поліпшення їх якості, в тому числі з постачання якісною питною водою, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження.

Розділ 9. Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики (тривалість – 4 тижні; кількість балів – 10)

Провести аналіз динаміки показників надходжень та видатків житлово-комунального господарства, обсягів фінансування з бюджету. Показники кошторисного фінансування.

 

Обов’язковий склад додатків:

1. Організаційно-структурна схема фінансового органу, де проводиться практика.

2. Бюджетні запити.

3. План заходів з підготовки бюджету на наступний  плановий період.

4. Витяг з розпису доходів і видатків місцевого бюджету на плановий рік.

5. Копія кошторису закладу освіти (охорони здоров’я або культури і мистецтва) з додатками і розрахунками до нього.

6. Форми місячної, квартальної та річної звітності розпорядника коштів місцевого бюджету.

7. Форми місячної, квартальної та річної звітності фінансових органів про виконання місцевого бюджету.

8. Фінансовий план підприємства місцевого господарства з розрахунками до нього.

9. Баланс виконання місцевого бюджету.

10. Форма меморіального ордеру по поточному рахунку місцевого бюджету.

11. Копія розпорядження на фінансування видатків.

12. Витяг з Книги журнал-головна за місяць.

13. Копія відомості на списання касових витрат за один із місяців.

 

Практика в в місцевих фінансових органах (органах системи Міністерства фінансів України) проходить у 2 етапи: 1 етап  - з 01.02.16 р. по 20.05.16 р.(16 тижнів) передбачає опрацювання першого та другого розділів календарного плану проходження практики студентом; 2 етап - з 19.09.16 р. по 18.11.16 р. (9 тижнів) – роботу над третім та четвертим розділами.

 

Керівник бази практики

_____________________________

«__»________________ 201_ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження практики студентом
магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»
при ДВНЗ «Київський національний економічнийуніверситет імені Вадима Гетьмана» ___________________________ __________

(П.І.Б. студента)

у _______________________________________________

(назва бази практики)

з «____» _______________ 201__ року по «___»__________________ 201 року

 

Тема дипломної роботи магістра «____________________________________________________________________»

 

№ п/п

Розділ магістерської практики

Кількість тижнів для виконання

З якого по яке число включно

Керівники практики

1.

Організація роботи департаменту

2

 

 

2.

Інформаційне та програмне забезпечення роботи   департаменту (управління, відділу)

2

 

 

3.

Процедура формування бюджету

3

 

 

4.

Підготовка бюджетних запитів (зміст, порядок та форми документів)

2

 

 

5.

Складання розпису доходів та видатків бюджету

4

 

 

6.

Реалізація контрольної функції

3

 

 

7.

Взаємодія з Державною казначейською службою та іншими органами державної влади та управління

3

 

 

8.

Аналіз основних показників прогнозу

4

 

 

9.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити і проаналізувати під час проходження практики

4

 

 

 

Всього:

26

 

 

 

 

Керівник практики ____________________________________

В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ  ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН

 • знатизаконодавчі та нормативно-правові акти з питань організації планування і виконання бюджету, головні завдання, фун­кції, права та структуру фінансових органів, посадові обов’язки, права й відповідальність працівників фінансового органу; організацію і методи фінансової роботи на різних ділянках тощо;
 • уміти провадити облік виконання місцевого бюджету; складати розписи доходів і видатків бюджету; провадити виконання видаткової частини бюджету та обслуговування розпорядників бюджетних коштів; здійснювати перевірку звітності установ та організацій; оформляти матеріали ревізій (перевірок) і протоколи про адміністративні порушення; проводити взаємні розрахунки між ланками бюджетної системи; розглядати скарги підприємств, організацій, громадян з питань фінансової роботи та дій службових осіб, давати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових актів; складати звіти, інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них; проводити аналіз доцільності надання та ефективності використання бюджетних коштів; проводити звірки облікових даних.

 

 

2.3.3. Практика в органах Державної фіскальної служби України

Зміст

 1. Облік платників податків (для студентів, що проходять практику в підрозділах реєстрації та обліку платників податків)
 2. Оподаткування юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування юридичних осіб)
 3. Оподаткування фізичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування фізичних осіб)
 4. Податковий контроль юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах податкового контролю юридичних осіб)
 5. Відшкодування ПДВ (для студентів, що проходять практику в підрозділах контролю за відшкодуванням податку на додану вартість)
 6. Управління податковим боргом (для студентів, що проходять практику в підрозділах погашення прострочених податкових зобов’язань)
 7. Аналітична робота контролюючих органів (для студентів, що проходять практику в підрозділах економічного аналізу)

Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДФСУ

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДФСУ

Список рекомендованої літератури

 

1.Облік платників податків (для студентів, що проходять практику в підрозділах реєстрації та обліку платників податків) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу)(2 тижні, 10 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

 Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу та іншими державними органами.

Облікові реєстри, що ведуться в управлінні (відділі). Користувачі інформації з облікових реєстрів.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів (4 тижні, 10 балів)

Підстави взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Порядок взяття на облік юридичних і фізичних осіб (на прикладі конкретного платника).

Внесення змін та зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів (3 тижні, 10 балів)

Внесення змін до облікових даних платників податків. Підстави для внесення змін до облікових даних платників податків.

Підстави та порядок зняття з облікув органах державної фіскальної служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб.

Відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах (2 тижні, 5 балів)

Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах. Перелік документів. Обов’язки банків та інших фінансових установ. Дата початку видаткових операцій за рахунком платника податків.  Обов’язки фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Порядок подання, форма і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік визначаються центральним органом ДФС.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (2 тижні, 10 балів)

Мета створення ДРФО,  зміст інформації про фізичних осіб, зміст облікової  картки фізичної особи - платника податків; окремий регістр  фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника.Порядок використання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб.

Організація роботи з приймання та обробки податкової звітності.( 3 тижні, 10 балів) 

Впровадження та супроводження форм оперативного обліку  податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів. Супроводження порядку взаємодії органів державної фіскальної служби  та органів державного казначейства  в процесі повернення надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків.

Формування звітності за обліковими показниками.Наповнення інформаційної бази  звітними показниками.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Кількість взятих на облік – юридичних осіб за відокремленими підрозділами юридичних осіб. Кількість взятих на облік - самозайнятих осіб. Кількість юридичних та само зайнятих осіб, що сплачують податки. Звітні показники щодо мобілізації коштів до зведеного, державного та місцевого бюджетів. Розрахунки платників з бюджетом (переплата, заборгованість).  Результати контрольно-перевірочної роботи. Розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань. Суми отриманих пільг по оподаткуванню. Показники податкової звітності, наданої платниками податків.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, з’ясувати новації обліку платників податків відповідно до  Податкового кодексу України. Зробити висновки.

 

2. Оподаткуванняюридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування юридичних осіб) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 10 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів контролюючого органу та інших державних органів. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Облік платників податків юридичних осіб (2 тижні, 5 балів)

Проаналізувати роботу структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку платників податків - юридичних осіб. Реєстрація платника податку на додану вартість на прикладі конкретної юридичної особи.

Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків юридичними особами (5 тижнів, 10 балів)

Описати процедуру проведення камеральних та документальних перевірок на прикладі конкретного платника податку з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів. Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан мобілізації надходжень податків до бюджету. Здійснення заходів по упередженню росту податкового боргу з ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів, контроль за їх виконанням.

Консультативна робота серед платників податків-юридичних осіб (3 тижні, 10 балів)

Здійснити аналіз масово-роз’яснювальної роботи з податків ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток та платежів за землекористування, місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів, узагальнити звернення платників і пропозиції з метою поліпшення обслуговування платників податків.

