Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Договірне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут ДВНЗ

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра цивільного та трудового права

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічноїроботи

______________ А. М. Колот

«28» грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Договірне право

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

08 Право

 

спеціальність

освітня програма

спеціалізація                                      

081 Право

Приватне право

Приватне право

 

тип дисципліни

 

 

 

 

обов’язкова

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _________ А.В. Омельченко

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники:

Вавженчук Сергій Ярославович, доктор юридичних наук,  доцент, професор кафедри цивільного та трудового права.Еmail: aadvokat@gmail.com

 

Форма навчання —

Денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вавженчук С.Я., 2018

© КНЕУ, 2018

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………………..……… .4

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………..….……...… 6

 

2ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………..……………………………….….9

2.1.Карта навчальної роботи студента………………………………………..…...…9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…………..10

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………...10

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………….....12

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………13

 

4.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………....…………….…14

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…….14

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи………………………………………………………………………..15

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………..………15

            5.1. Структура екзаменаційного білету…………………………………..………………15

            5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента………………………….....19

            5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен…………………………....19

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………….…………...……20

            6.1.      Основна література …………………………………………………..……………20

            6.2.      Додаткова література …………………………………………………………...…20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Договірне право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Анотація навчальної дисципліни:

Договірне право - одна з основних дисциплін, які вивчаються студентами юридичних спеціальностей вузів. Дисципліна вивчається на магістерському рівні підготовки студентів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана і сприяє поглибленню знань з цивільного, господарського й міжнародного приватного права.  Договірне право охоплює підгалузі цивільного, господарського та міжнародного приватного права, що стосуються правового регулювання договірних правовідносин.

Договірне право є неодмінною складовою підприємницької діяльності на міжнародній арені.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: договірне право як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: Цивільне право, Господарське право, Міжнародне право.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення  з джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування., а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання з договірного права;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо методології оцінювання положень договору. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїтидоговори, що укладаються суб’єктами господарювання в процесі здійснення своєї статутної діяльності, практику застосування чинного законодавства та інших правових джерел у сфеді договірного права.

Предметом дисципліни є поняття договору та його окремих видів, поняття змісту та форми договору, вимог щодо переліку істотних умов, обсягу прав та обов’язків сторін тощо в окремих видах договорів..

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

зміст договірної форми регулювання суспільних відносин; основні нормативно-правові акти та інші правові джерела, що регулюють договірні відносини; поняття і види цивільно-правових та господарських договорів; вимоги до змісту (істотних умов) різного виду договорів; зміст прав та обов’язків сторін різних видів договорів; порядок укладання, зміни і розірвання договорів; порядок виконання та наслідки порушення договорів; підстави та умови притягнення сторін договору до відповідальності.

 1. Уміння:

застосовувати одержанні знання в процесі роботи за фахом; відшукувати необхідні для правозастосовчої діяльності джерела договірного права та тлумачити їх; застосовувати на практиці норми цивільного, господарського та міжнародного приватного в процесі розроблення проектів договорів, їх укладання та виконання; здійснювати аналіз та перевірку на відповідність вимогам чинному законодавству вже укладених суб’єктами правовідносин договорів; надавати юридичні консультації з відносин договірного права.

 •  
 1. Комунікація:

здатність працювати у юридичному, міжнародно-правовому просторі, застосовувати навички у сфері договірного права, банківської справи та страхування, підприємницької діяльності зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за консультації щодо укладення договорів чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів бізнесу в цілому чи окремі її складові.

Вивчення навчальної дисципліни «Договірне право» дає можливість студентам оволодіти такими спеціальнимикомпетенціями:

 

Компетенції випускника

 • Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях.
 • Здатність генерувати нові професійні ідеї (креативність) та іноваційні методи у професійній діяльності.
 • Знання засад і доктрин розвитку національного права, а також фундаментальних проблем змістовної складової фундаментальних галузей права.
 • Уміння застосовувати комплексні юридичні знання у практичній діяльності при вирішенні правових ситуацій.
 • Здатність аналізувати складні правові проблеми та формувати щодо них правові позиції, у тому числі кваліфіковано проваджувати наукові дослідження в галузі права.
 

 

Підсумковою формою контролю знань є екзамен, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також вміння студентів самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Договір та його значення.

Поняття договору. Багатозначність поняття «договір» в науці і практиці. Договір як підстава виникнення зобов’язальних відносин. Значення договору. Принцип свободи договору та його обмеження.

Види договорів. Критерії класифікації та значення класифікації договорів, вид та характер договору. Оплатний та безоплатний договори. Реальні та консенсуальні договори. Публічний договір. Договір приєднання. Змішаний договір. Типовий та примірний договір. Основний і попередній договір, умови і форма попереднього договору, відмінність попереднього договору від угоди про наміри; правові наслідки укладення попереднього договору. Особливості попереднього господарського договору. Договір на користь третьої особи, юридичний статус третьої особи у договорі.

Поняття господарського договору. Особливості господарських договорів. Проблеми та критерії розмежування цивільних та господарських договорів. Значення такого розмежування.

Поняття та значення законодавчого регулювання договірних відносин. Види законодавчих актів, що регулюють договірні відносини в Україні. Вертикальна ієрархія норм, які регулюють договірні відносини. Верховенство закону. Постанови уряду України як джерело правового регулювання договірних відносин. Співвідношення внутрішнього і міжнародного регулювання договірних відносин. Безпосереднє застосування норм міжнародного права до договірних відносин. Міжнародно-правові акти рекомендаційного характеру. Звичай та звичай ділового обороту як в правовому регулюванні договорів. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (ІНКОТЕРМС). Договір і закон. Відмежування імперативних та диспозитивних норм у цивільному та господарському законодавстві.  

 

Тема 2.  Укладення договору. Договірні умови

Укладення договору. Способи укладення договорів. Загальний порядок та умови укладення договору. Момент та місце укладення договору. Поняття оферти, вимоги до оферти, відмінність оферти від реклами та інших запрошень до оферти. Поняття та ознаки публічної оферти. Безвідкличність оферти, неотримання оферти. Відкличність публічної оферти. Юридичні наслідки направлення оферти (дія оферти). Поняття та ознаки акцепту, згода укласти договір на інших умовах (зустрічна оферта) Особливості акцепту у міжнародних актах. Форми вчинення акцепту: акцепт здійсненням конклюдентних дій або мовчанням особи, яка отримала оферту. Відзив акцепту, акцепт, отриманий із запізненням.

