Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Фінанси та страхування»

 «Банківський справа»

спеціалізації

6Ф01 «Фінанси та страхування»

6Ф02 «Банківська справа»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В.Федосов

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

Розробник:    Бенч Лілія Ярославівна – к.е.н., доцент

    Навчальний план 2016 р.                                   

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

5, 5-6, 5

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.Я. Бенч 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

8

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

10

2.1.

Карта навчальної роботи студента

10

2.2.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання

11

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

16

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

17

3.1.

Карта навчальної роботи студента

17

3.2.

Плани контактних занять для студента заочної форми навчання

19

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

23

4.

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

25

4.1.

Карта навчальної роботи студента

25

4.2.

Плани занять в дистанційному режимі дистанційної форми навчання

26

4.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

27

5.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

28

5.1.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

28

5.2.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

31

6.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

34

6.1.

Структура індивідуальної контрольної роботи

34

6.2.

Критерії підсумкового оцінювання роботи студента

35

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на модулі

39

7.

Рекомендовані інформаційні джерела

40

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Державний кредит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані поглиблює фундаментальні знання з макрофінансів — публічних фінансів; у прикладному плані — закладає базові знання з методики бюджетної роботи та формує аналітичні навички проведення розрахунків й пояснення показників державного кредиту та боргу.

Міждисциплінарні зв’язки вивчення курсу «Державний кредит» ґрунтуються на оволодінні загальною теорією фінансів та опануванні таких дисциплін бакалаврської підготовки як: «Макрофінансовий аналіз», «Фіскальна політика», «Податкова система», «Фінансова думка України», «Державний кредит», «Фінансова інфраструктура».

Мета вивчення дисципліни — формування знань з організації і функціонування бюджетної системи та проведення бюджетної політики, оволодіння навичками і прийомами, пов'язаними з використанням інформації щодо державного кредиту та боргу, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння засад курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності економіста у бюджетній сфері;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання курсу: вивчення теоретичних та прагматичних засад функціонування інституту державного кредиту, переваг та недоліків позикового фінансування видатків держави, методів управління державним боргом, спрямованих на забезпечення боргової стійкості.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в таких темах:

-сутність і необхідність державного кредиту; державний борг  як результативний показник функціонування системи державного кредиту;

- еволюція наукових концепцій державного кредиту і боргу;

- внутрішній та зовнішній кредит;

-управління державним боргом;

-особливості формування внутрішнього державного боргу та управління ним;

- особливості формування зовнішнього державного боргу та управління ним;

-управління ризиками боргового портфеля держави.

Предмет: економічні відносини, що виникають у процесі використання інституту державного кредиту та державного боргу як наслідку функціонування системи державних позик.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. знання:

законодавства з державного кредиту та боргу на загальнодержавному та місцевому рівнях. Формування знань щодо методів запозичення державою коштів, напрямів їх використання та повернення; обслуговування державного боргу.

2. Уміння:

складати плани залучення державою коштів, визначати напрями їх використання та повернення; розраховувати вартість обслуговування державного боргу.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, притомне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ ПОКАЗНИТК ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ. 

Сутність, роль та значення державного кредиту. Необхідність і доцільність кредитного фінансування державних видатків. Державний кредит як форма руху позикового капіталу. Функції державного кредиту. Категорія державного кредиту у наукових концепціях.  Види державного кредиту. Форми державного кредиту. Позики як основна форма державного кредиту. Класифікація державних позик. Державний кредит як інструмент регулювання соціально-економічних процесів. Державний кредит як категорія з ознаками фінансової послуги. Державний борг як результативний показник функціонування системи державного кредиту. Сутність державного боргу. Види та форми державного боргу. Державний борг як макроекономічний індикатор. Державний борг як інструмент фіскально-бюджетної політики. Державний борг як інструмент грошово-кредитної політики.

ТЕМА 2 . ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ І ДЕРЖАВНОГО БОРГУ.

Державний кредит і державний борг у концепціях меркантилістів і фізіократів. Трактування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії. Марксистська теорія державного кредиту. Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст. Трактування державного кредиту та боргу українськими вченими-економістами XIX - початку XX ст. Кейнс та «нова ортодоксія». Теорія циклічних бюджетів у вченні посткейнсіанців. Державний кредит і державний борг у контексті неокласичних теорій. Рікардіанська еквівалентність. Проблема державного боргу у контексті теорії суспільного вибору. Концепція боргової стійкості.

ТЕМА 3. ВНУТРІШНІЙ ТА ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ  КРЕДИТ.

Поняття та форми внутрішнього державного кредиту. Внутрішні державні позики як основна форма державного кредиту. Види та класифікація державних позик. Характеристика інструментів державних внутрішніх позик.   Види державних цінних паперів, що обертаються на внутрішньому ринку. Становлення та розвиток ринку державних внутрішніх позик в Україні. Державні та муніципальні внутрішні позики. Види державних цінних паперів, що обертаються на внутрішньому ринку України. Державні і муніципальні гарантовані позики. Особливості механізму надання державних гарантій. Особливості функціонування первинного та вторинного ринків внутрішніх державних та муніципальних запозичень. Роль НБУ в проведенні операцій з емісії та розміщення ОВДП. Проблеми та перспективи розвитку ринку ОВДП та казначейських зобов’язань. Проблеми та перспективи розвитку ринку муніципальних позик. Напрями розвитку внутрішнього державного кредиту у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації.

Поняття та форми зовнішнього державного кредиту. Зовнішні державні позики, їх класифікація. Характеристика інструментів державних зовнішніх позик.  Види зовнішніх державних боргових зобов’язань. Визначення порядку випуску і розміщення зовнішніх боргових зобов’язань в Україні. Роль зовнішніх позик у розвитку реального сектора і фінансової системи України. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями. Характеристика кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями. Співпраця України з МВФ. Співпраця України зі Світовим банком. Співпраця України з регіональними фінансовими організаціями. Зовнішні запозичення місцевих органів влади. Проблеми та перспективи розвитку ринку ОЗДП. Напрями розвитку зовнішнього державного кредиту в умовах глобалізації фінансових ринків.

ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ.

Сутність та мета управління державним боргом. Управління державним боргом як складова системи макрофінансового управління. Складові елементи системи управління держаним боргом. Об’єкти управління державним боргом. Суб’єкти управління державним боргом. Функції та обов’язки органів управління державним боргом та їх агентів. Характеристика етапів управління державним боргом. Обслуговування державного боргу. Погашення державного боргу. Стратегія і тактика управління державним боргом. Координація фіскальної та монетарної політик у контексті управління державним боргом. Боргова безпека держави. Показники боргової безпеки держави. Методи управління державним боргом.