Аналіз результатів роботи управління оподаткування юридичних осіб ДПІ (4 тижні, 10 балів)

Оцінка надходжень за видами податків. Динаміка податкового боргу загалом і за видами податків. Аналіз структури, ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

Участь підрозділу у формуванні прогнозних показників надходжень ПДВ, акцизного податку, податку на прибуток, місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів, визначення бази оподаткування.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу). Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів. Податкові пільги в розрізі платежів. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних  перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів. Суми фактично сплачених податків за результатами перевірок (у розрізі видів податків і видів перевірок) Кількість порушених кримінальних справ. Масово-роз'яснювальна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДФС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

 

3. Оподаткування фізичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах оподаткування фізичних осіб) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 10 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів контролюючого органу та інших державних органами. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Облік платників податків-фізичних осіб (2 тижні, 5 балів)

Порядок взяття на облік фізичних осіб – підприємців: документи, що подаються платником, їх перевірка; термін реєстрації, документи, що видаються платнику. Робота структурного підрозділу по забезпеченню повноти обліку ФОП. Внесення змін до облікових даних платника. Зняття з обліку.

Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків фізичними особами (5 тижнів, 10 балів)

Процедура проведення перевірок фізичних осіб – підприємців за категоріями (загальна та спрощена системи оподаткування) та групами (по єдиному податку) платників (на прикладі конкретного платника). Здійснення донарахувань та застосування штрафних (фінансових) санкцій. Порядок прийняття та перевірки декларацій про доходи з фізичних осіб - підприємців.

Основні причини порушень податкового законодавства, їх вплив на стан виконання бюджету. Здійснення заходів по упередженню зростання податкового боргу з податку на доходи та майнових податків з фізичних осіб.

Порядок перевірки декларації про майновий стан та доходи громадян. Перерахунок ПДФО з урахуванням податкової знижки. Контроль своєчасності подання декларацій та сплати нарахованих у деклараціях сум ПДФО.

Консультативна робота серед платників податків-фізичних осіб (3 тижні, 10 балів)

Проаналізувати результативність консультативної роботи у розрізі видів доходів та категорій платників, що звертались за податковими консультаціями. Узагальнити звернення і пропозиції платників, виявити найбільш проблемні питання в оподаткування доходів фізичних осіб.

Аналіз результатів роботи управління оподаткування фізичних осіб ДПІ (4 тижні, 10 балів)

Оцінка надходжень за видами податків. Динаміка та структура податкового боргу.  Кількість платників – фізичних осіб, яким надано пільги, види та суми наданих пільг. Аналіз ефективності наданих пільг з оподаткування і втрат бюджету від їх застосування.

Участь підрозділу у формуванні прогнозних показників надходжень податку з доходів, майнових податків, податків з самозайнятих осіб, визначення бази оподаткування.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу). Податковий борг в розрізі категорій платників, платежів. Податкові пільги в розрізі платежів. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків, кількість, платників, що сплачують податки. Кількість поданих податкових декларацій  (за видами декларацій, у т.ч. своєчасно, несвоєчасно). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних  перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів. Суми фактично сплачених донарахованих податків. Кількість порушених кримінальних справ. Консультативна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДФС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

4. Податковий контроль юридичних осіб (для студентів, що проходять практику в підрозділах податкового контролю юридичних осіб) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 10 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів,  10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. АІС, які забезпечують роботу управління. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Підготовка до проведення документальних перевірок(4 тижні, 10 балів)

Збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків.

Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.

Оформлення результатів перевірок (5 тижнів, 15 балів)

               Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Аналіз причин і оцінка фактів порушень законодавства про податки, виявлених під час документальних перевірок суб’єктів господарської діяльності. Виявлення типових порушень податкового законодавства, їх систематизація. Робота з ризиками: опис, якісний аналіз та кількісна оцінка. Відбір ризиків, за якими знижуються показники надходжень.

Організація роботи щодо контролю за проведенням документальних перевірок суб’єктів господарювання, які користуються податковими пільгами (            5 тижнів, 10 балів)                  Аналіз та використання в роботі інформації з баз даних, звітів та аналітичних таблиць щодо пільг в оподаткуванні по платежах, рівнях бюджетів. Вивчення та застосування аналітичних опрацювань щодо пільг в оподаткуванні в розрізі форм власності, форм господарювання, організаційно-правових форм, галузей економіки. Аналіз структури та ефективності наданих пільг по оподаткуванню і втрат бюджету від їх застосування.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

            Кількість платників податків – юридичних осіб, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість великих платників. Кількість платників – юридичних осіб включених до плану-графіку проведення перевірок з розбивкою по кварталах, у тому числі великих платників. Кількість фактично перевірених платників – юридичних осіб. Кількість платників, у яких виявлено порушення податкового законодавства, у тому числі великих платників. Кількість проведених перевірок: планових, позапланових. Суми донарахованих за результатами перевірок сум податків: загалом, у великих платників, за окремими видами податків, за видами перевірок, за галузями господарювання. Суми нарахованих фінансових санкцій. Суми фактично сплачених податків, які було донараховано за результатами перевірок.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

 

5. Відшкодування ПДВ (для студентів, що проходять практику в підрозділі контролю за відшкодуванням податку на додану вартість) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших управлінь (відділів) та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу та іншими державними органами.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Організація адміністрування та відшкодування податку на додану вартість (9 тижнів, 20 балів)

Аналіз та контроль за виконанням доведених завдань із забезпечення відшкодування з бюджету ПДВ, дотримання вимог чинного законодавства, забезпечення своєчасності відшкодування податку з бюджету. Організація виконання та розробка заходів щодо упередження зростання бюджетної заборгованості з ПДВ та контроль за їх виконанням. Внесення пропозицій вищестоящому органу ДФС щодо вдосконалення нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань відшкодування ПДВ. Виявлення, аналіз причин та оцінкафактів порушень податкового законодавства, які впливають на відшкодування ПДВ, а також неврегульованих питань у податковому законодавстві, виходячи з практики застосування законодавчих норм платниками податків і органами ДПС та надання пропозицій ДФС України щодо шляхів їх вирішення. Вивчення та аналіз судової практики з питань відшкодування ПДВ та надання пропозицій вищестоящому органу ДФС. Обмін інформацією з органами Держказначейства з питань відшкодування ПДВ. Участь у розгляді апеляційних скарг платників з питань відшкодування ПДВ, у засіданнях судових органів з питань відшкодування ПДВ. Взаємодія з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями з питань повноти та своєчасності відшкодування ПДВ з бюджету. Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів про відшкодування ПДВ. Відпрацювання та узагальнення результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів. Аналіз порушень, виявлених при проведенні камеральних, документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок з питань ПДВ, та надання пропозицій вищестоящому органу ДПС для їх усунення. Здійснення заходів щодо скорочення бюджетної заборгованості з ПДВ. Організація та проведення семінарів, нарад з питань відшкодування ПДВ. Надання відповідей на запити платників податків з питань відшкодування ПДВ.

Підготовка до проведення перевірок.Оформлення результатів перевірок(3 тижні, 10 балів)

Збір, обробка, узагальнення та аналіз інформації про платників податків. Складання плану-графіка перевірок. Формування контрольно-перевірочної бригади. Програма перевірки. Направлення на перевірку.