 Особливості укладення господарських договорів. Порядок укладення договору в обов’язковому порядку. Укладення договору на торгах. Порядок проведення торгів.

Правове регулювання форми договорів. Поняття та значення форми договору. Укладення договору шляхом складання одного документу, типовий бланк, примірний договір та типовий договір. Усні, письмові договори. Наслідки недодержання письмової форми договору (простої та нотаріальної). Проблема розмежування недійсних та неукладених договорів. Елементи письмової форми договору. Реєстрація договорів та її значення.

Зміна та розірвання договору. Зміна та розірвання договору за погодженням сторін. Зміна та розірвання договору за ініціативою однієї із сторін: підстави, порядок та форма; зміна та розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин. Наслідки зміни та розірвання договору, момент зміни та розірвання договору.

Поняття та значення змісту договору. Поняття та значення істотних умов договору, склад істотних умов договору (умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах, умови, які необхідні для договорів конкретного виду). Звичайні умови договору та їх значення. Склад звичайних умов. Строк як звичайна умова договору. Проблеми віднесення умов про ціну до складу умов договору. Зміна звичайних умов договору погодженням сторін.  Поняття випадкових умов договору. Розмежування істотних та випадкових умов договору

Тлумачення договору. Види тлумачення договору. Порядок тлумачення в національному законодавстві та міжнародних актах. Виявлення дійсної волі сторін.

 

Тема 3.  Виконання та припинення договірних зобов’язань

Поняття виконання договірних зобов’язань. Принципи виконання зобов’язань. Принцип належного виконання договору. Суб’єкти виконання. Виконання належній особі та належною особою. Виконання зобов’язання третіми або третім особам. Виконання дольових, солідарних, субсидіарних зобов’язань, права та обов’язки сторін при виконанні солідарних зобов’язань, виконання солідарних зобов’язань одним з боржників. Передоручення та переадресування. Предмет виконання. Валюта виконання грошового зобов’язання. Особливості виконання грошових зобов’язань за господарськими договорами. Черговість погашення вимог за грошовими зобов’язаннями. Виконання зобов’язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. Строк виконання. Виконання в розумний строк. Строк виконання, який визначений визначеним моментом вимоги. Проміжні строки виконання. Прострочення виконання. Дострокове виконання зобов’язання. Місце виконання. Спосіб виконання. Виконання частинами. Порядок і черговість виконання договірних зобов’язань. Одночасне виконання зобов’язань. Виконання зустрічних зобов’язань. Особливості припинення зобов’язання неможливістю його виконання. Підтвердження виконання.

Принцип реального виконання договірних зобов’язань та його значення в цивільному та господарському обороті. Співвідношення принципу належного виконання та реального виконання.

Принцип сприяння при виконанні договірних зобов’язань. Поняття та випадки застосування принципу економічності при виконанні договірних зобов’язань.

Поняття та підстави припинення договірних зобов’язань. Вимоги до відступного. Поняття новації. Припинення зобов’язань зарахуванням. Вимоги до зарахування. Недопустимість зарахування. Прощення боргу. Припинення зобов’язання неможливістю виконання. Випадки припинення зобов’язань пов’язані зі стороною зобов’язання.    

 

Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

Поняття та види забезпечення виконання договірних зобов’язань. Форма договору щодо забезпечення виконання зобов’язання та наслідок її недотримання. Можливість застосування способів забезпечення виконання зобов’язань не передбачених законом. 

Поняття неустойки. Види та форми неустойки. Види неустойки за її співвідношення зі збитками. Значення класифікації неустойки за видами та формами. Випадки застосування законної неустойки. Особливості класифікації поняття неустойки, штрафу та пені за господарським законодавством. 

Поняття застави. Види застави. Поняття іпотеки та особливості правового регулювання іпотеки. Особливості застосування іпотеки у кредитно-фінансових механізмах сприяння будівництву або придбання житла та здійснення інших правочинів щодо нерухомості. Поняття закладу. Особливості застави товарів в обороті. Особливості застави цінних паперів.

Договір поруки, поняття та істотні умови договору поруки. Порядок звернення вимоги до поручителя. Припинення поруки.

Поняття гарантії. Особливості гарантії, які виокремлюють її з кола інших видів  забезпечення виконання зобов’язань. Порядок видання гарантії. Підстави та порядок звернення вимог до гаранта. Порівняльна характеристика гарантії та поруки.

Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язання забезпеченого завдатком. Відмежування завдатку та авансу.

Притримання. Користування предметом притримання. Ризик випадкової загибелі речі, яка притримується.

Акредитивна форма розрахунків та факторинг як види забезпечення виконання договірного зобов’язання. Договірні види забезпечення виконання зобов’язань.

 

Тема 5. Правові наслідки порушення умов договору

Поняття договірної відповідальності. Відповідальність і санкція. Особливості договірної відповідальності. Проблеми розмежування невиконання від неналежного виконання зобов’язання. Види договірної відповідальності. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність. Розмежування субсидіарної відповідальності та відповідальності боржника за дії третіх осіб. Форми договірної відповідальності. Поняття відшкодування збитків. Склад збитків. Реальні збитки і упущена вигода. Порівняння складу збитків за ЦК та ГК. Збитки і шкода. Сплата неустойки. Втрата завдатку. Інші форми відповідальності.

Порушення договору як підстава відповідальності. Причинний зв’язок та проблеми впливу причинного зв’язку притягнення особи до відповідальності. Вина як умова відповідальності. Випадки, коли відповідальність настає без вини. Презумпція вини особи, яка прострочила та її значення в обороті.

Обставини, що впливають на відповідальність боржника. Поняття неможливості виконання та його види. Поняття обставин непереборної сили та їх значення. Наслідки настання неможливості виконання під час прострочення боржника. Поняття та наслідки прострочення кредитора. Інші підстави звільнення боржника від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання.

Поняття заходів оперативного впливу. Співвідношення заходів оперативного впливу та відповідальності. Види заходів оперативного впливу та порядок їх застосування.

 

Тема 6. Договори про перехід права власності на майно

Поняття та значення договору купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Предмет, кількість, якість, комплектність у договорі купівлі-продажу. Ціна в договорі купівлі-продажу, принципи її встановлення і порядок визначення. Обмеження ціни. Перехід ризику випадкової загибелі речі. Право власності продавця як передумова укладення договору купівлі-продажу. Об’єкт купівлі-продажу (товар). Особливості купівлі-продажу майнових прав. Строк договору. Форма договору купівлі-продажу. Зміст зобов’язання купівлі-продажу. Зобов’язання продавця передати товар покупцю. Передача товару вільним від прав третіх осіб. Зобов’язання продавця передати покупцю товар належної якості. Перевірки якості товару. Перевірка і юридичне значення гарантійного строку, строків служби і придатності. Обов’язки продавця прийняти товар.