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО  ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ.

Поняття зовнішнього державного боргу та його структура. Мета та завдання управління зовнішнім державним боргом. Основні тенденції та етапи формування зовнішнього державного боргу України. Характеристика складових зовнішнього державного боргу України. Мета та завдання управління зовнішнім державним боргом. Обслуговування державного зовнішнього боргу. Погашення державного зовнішнього боргу. Взаємозв’язок зовнішнього боргу і валютно-курсової політики. Методи реструктуризації зовнішнього боргу та їх використання в Україні. Зовнішній державний борг і платіжний баланс. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення. Удосконалення механізму управління зовнішнім державним боргом.

ТЕМА 6.ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА УПРАВЛІННЯ НИМ

Поняття внутрішнього державного боргу та його структура. Основні тенденції та етапи формування внутрішнього державного боргу України. Характеристика складових внутрішнього державного боргу України.  Необхідність  та проблеми оцінки умовних зобов’язань держави. Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом. Обслуговування внутрішнього державного боргу. Погашення внутрішнього державного боргу. Внутрішній державний борг та грошово-кредитна політика: особливості взаємозв’язку. Методи управління внутрішнім боргом та їх використання у вітчизняній практиці. Проблеми управління внутрішнім державним боргом України та напрями їх вирішення. Напрями вдосконалення механізму управління внутрішнім державним боргом у контексті макрофінансової стабілізації.

ТЕМА7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БОРГОВОГО ПОРТФЕЛЮ ДЕРЖАВИ.

Борговий портфель держави як об‘єкт управління, сутність та характеристики. Класифікація ризиків боргового портфеля держави. Відсотковий, валютний, ціновий ризики; ризик рефінансування, кредитний ризики, ризик ліквідності, а також управлінський, судовий і операційний ризики. Оцінка рівня ризиків боргового портфеля держави. Показники для оцінки рівня  боргового портфеля держави. Сутність управління ризиками боргового портфеля.  Борговий ризик-менеджмент, завдання та складові. Оцінка стану боргу за обсягом, структурою, за ознаками валюти, відсоткової ставки, термінів виконання зобов’язань, а також умови їх виконання для формування боргового ризик-менеджменту. Операції з активного управління ризиками боргового портфелю держави. Види операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави: зворотний викуп зобов’язань за державним боргом, обмін державних цінних паперів на державні цінні папери з більшим строком обігу, дострокове погашення державних цінних паперів, розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків шляхом придбання державних цінних паперів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, операції з деривативами. Умови застосування операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Державний кредит»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: 6Ф01 «Фінанси та страхування», 6Ф02 «Банківська справа»

                                                                                                         Очна форма навчання

№ семінар. заняття

Тема заняття

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

 Сутність і необхідність державного кредиту.

Семінар-розгорнута бесіда

4

2

Державний борг  як результативний показник функціонування системи державного кредиту

Дискусія з елементами аналізу

4

3

Еволюція наукових концепцій державного кредиту та боргу. Ч.1.

Семінар-розгорнута бесіда

4

4

Еволюція наукових концепцій державного кредиту та боргу. Ч.2.

Семінар-дискусія 

4

5

Внутрішній державний кредит

Семінар-вирішення ситуаційних завдань

6

6

Зовнішній державний кредит

Дискусія з елементами аналізу

6

Змістовий модуль №2

7

Управління державним боргом. Ч.1.

Семінар – «мозковий штурм»

4

8

Управління державним боргом. Ч.2.

Семінар-розв’язання проблемних завдань

4

9

Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним. Ч.1.

 

Семінар-конференція

4

10

Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним. Ч.2.

 

Робота в малих творчих групах

6

11

Особливості формування внутрішнього державного боргу України та управління ним. Ч.1.

 

Семінар-розгорнута бесіда

4

12

Особливості формування внутрішнього державного боргу України та управління ним. Ч.2.

 

Семінар-розгорнута бесіда

6

13

Управління ризиками боргового портфеля держави. Ч.1.

Семінар-вирішення ситуаційних завдань

2

14

Управління ризиками боргового портфеля держави. Ч.2.

Семінар-конференція

6

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної (модульної)  роботи

10

Усього балів за контрольні (модульні) роботи

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

         

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

Заняття 1.

Тема: Сутність і необхідність державного кредиту. Державний борг  як результативний показник функціонування системи державного кредиту (2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою.

План:

Сутність, роль та значення державного кредиту

2. Функції державного кредиту

3. Види та форми державного кредиту

4. Характеристика позик як основної форми державного кредиту

Література: [  1;2; 5; 12; 18; 24   ]

Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

Заняття 2

Тема: Сутність і необхідність державного кредиту. Державний борг  як результативний показник функціонування системи державного кредиту (2 год.)

Компетентності:

здатність до аналізу і синтезу;

навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

дослідницькі навики і уміння.

План

1. Сутність державного боргу

2. Види та форми державного боргу

3. Державний борг як макроекономічний індикатор

4. Державний борг як інструмент фіскально-бюджетної політики

5. Державний борг як інструмент грошово-кредитної політики

Література: [1;2; 5; 12; 18; 24 ]

Види робіт:

 1. Дискусія з елементами аналізу
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 Заняття 3

Тема: Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу (2 год.)

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • розуміння культури та звичаїв інших країн.

                                           План

Трактування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

Марксистська теорія державного кредиту

Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст..

Державний кредит та борг у фінансовій думці українських вчених-економістів XIX - початку XX ст

Література: [1; 3; 18; 38; 16  ]

Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 4.

Тема: Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу (2 год.)

Компетентності:

 • базові загальні знання;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень.

План

1. Трактування державного кредиту та боргу кейнсіанською теорією

2. Державний кредит і державний борг у контексті неокласичних теорій

3. Сучасні концепції державного кредиту та державного боргу

4. Концепція боргової стійкості

Література: [  3; 10; 16; 22; 30 ]

Види робіт:

 1. Семінар-дискусія 
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття  5.

Тема: Внутрішній та зовнішній державний кредит (2 год.)

Компетентності:

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень;
 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);
 • здатність працювати самостійно

План:

1. Поняття та форми внутрішнього державного кредиту

2. Характеристика інструментів державних внутрішніх позик

3. Розвиток ринку державних внутрішніх позик в Україні

4. Види державних цінних паперів, що обертаються на внутрішньому ринку України

5. Особливості функціонування вторинного ринку внутрішніх державних і муніципальних запозичень

Література: [  12; 20; 23; 34  ]

Види робіт:

 1. Семінар-вирішення ситуаційних завдань
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 6

Тема: Внутрішній та зовнішній державний кредит (2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань;
 • взаємодія (робота в команді);
 • міжособистісні навики та уміння;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння.