Оформлення результатів перевірок. Структура та зміст протоколу, довідки, акту перевірки. Порядок оформлення результатів перевірок (акти, довідки, протоколи, проекти рішень і постанов). Аналіз матеріалів перевірок юридичних осіб з питань відшкодування ПДВ, з метою виявлення фактів ухилення від оподаткування та передача їх до підрозділів податкової міліції Аналіз причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства, виявлених у ході перевірок з відшкодування ПДВ. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства з питань відшкодування ПДВ.

Організація контрольно-перевірочної роботи з відшкодування ПДВ (2 тижні, 10 балів)

Супроводження і координація дій відповідних структурних підрозділів при проведенні окремих перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. Організація та проведення зустрічних звірок. Контроль за дотриманням податкового законодавства суб’єктами господарювання, які використовують податкові векселі та погашають їх не грошовими коштами, а шляхом включення до податкових зобов’язань з ПДВ. Використання в роботі підрозділу Єдиного реєстру податкових накладних.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Кількість платників, що заявили суми ПДВ до відшкодування, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума ПДВ, заявлена платниками до відшкодування, що не була підтверджена проведеними перевірками, у тому числі сума відшкодування, що була завищена. Кількість платників, що невірно визначили суми ПДВ до відшкодування (окремо ті, що зависили, і ті, що занизили). Сума втрати бюджету від незаконного відшкодування ПДВ. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, перерахована платникам на розрахунковий рахунок, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Кількість платників, що отримали бюджетне відшкодування ПДВ, у тому числі на розрахунковий рахунок. Сума бюджетного відшкодування ПДВ, зарахована платникам в рахунок майбутніх платежів, у тому числі з порушенням законодавчо встановлених термінів. Сума заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ, у тому числі сума простроченої заборгованості. Сума пені за заборгованості бюджету з відшкодування ПДВ. Частота звернення працівниками підрозділу до Єдиного реєстру податкових накладних. Кількість працівників підрозділу з контролю за відшкодуванням ПДВ. Кількість платників, що обслуговуються даним підрозділом. Кількість платників ПДВ, зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, ті, що сплачують податки. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання бюджетного відшкодування. Кількість платників ПДВ, що потенційно (при наявності від’ємного сальдо з ПДВ) мають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування. Кількість проведених камеральних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість проведених документальних невиїзних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість проведених виїзних перевірок, у тому числі за участю працівників інших підрозділів. Кількість позовів, направлених до суду, за результатами роботи підрозділу, у тому числі, ті, що  вирішені на користь органу ДФС. Кількість скарг, отриманих на працівників підрозділів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

 

6. Управління податковим боргом(для студентів, що проходять практику в підрозділах погашення прострочених податкових зобов’язань) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів фіскального органу та інших державних органів (зовнішніх джерел). Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами контролюючого органу та іншими державними органами. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Організація роботи щодо здійснення упереджувальних заходів для недопущення виникнення податкового боргу; Надання податкових консультацій з питань погашення податкового боргу.

Організація роботи щодо стягнення (погашення) податкового боргу(9 тижнів, 20 балів)

Формування відомостей про боржників; інформаційна база формування податкових вимог. Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого. Організація роботи щодо надсилання податкових вимог боржникам. Порядок нарахування пені.

Виникнення права податкової застави та порядок її реєстрації. Порядок узгодження операцій з активами у разі виникнення права податкової застави. Підстави та процедури припинення права податкової застави.

Організація роботи щодо застосування адміністративного арешту майна боржників.

Організація продажу майна боржника з метою погашення податкової заборгованості.

Застосування процедури банкрутства з метою погашення податкового боргу. Організація і контроль за роботою з списання та реструктуризацією податкового боргу

Проведення заходів, спрямованих на виявлення прихованих активів суб’єктів господарської діяльності – боржників з метою їх залучення на погашення податкового боргу та пені.

Організація та контроль за здійсненням заходів, направлених на скорочення податкового боргу з ПДВ та інших загальнодержавних податків.

Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань (боргу) платників податків на умовах податкового кредиту; контроль за дотриманням умов договорів про розстрочення та відстрочення;

Організація роботи (відповідно до компетенції) з податковими ризиками; розробка проектів податкових ризиків на підставі законодавчо-нормативної бази;

Організація роботи щодо виявлення, обліку, зберігання та реалізації безхазяйного майна і майна, що переходить у власність держави (2 тижні, 10 балів)

Облік, ведення книг обліку актів опису та попередньої оцінки майна, прийнятого на облік; здійснення контролю за своєчасністю надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави; аналіз структури безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави, яке знаходиться на обліку та передане для реалізації; планування сум надходжень до бюджету коштів від реалізації безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави.

Аналіз результатів роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язань (3 тижні, 10 балів)

Проаналізувати результати роботи підрозділу погашення прострочених податкових зобов’язаньщодо надходження коштів від погашення податкового боргу; розглянути процедуру прогнозування новоствореного податкового боргу та планування сум погашення боргу на рівні району.

Проаналізувати динаміку та структуру податкового боргу в розрізі термінів виникнення, бюджетів, галузей та видів платежів. Контроль та оцінка виконання плану погашення податкового боргу; аналіз причин утворення податкового боргу та заходів, що застосовуються для його скорочення; дослідження, аналіз та надання рекомендацій щодо вдосконалення запровадження процедур з питань стягнення податкового боргу.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Загальна сума податкового боргу, що виник у поточному році; списані суми податкового боргу протягом року; сума податкового боргу на кінець року. Кількість платників податків – юридичних та фізичних осіб (СГД), зареєстрованих у податковому органі, у тому числі, що сплачують податки. Кількість платників – юридичних та фізичних осіб (СГД) осіб, у яких існує заборгованість з податків і обов’язкових платежів перед бюджетом з розбивкою по видах платежів. Кількість випадків застосування адміністративного арешту активів; сума боргу, що існувала до прийняття рішення про застосування адміністративного арешту і після. Сума активів, взята до податкової застави. Кількість направлених податкових вимог; суми податкового боргу, що були погашені в результаті застосовування цього заходу. Суми нарахованих фінансових санкцій та пені. Суми фактично сплачених податків у результаті застосування заходів з погашення прострочених податкових зобов’язань (окремо по кожному із методів управління податковим боргом).

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

 

7. Аналітична робота КОНТРОЛЮЮЧИХ органів(для студентів, що проходять практику в підрозділах економічного аналізу) (25 тижнів, 80 балів)

 

Організація роботи управління (відділу) (2 тижні, 5 балів)

Завдання та функції управління (відділу), його місце в структурі орану державної фіскальної служби. Структура управління (відділу). Розподіл повноважень між працівниками управління (відділу). Навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад). Взаємозв’язок між відділами управління (працівниками відділу).

Інформаційне забезпечення роботи управління (відділу) (5 тижнів, 10 балів)

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі управління (відділ). Внутрішні документи, що формуються в управлінні (відділі): зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в управління (відділ) з інших структурних підрозділів контролюючог органу та інших державних органів. АІС, які забезпечують роботу управління.

Єдина база даних податкових знань. Матеріали, що розміщуються на Web-сайті.

Аналіз податкових доходів за секторами економіки (5 тижнів, 15 балів)

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та виявити проблеми оподаткування підприємств окремих секторів економіки (по 2-3 визначальних платниках податків з кожного сектору економіки). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що  зумовили такі результати.

Аналіз та прогнозування доходів бюджету в розрізі видів  податкових надходжень (5 тижнів,  15 балів)

Проаналізувати результати розрахунків з бюджетом, динаміку і структуру наданих пільг, податкового боргу та проблеми оподаткування платників в розрізі окремих платежів (10 основних бюджетоформуючих податкових платежів). Визначити зв’язки між зазначеними показниками та встановити причини, що зумовили такі результати. Прогнозування доходів бюджету в розрізі видів платежів.