Види договорів купівлі-продажу та їх значення. Особливості роздрібної купівлі-продажу. Відповідальність за договором роздрібної купівлі-продажу. Особливості продажу товарів з використанням автоматів. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна. Особливості продажу житла. Купівля-продаж підприємства. Договір купівлі-продажу на аукціонах і біржах. Договір купівлі-продажу в процесі приватизації. Форвардний, ф’ючерсний та опціонний договір купівлі-продажу, зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу.

Поставка та її особливості. Договір купівлі-продажу з доставкою та поставка. Сторони в договорі поставки. Використання правил ІНКОТЕРМС в договорах поставки. Поставка за державним замовленням.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції та його сторони. Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації. Договори про постачання ресурсів через приєднану мережу, особливості їх укладення та виконання.

Договір міни та особливості правового регулювання відносин міни.

Договір дарування. Укладення договору дарування з обов’язком передання майна у майбутньому. Особливості припинення договору дарування. Договір пожертви.

Договір довічного догляду (утримання). Предмет та інші істотні умови договору. Припинення договору довічного догляду (утримання).

Договір ренти. Види ренти. Забезпечення виконання договору ренти. Ризики в договорі ренти. Рентні платежі. Припинення договору ренти. Розірвання договору ренти та його наслідки. Розрахунки у випадку розірвання договору ренти.

 

Тема 7. Договори про передачу права володіння і користування майном

Поняття та загальні особливості договорів про передачу права володіння та користування. Види договорів про передачу права володіння та користування. Ризик випадкової загибелі речі за договорами про передачу права володіння та користування.

Загальні положення про найм (оренду). Класифікація договорів найму (оренди). Істотні умови договору найму (оренди) Припинення договорів найму (оренди). Відповідальність у відносинах найму (оренди).

Договір прокату та його характеристика. Суб’єктний склад договору прокату. Правове регулювання відносин з прокату.  

Договір найму (оренди) будівель та споруд або їх частини. Форма договору. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна. Порядок та умови передання в оренду державного та комунального майна. Найм (оренда)  підприємства як єдиного (цілісного) майнового комплексу. Строк оренди та його значення.

Особливості найму (оренди) транспортних засобів.

Договір лізингу. Особливості правового регулювання договору лізингу. Види та форми лізингу.

Особливості правового регулювання найму (оренди) житла. Поняття житла. Комерційний та соціальний найм.

Договір позички, його особливості. Істотні умови договору позички. Порівняльна характеристика договору позички з договорами найму (оренди), позики та іншими суміжними договорами. Припинення договору позички.

 

Тема 8. Договори підряду

Поняття та особливості договорів про виконання робіт. Розмежування договорів про виконання робіт від договорів з надання послуг та трудових договорів. Предмет та ціна в договорі про виконання робіт. Інші істотні умови договорів підряду.  Поняття та види кошторису в договорі підряду. Відхилення від кошторису в процесі виконання договору підряду. Права і обов’язки сторін за договором підряду.

Види договорів підряду. Договір побутового підряду та його характеристика.

Договір будівельного підряду. Сфера застосування договору будівельного підряду. Джерела правового регулювання відносин з будівельного підряду. Обов’язки сторін у договорі будівельного підряду. Ціна в договорі будівельного підряду. Ризики в договорі будівельного підряду. Гарантії та строки в договорі будівельного підряду. Порядок передання та приймання результатів робіт у договорі будівельного підряду. Особливості договору капітального будівництва.

Договори підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття та види проектних та пошукових робіт. Істотні умови договорів підряду на проектні та пошукові роботи.

Особливості договорів з виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.    

 

Тема 9. Договори з надання послуг

Поняття договорів з надання послуг. Загальні положення про договори з надання послуг Предмет, ціна та строк договору з надання послуг. Види договорів з надання послуг.

Загальні положення про представництво та посередництво. Комерційне представництво. Поняття доручення. Агентські правовідносини за господарським законодавством. Зміст договору доручення. Предмет договору, юридичні та фактичні дії. Сторони, ціна, строк і форма договору. Обов’язки повіреного щодо точного виконання вказівок довірителя. Виконання доручень особисто, повідомлення довірителю про хід виконання, передача довірителю отриманого за вчинені правочини. Виконання доручення. Особисте виконання договору доручення. Припинення договору доручення. Наслідки припинення договору доручення. Обов’язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи – повіреного. Поняття договору комісії. Розмежування договорів комісії та доручення. Умови договору комісії. Права і обов’язки сторін. Виконання договору комісії. Субкомісія. Припинення договору комісії. Особливості окремих видів договору комісії. Відповідальність за договором комісії.

Договір управління майном. Істотні умови та форма договору управління майном. Здійснення управління. Права і обов’язки сторін договору управління. Передання права управління третій особі. Відповідальність сторін. Особливості управління окремими видами майна.

Поняття, характер та особливості договору зберігання. Види зберігання та їх суб’єктний склад. Права і обов’язки сторін. Зберігання на товарному складі. Складські документи, їх роль. Передання складського та заставного свідоцтва. Ризик випадкової загибелі речі за договором зберігання. Відповідальність сторін за договором зберігання.

 

Тема 10. Договори перевезення та інші транспортні зобов’язання.

Поняття та специфіка транспортних зобов’язань. Джерела правового регулювання. Співвідношення транспортних кодексів та ЦК України й ГК України в сфері транспортних зобов’язань. Імперативний характер правового регулювання, значення відомчих правил. Міжнародні акти в сфері регулювання транспортних зобов’язань. Система та види транспортних зобов’язань, обумовлені видами транспорту та змістом послуг, що надається  за договором.

Організаційно-правові умови укладення договорів перевезення вантажів (переддоговірні відносини сторін). Поняття договору перевезення вантажу. Природа договору перевезення вантажу як договору на користь третьої особи. Загальна характеристика договору перевезення вантажу. Предмет, строк і ціна договору. Загальні й спеціальні умови договору перевезення вантажу. Права та обов’язки перевізника, вантажовідправника та вантажоотримувача. Загальні положення про відповідальність сторін при порушенні договірних зобов’язань.