План:

1. Поняття та форми зовнішнього державного кредиту

2. Зовнішні державні позики, їх класифікація

3. Види зовнішніх державних боргових зобов’язань

4. Порядок випуску і розміщення зовнішніх боргових зобов’язань в Україні

5. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями

6. Зовнішні запозичення місцевих органів влади

Література: [  17; 26; 28; 33   ]

Види робіт:

 1. Дискусія з елементами аналізу
 2. Контрольна (модульна) робота 1.                                                    

 Заняття 7.

Тема:  Управління державним боргом (2 год.)

Компетентності:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • здатність до навчання;
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
 • ініціативність та дух підприємництва.

План:

1. Сутність та мета управління державним боргом

2. Складові елементи системи управління державним боргом

3. Функції органів управління державним боргом

4. Стратегія і тактика управління державним боргом України

Література: [  10; 17; 21;25; 37  ]

Види робіт:

 1. Семінар-«мозковий штурм»
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 8.

Тема:  Управління державним боргом (2 год.)

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;
 • здатність до організації і планування;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння.

 

План:

1. Проблеми координації фіскальної та монетарної політик у контексті управління державним боргом

2. Поняття боргової безпеки держави

3. Показники боргової безпеки держави

4. Характеристика методів управління державним боргом

Література: [  10; 17; 21;25; 37 ]

 

Види робіт:

 1. Семінар-розв’язання проблемних завдань
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 9.

Тема: Особливості формування зовнішнього державного боргу України  та управління ним  (2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • здатність до аналізу і синтезу;
 • навики  управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

План:

1. Поняття зовнішнього державного боргу та його структура

2. Етапи формування зовнішнього державного боргу України

3. Характеристика складових зовнішнього державного боргу України

Література: [1; 12; 18;  27; 30; 32 ]

Види робіт:

 1. Семінар-конференція
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 10

Тема: Особливості формування зовнішнього державного боргу України  та управління ним  (2 год.)

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;
 • здатність працювати в міжнародному середовищі;
 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);
 • розуміння культури та звичаїв інших країн;
 • здатність працювати самостійно.

                                                План

1. Управління зовнішнім державним боргом України: мета та завдання

2. Взаємозв’язок зовнішнього боргу і валютно-курсової політики

3. Методи реструктуризації зовнішнього боргу та їх використання в Україні

4. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.

Література: [  1; 12; 27; 30  ]

Види робіт:

 1. Робота в малих творчих групах
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 11

Тема: Особливості формування внутрішнього державного боргу України  та управління ним ( 2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою;
 • етичні зобов′язання;
 • здатність працювати самостійно.

                                 План

Поняття внутрішнього державного боргу та його структура

Основні тенденції та етапи формування внутрішнього державного боргу України

Характеристика складових внутрішнього державного боргу України

 

Література: [1; 12; 27; 30 ]

Види робіт:

 1. Семінар-розгорнута бесіда
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 12

Тема: Особливості формування внутрішнього державного боргу України  та управління ним ( 2 год.)

Компетентності:

 • здатність до організації і планування;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • здатність застосовувати знання на практиці.

 

1.Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом України

2.Внутрішній державний борг та грошово-кредитна політика

3.Методи управління внутрішнім боргом та їх використання у вітчизняній практиці

Проблеми управління внутрішнім державним боргом України та напрями їх вирішення

Література: [1; 12; 27; 30 ]

Види робіт:

1.Семінар-розгорнута бесіда

2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 13

Тема: Управління ризиками боргового портфелю держави (4 год.)

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;
 • здатність до організації і планування;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • здатність застосовувати знання на практиці.

                                  План

 1. Сутність та характеристики боргового портфеля держави
 2. Класифікація ризиків боргового портфеля держави
 3. Оцінка рівня ризиків боргового портфеля держави

Література: [4; 24;3; 12; 18 ]

Види робіт:

 1. Семінар-вирішення ситуаційних завдань
 2. Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

Заняття 14

Тема: Управління ризиками боргового портфелю держави (4 год.)

Компетентності:

 • позитивне ставлення до несхожості та інших культур;
 • здатність працювати в міжнародному середовищі;
 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);
 • розуміння культури та звичаїв інших країн;
 • здатність працювати самостійно.

                                                План

   1.Сутність, завдання та складові боргового ризик-менеджменту

2.Види операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави

 1. Проблеми  використання операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави в Україні

Література: [4; 24;3; 12; 44; 45 ]

Види робіт:

1.Семінар-конференція

2. Контрольна (модульна) робота 2.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів  здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу

Б. Результати  виконання контрольних (модульних) робіта

І модуль

ІІ модуль

від 0 до 80 балів

від 0 до 10 балів

від 0 до 10 балів

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

 

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

4

2

2

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

1,5

1,5

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2

1

1

Мінімальний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

0,5

0,5

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • нерозуміння змісту програмного матеріалу
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Державний кредит»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: 6Ф01 «Фінанси та страхування», 6Ф02 «Банківська справа»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.Сутність та необхідність державного кредиту. Державний борг як результативний показник функціонування системи державного кредиту

Тема 2. Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу

Установча міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3. Внутрішній та зовнішній державний кредит

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – конференція

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

 

Тема 4. Управління державним боргом

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – «мозковий штурм»

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

4.

 

Тема 5. Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним

Тема 6.  Особливості формування  внутрішнього державного боргу України та управління ним

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – робота в малих творчих групах

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

5.

 

Тема 7. Управління ризиками боргового портфелю України

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – вирішення ситуаційних завдань

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

         

 

Разом

40

За виконання модульних (контрольних) робіт

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

       

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.10.2015 р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне  завдання за дистанційним курсом

електронна

наприклад, 25.04.2015р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

 

 

 

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Заняття 1. (2 год)

 

Тема 1: Сутність та необхідність державного кредиту. Державний борг як результативний показник функціонування системи державного кредиту

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • навики управління інформацією (уміння аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень.
 • розуміння культури та звичаїв інших країн.

 

Міні-лекція

План:

1. Сутність, роль та значення державного кредиту

2. Функції державного кредиту

3. Види та форми державного кредиту.

 

Міні-семінар

План:

1.Сутність, роль та значення державного кредиту

2. Функції державного кредиту

3. Види та форми державного кредиту

4. Характеристика позик як основної форми державного кредиту

 

Тема 2: Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу

 

Міні-лекція

План:

1. Трактування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

2.  Державний кредит та борг у концепціях українських вчених-економістів XIX - початку XX ст.. 

