Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Ділова гра

  

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

 

 

       
   

Дніпропетровська державна

      фінансова академія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерський облік

Ділова гра

Для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2013

 

         Міністерство освіти і науки  України

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік

Ділова гра

 

для студентів денної форми навчання,

 які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»,

 6.030504 «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2013

БК 65.052.2

 

О-54

 

 

Бухгалтерський облік: Ділова гра для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства», - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 39с.

 

Автори (укладачі):

Л.Ш. Олійник

– старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

 

К.С.Жадько       

– кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку та             економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

 

В.В. Семенюта

– старший викладач кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

 

Н.Ю. Пікуліна

– кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Л.Б. Бараник

– кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний

за випуск:

К.С.Жадько

– завідувач кафедри обліку та             економічного аналізу Дніпропетровської державної фінансової академії

 

 

Розглянуто та схвалено науково-методичною комісією фінансового факультету

Протокол №  4 від 12.12.2013 р.

 

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

обліку та економічного аналізу

Протокол № 4 від 11.11.2013 р.

зміст

 

 

Вступ...........................................................................................................

4

1.

Методичні рекомендації до ділової гри..................................................

5

2.

Індивідуальні завдання для учасників гри……………………………..

10

3.

Посадові  інструкції……………………………………………………..

18

4.

Критерії оцінювання…………………………………………………….

28

5.

Літератури……………………………………………………………….

29

 

Додатки…………………………………………………………………...

30

 

ВСТУП

 

Побудова національної системи освіти в Україні передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх кадрів, спрямований на подолання кризи в країні, яка виявляється, передусім, у невідповідності знань студентів запитам особистості, суспільним потребам і світовим стандартам, у знецінення соціального престижу освіченості та інтелектуальної діяльності.

         Пасивні форми навчання відводять студентові роль імітатора або коментатора практичної діяльності, а не її організатора, конструктора. Серйозним недоліком професійної підготовки в сучасних умовах є те, що мало уваги приділяється колективній роботі.       В умовах конкуренції на ринку праці випускник вищої школи потребує не лише високого кваліфікаційного рівня, а повинен творчо використовувати здобуті знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти самостійно розв’язувати будь-яку проблему. Конкурентоспроможність випускників значною мірою залежить від якості оволодіння сучасними економічними знаннями, ступеня економічної культури, уміння мислити й діяти в категоріальній системі ринкової економіки.

         Сучасному економісту недостатньо формальних знань, умінь та навичок. Йому необхідні якості керівника колективу, соціальна компетентність. Уміння працювати з людьми, домагатись здійснення запропонованих соціально-економічних заходів є однією з найцінніших якостей економіста. На формування саме цих умінь мають бути спрямовані ігри.

Ділова гра має такі основні ознаки:

< >наявність учасників гри, загальним завданням яких є аналіз ситуацій та прийняття рішень відповідно до призначеної ролі-посади;наявність керівника гри;створення умов для досягнення цілей гри;обов’язкова наявність невизначеності, а подекуди і конфлікту;неможливість цілковитої формалізації ситуації;динамічність зміни ситуації та залежність її від попередніх рішень учасників гри;існування проблеми чи об’єкта управління;наявність системи стимулювання або мотивів, що спонукають учасників гри діяти «як у житті».1. Методичні рекомендації до ділової гри

 

 

Мета ділової гри: закріплення знань з обліку запасів, забезпечення активізації аудиторних занять і самостійної роботи студентів, придбання навичок з прийняття рішень в умовах наближених до виробничих.

Завдання ділової гри: формування ділової активності, творчого відношення до справи, формування відповідальності при рішенні господарських ситуацій щодо дотримання вимог законодавчо-нормативних актів.

 

Компетенції, які формуються в процесі ділової гри

 

Компетенції

Здатність приймати рішення

Уміння виробляти і приймати модель конкретних дій

Зіставлення й оцінка переваг і недоліків різних ситуацій

Самостійність та ініціативність

Уміння індивідуально виробляти й активно реалізовувати рішення

Висока індивідуальна активність у ситуаціях невизначеності

Уміння працювати з інформацією

Здатність шукати інформацію, здійснювати її аналіз, переводити її з однієї форми представлення в іншу

Постійний пошук, виділення, класифікація, групування, аналіз і представлення інформації

Проблемність мислення

Здатність бачити проблеми

Пошук проблеми і визначення її основних характеристик

Етичність

Володіння етичними нормами і навичками моральної поведінки в умовах колективної взаємодії

Постійна колективна взаємодію конкуренція

 

 

                1. Законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали:

 

< >Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999  р. №996 - Х1У зі змінами та доповненнями.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Наказ Мінфіну України  від 20.10.1999 р. № 246.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Наказ Мінфіну України  від 31.01.2000 р. № 20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Наказ Мінфіну України  від 31.12.1999 р. № 318.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. №291 зі змінами і доповненнямиМетодичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів. Наказ МФУ від 10.01.2007р. № 2Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів. Наказ Міністерства статистики України від 21.06. 1996 р. № 193 Обладнання:Етапи проведення ділової гри

 

 

Етапи підготовки

(постановка мети, аналіз проблеми, обґрунтування задач, планування, загальний опис процедури гри, зміст ситуації та характеристика дійових осіб)

Підготовка

 • плану ділової гри,
 • загальний опис гри,
 • зміст інструктажу,
 • постановка проблеми, цілей,
 • умови,
 • інструктаж,
 • регламент,
 • розподіл ролей,
 • формування груп,
 • консультації

Етап проведення

Входження в гру

 • робота з джерелами і тренінг,
 • мозковий штурм

Групова робота над завданнями

 • виступ груп,
 • захист результатів,
 • дискусії,
 • робота експертів.