Перевезення вантажу залізницею. Поняття, джерела правового регулювання. Умови договору перевезення вантажів залізницею, ціна і строк договору. Порядок укладення договору і прийом вантажу до перевезення. Супровідна документація. Правила доставки і видачі вантажу. Відповідальність залізниці за порушення умов договору.

Перевезення вантажів на внутрішньому водному транспорті: поняття і джерела правового регулювання. Морське перевезення: поняття і джерела правового регулювання.  Диспозитивність правового регулювання морських перевезень. Види договорів морських перевезень вантажів. Договір фрахтування судна/чартер і договір тайм-чартеру. Поняття та види коносаменту. Зміна і припинення договору морського перевезення. Відповідальність сторін договорів морського перевезення.

Повітряне перевезення: поняття й джерела правового регулювання. Супровідна документація.

Автомобільне перевезення: поняття й джерела правового регулювання. Види перевезення. Умови та оформлення договору автомобільного перевезення. Супровідна документація. 

Відповідальність сторін в зобов’язанні перевезення вантажів. Обмеження відповідальності і заборона на зменшення відповідальності порівняно з тією що встановлюється транспортними статутами (кодексами). Випадки відповідальності перевізника за відсутності його вини. Відповідальність при доставці вантажу, презумпція вини перевізника при втраті нестачі або псуванні вантажу. Види та форми санкцій, що застосовуються до перевізників. Нарахування збитків при незбереженні вантажу, визначення штрафу за прострочення при доставці. Розподілення ризику збитків. Претензії і позови за зобов’язаннями з перевезення вантажів.

Договір транспортного експедирування. Сторони договору. Предмет та інші істотні умови договору транспортного експедирування.

Лоцманський договір, договір буксирування та інші транспортні зобов’язання. 

 

Тема 11. Договори з надання фінансових послуг

Поняття договору страхування. Сторони договору страхування. Істотні умови договору страхування. Види та форми страхування. Поняття та види франшизи. Поняття страхового ризику та страхового випадку. Співстрахування. Перестрахування.   Порядок та умови виплати страхової суми, страхового відшкодування. Підстави для відмови у виплаті. 

Поняття та особливості договору позики. Види договору позики. Предмет договору позики. Відмежування позики та позички. Зміст та форма договору. Припинення договору позики. Відповідальність за договором позики.

Поняття та особливості кредитного договору. Відмежування кредитного договору та договору позики. Види кредитів. Товарний кредит. Комерційний кредит. Характер кредитного договору. Сторони та істотні умови кредитного договору.

Договір банківського вкладу. Правове регулювання договору.  Сторони договору. Зміст договору. Укладення договору банківського вкладу. Спосіб реалізації договору банківського вкладу. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. Припинення договору банківського вкладу.

Поняття договору факторингу. Значення факторингу в цивільному обороті. Факторинг і цесія. Характер договору факторингу. Сторони договору; особливий статус третьої особи (боржника). Об’єкт факторингу, відступлення майбутньої грошової вимоги. Зміст і форма договору факторингу. Обов’язок клієнта по забезпеченню дійсності грошової вимоги, що відступається. Недійсність заборони відступлення вимоги. Відступлення грошової вимоги як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. Виконання грошового зобов’язання боржником фінансовому агенту: зустрічні вимоги боржника і фінансового агенту, відповідальність клієнта за невиконання або неналежне виконання боржником, повернення отриманих фінансовим агентом сум. 

 

 

 

Тема 12. Розрахункові зобов’язання

Поняття, значення і система розрахункових зобов’язань. Готівкові розрахунки. Обмеження готівкових розрахунків. Особливості готівкових розрахунків між окремими особами. Види безготівкових розрахунків.

Договір банківського рахунку, його правова природа. Характер договору. Сторони, предмет та форма договору. Права та обов’язки сторін за договором. Відповідальність за договором банківського рахунку.

Розрахунки платіжними дорученнями. Поняття розрахунків платіжними дорученнями. Платіжна вимога-доручення. Умови виконання банком платіжного доручення. Порядок розрахунку (виконання доручення), інформування банком платника про виконання платіжного доручення.

Розрахунки за акредитивами. Акредитив, покритий (депонований), непокритий (гарантований), відкличний, безвідкличний акредитив. Порядок розрахунку (виконання акредитиву), надання документів, які підтверджують виконання умов акредитиву.

Розрахунки за інкасо. Поняття розрахунків за інкасо, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків за інкасо. Інкасове доручення. Порядок розрахунків (виконання інкасового доручення).

Розрахунки чеками. Поняття розрахунків чеками, сторони розрахунків, загальний порядок розрахунків.

Особливості розрахунків векселем. Види векселів. Реквізити векселя. Платіж за векселем.

 

Тема 13. Договори у сфері інтелектуальної власності

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір на створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Строк дії ліцензійного договору. Державна реєстрація договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ліцензійний договір та відмежування його від авторських договорів. Види ліцензійних договорів. Види авторських договорів. Виконання авторських договорів.

Поняття договору комерційної концесії. Відмежування договору комерційної концесії від договору концесії. Сторони договору, цивільно-правовий статус правоволодільця і користувача. Об’єкт комерційної концесії. Ціна та строк договору. Форма договору, реєстрація договору. Обов’язки правоволодільця та користувача.

 Комерційна субконцесія. Відповідальність за договором комерційної концесії. Підстави припинення договору комерційної концесії. Правила переукладення на новий строк договору комерційної концесії. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії.

 

Тема 14. Договори про спільну діяльність та засновницькі договори

Поняття та види спільної діяльності. Особливості спільної діяльності. Зовнішній та внутрішній аспекти у договорі про спільну діяльність. Укладення та реєстрація договору про спільну діяльність. Істотні умови договору про спільну діяльність. Особливості договору за участю нерезидента. Вклад за договором простого товариства. Оцінювання вкладу. Правовий режим майна за договором простого товариства. Права та обов’язки сторін за договором простого товариства. Відповідальність за договором простого товариства. Припинення договору про спільну діяльність.

Засновницький договір, його особливості. Укладення та істотні умови засновницького договору.  Правове регулювання засновницьких договорів.

 

 

.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Договірне право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                          

Денна форма навчання

 

Номер   заняття

 Тема заняття

Види семінарських  занять

Максимальна

кількість балів

 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

 

1.

Тема 1. Договір та його значення.

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

3

 

2.

Тема 2. Укладення договору. Договірні умови

Семінар-колективне читання

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

3

 

3.