3. Державний кредит та борг у кейнсіанській теорії та концепціях посткейнсіанців та неокласиків.

4. Сучасні концепції державного кредиту та боргу.

Література: [  1;2; 5; 12; 18; 24]

 

Міні-семінар

План:

1.Тратування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

2.Марксистська теорія державного кредиту

3. Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст..

4.Державний кредит та борг у фінансовій думці українських вчених-економістів XIX - початку XX ст

5. Трактування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

6.Марксистська теорія державного кредиту

7.Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст..

8.Державний кредит та борг у фінансовій думці українських вчених-економістів XIX - початку XX ст

9. Трактування державного кредиту та боргу кейнсіанською теорією

10. Державний кредит і державний борг у контексті неокласичних теорій

11. Сучасні концепції державного кредиту та державного боргу. Концепція боргової стійкості

Література: [1; 3;10; 18; 22; 30; 38; 16  ]

Види робіт:

1.Семінар-розгорнута бесіда

2.Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

Заняття 2.(2 год.)

 

Тема 3. Внутрішній та зовнішній державний кредит

Компетентності:

 • базові загальні знання;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень.

 

Міні-лекція

План:

1. Поняття та форми внутрішнього державного кредиту

2. Характеристика інструментів державних внутрішніх позик

3. Становлення та розвиток ринку державних внутрішніх позик в Україні

4. Поняття та форми зовнішнього державного кредиту

5. Характеристика інструментів державних зовнішніх позик

6. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями та характеристика кредитів, наданих міжнародними фінансовими організаціями

 

Міні-семінар

План:

1. Поняття та форми внутрішнього державного кредиту

2. Характеристика інструментів державних внутрішніх позик

3. Розвиток ринку державних зовнішніх позик в Україні

4. Поняття та форми зовнішнього державного кредиту

                           

5. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями

6. Співпраця України з МВФ та Світовим банком.

7. Співпраця України з регіональними фінансовими організаціями

7. Зовнішні запозичення місцевих органів влади

Література: [3; 10;12; 16;17; 20; 22; 23;26; 28; 34]

Види робіт:

1.Семінар-конференція

2.Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

Заняття 3. (2 год)

Тема 4: Управління державним боргом

 

Компетентності:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • здатність до навчання;
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
 • ініціативність та дух підприємництва.

 

Міні-лекція

План:

1. Управління державним боргом як складова системи макрофінансового управління

2. Складові елементи системи управління держаним боргом

3. Функції та обов’язки органів управління державним боргом та їх агентів

4. Стратегія і тактика управління державним боргом

 

Міні-семінар

План:

1. Сутність та мета управління державним боргом

2. Складові елементи системи управління державним боргом

3. Функції органів управління державним боргом

4. Стратегія і тактика управління державним боргом України

Література: [  10; 17;18; 21; 23; 25; 29;34; 37  ]

Види робіт:

1.Семінар-«мозковий штурм»

2.Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

 Заняття  4. (2 год)

Тема 5: Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним.

 

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • здатність до аналізу і синтезу;
 • навики  управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 

Міні-лекція

План

 1. Поняття зовнішнього державного боргу та його структура

2. Основні тенденції та етапи формування зовнішнього державного боргу України

3. Характеристика складових зовнішнього державного боргу України

4. Мета та завдання управління зовнішнім державним боргом України

5. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення

 

Міні-семінар

План:

1. Поняття зовнішнього державного боргу та його структура

2. Етапи формування зовнішнього державного боргу України

3. Характеристика складових зовнішнього державного боргу України

4. Управління зовнішнім державним боргом України: мета та завдання

5. Взаємозв’язок зовнішнього боргу і валютно-курсової політики

6. Методи реструктуризації зовнішнього боргу та їх використання в Україні

7. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.

 

Тема 6: Особливості формування внутрішнього державного боргу України  та управління ним

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою;
 • етичні зобов′язання;
 • здатність працювати самостійно

 

Міні-лекція

План:

1. Поняття внутрішнього державного боргу та його структура

2. Основні тенденції та етапи формування внутрішнього державного боргу України

3. Характеристика складових внутрішнього державного боргу України

4. Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом України

5. Проблеми управління внутрішнім державним боргом України та напрями їх вирішення

 

Міні-семінар

План:   

1.Поняття внутрішнього державного боргу та його структура

2.Основні тенденції та етапи формування внутрішнього державного боргу України

3.Характеристика складових внутрішнього державного боргу України

4.Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом України

5.Внутрішній державний борг та грошово-кредитна політика

6.Методи управління внутрішнім боргом та їх використання у вітчизняній практиці

7.Проблеми управління внутрішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.

Література: [1;10; 12;17; 18; 21; 25; 27; 30; 32; 37 ]

Види робіт:

1.Робота в малих творчих групах.

2.Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

Занняття 5.(2 год)

Тема 7: Управління ризиками боргового портфелю України

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;
 • здатність до організації і планування;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • здатність застосовувати знання на практиці.

         

Міні-лекція

План:

 1. Борговий портфель держави як об‘єкт управління, сутність та характеристики
 2. Класифікація ризиків боргового портфеля держави
 3. Оцінка рівня ризиків боргового портфеля держави
 4. Борговий ризик-менеджмент, завдання та складові
 5. Операції з активного управління ризиками боргового портфелю держави

 

Міні-семінар

План:           

1.Сутність та характеристики боргового портфел держави

2.Класифікація ризиків боргового портфеля держави

3.Оцінка рівня ризиків боргового портфеля держави

4.Сутність, завдання та складові боргового ризик-менеджменту

5.Види операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави

6.Проблеми  використання операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави в Україні

Література: [4; 24;3; 12; 18 ]

Види робіт:

1.Семінар-вирішення ситуаційних завдань

2.Фронтальний контроль (оперативний письмовий контроль,схематичний контроль, бліц-опитування тощо).

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 80 балів, ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання контрольної роботи (письмової домашньої роботи);

— проведення комп’ютерного тестового контролю;

— виконання одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий
термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Тема 1:  Сутність і необхідність державного кредиту. Державний борг  як результативний показник функціонування системи державного кредиту

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

10

Тема 2: Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

10

Тема 3: Внутрішній та зовнішній державний кредит

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

15

Тема 4. Управління державним боргом

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

15

Тема 5. Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним

 

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

10

Тема 6.  Особливості формування  внутрішнього державного боргу України та управління ним

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

10

Тема 7. Управління ризиками боргового портфеля

обговорення певної проблеми. Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим
(синхронно)
чат

10

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

80

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією

10

 1. Підготовка власних досліджень як тез конференцій або статей

10

 1. Підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

10

 1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією за тематикою міні-лекцій

10

 1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри за погодження з викладачем

10

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

20

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

100

           

 

 

 

 

4.2. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

До усіх тем дисципліни "Державний кредит" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, які потрібно виконуватидистанційно.