Моніторинг основних показників діяльності роботи державної податкової інспекції (4 тижні, 10 балів)

Здійснити аналіз результатів роботи органу ДФС щодо виконання бюджетних призначень у розрізі платежів, рівнів бюджету. Проаналізувати результати роботи структурних підрозділів органу ДФС.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики (4 тижні, 25 балів)

Надходження платежів (нарахування, мобілізація, переплата, за рахунок стягнення податкового боргу) в розрізі платників та секторів економіки. Податковий борг в розрізі категорій платників, платежівта секторів економіки та давністю. Податкові пільги в розрізі платежів та секторів економіки. Облікова робота: Кількість зареєстрованих платників податків в розрізі платежів та секторів економіки. Кількість поданих податкових декларацій (своєчасно поданих, прострочених або неповних платежів). Контрольно-перевірочна робота: кількість виїзних перевірок (планові перевірки позапланові перевірки), невиїзних  перевірок в розрізі категорій платників податків, кількість та сума донарахувань податків та фінансові штрафні санкції за результатами перевірок в розрізі платежів і категорій платників, секторів економіки. Кількість розглянутих скарг платників податків, кількість справ, що розглядалися судами. Кількість порушених кримінальних справ. Масово-роз'яснювальна робота: Кількість листів, отриманих від платників податків. Кількість звернень, отриманих електронною поштою. Кількість консультацій, наданих по телефону. Кількість консультацій, наданих на особистому прийомі. Кількість відвідувань wеb-сайтів органу ДФС. Кількість брошур і буклетів.

На основі зазначених абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники, зробити висновки.

 

Порядок оформлення звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДФСУ

 

Загальний обсяг Звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДПСУ має бути не більше 25 -30 сторінок друкованого тексту, не враховуючи додатків (інтервал одинарний).

Оформлення Звіту здійснюєтьсяза допомогою Microsoft OfficeWord за такими параметрами :

 • Шрифт – Times New Roman, 14;
 • інтервал між рядками 1,0;
 • поля з правого боку – 1,5 см; з усіх інших боків 2 см,
 • нумерація сторінок – наскрізна у правому нижньому куті. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Текст друкується лише на одній стороні аркуша А4.

Додатки, таблиці і рисунки (діаграми) є основною іобов’язковою складовою Звіту. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу:

- наочність

- безпосередній зв’язок зі змістом Звіту;

- реальне відображення результатів діяльності органів ДФС.

В Додатках мають міститись заповнені форми податкової звітної документації. Загальний обсяг додатків не регламентується, а визначається керівниками практики.

 

Критерії оцінювання виконання звіту про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДФСУ

Звіт про проходження виробничої та переддипломної практики в органах ДФСУ оцінюється керівником практики від вузу у балах. Підсумкова оцінка за Звіт складається з двох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну.

Елементи оцінки складаються з:

 • якості виконання та оформлення Звіту (від 0 до 80 балів),
 • якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (від 0 до 20 балів).

Головною вимогою до написання звіту є насичення текстової частини великою кількістю статистичних даних, діаграмами, графіками та наявність їх аналізу; в Звіті мають бути розглянуті реальні платники податків; процедури взяття на облік, відкриття особових рахунків, погашення податкового боргу, тощо, обов’язково мають розглядатись на прикладі конкретного платника (юридичної чи фізичної особи) з представленням фрагментів необхідних документів, журналів, виписок, актів, тощо.

Вся зібрана статистична інформація подається на захист у додатках, а також повинна бути використана під час написання дипломної роботи. 

 

Список рекомендованої літератури:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ
 2. ДПА України від 24.12.10 № 1039 «Про затвердження Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі»
 3. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)»
 4. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1035 «Про затвердження Порядку призначеннята звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого»
 5. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1036 «Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків »
 6. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1037 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків »
 7. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1040 «Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу»
 8. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1042 «Про затвердження Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків »
 9. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1043 «Про затвердження Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби »
 10. Наказ ДПА України від 28.02.11 №114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства"
 11. Наказ ДПА України від 28.02.2011 №109 "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту"
 12. Наказ ДПАУ від 11.01.11 №14 Про затвердження Порядку роботи представників органів державної податкової служби на акцизних складах та податкових постах
 13. Наказ ДПАУ від 11.02.11 №90 Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків
 14. Наказ ДПАУ від 15.10.10 N 791 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо адміністрування платежів, що контролюються органами державної податкової служби та не відповідають терміну "податковий борг (недоїмка)"
 15. Наказ ДПАУ від 17.12.10 №954 Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України.
 16. Наказ ДПАУ від 21.12.10 №969 Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення.
 17. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №978 Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість.
 18. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №979 Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України.
 19. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №984 Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства
 20. Наказ ДПАУ від 22.12.10 №986 Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків.
 21. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №1001 Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби.
 22. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №993 Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.
 23. Наказ ДПАУ від 23.12.10 №996 Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.
 24. Наказ ДПАУ від 24.01.11 №36 Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати цього податку
 25. Наказ ДПАУ від 24.01.11 №37 Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій
 26. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення"
 27. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1003 Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, платниками податків –фізичними особами
 28. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1014 Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.
 29. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1016 Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку.
 30. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1017 Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
 31. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1018 Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України.
 32. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1019 Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
 33. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1021 Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку
 34. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1022 Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного
 35. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1023 Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної ...
 36. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1024 Про затвердження форми надання Інформації суб’єктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові
 37. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1025 Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці
 38. Наказ ДПАУ від 24.12.10 №1030 Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку.
 39. Наказ ДПАУ від 25.01.11 №42 Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість
 40. Наказ ДПАУ від 25.02.11 №41 Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
 41. Наказ ДПАУ від 28.02.11 №115 Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво
 42. Наказ ДПАУ від 31.01.11 №58 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб
 43. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством»
 44. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин »
 45. Спільний наказ від 14.02.11 №16/91/31 Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 46. Спільний Наказ ДПАУ та Державного казначейства України від 03.02.11 №68/23 Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про обсяги сум бюджетного відшкодування ПДВ, визначені у висновках

 

Перелік обов’язкових ілюстративних матеріалів

 1. Схематичне зображення складу і структури податкової інспекції (адміністрації).
 2. Картка особового рахунку платника податку.
 3. Заповнена форма податкового повідомлення-рішення.
 4. Заповнена форма податкової вимоги.
 5. Заповнена форма декларації з податку на додану вартість.
 6. Заповнений розрахунок акцизного податку.
 7. Заповнена декларація про податок на прибуток підприємств
 8. Заповнена форма розрахунку плати за землю.
 9. Заповнена форма розрахунку рентної плати за спеціальне використання води.
 10. Заповнені декларації про доходи громадян.
 11. Заповнена форма розрахунку єдиного податку.
 12. Розрахунки місцевих податків та зборів.
 13. Рішення про застосування фінансових санкцій.

 

Керівник бази практики

_____________________________

«__»________________ 201_ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження практики студентом
магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент»
при ДВНЗ «Київський національний економічнийуніверситет імені Вадима Гетьмана» ___________________________ __________

(П.І.Б. студента)

у _______________________________________________

(назва бази практики)

з «___» _____________ 201_ року по «___» _______________ 201_ року

 

Тема дипломної роботи магістра «____________________________________________________»

 


п/п

Розділ магістерської практики

Кількість тижнів для виконання

З якого по яке число включно

Керівники практики від бази

1.

Організація роботи управління (відділу)

2

 

 

2.

Інформаійне звбезпечення роботи управління (відділу)

5

 

 

3.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремленихпідрозділів

4

 

 

4.

Внесення змін та зняття з обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів

3

 

 

5.