Тема 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

3

 

4.

Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

3

 

5

Тема 5. Правові наслідки порушення умов договору

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

3

 

Змістовий модуль №2

 

5.

Тема 6. Договори про перехід права власності на майно

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

3

 

6. 

Тема 7. Договори про передачу права володіння та/або користування майном

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

3

 

7.   

Тема 8. Договори підряду

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

3

 

8.   

Тема 9. Договори з надання послуг

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

3

 

9.     

Тема 10. Договори перевезення та інші транспорт. зобов’язання

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

3

 

10

Тема 11. Договори з надання фінансових послуг

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

5

 

11

Тема 12. Розрахункові зобов’язання

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

5

 

12

Тема 13. Договори у сфері інтелектуальної власності

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

5

 

13

Тема 14. Установчі договори та договори про спільну діяльність

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

5

 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

 

 

За виконання контрольних  модульних  завдань

 

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

 Контрольна робота №1

 

Написання  контрольної модульної роботи

5

 

 Контрольна робота №2

 

Виконання  модульної контрольної роботи

5

 

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

10

 

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Види індивідуальних завдань

 

1. Написання реферату (есе)

10

 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

10

 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

 

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

 

6.Виступ з доповіддю. на науковій конференції

10

 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

 

Разом балів:

50

 

             

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Поточний контроль знань  будується на таких основних принципах:

 • перевірка і оцінка знань студентів повинні відображати рівень засвоєння знань та стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 • перевірка і оцінювання знань повинні проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання;  послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту і методики;
 • перевірка та оцінювання знань  здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей і особистих успіхів кожного окремого студента;
 • диференціація оцінок повинна здійснюватися за об’єктивними заздалегідь визначеними критеріями;
 • оцінка знань студента повинна відповідати істинній якості і кількості засвоєних знань, вмінь і навичок.

 

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для денної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на семінарських заняттях

до  50 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  20 балів

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Поточний контроль знань слугує засобом  виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.

           Мета поточного контролю знань полягає у:

 • виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;
 • визначенні прогалин у знаннях;
 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;
 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод в ній;
 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;
 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;
 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни;

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) контроль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.

Контроль знань  покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі  індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування студентів по питаннях теми (блоку, модуля), в т.ч. відведених для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт;
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами.
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.)

 

Процес вивчення договірного права  передбачає:

 1. відвідування лекцій;
 2. підготовка до семінарських занять;
 3. виконання індивідуальних завдань;
 4. самостійну роботу студента.

 

Оцінка поточної роботи студентів з дисципліни включає оцінки за систематичність та активність  роботи студента протягом семестру,  за виконання модульних завдань, завдань для самостійної роботи. Контроль знань на семінарських заняттях здійснюється шляхом:

 1. усного опитування студентів по питаннях теми, в т.ч. відведених для самостійного вивчення, враховуючи участь студентів у дискусійному обговоренні питань;
 2. перевірка письмового конспекту теми, який включає питання, що виносяться на лекційне та семінарське заняття та питання, що виносяться на самостійне вивчення;
 3. виконання самостійних письмових робіт, тестових або практичних завдань.

При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді тощо. Оцінка самостійної роботи включає оцінки за написання рефератів, виконання індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль І – 10 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 20 балів.

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки). 

Кожне модульне завдання може  включати одне або два  програмних питань, або одне практичне завдання, або два блоки тестів.

Кожне модульне завдання оцінюється в межах 10 балів відповідно до приведених нижче критеріїв:

1. Правильність і повнота відповіді на питання;

2. Грамотність і логічність відповіді.

 

 

 МАТЕРІАЛИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ: 1 - 5

Тема 1. Договір та його значення.

Тема 2. Укладення договору. Договірні умови

Тема 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань

Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

Тема 5. Правові наслідки порушення умов договору

 

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:  6-14.

Тема 6. Договори про перехід права власності на майно

Тема 7. Договори про передачу права володіння та/або користування майном

Тема 8. Договори підряду

Тема 9. Договори з надання послуг

Тема 10. Договори перевезення та інші транспорт. зобов’язання

Тема 11. Договори з надання фінансових послуг

Тема 12. Розрахункові зобов’язання

Тема 13. Договори у сфері інтелектуальної власності

Тема 14. Установчі договори та договори про спільну діяльність

 

 

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань. Питання для контролю знань можуть подаватися у вигляді тестового завдання.

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

           

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з обов’язкової дисципліни «Договірне право»

для студентів спеціальності «Право»                                                                                                          

Заочна форма навчання

Номер   заняття

 Тема заняття

Види семінарських  занять

Максимальна

кількість балів

 

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

 

1.

Тема 1. Договір та його значення.

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

2

 

2.

Тема 2. Укладення договору. Договірні умови

Семінар-колективне читання

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

1

 

3.

Тема 3. Виконання та припинення договірних зобов’язань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення формалізованих завдань

 

1

 

4.

Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

 

5

Тема 5. Правові наслідки порушення умов договору

Дискусія з елементами аналізу. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

 

Змістовий модуль №2

 

5.

Тема 6. Договори про перехід права власності на майно

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

 

6. 

Тема 7. Договори про передачу права володіння та/або користування майном

Семінар-розгорнута бесіда. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань.

1

 

7.   

Тема 8. Договори підряду

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

2

 

8.   

Тема 9. Договори з надання послуг

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

2

 

9.     

Тема 10. Договори перевезення та інші транспорт. зобов’язання

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

2

 

10

Тема 11. Договори з надання фінансових послуг

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

1

 

11

Тема 12. Розрахункові зобов’язання

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-дискусія

1

 

12

Тема 13. Договори у сфері інтелектуальної власності

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

2

 

13

Тема 14. Установчі договори та договори про спільну діяльність

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар – експрес-опитування

2

 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

20

 

 

За виконання контрольних  модульних  завдань

 

Семінар-дискусія. Семінар-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань. Семінар – експрес-опитування.

 Контрольна робота

 

Написання  контрольної модульної роботи

5

 

Усього  балів за виконання  контрольних модульних робіт

5

 

 За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Види індивідуальних завдань

 

1. Написання реферату (есе)

10

 

2. Підготовка презентації за заданою тематикою 

15

 

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

25

 

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

15

 

6.Виступ з доповіддю. на науковій конференції

25

 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

25

 

Разом балів:

50

 

             

 

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

 

Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни

для заочної форми  навчання:

 

№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів

1.