Заняття 1. (2 год)

 Сутність та необхідність державного кредиту. Державний борг як результативний показник функціонування системи державного кредиту

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • навики управління інформацією (уміння аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень.
 • розуміння культури та звичаїв інших країн.

 

План:

1.Сутність, роль та значення державного кредиту

2. Функції державного кредиту

3. Види та форми державного кредиту

4. Характеристика позик як основної форми державного кредиту

 

Заняття 2. Еволюція наукових концепцій державного кредиту та державного боргу (2 год.)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • навики управління інформацією (уміння аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;

План:

1.Тратування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

2.Марксистська теорія державного кредиту

3. Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст..

4.Державний кредит та борг у фінансовій думці українських вчених-економістів XIX - початку XX ст

5. Трактування державного кредиту та боргу класичною школою політекономії

6.Марксистська теорія державного кредиту

7.Державний кредит і державний борг у концепціях вчених-економістів Російської імперії XIX - початку XX ст..

8.Державний кредит та борг у фінансовій думці українських вчених-економістів XIX - початку XX ст

9. Трактування державного кредиту та боргу кейнсіанською теорією

10. Державний кредит і державний борг у контексті неокласичних теорій

11. Сучасні концепції державного кредиту та державного боргу. Концепція боргової стійкості

Література: [1; 3;10; 18; 22; 30; 38; 16  ]

 

Заняття 3. Внутрішній та зовнішній державний кредит  (4 год.)

 

Компетентності:

 • базові загальні знання;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);
 • розв’язання проблем;
 • прийняття рішень.

 

План:

1. Поняття та форми внутрішнього державного кредиту

2. Характеристика інструментів державних внутрішніх позик

3. Розвиток ринку державних зовнішніх позик в Україні

4. Поняття та форми зовнішнього державного кредиту

5. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями

6. Співпраця України з МВФ та Світовим банком.

7. Співпраця України з регіональними фінансовими організаціями

7. Зовнішні запозичення місцевих органів влади

Література: [3; 10;12; 16;17; 20; 22; 23;26; 28; 34]

 

Заняття 4. Управління державним боргом (4 год)

 

Компетентності:

 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • дослідницькі навики і уміння;
 • здатність до навчання;
 • здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
 • ініціативність та дух підприємництва.

 

План:

1. Сутність та мета управління державним боргом

2. Складові елементи системи управління державним боргом

3. Функції органів управління державним боргом

4. Стратегія і тактика управління державним боргом України

Література: [  10; 17;18; 21; 23; 25; 29;34; 37  ]

 

 Заняття  5. Особливості формування зовнішнього державного боргу України та управління ним. (4 год)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • здатність до аналізу і синтезу;
 • навики  управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

 

План:

1. Поняття зовнішнього державного боргу та його структура

2. Етапи формування зовнішнього державного боргу України

3. Характеристика складових зовнішнього державного боргу України

4. Управління зовнішнім державним боргом України: мета та завдання

5. Взаємозв’язок зовнішнього боргу і валютно-курсової політики

6. Методи реструктуризації зовнішнього боргу та їх використання в Україні

7. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.

 

Заняття 6: Особливості формування внутрішнього державного боргу України  та управління ним (4 год)

Компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з дисципліни;
 • усне і письмове спілкування рідною мовою;
 • етичні зобов′язання;
 • здатність працювати самостійно

 

План:   

1.Поняття внутрішнього державного боргу та його структура

2.Основні тенденції та етапи формування внутрішнього державного боргу України

3.Характеристика складових внутрішнього державного боргу України

4.Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом України

5.Внутрішній державний борг та грошово-кредитна політика

6.Методи управління внутрішнім боргом та їх використання у вітчизняній практиці

7.Проблеми управління внутрішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.

Література: [1;10; 12;17; 18; 21; 25; 27; 30; 32; 37 ]

Занняття 7. Управління ризиками боргового портфелю України (4 год)

 

Компетентності:

 • здатність до аналізу і синтезу;
 • здатність до організації і планування;
 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • здатність застосовувати знання на практиці.

         

План:           

1.Сутність та характеристики боргового портфел держави

2.Класифікація ризиків боргового портфеля держави

3.Оцінка рівня ризиків боргового портфеля держави

4.Сутність, завдання та складові боргового ризик-менеджменту

5.Види операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави

6.Проблеми  використання операцій з активного управління ризиками боргового портфелю держави в Україні

Література: [4; 24;3; 12; 18 ]

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “ Державний кредит” здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються:

 üобов’язкові завдання – максимум 80 балів,

ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— активну роботу в дистанційному режимі на форумах, в чатах тощо;

— виконання домашніх індивідуальних завдань;

— виконаннята захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань);

— виконання двох індивідуальних завдань на вибір студента.

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань дистанційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на дистанційних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на дистанційні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на дистанційних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного дистанційного контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

дистанційне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Специфіка  роботи  системи  управління  дистанційним  навчанням Moodle передбачає можливість поетапного вивчення тем з науки (дисципліни), тому  поточне  оцінювання  студентів  дистанційної  форми  навчання  включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі (або за тему чи теми з курсу). Конкретна кількість балів за кожне відпрацьоване заняття (або за тему чи теми з курсу) визначається викладачем у карті СРС.

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість,  яка  зберігається  в  Інституті  дистанційних  технологій  навчання  в установленому порядку.

 

 5. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Самостійне опанування навчального матеріалу з дисципліни студентом дистанційної форми навчання передбачає виконання ним запланованих завдань під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Усі матеріали для самостійної роботи студента містяться у дистанційному курсі.

Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програмі навчальної дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
 • підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення;
 • виконання індивідуальних навчальних завдань: написання реферату, контрольних робіт, тестів, окремих і комплексних ситуаційних задач тощо.