Відкриття та закриття рахунків платників податків в банках та інших фінансових установах

2

 

 

6.

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків

2

 

 

7.

Організація роботи з приймання та обробки податкової звітності

3

 

 

8.

Основні статистичні показники, які необхідно зібрати, узагальнити та проаналізувати під час проходження практики

4

 

 

 

Всього:

25

 

 

 

Керівник практики ____________________________________

 

У результаті проходження практики студент повинен:

 • знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань організації справляння податків, ведення основної податкової роботи — головні завдання, функції, права та структуру органів державаної фіскальної служби, посадові обов’язки, права й відповідальність працівників податкового органу ДФС, організацію і методи податкової роботи на різних ділянках тощо;
 • уміти здійснювати облік платників податків та податкових надходжень; звіряти облікові дані з органом Державного казначейства, фінансовим органом і банківськими установами щодо надходжень платежів до бюджету; нараховувати пеню; проводити камеральні перевірки правильності нарахування податків і обов’язкових платежів; роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, пропонувати шляхи його удосконалення; здійснювати організаційні заходи по підготовці проведення документальної перевірки; розглядати скар­ни підприємств, організацій, громадян з питань податкової роботи та дій посадових осіб; надавати консультації щодо застосування законодавчих і нормативно-правових актів, складати інформаційні матеріали та пояснювальні записки до них.

 

 

 

2.3.4. Практика в органах Державної аудиторської служби України

 

Зміст

1.    Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

2.    Державний фінансовий контроль у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

3.    Державний фінансовий контроль органів державної влади та управління, оборони, правоохоронних органів та місцевогосамоврядування(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

4.    Державний фінансовий контроль у сфері матеріального виробництва і послуг, фінансових послуг та будівництва(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

5.    Державний фінансовий контроль в агропромисловому комплексі, екології та природокористуванні (для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

6.    Державний фінансовий аудит діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки(для студентів, що проходять практику в цих  підрозділах).

7. Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій (для студентів, що проходять практику в цих  підрозділах).

8.    Контроль у сфері державних закупівель(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

9.    Контроль за станом внутрішнього контролю тавнутрішнього аудиту(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

 

 1. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та місцевих бюджетів

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах).

(загальний строк практики 25 тижнів, кількість балів - 80)

1.1. Організація роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права підрозділу, його місце в структурі органу Державної аудиторської служби України. Скласти організаційно-структурну схему підрозділу, де проводиться практика. Знати посадові обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу. Скласти розподіл повноважень між працівниками підрозділу та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в підрозділі — основний етап організації роботи. План контрольно-ревізійної роботи, структура, зміст. Порядок складання й затвердження плану контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв'язок між відділами підрозділу (працівниками підрозділу).

1.2.        Інформаційне забезпечення роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі підрозділу. Внутрішні документи, що формуються в підрозділі: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить у підрозділ з інших структурних підрозділів та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

З метою загального ознайомлення знати законодавство щодо запобігання та протидії корупції, протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян.

1.3. Контрольно-ревізійна робота підрозділу (7 тижнів, кількість балів - 30).

Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів, його завдання. Порядок визначення результативних показників для оцінки виконання місцевих бюджетів. Порядок організації та етапи проведення державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів. Оформлення результатів аудиту. Організація та проведення моніторингу врахування наданих пропозицій.

Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ, його завдання. Порядок організації проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. Послідовність проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. Оформлення поточних та остаточних результатів аудиту.

Контроль за складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

Контроль за цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві гарантії).

1.4.     Облік і звітність діяльності підрозділу (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності підрозділу. Організація облікової діяльності підрозділу. Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність підрозділу. Зібрати річну звітність про діяльність підрозділу не менше ніж за три останні роки.

1.5. Аналіз результатів діяльності підрозділу (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність підрозділу узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи підрозділу не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи підрозділу належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи підрозділу в розрізі контрольних заходів та об'єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.

 

2. Державний фінансовий контроль у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 25 тижнів, кількість балів - 80).

2.1.      Організація роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права підрозділу, його місце в структурі органу Державної фінансової інспекції України. Скласти організаційно-структурну схему підрозділу, де проводиться практика. Знати посадові обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу. Скласти розподіл повноважень між працівниками підрозділу та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в підрозділі — основний етап організації роботи. План контрольно-ревізійної роботи, структура, зміст. Порядок складання й затвердження плану контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв'язок між відділами підрозділу (працівниками підрозділу).

2.2.      Інформаційне забезпечення роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі підрозділ. Внутрішні документи, що формуються в підрозділі: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в підрозділ з інших підрозділів та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

З метою загального ознайомлення знати законодавство щодо запобігання та протидії корупції, протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян.

2.3. Контрольно-ревізійна робота підрозділу (7 тижнів, кількість балів - 30).

Основні напрями фінансового контролю за діяльністю розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Інспектування складання і виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів:

 • дотримання розпорядником бюджетних коштів напрямів (видів) діяльності, відповідно до покладених на неї функцій та завдань, організаційної структури, визначених у Положенні про його діяльність;
 • наявності паспорту бюджетної програми, що визначає суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців та досягнення установою передбачених в ньому результативних показників;
 • наявність затвердженого у встановленому порядку кошторису, плану асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 • наявність та обґрунтованість розрахунків потреби в асигнуваннях загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації або класифікації кредитування бюджету;
 • наявність та обґрунтованість розрахунків обсягу надходжень та видатків по спеціальному фонду кошторису за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету та напрямком використання цих коштів, а також відповідності вказаних показників показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди;
 • дотримання порядку розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису;

—    фактичне відкриття асигнувань установі;

—    дотримання порядку перерозподілу бюджетною установою, у разі потреби, своїх асигнувань за визначеною законодавством процедурою;

—    правомірність проведення фактичних та касових видатків;

—    відповідність використаних бюджетних коштів їх цільовому призначенню (в розрізі складових витрат та джерел їх фінансування);

 • утворення, повнота зарахування та законність використання власних надходжень бюджетної установи;
 • відповідність обсягів взятих зобов'язань бюджетним асигнуванням, затверджених кошторисом;

—   дотримання встановленого порядку коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду кошторису.

Інспектування ведення касових операцій, розрахунків з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на відрядження: забезпечення належного збереження наявних в касі об'єкта контролю коштів; дотримання порядку обліку грошових коштів, грошових документів в національній та іноземній валютах, що знаходяться в касі установи та грошових коштів у дорозі; дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, господарські потреби, інші операції, що потребують оформлення їх прибутковими та видатковими касовими ордерами і відомостями, також зарахування отриманих та списаних з каси грошових коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства та на рахунки в установах банків; дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів; своєчасності звітування про використання коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу установи.

Інспектування операцій на рахунках, відкритих в органах казначейства, та на рахунках в установах банків: дотримання законодавства в ході здійснення платежів та/або списання з синтетичних рахунків, в тому числі цільове їх спрямування, відповідно до затверджених асигнувань; повноти зарахування коштів на рахунки; дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки.

Інспектування операцій з оплати праці: дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису; дотримання законодавства при встановленні та нарахуванні посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат; допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів установи, заробітної плати працівникам за час відпустки; повнота та своєчасність виплати зарплати та інших виплат; дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісників та за угодами цивільно-правового характеру; дотримання законодавства при використанні коштів на сплату єдиного соціального внеску.

