Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Дискретна математика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут: Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

дисципліни

Дискретна математика

 

освітній ступінь бакалавр

напрям підготовки     05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність   051   «Економіка»

спеціалізація      «Економічна кібернетика»

                                                          

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________________

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

Київ 2017

 

 

1.Вступ

Мета дисципліни – надання знань з дискретної математики як інструментарію дослідження, аналізу та моделювання різноманітних систем і процесів. підвищити математичну та алгоритмічну культуру студентів; вказати шляхи використання методів дискретної математики на практиці; сформувати уявлення про значення та область використання дискретної математики в сучасній математичній освіті; виробити навички розв’язання основних задач дискретної математики, вміння використовувати методи дискретної математики для побудови математичних моделей, постановки і розв’язання задач прикладної математики та програмування.

Предмет дисципліниматематичний апарат дискретного аналізу.

Завдання дисципліни: вивчення наукового інструментарію дискретної математики; набуття вмінь використовувати цей інструментарій у кількісному аналізі та моделюванні економічних систем.

У результаті вивчення курсу «Дискретна математика» студент повинен  знати:

 • основні поняття дискретної математики;
 • мати уяавлення про логічну побудову дискретної математики як науки;

вміти:

 • задавати дискретні множини різними способами;
 • встановлювати властивості заданого відношення;
 • вміти розв’язувати задачі методом математичної індукції;
 • застосовувати основні принципи організації перебору на практиці;
 • вміти розв’язувати «ключові» задачі теорії множин та теорії графів.

 

Дисципліна «Дискретна математика» потребує систематичного вивчення теоретичного матеріалу та його послідовного закріплення шляхом виконання практичних завдань і самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план науки (дисципліни).

 

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема1. Теорія множин

2

2

2

 

6

2

 

16

Тема 2. Теорія відношеннь.

2

2

2

 

6

2

 

16

Тема 3. Булеві функції

4

4

2

 

15

2

 

16

Тема 4.

Комбінаторика

2

4

 

 

10

2

 

16

Тема 5. Теорія графів

4

4

8

 

15

2

 

16

Тема 6. Мережі та потоки

2

 

2

 

8

2

 

16

Підсумковий контроль, години

залік, 3 семестр

 

залік, 5 семестр

 

Усього:

16

16

16

12

60

12

12

96

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

 

 

 

 

3. Зміст дисципліни за темами.

 

Тема1. Теорія множин.

 Основні поняття теорії множин. Способи завдання множин. Порожня множина. Універсум. Операції над множинами. Підмножини. Рівність множин. Множина підмножин. Теорема о рівності множин. Транзитивність включення. Алгебра множин. Доведення тотожностей алгебри множин. Узагальнення операцій над множинами. Розбиття множин. Прямий добуток множин. Нечіткі множини.

Тема 2. Теорія відношеннь.

Поняття та основні властивості відношень. Подання бінарних відношень за допомогою матриці та графа. Переріз відношення. Фактор-множини. Симетричне відношення. Композиція відношень. Подання композиції відношень матрицями та графами Відношення, які задані в множині Х. Властивості відношень. Функціональні відношення. Типи відображень. Основні властивості відображень. Багатомісні відношення. Відношення еквівалентності. Клас еквівалентності. Теорема об единості розбиття. Матриця і граф відношення еквівалентності. Система представників відношення еквівалентності. Відношення нестрогого і строгого порядку. Вагові функції. Квазіпорядок. Структура впорядкованих множин. Матриці і графи відношень порядку.

Тема 3. Булеві функції

Булеві функції. Способи завдання булевих функцій. Булеві функції однієї змінної. Елементарні функції алгебри логіки. Поняття формули в алгебрі логіки. Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої  алгебри. Принцип двоїстості. Повні системи функцій. Проблема вирішуваності. Канонічні форми логічних функцій: нормальні і довершені нормальні диз’юнктивні та кон’юктивні форми. Перехід від табличного подання логічної функції до алгебраїчного. Скорочені диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Поняття про індекс (коефіцієнт) простоти. Мінімальні диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Методи скорочення формул булевої логіки.

Тема 4. Комбінаторика

Основні правила комбінаторики. Вибірки, перестановки, сполучення.принцип включення-виключення Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення. Розбиття

Тема 5. Теорія графів

Основні поняття теорії графів. Подання графів за допомогою матриці суміжності та матриці інцидентності. Локальні ступені вершин графа. Повні графи. Ізоморфізм графів. Частини графа, суграфи та підграфи. Маршрути, шляхи, ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости. Ейлерові графи. Теорема Ейлера. Гамільтонові графи. Планарність графів. Зв’язність. Дерева. Кістякове дерево зв’язного графа. Зважені графи. Мінімальні  кістякові дерева зважених графів. Задачі пошуку маршрутів в графах. Алгоритм Террі. Пошук мінімального шляху. Алгоритм фронту хвиль. Мінімальні шляхи в зважених орієнтованих графах. Алгоритм Дейкстрі.

Тема 6. Мережі та потоки

Мережі та потоки. Розріз мережі. Теорема Форда-Фалкерсона. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Мережеве планування.

 

4. Плани занять:

 

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

 

Модуль № 1.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: Множини. Операції над множинами. Розбиття множин. Компьютерне подання множин.

 

Мета заняття: студенти повинні

 • знати аксіоми теорії множин, операції над множинами.
 • вміти задавати множини.
 • сформувати навик комп’ютерного представлення множин;
 • володіти основними поняттями теорії множин  і методикою їх побудов.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні  посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а) Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)  Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання
домашнього завдання.

в)        Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

 1. Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач: розв'язати №№ 1, 2, 17, 45,74 (Підручник Дискретна математика, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина, Київ, видавнича група BHV, 2007, стр.204-213 ). Пояснити інструкції з виконання завдання та методику виконання.
 2. Самостійна робота студентів на занятті: розв'язання  завдань №№ 4, 22, 24,42,55,72.

 (підручник той самий, ті самі сторінки).

Компетенції, що формуються: засвоєння основних базових знань з теми; здатність описувати зв’язки між об’єктами, формалізувати операції попарного порівняння для широкого використання в теорії вибору

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: Відношення та їх властивості.

Мета заняття: студенти повинні

 • знати означення відношення та їх властивості; означення відношення еквівалентності та часткового порядку; топологічне сортування; операції над відношеннями; замикання відношень.
 • вміти будувати відношення і виявляти їх властивості; сортувати елементи для яких означено відношення часткового порядку; будувати реляційну модель даних.
 • сформувати навик побудови відношень;
 • володіти основними поняттями теорії множин та відношень і методикою їх побудов.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а) Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)  Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в) Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

 

Тема Функції алгебри логіки і способи їх задання. Операція суперпозиції.

Мета заняття: студенти повинні

 • знати означення булевого кубу і булевої функції.
 • вміти будувати булеві функції.
 • сформувати навик побудови булевих функцій;
 • володіти основними поняттями теорії булевих функцій.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а)        Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)        Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в)        Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема. Мінімізація булевих функцій

Мета заняття: студенти повинні

 • знати аксіоми алгебри Буля і Жегалкіна.
 • вміти будувати ДНФ,КНФ, поліном Жегалкіна.
 • сформувати навик ДНФ,КНФ,поліном Жегалкіна;
 • володіти основними методами представлення булевих функцій.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а)        Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)        Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в)        Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: Правило суми і добутку. Перестановки і сполучення. Властивості біноміальних коефіцієнтів.

 

Мета заняття: студенти повинні

 • знати основні комбінаторні схеми.
 • вміти обчислювати комбінаторні схеми.
 • сформувати навик побудови комбінаторних схем;
 • володіти основними поняттями комбінаторики.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а)        Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)        Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання
домашнього завдання.

в) Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів
групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач: розв'язати №№ 2.5.1, 2.5.9, 2.5.21, 2.5.24 (Підручник Дискретна математика, С.Д. Шапорев,  « Дискретная математика»).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6.

Тема: Твірні функції. Рекурентні співвідношення.

 

Мета заняття: студенти повинні

 • знати означення твірної функції.
 • вміти будувати твірні функції.
 • сформувати навик побудови рекурентних рівнянь;
 • володіти основними методами розв’язування рекурентних рівнянь.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а)        Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)        Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в) Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів
групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач: розв'язати №№ 2.13.1, 2.13.12, 2.13.15 (Підручник Дискретна математика, С.Д. Шапорев,  « Дискретная математика»).

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Способи задання графів.

Мета заняття: студенти повинні

 • знати означення графу, способи його задання.
 • вміти задавати графи, маршрути, цикли.
 • сформувати навик задання графів;
 • володіти основними поняттями теорії графів і методикою їх побудов.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а)        Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)  Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в) Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: Планарні і хроматичні графи.

Мета заняття: студенти повинні

 • знати означення планарного графа і хроматичного числа.
 • вміти розфарбовувати граф, будувати планарні графи.
 • сформувати навик побудови планарних графів і розфарбування графів;
 • володіти основними теоремами планарності і розфарбування.

Загальний час заняття: 80 хв.

Оснащення заняття: учбові таблиці, методичні посібники.

План заняття:

1) Організаційний етап.

а) Перевірка присутності студентів та наявності в аудиторії верхнього одягу.

б) Повідомлення теми заняття, її актуальності, мети та плану заняття.

2) Контроль вихідного рівня знань.

а) Обговорення питань, що виникли у студентів при підготовці до
заняття.

б)  Початковий контроль: проведення опитування по теоретичному
матеріалу (перевірити знання основних означень, властивостей відношень та основні операції над відношеннями). Перевірка виконання домашнього завдання.

в) Корекція знань студентів: якщо якийсь приклад більшістю студентів групи не розв'язаний - розв'язати його на дошці.

Навчальний етап. Показати алгоритм розв'язання задач.

 

Лабораторна робота № 1.

Тема: Моделювання основних операцій для двох числових множин. Доведення тотожностей в теорії множин різноманітними способами.

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 1.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

 

Лабораторна робота № 2.

Тема: Відношення еквівалентності та порядку. Функції

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 2.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота № 3.

Тема: Мінімізація булевих функцій.

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 3.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота № 4.

Тема: Подання графів за допомогою матриці суміжності та матриці інцидентності.

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 4.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

Лабораторна робота № 5.

Тема: Планарні графи. Розфарбування графів

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 5.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота № 6.

Тема: Мінімальні шляхи в зважених орієнтованих графах. Алгоритм Дейкстрі й Форда-Беллмана.

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 6.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

Лабораторна робота № 7.

Тема: Знаходження кістякового дерева графа та мінімального кістякового дерева зваженого графа.

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 7.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

Лабораторна робота № 8.

Тема: Мережі та потоки в мережах

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Ознайомлення з основними положеннями та постановка задачі.
 4. Розв'язування прикладів під керівництвом викладача..
 5. Виконання індивідуального завдання.
 6. Оформлення звітів про виконання індивідуального завдання
 7. Перевірка правильності проведених розрахунків.
 8.  Оголошення результатів.
 9. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготувати теорію по темі наступного практичного заняття.

Матеріали для виконання індивідуальних завдань: дидактичний матеріал 8.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

Контактне заняття № 1

 

Тема 1. Теорія множин і математична логіка

Мета заняття - набути знання щодо  побудови універсальної мови в інформатиці.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: абстрактно мислити і генерувати креативні ідеї на універсальній математичній мові.