5.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

5.2. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

5.3. Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

 

5.4. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна фор-ма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка і презентація міні-лекції

+

ІІ

Підготовка і презентація експертної оцінки

+

+

ІІІ

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань

+

+

ІV

Написання і представлення реферату

+

V

Виступ на студентському науковому семінарі з проблематики державного кредиту

+

+

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

VІІ

Виконання і захист контрольної (письмової домашньої) роботи

+

VІІІ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

 

Виступ на студентському науковому семінарі

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі проведення наукового семінару з проблематики державного кредиту. Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

            Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

5.5. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки, огляду наукових публікацій

Тематика для аналітичного звіту(міні-лекції)

 1. Державний борг як інструмент грошово-кредитної політики України
 2. Державний кредит його економічна сутність та роль
 3. Державний кредит як категорія з ознаками фінансової послуги.
 4. Державний кредит і державний борг у концепціях меркантилістів і фізіократів.
 5. Розкрити трактування державного кредиту та боргу українськими вченими-економістами XIX - початку XX ст.
 6. Розкрити сутність концепції боргової стійкості.
 7. Роль зовнішніх позик у розвитку фінансової системи України.
 8. Особливості механізму надання державних гарантій.
 9. Сутність державний борга як макроекономічного індикатора
 10. Напрями розвитку внутрішнього державного кредиту забезпечення макрофінансової стабілізації.
 11. Особливості функціонування первинного ринку внутрішніх державних та муніципальних запозичень
 12. Переваги та недоліки зовнішнього державного кредиту
 13. Особливості взаємодії України з міжнародними організаціями в контексті кредитного забезпечення.
 14. Напрями розвитку зовнішнього державного кредиту в Україні
 15. Особливості методів управління державним боргом.
 16. Проблеми та перспективи управління державним боргом в Україні
 17. Іноземний досвід застосування методів з управлінню державним боргом.
 18. Основні тенденції та етапи формування зовнішнього державного боргу України.
 19. Пераваги та недоліки використання методів реструктуризації державного боргу в Україні
 20. Проблеми управління зовнішнім державним боргом України та напрями їх вирішення.
 21. Мета та завдання управління внутрішнім державним боргом.
 22. Особливості управління внутрішнім державним боргом в Україні
 23. Іноземна практика управління зовнішнім державним боргом
 24. Українська практика застосування ризик-менеджменту з управління державним боргом
 25. Іноземний досвіт застосування ризик–менеджменту в управлінні державним боргом

СТРУКТУРА МІНІ-ЛЕКЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція триває протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

РАЗОМ ІЗ МІНІ-ЛЕКЦІЄЮ ЗА ЦІЄЮ Ж ТЕМОЮ студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел (не менше семи джерел) і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення семестру.

 

5.2.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.2.1. Денна форма навчання

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-6 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-10 балів

3.

укладання огляду наукових публікацій

0-4 балів

4.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-10 балів

Контроль може здійснюватись шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

 

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів поточного контролю.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

5.2.2. Для заочної форми навчання

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок з презентацією

0-6 балів

2.

підготовка презентації аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок

0-4 балів

3.

укладання аналітичного звіту власних наукових досліджень з презентацією

0-10 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-10 балів

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі за виконанням контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 18 - 20 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 15 - 17  балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 12 - 14 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 9 - 11 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 6 - 8 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 3 - 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 - 2 балів поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

 

6.1. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Зразок індивідуальної контрольної роботи:

 1. Види та форми державного боргу.
 2. Роль НБУ в проведенні операцій з емісії та розміщення ОВДП.
 3. Державний борг і державний кредит в теорії «функціональних фінансів» А. Лернера.
 4. Що таке «Концепція боргової стійкості»?
 5. Що таке борговий ризик-менеджмент? Його складові.
 6. Ризик зменшення ємності відповідних ринків, що унеможливлює запозичення в обсягах, достатніх для обслуговування боргу за прийнятною ціною – це

           А) процентний ризик;

           Б) валютний ризик;

           В) ризик рефінансування;

     Г) кредитний ризик;

 1. Сукупність зобов’язань органів державної влади всіх рівнів перед нерезидентами за непогашеними позиками та нарахованими відсотками, а також зобов’язань підприємств, гарантованих органами державної влади – це

     А) внутрішній державний борг;

     Б) зовнішній державний борг;

     В) інвестиційний кредит;

     Г) державний кредит на розвиток підприємництва

 1. Обґрунтуйте за яких економічних умов державні позики призводять до ефекту витіснення або до ефекту акселератора? Який з ефектів спостерігається в Україні?
 2. Які методи управління державним боргом використовувалися в Україні в 2016 році? Поясніть їх позитивні і негативні ефекти.
 3. Обґрунтуйте, чи на практиці в Україні справджується концепція «Барро-Рікардо»

 

 

 

 

 

 

 

 6.2. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0 ,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточної успішності студента виставляються до журналу з кратністю з кратністю до 1 бала .

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Підсумковий контроль з дисципліни «Державний кредит»  проводиться у формі заліку. Викладач виставляє  залік за результатами набраних студентом балів за семестр.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати фіксуються у відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 80 балів, ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

 

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

4

2

2

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

1,5

1,5

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2

1

1

Мінімальний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

0,5

0,5

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • нерозуміння змісту програмного матеріалу
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

 

Презентація індивідуальних завдань – 0-10 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

10

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

8

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

6

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

4

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

2

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0 ,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-6 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-10 балів

3.

укладання огляду наукових публікацій

0-4 балів

4.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-10 балів

Контрольна (модульна) робота може здійснюватись у письмовій формі, в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

 

 ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються:

 üобов’язкові завдання – максимум 80 балів,

ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— активну роботу в дистанційному режимі на форумах, в чатах тощо;

— виконання домашніх індивідуальних завдань;

— виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань);

— виконання двох індивідуальних завдань на вибір студента.

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо. При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань дистанційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на дистанційних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на дистанційні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на дистанційних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного дистанційного контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

дистанційне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Специфіка  роботи  системи  управління  дистанційним  навчанням Moodle передбачає можливість поетапного вивчення тем з науки (дисципліни), тому  поточне  оцінювання  студентів  дистанційної  форми  навчання  включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі (або за тему чи теми з курсу). Конкретна кількість балів за кожне відпрацьоване заняття (або за тему чи теми з курсу) визначається викладачем у карті СРС.

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість,  яка  зберігається  в  Інституті  дистанційних  технологій  навчання  в установленому порядку.

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією, підготовка власних досліджень як тез конференцій або статей, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією за тематикою міні-лекцій, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри за погодженням з викладачем і участь в науковій студентській роботі кафедри фінансів.

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з бюджетних питань за тематикою експертних оцінок без презентації

0-6 балів

2.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

0-4 балів

3.

укладання аналітичного звіту власних наукових досліджень з презентацією

0-10 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-10 балів

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості.

 

 1. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛІ.