Інспектування стану розрахункової дисципліни та стану виконання господарських угод: дотримання законодавства при взятті зобов'язань за рахунок бюджетних асигнувань; причини наявності простроченої дебіторської заборгованості (в межах терміну позовної давності) та стан нарахування можливих санкцій за несвоєчасне погашення такої заборгованості; вжиття об'єктом контролю заходів для стягнення простроченої дебіторської заборгованості; наявності простроченої кредиторської заборгованості (в межах терміну позовної давності), причини її виникнення та можливі санкції за непогашення такої заборгованості; причини наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості за наявними на об'єкті контролю документами; результати зустрічних звірок з питань підтвердження заборгованості; відповідність сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів; відповідність кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів; своєчасності розрахунків з дебіторами та кредиторами; дотримання законодавства при списанні з обліку сум заборгованостей.

Інспектування оплати комунальних послуг: дотримання встановлених лімітів натурального споживання енергоносіїв; дотримання норм і нормативів, цін та тарифів на комунальні послуги; своєчасність та повнота розрахунків за отримані комунальні послуги, розрахунки орендарів за спожиті ними комунальні послуги.

Перевірка дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель.

Інспектування повноти оприбуткування, стану збереження та використання придбаних (безкоштовно отриманих) нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей: стан збереження необоротних активів та запасів; своєчасність, повнота та правильність оприбуткування придбаних (безкоштовно отриманих) необоротних активів та запасів; дотримання законодавства при списанні, реалізації, відчуженні необоротних активів та запасів; дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів; дотримання законодавства при проведенні Індексації, дооцінки та іншого перегляду вартості необоротних активів.

Інспектування оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів.

Інспектування операцій з утворення та використання власних надходжень бюджетної установи: законності надання бюджетною установою конкретних видів платних послуг, в тому числі адміністративних; дотримання вимог законодавства при визначенні вартості платних послуг; повнота перерахування необхідної частки отриманих власних надходжень до бюджету; використання власних надходжень бюджетної установи відповідно до визначених Бюджетним кодексом України та кошторисом напрямів.

Інспектування видатків на капітальне будівництво реконструкцію та ремонт.

Перевірка достовірності бухгалтерського обліку та звітності об'єкта контролю, в тому числі в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Особливості інспектування використання бюджетних коштів у їх одержувачів, які включені до мережі розпорядника бюджетних коштів, що відноситься до відповідної сфери контролю.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контрольних заходів. Реалізація матеріалів ревізій.

При здійсненні інспектування у сфері освіти і науки, соціального захисту населення, охорони здоров'я, культури, спорту та засобів масової інформації студент має знати:

 • склад і структуру видатків на соціальний захист і забезпечення; практику контролю соціальних закладів, його організацію; особливості контролю деяких закладів соціального обслуговування (будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, притулки для неповнолітніх тощо);
 • склад та структуру видатків коштів фондів соціального страхування; особливості складання та затвердження бюджетів фондів соціального страхування, звітів про їх виконання;
 • склад і структуру видатків на освіту; особливості організації діяльності бюджетних закладів освіти; порядок контролю середніх загальноосвітніх шкіл; знання оперативно-сітьових показників діяльності школи, порядку їх визначення; знання системи оплати праці педагогічних працівників, порядку перевірки їх заробітної плати і тарифікації; уміння складати і перевіряти кошторис закладу освіти; особливості контролю шкіл-інтернатів; практику контролю установ освіти нового типу (ліцеї, гімназії тощо);

—   практику контролю дошкільних закладів; оперативно-сітьові показники дошкільних закладів, порядок їх визначення; систему оплати праці працівників дошкільних закладів і перевірки їх заробітної плати; особливості складання і перевірки кошторису дошкільного закладу;

—   склад і структуру видатків на охорону здоров'я; особливості організації перевірки бюджетних закладів охорони здоров'я; знання оперативно-сітьових та інших показників діяльності закладів охорони здоров'я, порядку їх обчислення і перевірки; знання системи оплати праці працівників закладів охорони здоров'я і порядку перевірки їх заробітної плати; уміти складати і перевіряти кошторис, тарифікаційний список та штатний розпис закладів охорони здоров'я;

—   склад і структуру видатків на культуру та мистецтво; особливості перевірки бібліотек, будинків культури та інших культурно-просвітницьких закладів; уміння перевіряти установи фізичної культури та спорту; особливості контролю використання бюджетних коштів на державну підтримку олімпійського та параолімпійського руху.

2.4.      Облік і звітність діяльності підрозділу (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності підрозділу. Організація облікової діяльності підрозділу. Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність підрозділу. Зібрати річну звітність про діяльність підрозділу не менше ніж за три останні роки.

2.5.Аналіз результатів діяльності підрозділу (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність підрозділу узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи підрозділу не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи підрозділу належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи підрозділу в розрізі контрольних заходів та об'єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.

 

3. Державний фінансовий контроль органів державної влади та управління, оборони, правоохоронних органів та місцевого самоврядування

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 25 тижнів, кількість балів - 80).

3.1. Організація роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права підрозділу, його місце в структурі органу Державної аудиторської служби України. Скласти організаційно-структурну схему підрозділу, де проводиться практика. Знати посадові обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу. Скласти розподіл повноважень між працівниками підрозділу та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи у підрозділі – основний етап організації роботи. План контрольно-ревізійної роботи, структура, зміст.  Порядок складання  й  затвердження плану контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв'язок між відділами підрозділу (працівниками підрозділу).

3.2. Інформаційне забезпечення роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі підрозділ. Внутрішні документи, що формуються у підрозділі: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить в підрозділі з інших підрозділів та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

З метою загального ознайомлення знати законодавство щодо запобігання та протидії корупції, протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян.

3.3.Контрольно-ревізійна робота підрозділу (7 тижнів, кількість балів - 30).

Основні напрями фінансового контрою за діяльністю розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Інспектування складання і виконання кошторисів розпорядників бюджетних коштів:

- дотримання розпорядником бюджетних коштів напрямів (видів) діяльності, відповідно до покладених на неї функцій та завдань, організаційної структури, визначених у Положенні про його діяльність;

 • наявності паспорту бюджетної програми, що визначає суму коштів, необхідних для виконання бюджетної програми, законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців та досягнення установою передбачених в ньому результативних показників;
 • наявність затвердженого у встановленому порядку кошторису, плану асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 •  наявність та обґрунтованість розрахунків потреби в асигнуваннях загального фонду бюджету на здійснення видатків за відповідними кодами економічної класифікації або класифікації кредитування бюджету;
 • наявність та обґрунтованість розрахунків обсягу надходжень та видатків по спеціальному фонду кошторису за кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення кредитів до бюджету та напрямком використання цих коштів, а також відповідності вказаних показників показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди;
 • дотримання порядку розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису;
 • фактичне виділення асигнувань установі;
 • дотримання порядку перерозподілу бюджетною установою, у разі потреби, своїх асигнувань за визначеною законодавством процедурою;
 • правомірність проведення фактичних та касових видатків;
 • відповідність використаних бюджетних коштів їх цільовому призначенню (в розрізі складових витрат та джерел їх фінансування);
 • утворення, повнота зарахування та законність використання власних надходжень бюджетної установи;
 • відповідність обсягів взятих зобов'язань бюджетним асигнуванням, затверджених кошторисом;

- дотримання встановленого порядку коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду кошторису.

Інспектування ведення касових операцій, розрахунків з підзвітними особами, в тому числі щодо видатків на відрядження: забезпечення належного збереження наявних в касі об'єкта контролю коштів; дотримання порядку обліку грошових коштів, грошових документів в національній та іноземній валютах, що знаходяться в касі установи та грошових коштів у дорозі; дотримання законодавства в частині своєчасності та повноти оприбуткування готівки в касу, видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, господарські потреби, інші операції, що потребують оформлення їх прибутковими та видатковими касовими ордерами і відомостями, також зарахування отриманих та списаних з каси грошових коштів на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства та на рахунки в установах банків; дотримання законодавства в частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, проведених за рахунок підзвітних коштів; своєчасності звітування про використання коштів, виданих в підзвіт, та повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу установи.