Використання інноваційних технологій: проблемна міні-лекція; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних завдань.

 

Питання
 1. Операції над множинами.
 2. Аксіоми теорії множин і математичної логіки.
 3. Логіка висловлень.
 4. Закони логіки висловлень.
 5. Логіка першого ступеня.  [1; 2; 3; 4]

 

Вправи

Завдання 1. Задано значення істинності висловлень p і q. Знайти значення істинності кон’юнкції, диз’юнкції, альтернативного «або», імплікації й еквівалентності цих висловлень.

Завдання 2.  Задано два бітові рядки довжиною n . Знайти результати виконання порозрядових операцій OR і AND цих рядків.

 

Контактне заняття № 2

Тема 2. Теорія відношень

 

Мета роботи -  одержати практичні навички розв'язання задач зв’язку між об’єктами.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

Використання інноваційних технологій: вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних завдань; робота в малих групах.

 

Питання

1. Відношення та їх властивості.

2. Відношення еквівалентності.

3. Відношення часткового порядку.

4. Топологічне сортування.

5. Операції над відношеннями.

6. Замикання відношень.

7. Бази данних і відношення.

 

Контактне заняття № 3

 

Тема 3. Булеві функції

Мета заняття  -  вивчити реалізацію булевих функцій формулами.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми комп’ютерного представлення величин.

Використання інноваційних технологій: міні-лекція, дискусія; розв’язання проблемних завдань.

 

Питання
 1. Означення булевої функції. Реалізація функцій формулами.
 2. Алгебри булевих функцій.
 3. Спеціальні форми подання булевих функцій..
 4. Повнота й замкненість.
 5. Мінімізація булевих функцій  [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8]

 

Контактне заняття №4

 

Тема 2. Комбінаторні схеми

Мета заняття - засвоїти основні методи побудови і обчислення комбінаторних схем.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: абстрактно мислити і генерувати креативні ідеї комбінаторним підходом.

Використання інноваційних технологій: міні-лекція; дискусія; розв’язання проблемних завдань.

 

Питання
 1. Правило множення в комбінаториці.
 2. Сполуки,розміщення, перестановки.
 3. Біном Ньютона і поліноміальна теорема.
 4. Рекурентні рівняння.[1; 2; 3; 4]

 

 1. Структурне моделювання — основа й сере­довище розроблення СКБМ.

[1; 2; 3; 4]

Вправи
 1. Задано натуральне число n. Навести в лексикографічному порядку всі перестановки елементів множини {1,2,…,n}.
 2. Задано натуральне число n і невід’ємне число r (r<n). Навести в лексикографічному порядку всі r-сполучення без повторень і з повтореннями з елементів множини {1,2,…,n}.

 

 

Контактне заняття № 5

 

Тема 5. Теорія графів

Мета заняття - вивчення можливостей використання графів в інформатиці.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми інформаційних систем графами

Використання інноваційних технологій: міні-лекція.

 

Питання
 1. Основні означення графів.
 2. Деякі спеціальні класи простих графів.
 3. Способи подання графів.
 4. Шляхи та цикли. Зв’язаність
 5. Ізоморфізм графів.
 6. Ейлерові і Гамільтонові цикли в графі.
 7. Зважені графи й алгоритми пошуку найкоротших шляхів.
 8. Планарні графи.
 9. Дерева.

[1; 2; 6]

 

 

Контактне заняття № 6

Тема № 6. Потоки та мережі

Мета заняття - вивчення можливостей використання мереж в інформатиці.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми інформаційних систем графами

Використання інноваційних технологій: міні-лекція.

 

Питання
 1. Мережі.
 2. Потоки.
 3. Розріз мережі.
 4. Теорема й алгоритм Форда-Фалкерсона
 5. Мережеве планування.

 

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

 

У міжсесійний період студент заочної форми навчання виконує індивідуальну домашню письмову роботу, яка включає відповіді на теоретичні питання. Завдання для індивідуальної домашньої письмової роботи подано на сайті дистанційного навчання do-m.kneu.kiev.ua розділ «Дискретна математика» в електронній методичці. Номера варіантів в методичці відповідають впорядкованому номеру студента в групі дистанційного начання. Захист студентом домашньої письмової роботи проводиться під час «Дня заочника» за графіком.

Крім того, у міжсесійний період студент заочної форми навчання виконує індивідуальне завдання за вибором: готує реферат (аналітичний огляд наукових публікацій) з визначеної теми або бере участь у науково-дослідній роботі ІІСЕ «комбінаторні методи дискретної математики». Захист індивідуального завдання студентом проводиться під час «Дня заочника» за графіком.

5. Самостійна робота студентів.

 

Самостійна робота студентів (СРС) – форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом поза аудиторної навчальної роботи.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у  формуванні спеціаліста.

  Можна виокремити чотири основні види самостійної роботи:

І вид – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид – пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид – наукова робота;

ІV вид – стажування на підприємствах та в організаціях; педагогічна практика або практичні тренінги.

Форми самостійної роботи студентів

1. Самостійна робота над навчальною дисципліною включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
  • підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять;
  • систематика вивченого матеріалу перед складанням іспитів;
  • виконання індивідуальних завдань (написання реферату) за даною проблематикою;
  • пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданого проблематикою курсу;
  • аналітичний розгляд наукової публікації.

2. Індивідуальні завдання є однією із форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під методичним керівництвом викладача.

Перелік завдань для СРС включається до «Карти самостійної роботи студентів».

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів індивідуальних завдань самостійної роботи, виставляються у відомості обліку успішності, сумарно з балами, отриманими за виконання семінарських, практичних та лабораторних робіт, входять до графи «Кількість балів за результатами ПМК».  

Перелік завдань самостійної роботи студентів з даної дисципліни включає наступне:

1. Опрацювання тематики прослуханого лекційного матеріалу з використанням рекомендованої літератури;

2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять;

3. Самостійне вивчення теми дисципліни.

4. Виконання індивідуальних контрольних робіт.

5. Аналіз наукових публікацій за заданою темою.

 

Студенти самостійно опрацьовують такі питання:

 

Теорія множин. Доведення тотожностей в теорії множин різноманітними способами

Теорія відношень. Відношення. Функції. Спеціальні функції. Потужність.

Булеві функції. Ознайомлення з поняттям формули в алгебрі логіки. Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої  алгебри

Комбінаторика. Основні принципи комбінаторики. Формула включення-виключення. Застосування. Перерахування кольорів. Теорема Бернсайда. Теорема Пойа.

Теорія графів. Гіперкуби та код Грея. Шляхи та цикли Гамільтона.

Бінарні дерева пошуку. Обхід бінарних дерев.

Мережі та потоки . Мережеве планування. Мережі Петрі.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

 

6.1. Очна форма навчання:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни   Дискретна математика

для студентів освітнього ступеня    бакалавр

галузь знань    Соціальні та поведінкові науки

спеціальності   Економіка

спеціалізації    Економічна кібернетика,

 

Денна форма навчання

, тема,

семінарського (практичного, лабораторног) заняття

Дата (тиждень)

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макс. кільк. балів

1. Множини. Операції над ними.

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

2. Лабораторна робота № 1. Доведення тотожностей в теорії множин різноманітними способами.

 

практикум з використанням СКМ

Лабораторна робота № 1

4

3. Бінарні відношення.

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

4. Лабораторна робота № 2.

Відношення еквівалентності та порядку. Функції

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

4

5. Булева алгебра.

 

практикум з використанням систем комп’ютерної математики (СКМ)

Лабораторна робота № 2.

4

6 Лабораторна робота № 3..

Мінімізація булевих функцій.

 

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

7. Вибірки, перестановки, сполучення.

 

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

4

8. Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення. Розбиття.

 

практикум з використанням СКМ

Лабораторна робота № 3

4

9. Основні поняття теорії графів.

 

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

10. Лабораторна робота № 4 Подання графів за допомогою матриці суміжності та матриці інцидентності

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

4

11. Планарні графи. Розфарбування графів

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

12. Лабораторна робота № 5 Планарні графи.Розфарбування графів

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

13 Лабораторна робота № 6 Мінімальні шляхи в зважених орієнтованих графах. Алгоритм Дейкстрі й Форда-Беллмана.

 

практикум з використанням СКМ

Лабораторна робота № 4.

4

14. Лабораторна робота № 7 Знаходження кістякового дерева графа та мінімального кістякового дерева зваженого графа.

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

2

15. Лабораторна робота № 8 Мережі та потоки в мережах

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль № 1-2

 

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Участь у науковій студентській конференції.

10

2. Розрахункова робота  1: «Множини та бінарні відношення»

4

3. Презентація: «Застосування дискретної математики»

10

4. Розрахункова робота 2:  «Булеві функції»

4

5. Розрахункова робота 3: «ГрафиАлгоритми на графах»

4

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

14

Разом балів за СРС

100

           

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

Об’єктами поточного контролю знань студентів з науки є:

 1. відповіді, розв’язання завдань на практичних заняттях та виконання завдань з лабораторних робіт (до 60 балів);
 2. виконання індивідуальних завдань (до 14 балів);
 3. виконання модульних контрольних робіт (до 10 балів).

Контроль відповідей  та розв’язання завдань на практичних заняттях

Максимальна оцінка дорівнює 28 балам і складається з оцінок, отриманих студентом на практичних заняттях під час розв'язання завдань та відповідей на теоретичні питання

Контроль виконання завдань з лабораторних робіт

Навчальна програма з дисципліни передбачає виконання 8 лабораторних робіт (за семестр).

Максимальна оцінка за виконання завдань з лабораторних робіт становить 32 бали.

Контроль виконання індивідуальних завдань студентів денної форми навчання

Вивчення дисципліни передбачає самостійне опрацювання студентами індивідуальних завдань.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань становить 10 балів (за кожний семестр).

Контроль  виконання модульних контрольних робіт студентами денної форми навчання

Максимальна оцінка за виконання модульої контрольної  роботи становить 10 балів.

Програма науки складається з одного модуля, яким відповідають такі теми і модульні завдання.

1. Теорія множин

2. Теорія відношень.

3. Булеві функції

4. Комбінаторика.

5. Теорія графів.

6. Мережі та потоки.

Результати поточного оцінювання знань студента в цілому оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів (за семестр) і заносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

 

 

6.2. Заочна форма навчання:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни Дискретна математика

для студентів напряму підготовки  економічна кібернетика

галузь знань (спеціальності)  6і01

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1. (2 акад. години)

 

 

Тема 1. Теорія множин

Установча міні-лекція (конспект).

Інформаційна лекція.

1

2. (2 акад. години)

Тема 2. Теорія відношень

Міні-лекція (конспект)

1

Розв’язання проблемних завдань

(перевірка результатів)

1

3. (2 акад. години)

Тема 3. Булеві функції

 

Міні-лекція (конспект)

Розвязання практичних задач (перевірка результатів)

1

1

4. (2 акад. години)

Тема 4. Комбінаторика

 

Міні-лекція,  (конспект)

1

Розвязання практичних задач (перевірка результатів)

1

5. (2 акад. години)

Тема 5. Теорія графів. Мережі та потоки

 

Міні-лекція (конспект)

Розвязання практичних задач (перевірка результатів)

3

Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях

10

За виконання модульних (лабораторних) завдань

 

6. (2 акад. години)

Модуль 1. Модульна контрольна робота.