Оцінка поточної роботи в семестрі, 

в т.ч.:

Від   0  до 50 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та результативність роботи на контактних заняттях

до  50 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3.

Виконання модульних завдань

до  20 балів

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Обсяг роботи 12-20 сторінок стандартного машинописного тексту (Тіmеs New Roman 14 кегель, полуторний інтервал).

Обов'язкові складові роботи:

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина – 7-10 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах; тощо). За текстом роботи необхідно робити посилання на джерела ( автор, назва, рік видання видавництво, сторінка).

Висновки– 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового інституту або вдосконалення законодавства .

Список використаних джерел– 3 стор., має базуватись не менш, ніж на  16-18   джерелах  -  монографії, підручники, навчальні посібники, статті у періодичних виданнях).

Роботи, що   не   відповідають   цим   вимогам,   без посилання на джерелата/або з елементами плагіату,   не   перевірятимуться і не оцінюватимуться.

Теми рефератів:

До теми 1:

 1. Поняття цивільно-правового договору.
 2. Поняття господарського договору.
 3. Зміст принципу свободи договору.
 4. Поняття публічного договору.
 5. Особливості договору приєднання.
 6. Поняття та сфера застосування попереднього договору.
 7. Співвідношення договору та закону в правовому регулюванні договірних відносин.

 

До теми 2:

1Стадії укладення договору.

2. Особливості укладення господарських договорів.

3. Укладення договору на торгах.

4. Зміна та розірвання договору.

5. Поняття та значення істотних умов договору.

6. Поняття та види тлумачення договору.

 

До теми 3:

 1. Принцип належного виконання договору.
 2. Види зобов’язань.
 3. Особливості виконання грошових зобов’язань.
 4. Поняття та підстави припинення договірних зобов’язань.
 5. Поняття новації.
 6. Поняття зарахування. 

 

До теми 4:

 1. Поняття забезпечення виконання договірних зобов’язань.
 2. Види та форми неустойки.
 3. Особливості правового регулювання іпотеки.
 4. Особливості застави цінних паперів.
 5. Поняття та істотні умови договору поруки.
 6. Поняття гарантії.
 7. Притримання як вид забезпечення виконання  зобов’язань .

 

До теми 5:

 1. Договірна відповідальність та її види.
 2. Причинний зв’язок як умова притягнення до відповідальності.
 3. Вина як умова відповідальності.
 4. Поняття цивільно-правової відповідальності.
 5. Поняття обставин непереборної сили.

 

Модуль 2.

До теми 6:

 1. Істотні умови договору купівлі-продажу.
 2. Особливості купівлі-продажу майнових прав.
 3. Особливості продажу товарів з використанням автоматів.
 4. Правила ІНКОТЕРМС.
 5. Договір купівлі-продажу на аукціонах і біржах.
 6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.
 7. Договори про постачання ресурсів через приєднану мережу.
 8. Договір пожертви.
 9. Договір довічного догляду (утримання).
 10. Договір ренти.

 

 

До теми 7:

 1. Договір прокату та його характеристика.
 2. Договір найму (оренди) будівель та споруд або їх частини.
 3. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального майна.
 4. Найм (оренда)  підприємства як єдиного (цілісного) майнового комплексу.
 5. Договір лізингу.
 6. Особливості правового регулювання найму (оренди) житла. .

 

До теми 8:

 1. Порівняльна характеристика підрядних договорів та суміжних договорів. 
 2. Договір побутового підряду. 
 3. Правове регулювання відносин з будівельного підряду.
 4. Договори підряду на проектні та пошукові роботи.
 5. Договір з виконання науково-дослідних робіт.    

 

До теми 9:

 1. Комерційне представництво.
 2. Сфера застосування договору комісії.
 3. Договір управління майном.
 4. Управління цінними паперами. 
 5. Агентські відносини: поняття та види.
 6. Правове регулювання зберігання на сертифікованому товарному складі.
 7. Іррегулярне зберігання.

 

До теми 10:

 1. Поняття та система транспортних зобов’язань.
 2. Загальні й спеціальні умови договору перевезення вантажу.
 3. Морське перевезення: поняття і джерела правового регулювання.
 4. Договір транспортного експедирування.
 5. Правове регулювання транспортної логістики.
 6. Допоміжні транспортні зобов’язання.

 

До теми 11:

 1. Загальна характеристика договору страхування.
 2. Поняття страхового ризику та страхового випадку.
 3. Порівняльна характеристика договору позики та кредитного договору.
 4. Договір банківського вкладу.
 5. Поняття договору факторингу.

 

До теми 12:

 1. Договір банківського рахунку.
 2. Розрахунки платіжними дорученнями.
 3. Розрахунки за акредитивами.
 4. Розрахунки за інкасо.
 5. Поняття векселя як інституту цивільного права.
 6. Розрахунки чеками.

 

До теми 13:

 1. Поняття ліцензії в праві інтелектуальної власності.
 2. Поняття примусової ліцензії.
 3. Ліцензійний договір.
 4. Поняття та види авторських договорів.
 5. Поняття договору комерційної концесії.

 

До теми 14:

 1. Поняття та види спільної діяльності.
 2. Просте товариство.
 3. Права та обов’язки сторін за договором простого товариства.
 4. Поняття та сфера застосування засновницького договору.

 

 

 

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для           самостійної роботи

 

Оцінка самостійної роботи включає оцінку за написання рефератів – виконання індивідуальних завдань та за вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання.

Максимальна оцінка за виконання індивідуальних завдань – 10 балів.

Критеріями оцінки є:

1.Правильність і повнота  висвітлення теми.

2. Грамотність і логічність викладення матеріалу.

3. Оформлення роботи.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

5.1. Структура екзаменаційного білету

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни відбувається у вигляді  складання екзамену за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 5 питань.