Приклади типових завдань, що виносяться на модуль

 1. Сутність та функції державного кредиту.
 2. Характеристика внутрішніх державних позик в Україні.
 3. Державний кредит у дослідженнях представників класичної політекономії.
 4. Чи доцільно використовувати у вітчизняній практиці державні ощадні облігації ? Обґрунтуйте свою відповідь.
 5. Назвіть переваги і недоліки зовнішніх облігаційних позик. Обґрунтуйте свою відповідь.

Зразок модульного завдання

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА.

 

 1. Види та форми державного боргу.
 2. Роль НБУ в проведенні операцій з емісії та розміщення ОВДП.
 3. Державний борг і державний кредит в теорії «функціональних фінансів» А. Лернера.
 4. Що таке «Концепція боргової стійкості»?
 5. Що таке борговий ризик-менеджмент? Його складові.

 

7.РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 

 1. Бюджетна система : підручник / [А. Є. Буряченко, Л. П. Гладченко, С. Я. Кондратюк та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : Центр учбової літератури ; Тернопіль : Економічна думка, 2012. - 871 с.
 2. Алехин Б.И. Государственный долг / Б.И. Алехин. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2007. – 302 с.
 3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 303 с.
 4. Боргова стійкість як стратегічний напрям підвищення рівня фінансової безпеки К.: НІСД, 2016. – 50 с.
 5. Бунге М.Х. Теорія кредиту  / Фінансова думка України. Хрестоматія / автори- упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т3. - Ч.1. – 471 с. - С.67-95.
 6. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Шарль Бланкарт; пер. з нім. С.І. Терещенко [за наук. ред. В.М. Федосова]. - К.: Либідь, 2000. – 655 c.
 7. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. / М.Блауг. Пер. с англ., 4-е изд.-М.: Дело ЛТД, 1994.-720 с.

7.2. Додаткова література

 

 1. Вахненко Т.П. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин. / Т.П. Вахненко. – К.: Фенкс, 2006. – 536 с.
 2. Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу / Т. Богдан // Вісник НБУ. – 2011. - №11. – С. 10-17.
 3. Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2011 рік  / [ Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В., Самчинська І.В]. – ІБСЕД. Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – 2011. – 96 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitir%202011/2011_Monitoring_ukr_new.pdf
 4. Бюджетна політика в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Том 6: Підвищення ефективності боргової політики держави / [М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін.]; за ред. М.Я. Азарова. – К.: НДФІ, 2004. – 345 с.
 5. Лондар С.Л., Лондар О.С Державна боргова політика в контексті досвіду постсоціалістичних країн-членів ЄС / С.Л. Лондар С.Л., О.С. Лондар. - монографія/ за редакцією Федосова В.М.  - К., - 2016.-242 с.
 6. Лондар С.П. Оцінка стану державного боргу та ключові напрями підвищення рівня боргової безпеки України [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/derzhavniy_borg-cc2fd.pdf
 7. Залшупин А.С. Очерк теории государственного кредита / А.С. Залшупин. – С-Пб.: Типография Н.А. Лебедева, 1892. – 175 с.
 8. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку / В.В. Зимовець. – К., 2010. – 356 с.
 9. Кучер Г.В. Управління державним боргом / Г.В. Кучер // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит. – Київ, 2002. – 17 с.
 10. Кучер Г. Управління державним боргом: Підручник/ Г.В. Кучер — К: КНТЕУ, 2008. — 460 с.
 11. Лісовенко В.В., Бенч Л.Я., Бец О.І. Державний борг: концептуальні засади та макроекономічні аспекти розвитку в Україні / В.В. Лісовенко, Л.Я.Бенч, О.І.Бец // Фінанси України. – 2014. - №12. – С. 3-28
 12. Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д. Державний кредит та боргова політика України: Монографія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 352 с.
 13. Масгрейв Р.А., Масгрейв П.Б. Государственные финансы: теория и практика / Р.А. Масгрейв, П.Б.Масгрейв / Пер. с англ. – М.: Бизнес Атлас, 2009. – 716 с.
 14. Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія. — Київ, 2011. — 375 с.
 15. Мітіліно М.І. Основи фінансової науки - / Фінансова думка України. Хрестоматія / Автори - упорядники С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко; авт.передмова П.М. Леоненко; за наук. ред.  д-ра екон. наук, проф. В.М. Федосова. – Київ: Кондор; Тернопіль: Економічна думка, 2010. – У 3 т. – Т.3. – Ч. 2. – 471 с. - С.413-467.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 1. Наказ Міністерства фінансів україни №27 від 29.01.2017 року «Про затвердження Програми управління державним боргом на 2017 рік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://minfin.gov.ua
 2. Постанова КМУ №362 від 14.04.2009 року «Про випуск казначейських зобов'язань» (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/362-2009-%D0%BF
 3. Наказ Міністерства фінансів україни №461 від 16.06.2010 року «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://minfin.gov.ua
 4. Наказ Міністерства фінансів україни №62 від 14.02.2017 року «Про затвердження Програми управління державним боргом на 2017 рік» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://minfin.gov.ua
 5. Проект Закону України «Про державний борг і гарантований державою борг» №8637 від 07.06.2011 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://w1.c1.rada.gov.ua
 6. Постанова КМУ від 29 квітня 2013 р. N 320 "Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013 - 2015 роки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://w2.c34.rada.gov.ua
 7. Звіт про фінансову стабільність. - НБУ.– 2016. – Випуск 2 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
 8. Стратегічний план діяльності Міністерства фінансів України на 2015 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2016–2017 роки) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://minfin.gov.ua
 9. Інфляційний звіт. – НБУ. – 2017. – Січень [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=43401297

 