Перевірка засвоєння отриманих знань.

10

Усього балів за виконання модульних (лабораторних) завдань

20

Усього балів за контактні заняття

40

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання № 1 по темі «Множини та бінарні відношення»

Письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Перевірка результатів за графіком «Дня заочника»

5

Домашнє індивідуальне завдання  № 2 по темі «Булеві функції»

Письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Домашнє індивідуальне завдання  № 3 по темі «Комбінаторика. Графи»

Письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, аналіз отриманих результатів.

10

Конспект теоретичних питань для самостійного опрацювання

Письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, пошук, аналіз та відбір необхідної інформації із різних джерел.

5

Усього балів за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

25

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій на тему «Алгоритми дискретної математики»

 

2. Презентація на тему «Застосування дискретної математики»

 

 

Письмова або електронна

 

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Перевірка результатів за графіком «Дня заочника»

2

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

3

Усього балів за виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

 

Поточний контроль передбачає перевірку виконання таких завдань:

1. Систематичності і активності роботи на контактних заняттях у сесійний період: участі у лекційних заняттях, наявності конспектів лекцій, результатів розв’язання проблемних завдань.

Максимальна оцінка за систематичність і активність роботи становить 10 балів.

2. За виконання модульної контрольної роботи, що виконуються в аудиторії.

Максимальна оцінка за виконання завдань з модульної контрольної роботи становить 10 балів.

3. У міжсесійний період студент виконує 3 домашні письмові роботи, які містять практичні задачі. Захист письмової роботи студентом проводиться під час «Дня заочника».

Максимальна оцінка за домашні письмові роботи 1-2 становить по 5 балів (2 балів – за виконання роботи, 3 балів – за захист роботи), за домашню письмову роботу 3 становить 10  балів (4 бали – за виконання роботи, 6 балів – за захист роботи)

4. У міжсесійний період студент виконує індивідуальне завдання за вибором: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій на тему «Алгоритми дискретної математики» або презентацію на тему «Застосування дискретної математики»

Захист індивідуального завдання студентом проводиться під час «Дня заочника» за графіком.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань за вибором становить 5 балів (2 бали – за виконання завдання, 3 бали – за захист завдання).

5. Написання конспекту теоретичних запитань по темам, що винесені на самостійне опрацювання.

 Максимальна оцінка за написання конспекту становить 5 балів.

 

Результати поточного оцінювання знань студента в цілому оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів і заносяться до заліково-екзаменаційної відомості.

 

7. Рекомендована література.

 

Рекомендована література

 

Базова

 1.  Андерсон Д.А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ.. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 960 с.
 2.  Бардачов Ю.М. Дискретна математика: Підручник  /  Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – К.: Вища шк., 2002.
 3. Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: МГТУ им Н.Э. Баумана, 2001. – 743 с.
 4. Бондаренко М.Ф. та ін. Збірник тестових завдань з дискретної математики / М.Ф. Бондаренко, Н.В. Білоус, І.Ю Шубін. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 156 с.
 5. Джалладова І.А., Шарапов О.Д. Дискретна математика:навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2012. – 245 с.
 6. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М.: Наука, 1977.
 7. Капітонова Ю.В. та ін.. Основи дискретної математики / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін.. – К.: Наукова думка, 2002. – 578 с.

 

Допоміжна

 

 1. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982. – 556 с.
 2. Берж К. Теория графов и ее применение. – М.: Мир, 1972. – 324 с.
 3. Білоус Н.В. та ін. Основи комбінаторного аналізу / Н.В. Білоус, З.В. Дудар, Н.С. Лєсна, І.Ю. Шубін. – Харків: ХТУРЕ, 1999. – 96.с.
 4. Биркгоф Г., Барти Т Современная прикладная алгебра. - М.: Мир, 1976. – 400 с.
 5. Воробьев Н, Н, Числа Фибоначчи, — М.: Наука, 1972.
 6. Касами Т., Токура Н., Ивадари Е., Инагаки Я. Теория кодирования. — М.: Мир, 1978.
 7. Меньшиков М.В. и др. Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. М.Наука, 1982.
 8. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000.
 9. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1980.
 10. Холл М. Комбинаторика. — М.: Мир, 1970.
 11. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: ИЛ, 1963.
 12. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1981.
 13. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. М.: Наука, 1973.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

Основи кібербезпеки

 

освітній ступінь бакалавр

галузі знань     07 “Управління і адміністрування»

05 «Соціальні та поведінкові науки»

12 «Інформаційні технології»

спеціальність   073 «Менеджмент»

074 «Публічне управління та адміністрування»

051 «Економіка», «Національна економіка»

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

124 «Системний аналіз»

125 «Кібербезпека»

Спеціалізація   «Економічна кібернетика»

«Менеджмент бізнес-оргіназацій»

«Національна економіка»

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________  І.А. Джалладова

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Основи кібербезпеки» для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань галузі знань «07 – Управління і адміністрування», «05 - Соціальні та поведінкові науки», «12 - Інформаційні технології», спеціальності спеціальність «073 - Менеджмент», «074 - Публічне управління та адміністрування», «051 - Економіка», «Національна економіка»; «122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «124 - Системний аналіз», «125 - Кібербезпека», спеціалізії «Економічна кібернетика», «Менеджмент бізнес-оргіназацій», «Національна економіка»/Укладач: Н.В.Майданюк – К.:КНЕУ,2016– 22с.

 

Зміст

 

1. Вступ. 4

2. Тематичний план науки. 4

3. Зміст науки за темами. 5

4. Плани занять. 6

4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання  6

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання. 11

4.3. План навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 14

5. Самостійна робота студентів. 14

6.  Поточний і підсумковий контроль знань. 16

6.1. Очна форма навчання. 16

Карта самостійної роботи студента. 16

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки.. 18

Контроль систематичності та активності роботи. 18

Контроль за виконанням практичних робіт. 18

Контроль за виконанням модульних завдань. 19

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. 19

Порядок підсумкового оцінювання знань. 20

6.2. Заочна форма навчання. 20

7. Рекомендована література (основна і додаткова) 25

 

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

Метою викладання дисципліни є навчання студентів принципам побудови комплексних систем захисту інформації, розробки, дослідженню та застосуванню механізмів захисту інформації, що засновані на використанні алгоритмів традиційної (симетричної) криптографії та криптографії з відкритим ключем для забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформаційних систем та технологій (ІС та Т).

Завданням вивчення науки є набуття студентами знань та практичних навичок основ стеганографічного захисту інформації та особливості побудови інфраструктури відкритих ключів (ІВК).

Предметом науки є основи захисту інформації і дослідження шифрів.

Взаємозв’язок з іншими науками (дисциплінами) навчального плану.

Для опанування матеріалу науки потрібні знання з курсів:«Математика», «Інформаційні технології», «Дискретна математика», «Теорія алгоритмів», «Алгоритмізація та програмування».

Знання здобуті підчас опанування матеріалів науки знадобляться у курсах практичної та професійної підготовки.

Теоретичною базою вивчення навчальної дисципліни є такі дисципліни: "Вища математика", "Інформатика та комп’ютерна техніка", "Теорія ймовірностей і математичної статистики".

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даного курсу:

– професійно володіти методами, засобами, стандартами захисту програмних систем і даних в умовах супроводження та експлуатації програмних систем і комплексів;

– використовувати методи та засоби захисту програмного забезпечення та даних від несанкціонованого доступу в процесі експлуатації програмного забезпечення та баз даних.

 

2. Тематичний план науки

Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального плану подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Комп’ютерна вірусологія

4

8

 

4

10

2

 

 

Тема 2. Криптографія

4

12

 

4

20

4

 

 

Тема 3. Складові, багаторівневі симетричні та відкриті асиметричні системи.

8

12

 

4

30

4

 

 

Підсумковий контроль, години

 

 

Усього:

16

32

 

12

60

10

 

 

Разом годин:

годин

120

 

кредитів

4

 

 

3. Зміст науки за темами

Тема 1. Комп’ютерна вірусологія

Комп’ютерні злочини. Кіберпростір і кібербезпека — головні ознаки нової інформаційної цивілізації. Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної інфосфери та протидії проявам кіберзлочинності. Інциденти у сфері високих технологій: характерні ознаки та проблемні аспекти. Процедура обрання раціонального варіанта реагування на кібернетичні втручання і загрози. Кібератаки та кібертероризм: поняття і визначення.

Тема 2. Криптографія

Основні поняття криптології. Класичні системи криптографії. Шифр перестановки. Прикладне застосування шифрів перестановки в системах зв’язку. Шифр простої заміни. Шифр складної заміни. Криптосистема Віжинера.

Тема 3. Складові, багаторівневі симетричні та відкриті асиметричні системи

Блочні шифри. Поточні шифри. Шифри гаммування. Алгоритм з секретним ключем. Сучасні потокові шифри, їх переваги та недоліки. Криптосистема RSA. Система Рабіна. Система Ель-Гамаля. Поняття про цифровий підпис (на прикладі RSA), вимоги до нього. Алгоритм цифрового підпису.

 

4. Плани занять

       4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання

План практичних занять

 

Заняття 1. Засоби захисту комп’ютерів від вірусів

Завдання

Сформувати теоретичні аспектами захисту інформації від шкідливих програм: різновиди вірусів, способи зараження і методи боротьби і із програмними засобами захисту програм та даних від вірусних атак.

                                                   План заняття    

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 2. Основні положення інформаційної безпеки держави. Система нормативно-правового та організаційного управління інформаційною безпекою.

Завдання

Сформувати вміння:

- вивчення поняття інформаційної безпеки, а також вивчення об’єктів та суб’єктів інформаційної діяльності, що підлягають захисту;

- уведення визначення інформаційної системи та її властивостей як об’єктів захисту інформації;

- вивчення базових понять і основних напрямів захисту інформації системи та її ресурсів;

- вивчення основних категорій, які регулюють нормативно-правовий порядок забезпечення інформаційної безпеки держави.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 3. Огляд складових інформаційної безпеки.

Завдання

Сформувати вміння класифікувати загрози ІБ.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 4. Захист інформації в автоматизованих системах.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати захист з застосуванням пароля, а також дослідження методів протидії атакам на пароль.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 5. Початкові відомості про криптологію.

Завдання

Сформувати вміння основних визначень та принципів криптографії та криптоаналізу. Засвоїти найпростіші методи кодування та декодування інформації.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

 

Заняття 6. Дослідження шифрів підстановки (заміни). Щифр Цезаря.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації шифрів підстановки (заміни).

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 7. Дослідження шифрів підстановки. Багатоалфавітні шифри.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації шифрів перестановки.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

3. Варіанти завдань для контрольної роботи.

 

Заняття 8. Дослідження шифрів підстановки.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації шифрів підстановки (шифр зсуву, частоколу, шифр Цезаря, автоключ і шифр Віженера).