Етап аналізу та узагальнення

Міжгрупова дискусія

 • вихід з гри,
 • аналіз, рефлексія,
 • оцінка та самооцінка,
 • висновки та узагальнення,
 • рекомендації.

 

1. Етап

        Організатор гри проводить інструктаж:

< >ставить мету, цілі і завдання гри; розкриває зміст гри, її правила;визначає склад учасників;визначає їх роль у досягненні поставлених цілей і рішенні завдань;роз’яснює систему заохочень і штрафів;встановлює регламент гри та час на проведення кожного етапу;призначає учасників на певні посади;пояснює місце, роль і обов’язки кожного учасника; наводить перелік довідкової та учбової літератури, нормативних та інструктивних матеріалів, необхідних для забезпечення роботи учасників групи.           На даному етапі перевіряється ступінь теоретичної підготовки учасників гри шляхом обговорення підготовлених кожною підгрупою проблемних питань за темою ділової гри:

 

< >основних положень законодавчих, нормативних і інструктивних матеріалів з обліку запасів шляхом обговорення проблемних питань;порядку оформлення операцій з надходження та видачі запасів, оформлення розпорядчих документів; заповнення первинних документів з руху запасів; порядок формування інформації в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, відображення інформації у фінансовій звітності;розуміння завдань визначених посадовими інструкціями для кожного учасника групи. 

 

        3. Етап

        Третій етап передбачає безпосереднє виконання усіма учасниками ділової гри функціональних обов’язків посадових осіб імітованого підприємства:

< >складання первинних документів;реєстрацію документів; обробку, систематизацію та накопичення інформації в облікових регістрах. дотримання послідовності заповнення первинних документів: обробки, достовірного і повного відображення в них основних реквізитів, кількісних та якісних показників обліку; дотримання вимог до виправлення помилок;послідовності формування інформації в регістрах аналітичного і синтетичного облікуперевірка вміння застосовувати основні положення  законодавчих, нормативних та інструктивних матеріалів;наявності та відповідності вимогам оформлення первинних документів;дотримання вимог щодо формування первісної вартості запасів та собівартості їх списання у відповідності з обліковою політикою;наявності та відповідності вимогам оформлених матеріального звіту завідувачем складу;достовірності і повноти записів в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку;дотримання вимог щодо заповнення журналу 5 взаємозв’язку записів в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку;дотримання правил виправлення помилок. 

 

 

5. Етап.

П’ятий етап є заключним при проведенні ділової гри. На цьому етапі проводяться підсумки роботи всіх учасників гри.

Підсумки гри підводяться колегіально організатором та головним бухгалтерам імітованого підприємства.

 

 На кожний етап відведено аудиторного часу:

І етап – 15 хв.

ІІ етап – 20 хв.

ІІІ етап – 80 хв.

ІV етап – 20 хв.

V  етап – 30 хв.

 

 

Ділова гра є складовою наскрізного завдання для навчальної практики  з дисципліни «Бухгалтерський облік» та імітує діяльність працівників, які здійснюють організацію документообороту з надходження та вибуття виробничих запасів. Виконуючи завдання студенти застосовують отримані теоретичні знання і набувають вмінь та навичок з оформлення первинних документів з руху виробничих запасів, систематизації та узагальнення інформації про їх надходження і вибуття,  застосування методів та методології з обліку запасів у відповідності  із національними положеннями ( стандартами) бухгалтерського обліку. Учасники гри імітують взаємовідносини між покупцем (ТОВ «Рівас») і постачальниками запасів і послуг (рис. 1).

 

 

 

 

 

Склад виробничих запасів №1

Постачальники:

 1. Дніпропетровський механічний завод
 2. Донецький механічний завод
 3. Сімферопольський механічний завод
 4. Автотранспортне підприємство АГП № 1032
 5. Автотранспортне підприємство АГП № 1128
 6.  

                                                                                                                                                                                                               

 

 

Покупець ТОВ «Рівас»

Подпись: Покупець ТОВ «Рівас»

 

 

Бухгалтерії постачальників

Бухгалтерія покупця

 

Склади виробничих запасів постачальників

 

Цех основного виробництва

(збиральний цех)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку структурних підрозділів за операціями придбання та відпустку комплектуючих

 

 

2. Індивідуальні завдання для учасників гри

 

Завдання для працівників ТОВ «Рівас»

 

        Для забезпечення документообороту з руху виробничих запасів формуються первинні документи і покупцем, і постачальниками. При виконанні завдань з оформлення документів за операціями з комплектуючими, необхідно дотримуватись послідовності руху запасів наведеному на рисунку 2.