 

Орієнтовний перелік питань для  складання   екзамену : 

 1. Поняття зобов’язального права.
 2. Джерела правового регулювання договірних правовідносин.
 3. Поняття та система  зобов’язань.
 4. Класифікації зобов’язань.
 5. Множинність осіб в зобов’язаннях.
 6. Зміна осіб в зобов’язаннях.
 7. Підстави виникнення зобов’язань.
 8. Поняття і види цивільного договору.
 9. Система договорів за вітчизняним законодавством.
 10. Поняття та особливості господарського договору.
 11. Принцип свободи договору.
 12. Консенсуальні та реальні договори.
 13. Попередній та основний договір.
 14. Договір приєднання
 15. Публічний договір.
 16. Договір на користь третьої особи.
 17. Типовий та примірний договір.
 18. Змішаний договір.
 19. Порядок укладення договору.
 20. Стадії укладення договору. 
 21. Поняття та вимоги до оферти.
 22. Поняття публічної оферти.
 23. Поняття та ознаки акцепту.
 24. Укладення договору в обов’язковому порядку.
 25. Спонукання до укладення договору.
 26. Особливості порядку укладення господарського договору.
 27. Особливості укладення договору на біржі.
 28. Види біржових угод.
 29. Зміна і розірвання договору.
 30. Істотне порушення договору як підстава для зміни чи розірвання договору.
 31. Істотна зміна обставин як підстава для зміни чи розірвання договору.
 32. Відмова від договору.
 33. Поняття та принципи виконання зобов’язань.
 34. Принцип належного виконання.
 35. Предмет виконання зобов’язань.
 36. Суб’єкти виконання зобов’язань.
 37. Спосіб виконання зобов’язань.
 38. Строк виконання зобов’язань.
 39. Місце виконання зобов’язань.
 40. Неустойка як вид забезпечення зобов’язань.
 41. Поняття застави та її види.
 42. Іпотека як вид застави.
 43. Завдаток як вид забезпечення зобов’язань.
 44. Особливості гарантії.
 45. Договір поруки.
 46. Притримання.
 47. Підстави припинення зобов’язань.
 48. Домовленість про відступне: вимоги та порядок здійснення.
 49. Поняття новації.
 50. Прощення боргу.
 51. Поняття та умови проведення зарахування.
 52. Неможливість виконання як підстава припинення зобов’язань.
 53. Правові наслідки невиконання чи неналежного виконання зобов’язання.
 54. Склад збитків.
 55. Поняття збитків та шкоди.
 56. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності.
 57. Види та форми цивільно-правової відповідальності.
 58. Види господарсько-правових санкцій та заходів впливу.
 59. Відповідальність без вини.
 60. Поняття та значення договору купівлі продажу
 61. Об’єкти купівлі-продажу.
 62. Цінні папери як об’єкти купівлі-продажу.
 63. Істотні умови договору купівлі-продажу.
 64. Обов’язки сторін договору купівлі-продажу.
 65. Договір роздрібної купівлі-продажу.
 66. Договір поставки.
 67. Застосування правил ІНКОТЕРМС.
 68. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.
 69. Контрактація сільськогосподарської продукції.
 70. Особливості купівлі-продажу єдиного (цілісного) майнового комплексу.
 71. Особливості договору купівлі-продажу в процесі приватизації державного майна.
 72. Розрахунки за договором купівлі-продажу.
 73. Акредитив як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
 74. Інкасо як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
 75. Чек як вид розрахунку за договором купівлі-продажу.
 76. Поняття векселю та його значення в цивільному та господарському обороті.
 77. Правове регулювання міни.
 78. Договір дарування.
 79. Договір пожертви.
 80. Поняття договору ренти та його види.
 81. Договір довічного утримання (догляду).
 82. Поняття договору найму (оренду).
 83. Істотні умови договору найму (оренди).
 84. Права, обов’язки і відповідальність наймодавця (орендодавця).
 85. Права, обов’язки і відповідальність наймача (орендаря).
 86. Спеціальні підстави припинення договору найму (оренди).
 87. Договір прокату.
 88. Найм (оренда) транспортних засобів.
 89. Найм (оренда) споруд та будівель.
 90. Особливості оренди державного та комунального майна.
 91. Лізинг та його види.
 92. Договір найму житла.
 93. Істотні умови договору найму житла.
 94. Договір позички.
 95. Поняття та система підрядних договорів.
 96. Поняття договору підряду.
 97. Істотні умови договору підряду.
 98. Права, обов’язки і відповідальність підрядника.
 99. Права, обов’язки і відповідальність замовника.
 100. Побутовий підряд.
 101. Договір будівельного підряду.
 102. Порядок передання-приймання результату будівельних робіт
 103. Підряд на виконання проектних та пошукових робіт.
 104. Платне надання послуг.
 105. Договір доручення.
 106. Договір комісії.
 107. Агентські відносини.
 108. Порівняльна характеристика договорів доручення та комісії.  
 109. Договір управління майном.
 110. Договірне управління цінними паперами.
 111. Поняття договору зберігання.
 112. Особливості зберігання на товарному складі.
 113. Спеціальні види зберігання.
 114. Поняття і загальна характеристика системи транспортних зобов’язань.
 115. Договір перевезення вантажів.
 116. Особливості перевезення вантажу морським транспортом.
 117. Договір перевезення пасажирів та багажу.
 118. Відповідальність перевізника.
 119. Договір чартеру.
 120. Договір буксирування.
 121. Договір транспортного експедирування.
 122. Договір концесії.
 123. Поняття страхових відносин.
 124. Форми та види страхування.
 125. Поняття співстрахування та перестрахування.
 126. Права та обов’язки сторін за договором страхування.
 127. Об’єкт страхування.
 128. Поняття страхового ризику та страхового випадку.
 129. Договір позики.
 130. Договір кредиту.
 131. Договір фінансування під уступку грошової вимоги.
  1. Договір банківського  вкладу.
 132. Договір банківського рахунку.
 133. Розрахунки платіжними дорученнями.
 134. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.
 135. Види ліцензійних договорів.
 136. Поняття примусової ліцензії.
 137. Договір комерційної концесії.
 138. Загальні положення про спільну діяльність.
 139. Просте товариство.
 140. Поняття засновницького договору.

 

 

 

 

 

5.2. Критерії оцінювання  екзаменаційної  роботи студента

Білет містить 5 питань, відповідь на кожне оцінюється в межах 10 балів відповідно до наступних критеріїв:

а) Правильність і повнота відповіді на питання;

б) Послідовність, грамотність і логічність відповіді;

в) Знання доктрини договірного права в межах поставленого питання;

г) Знання судової практики у межах поставленого питання.

 

 

 

5.3.  Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

5.3.1.

 1. Види договір перевезення пасажирів та багажу.
 2. Відповідальність перевізника.
 3. Сторони договору чартеру.
 4. Істотні умови договору поставки.
 5. Договір комісії: наслідки неналежного виконання

5.3.2.