Інспектування операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах казначейства, та на рахунках в установах банків: дотримання законодавства в ході здійснення платежів та/або списання з синтетичних рахунків, в тому числі цільове їх спрямування, відповідно до затверджених асигнувань; повноти зарахування коштів на рахунки; дотримання законодавства при здійсненні операцій по зарахуванню коштів на рахунки.

Інспектування операцій з оплати праці: дотримання порядку складання та затвердження штатного розпису; дотримання законодавства при встановленні та нарахуванні посадових окладів і тарифних ставок, надбавок та доплат; допомог, премій, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів установи, заробітної плати працівникам за час відпустки; повнота та своєчасність виплати зарплати та інших виплат; дотримання законодавства при здійсненні операцій з оплати праці сумісників та за угодами цивільно-правового характеру; дотримання законодавства при використанні коштів на сплату єдиного соціального внеску.

Інспектування стану розрахункової дисципліни та стану виконання господарських угод: дотримання законодавства при взятті зобов'язань за рахунок бюджетних асигнувань; причини наявності простроченої дебіторської заборгованості (в межах терміну позовної давності) та стан нарахування можливих санкцій за несвоєчасне погашення такої заборгованості; вжиття об'єктом контролю заходів для стягнення простроченої дебіторської заборгованості; наявності простроченої кредиторської заборгованості (в межах терміну позовної давності), причини її виникнення та можливі санкції за непогашення такої заборгованості; причини наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості за наявними на об'єкті контролю документами; результати зустрічних звірок з питань підтвердження заборгованості; відповідність сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів; відповідність кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів; своєчасності розрахунків з дебіторами та кредиторами; дотримання законодавства при списанні з обліку сум заборгованостей.

Інспектування оплати комунальних послуг: дотримання встановлених лімітів натурального споживання енергоносіїв; дотримання норм і нормативів, цін та тарифів на комунальні послуги; своєчасність та повнота розрахунків за отримані комунальні послуги, розрахунки орендарів за спожиті ними комунальні послуги.

Перевірка дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель.

Інспектування повноти оприбуткування, стану збереження та використання придбаних (безкоштовно отриманих) нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей: стан збереження необоротних активів та запасів; своєчасність, повнота та правильність оприбуткування придбаних (безкоштовно одержаних) необоротних активів та запасів; дотримання законодавства при списанні, реалізації, відчуженні необоротних активів та запасів; дотримання законодавства при нарахуванні зносу необоротних активів; дотримання законодавства при проведенні індексації, дооцінки та іншого перегляду вартості необоротних активів.

Інспектування оплати транспортних послуг та утримання транспортних засобів.

Інспектування операцій з утворення та використання власних надходжень бюджетної установи: законності надання бюджетною установою конкретних видів платних послуг, в тому числі адміністративних; дотримання вимог законодавства при визначенні вартості платних послуг; повнота перерахування необхідної частки отриманих власних надходжень до бюджету; використання власних надходжень бюджетної установи відповідно до визначених Бюджетним кодексом України та кошторисом напрямів.

Інспектування видатків на капітальне будівництво реконструкцію та ремонт.

Перевірка достовірності бухгалтерського обліку та звітності об'єкта контролю, в тому числі в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Особливості інспектування використання бюджетних коштів у їх одержувачів, які включені до мережі розпорядника бюджетних коштів, що відноситься до відповідної сфери контролю.

Особливості організації та проведення інспектування місцевих бюджетів: аналіз формування та виконання зведеного бюджету території, Інспектування операцій за рахунками бюджету основного рівня території (АР Крим, обласного, районного, міського) та дотримання законодавства при його формуванні та виконанні в фінансових органах; Інспектування операцій за рахунками з обліку коштів місцевих бюджетів в органах держказначейства; основні питання інспектування використання бюджетних коштів, державного (комунального) майна розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, особливості ревізій комунальних підприємств, одержувачів бюджетних коштів, отримувачів пільг з податків та зборів; взаємодія та координація діяльності з контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, іншими органами та спеціалістами при проведенні ревізій місцевих бюджетів; оформлення та реалізація матеріалів інспектування бюджетів.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Узагальнення та систематизація матеріалів контрольних заходів. Реалізація матеріалів контролю.

3.4.     Облік і звітність діяльності підрозділу (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності підрозділу. Організація облікової діяльності підрозділу. Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність підрозділу. Зібрати річну звітність про діяльність підрозділу не менше ніж за три останні роки.

3.5.Аналіз результатів діяльності підрозділу (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність підрозділу узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи підрозділу не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи підрозділу належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи підрозділу в розрізі контрольних заходів та об'єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.

 

4. Державний фінансовий контроль у сфері матеріального виробництва і послуг, фінансових послуг та будівництва

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 25 тижнів, кількість балів - 80).

4.1. Організація роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права підрозділу, його місце в структурі органу Державної аудиторської служби України. Скласти організаційно-структурну схему підрозділу, де проводиться практика. Знати посадові обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу. Скласти розподіл повноважень між працівниками підрозділу та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в підрозділі – основний етап організації роботи. План контрольно-ревізійної роботи, структура, зміст. Порядок складання й затвердження плану контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв'язок між відділами підрозділу (працівниками підрозділу).

4.2.      Інформаційне забезпечення роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі підрозділ. Внутрішні документи, що формуються в підрозділі: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить у підрозділ з інших підрозділів та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

З метою загального ознайомлення знати законодавство щодо запобігання та протидії корупції, протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян.

 

4.3.Контрольно-ревізійна робота підрозділу (7 тижнів, кількість балів - 30).

Перевірка дотримання та виконання фінансового плану.

Контроль загальновиробничих витрат на виробництво продукції, робіт (послуг). Перевірка правильності визначення собівартості продукції, робіт (послуг). Обґрунтованість включення до складу собівартості прямих та непрямих витрат.

Контроль розрахунків за виконані роботи і надані послуги. Контроль внутрішніх розрахунків. Перевірка розрахунків за іншими операціями та кредиторами.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль розрахунків за довгостроковими зобов'язаннями та короткостроковими позиками. Контроль поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Реальність кредиторської заборгованості.

Контроль за правильністю розрахунків з бюджетом та цільовими фондами, повнота і своєчасність внесення платежів до них. Порядок інформування органами державного фінансового контролю органів державної податкової служби про порушення, які можуть свідчити про недотримання вимог податкового законодавства.

Контроль використання бюджетних коштів в пріоритетних галузях економіки та окремих підприємствах.

Контроль використання та своєчасності погашення кредитів, наданих підприємствам під державні гарантії. Перевірка забезпеченості кредитів, процедур їхнього санкціонування. Методи виявлення порушень.

Перевірка правильності зарахування доходів і оцінки результатів діяльності. Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Контроль операцій з реалізації продукції, виконаних робіт (наданих послуг). Послідовність контрольних дій. Методи і прийоми контролю випадків заниження доходів від  реалізації продукції, виконання робіт (послуг).

Методи і способи контролю результатів діяльності. Перевірка достовірності відображення у фінансовій звітності результатів фінансово-господарської діяльності. Особливості організації перевірки в умовах застосування інформаційних систем і комп'ютерних технологій.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу чи амортизації необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів і продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктами господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Причини нестійкого фінансового стану. Узагальнення результатів контролю фінансового стану.