 

 

Оприбутковані запаси

Прибутковий ордер (форма № М-4

Товарно-транспортна накладна (форма № 1-ТН)

Акт про приймання матеріалів (форма № М-7)

 

Залишки матеріалів на складі

Відомості обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14)

Матеріальний звіт (форма № М-19)

Відпуск комплектуючих (внутрішнє переміщення)

Лімітно-забірна картка (форма № М-8)

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11)

Складський облік

Картка складського обліку комплектуючих (форма № М-12)

Журнал 5 за кредитом рахунків 20,22,23,24,25,26,28,39,65,66 класу 9

Журнал 3, відомості аналітичного обліку за кредитом рахунків 16,17,34,36,37,38,51,52,53,54,55,61,62,63,64,67,6869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.  Документообіг за операціями із комплектуючими

 

1. Завдання головному бухгалтеру

 

< >Організовувати роботу відділів бухгалтерії.Надавати методичну допомогу в роботі структурних підрозділів.Здійснювати поточний контроль за - достовірним відображенням руху грошових коштів у касі;

 

- сум відшкодування витрат на відрядження;

-  дотриманням строків надання звітів про використання коштів;

-  строками повернення невикористаних грошових коштів підзвітними особами.

4. Разом з керівником підприємства визначає та обґрунтовує критерії оцінювання роботи кожного учасника ділової гри.

 

2. Завдання для комірника складу, виробничих запасів

 

1. Відкрити картки складського обліку для комплектуючих (з 01.10.20_р. картки складського обліку оновлюються і залишки на кінець минулого місяця переносяться на початок жовтня) (додаток В, таблиця 1).

Таблиця 1

Залишки комплектуючих на складі №1 на 30.09.20_р.

 

Види комплектуючих

Усього грн.

В-125

МС-70

МС-0,16

РК-8

Т-12

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

шт.

сума, грн.

150

24000

15

1950

30

4200

70

875

32

3840

34865

 

2. Здійснити реєстрацію первинних документів, за якими надійшли та вибули запаси зі складу

3. На підставі первинних документів заповнити картки складського обліку запасів та визначити залишок після кожної операції (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Вихідні дані для заповнення карток складського обліку

 (типова форма М-12) у складі виробничих запасів № 1  ТОВ « Рівас»

 

№ з/п

Реквізити

Картка № 35

Картка № 41

Картка № 42

Картка № 51

Картка № 60

1.

Вид виробничих запасів

В-125

МС-70

МС-0,16

РК-8

Т-12

2.

Номенклатурний номер

0225

0412

0128

0241

0262

3.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

18548020

18548020

18548020

18548020

18548020

4.

Код за УКУД

0308224

0308224

0308224

0308224

0308224

 

3. Завдання для завідуючого складом виробничих запасів

 

1. Контролювати правильність оформлення складських документів

    2. Скласти відомість обліку залишків  виробничих запасів на складі (додаток К)

    3. Скласти матеріальний звіт на кінець місяця (додаток Д)

 

3. Завдання для бухгалтера з обліку розрахункових операцій

 

< >Відкрити відомість аналітичного обліку 3.3 Розрахунків з постачальниками підрядниками на жовтень 20__р. та записати залишки по рахунку 631 (додаток Ж, таблиця 3)Записати у відомість на підставі первинних документів з надходження виробничих запасів інформацію про збільшення заборгованості постачальникам.Записати у відомість сплачені суми боргу постачальникам (табл.4)Закрити відомість на кінець місяця.Таблиця 3

 

 

Заборгованість по розрахунках з постачальниками підприємству ТОВ «Рівас» станом на 01.10.20__р.

 

 

Реєстраційний №

№ документа

Постачальник

Сальдо на початок місяця

Дата виникнення заборгованості

Кт

45

0068

Дніпропетровський механічний завод

14.09.20__р.

64500

51

112

Автотранспортне підприємство

26.09.20__р.

2100

59

0092

Донецький механічний завод

18.09.20__р.

24200

разом

Х

 

Х

90800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Інформація про розрахунки з постачальниками підприємства ТОВ «Рівас» у жовтні 20__р.

 

№ з/п

Дата платіжного доручення

Постачальник

Сума грн.

За якими документом погашається борг

1.

05.10.20__р.

Дніпропетровський механічний завод

64500

ТТН № 0068

від 14.09.20__р.

2.

12.10.20__р.

Автотранспортне підприємство

2100

Рахунок № 112 від 26.09.20__р.

3.

14.10.201__р.

Донецький механічний завод

24200

ТТН № 0092

від 18.09.20__р.

4.