 

 1. Види договір купівлі продажу.
 2. Відповідальність за порушення договору складського зберігання.
 3. Сторони договоруфранчайзингу.
 4. Істотні умови договору комісії.
 5. Договір факторингу: наслідки неналежного виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

 

 

6.1. Основна література

 1. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с. З грифом МОН
 2. Вавженчук С.Я. Договірне право: Практикум: навч.-метод. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.
 3. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Iнтер, 2008. — 896 с.
 4. Договірне право України. Особлива частина : навч.посіб.заред. О.В.Дзера.–К.: Юрінком Інтер, 2009.–1200с.

 

6.2.Додаткова література

 1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. //Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. Т.1. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – С. 163 –460.
 2. Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об`єктом права спільноїсумісноївласності //Право України.- 2005.- № 8.-C. 75-78.
 3. Баранова Л.Н. Понятия “непреодолимая сила” и “форс-мажор” и их соотношение в гражданском праве // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1997. - № 11. - С.13-15.
 4. Басин Ю.Г. Отдельные виды обязательств. Избранные труды по гражданскому праву. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2003. С.427 – 501.
 5. Безлюдько І.  Система договорів перевезення за новим законодавством України // Право України. - 2005.- № 9 –С.46-49.
 6. Белов В.А.. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003.- 960 с.
 7. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 2002. – 279 с.
 8. Бервено С., Дзера О. До питання реальності та консенсуальності цивільно-правових договорів // Юридична Україна.- 2005.- № 4.-C. 43-48.
 9. Боднар Т.В. Гарантія як вид забезпечення виконання зобов`язань за Цивільним кодексом України // Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 2. - C. 143-150.
 10. Боднар Т. Погашення договірного зобов`язання як спосіб його припинення // Юридична Україна. - 2004. - № 3. - C. 28-32.
 11. Борисова В. Загальні положення договору купівлі-продажу за новим Цивільним Кодексом України // Юридичний Радник. - 2005. - № 1. - C. 50-54.
 12. Борисова В. Правова характеристика договору лізингу за оновленим цивільним законодавством //Юрист України. - 2004.- 4 (6) грудень (№ 4).-C. 24-29.
 13. Бородовський С. Деякі особливості сучасного правового регулювання укладення, зміни і розірвання цивільно-правового договору // Юридична Україна. - 2005. - № 2. - C. 22-27.
 14. Бородовський С. Деякі питання укладання, зміни і розірвання договору в цивільному праві України //Юридична Україна.- 2005.- № 1.-C. 23-26.
 15. Бородовський С. Окремі питання зміни і розірвання договору в цивільному праві України // Право України. - 2005. - № 3. - C. 43-45.
 16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. - Москва: «Статут», 2000.- 795с.
 17. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - Москва: «Статут», 2002. - 1036с.
 18. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Транспортные договоры. - Москва: «Статут», 2003.- 910с.
 19. Вавженчук С.Я. Бурило Ю. П. Інформаційне право [Електронний ресурс] : навч. посіб / Ю. П. Бурило, С. Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 568, [8] с.
 20. Вавженчук С.Я. Артеменко М.Б. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України // Юридична України. – 2011. – № 5 (101) – С. 45–50.
 21. Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладення договорів. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5 (102–103) – C.110 – 118.
 22. Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010 – № 4 (17) – С. 73–76.
 23. Вавженчук С.Я. Форма зміни або розірвання договору, як елементи  охорони цивільних та трудових прав. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №2 – С.19–22.
 24. Вавженчук С.Я. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період. // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 1 (23) – С. 20 – 24.
 25. Вавженчук С.Я. Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 1 (18.) – С. 54–56.
 26. Вавженчук С.Я. Основні конструктивні елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 2 (19). – С. 90–93.
 27. Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т.Проблемы определения причинной связи в гражданском праве // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2 – М.: Юрист., 2011. – С. 52–56.
 28. Вавженчук С.Я. Юридична природа договору ренти: теоретико-догматичний ракурс // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 4. – С. 133–137.
 29. Вавженчук С.Я. Парадигма юридичної природи договору дарування // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.11., 2012р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2012. – С. 123–126.
 30. Вавженчук С.Я. Окремі дефініції ессенціальних елементів договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С.  102–106.
 31. Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 120–124.
 32. Вавженчук С.Я. Особливості прав та обов’язків сторін договору найму // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.12., 2013р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2013. – С. – 100–103.
 33. Вавженчук С.Я. Лисий О.О. Юридична природа суброгації: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3 (207). – С. 16–20.
 34. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми розуміння сутності заходів оперативного впливу в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10 (214). – С. 12–15.
 35. Вавженчук С.Я. Коносамент: концептуальні антиномії // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 104 – 108.
 36. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис  // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 6 (222). – С. 3 – 5.
 37. Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Сутність сталійного часу за договором чартеру // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1 (229). – С. 18 – 21.
 38. Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3 (231). – С. 3 – 6.
 39. Василенко К. Обов`язки підрядника за договором побутового підряду //Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 6.- C. 40-44.
 40. Венедіктова І.В. Договір довірчого управління майном в Україні.—Харків: Консум, 2004.—216 с.
 41. Веніамінова А. Купівля - продаж чи поставка? Аналіз умов договору // Юридичний журнал. - 2003. - № 2. - C. 50-56.
 42. Вергела І., Швець Б. Колізії у сфері забезпечення виконання зобов`язань // Юридичний журнал. - 2004. - № 9. - C. 35-38.
 43. Верховець А.А. Співвідношення цивільно-правових заходів оперативного впливу із заходами цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С. 125-130.
 44. Герасимчук О. Система цивільно-правових договорів: стан і перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2003.- № 2.-C. 67-72.
 45. Глоба О. Укладення договору поставки: теорія і практика // Юридичний журнал. - 2005. - № 2. - C. 40-47.
 46. Гражданское право: Учеб.: В 3-х т. Т. 1. – 6-е изд., перераб. и доп. / Е.Ю.Валявина, И.В.Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.Сергеев, Ю.К.Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 776 с.
 47. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций /Отв. Ред. О.Н. Садиков. – М.: Юристъ, 2004. – 845с.
 48. Грамацький Е. Інститут зберігання майна за новим Цивільним кодексом України // Вісник прокуратури. - 2003.- № 5.- С.98-102.
 49. Гуйван П. Стандартный договор и его место в регулировании договорных отношений // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 9.-C. 10-13.
 50. Гуйван П. Договір куплі-продажу і право власності на майно, що реалізується // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - №1. - Х.: Право, 2003. - C. 107-113.
 51. Денисов С.А. Некоторые общие вопросы о порядке заключения договора // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права.– М.: Издательство «Статут», 1998. – С. 229-275.
 52. Диба І. