Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Ділова іноземна мова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи _______ А.М. Колот

 

«___»__________2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Ділова іноземна мова»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

_____________________________________________________

галузь знань

05-Соціальні та поведінкові науки

_____________________________________________________

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

051-Економіка

_________________________________________

Міжнародна економіка

________________________________________

тип дисципліни

обов’язкова

__________________________________________

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-         

методичного відділу ______________Т.В. Гуть    Завідувач кафедри ____________О.Л. Шевченко

 

Київ 2018

 

Розробники:

Шевченко О.Л., завідувач кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації,

к. ф. н.; доцент o_shevchenko@ukr.net

Чеботарьова Л.І., доцент, к.п.н. ludchebotareva521@gmail.com

Капустіна О.В., доцент, к.п.н. igolgoog@gmail.com

Круковський В.І., к.ф.н., доцент vasikru2013@ukr.net

Случайна Л.О., к.політ.н. larissa565@ukr.net

 

Форма навчання —

 

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

5, 6, 7, 8

 

Кількість кредитів ECTS —

14

 

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

 

Мова(и) викладання

англійська, французька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                                     4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

5

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

16

    2.1 Карта навчальної роботи студента

16

    2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

25

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

27

    3.1 Карта навчальної роботи студента

27

    3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

32

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

    4.1 Карта навчальної роботи студента

33

    4.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

37

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

    5.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

 

38

    5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

    6.1 Структура екзаменаційного білету

    6.2 Критерії оцінювання екзаменаційної  роботи студента

    6.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

39

 

40

40

41

43

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

52

    7.1 Основна література

    7.2 Додаткова література

    7.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка».

Анотація навчальної дисципліни. Сучасні вимоги до підготовки майбутнього економіста потребують від нього бути плідним учасником міжкультурної комунікації; мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; бути спроможним отримувати новітню фахову інформацію через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих фахівців, які вільно володіють іноземною мовою, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Ділова іноземна мова». Приєднання України до Болонського процесу обумовлюють нові вимоги до навчання іноземній мові та окреслюють стратегічні завдання у підготовці бакалаврів з міжнародної економіки.

У програмі навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» ураховано керівні документи та наукові розробки Ради Європи, Міністерства освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет».

Вимоги до підготовки бакалаврів з міжнародної економіки і менеджменту передбачають:

― формування базових знань державною й іноземною мовами про сутність політичної, економічної, соціальної та духовно-культурної систем суспільства; структуру і закономірності функціонування економічних систем; економічні суб’єкти, їхню взаємодію в національній ринковій системі та глобальному середовищі; управління розвитком економічних організацій різних типів; функціонування ринків товарів, грошей, праці та послуг; принципів та стандартів бухгалтерського обліку; зміст міжнародних економічних відносин, основ і ролі міжнародного права; основ міжнародних фінансів, маркетингу в глобальному економічному середовищі, особливостей економічних операцій в міжнародній діяльності України;

― здатність застосовувати сформоване економічне мислення в аналізі економічного розвитку суспільств; визначати цілі економічної діяльності; застосовувати сучасні методи систематизації та аналізу інформації; формувати стратегії діяльності економічних організацій; орієнтуватися в потоках ресурсів на товарних, грошових, трудових ринках; укладати контракти та здійснювати економічні операції з іноземними партнерами; проводити маркетингові дослідження світових ринків; обґрунтувати стратегії та моделі виходу на закордонні ринки як державною так й іноземною мовами.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова» інтегрує велику кількість базових понять загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Міжнародна економіка», «Екаунтинг»,

 

«Міжнародний маркетинг», «Міжнародні фінанси», «Європейська інтеграція», «Менеджмент» тощо.

Мета дисципліни. Загальною метою викладання та вивчення дисципліни є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні.

Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою РВМ В2+. Зміст програми також передбачає подальший рух у напрямі РВМ С1 для здобуття ступеня магістра.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є такі:

− сприяти мобільності студентів та їх конкурентоздатності на ринку праці завдяки володінню діловою іноземною мовою;

− сприяти формуванню у студентів іншомовних професійно-орієнтованих комунікативних загальних компетенцій, здібностей до самооцінки та самостійного навчання;

− сприяти розвитку пізнавальних здібностей студентів, умінь вчитися;

− розвивати вміння вирішувати соціокультурні і міжкультурні проблеми засобами іноземної мови;

− розвивати вміння формувати власну думку або ставлення до певної проблеми, оцінювати, аналізувати, формулювати власні висновки і пропозиції на іноземній мові;

− розвивати здатність на іноземній мові визначати переваги та недоліки, доводити доцільність чи недоцільність, обґрунтовувати власні судження щодо вищезазначених проблем;

– розвивати здатність наводити релевантні пояснення, аргументи і коментарі; оцінювати різні точки зору, надавати альтернативні пропозиції щодо імовірного перебігу подій засобами іноземної мови.

Основу програми складають такі положення:

– навчання іноземній мові є невід’ємною частиною професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ та відбувається через виконання практичних дій, так чи інакше пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, але таких, що виконуються засобами іноземної мови в процесі здійснення іншомовної комунікації;

– навчання іноземній мові здійснюється на міждисциплінарній інтегративній основі; навчальний процес побудовано на змістовому матеріалі спеціальних дисциплін, що становлять основу підготовки майбутнього економіста;

– інтернет-пошук фахової інформації на іншомовних фахових інтернет-сайтах, є невід’ємною частиною навчальної діяльності;

– навчання іноземній мові є спрямованим на комплексний розвиток лінгвістичної, соціолінгвістичної, міжкультурної та прагматичної компетентності студентів.

 

Предмет дисципліни. Предметом дисципліни є іноземний дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетентності (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування у розмаїтті сучасних економічних проблем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання. По закінченню курсу бакалаври повинні мати робочі знання:

широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в професійному і соціо-культурному середовищах;

граматичних структур, що є необхідним для адекватного продукування широкого кола як усних так і письмових текстів;

правил англійського синтаксису, мовних форм, властивих для офіційних і розмовних регістрів професійного мовлення;

– спелінгу і пунктуації писемного мовлення, його належного послідовного планування і розбивки на абзаци;

– правил вимови та інтонації; особливостей різних корпоративних культур в конкретних професійних контекстах.

2. Уміння. По закінченню курсу студенти вміють:

 

Монологічне мовлення

 • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями широкого кола тем академічного та професійного спрямування;
 • створювати детальний монолог щодо широкого кола проблем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;
 • користуватися дискурсивними маркерами для поєднання висловлювань у логічний, добре структурований дискурс

Діалогічне мовлення

 • володіти лексичним мінімумом ділових зустрічей і контактів, мовними моделями для початку, продовження та завершення ділової бесіди;
 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, дебатів щодо професійних питань;
 • аргументувати свою точку зору стосовно актуальних економічних проблем, володіти етикетом мовного спілкування в академічних і професійних ситуаціях;
 • брати участь у конференціях щодо академічних і професійних проблем, гнучко реагувати на перебіг подій;

вільно спілкуватися у формальній і неформальній бесіді, при здійсненні транзакцій для отримання певних послуг, під час інтерв’ю

Писемне мовлення

 • писати анотації до неадаптованих текстів фахового характеру;
 • писати реферати на основі автентичної літератури фахового спрямування;
 • писати есе, з розгорнутою аргументацією;
 • укладати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-економічні матеріали і термінологічні словники;
 • з високим ступенем коректності готувати і створювати ділову кореспонденцію з фахових питань;
 • заповнювати бланки документів для професійних цілей;
 • з високим ступенем коректності готувати тексти контрактів і угод щодо економічної діяльності

Аудіювання

 • розуміти головні думки складного у змістовому та лінгвістичному планах мовлення на теми академічного або професійного характеру;
 • розуміти основні ідеї та розпізнавати необхідну інформацію в ході дебатів і дискусій;
 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищах;
 • визначати позицію і точку зору мовця;
 • розуміти головний зміст інформації записаних або трансльованих матеріалів на професійні теми, мовлення яких чітке і нормативне

Читання

 • читати автентичні тексти з підручників, спеціалізованих журналів та Інтернету;
 • розуміти головні ідеї текстів у неадаптованій літературі економічного характеру та знаходити в них необхідну інформацію (ознайомлювальне читання);
 • передбачати основну ідею тексту за його заголовком та ілюстративним матеріалом (прогнозуюче читання);
 • здійснювати читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;
 • розуміти зміст ділових листів, ділових документів та контрактів на професійну тематику

3. Комунікація. По закінченню курсу бакалаври зможуть:

− реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, дебатів щодо професійних питань;

− аргументувати свою точку зору стосовно актуальних економічних проблем;

− володіти етикетом мовного спілкування в академічних і професійних ситуаціях;

 

− брати участь у конференціях щодо академічних і професійних проблем, гнучко реагувати на перебіг подій;

− вільно спілкуватися у формальній і неформальній бесіді, при здійсненні транзакцій для отримання певних послуг, під час інтерв’ю;

розуміти як ключові цінності, переконання та поведінка в академічному і професійному середовищі України відрізняються при порівнянні одної культури з іншими (міжнародні, національні, інституційні особливості);

– розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах;

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування;

4. Автономність та відповідальність. Зміст програми спрямований на формування таких умінь самостійного здобуття знань і самооцінювання:

− здійснювати моніторинг лінгвістичного саморозвитку за допомогою створення власного мовного портфоліо

− аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

− самостійно знаходити інформацію іноземною мовою, користуючись для цього бібліотечним каталогом, довідниками, словниками та Інтернетом;

− прогнозувати інформацію;

− розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного;

− розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

− читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів; ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Міжнародна економіка».