Разом

Х

90800

Х

 

2. Завдання бухгалтеру з обліку матеріальних цінностей

 

< >Відкрити відомість аналітичного обліку комплектуючих по складу виробничих запасів № 1 на жовтень 2013р. (завідувач складу Краснюк Т.С.) за даними залишків комплектуючих на складі з відомості аналітичного обліку комплектуючих на кінець минулого місяця (додаток З).Зафіксувати інформацію про надходження і вибуття комплектуючих по складу виробничих запасів № 1 на підставі прибуткових та видаткових первинних документів наданих завідувачем складу виробничих запасів № 1 у відомості аналітичного обліку виробничих запасів (таблиці 5,6) .Записати  інформацію про надані послуги автотранспортними підприємствами щодо перевезення комплектуючих від місця їх знаходження (постачальники) до місця призначення (покупця).Сформувати  первісну вартість комплектуючих та визначає їх собівартість при вибутті зі складу для господарської діяльності у відповідності із положеннями наказу про облікову політику підприємства.Визначити залишок комплектуючих на складі виробничих запасів № 1 станом на кінець місяця (31.10.2013 р.) та проводить звірку із відомості обліку залишків комплектуючих на складі № 1, яку надає завідувач складу. 

 

 

 

 

Таблиця 5

Вихідні дані для складання первісних документів на відпуск комплектуючих зі складу №1 у жовтні 20_р.

 

№ з/п

Види продукції

В-125

МС-70

МС-0,16

РК-8

Т-12

 1.  

Накладна вимога № 74

 

 

 

 

 

 

К-8

70

4

 

 

-

 

С-3

-

190

 

40

-

 

М-9

100

 

 

 

-

 

М-8

-

 

15

50

-

 

Цр-2

-

 

 

 

-

 

Р-5

150

 

80

 

-

 1.  

Накладна вимога № 75

 

 

 

 

 

 

К-8

65

4

 

 

-

 

С-3

-

40

 

-

-

 

М-9

100

 

 

 

-

 

М-8

-

 

8

50

-

 

Цр-2

-

 

 

 

-

 

Р-5

120

 

120

 

-

 1.  

Накладна вимога № 76

 

 

 

 

 

 

К-8

75

8

 

 

-

 

С-3

-

50

 

-

-

 

М-9

100

 

 

 

-

 

М-8

-

 

 

40

-

 

Цр-2

-

 

 

 

-

 

Р-5

150

 

180

 

-

 1.  

Накладна вимога № 77

 

 

 

 

 

 

К-8

-

-

 

 

-

 

С-3

-

 

 

-

-

 

М-9

-

 

 

 

-

 

М-8

-

 

22

60

-

 

Цр-2

 

 

 

 

-

 

Р-5

180

 

 

 

-

5.

Лімітно-забірна карта № 10

 

 

 

 

 

 

Цр-2

 

 

 

 

 

 

03.10

 

 

 

 

15

 

09.10

 

 

 

 

16

 

12.10

 

 

 

 

25

 

20.10

 

 

 

 

34

 

 

 

Таблиця 6

 

Вихідні дані для складання первинних документів на відпуск матеріалів зі складу № 1

по ТОВ «Рівас» у жовтні 20__р.

 

№ з/п

Реквізити

Накладна вимога № 74

Накладна вимога № 75

Накладна вимога № 76

Накладна вимога № 77

Лімітно-забірна карта № 10

 1.  

Дата

03.10.20__р.

10.10.20__р.

15.10.20__р.

22.10.20__р.

Жовтень 20__р.

 1.  

Код виду операції

108

108

108

108

108

 1.  

Підстава

Встановлений ліміт

Встановлений ліміт

Встановлений ліміт

Встановлений ліміт

-

 1.  

Кому

Збиральний цех

Збиральний цех

Збиральний цех

Збиральний цех

-

 1.  

Через кого

Архіпов Л.Н.

Архіпов Л.Н.

Архіпов Л.Н.

Архіпов Л.Н.

 

 1.  

Здав

Зав. складом № 1

Зав. складом № 1

Зав. складом № 1

Зав. складом № 1

-

 1.  

Прийняв

Архіпов Л.Н

Архіпов Л.Н

Архіпов Л.Н

Архіпов Л.Н

Архіпов Л.Н

 1.  

Начальник відділу,що встановлює ліміт

-

-

-

-

-

               

 

 

 

 

Таблиця 7

№ з/п

Реквізити

Дніпропетровський механічний завод

Донецький механічний завод

Сімферопольський механічний завод

Заповнює вантажовідправник

 1.  

Документ

Товарно-транспортна накладна № 048214

Товарно-транспортна накладна № 62590

Накладна № 112

 1.  

Дата заповнення

09.10.20__р.

10.10.20__ р.

15.10.20__р.

 1.  

Автомобіль

МАЗ 52-31 ЕК

МАЗ 62-44 АК

-

 1.  

Автотранспортне підприємство

АТП 1128

АТП 1032

-

 1.  

Прізвище водія

Марченко Г.П.

Іващенко О.С.

-

 1.  

Замовник

ТОВ «Рівас»

ТОВ «Рівас»

-

 1.  

Вантажовідправник

Дніпропетровський механічний завод

Донецький механічний завод

-

 1.  

Вантажоодержувач

ТОВ «Рівас»

ТОВ  «Рівас»

-

 1.  

Номер подорожнього листа

45

62

-

 1.  