Методичні прийоми та способи викриття можливих порушень. Прийняття рішень за результатами контролю.

Контроль правильності, своєчасності, повноти та достовірності відображення банком операцій з активами по бухгалтерському обліку при проведенні готівково-розрахункових та безготівкових операцій з грошовими коштами, з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються НБУ та емітовані НБУ, з цінними паперами в портфелі банку на продаж та до погашення (інвестиційні цінні папери). Інвестиційні операції: доцільність їх проведення, достовірність та результат такого виду діяльності.

Контроль за дотриманням банком чинного законодавства, нормативних актів НБУ та внутрішніх положень при наданні кредитів та гарантійних зобов’язань (договір застави, договір поруки, гарантійні листи, акт наявності заставленого майна тощо) клієнтам – юридичним та фізичним особам, достовірністю та реальністю заборгованості по виданих кредитах.

4.4. Облік і звітність щодо діяльності підрозділу (4 тижні, кількість балів - 15).

Інформаційно-аналітична система та інформаційні мережі для діяльності підрозділу. Організація облікової діяльності підрозділу.

Організація оперативної, періодичної та річної звітності про діяльність підрозділу. Зібрати річну звітність про діяльність підрозділу не менше ніж за три останні роки.

4.5. Аналіз результатів діяльності підрозділу (6 тижнів, кількість балів - 20).

За допомогою річної звітності про діяльність підрозділу узагальнити та проаналізувати під час проходження практики основні статистичні показники роботи підрозділу не менше ніж за три останні роки. До таких показників роботи підрозділу належать показники, які характеризують масштаби контрольно-ревізійної роботи підрозділу в розрізі контрольних заходів та об'єктів контролю, обсяги виявлених фінансових порушень, характеризують вжиті заходи та їхню реалізацію, а також відомості про стан усунення фінансових порушень. На основі абсолютних показників розрахувати та проаналізувати відносні показники. Зробити висновки.

 

5. Державний фінансовий контроль в агропромисловому комплексі, екології та природокористуванні

(для студентів, що проходять практику в цих підрозділах)

(загальний строк практики 25 тижнів, кількість балів - 80).

5.1.       Організація роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 5).

Головні завдання, функції та права підрозділу, його місце в структурі органу Державної аудиторської служби України. Скласти організаційно-структурну схему підрозділу, де проводиться практика. Знати посадові обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу. Скласти розподіл повноважень між працівниками підрозділу та навантаження на одного працівника (на прикладі 3-х посад).

Планування контрольно-ревізійної роботи в підрозділі – основний етап організації роботи. План контрольно-ревізійної роботи, структура, зміст. Порядок складання й затвердження плану контрольно-ревізійної роботи, внесення змін протягом поточного року. Координація діяльності контролюючих органів.

Взаємозв'язок між відділами підрозділу (працівниками підрозділу).

5.2. Інформаційне забезпечення роботи підрозділу (4 тижні, кількість балів - 10).

Нормативно-правові акти, якими керується у роботі підрозділ. Внутрішні документи, що формуються в підрозділі: зміст інформації, напрями використання. Інформація, що надходить у підрозділ з інших підрозділів та з зовнішніх джерел. Організація роботи з документами. Схеми документообороту та обміну інформацією з іншими структурними підрозділами даного органу та іншими державними органами.

З метою загального ознайомлення знати законодавство щодо запобігання та протидії корупції, протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, порядок розгляду скарг підприємств (організацій, установ) та громадян.

5.3. Контрольно-ревізійна робота підрозділу (7 тижнів, кількість балів - 30).

Контроль на всіх стадіях бюджетного процесу.

Перевірка виконання кошторису. Контроль за використанням бюджетних коштів загального і спеціального фондів кошторису. Методичні прийоми та способи контролю.

Контроль розрахунків з оплати праці. Стан розрахунків із працівниками, нарахування заробітної плати, утримань із заробітної плати; достовірність і правильність ведення первинного (аналітичного) та синтетичного бухгалтерського обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю. Алгоритми контролю та прийняття рішень за результатами контролю.

Особливості контролю повноти та своєчасності оприбуткування доходів.

Методи і способи контролю результатів діяльності.

Контроль касових та фактичних видатків розпорядників бюджетних коштів на: оплату праці, обов'язкове соціальне страхування, поточні господарські видатки, капітальні та інші видатки.

Контроль бюджетних рахунків. Методика виявлення порушень.

Контроль повноти оприбуткування коштів, дотримання чинного законодавства з касової дисципліни. Контроль касових операцій за напрямами використання грошей з каси. Методи та способи контролю витрачання грошей.

Контроль руху коштів на рахунках у банках. Контроль дотримання правил здійснення операцій на рахунках, відкритих в установах банків та органів Державної казначейської служби. Контроль внутрішніх розрахунків.

Контроль розрахункових операцій. Контроль розрахунків з підзвітними особами: дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на службові відрядження, господарські видатки. Контроль розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Реальність дебіторської заборгованості. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками. Особливості контролю розрахунків в порядку планових платежів. Контроль розрахунків за претензіями та з відшкодування завданих збитків. Документальне оформлення та відображення в обліку. Особливості контролю в умовах автоматизації обліку. Блок-схеми контролю.

Контроль стану збереження і використання основних засобів. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних засобів. Методи і способи контролю, послідовність контрольних дій.

Особливості контролю капітальних видатків на капітальне будівництво, придбання, ремонт та реконструкцію основних засобів.

Контроль вірності нарахування зносу необоротних активів.

Контроль нематеріальних активів: перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів; контроль операцій з надходження та вибуття нематеріальних активів. Блок-схеми контролю.

Контроль дотримання умов зберігання запасів, їх стан та якість. Особливості контролю запасів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Послідовність контрольних дій. Контроль операцій з оприбуткування запасів: своєчасність і повнота оприбуткування, обґрунтованість оцінки. Перевірка операцій з витрачання запасів: відпуск, внутрішнє переміщення, реалізація на сторону тощо.

Особливості перевірки матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Методи і способи викриття можливих порушень.

Особливості здійснення контролю необоротних активів та запасів із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Основні напрями контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю і фінансової звітності. Перевірка організації облікової та контрольної роботи в бухгалтерії закладу. Перевірка наявності наказу про облікову політику та її положень на відповідність вимогам чинного законодавства. Контроль стану бухгалтерського обліку за розділами облікового процесу. Контроль стану внутрішньогосподарського контролю. Оцінка стану системи внутрішнього фінансового контролю на предмет виконання рішень попередніх контрольних заходів. Ефективність контролю в цілому по закладу.

Перевірка стану звітної дисципліни, достовірності фінансової та статистичної звітності. Контроль звітності на відповідність вимогам нормативних документів. Контроль відповідності звітних даних інформації, що міститься в регістрах аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку.

Особливості проведення контролю стану бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю та фінансової звітності в умовах застосування комп'ютерних технологій.

Контроль дотримання та здійснення статутної діяльності суб'єктом господарювання державного сектору економіки. Контроль стану власного капіталу. Методи і прийоми контролю. Контроль достовірності облікових та звітних даних про власний капітал. Особливості контролю фінансових результатів переоцінок.

Контроль фінансового стану суб’єктів господарювання державного сектору економіки: завдання, інформаційне забезпечення, послідовність і напрями контролю. Особливості застосування прийомів і способів аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану та змін його фінансових показників за контрольований період. Контроль платоспроможності та ліквідності. Фактична перевірка наявності та використання власних оборотних коштів. Контроль дотримання розрахунково-платіжної дисципліни. Пр