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Практична тематика для рецептивного і продуктивного володіння мовою, охоплює таку тематику професійної та академічної сфер предметних знань:

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Переклад спеціальної літератури та усне професійне спілкування

1.

Поняття маркетингу

2.

Концепції маркетингу

3.

Управління маркетингом, стратегічне планування

4.

Фактори управління маркетингом, маркетинговий комплекс

5.

Банківська справа. Фінансова система держави

6.

Банківська система Великої Британії

7.

Банківська система США

8.

Банківська система України

9.

Біржі

10.

Фондовий ринок

11.

Біржі Великої Британії, США

12.

Ринок ціннихпаперів України

13.

Основи обліку і аудиту

14.

Ділові операції і фінансова звітність

15.

Бюджетування

16.

Основи оподаткування

Ділове писемне спілкування

1.

Підготовка і укладання резюме, листа супроводу

2.

Оформлення документів при працевлаштуванні

3.

Загальні правила оформлення ділової кореспонденції

4.

Соціальна кореспонденція

5.

Ділові листи. Письмовий запит і лист-відповідь

6.

Ділові листи. Надання пропозицій і розцінок

7.

Ділові листи. Листи з питань розміщення замовлень

8.

Ділові листи і документи з питань здійснення оплати

9.

Ділові листи. Листи з питань надання кредиту

10.

Ділові листи і документи банківської переписки

11.

Скарги, претензії та їх врегулювання

12.

Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання. Ділові листи і документи міжнародної торгівлі

13.

Ділові листи. Листи з питань надання представницьких послуг

14.

Ділові листи і документи з питань надання страхових послуг

15.

Контракти. Структура. Особливості укладання. Зразки контрактів

16.

Ліцензійні угоди

Підготовка до складання міжнародних тестів

1.

Introduction to the TOEFL test. Diagnostic Test

2.

Strategies to use for Listening Comprehension

3.

Listening Comprehension. Practice Test

4.

Strategies to use for Structure and Written Expression. Practice with nouns, pronouns, adjectives, articles

5.

Practice with verbs

6.

Practice with word forms and word choices

7.

Practice with clauses

8.

Structure and Written Expression Practice Test

9.

Reading Comprehension. Strategies to use for building vocabulary and reading fluently

10.

Strategies to use for building vocabulary

11.

Strategies to use for reading comprehension

12.

Written English. Strategies to use for the Essay

13.

Writing Essays

14.

Practice with Writing Paragraphs

15.

Writing Paragraphs

16.

Computer-Based Testing

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Переклад спеціальної літератури та усне професійне спілкування

1.

Функції економіки

2.

Економічні системи

3.

Фактори виробництва

4.

Підприємництво

5.

Стратегії розвитку підприємства

6.

Менеджмент

7.

Маркетинг

8.

Маркетинговий комплекс

9.

Банківська справа. Фінансова система держави

10.

Банківські інститути Франції

11.

Фінансова система Франції

12.

Біржі

13.

Ринок цінних паперів Франції

14.

Міжнародна торгівля

15.

Міжнародні фінансові організації

16.

Україна у світовій економіці

Ділове писемне спілкування

1.

Formules d’introduction et de politesse

Grammaire : Impératif et Subjonctif dans les formules de politesse.

2.

Les lettres accompagnant l’envoi de différents documents

Grammaire: les verbes faire et laisser comme auxiliaires; l’omission de l’article et l a préposition de..

3.

Les lettres d’invitation, d’avis et de recommandation d’un représentant. Grammaire: l’infinitif présent ; le mode Subjonctif

4.

Les lettres  d’introduction, de sollicitation et de remerciements.

Grammaire: l’infinitif passé; le mode conditionnel

5.

Les lettres: demande de renseignements; renseignements confidentiels; renseignements favorables et défavorables

Grammaire: la forme active et la forme passive ; les verbes pronominaux remplaçant la forme passive; les propositions participes absolues et les constructions participes

6.

Les fondations d’un commerce; fondation d’une succursale; transferts; transformation d’une société.

Grammaire: Les verbes impersonnels, transitifs et intransitifs

7.

Les lettres de crédit

Grammaire: les propositions et locutions prépositionnelles de temps.

8.

Les lettres de commerce: chèque, lettre de change, billet à ordre; lettres commerciales

Grammaire: les locutions prépositionnelles

9.

Le règlement des comptes

 

10.

Les lettres de commande. Grammaire: les pronoms démonstratifs

11.

Les lettres de commande. Grammaire: les pronoms démonstratifs

12.

Contrat

13.

Accord

14

Ліцензійні угоди

15.

Скарги та претензії

16.

Резюме

 

Переклад спеціальної літератури та усне професійне спілкування

Тема 1. Поняття маркетингу.

Поняття маркетингу. Ціль і завдання маркетингу. Основні концепції маркетингу (знадоба, потреба, попит, товар, обмін, транзакція, ринок). Міжнародний маркетинг і визначення середовища міжнародного ринку. Сутність та етапи управління маркетингом. Маркетинг як механізм управління попитом. Сутність концепцій удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, соціального маркетингу. Формування портфелю продукції компанії.

 

Тема 2. Концепції управління маркетингом і стратегічне планування.

Сутність та етапи управління маркетингом. Маркетинг як механізм управління попитом. Сутність концепцій удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, соціального маркетингу. Формування портфелю продукції компанії.

 

Тема 3. Процес управління маркетингом і маркетингові дослідження.

Чинники управління маркетингом. Складові процесу маркетингового менеджменту. Напрямки сегментування ринку. Масовиймаркетинг. Товарно-диференційований маркетинг. Сутність цільовогомаркетингу. Позиціонування товару на ринку.    Основні аспекти аналізу ринкових можливостей компанії (виявлення і дослідження ринків збуту, вибір варіантів маркетингових зусиль компанії, їх співставлення з цілями і ресурсами компанії).

 

Тема 4. Маркетинговий комплекс.

Поняття маркетингового комплексу. Елементи маркетингового комплексу

 

(товар,місце, ціна, просування товару на ринку). Характеристики товару асортимент, якість, дизайн, торгова марка). Розподіл як вибір раціональних каналів збуту. Стимулювання збуту. Види і цілі реклами.

 

Тема 5. Банківська справа. Фінансова система держави.

Історія банківської справи Поняття національної банківської системи. Типи банківських установ та їх функції. Структура банку. Гроші як економічна категорія. Функції і види грошей. Поняття ліквідності, девальвації,ревальвації, емісії грошей. Види банківських рахунків. Форми платежів. Платіжні засоби (чек, вексель, акредитив, кредитна картка, дебетна картка). Системи розрахунків (кліринг, факторинг, лізинг). Види банківських послуг (консультації, страхові послуги, брокерські послуги, трастові послуги).

 

Тема 6. Банк Англії. Банківська система Великобританії.

Історія формування банківської системи Великої Британії. Функції Банку Англії.Функції комерційних банків (трансформація ризиків, трансформація строків,трансформація капіталу, просторова трансформація). Види банківських операцій (депозитні операції, розрахунково-платіжні операції, валютні операції, інвестиційні операції, позичкові операції, лізингові операції).

 

Тема 7. Банківська система США. Федеральна Резервна система США.

Історія формування банківської структури США і Федеральної Резервної системи США, її відмінності від інших національних банківських систем. Федеральні банки і банки штатів. Функції Федеральної резервної системи, Федеральної корпорації страхування депозитів, Управління контролера грошового обігу.

 

Тема 8. Національний Банк України. Банківська система України.

Етапи формування банківської системи незалежної України. Законодавча база державної грошово-кредитної системи України. Структура банківської системи.

Функції Національного банку України. Монетарна політика НБУ. Функції комерційних банківських установ. Зв’язки банківської системи України з міжнародною банківською системою.

 

Тема 9. Біржі.

Фінансова система як сукупність грошей, фінансових ринків і фінансових інститутів. Державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси, фінансовий ринок. Сутність фінансового посередництва.

 

 

Типи небанківських фінансових установ (корпоративні та пайові інвестиційні фонди, кредитні спілки, довірчі товариства, лізингові компанії, страхові

компанії пенсійні фонди).

 

Тема 10. Фондові ринки.

Регулювання і структура сфери ощадностей Великої Британії і США - будівельних товариств, взаємних кредитних банків, ощадних і позичкових асоціацій, кредитних спілок, брокерських фірм, страхових компаній.

 

Тема 11. Біржі Великої Британії, США.

Товарний і фондовий ринки. Товарні і фондові біржі. Класифікація фондових бірж. Види цінних паперів. Фондові ринки Великої Британії і США. Лондонська і Нью-Йоркська міжнародні фондові біржі. Позабіржовий ринок цінних паперів. Фондовий ринок в Україні.

 

Тема 12. Ринок цінних паперів України.

Фондовий ринок в Україні.  Акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики.

 

Тема 13. Основи обліку і аудиту.