Пункт навантаження

м. Дніпропетровськ вул. Київська, 48

м. Донецьк вул. Озерна,21

-

 1.  

Пункт розвантаження

м. Дніпропетровськ вул. Журналістів, 8

м. Дніпропетровськ вул. Журналістів, 8

-

 1.  

Номер накладної

№ 120 від 09.10.20__р.

№ 98 від 10.10.20__р.

№ 112 від 15.10.20__р.

 1.  

Кількість місць

200

150

-

 1.  

Маса, брутто

4 т.

3,5 т.

-

 1.  

Всього відпущено грн.

(визначити)

(визначити)

(визначити)

 1.  

Відпуск дозволив

Лісова О.С.

Орлов І.І.

Кононенко С.І.

 1.  

Для перевезення здав комірник

Котов А.П.

Рогова Т.І.

Осипова М.І.

 1.  

Прийняв водій експедитор

Марченко Г.П.

Іващенко О.С.

-

 1.  

Прийняв комірник

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

 1.  

Навантаження

(вказати яким способом)

вказати яким способом)

-

Заповнює вантажоодержувач

1.

Розвантаження

(вказати яким способом)

вказати яким способом)

-

2.

Час прибуття

?

?

 

Вихідні дані для заповнення первинних документів на відпуск виробничих запасів підприємства ТОВ «Рівас» у жовтні 20__р.

 

 

Завдання для працівників бухгалтерії постачальників запасів і послуг

 

 1. Скласти первинні документи на відпуск комплектуючих підприємству

ТОВ «Рівас» (таблиця 7,8):

а) товарно-транспортні накладні №№ 048214, 62590 і накладні до них на відпуск матеріалів на сторону №№ 120, 98;

б) накладну № 112;

в) рахунки №№ 126, 95

 

 

Таблиця 8

 

Вихідні дані для заповнення первинних документів на відпуск виробничих запасів та послуг ТОВ « Рівас»

у жовтні 20__р.

№ з/п

Реквізити

Дніпропетровський механічний завод

Донецький механічний завод

Сімферопольський механічний завод

Автотранспортне підприємство

 № 1128

Автотранспортне підприємство

 № 1032

 1.  

Документ

Накладна № 120 від 09.10.20__р.

(по ТТН № 048214)

Накладна № 98 від 10.10.20__р.

( по ТТН № 62590)

Накладна № 112

від 15.10.20__р.

Рахунок № 126

від 11.10.20__р.

Рахунок № 95 від 12.10.20__р.

 1.  

Підстава

Договір № 32 від 09.09.20__р.

Договір № 44 від 15.09.20__р.

Договір № 134

від 01.10.20__р.

Договір № 38

від 28.08.20__р.

Договір № 46 від 15.09.20__р.

 1.  

Відвантажив

Котов А.П.

Рогова Т.І.

Осипова М.І.

-

-

 1.  

Одержав

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

(Комірник

ТОВ «Рівас»)

-

-

 1.  

Умови постачання

Без попередньої оплати

Без попередньої

оплати

Без попередньої

оплати

-

-

 1.  

Реквізити постачальника

-

-

-

ЕДРПОУ 26864316 р/р 11824189355126 в АКБ «Південний» м. Дніпропетровську МФО 323020 ІПН 383142618022

№ свідоцтва 48334414

ЕДРПОУ 11428625 р/р 2641840255341  в КБ «Приватбанк» 

м. Дніпропетровську МФО 305299

 ІПН 284451266784 № свідоцтва 53242466

 1.  

Рахунок склав

-

-

-

Ніконенко С.В.

Сердешна Я.В.

 

 

3. Посадові інструкції

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА (витяг)

 

1. Загальні положення

Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії підприємства.

 

2. Завдання та обов'язки

Головний бухгалтер:

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

3. Права

Головний бухгалтер має право:

Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.

В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

 

4. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

 

5. Головний бухгалтер повинен знати:

Закони України, Укази Президента України, Постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА (витяг)

 

1. Загальні положення

Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».

Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.

За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

 

2. Завдання та обов'язки

Бухгалтер:

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 

3. Права

Бухгалтер має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

4. Відповідальність

Бухгалтер несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України

 

5. Бухгалтер повинен знати:

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.

Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.

Основи трудового законодавства.

Правила та норми охорони праці.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

 

 1. Загальні положення

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Бухгалтера з обліку матеріалів.

Бухгалтер з обліку матеріалів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

Бухгалтер з обліку матеріалів підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру.

На посаду Бухгалтера по даній ділянці призначається особа, яка має середню професійну (економічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років.

Бухгалтер з обліку матеріалів повинен знати:

- Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій та складання звітності;

- Форми і методи бухгалтерського обліку на підприємстві;

- План і кореспонденцію рахунків, зокрема, з обліку матеріалів;

- Організацію документообігу на даній ділянці бухгалтерського обліку; Порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку надходження та відпуску матеріалів;

 

 1. Посадові обов'язки

Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку належать організації матеріалів, оприбуткування матеріалів, розрахунку фактичної собівартості матеріалів і т.п.

Бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.

Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує їх до рахункової обробки.

Відбиває на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку матеріалів.

Складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю матеріалів з урахуванням всіх витрат.

Проводить нарахування податків, що виникають на даній ділянці.

Забезпечує керівників , кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівнянною і достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.

Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.

Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.

Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, що використовується при обробці даних.

 

 1. Права

 

Бухгалтер з обліку матеріалів має право:

Приймати участь в обговоренні питань, що входять до його функціональні обов'язки.

Вносити пропозиції і зауваження з питань поліпшення діяльності на дорученій ділянці роботи.

 

IV. Відповідальність

 

Бухгалтер з обліку матеріалів несе відповідальність за:

Невиконання своїх функціональних обов'язків.

Недостовірну інформацію про стан виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання.

Невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства, доручень та завдань від  головного бухгалтера.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУЮЧОГО СКЛАДОМ

 

I. Загальні положення

 1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого складом.
 2. Завідуючий складом призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора.
 3. На посаду завідуючого складом призначаються особи, які мають базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта і стаж роботи за професією комірника не менше 2 років.
 4. За відсутності завідуючого складом його обов'язки виконує заступник завідуючого складом.
 5. Завідуючий складом зобов’язаний знати:

- положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи з організації та ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;

- стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності;

- види, розмір, марки, сортність та інші якісні характеристики товарно-матеріальних цінностей і норм їх витрат;

- організацію вантажно-розвантажувальних робіт;

- правила і порядок зберігання і складування товарно-матеріальних цінностей, положення та інструкції про їх облік, правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;

- способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;

- правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;

- правила проведення інвентаризацій;

- правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;

- правила експлуатації обчислювальної техніки;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- основи трудового законодавства.

- правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

- документообіг: акти прийому товару, його якості, оформлення придбання товару по безготівковому розрахунку, оформлення товару на доставку, умови та процедуру повернення товару постачальнику та його рівноцінного обміну, відповідальне зберігання.

- права, обов'язки, режим роботи.

- правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Планує діяльність складу згідно графіків постачання товарно-матеріальних цінностей.
 2. Керує роботами комірників, які здійснюють приймання товарно-матеріальних цінностей, що надходять від постачальників, їх зберігання на складі і відпуск, розміщення з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів, інвентарю тощо.
 3. Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання режимів зберігання, контролює ведення обліку складських операцій.
 4. Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність.
 5. Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт комірниками та вантажниками на складі з додержанням правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, зберігання і своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту.
 6. Контролює ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.
 7. Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, санітарним станом приміщень, обладнання та інвентарю на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт.

III. Права

 

Завідуючий складом має право:

 1. Ознайомлюватися з рішеннями керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва відділу та пропозиції по вдосконаленню роботи складу.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, які були виявлені та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Порушувати питання про зміну розміру оплати праці підлеглим співробітникам.
 5. Вносити пропозиції керівництву щодо застосування заходів дисциплінарної та матеріальної відповідальності до працівників.

 

IV. Відповідальність

 

Завідуючий складом несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, що визначені чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, що визначені чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди – в межах, що визначені чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За розголошення комерційної таємниці.
 5. За невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації підприємства.
 6. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, які встановлені на підприємстві.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КОМІРНИКА

 

I. Загальні положення

 1. Дійсна посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність комірника.
 2. Комірник призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора.
 3. Безпосередньо підпорядковується завідуючому складом, додатково отримує розпорядження від директора гіпермаркету, комерційних директорів.
 4. На посаду комірника призначаються особи, які мають професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
 5. За відсутності комірника його обов'язки виконує інший комірник.
 6. Комірник зобов’язаний знати:

- Правила ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;

- Правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі, правила оформлення супровідних документів на них та проведення інвентаризацій;
- Правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;

- Правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;

- Способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;

- Правила організації вантажно-розвантажувальних робіт;

- Правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;

- Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень.

- Права, обов'язки, режим роботи.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Приймає на склад, зберігає і видає зі складу торговим відділам товарно-матеріальні цінності, що надходять від постачальників. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам, базовим артикулам, штрих-кодам.
 2. Керує роботою вантажників під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу.
 3. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками споживачів.
 4. Складає дефектні відомості на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей.
 5. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам.
 6. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.
 7. Підтримує порядок та належний протипожежний і санітарний стан на закріпленій території.

 

 

 

 

III. Права

Комірник має право:

 1. Ознайомлюватися з рішеннями керівництва підприємства, які стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва відділу та пропозиції по вдосконаленню роботи, яка пов’язана з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, які були виявлені та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

IV. Відповідальність


Комірник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, які передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, що визначені чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, що визначені чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Як матеріально-відповідальна особа за завдання матеріальної шкоди – в межах, що визначені чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За розголошення комерційної таємниці.
 5. За невиконання наказів, розпоряджень безпосереднього керівництва й адміністрації підприємства.
 6. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки, які установлені на підприємстві.

 

4. Критерії оцінювання

 

Кількість отриманих балів залежить від якості, обсягу та складності виконаної роботи передбаченої завданням для кожного учасника ділової гри.

 

         Таблиця 9

Заохочення і штрафи за виконання завдань по етапах в балах

 

Етапи

Нормативний аудиторний час, хв.

Кількість балів

за своєчасно і правильно виконану роботу

Заохочення за достроково і правильно виконану роботу (балів)

Штрафи за порушення

відведеного

ліміту часу (балів)

І

15

-

-

-

ІІ

20

2

0,5

-

ІІІ

80

4

1

1

ІV

20

2

1

1

V

30

-

-

-

Усього

160

8

2,5

2

 

 

 

         Таблиця 10

Критерії оцінки порушень  і консультацій

 

№ з/п

Характер порушень

Розмір  штрафу

(бали)

1

Неправильне виконання облікових операцій

від 1 до 2

2

Недостатнє володіння основними положеннями законодавчих і нормативних документів

від 0,5 до 2

3

Арифметична (ні) помилка (ки)

від 0,2 до 1

4

Недостатня ініціативність

від 0,5 до 1

5

Помилки при оформленні документів

від 0,5 до 3

6

Штрафи за кожну отриману консультацію

від 0,5 до 1

 

 

Оцінювання роботи учасників гри імітованих підприємств визначають та обґрунтовують організатор та головний бухгалтер підприємства  ТОВ «Рівас» з врахуванням зауважень працівників, які приймають документи в роботу.

Результати оцінювання роботи учасника за кожним етапом заносяться в таблицю по визначенню підсумку балів за участь в роботі.

 

 

5. ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М., Шуленова С.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник: 2-ге видання  доповнене і перероблене. –Житомир: ЖІТІ, 2001 – 576 с.
 2. Даньків й. Я., Остапюк М.Я. “Бухгалтерський облік” // Підручник. Затверджено МОН. – К., 2007. –  469с.
 3. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Бухгалтерський облік у схемах і таблицях” Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 112 с.
 4.  Кужельний М.В., Коцупатрий  М.М., Кірданов М.Г., Лежненко Л.І.. Примаченко О.Л., Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 217 с.
 5. Кім Г.Г., Сопко В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Лишиленко А.В.: “Бухгалтерский учет" .2-е издание.//Учебник утвержден МОН Украины.- К.: ЦУЛ, 2006.-712с.
 7. Лень В.С. “Бухгалтерський облік в Україні”: нормативна та методична база // Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2004-398с.
 8. Лень В.С. “Бухгалтерський облік в Україні: основи теорії та практики” // Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – К. : ЦУЛ, 2006.- 576с.
 9. Лишиленко О. В, “Бухгалтерський облік” 2-ге видання // Підручнік затверджено МОН України.- К.: ЦУЛ, 2006.- 632с.
 10. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за національними стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних  закладів. - Харків: Торсінг, 2002.-291 с. 
 11. Нестеренко Ж. К. “Бухгалтерський облік промислових підприємств”. // Навчальний посібник рекомендовано МОН України. – УК.: ЦУЛ, 2005.-312с.
 12. Сопко В.В. “Бухгалтерський облік: первинні та їх заповнення” // Навч. пос. Рекомендовано МОН України.-К.: ЦУЛ, 2006/- 480c/
 13. Сук Л.К., Сук П.Л. “Бухгалтерський облік” // Навч. пос. – 2-ге вид., перероб.і доп. Рекомендовано МОН. – К., 2008. – 507с.
 14. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік, Навчальний посіб. – К.: "Знання", 2005р. - 471с.

 

Періодичні часописи

 

Спеціалізовані періодичні видання: «Баланс», «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерская неделя», «Бізнес- бухгалтерія», «Бухгалтерський облік і аудит»

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

 

 

 

 

 

 

______________________________
           підприємство, організація

Типова форма N М-8

 

 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

 

 

Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193

 

 

 

 

 

 

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА

 

Код за УКУД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер доку-
мента

Місяць, рік

Код

Кореспондуючий рахунок

 

виду операції

відправника

одержувача

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

 

Найменування, сорт, розмір, марка

Номенклатурний номер

Код

Найменування

 

 

 

 

 

 

Ліміт

Порядковий номер запису за складською картотекою

Всього відпущено з урахуванням повернення

Ціна

Сума

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Кількість

Залишок ліміту

Підпис завідуючого складом або одержувача

Відпущено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

                                         

 

 

 

Додаток Б

 

 

___________________________________

          (підприємство, організація)

 

 

Типова форма N М-11

Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

Код за УКУД

 

         

 

НАКЛАДНА-ВИМОГА
на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів

                                                                                                                                             

Номер
документа

Дата
складання

Код

 

 

виду операції

відправника

одержувача

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава________________________________________________________________________

 

Кому _________________________  Через кого ____________________________

 

 

Кореспондуючий рахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Інвен-
тарний номер

Порядко-
вий номер запису за складською картотекою

рахунок, субра-
хунок

код аналі-
тичного обліку

Найме-нування, сорт, розмір, марка

номен-клатур-
ний номер

код

найме­
нуван-
ня

відправ­
лено (належить відпустити, затребу-
вано)

прий-
нято (відпу-
щено)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього відпущено __________________________ найменувань, на суму _________________________

(прописом)

___________________________________________________________________________________ крб.

(прописом)

 

 

Відпуск дозволив _________________________________ Головний бухгалтер

 

 

Здав (відпустив) __________________________________  Прийняв (одержав)                                                                                                                                          

 

 

 

Типова форма N М-12

______________________________
           підприємство, організація

ЗАТВЕРДЖЕНА
наказом Мінстату України
від 21 червня 1996 р. N 193

Ідентифікаційний

 

 

 

код ЄДРПОУ

 

 

Код за УКУД

 

 

           

Доддаток В

 

 

 

КАРТКА N ____ СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ

 

Склад

Місце зберігання

Марка

Розмір

Номен-
клатур-
ний
номер

Одиниця виміру

Ціна

Норма запасу

стелаж

комірка

код

найменування

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування матеріалу

Дорогоцінний метал

Номер рядка
у ф. N 2-ДМ, дод. до ф. ф. N 2-ДМ і N 4-ДМ

Найменування

Вид

Маса, г

Номер паспорта

 

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 запису

Номер документа

Номер за порядком

Від кого

одержано чи

Кому

 відпущено

Прибуток

Видаток

Залишок

Контроль

 (підпис, дата)

 
 

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

______________________________
           підприємство, організація

Типова форма N М-19

Ідентифікаційний

Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193

код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

Код за УКУД

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛЬНИЙ ЗВІТ

 

за ___________________ 199_ р.
місяць

 

По будівельній дільниці _______________________________________________________________

 

Матеріально підзвітна особа ____________________________________________________________

 

Перелік додатків до звіту

 

По прибутку

По видатку

номер групи матеріалу або номенклатурний номер

кількість документів

номери первинних документів

номер групи матеріалу або номенклатурний номер

кількість документів

номери

первинних документів

і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього прийнято документів

______________
цифрами

________________________
прописом

 

 

Документи здав                                                                                                                              Документи прийняв

 

 

"___" _______________ 199_ р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

 

Відомість 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (до рах. 63)

за ____________20_р.

Рестраційний

номер

Номер

док.,

дата

Постачаль

ник

№ прибутк.

докумен

та

Сальдо на початок  м-ця

В дт рах.63 з к –та 30,31,68 і т.д

З к-та рах. 63 в д-т

20,22,,91,92,93,94

 

Сальдо на кінець міс.(Кт)

Дата виникнення заборгован.

Кт

дата

Усього за Дт

Усього за Кт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“____”______________200_р.                                                                                                                                                                 Виконавець

 

 

Додаток З

Відомість аналітичного обліку комплектуючих ( рах. № 202) за жовтень 20_ р.

з/п

Документ, дата

 № кор.

рах.

Номер однорідної групи (виду)

Разом, грн

 Склад № 1 (матеріально-відповідальна особа –                                       )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на 30.09.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього надійшло за місяць з ТЗВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середьнозваж. с/с одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видано за місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього видано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на  31.10.-р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К
продовження додатку К

 

Додаток Л

 

Товариство з обмеженою відповідальністю"Рівас"

 

Витяг з наказу

 

04 січня  20 __р.                           м. Дніпропетровськ                      № 1

 

Про облікову політику

підприємства

 

         З метою дотримання  підприємством єдиної методики  відображення в бухгалтерському обліку  і звітності  господарських операцій  та порядку оцінки об'єктів обліку

НАКАЗУЮ:

 1. Встановити на підприємстві таку облікову політику:

 

2.9 Товарно-матеріальні цінності визнавати, оцінювати та обліковувати  згідно з вимогами  П (с) БО 9 "Запаси". Одиницею запасів вважати кожне найменування цінностей та встановити систему періодичного обліку запасів.

2.10 Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) включати до первісної вартості придбаних запасів шляхом віднесення їх на рахунки запасів.

2.11 Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковувати на рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети" (далі - МШП). У момент видачі таких активів в експлуатацію списувати їх з балансу з одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації і відповідальних особах протягом строку фактичного використання таких предметів.

2.13 Оцінку вибуття сировини, матеріалів, запасних частин, будівельних матеріалів, МШП,  інших запасів, що відносяться до виробничих,  здійснювати  методом середньозваженої собівартості одиниці запасів.

2.14 Переоцінку запасів здійснювати один раз на рік на підставі рішення  постійно діючої інвентаризаційної комісії .

2.15 Звітним періодом для перегляду чистої вартості реалізації запасів і порівнянням її з первісною вартістю з метою  проведення переоцінки вважати звітний рік.

 

Директор ТОВ «Рівас»                                          Григоренко Л.О.

 

 

 

Навчальне видання

 

Олійник Людмила Шарифівна

Жадько Константин Степанович

Семенюта Валентина Василівна

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Ділова гра

 

 

 

 

О-54

 

Бухгалтерський облік: Ділова гра для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» з напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємства», - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 39с.

 

 

 

 

ББК 65.052.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. 6,8  Обл.-вид. арк 9,4 Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія,  вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083