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 9. Дослідження шифрів перестановки.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації шифрів перестановки.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 10. Дослідження шифрів підстановки. Методи гамування.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації методу гамування.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 11. DES-шифр.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму DES.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 12. Алгоритми асиметричного шифрування. Алгоритм RSA.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму RSA.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 13. Алгоритми асиметричного шифрування. Алгоритм шифрування Ель Гамаль.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму Ель Гамаль.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 14. Алгоритми електронного цифрового підпису.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми електронного цифрового підпису.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

3. Варіанти завдань для контрольної роботи.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Контактне заняття № 1

Тема 1. Комп’ютерна вірусологія.

Мета заняття: набути знання щодо комп’ютерних злочинів та теоретичні поняття кіберпростір і кібербезпека. Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної інфосфери та протидії проявам кіберзлочинності.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; розв’язувати проблеми використання сучасних мережевих технологій.

Використання інноваційних технологій: проблемна міні-лекція, розв’язання проблемних завдань.

Питання.

 1. Комп’ютерні злочини.
 2. Кіберпростір і кібербезпека — головні ознаки нової інформаційної цивілізації. Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної інфосфери та протидії проявам кіберзлочинності.

[1; 2; 3; 6]

 

Завдання. Сформулювати вміння:

 1. Порівняльна характеристика антивірусних програм:

Назва програми

Назва програми

№п.п.

Переваги

Недоліки

№п.п.

Переваги

Недоліки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. аналізувати кіберпростір і кібербезпека за характеристиками.

 

Контактне заняття № 2

Тема 2. Криптологія.

Мета заняття: набути знання щодо визначень та принципів криптографії та криптоаналізу. Засвоїти найпростіші методи кодування та декодування інформації.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; розв’язувати проблеми використання сучасних мережевих технологій.

Використання інноваційних технологій: проблемна міні-лекція, розв’язання проблемних завдань.

Питання.

 1. Основні поняття криптології.
 2. Вимоги до криптографічних систем.
 3. Принципи побудови й схеми криптологічних систем.
 4. Класифікація алгоритмів шифрування.

[1; 2; 3; 6]

 

Контактне заняття № 3

Тема 3. Складові, багаторівневі симетричні та відкриті асиметричні системи.

Мета заняття: набути знання щодо досліджування алгоритми та методики практичної реалізації складових, багаторівневих симетричних та відкритих асиметричних систем.

Заняття спрямоване на здобування компетентностей: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; розв’язувати проблеми використання сучасних мережевих технологій.

Використання інноваційних технологій: проблемна міні-лекція, розв’язання проблемних завдань.

Питання.

 1. Блочні шифри.
 2. Поточні шифри.
 3. Шифри гаммування.
 4. Алгоритм з секретним ключем.
 5. Сучасні потокові шифри, їх переваги та недоліки.
 6. Криптосистема RSA.
 7. Система Рабіна.
 8. Система Ель-Гамаля.
 9. Поняття про цифровий підпис (на прикладі RSA), вимоги до нього.
 10. Алгоритм цифрового підпису.

 [1; 2; 3; 6]

 

Контактне заняття № 4

Практична робота № 1. «Дослідження шифрів підстановки (заміни). Шифр Цезаря».

Мета заняття: сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації шифрів підстановки (заміни).

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Контактне заняття № 5

Практична робота № 2. «Алгоритми асиметричного шифрування. Алгоритм RSA».

Завдання

Мета заняття: сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму RSA.

 

 

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

4.3. План навчальної роботи для студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

У міжсесійний період студент заочної форми навчання виконує індивідуальну контрольну роботу, які включають відповіді на теоретичні питання. Захист студентом контрольної робіти проводиться під час «Дня заочника» за графіком.

Крім того, у міжсесійний період студент заочної форми навчання виконує індивідуальне завдання за вибором: готує реферат (аналітичний огляд наукових публікацій) з визначеної теми або бере участь у науково-дослідній роботі. Захист індивідуального завдання студентом проводиться під час «Дня заочника» за графіком.

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: навчальним посібником, навчально-методичним посібником для самостійного вивчення науки, методичними матеріалами щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань.

Для самостійного вивчення матеріалу програмою науки передбачено виконання завдань, обсяг і зміст яких охоплює основні питання усіх тем. По кожній темі студент зобов'язаний виконати усі завдання теми, скласти звіт і захистити його на персональному комп'ютері якщо це входить до плану заняття.

Самостійна робота студента над дисципліною полягає в опануванні теоретичного матеріалу курсу, розв'язанні задач, виконанні практичних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

 

 
 1. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) Основи кібербезпеки

для студентів освітнього ступеня бакалавр

галузі знань Управління та адміністрування, Публічне управління та адміністрування, Інформаційні технології, Соціальні та поведінкові науки

спеціальності Менеджмент, Публічне управління та адміністрування, Економіка, Комп’ютерні науки та інформаційні технології, Системний аналіз, Кібербезпека

спеціалізації Менеджмент бізнес-організацій, Економічна кібернетика

Очна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Тема 1. Комп’ютерна вірусологія.

Лекції

4

2

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

4

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

4

5

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Практична робота

4

Змістовий модуль №2

6

Тема 2. Криптологія

Лекції

4

7

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

8

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

9

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

4

10

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

Змістовий модуль №3

11

Тема 3. Складові, багаторівневі симетричні та відкриті асиметричні системи.

Лекції

8

12

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Практична робота

4

14

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

15

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

16

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

17

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

4

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

72

За результати виконання контрольних (модульних) робіт**

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за результати виконання контрольних (модульних) робіт

20

За результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента***

Види завдань самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

4

2. Написання реферату (есе)

4

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

4

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

4

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

4

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

4

Усього балів за результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

8

Разом балів за  СРС

100

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

2. Контроль виконання завдання самостійної роботи;

3. Контроль виконання завдань контрольних (модульних) робіт.

 

Контроль систематичності та активності роботи.  При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на лекціях; результати виконання і захисту практичних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

Загальна сума балів складає 16 балів.

 

Контроль за виконанням практичних робіт. Протягом семестру студенти виконують чотирнадцять практичних робот. Під час захисту практичних робіт рівень знань оцінюється у 4 балів, 3, 2 або 0 балів.

Порядок оцінювання практичних робіт наступний:

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, викладає в логічній послідовності теоретичний матеріал – 4 балів;

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 3 балів;

– якщо практична робота виконана, але неоформлена відповідним чином або студент дає невірні відповіді на деякі запитання – 2 бали;

– якщо практична робота не виконана або студент дає невірні відповіді на всі запитання, демонструє незнання підручників, посібників, допускає помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 0 балів.

Контроль систематичності та активності роботи у семестрі:

– практичні заняття – 56 балів;

– активність на лекціях – 16 балів

– разом – 72 балів.

 

Контроль за виконанням контрольних завдань. При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу науки.

Протягом семестру проводиться два модульних контролю рівня засвоєння знань студентами.

Контрольні (модульні) завдання містять теоретичні питання і задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 3 бали, 2, 1 або 0 балів.

Загальна сума балів складає 10 балів.

 

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. Упродовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на індивідуальне опрацювання, які обираються ним довільно.

До таких завдань відносяться:

1. аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів аналітичного (критичного) огляду;

2. написання реферату(есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);

3. пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою з наступним розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР;

4. участь у наукових студентських конференціях і семінарах, олімпіадах з наступним обговоренням доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах.

Кожне з завдань оцінюється у 4 бали. Студенту дозволяється обрати два завдання на свій власний розсуд.

Порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 4 балів;

– якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 3 балів;

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 2 бали;

– якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання:

– перше завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– друге завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– разом – 8 балів.

 

Порядок підсумкового оцінювання знань. Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Підсумкове оцінювання знань здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на очній формі навчання оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» з даної дисципліни.

Уразі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за виконання завдань поточного контролю знань. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю з подальшим переведенням у 2-бальну систему.

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. «Зараховано» – від 60 до 100 балів;

2. «Не зараховано» – від 0 до 59 балів.

Підсумкова оцінка формується шляхом складання набраних балів та переведенням отриманого результату до 2-ох бальної системи та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System) за схемою, що наведена у

 

Шкала оцінювання: в 4-бальну та за системою ECTS

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

6.2. Заочна форма навчання

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Майданюк Надія Володимирівна, асистент, n.maydanyuk@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

Львівська площа, 14, 7-й корпус, аудиторія 214, тел. 581 – 16 – 21, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа, 14, 7-й корпус, аудиторія 407, тел. 537-07-33, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

 

 

Карта самостійної роботи студента

з науки (дисципліни) Основи кібербезпеки

для студентів освітнього ступеня бакалавр

галузі знань Соціальні та поведінкові науки

спеціалізації Економічна кібернетика

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1. (2 акад. години)

 

Тема 1. Комп’ютерна вірусологія

Установча міні-лекція (конспект).

Інформаційна лекція.

5

2. (2 акад. години)

Тема 2. Криптографія

Міні-лекція (конспект)

5

Розв’язання проблемних завдань

(перевірка результатів)

5

3. (2 акад. години)

Тема 3. Складові, багаторівневі симетричні та відкриті асиметричні системи

 

Міні-лекція (конспект)

Розвязання практичних задач (перевірка результатів)

5

5

Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях

25

За виконання модульних (лабораторних) завдань

 

4. (2 акад. години)

Модуль 2. Практична робота № 1 «Дослідження шифрів підстановки (заміни). Шифр Цезаря»

Практичне заняття з використанням комп’ютерних програм. Відпрацювання виконання конкретних операцій аналізу проблемної ситуації, робота у малих групах, мозковий штурм. Захист звіту.

10

5. (2 акад. години)

Модуль 2. Практична робота № 2 «Алгоритми асиметричного шифрування. Алгоритм RSA».

Практичне заняття з використанням комп’ютерних програм. Відпрацювання виконання конкретних операцій аналізу проблемної ситуації, робота у малих групах, мозковий штурм. Захист звіту

10

Усього балів за виконання модульних (лабораторних) завдань

20

Усього балів за контактні заняття

45

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

Письмова

13.03.2017р. на кафедру

Перевірка результатів за графіком «Дня заочника»

10

Захист домашнього індивідуального завдання

Письмова

20.03.2017р. на кафедрі

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

Усього балів за виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

25

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій на тему «Кібербезпека»

 

 

2. Презентація на тему «Видатні люди в інформаційній безпеці»

 

Письмова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Перевірка результатів за графіком «Дня заочника»

5

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом

100

             

 

 

Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проектування та створення прикладних програм.

Об'єктами поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність та активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
 • виконання лабораторних занять;
 • виконання завдань аудиторної контрольної роботи;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання.

 

Контроль систематичності та активності роботи

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінці підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на практичних заняттях; результати виконання і захисту практичних робіт, експрес-контроль.

На кожному практичному занятті студенти виконують контрольну роботу (експрес-контроль) – три контрольні роботи по одному запитанню у кожній. Відповіді на запитання оцінюються у 5 бали, 3 або 0 балів.

5 бали - студент дає теоретично вірну відповідь на запитання; вкладається у відведений час; грамотно і акуратно оформляє завдання.

3 бали - студент дає теоретично вірну відповідь на запитання, але ним допущені незначні помилки у формулюванні терміні, розрахунків; вкладається у відведений час; грамотно і акуратно оформляє завдання.