 1. Основні питання управління державним боргом. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://finrep.kiev.ua/structure/govsecurities/general_ua.php
 2. Про Державний бюджет України на відповідний рік // Закони України: Електронний сайт Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua/
 3. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України - http://edu.minfin.gov.ua/
 4. Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2017—2020 роки. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2017 року №770 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=170-2011-%EF
 5. Финансово – бюджетные последствия структурных реформ в Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.ru
 6. Федосов В.М., Колот О.А. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / О.А. Колот, В.М. Федосов // Фінанси України. – 2008. - №3. – С. 3-33.
 7. Федосов В.М. Оптимизация управления государственным внешним долгом / В.М. Федосов // Финансы, деньги и кредит. – 2011. - №2. – С. 23-29  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://be5.biz/0808/
 8. Ярошенко Ф.О. Система антикризової діагностики стану державних фінансів України, імітаційно-сітьового моделювання та проактивного регулювання на поширення кризи. Аналітична доповідь. /  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
 9. As Downside Risks Rise, Fiscal Policy Has To Walk a Narrow Path / Fiscal Monitor. -  IMF. – 2012. - January [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.imf.org
 10. As Downside Risks Rise, Fiscal Policy Has To Walk a Narrow Path. Fiscal Monitor / IMF. – 2012. - January. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/update/01/fmindex.htm
 11. Anderson P., Velandia-Rubiano A. Public Debt Management in Emerging Market Economies. Has This Time Been Different? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org
 12. Balancing Fiscal Policy Risks / Fiscal Monitor. -  IMF. – 2012. -April [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.imf.org
 13. Barro R. On the Determination of Public Debt [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.econlib.org
 14. Ball L., Leigh D., Loungani P. Painful Medicine / Finance and Development. IMF. – 2011. – September. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/Ball.htm
 15. Buchanan J.M. Public Principles of Public Debt: A Defence and Resnatment [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.econlib.org
 16. Easterly W., Serven L. Eds. The Limits of Stabilization. Infrastructure, Public Deficits and Growth in Latin America. Washington, DC, The World Bank, 2003. – 328 p.
 17. Guidelines for Public Debt Management [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:http://www.imf.org/external/np/mfd/pdebt/2003/eng/am/120903.pdf
 18. Haan J. The  (un)importance of public debt // Economist. – 1987. -  Jg.135,n3. – pp. 367 – 384.
 19. Kraay A. and V. Nehru V. When Is External Debt Sustainable? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org
 20. Lerner A. Interest Theory: Supply and demand for loans or supply and demand for cash? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.econlib.org
 21. Maintaining macroeconomic stability // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hm-treasury.gov.uk
 22. Managing Sovereign Debt and Debt Marke through a Crisis – Practical Insights an Policy Lessons.– IMF.- April 18, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org
 23. Reinhart C., Rogoff K., Savastano M. Debt Intolerance / Brookings Papers on Economic Activity  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nber.org
 24. Revised Guidelines for Public Debt Management 2014.04.01[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2016/12/31/revised-guidelines-for-public-debt-management-pp4855
 25. Adam C. S. and Bevan D.L. Fiscal Deficits and Growth in Developing Countries  // Journal of Public Economics. – 2005. – Vol. (4). – P. 571 – 597. – Access mode: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/AdamBevan2005.pdf
 26. Andel N. Changing Concepts of Public Debt in the History of Economic Thought // Public debt and public finance. Proceedings of the 40th Congress of the International Institute of Public Finance. – Innsbruck, 1984. – P. 1 – 13.
 27. Blundell-Wignal, A. Solving the Financial and Sovereign Debt Crisis in Europe // OECD Jornal: Financial Market Trends. – Volume 2011. – Issue 2. : [Electronic resource]. – Access mode: http://www.oecd.org/finance/financial-markets /49481502.pdf
 28. Buchanan, James M. and Wagner, Richard E. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. – Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. – 1977. – Access mode: http://www.econlib.org/library/Buchanan/buchCv8Cover.html
 29. Cavaco, Silva A. Macroeconomic Impact of Debt Financed Fiscal Deficits // Public debt and public finance. Proceedings of the 40th Congress of the International Institute of Public Finance. – Innsbruck, 1984. – P. 69 – 79.
 30. Cherif R., Hasanov F. Public Debt Dynamics: The Effects of Austerity, Inflation, and Growth Shocks // IMF working paper 12/230. – September 2012: [Electronic resource]. – Access mode:http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12230.pdf (considering US public debt)
 31. Clements B., Bhattacharya R. and Nguyen T.Q. External Debt, Public Investment, and Growth in Low-Income Countries //  IMF Working paper 03/249. – December 2003: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03249.pdf
 32. Currie E., Deithier J.-J. and Togo E. Institutional Arrangements for Public Debt Management // World Bank Policy Research Working Paper 3021. – April 2003: [Electronic resource]. – Access mode: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/05/23/000094946_03051404103232/additional/109509322_20041117155518.pdf
 33. Diamond P. National Debt in a Neoclassical Growth Model // American Economic Review. – 1965. – 5(5) – P. 1126-1150. – Access mode: http://www.aeaweb.org/aer/top20/55.5.1126-1150.pdf
 34. Faraglia E., Marcet A., Oikonomou R., Scott A. The Impact of Debt Levels and Debt Maturity on Inflation // The Economic Journal. – 26 Feb. 2013. – F164 – F192 : [Electronic resource]. – Access mode: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecoj.12015/pdf
 35. Gray S., Woo D. Reconsidering External Financing of Domestic Budget Deficits: Debunking Some Received Wisdom // IMF Policy Discussion Paper PDP/00/8. – Washington: International Monetary Fund. – July 2000. – 23 p.: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=3680.0
 36. IMF: Staff guidance note for public debt sustainability analysis in market-access countries. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/050913.pdf
 37. Kraay A., Nehru V. When is external debt sustainable? // Policy Research Working Paper 3200. The World Bank. – February 2004: [Electronic resource]. – Access mode: http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/DataAndStatistics/20263265/When-is-Debt-Sust.pdf
 38. Kumar M. and Woo J. Public Debt and Growth // IMF working paper 10/174. – July 2010: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp10174.pdf
 39. Meade J. E. Is the National Debt a Burden? Oxford Economic Papers. New Series. – 1958. – Vol. 10(2). – P.163-183. – Access mode: http://www.cui-zy.cn/Recommended/Liberalsocialism/MeadeDebtBurden.pdf
 40. Panizza U., Presbitero O.F. Public Debt and Economic Growth: is There a Causal Effect? // MoFiR working paper No. 65. – April 2, 2014:  [Electronic resource]. – Access mode: http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/panizza198.pdf
 41. Reinhart, C. and Sbrancia, M.B. The Liquidation of Government Debt // NBER working paper 16893. – March 2013: [Electronic resource]. – Access mode: http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res2/pdf/crbs.pdf
 42. Reinhart, C. and Rogoff, K. Growth in a Time of Debt // American Economic Review: Papers & Proceedings – 2010, 100:2. – P.573-578. http://www.ycsg.yale.edu/center/forms/growth-debt.pdf
 43. Togo E. Coordinating Public Debt Management with Fiscal and Monetary Policies: An Analytical Framework  // Policy Research Working Paper 4369. The World Bank. – September 2007: [Electronic resource]. – Access mode: http://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/3_CoordinatingPDMwithFiscalandMonetaryPolicies_Togo.pdf
 44. Ukraine's Economy is Recovering Modestly Despite Significant Headwinds http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/04/04/ukraine-economic-update-spring-2017