Види господарського обліку. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Система рахунків бухгалтерськогообліку і подвійний запис. Методи аналізу господарської діяльності. Принципи і припущення бухгалтерського обліку. Системи стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Тема 13. Ділові операції та фінансова звітність.

Поняття ділової (господарської) операції. Класифікація господарських операцій. Призначення і побудова бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. Звіт про фінансові результати. Звіт про рухгрошових коштів. Звіт про власний капітал.

 

Тема 14. Бюджетування.

Бюджетування як процес планування економічного розвитку. Типи бюджету. Поняття державного бюджету, дефіциту, профіциту бюджету, державного боргу. Складові доходної і витратної частин бюджету. Напрями бюджетної політики. Заходи уряду, спрямовані на скорочення дефіциту бюджету.

 

 

 

 

Тема 15. Аудит.

Аудит як консультативно-дорадча діяльність. Види аудиту. Аудит звітності, діяльності, відповідності. Незалежний і державний аудит. Нормативно-правові акти та стандарти аудиту. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Аудиторський висновок. Аудиторський звіт.

 

Тема 16. Основи оподаткування.

Форми оподаткування. Принципи оподаткування. Акцизи. Прибутковий податок. Податкові пільги.

Ділове писемне спілкування

Тема 1. Підготовка резюме, листа супроводу.

Резюме як короткий виклад особистих, освітніх та професійних відомостей про особу. Види резюме (хронологічне, функціональне, комбіноване, цільове). Реквізити резюме. Мова резюме. Вибір формату резюме. Складові резюме. Аналіз резюме та їх характеристика. Процедура надання резюме роботодавцю.

 

Тема 2. Оформлення документів при працевлаштуванні.

Дослідження ринку праці. Аналіз оголошень про вакантні посади. Мова газетних оголошень. Лист-пропозиція, характеристика і рекомендаційний лист, автобіографія, заява про прийом на роботу (реквізити, формат, мовні кліше, особливості надання роботодавцю). Співбесіда. Підготовка до співбесіди. Моделювання ділової ситуації. Особливості окремих видів співбесіди. Етапи співбесіди та особливості поведінки під час кожного з них. Повідомлення про результати співбесіди, лист-відповідь щодо результатів співбесіди.

 

Тема 3. Загальні правила оформлення ділової кореспонденції.

Частини ділового листа: морфологічні, лексичні і стилістичні особливості. Формат ділового листа. Особливості британського і американського форматів.

 

Тема 4. Соціальна кореспонденція.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості соціальних листів (запрошення, привітання, вибачення, листи-подяки, привітання, співчуття, резервування та замовлення квитків). Типові мовні звороти, реквізити і формат.

 

Тема 5. Письмовий запит та лист-відповідь.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа-запиту. Особливості запиту щодо поставки товарів, запиту про надання каталогів, буклетів,

 

прейскурантів, зразків товару, умов платежу та надання знижок, умов і термінів постачання, способів транспортування і страхування товарів. Особливості відповіді на запит.

 

Тема 6. Ділові листи. Надання пропозицій і розцінок.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа щодо розміщення замовлення. Види пропозицій. Оферта. Особливості листа-підтвердження про отримання замовлення, повідомлення про (часткове) виконання замовлення, листа-пояснення про причини відмови на розміщення замовлення або причин затримки виконання замовлення, листа-пропозиції про можливість замінити товар.

 

Тема 7. Ділові листи. Листи з питань розміщення замовлень.

Особливості листа-підтвердження про отримання замовлення, повідомлення про (часткове) виконання замовлення, листа-пояснення про причини відмови на розміщення замовлення або причин затримки виконання замовлення, листа-пропозиції про можливість замінити товар.

 

Тема 8. Ділові листи і документи з питань здійснення оплати.

Види платіжних документів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості банківської переписки, кредитних листів і вимог щодо відшкодування прострочених платежів.

 

Тема 9. Ділові листи. Листи з питань надання кредиту.

Оформлення заявки на отримання кредиту. Лист-запит про кредитоспроможність компанії. Умови отримання кредиту.

 

Тема 10. Ділові листи і документи банківської переписки.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості банківської переписки. Види платіжних документів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості кредитних листів і вимог щодо відшкодування прострочених платежів.

 

Тема 11. Скарги і врегулювання претензій.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листа-скарги (претензії), листа-відповідь на претензію. Види претензій, безпідставна претензія. Лист нагадування і попередження про наступні юридичні дії. Типові мовні звороти, що застосовуються у листах щодо врегулювання скарг.

 

Тема 12. Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання.

Ділові листи і документи міжнародної торгівлі. Ведення переговорів щодо видів фрахту, умов поставки, поставки великогабаритного обладнання, процедури митного очищення, оформлення супровідних документів.

 

Види транспортування і особливості транспортних документів під час різних видів транспортування (інвойс, страховий сертифікат, коносамент, сертифікат походження товару, сертифікат якості, пакувальний лист). Транспортні документи при комбінованому транспортуванні. Інкотермс.

 

Тема 13. Ділові листи. Листи з питань надання представницьких послуг.

Специфіка агентських послуг. Види агентських послуг. Агентство з виключними правами. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості переписки про надання агентських послуг.

 

Тема 14. Ділові листи і документи з питань надання страхових послуг.

Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості листів про заснування фірми або філії, про зміну назви фірми, про зміну адреси фірми, про зміну телефону або факсу; листів про зміну в системі роботи фірми у результаті зміни статусу фірми або її злиття з іншою компанією. Класифікація страхових послуг. Умови надання страхових послуг. Договір про надання страхових послуг.

 

Тема 15. Контракти. Структура. Особливості укладання. Зразки контрактів.

Роль контрактів у міжнародній торгівлі. Міжкультурні особливості міжнародного контракту, ведення перемовин щодо міжнародного контракту. Структура типового контракту і характеристика кожного пункту контракту, їх морфологічні, лексичні і стилістичні особливості, типові мовні звороти.

 

Тема 16. Ліцензійні угоди.

Структура ліцензійної угоди, особливості кожного з пунктів. Морфологічні, лексичні і стилістичні особливості та типові мовні звороти ліцензійної угоди. Види ліцензійних угод. Ведення переговорів щодо ліцензійної угоди, ліцензійних платежів (роялті), передачу технічних прийомів (секретів виробництва) ліцензіату.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1 Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

 

 

ІІІ курс V семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

Блок № 1

Поняття маркетингу

 

Підготовка та укладання резюме, листа супроводу. Заповнення анкети при прийомі на роботу.

 

TOEFL. Ознайомлення зі структурою тестів.

6

(3+3)

 

Блок № 2

Концепції маркетингу

 

Відвідування співбесіди при прийомі на роботу

 

TOEFL. Grammar review. Paragraphs 1–8.

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 2

Блок № 3

Управління маркетингом та стратегічне планування.

 

Соціальні листи: Структура, розташування реквізитів.

Дружні листи: лист-вітання, лист -подяка, лист-співчуття, лист-запрошення, рекомендаційний лист.

 

TOEFL. Grammar  review. Paragraphs 9–4.

6

(3+3)

 

Блок № 4

Фактори управління маркетингом. Маркетинговий комплекс.

 

Ділові листи: структура, розташування реквізитів. Лист-запит та лист-відповідь, надання пропозиції і розцінок.

 

TOEFL. Revision.

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань*

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ІІІ курс VІ семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №3

Блок № 1

Банківська справа. Фінансова система держави. Світова банківська система.

 

Ділові листи з питань розміщення замовлень.

 

TOEFL. Grammar review. Paragraphs15–16.

6

(3+3)

 

Блок № 2

Банківська система Великої Британії

 

Ділові листи при здійсненні торгових угод.

 

TOEFL. Grammar review. Paragraphs 17–18.

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 4

Блок № 3

Банківська система США

 

Ділові листи з питань здійснення оплати.

 

TOEFL. Grammar review. Paragrahs19-20.

6

(3+3)

 

Блок № 4

Банківська система України

 

 

Ділові листи з питань надання кредиту.

 

TOEFL. Revision.

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань.

 

 

Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ІV курс VІI семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №5

Блок № 1

Біржі

 

Ділове листування: листи та документи банківської переписки.

 

TOEFL. Structure. Paragraphs 21-22

6

(3+3)

 

Блок № 2

Фондовий ринок

 

Ділове листування: листи і документи міжнародної торгівлі.

 

TOEFL. Paragraphs23–24

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 6

Блок № 3

Біржі Великої Британії та США

 

Ділові листи і документи при транспортуванні обладнання.

 

TOEFL. Grammar review. Paragrahs 25-26

6

(3+3)

 

Блок № 4

Ринок цінних паперів в Україні.

 

Ділове листування: скарги та їх врегулювання.

 

TOEFL. Paragraphs 27–29

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

ІV курс VІIІ семестр

 

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №7

Блок № 1

Основи обліку та аудиту

 

Ділове листування: претензії та їх врегулювання

 

TOEFL. Style in Written English

6

(3+3)

 

Блок № 2

Ділові операції та фінансові звіти

 

Ділові листи з питань надання представницьких послуг

 

TOEFL. Style in Written English (grammar peculiarities)

 

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 8

Блок № 3

Бюджетування

 

Контракти. Структура. Особливості укладання. Контракти щодо постачання обладнання.

 

TOEFL. Structure. Paragraphs 25–26

6

(3+3)

 

Блок № 4

Основи оподаткування

 

Контракти. Контракти щодо участі у тендерах. Ліцензійні угоди.

 

TOEFL. Revision.

 

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

Карта навчальної роботи студента

(французька мова)

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (французька)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

3 курс, V семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

Блок № 1

Функції економіки

 

Правила ділового французького листування. Formules d’introduction et de politesse

 

Grammaire: Impératif et Subjonctif dans les formules de politesse.

6

(3+3)

 

Блок № 2

Економічні системи

 

Les lettres accompagnant l’envoi de différents documents

 

Grammaire: les verbes faire et laisser comme auxiliaires

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 2

Блок № 3

Фактори виробництва

 

Les lettres d’invitation, d’avis et de recommandation d’un représentant

 

Grammaire: l’infinitif présent ; le mode Subjonctif

6

(3+3)

 

Блок № 4

Підприємництво

 

Les lettres d’introduction, de sollicitation et de remerciements

 

Grammaire: l’infinitif passé; le mode conditionnel

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (французька)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ІІІ курс VІ семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №3

Блок № 1

Стратегії розвитку підприємства

 

Les lettres: demande de renseignements; renseignements confidentiels; renseignements favorables et défavorables

 

Grammaire: la forme active et la forme passive ; les verbes pronominaux remplaçant la forme passive; les propositions participes absolues et les constructions participes

6

(3+3)

 

Блок № 2

Менеджмент

 

Les fondations d’un commerce; fondation d’une succursale; transferts; transformation d’une société

 

Grammaire: Les verbes impersonnels, transitifs et intransitifs

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 4

Блок № 3

Маркетинг

 

Les lettres de crédit

 

Grammaire: les propositions et locutions prépositionnelles de temps.

6

(3+3)

 

Блок № 4

Маркетинговий комплекс

 

Les lettres de commerce: chèque, lettre de change, billet à ordre; lettres commerciales

 

Grammaire: les locutions prépositionnelles

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (французька)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ІV курс VІI семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №5

Блок № 1

Банківська справа. Фінансова система держави

 

Le règlement des comptes

 

Grammaire: Forme passive des verbes

6

(3+3)

 

Блок № 2

Банківські інститути Франції

 

Les lettres de commande

 

Grammaire: les pronoms démonstratifs

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 6

Блок № 3

Фінансова система Франції

 

Compabilité.

 

Grammaire: participe présent, adjectif verbal, gérondif

6

(3+3)

 

Блок № 4

Біржі

 

Contrat

 

Grammaire: Révision

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Ділова іноземна мова (французька)»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

ІV курс VІII семестр

Денна форма навчання

блоку

Теми практичних занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №7

Блок № 1

Ринок цінних паперів Франції

 

Accord

 

Grammaire: Révision de l’article

6

(3+3)

 

Блок № 2

Міжнародна торгівля

 

Ліцензійні угоди

 

Grammaire: Révision de la forme impersonnelle des verbes. Les verbes transitifs

6

(3+3)

 

Змістовий модуль № 8

Блок № 3

Міжнародні фінансові організації

 

Сраги та їх врегулювання

 

Grammaire: Révision de la conjugaison des verbes au présent, passé composé et futur simple

6

(3+3)

 

Блок № 4

Україна у світовій економіці

 

Резюме

 

Grammaire: Révision de la Préposotions

6

(3+3)

 

 

Блок № 5

Опрацювання проблемних ситуацій та підготовка аналітичних матеріалів.

6

(3+3)

 

Усього балів за роботу на заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1. Написання модульної контрольної роботи № 1

5

2. Написання модульної контрольної роботи № 2

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів *

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами позааудиторного читання

5

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад аналогових джерел інноваційного характеру за визначеною (чи обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійному або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів за визначеною тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

10

РАЗОМ БАЛІВ

50

 

* Студент обирає не більше 2-х завдань протягом семестру. Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VI семестру складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

2.2 Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни

«Ділова іноземна мова»

 

Поточний контроль

У курсі передбачено 8 змістових модулів. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять у вигляді тестування, бліц-опитування, контрольних (модульних) робіт, захисту результатів виконання індивідуальних творчих завдань.

Об’єктом оцінювання поточного контролю знань студента за V,VІІ семестри, які закінчуються заліком, є:

– систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

– рівень виконання модульних контрольних робіт;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

– індивідуальна робота.

1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою від 0 до 30 балів з 50. Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Оцінювання здійснюється за темами (10 тем за семестр). Кожна тема оцінюється максимально в 3 бали.

Студент отримує:

3 бали при виконанні всіх завдань блоку тем та засвоєнні матеріалу в повному обсязі без припущення помилок, та активній участі в практичних заняттях;

2 бали при виконанні всіх завдань блоку тем та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками, та активній участі в практичних заняттях;

1 бал при виконанні всіх завдань блоку тем та засвоєнні мовного матеріалу не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками, та участі в практичних заняттях;

0 балів при невиконанні завдань блоку тем та не засвоєнні мовного матеріалу, або виконанні завдань з великою кількістю помилок.

Кожному студенту, у разі необхідності, може нараховуватися до 5 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 30 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

2. Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

 

 

З курсу «Ділова іноземна мова» протягом 4 семестрів передбачається виконання двох модульних завдань (в кожному семестрі – 5, 6, 7, 8), та індивідуальних творчих завдань за пройденим матеріалом.

Перше модульне завдання містить лексико-граматичні тести та переклад за матеріалами тем Модуля 1. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою: від 0 до 5 балів.

Друге модульне завдання складається з тестових вправ та перекладу за темами Модуля 2. Студент проходить тестування по кожній із програмних тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 5 балів. Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином:

5 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку;

4 бали – якщо студент припустився 2-3помилки;

3 бали – якщо студент припустився до 5 помилок;

0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання: презентація позааудиторного читання – від 0 до 5 балів.

4. Контроль індивідуальної роботи: Протягом кожного семестру студенти виконують одне з трьох завдань для індивідуального опрацювання (дивись карту самостійної роботи), належне виконання якого оцінюється в 5 балів.

Студент отримує:

5 балів при повному і безпомилковому виконані завдання для індивідуального опрацювання;

4 бали при повному виконанні завдання при наявності декількох помилок (1-3 помилок); безпомилковому, але неповному (не менше 80%) виконанні завдання;

3 бали при повному виконанні завдання при наявності 4-7 помилок, або неповному виконанні завдання (до 60%);

2 бали при неповному виконанні завдання та  наявності у виконаному завданні більше 10 помилок;

0 балів при невиконанні завдання, при неповному виконанні завдання та  наявності у виконаному завданні більше 10 помилок.

5. Результати поточного контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, виконання модульних завдань, завдань для самостійної та індивідуальної роботи) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку.

 

Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену.

 

Підсумковий контроль

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок екзамен проводиться в усно-письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення курсу «Ділова іноземна мова».

Підсумкова оцінка складається із середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційніх завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення цих дисциплін загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1 Карта навчальної роботи студента

 

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

V семестр III курс

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Поняття маркетингу. Концепції маркетингу

Тема 2 Резюме, лист супроводу. Анкета при прийомі на роботу (самостійне опрацювання)

дискусія-обговорення за темою «Різні підходи до розуміння «Маркетинг»»

1

мозковий штурм «Вимоги до кандидата»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3. Соціальні листи: структура, розташування реквізитів

Тема 4 Офіційне запрошення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-вітання (самостійне опрацювання)

практичне заняття (складання листів: бронювання квитків, резервування та підтвердження номеру в готелі, лист-скорботи)

1

практичне заняття (складання листів: запрошення, офіційні привітання, домовленість про зустріч, відмова)

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Управління маркетингом і стратегічне планування

Тема 6 Ділові листи: структура, розташування реквізитів. Письмовий запит і лист-відповідь(самостійне опрацювання)

міні-презентація «SWOT – аналіз компанії»

1

практичне заняття (складання листів-запитів та відповідей на запит за вимогами)

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Фактори управління маркетингом. Маркетинговий комплекс.

Тема 8 Ділові листи: надання пропозицій і розцінок (самостійне опрацювання)

дискусія за темою «Зовнішні та внутрішні фактори впливу»

1

практичне заняття (складання листів пропозицій і розцінок)

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Ділова іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

III курс VI семестр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Світова банківська система.

Тема 2 Типи банків та їх функції (самостійне опрацювання)

дискусія-обговорення за темою «Сучасні тенденції реформування банківської системи»

1

мозковий штурм «Банківські фінансові продукти»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 Гроші. Основні світові валюти.

Тема 4 Монетарна політика держави (самостійне опрацювання)

дискусія-обговорення за темою «Походження грошей»

1

дискусія-обговорення за темою

«Шляхи реалізації грошової політики держави»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Банк Англії: історія та сьогодення

Тема 6 Європейський Центральний банк (самостійне опрацювання)

міні-презентація «Основні функції Банку Англії»

1

дискусія-обговорення за темою «Функції та послуги європейського центробанку»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Ділове листування: листи з питань розміщення замовлень; при здійсненні торгових угод

Тема 8 Ділові листи: питання оплати та надання кредиту (самостійне опрацювання)

практичне заняття (складання замовлень та відповідей на них)

1

практичне заняття (складання листів про оплату та умови доставки, звернення до банку щодо відкриття кредитних умов)

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Ділова іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

25

Разом

50

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

**Підсумковий контроль у кінці 6-го семестру проводиться у формі екзамену. Оцінка за екзамен складається із середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни та підсумкового контролю, яка фіксується у в екзаменаційній відомості. Для вирахування середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

IV курс VIІ семестр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Банківські інститути Великої Британії, США та України

Тема 2 Ділове листування: листи та документи банківської переписки

(самостійне опрацювання)

дискусія за темою «Порівняння банківських інститутів Великої Британії, США та України»

1

участь у проектній роботі за темою «Банківські інститути провідних країн у період світової фінансової кризи»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 Фінансові системи Великої Британії, США та України

Тема 4 Ділове листування: листи та документи міжнародної торгівлі

(самостійне опрацювання)

проектна робота за темою «План виходу фінансової системи ЄС з кризи: позиції окремих членів Євросоюзу»

1

рольова гра за темою «Урегулювання скарги щодо пошкодження товару під час транспортування»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Біржі Великої Британії та США

Тема 6 Скарги та їх урегулювання

(самостійне опрацювання)

проектна робота «Світовий фондовий ринок: злиття і поглинання в епоху фінансової кризи»

1

участь у рольовій грі за темою «Урегулювання скарги щодо пошкодження товару під час транспортування»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Ринок цінних паперів в Україні

Тема 8 Претензії та їх урегулювання (самостійне опрацювання)

презентації за темою «ЗАТ: українська фондова біржа»

1

міні-кейс «Урегулювання претензій»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Ділова іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

25

Разом

50

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

IV курс VIІ семестр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1 Основи бухобліку

Тема 2 Ділові листи з питань транспортування обладнання(самостійне опрацювання)

проектна робота «Особливості бухобліку в Україні»

1

міні-кейс «Укладання документації щодо транспортування продукції іноземної компанії до України»

1

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 3 Ділові операції та фінансові звіти

Тема 4 Ділове листування: листи з питань надання представницьких послуг(самостійне опрацювання)

презентації за темою «Відкриття торгового представництва іноземної держави в Україні»

1

участь у проектній роботі за темою «Укладання фінансової звітності компанії»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

Тема 5 Бюджетування

Тема 6 Ділове листування: листи з питань надання страхових послуг(самостійне опрацювання)

проектна робота «Бюджетування в умовах світової фінансової кризи: національні варіанти»

1

участь у рольовій грі «Страхування вантажу під час міжнародних перевезень»

 

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

Тема 7 Аудит. Контракти: структура, особливості укладання.

Тема 8 Контракти щодо постачання обладнання, участі у тендерах (самостійне опрацювання)

рольова гра за темою «Аналіз бізнес-плану компанії»

1

міні-кейс «Обговорення участі у тендері на постачання товарів»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

5.

Комплексна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом «Ділова іноземна мова (англійська)»

електронна

 

Викладачем в онлайн-режимі

15

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

20

Разом

50

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Підсумковий контроль у кінці 8-го семестру проводиться у формі екзамену. Оцінка за екзамен складається із середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни та підсумкового контролю, яка фіксується у в екзаменаційній відомості. Для вирахування середнього показника поточної успішності за перші два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

студентами заочної форми навчання

Поточний контроль

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

– рівень виконання контрольних робіт;

– рівень виконання модульного завдання;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

 

1. За систематичність і активність роботи за темами на контактних заняттях нараховується від 0 до 20 балів.

2. За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань нараховується від 0 до 20 балів за два завдання (10 балів за кожне завдання).

За кожну вірну відповідь нараховується 1 бал. Якщо пункт завдання не виконаний або виконаний неправильно, то бал не нараховується за виконання цього завдання.

2. З курсу «ділова іноземна мова» за семестр передбачається написання одного модульного завдання в формі тесту. Тестове завдання складається з виконання лексико-граматичних завдань і перекладу за матеріалами розмовних тем, які рекомендовано до вивчення протягом семестру. Оцінювання тестового завдання здійснюється за шкалою від 0 до 5 балів.

3. Виконання завдань для самостійного опрацювання складається з виконання одного із двох завдань за вибором студента. Оцінювання завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 балів.

4. Результати поточного контролю знань студентів у цілому змінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1 Карта навчальної роботи студента

 

Карта навчальної роботи студента

з вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова»

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051- Економіка»

форма підсумкового контролю – екзамен / дистанційний екзамен

III курс V семестр

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевийтермін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 1:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 2:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 3:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 4:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ

залік

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

50

РАЗОМ

50

 

III курс VІ семестр

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 5:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  6:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  7.

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  8:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

40

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема аудиторного заняття

Вид навчальної роботи

Термін виконання

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

1. Компоненти 1-4

Робота в малих групах

за графіком екзаменаційної сесії

аудиторії університету

5

2. Компоненти 5-8

Семінар-дискусія

5

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ТА НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (екзамен) /

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА (дистанційний екзамен)

підсумковий контроль

 

за графіком екзаменаційної сесії

 

усно-письмова в аудиторії університету

50

 

усно-письмова через засоби системи Big Blue Button

РАЗОМ

100

 

 

 

*Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VІ і VІІІ семестрів складається із середнього показника поточної успішності за ці два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційніх завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, за роботу в дистанційному режимі та на аудиторних заняттях, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

IV курс VІІ семестр

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевийтермін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 1:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 2:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 3:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

Компонент 4:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через чат або форум

 

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ

залік

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

50

РАЗОМ

50

 

 

IV курс VІІІ семестр

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Компонент 5:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  6:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  7.

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

Компонент  8:

- переклад спеціальної літератури та розмовна практика

 

- ділове писемне спілкування

домашнє індивідуальне завдання; тестування через засоби системи Moodle; захист через обговорення в чаті або на форумі

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Електронна - через

дистанційний курс в системі Moodle

5

 

 

5

 

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

40

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема аудиторного заняття

Вид навчальної роботи

Термін виконання

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

1. Компоненти 1-4

Робота в малих групах

за графіком екзаменаційної сесії

аудиторії університету

5

2. Компоненти 5-8

Семінар-дискусія

5

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ТА НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА /

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

 

за графіком екзаменаційної сесії

 

усно-письмова в аудиторії університету

50

усно-письмова через засоби системи Big Blue Button

РАЗОМ

100

 

 

*Загальна підсумкова оцінка з підсумковим контролем у формі екзамену в кінці VІ і VІІІ семестрів складається із середнього показника поточної успішності за ці два семестри вивчення дисципліни і суми балів, набраних за виконання екзаменаційніх завдань. Для вирахування середнього показника поточної успішності за останні два семестри вивчення дисципліни загальна кількість балів, за роботу в дистанційному режимі та на аудиторних заняттях, яку студент набрав протягом цих семестрів, ділиться на два.

 

4.2 Критерії поточного оцінювання результатів вивчення дисципліни

студентами дистанційної форми навчання

 

Поточне оцінювання студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання домашнєго індивідуального завдання; тестування через засоби системи Moodle; презентації та за активну роботу на форумах, в чатах тощо. Враховуючи специфіку роботи системи управління дистанційним навчанням Moodle, яка передбачає можливість поетапного вивчення тем з, поточне оцінювання

студентів дистанційної форми навчання включає бали за кожен опрацьований компонент, до якого входять такі аспекти: переклад спеціальної літератури та розмовна практика; ділове писемне спілкування. Об’єктом оцінювання поточного і підсумкового контролю знань студентів є:

– рівень виконання індивідуальних завдань;

− дотримання термінів виконання;

– рівень виконання індивідуального завдання.

Конкретна кількість балів за кожен компонент визначається викладачем у Карті навчальної роботи студента. Кількість завдань і в кожному компоненті визначається специфікою включеного матеріалу.

 

Оцінювання кожного із завдань здійснюється в діапазоні від 1 до 3 балів в залежності від їх складності або творчого характеру завдань.

У семестрі, що закінчується екзаменом, до суми балів за роботу в дистанційному режимі додаються бали за роботу на аудиторних заняттях в кількості не більше 10.

У семестрі, що закінчується екзаменом, розподіл балів на поточний контроль та контроль у формі екзамену здійснюється у співвідношенні 50:50 стандартним способом:

 

Види контролю

Максимальна к-сть балів

Поточний контроль (за роботу в дистанційному
режимі в міжсесійний період)

50 балів

Підсумковий контроль

Екзаменаційний білет для студентів дистанційної форми навчання має складатися з п’яти питань.

50 балів

 

 

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічних груп.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.1 Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота є невід’ємною й важливою складовою дисципліни «Ділова іноземна мова». Її змістовне наповнення визначається за тематичним планом, та уточнюється й формулюється в остаточному варіанті викладачем і студентом в конкретній ситуації. Самостійна робота охоплює як завдання, спільні для всієї академічної групи чи певної частини студентів цієї групи, так і індивідуальні завдання, які отримує кожен окремий студент в залежності від рівня знань та навичок. Такими завданнями є:

 

1. Підготовка та презентація звітів за матеріалами домашнього читання

5

2. Аналітичний огляд наукових публікацій за визначеною тематикою

5

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною (або обраною) проблематикою

5

4. Виконання завдань у мультимедійній лабораторії або комп’ютерному класі

5

5. Підготовка рефератів

5

6. Написання наукових статей та участь у наукових конференціях

5

7. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

5

 

Протягом семестру студенту пропонується виконати не більше 2-х завдань з наданого списку, при чому опрацювання позааудиторного читання є обов’язковим. Таким чином, за виконання індивідуальних завдань студент може отримати 20 балів.

Обов’язковою вимогою до аналітичної обробки текстів суспільно-економічного характеру є:

 • складання студентом словника незнайомих слів і виразів за тематикою здійснених перекладів (щонайменше 100 лексичних і фразеологічних одиниць), який є невід’ємною складовою звітної документації про виконання індивідуального завдання;
 • усний захист у вигляді презентації виконаного завдання, який здійснюється під час практичних занять.

 

5. 2 Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом в період, вільний від лекційно-аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення набутих у процесі аудиторної роботи знань, удосконалення вмінь та навичок, самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

 • самостійну роботу з різноманітними інформаційними джерелами;
 • підготовку до виконання модульних завдань;
 • підготовку до аудиторних практичних занять за темами навчального плану.

Усі завдання студенти виконуються у встановлені терміни та відповідно до кафедральних вимог щодо їх змістового наповнення та оформлення.

Кожному студенту може нараховуватися до 10 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу, наукову роботу, або участь у Республіканських Олімпіадах з іноземних мов. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку. Студенти виконують два завдання за вибором. Оцінювання кожного із завдань для самостійного опрацювання проходить за шкалою від 0 до 5 балів.

 

 

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

Студент отримує:

5 балів при виконанні завдання в повному обсязі без припущення помилок;

4 бали при виконанні завдання в повному обсязі, але з помилками (1–4 помилки);

3 бали при виконанні завдання не в повному обсязі (але не менше 50 %), або в повному обсязі, але з помилками (5–10 помилок);

0 балів при невиконанні завдань або виконанні частини завдання з великою кількістю помилок (більше 10).

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1 Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет з дисципліни «Ділова іноземна мова» за структурою та характером завдань є єдиним для всіх форм навчання. Він містить 5 завдань:

Письмова частина містить:

1) письмовий переклад з іноземної мови на рідну тексту економічного характеру (2800 д.з.);

2) письмову анотацію іноземною мовою (50 слів – не враховуючи службові частини мови) змісту статті загальноекономічного характеру чи з фаху, яка подана рідною мовою (2600 д.з.);

3) переклад ділового документу з рідної мови на іноземну та написання листа згідно з наданими нижче інструкціями;

4) лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу TOEFL (англійська мова) та DALF (французька мова);

Усна частина містить презентацію за однією з нижчезазначених тем:

1. Сучасні тенденції і перспективи економічного розвитку України.

2. Поняття про маркетинг та концепції маркетингу

3. Управління маркетингом та стратегічне планування

4. Маркетинговий комплекс

5. Банківська та фінансовасистеми Великої Британії, США, Франції, Бельгії

6. Банківська та фінансова система України

 

7. Біржі

8. Облік і аналіз господарської діяльності

9. Фінансовий звіт та ділові операції

10. Бюджетування.

11. Тема за вибором (Міжнародний бізнес і менеджмент. Міжнародна торгівля. Аудит. Оподаткування).

Письмова частина екзамену триває 2 години:

40 хвилин на переклад тексту

20 хвилин на написання анотації

40 хвилин на переклад ділового документа та написання листа

20 хвилин на лексико-граматичний тест

         Якщо студент не встигає виконати завдання протягом встановленого часу, йому знижується оцінка.

 

6.2 Критерії оцінювання екзаменаційної  роботи студента

За перше завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за друге  завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0балів

за третє завданнястудент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0балів;

за четверте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів;

за п’яте завдання студент може отримати 10, 8, 6, 4, 2, 0 балів.

Студент отримує:

за перше завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок або зробив одну помилку, що не впливає на зміст;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у перекладі, що не впливають на його зміст;
 • 6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у перекладі, що значно не впливають на зміст;
 • 4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок, які змінили зміст перекладу;
 • 2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок, які змінили зміст перекладу та не в повному обсязі, або невірно переклав текст;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

за друге завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок в лексико-граматичному тесті;
 • 8 балів – якщо студент зробив 1−2 помилки в лексико-граматичному тесті;
 • 6 балів – якщо студент зробив більше 3−4 помилки в лексико-граматичному тесті;
 • 4 бали – якщо студент зробив 5−6 помилок в лексико-граматичному тесті;
 
 • 2 бали – якщо студент зробив 7 помилок і більше в лексико-граматичному тесті;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання тесту.

за третє  завдання:

 • 10 балів – якщо студент правильно використав пройдений граматичний і лексичний матеріал і не припустився помилок, або зробив одну помилку при перекладі речень;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2-3 помилки при перекладі речень;
 • 6 балів – якщо студент зробив 4-6 помилок при перекладі речень;
 • 4 бали – якщо студент зробив 6−7 помилок при перекладі речень;
 • 2 бали – якщо студент зробив 8 і більше помилок при перекладі речень;
 • 0 балів – якщо студент не виконав переклад.

за четверте завдання:

 • 10 балів – якщо студент не припустився помилок в усному переказі тексту або зробив одну помилку, що не впливає на зміст тексту;
 • 8 балів – якщо студент зробив 2−3 помилки або неточності у переказі, що не впливають на зміст тексту;
 • 6 балів – якщо студент зробив 3−4 помилки у переказі, що значно не впливають на зміст тексту;
 • 4 бали − якщо студент зробив 5−6 помилок в усному переказі тексту, які змінили зміст тексту;
 • 2 бали – якщо студент зробив більше 7 помилок в усному переказі, які змінили зміст тексту, та не в повному обсязі переказав текст;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

за п’яте завдання:

 • 10 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики без помилок;
 • 8 балів – якщо студент виклав усну тему в нормальному розмовному темпі та показав професійні знання в межах зазначеної тематики, але зробив 1−3 помилки;
 • 6 балів – якщо студент усну виклав тему, але зробив 4−5 помилок;
 • 4 бали – якщо студент не повністю виклав тему та припустився 6−7 помилок;
 • 2 бали – якщо студент не повністю виклав тему та зробив більше 7 помилок;
 • 0 балів – якщо студент не виконав завдання.

Студент отримує за виконання :

першого завдання − 0, 2, 6, 8, 10 балів,

другого − 0, 2, 6, 8, 10 балів,

третього − 0, 2, 6, 8, 10 балів,

четвертого – 0, 2, 6, 8, 10 балів,

п’ятого − 0, 2, 6, 8, 10 балів.

6.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Англійська мова

ЗАВДАННЯ 1: Прочитати та перекласти письмово економічний текст з іноземної мови на рідну.

GOALS OF BUSINESS FIRMS

Business firms, with some exceptions cited later, must earn profits to survive. Profit is the reward to a business firm for the risk it undertakes in offering a product for sale: the money left over after a firm's total expenses are subtracted from its total revenues. As long as profits are earned fairly— and not through collusion, monopoly power, or other unfair business practices— they represent a reward for good performance. Thousands of firms fail every year because they are not run well enough and do not serve consumers thoroughly enough to make profits and continue operations. The profit of a business firm may be expressed in actual money earned during a time period ("an after-tax profit of $5 million") or in terms of the money earned as a percentage of invested capital ("an after-tax profit of 15 percent return on investment [ROI]").

Several different objectives have been identified that business firms can pursue, each of which has some limitations:

 • Profit. Classic economic theory assumes a firm seeks to maximize long-run profit, achieving as high a financial return on its investment as possible. One difficulty with this is what is meant by long run. A year? Five years? Twenty years?

Sales revenue. If profits are acceptable, a firm may elect to maintain or increase its sales level, even though profitability may not be maximized.

 

Приклад перекладу тексту

ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ФІРМ

Всі комерційні фірми, за винятком тих, про які ми будемо говорити пізніше, мають заробляти прибутки для того, щоб продовжувати свою діяльність. Прибуток – це винагорода, яку отримує комерційна фірма за ризик, на який вона наражається, пропонуючи свій товар: гроші, які лишаються, коли ми з суми всіх прибутків відраховуємо ті суми, які пішли на покриття видатків. Тоді, коли гроші заробляються чесно, а не через тайні угоди чи створення монополії, то вони стають  винагородою за хорошу роботу бізнесу. Тисячі фірм банкрутують кожний рік, тому що ними керують не професійно, та бізнес не обслуговує покупців належно, таким чином, щоб отримувати прибуток та в подальшому ефективно працювати. Прибуток фірм можна визначити грошима, які були зароблені за якийсь час (прибуток після сплати податків в сумі 5 млн. дол.), або як процент, отриманий в результаті інвестованого капіталу (15% прибутку на інвестиції після сплати податків).

 

Ще кілька різних цілей визначено для фірм, але кожна з них має деякі обмеження.

Прибуток. Класична економічна теорія вчить, що бізнес намагається отримати якомога більше прибутку у довгостроковому плані. Але що означає слова «довгостроковий»: рік? 5 років? 20 років?

Надходження від продажу. Якщо прибутки достатні, то фірма може не нарощувати продаж, або збільшити його рівень, навіть хоча прибутковість і не буде максимізована.

Доля ринку.Фірма може обрати два шляхи: або утримувати свою долю ринку, або збільшити її, іноді за рахунок збільшення прибутків, якщо під загрозою є статус або престиж фірми.

 

ЗАВДАННЯ 2:Зробити письмову анотацію українського тексту іноземною мовою (50 слів).

ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

 

Одним із основних об’єктів уваги кожної фірми є впровадження на ринок нової продукції. Безумовно, нова продукція - поняття відносне. Її новизна, як правило, визначається порівнянням функціональних особливостей з існуючими на ринку продуктами. Для більшості про­дуктів інновації − це більше модифікація старого продукту, ніж абсо­лютні функціональні зміни.

Існує кілька поглядів на те, що таке новий продукт. Так, з погляду права в багатьох розвинутих країнах Заходу продукт є новим протягом тільки певного часу.

Наприклад, федеральна торговельна комісія США обмежує використання терміна «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.

З погляду фірми новий продукт є абсолютною новинкою або мо­дифікацією залежно від інтересів або можливостей фірми, оскільки те чи інше вимагає різних витрат для впровадження на ринок, допус­кає різний рівень цін тощо.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цьо­го існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями (ступенями ознайомлення споживачів із ними).

Продукція першого рівня не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і давно відомої споживачу про­дукції.

Продукція другого рівня змінює існуючу практику використання продукту, але також не потребує її нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні фото- і кінокамери.

 

Продукція третього рівня − це справді абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вона потребує вивчення спожива­чами. До такої продукції колись належали мікрохвильові печі, персо­нальні комп’ютери.

Рішення фірм щодо впровадження на ринок нових продуктів пов'я­зані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використову­ються особливі методики процесів планування продукції, різноманітні методи прийняття відповідних рішень.

 

Зразок анотації:

One of the most important objectives of any business firm is its introduction of new products to the market. There are several points of view on what could be considered to be a “new” product.

In many developed countries a new product may be considered “new” only for a certain period of time (in the USA it is only 6 months). But usually the novelty of the product depends on its success in the market.

 

ЗАВДАННЯ 3:Перекласти діловий документ з рідної мови на іноземну та написати лист згідно з наданими нижче інструкціями.

 

Шановний містере Хелм!

На жаль, ми змушені проінформувати Вас, що більш не можемо надавати безкоштовні послуги своїм клієнтам. Ми додаємо до листа список банківських комісійних платежів, які увійдуть у силу з 1 січня і будуть переглядатися щорічно. Ця зміна політики спричинена збільшенням витрат, і

ми розуміємо, що для того, щоб підтримувати професійний рівень наших послуг, нам потрібне відшкодування видатків. Ви помітите, що наші комісійні нижче за середні в Великобританії. Плата буде стягуватися з вашого рахунку щомісяця.

Якщо у вас виникнуть питання стосовно нових комісійних, будь ласка, зателефонуйте мені.

 

З повагою

Пітер Сноу

Головний бухгалтер.

 

Напишіть відповідь на вищенаведений лист від імені містера Хелма, у якому ви сповіщаєте йому, що вашу компанію не влаштовує необхідність сплачувати банку комісійні, і ви вирішили відмовитися від послуг цього банку і відрити рахунок у іншому, де умови буду більш сприятливими для Вас.

 

 

ЗАВДАННЯ 4: Виконати лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу TOEFL .

 

STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION

The Structure and Written Expression section is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. There are two types of questions in this section, with special directions for each type.

Structure

Directions: Questions 1-15 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases, marked (A), (B), (C), and (D). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

Example: John Le Carré __ for his novels concerning espionage.

(A) famous

(B) has fame

(C) is famous

(D) famed for

Written Expression

Directions: In questions 16-30 each sentence has four underlined words or phrases. The four underlined pans of the sentence are marked A, B, C, and D. Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order for the sentence to be correct. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

 

Example

The

balloonists

who

remained aloft

in the air

radioed the control

center

 

A

 

B

 

C

 

D

 

ЗАВДАННЯ 5: Презентація вивченої теми.

 

Французька мова

 

ЗАВДАННЯ 1: Прочитати та перекласти письмово економічний текст з французької мови на рідну.

 

Coopération entre l’Ukraine et la Belgique

L’Ukraine et le Royaume de Belgique développent leurs relations sur la base du respect mutuel, de l’attachement aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l’homme, ainsi que de la fidélité aux engagements de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.

Le succès des réformes, le passage à l’économie de marché et l’intégration de l’Ukraine dans l’économie mondiale sont favorisés par son rapprochement avec l’Union européenne, notamment par la conclusion avec celle-ci des Accords appropriés, comme l’Accord de Partenariat et de Coopération.

Notre pays et la Belgique favorisent la coopération entre leurs institutions de Justice notamment dans le domaine de l’entraide judicière en matière civile et pénale, ainsi qu’entre les organismes d’intérêt public dans la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme international, le trafic illégal des stupéfiants et la contrebande y compris le trafic illégal des objets d’art, des armes et des explosifs.

 • Dans le cadre de leur coopération dans les domaines commercial, économique et financier, les deux pays s’efforceront d’améliorer leurs échanges, notamment dans les secteurs suivants:
 • l’énergie;
 • le transport et les communications;
 • les industries extractives (charbon, minerai de fer et non-ferreux);
 • les équipements lourds, les machines-outils et la construction d’appareils;
 • l’agriculture;
 • l’industrie légère et d’autres domaines d’intérêt commun.

 

Приклад перекладу:

Співробітництво між Україною і Бельгією

Україна і Королівство Бельгія розвивають свої стосунки на основі взаємної поваги, прихильності принципам свободи, демократії, верховенства

закону та прав людини, а також вірності зобов’язанням у рамках Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі.

Успіхові реформ, переходу до ринкової економіки та інтеграції України у світову економіку значною мірою сприяє зближення з Європейським Союзом, зокрема укладання з ним відповідних угод, таких як Угода про партнерство та співробітництво.

Наша країна і Бельгія сприяють співробітництву між органами юстиції, зокрема в галузі надання правової допомоги у цивільних і кримінальних справах, а також між державними органами у боротьбі з організованою злочинністю, міжнародним тероризмом, наркобізнесом і контрабандою, включаючи незаконне переміщення предметів мистецтва, зброї та вибухових речовин.

В рамках співробітництва в торговельній, економічній та фінансовій сферах обидві країни намагатимуться поглиблювати обміни, зокрема в таких галузях:

 • енергетика;
 • транспорт та зв’язок;
 • видобувна промисловість (вугільна, видобуток залізної руди та руди кольорових металів);
 • важке машинобудування, верстато - і приладобудування;
 • сільське господарство;
 • легка промисловість і інші галузі обопільного інтересу.

 

ЗАВДАННЯ 2: Зробити письмову анотацію українського тексту французькою мовою (50 слів):

Створення сприятливого інвестиційного клімату

Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів. Сприятливий інвестиційний клімат має забезпечити захист інвесторів від інвестиційних ризиків (непередбачених фінансових втрат капіталу та доходів). Сукупність інвестиційних ризиків всебічно характеризує інвестиційний клімат від найнесприятливішого до найсприятливішого.

Враховуючи стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні інвестиційні можливості впродовж всього періоду трансформації економіки, українська держава намагається створити сприятливі рамкові умови для розвитку інвестиційної сфери. Здійснено перехід до управління інвестиціями на базі ринкових відносин. Формується багатосекторна система капітального будівництва. Ліквідовані будівельні міністерства. Розукрупнені та приватизуються будівельні організації. У макроекономічній політиці наголос робиться на створенні передумов зростання інвестицій – послаблення інфляції, забезпечення оптимальних процентів за депозитами та

вкладеннями, зниження відсоткових ставок за кредитами, скорочення заборгованості та зростання споживчого попиту населення.

До чинників, що формують інвестиційний клімат держави належать:

 1. рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку;
 2. політична воля влади та правове поле держави;
 3. стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників;
 4. статус іноземного інвестора;
 5. інвестиційна активність населення.

В країну, де вітчизняний інвестор практично не вкладає кошти у розвиток виробництва, не піде і іноземний інвестор. Тому за умов економічної кризи важливе значення має державна підтримка реалізації інвестиційних проектів розвитку пріоритетних виробництв (промислова політика), а також впровадження економічних регуляторів активізації внутрішньої інвестиційної активності.

Приклад анотації:

La création du climat d’investissement favorable

Le climat d’investissement favorable est l’ensemble des conditions politiques, juridiques, économiques et sociales qui assurent et favorisent les activités des investisseurs nationaux et étrangers. Il doit assurer la défense de l’investisseur contre des risques d’investissement. Parmi les facteurs qui créent le climat d’investissement il faut citer: le niveau du développement des forces productives, le champ juridique de l’Etat, le statut de l’investisseur étranger, l’état du système financier de crédit,etc.

ЗАВДАННЯ 3:Перекласти діловий документ з рідної мови на іноземну та написати лист згідно з наданими нижче інструкціями.

Цим листом надсилаємо Вам приблизний план ділової поїздки нашого представника, пана Коваленка, до Франції, що є візитом-відповіддю на перебування пана Рож’є в Україні в березні цього року. 28 жовтня, в четвер, пан Коваленко відлітає до Парижа, де пробуде шість днів. У перший день після прибуття він матиме розмову з Президентом Франко-Української торговельної палати, паном Рож’є.