0 балів - студент дає неправильну відповідь, допускає грубі помилки.

 

Контроль за виконанням практичних робіт

Протягом семестру студенти повинні виконати дві практичні роботи.

Під час захисту практичної роботи рівень знань оцінюється у 10 балів, 5 або 0 балів.

Порядок оцінювання наступний:

 • якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, викладає в логічній послідовності теоретичний матеріал – 10 балів;
 • якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 5 балів;
 • якщо практична робота не виконана або виконана практична робота не оформлена відповідним чином або студент дає невірні відповіді на запитання, демонструє незнання підручників, посібників, допускає помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 0 балів.

Контроль систематичності та активності роботи у семестрі:

 • практичні роботи - 20 балів;
 • експрес-контроль - 15 балів;
 • разом - 35 балів.

 

Контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягає самостійне опрацювання окремих питань та виконання самостійної індивідуальної роботи. Протягом семестру виконується одна обов'язкова самостійна індивідуальна робота, яка оцінюється у 5 балів.

Порядок оцінювання самостійної індивідуальної роботи наступний:

 • якщо виконана самостійна індивідуальна робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту самостійної індивідуальної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, викладає в логічній послідовності теоретичний матеріал – 5 балів;
 • якщо виконана самостійна індивідуальна робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту самостійної індивідуальної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 2 балів;
 • якщо самостійна індивідуальна робота не виконана або виконана самостійна індивідуальна робота не оформлена відповідним чином або студент дає невірні відповіді на запитання, демонструє незнання підручників, посібників, допускає помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 0 балів.

У продовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на самостійне опрацювання, які обираються ним довільно. До таких завдань відносяться:

 1. написання реферату (есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе) під час ІКР;
 2. пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою з наступним розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР;
 3. участь у наукових студентських конференціях і семінарах, олімпіадах з наступним обговоренням доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах.

Кожне з завдань оцінюється у 5 балів. Студенту дозволяється обрати лише одне завдання на свій власний розсуд.

Зокрема порядок оцінювання рефератів наступний:

 • якщо виконаний реферат грамотно і акуратно оформлений та був поданий з відповідною доповіддю в аудиторії – 5 балів;
 • якщо виконаний реферат грамотно і акуратно оформлений та був поданий без відповідної доповіді в аудиторії – 2 балів;
 • якщо виконаний реферат не оформлений відповідним чином але був поданий з відповідною доповіддю в аудиторії – 2 балів;
 • якщо реферат не виконано або виконаний реферат не оформлений відповідним чином і не доповідався в аудиторії – 0 балів.

Типовий перелік тем рефератів збігається з тематикою рефератів студентів денної та заочної форм навчань.

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

Базова

1. С. В. Кавун, О. А. Смірнов, В. Ф. Столбов Основи інформаційної безпеки – Кіровоград : Вид. КНТУ, 2012. – 414 с.

2. О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. Захист інформації в інформаційних системах. Методи традиційної криптографії : навч. посібн. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 316 с.

3. О. А. Смірнов, Л. Г. Віхрова, С. І. Осадчий та ін. Основи захисту інформації : навч. посібн.– Кіровоград, 2010. – 322 с.

4. А.Г.Жадаев Аннотация к книге "Антивирусная защита ПК: самоучитель, BNV, 2010. - 224 с.

 

Інформаційні ресурси

5. Положення про проведення відкритого конкурсу криптографічних алгоритмів  [Електронний ресурс] // Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ; ДСТСЗІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dstszi.gov.ua /dstszi/ control /ru/publish/article;.

6. Український ресурс по безпеці [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://kiev-security.org.ua.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут: Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

дисципліни

 

Числовий аналіз

освітній ступінь бакалавр

напрям підготовки     12 «Інформаційні технології»

спеціальність   125   «Кібербезпека»

                                                          

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________________

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

Київ 2017

 

 

 

1.Вступ

Мета: оволодіння сучасними  методами, теоретичними положеннями та основними застосуваннями теорії чисел в різних задачах математики, підготовка до їх використання в подальших навчальних курсах,  сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів.

          Завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з основними поняттями алгебри і теорії чисел;
 • вивчити найбільш вживані алгоритми алгебри і теорії чисел;
 • простежити взаємозв'язок предметів алгебри і теорії чисел та логіку розвитку теоретичних побудов в цих дисциплінах;
 • продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язування практичних задач.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні поняття, факти та теореми алгебри і теорії чисел,

вміти:

     - застосовувати основні поняття, твердження та теореми до розв'язування задач;

     - наводити приклади, які демонструють сутність теоретичних понять, фактів або спростовують хибні твердження.

 

Дисципліна «Числовий аналіз» потребує систематичного вивчення теоретичного матеріалу та його послідовного закріплення шляхом виконання практичних завдань і самостійної роботи студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план дисципліни

 

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Теорія подільності в кільці цілих чисел

2

 

10

 

12

 

 

 

Тема 2. Ланцюгові дроби.

2

 

6

 

12

 

 

 

Тема 3. Конгруенції в кільці цілих чисел

4

 

16

 

13

 

 

 

Підсумковий контроль, години

екзамен, 5-й семестр

 

 

Усього:

8

 

32

9

37

 

 

 

Разом годин:

годин

86

 

кредитів

3

 

 

3. Зміст дисципліни за темами.

 

Тема1. Теорія множин.

 Основні поняття теорії множин. Способи завдання множин. Порожня множина. Універсум. Операції над множинами. Підмножини. Рівність множин. Множина підмножин. Теорема о рівності множин. Транзитивність включення. Алгебра множин. Доведення тотожностей алгебри множин. Узагальнення операцій над множинами. Розбиття множин. Прямий добуток множин. Нечіткі множини.

 

 

Тема 2. Теорія відношеннь.

Поняття та основні властивості відношень. Подання бінарних відношень за допомогою матриці та графа. Переріз відношення. Фактор-множини. Симетричне відношення. Композиція відношень. Подання композиції відношень матрицями та графами Відношення, які задані в множині Х. Властивості відношень. Функціональні відношення. Типи відображень. Основні властивості відображень. Багатомісні відношення. Відношення еквівалентності. Клас еквівалентності. Теорема об единості розбиття. Матриця і граф відношення еквівалентності. Система представників відношення еквівалентності. Відношення нестрогого і строгого порядку. Вагові функції. Квазіпорядок. Структура впорядкованих множин. Матриці і графи відношень порядку.

Тема 3. Булеві функції

Булеві функції. Способи завдання булевих функцій. Булеві функції однієї змінної. Елементарні функції алгебри логіки. Поняття формули в алгебрі логіки. Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої  алгебри. Принцип двоїстості. Повні системи функцій. Проблема вирішуваності. Канонічні форми логічних функцій: нормальні і довершені нормальні диз’юнктивні та кон’юктивні форми. Перехід від табличного подання логічної функції до алгебраїчного. Скорочені диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Поняття про індекс (коефіцієнт) простоти. Мінімальні диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Методи скорочення формул булевої логіки.

Тема 4. Комбінаторика

Основні правила комбінаторики. Вибірки, перестановки, сполучення.принцип включення-виключення Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення. Розбиття

Тема 5. Теорія графів

Основні поняття теорії графів. Подання графів за допомогою матриці суміжності та матриці інцидентності. Локальні ступені вершин графа. Повні графи. Ізоморфізм графів. Частини графа, суграфи та підграфи. Маршрути, шляхи, ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости. Ейлерові графи. Теорема Ейлера. Гамільтонові графи. Планарність графів. Зв’язність. Дерева. Кістякове дерево зв’язного графа. Зважені графи. Мінімальні  кістякові дерева зважених графів. Задачі пошуку маршрутів в графах. Алгоритм Террі. Пошук мінімального шляху. Алгоритм фронту хвиль. Мінімальні шляхи в зважених орієнтованих графах. Алгоритм Дейкстрі.

Тема 6. Логіка висловлювань

Ознайомлення студентів з основними поняттями логіки висловлень. Схеми логічно правильних умовиводів. Основні поняття: композиція об’єктів, таблиця Келі, закони та властивості композиції. Гомоморфізм та ізоморфізм алгебри. Типи алгебри.

Тема 7. Логіка предикатів

Основні поняття. Формули логіки предикатів. Квантори. Здійснюваність.

Тема 8. Алгебраїчні системи

Формальні системи. Основні поняття алгебри висловлень. Задачі алгебри висловлень. Числення висловлень. Основні схеми логічно правильних умовиводів.

4. Плани занять:

 

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

 

 

Лабораторна робота 1

Тема: Подільність в кільці цілих чисел

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час: 80 хв.

План:

1. Організаційний момент.

 1. Повідомлення теми заняття.
 2. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 3. Обговорення представлених презентацій.
 4. Аналіз представлених доповідей.
 5. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 2.

Тема: Алгоритм Евкліда. НСД. НСК

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 3-4.

 

Тема: Прості та складені числа. Числові функції

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  160 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 5.

 

Тема:  Мультиплікативні функції та їх властивості

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота6 -8.

 

Тема: Ланцюгові дроби

Мета: Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  270 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 9.

 

Тема:  Конгруенції. Властивості конгруенції

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

 Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 10

 

Тема: Повна та зведена система лишків

Мета: Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

 Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 11.

 

Тема: Конгруенції першого степеня та методи їх розв’язання

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

 Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

9

 

2

10

Конгруенції вищих степенів

2

11

Первісні корені та індекси

4

12

 

2

 

Лабораторна робота 12.

 

Тема: Системи конгруенцій

 

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

 Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 13.

Тема: Первісні корені та індекси

 

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

Лабораторна робота 14

 

Тема: Символи Лежандра та Якобі, їх властивості

Мета: студенти повинні:

 • знати теоретичний матеріал по темі двокубітові квантові схеми.;
 • вміти розв’язувати задачі по вище названим темам з застосування сучасного комп’ютерного забезпечення;
 • володіти навичками роботи з комп’ютерними програмами.
 • Освітні технології: практикум з використанням комп’ютерних технологій.

 Загальний час: 80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми заняття.
 3. Презентації доповідей, підготовлених студентами заздалегідь.
 4. Обговорення представлених презентацій.
 5. Аналіз представлених доповідей.
 6. Повідомлення результатів оцінювання підготовлених презентацій.

Перелік компетентностей: здатність до аналізу та синтезу; здатність застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; здатність працювати самостійно, здатність до навчання, елементарні комп’ютерні навички.

 

 

5. Самостійна робота студентів.

 

Самостійна робота студентів (СРС) – форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом поза аудиторної навчальної роботи.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у  формуванні спеціаліста.

  Можна виокремити чотири основні види самостійної роботи:

І вид – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид – пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид – наукова робота;

ІV вид – стажування на підприємствах та в організаціях; педагогічна практика або практичні тренінги.

Форми самостійної роботи студентів

1. Самостійна робота над навчальною дисципліною включає такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

  • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
  • підготовка до семінарських, практичних (лабораторних) занять;
  • систематика вивченого матеріалу перед складанням іспитів;
  • виконання індивідуальних завдань (написання реферату) за даною проблематикою;
  • пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданого проблематикою курсу;
  • аналітичний розгляд наукової публікації.

2. Індивідуальні завдання є однією із форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під методичним керівництвом викладача.

Перелік завдань для СРС включається до «Карти самостійної роботи студентів».

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів індивідуальних завдань самостійної роботи, виставляються у відомості обліку успішності, сумарно з балами, отриманими за виконання семінарських, практичних та лабораторних робіт, входять до графи «Кількість балів за результатами ПМК».  

Перелік завдань самостійної роботи студентів з даної дисципліни включає наступне:

1. Опрацювання тематики прослуханого лекційного матеріалу з використанням рекомендованої літератури;

2. Підготовка до семінарських, практичних та лабораторних занять;

3. Самостійне вивчення теми дисципліни.

4. Виконання індивідуальних контрольних робіт.

5. Аналіз наукових публікацій за заданою темою.

 

 

Студенти самостійно опрацьовують такі питання:

 

Теорія подільності в кільці цілих чисел

Ланцюгові дроби.

Конгруенції в кільці цілих чисел

 

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

 

6.1. Очна форма навчання:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни   Числовий аналіз

для студентів освітнього ступеня    бакалавр

галузь знань    Інформаційні технології

спеціальності   Кібербезпека

 

 

Денна форма навчання

, тема,

семінарського (практичного, лабораторног) заняття

Дата (тиждень)

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макс. кільк. балів

Подільність в кільці цілих чисел

 

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

2

Алгоритм Евкліда. НСД.НСк

 

практикум з використанням СКМ

навчально– тренувальне практичне заняття

2

Прості та складені числа. Числові функції

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

3

Мультиплікативні функції та їх властивості

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

2

Ланцюгові дроби

 

практикум з використанням систем комп’ютерної математики (СКМ)

навчально– тренувальне практичне заняття

3

Конгруенції. Властивості конгруенції

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

2

Повна та зведена система лишків

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

семінар–розв’язування практичних задач

2

Конгруенції першого степеня та методи їх розв’язання

 

практикум з використанням СКМ

навчально– тренувальне практичне заняття

4

Системи конгруенцій.

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття4

 

Конгруенції вищих степенів

.

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

Первісні корені та індекси

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

4

Символи Лежандра та Якобі, їх властивості

 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу

навчально– тренувальне практичне заняття

2

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль № 1

 

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Участь у науковій студентській конференції.

5

2. Комплексна розрахункова робота, що містить завдання за весь дисципліни.

5

3. Презентація на обрану тему

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за СРС

100

           

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

Об’єктами поточного контролю знань студентів з науки є:

 1. відповіді, розв’язання завдань на практичних заняттях та виконання завдань з лабораторних робіт (до 30 балів);
 2. виконання індивідуальних завдань (до 10 балів);
 3. виконання модульних контрольних робіт (до 10 балів).

Контроль відповідей  та розв’язання завдань на практичних заняттях

Максимальна оцінка дорівнює 30 балам і складається з оцінок, отриманих студентом на практичних заняттях під час розв'язання завдань та відповідей на теоретичні питання

Контроль виконання індивідуальних завдань студентів денної форми навчання

Вивчення дисципліни передбачає самостійне опрацювання студентами індивідуальних завдань.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань становить 10 бали.

Контроль  виконання модульних контрольних робіт студентами денної форми навчання

Максимальна оцінка за виконання модульної контрольної  роботи становить 10 балів.

Програма науки складається з одного модуля, якому відповідають такі теми і модульні завдання.

Тема 1. Теорія подільності в кільці цілих чисел

Тема 2. Ланцюгові дроби.

Тема 3. Конгруенції в кільці цілих чисел

Результати поточного оцінювання знань студента в цілому оцінюються у діапазоні від 0 до 50 балів  заліково-екзаменаційної відомості.

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамена. Поточний та підсумковий контроль засвоєння матеріалу здійснюється в рамках рейтингової (100 бальної) шкали оцінювання.

     Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Екзаменаційні питання  

 

 1. Подільність на множині цілих чисел. Ознаки подільності.
 2. Теорема про ділення з остачею
 3. Найбільший спільний дільник двох цілих чисел. Властивості НСД двох цілих чисел
 4. Алгоритм Евкліда
 5. Теорема про лінійне представлення НСД двох цілих чисел
 6. Взаємно прості числа
 7. Найменше спільне кратне двох цілих чисел. Теорема про обчислення НСК двох цілих чисел
 8. Прості та складені числа.Теорема Евкліда про нескінченність множини простих чисел
 9. Системні числа.
 10. Позиційні та непозиційні системи числення.
 11. Перехід від 10-ої системи числення до двійкової, вісімкової та 16-вої, та навпаки.
 12. Дії над числами в різних системах числення
 13. Функція Ейлера, властивості, обчислення    
 14. Означення числової конгруенції.
 15. Властивості конгруенцій
 16. Класи лишків за модулем. Властивості. Кільце класів лишків
 17. Повна система лишків. Властивості
 18. Зведена система лишків. Властивості
 19. Теореми Ейлера і Ферма
 20. Теорема про існування та число розв’язків конгруенції 1-го степеня.
 21. Методи розв’язання конгруенцій першого степеня
 22. Системи конгруенцій першого степеня. Методи розв’язання систем. Китайська теорема про лишки.
 23. Діофантові рівняння
 24. Конгруенції другого степеня. Розв’язання
 25. Квадратичні лишки та нелишки. Критерій Ейлера
 26. Символи Лежандра та Якобі. Властивості та обчислення.

 

Приклад екзаменаційного білету

 

 

.

 

7. Рекомендована література.

 

Базова

 1.  Андерсон Д.А. Дискретная математика и комбинаторика: Пер. с англ.. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 960 с.
 2.  Бардачов Ю.М. Дискретна математика: Підручник  /  Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – К.: Вища шк., 2002.
 3. Белоусов А.И., Ткачев С.Б. Дискретная математика. – М.: МГТУ им Н.Э. Баумана, 2001. – 743 с.
 4. Бондаренко М.Ф. та ін. Збірник тестових завдань з дискретної математики / М.Ф. Бондаренко, Н.В. Білоус, І.Ю Шубін. – Харків: ХТУРЕ, 2000. – 156 с.
 5. Джалладова І.А., Шарапов О.Д. Дискретна математика:навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2012. – 245 с.
 6. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. М.: Наука, 1977.
 7. Капітонова Ю.В. та ін.. Основи дискретної математики / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський та ін.. – К.: Наукова думка, 2002. – 578 с.

 

Допоміжна

 

 1. Айгнер М. Комбинаторная теория. – М.: Мир, 1982. – 556 с.
 2. Берж К. Теория графов и ее применение. – М.: Мир, 1972. – 324 с.
 3. Білоус Н.В. та ін. Основи комбінаторного аналізу / Н.В. Білоус, З.В. Дудар, Н.С. Лєсна, І.Ю. Шубін. – Харків: ХТУРЕ, 1999. – 96.с.
 4. Биркгоф Г., Барти Т Современная прикладная алгебра. - М.: Мир, 1976. – 400 с.
 5. Воробьев Н, Н, Числа Фибоначчи, — М.: Наука, 1972.
 6. Касами Т., Токура Н., Ивадари Е., Инагаки Я. Теория кодирования. — М.: Мир, 1978.
 7. Меньшиков М.В. и др. Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. М.Наука, 1982.
 8. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2000.
 9. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1980.
 10. Холл М. Комбинаторика. — М.: Мир, 1970.
 11. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. — М.: ИЛ, 1963.
 12. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1981.
 13. Яглом А.М., Яглом И.М. Вероятность и информация. М.: Наука, 1973.

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

Інформаційно-комунікаційні системи

 

 

освітній ступінь бакалавр

 

галузі знань     12 «Інформаційні технології»

 

спеціальність  125 «Кібербезпека»

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________  І.А. Джалладова

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні системи» для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань галузі знань «12 – Інформаційні технології», спеціальності «125 - Кібербезпека», /Укладач: Н.В.Майданюк – К.:КНЕУ,2017– 17с.

 

Зміст

 

1. Вступ. 4

2. Тематичний план науки. 5

3. Зміст науки за темами. 6

4. Плани занять. 7

4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання  7

5. Самостійна робота студентів. 11

6. Поточний і підсумковий контроль знань. 13

6.1. Очна форма навчання. 13

Карта самостійної роботи студента. 13

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки. 14

Контроль систематичності та активності роботи.  14

Контроль за виконанням практичних робіт. 14

Контроль за виконанням модульних завдань. 14

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. 15

Порядок підсумкового оцінювання знань.. 15

7. Рекомендована література (основна і додаткова) 17

 

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних концепцій, технологій та методів забезпечення безпеки інформації в телекомунікаційних системах на базі вітчизняних та міжнародних стандартів.

Завдання: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– оволодіння знаннями базових та концептуальних документів в галузі

інформаційної діяльності та безпеки ;

– набуття навичок з розробки технічного завдання зі створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах;

–оволодіння методами оцінки захищенності інформації програмно-керованих АТС;

– дослідження порядку виконання заходів з технічного захисту інформації в АТС;

– набуття навичок з проведення експертизи автоматизованої системи, яка потребує захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу;

– оволодіння методами та засобами захисту інформаційних ресурсів .

- дослідження програмно-апаратних комплексів між мережного захисту інформаційних ресурсів;

- дослідження принципів оцінювання систем захисту інформаційних ресурсів.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати:

– державні стандарти в галузі інформаційної діяльності та безпеки ;

– концепцію забезпечення захисту інформації в комп’ютерних системах;

– загрози інформації та політику безпеки в автоматизованих системах;

– принципи захисту інформації на програмно-керованих автоматизованих телефонних станціях;

– моделі організації системи безпеки інформаційних ресурсів ;

– методи захисту інформації в корпоративних мережах;

– методи запобігання несанкціонованому доступу до інформаційного ресурсу бездротових мереж;

– методи захисту інформації від руйнівних програмних впливів.

вміти:

самостійно класифікувати загрози інформації та оцінювати її вразливість ;

– розробляти технічне завдання зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;

– будувати моделі порушника на програмно- керованих АТС ;

– Визначати порядок виконання заходів з технічного захисту інформації в АТС

– Проводити експертизу автоматизованої системи, яка потребує захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу ;

– Проводити обґрунтування структури програмно- апаратних комплексів для захисту корпоративних мереж;

– розробляти принципи політики безпеки в інормаційно-комунікаційних системах;

– розробляти комплексні системи захисту інформації в інформаційно-

комунікаційних системах та мережах.

Для вивчення теорії інформації необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, дискретна математика, фізика, теорія алгоритмів, програмування, електротехніка і електроніка.

 

2. Тематичний план науки

Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального плану подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах.

4

4

2

2

15

 

 

 

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

12

10

4

3

20

 

 

 

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

18

12

4

10

30

 

 

 

Підсумковий контроль, години

 

 

Усього:

34

26

10

15

65

 

 

 

Разом годин:

годин

150

 

кредитів

5

 

 

3. Зміст науки за темами

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах

Загальні положення та нормативно-правова база захисту інформації. Законодавство України про захист інформації. Організація захисту інформації на підприємстві.

 

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Телефонні пристрої. Електронна пошта, абонентський комплекс ПЕОМ, охоронні системи. Абонентський доступ. Сучасний стан безпеки інформації та методи забезпечення недоступності даних. Технічні канали витоку інформації. Загрози безпеки для інформаційно-телекомунікаційних систем та теоретичні основи протидії витоку інформації технічними каналами витоку. Практична протидія витоку інформації по технічним каналам. Методи та прістрої протидії зниманню інформації. Пошук пристроїв несанкціонованого доступу. Методи протидії телефонному піратству. Методи закриття телефонних розмов.

 

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Основи криптографії, елементи теорії чисел. Теоретичні основи криптографічного захисту інформації. Шифрування методами перестановки та простої заміни. Шифрування методами складної заміни, гамування. Теоретична та практична стійкість криптографічних систем. Сучасні симетричні системи шифрування – DES вітчізняний стандарт. Асиметрична система шифрування – RSA. Асиметричні системи шифрування: схема Поліга-Хеллмана, Схема Ель- Гамаля, комбінований метод шифрування.

 

4. Плани занять

       4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання

План практичних занять

 

Заняття 1. Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах зв’язку згідно законів України

Завдання

Сформувати теоретичні вміння захисту інформації в автоматизованих системах; система технічного захисту інформації; порядок технічного захисту інформації з обмеженим доступом; організація комплексного технічного захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах різного призначення

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Завдання

Сформувати вміння основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 3. Огляд складових інформаційної безпеки.

Завдання

Сформувати вміння класифікувати загрози ІБ.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 4. Основи захисту від побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН) в кабельних комунікаціях об’єктів зв’язку та інформатизації.

Завдання

Сформувати вміння основи захисту від побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН) в кабельних комунікаціях об’єктів зв’язку та інформатизації.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 5. Вивчення способів зняття інформації з телефонної лінії та способів захисту від цього.

Завдання

Сформувати вміння способів зняття інформації з телефонної лінії та способів захисту від цього.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

 

Заняття 6. Модульна контрольна робота.

Мета: Виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу та вміння застосовувати отримані знання при розв’язку практичних задач.

Освітні технології: модульний контроль.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Видача індивідуального завдання.
 3. Виконання індивідуального завдання та письмове оформлення звітів про роботу.
 4. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготуватися до наступного практичного заняття.

 

.

Заняття 7. Модульна контрольна робота.

Мета: Виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу та вміння застосовувати отримані знання при розв’язку практичних задач.

Освітні технології: модульний контроль.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Видача індивідуального завдання.
 3. Виконання індивідуального завдання та письмове оформлення звітів про роботу.
 4. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготуватися до наступного практичного заняття.

 

 

План лабораторних занять

Заняття 1. DES-шифр.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму DES.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 2. Алгоритм RSA.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму RSA.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 3. Алгоритм шифрування Ель Гамаль.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму Ель Гамаль.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 4. Алгоритми електронного цифрового підпису.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми електронного цифрового підпису.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

3. Варіанти завдань для контрольної роботи.

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: навчальним посібником, навчально-методичним посібником для самостійного вивчення науки, методичними матеріалами щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань.

Для самостійного вивчення матеріалу програмою науки передбачено виконання завдань, обсяг і зміст яких охоплює основні питання усіх тем. По кожній темі студент зобов'язаний виконати усі завдання теми, скласти звіт і захистити його на персональному комп'ютері якщо це входить до плану заняття.

Самостійна робота студента над дисципліною полягає в опануванні теоретичного матеріалу курсу, розв'язанні задач, виконанні практичних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

 

 
 1. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) Інформаційно-комунікаційні системи

для студентів освітнього ступеня бакалавр

галузі знань Інформаційні технології,

спеціальності Кібербезпека

Очна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

2

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

4

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

4

5

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Практична робота

6

6

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

7

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

8

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

6

9

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

6

10

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

11

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

12

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Практична робота

6

14

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

15

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

16

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

17

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Лабораторні роботи

6

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

72

За результати виконання контрольних (модульних) робіт **

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за результати виконання контрольних (модульних) робіт

20

За результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента ***

Види завдань самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

4

2. Написання реферату (есе)

4

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

4

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

4

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

4

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

4

Усього балів за результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

8

Разом балів за  СРС

100

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

2. Контроль виконання завдання самостійної роботи;

3. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.

 

Контроль систематичності та активності роботи.  При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на лекціях; результати виконання і захисту практичних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

 

Контроль за виконанням практичних робіт. Протягом семестру студенти виконують чотирнадцять практичних робот. Під час захисту практичних робіт рівень знань оцінюється у 4 балів, 3, 2 або 0 балів.

Порядок оцінювання практичних робіт наступний:

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, викладає в логічній послідовності теоретичний матеріал – 4 балів;

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 3 балів;

– якщо практична робота виконана, але неоформлена відповідним чином або студент дає невірні відповіді на деякі запитання – 2 бали;

– якщо практична робота не виконана або студент дає невірні відповіді на всі запитання, демонструє незнання підручників, посібників, допускає помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 0 балів.

 

Контроль за виконанням модульних завдань. При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу науки.

Протягом семестру проводиться два модульних контролю рівня засвоєння знань студентами.

Модульні контрольні завдання містять теоретичні питання і задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Модульний контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 3 бали, 2, 1 або 0 балів.

Загальна сума балів складає 10 балів.

 

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. Упродовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на індивідуальне опрацювання, які обираються ним довільно.

До таких завдань відносяться:

1. аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів аналітичного (критичного) огляду;

2. написання реферату(есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);

3. пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою з наступним розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР;

4. участь у наукових студентських конференціях і семінарах, олімпіадах з наступним обговоренням доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах.

Кожне з завдань оцінюється у 5 бали. Студенту дозволяється обрати два завдання на свій власний розсуд.

Порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 5 балів;

– якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 3 балів;

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 2 бали;

– якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання:

– перше завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– друге завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– разом – 8 балів.

 

Порядок підсумкового оцінювання знань. Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Підсумкове оцінювання знань здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на очній формі навчання оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі.

Підсумкова оцінка записується у екзаменаційну відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» з даної науки.

Уразі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за виконання завдань поточного контролю знань. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю з подальшим переведенням у 2-бальну систему.

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. «Зараховано» – від 60 до 100 балів;

2. «Не зараховано» – від 0 до 59 балів.

Підсумкова оцінка формується шляхом складання набраних балів та переведенням отриманого результату до 2-ох бальної системи та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System) за схемою, що наведена у

 

Шкала оцінювання: в 4-бальну та за системою ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

Базова

1. Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. Захист інформації в мережах передачі даних: Підручник. — К.: «НВП “İнтер-сервіс”», 2009. — 716 с.

2. Конахович Г.Ф. и др. Защита информации в телекоммуникационных системах. — К.: «МК-Пресс», 2005. — 288 с.

3. Конахович Г.Ф., Чуприн В.М. Сети передачи пакетных данных. — К.: «МК-Пресс», 2006. — 272 с.

4. Конахович Г.Ф. Системи радіозв’язку: Навчальний посібник. — К.: НАУ, 2004. — 312 с.

5. Кобозева А.А., Мачалін İ.О., Хорошко В.О. Аналіз захищеності інформаційних систем. Підручник. — К.: ДУİКТ, 2010. — 316 с.

 

Додаткова

6. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.О. Методы и средства защиты информации. — К.: «Арий», 2008. — 344с.

7. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах. — М.: ДМК Пресс, 2002. — 656 с.

8. Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика. — К.: МК-Пресс, 2006. — 288 с.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

Інформаційно-комунікаційні системи

 

 

освітній ступінь бакалавр

 

галузі знань     1701 «Інформаційна безпека»

 

спеціальність 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________  І.А. Джалладова

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні системи» для студентів освітнього ступеня бакалавр, галузі знань галузі знань «1701 - Інформаційна безпека», спеціальності «6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем», /Укладач: Н.В.Майданюк – К.:КНЕУ,2017– 17с.

 

Зміст

 

1. Вступ. 4

2. Тематичний план науки. 4

3. Зміст науки за темами. 5

4. Плани занять. 6

4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання  6

5. Самостійна робота студентів. 12

6. Поточний і підсумковий контроль знань. 13

6.1. Очна форма навчання. 13

Карта самостійної роботи студента. 13

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки. 14

Контроль систематичності та активності роботи.  14

Контроль за виконанням практичних робіт. 14

Контроль за виконанням модульних завдань. 14

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. 15

Порядок підсумкового оцінювання знань.. 15

7. Рекомендована література (основна і додаткова) 17

 

 

 

 

 

 

І. ВСТУП

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних концепцій, технологій та методів забезпечення безпеки інформації в телекомунікаційних системах на базі вітчизняних та міжнародних стандартів.

Завдання: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

– оволодіння знаннями базових та концептуальних документів в галузі

інформаційної діяльності та безпеки ;

– набуття навичок з розробки технічного завдання зі створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах;

–оволодіння методами оцінки захищенності інформації програмно-керованих АТС;

– дослідження порядку виконання заходів з технічного захисту інформації в АТС;

– набуття навичок з проведення експертизи автоматизованої системи, яка потребує захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу;

– оволодіння методами та засобами захисту інформаційних ресурсів .

- дослідження програмно-апаратних комплексів між мережного захисту інформаційних ресурсів;

- дослідження принципів оцінювання систем захисту інформаційних ресурсів.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати:

– державні стандарти в галузі інформаційної діяльності та безпеки ;

– концепцію забезпечення захисту інформації в комп’ютерних системах;

– загрози інформації та політику безпеки в автоматизованих системах;

– принципи захисту інформації на програмно-керованих автоматизованих телефонних станціях;

– моделі організації системи безпеки інформаційних ресурсів ;

– методи захисту інформації в корпоративних мережах;

– методи запобігання несанкціонованому доступу до інформаційного ресурсу бездротових мереж;

– методи захисту інформації від руйнівних програмних впливів.

вміти:

самостійно класифікувати загрози інформації та оцінювати її вразливість ;

– розробляти технічне завдання зі створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі;

– будувати моделі порушника на програмно- керованих АТС ;

– Визначати порядок виконання заходів з технічного захисту інформації в АТС

– Проводити експертизу автоматизованої системи, яка потребує захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу ;

– Проводити обґрунтування структури програмно- апаратних комплексів для захисту корпоративних мереж;

– розробляти принципи політики безпеки в інормаційно-комунікаційних системах;

– розробляти комплексні системи захисту інформації в інформаційно-

комунікаційних системах та мережах.

Для вивчення теорії інформації необхідні знання з таких дисциплін: вища математика, дискретна математика, фізика, теорія алгоритмів, програмування, електротехніка і електроніка.

 

2. Тематичний план науки

Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального плану подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Тематичний план

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах.

4

4

2

2

15

 

 

 

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

12

10

4

3

20

 

 

 

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

18

12

4

10

30

 

 

 

Підсумковий контроль, години

 

 

Усього:

34

26

10

15

65

 

 

 

Разом годин:

годин

150

 

кредитів

5

 

 

3. Зміст науки за темами

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах

Загальні положення та нормативно-правова база захисту інформації. Законодавство України про захист інформації. Організація захисту інформації на підприємстві.

 

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Телефонні пристрої. Електронна пошта, абонентський комплекс ПЕОМ, охоронні системи. Абонентський доступ. Сучасний стан безпеки інформації та методи забезпечення недоступності даних. Технічні канали витоку інформації. Загрози безпеки для інформаційно-телекомунікаційних систем та теоретичні основи протидії витоку інформації технічними каналами витоку. Практична протидія витоку інформації по технічним каналам. Методи та прістрої протидії зниманню інформації. Пошук пристроїв несанкціонованого доступу. Методи протидії телефонному піратству. Методи закриття телефонних розмов.

 

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Основи криптографії, елементи теорії чисел. Теоретичні основи криптографічного захисту інформації. Шифрування методами перестановки та простої заміни. Шифрування методами складної заміни, гамування. Теоретична та практична стійкість криптографічних систем. Сучасні симетричні системи шифрування – DES вітчізняний стандарт. Асиметрична система шифрування – RSA. Асиметричні системи шифрування: схема Поліга-Хеллмана, Схема Ель- Гамаля, комбінований метод шифрування.

 

4. Плани занять

       4.1. Плани семінарських (практичних,лабораторних)занять очної форми навчання

План практичних занять

 

Заняття 1. Організація та забезпечення технічного захисту інформації на об’єктах зв’язку згідно законів України

Завдання

Сформувати теоретичні вміння захисту інформації в автоматизованих системах; система технічного захисту інформації; порядок технічного захисту інформації з обмеженим доступом; організація комплексного технічного захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах різного призначення

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Завдання

Сформувати вміння основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 3. Огляд складових інформаційної безпеки.

Завдання

Сформувати вміння класифікувати загрози ІБ.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 4. Основи захисту від побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН) в кабельних комунікаціях об’єктів зв’язку та інформатизації.

Завдання

Сформувати вміння основи захисту від побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН) в кабельних комунікаціях об’єктів зв’язку та інформатизації.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 5. Вивчення способів зняття інформації з телефонної лінії та способів захисту від цього.

Завдання

Сформувати вміння способів зняття інформації з телефонної лінії та способів захисту від цього.

План заняття

1. Провести письмове опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. У формі розгорнутої бесіди обговорити можливі напрями розв’язання типових виробничих завдань.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

 

Заняття 6. Модульна контрольна робота.

Мета: Виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу та вміння застосовувати отримані знання при розв’язку практичних задач.

Освітні технології: модульний контроль.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Видача індивідуального завдання.
 3. Виконання індивідуального завдання та письмове оформлення звітів про роботу.
 4. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготуватися до наступного практичного заняття.

 

.

Заняття 7. Модульна контрольна робота.

Мета: Виявити рівень засвоєння теоретичного матеріалу та вміння застосовувати отримані знання при розв’язку практичних задач.

Освітні технології: модульний контроль.

Загальний час:  80 хв.

План:

 1. Організаційний момент.
 2. Видача індивідуального завдання.
 3. Виконання індивідуального завдання та письмове оформлення звітів про роботу.
 4. Оцінка проведеного заняття. Повідомлення теми наступного практичного заняття. Домашнє завдання: підготуватися до наступного практичного заняття.

 

 

План лабораторних занять

Заняття 1. DES-шифр.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму DES.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Приклади типових виробничих ситуацій.

3. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 2. Алгоритм RSA.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму RSA.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 3. Алгоритм шифрування Ель Гамаль.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми та методики практичної реалізації алгоритму Ель Гамаль.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

 

Заняття 4. Алгоритми електронного цифрового підпису.

Завдання

Сформувати вміння досліджувати алгоритми електронного цифрового підпису.

План заняття

1. Ознайомити з проблемним завданням індивідуально для кожного студента;

2. Виконати аналіз запропонованих викладачем задач.

3. Виконати формування задачі у вигляді проблемного завдання індивідуально для кожного студента.

Інформаційно-методичне забезпечення

1. Перелік основних термінів і понять теми, складаний в логічному порядку.

2. Варіанти проблемних завдань для індивідуального виконання кожним студентом.

3. Варіанти завдань для контрольної роботи.

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: навчальним посібником, навчально-методичним посібником для самостійного вивчення науки, методичними матеріалами щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань.

Для самостійного вивчення матеріалу програмою науки передбачено виконання завдань, обсяг і зміст яких охоплює основні питання усіх тем. По кожній темі студент зобов'язаний виконати усі завдання теми, скласти звіт і захистити його на персональному комп'ютері якщо це входить до плану заняття.

Самостійна робота студента над дисципліною полягає в опануванні теоретичного матеріалу курсу, розв'язанні задач, виконанні практичних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми самостійної роботи студента, види семінарських (практичних, лабораторних) занять, та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС наведено у карті самостійної роботи студентів.

 

 
 1. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки (дисципліни) Інформаційно-комунікаційні системи

для студентів освітнього ступеня бакалавр

галузі знань Інформаційні технології,

спеціальності Кібербезпека

Очна форма навчання

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Тема 1. Законодавство України про захист інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

2

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

4

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

4

5

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Практична робота

6

6

Тема 2. Основи технічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

7

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

4

8

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

6

9

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Практична робота

6

10

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

11

Тема 3. Методи та системи криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних системах.

Лекції

 

12

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

13

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Практична робота

6

14

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Практична робота

4

15

Попередня підготовка з визначених питань

Практична робота

6

16

Завчасна підготовка за визначеними темами

Практична робота

4

17

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Лабораторні роботи

6

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

72

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

4

2. Написання реферату (есе)

4

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

4

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

4

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

4

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

4

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

4

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

8

Разом балів за  СРС

100

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання знань студентів проводиться у трьох напрямах:

1. Контроль систематичності та активності роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

2. Контроль виконання завдання самостійної роботи;

3. Контроль виконання завдань модульних контрольних робіт.

 

Контроль систематичності та активності роботи.  При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягає, активність та рівень знань при виконанні завдань на лекціях; результати виконання і захисту практичних робіт, виконання завдань міні-кейсів.

На практичних заняттях студенти виконують завдання міні-кейсів та завдання інших форм самостійної роботи студентів.

 

Контроль за виконанням практичних робіт. Протягом семестру студенти виконують чотирнадцять практичних робот. Під час захисту практичних робіт рівень знань оцінюється у 4 балів, 3, 2 або 0 балів.

Порядок оцінювання практичних робіт наступний:

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, викладає в логічній послідовності теоретичний матеріал – 4 балів;

– якщо виконана практична робота грамотно і акуратно оформлена, під час захисту практичної роботи студент дає вірні відповіді на запитання, демонструє знання підручників, посібників, але ним допущені незначні помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 3 балів;

– якщо практична робота виконана, але неоформлена відповідним чином або студент дає невірні відповіді на деякі запитання – 2 бали;

– якщо практична робота не виконана або студент дає невірні відповіді на всі запитання, демонструє незнання підручників, посібників, допускає помилки у формуванні термінів, категорій, розрахунків – 0 балів.

 

Контроль за виконанням модульних завдань. При виконанні завдань модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування матеріалу науки.

Протягом семестру проводиться два модульних контролю рівня засвоєння знань студентами.

Модульні контрольні завдання містять теоретичні питання і задачі. Контрольні завдання складені з урахуванням вимоги однакової складності для всіх студентів.

Модульний контроль містить 5 завдань. Відповідь на кожне питання модульного контролю оцінюється у 3 бали, 2, 1 або 0 балів.

Загальна сума балів складає 10 балів.

 

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання. Упродовж семестру, здійснюється оцінювання виконання студентом завдань на індивідуальне опрацювання, які обираються ним довільно.

До таких завдань відносяться:

1. аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів аналітичного (критичного) огляду;

2. написання реферату(есе) за заданою тематикою з наступним обговоренням (захистом) матеріалів реферату (есе);

3. пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою з наступним розглядом підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР;

4. участь у наукових студентських конференціях і семінарах, олімпіадах з наступним обговоренням доповідь на наукових студентських конференціях і семінарах.

Кожне з завдань оцінюється у 5 бали. Студенту дозволяється обрати два завдання на свій власний розсуд.

Порядок оцінювання кожного обраного завдання наступний:

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 5 балів;

– якщо виконана робота не оформлена відповідним чином але була подана з відповідною доповіддю в аудиторії – 3 балів;

– якщо виконана робота грамотно і акуратно оформлена та була подана без відповідної доповіді в аудиторії але з індивідуальним захистом – 2 бали;

– якщо роботу не виконано або виконана робота не була подана з відповідною доповіддю в аудиторії або ж без індивідуального захисту – 0 балів.

Контроль за виконанням завдань для індивідуального опрацювання:

– перше завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– друге завдання на індивідуальне опрацювання – 4 бали;

– разом – 8 балів.

 

Порядок підсумкового оцінювання знань. Формою підсумкового контролю знань студентів є залік. Підсумкове оцінювання знань здійснюється за шкалою від 0 до 100 балів включно.

Залік на очній формі навчання оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у семестрі.

Підсумкова оцінка записується у екзаменаційну відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» з даної науки.

Уразі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за виконання завдань поточного контролю знань. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю з подальшим переведенням у 2-бальну систему.

При цьому рівень знань оцінюється наступним чином:

1. «Зараховано» – від 60 до 100 балів;

2. «Не зараховано» – від 0 до 59 балів.

Підсумкова оцінка формується шляхом складання набраних балів та переведенням отриманого результату до 2-ох бальної системи та шкали за системою ECTS (European Credit Transfer System) за схемою, що наведена у

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Загальна кількість балів

Оцінка за 4-ри бальною системою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

зараховано

A

80-89

зараховано

B

70-79

C

66-69

зараховано

D

60-65

E

21-59

не зараховано – з можливістю повторного складання

FX

0-20

не зараховано – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

 

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

Базова

1. Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф. Захист інформації в мережах передачі даних: Підручник. — К.: «НВП “İнтер-сервіс”», 2009. — 716 с.

2. Конахович Г.Ф. и др. Защита информации в телекоммуникационных системах. — К.: «МК-Пресс», 2005. — 288 с.

3. Конахович Г.Ф., Чуприн В.М. Сети передачи пакетных данных. — К.: «МК-Пресс», 2006. — 272 с.

4. Конахович Г.Ф. Системи радіозв’язку: Навчальний посібник. — К.: НАУ, 2004. — 312 с.

5. Кобозева А.А., Мачалін İ.О., Хорошко В.О. Аналіз захищеності інформаційних систем. Підручник. — К.: ДУİКТ, 2010. — 316 с.

 

Додаткова

6. Ленков С.В., Перегудов Д.А., Хорошко В.О. Методы и средства защиты информации. — К.: «Арий», 2008. — 344с.

7. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах. — М.: ДМК Пресс, 2002. — 656 с.

8. Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика. — К.: МК-Пресс, 2006. — 288 с.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут: Інститут інформаційних технологій в економіці

 

Кафедра комп’ютерної математики та інформаційної системи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

дисципліни

Теорія випадкових процесів

 

освітній ступінь бакалавр

Галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»

пеціальність 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ____________________