30 жовтня, в неділю, пан Коваленко відлітає до Страсбурга, де він матиме розмову стосовно франко-українських проблем торгівлі. Після повернення в неділю ввечері до столиці він удруге матиме розмову з Президентом Палати. В понеділок вранці він вилетить до Києва.

Сподіваємося, що цей план буде схвалений Вами.

Просимо прийняти наші щирі вітання.

 

Приклад перекладу:

Par la présente nous Vous envoyons le plan approximatif du voyage d’affaires de notre représentant, Monsieur Kovalenko, en France ce qui est la

visite-réponse au séjour de Monsieur Rogier en Ukraine en mars de cette année. Jeudi, le 28 octobre, Monsieur Kovalenko part par avion pour Paris où il passera 6 jours. Le premier jour après son arrivée il aura l’entretien avec le Président de la Chambre de commerce franco-ukrainienne, Monsieur Rogier.

Dimanche, le 30 octobre, Monsieur Kovalenko prend l’avion à destination de Strasbourg où aura les entretiens concernant les problèmes de commerce franco-ukrainiens. Après son retour dans la capitale dimanche soir il aura la conversation avec le Président de la Chambre pour la deuxième fois. Lundi matin il prendra l’avion à destination de Kiev.

Nous espérons que ce plan sera approuvé par vous.

Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.  

 

Складіть лист інтернет-провайдеру з проханням:

1) розірвати контракт у зв’язку з кращою пропозицією конкурента.

2) закрити остаточно рахунок

3) видалити персональні дані з його бази даних.

Lettre de Résiliation Abonnement Internet Free: Concurrence

Nom Prénom

Adresse

Code Postal et Ville

N° de client

N° de téléphone

 

 

FAI

Ville, le...

Objet : Résiliation de mon contrat d'abonnement - lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Par la présente, veuillez accuser réception de la résiliation de mon abonnement au service d'accès... (Internet, TV, Téléphonie) souscrit auprès de votre société.

Fidèle client, je constate que vos services ne me conviennent plus. Je souhaite profiter de l'offre plus attractive d'un autre opérateur. Par conséquent, je vous annonce ma décision de résilier mon abonnement et vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à mon contrat.

Je vous informe également que je viens de révoquer l'autorisation de prélèvement automatique comme prévu par l'article 2004 du Code Civil. Cela ne me soustrait aucunement à mes engagements et aux éventuelles sommes dues que je vous réglerai par le moyen de mon choix.

Cette résiliation prendra effet au terme du délai de préavis défini dans les conditions générales applicables au dit contrat.

Je souhaite recevoir une facture de clôture de compte et une confirmation écrite m'indiquant la date effective de résiliation.

Je vous prie de bien vouloir supprimer de vos fichiers toute information relative à mes coordonnées postales et bancaires. Je m'oppose en particulier à toute utilisation, ou mise à disposition à des organismes extérieurs, de mes coordonnées personnelles à des fins commerciales (Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978).

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Signature

 

ЗАВДАННЯ4:Виконатилексико-граматичнийтест.

I. Utilisez les pronoms relatifs convenables:

 Les banques sont les monopoles ..... disposent d’un immense capital-argent.

a) qui

b) que

c) dont

II. Utilisez les prépositions qui conviennent:

On supprime les barrières commerciales entre ces pays ..... étapes.

a) à

b) par

c) avec

III. Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple:

Nous vous (faire) ..... savoir la date exacte de la livraison de nos marchandises.

a) ferions

b) allons faire

c) ferons

IV. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent:

L’acheteur (jouir)  ..... d’un crédit s’il ne pouvait pas payer la marchandise au comptant.

a)jouira

b) jouirait

c) va jouir

V. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent:

En attendant que nous (recevoir) ..... votre nouveau prix courant, nous vous remercions d’avance.

a)recevrons

b) aurons reçu

c) recevions 

 

ЗАВДАННЯ 5: Презентація вивченої теми.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

англійська мова

7.1 Основна література

1. Шевченко О.Л., Тернова Б.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання маркетингу». – Київ: КНЕУ, 2005.

2. Чеботарьова Л.І., Капустіна О.В., Перович Т.Б., Шевченко О.Л. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання банківської та фінансової систем України, Великої Британії та США». – Київ: КНЕУ, 2005.

3. Ушакова В.Т., Сініцина Н.М. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини. Питання бухгалтерського обліку». – Київ: КНЕУ, 2005.

4. Капустіна О.В., Чеботарьова Л.І. та інші. Англійська мова для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Питання аудиту. – Київ: КНЕУ, 2010.

5. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація. – Київ: КНЕУ, 2009.

6. Медведєва Л.М. «An English Grammar for Students of Economics», Київ, КНЕУ. 2009.

7.2 Додаткова література

АНГЛІЙСька мова

1. Англо-український економічний словник термінів з економіки та підприємництва під ред. Колота А.М. – Київ: КНЕУ, 2010.

2. Бескоровайна Н.О. Основи бухгалтерського обліку. – Київ: КНЕУ, 2011.

 

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press. – 2008.

4. Johnson C. Marketing. Pearson Education. Harlow. – 2000.

5. O’Driscoll N. Banking and Finance. Pearson Education. Harlow. – 2010.

6. Michael A. Pyle, Muños M.E. Test of English as a Foreign Language. Cliffs. Lincoln. Nebraska. – 1999.

7. Mascull B. Business Vocabulary in Use (advanced). Cambrige University Press. – 2005.

8. MacKenzie I. Professional English in Use. Finance. Cambrige University Press. – 2008.

9. Bethel G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use (advanced). Cambrige University Press. – 2007.

10. Kotler Ph., Armstrong G. Principles of Marketing. Pearson Education. – 2010.

11. Drucker P. Managing Oneself and the Others. Harvard Business review. – 1999.

12. Krugman P., Obstfeld M. International Economics: Theory and Practice. Prentice Hall. – 2008.

13. Chilver J. English for Business. DP Publications Ltd. London – 1992.

13. Michael R. International Banking and Finance. UK, 1992.

14. Klein G., Lambert J. The Business of Banking. – London, 1987.

15. The Economist.

16. The Financial Times.

17. Business Spotlight. www.bslmedia.com.ua

 

французька мова

 1. Коротич Т.А., Круковський В.І. Методичні вказівки з курсу “Ділова комунікація. Частини 1-3. КНЕУ. Київ,  1998 р.
 2. Коротич Т.А., Круковський В.І. Методичні вказіки з курсу. Біржа та банківські системи Франції та України. КНЕУ. Київ. 2001.
 3. Колечко О. Крилова В. Le franзais des affaires.КНЕУ. Київ. 1999.
 4. Колечко О.Д. та ін. Recueil des textes economiques pour la lecture а domicile. КНЕУ. Київ. 2000.
 5. J. Habib, J-Ph. Rensonnet. Le marketing du nouveau produit. DUNOT. 1975.
 6. M. Verdiй. L’Etat de la France et de ses habaitants. Editions la Dйcoverte.

 

7.3 Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

англійська мова

Дистанційний курс «Ділова іноземна мова (англійська»

Доступно за адресою https://kneu.edu.ua/ua/

 

Інформаційні ресурси

Використання ТЗН є органічною частиною навчального процесу з іноземної мови на третьому і четвертому курсах факультету Міжнародної економіки і менеджменту. ТЗН використовуються для вивчення різних видів мовної діяльності: аудіювання, мовлення і читання та для розвитку навичок розуміння іноземної мови, що пов’язані з загальним змістом діалогів, фабульних текстів, виступів, текстів економічного змісту.

Значне місце в загальному обсязі навчальних аудіоматеріалів відводиться тренувально-корективним вправам для розвитку навичок та умінь мовлення. Робота зі звукозаписом під час навчання читання сприяє виробленню правильного членування речень на логіко-семантичні групи, їх правильному інтонаційному оформленню.

Вивчення іноземної мови на аудиторних заняттях забезпечуються комплексом технічних засобів (інтерактивна дошка, комп’ютери, аудіо та відеофільми, супутникове телебачення, навчальні фільми та ін.). Групові заняття в мовній лабораторії є невід’ємною частиною позаудиторної роботи для виконання студентами лабораторних робіт або індивідуальних завдань.

 

Рекомендовані аудіо і відео записи:

1. Marketing Objectives; International Business;

2. American Business English; Open for Business;

3. International Language for Banking and Finance;

4. Focus on Business;

5. Starting Business English;

6. Keys to Management; Business Venture;

7. Economics;

8. Early Business Contacts;

9. Business Interactions; Marketing;

10. Business Opportunities;

11. EnglishforBusiness;

12. International Banking and Finance.

Рекомендовані Інтернет сайти

1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/home (сайт Британської Ради)

2. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general

3. http://www.businessenglishsite.com;

4. http://babelfish.yahoo.com/, http://translate.google.com;

5. http://www.facebook.com;

6. LinkedIn (http://www.linkedin.com);

7. http://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio;

8. http//www.youtube.com

9. Finance http://www forbes. сom

10. http//www.business-spotlight./de/language skills

11. http//www.splendid-speaking.com

12. http//www.videojug.com

13. http//www.englishcentral.com

французька мова

Рекомендовані аудіо і відео записи:

Відеокурс: 1. Les hommes d’affaires . Ч. 1-4.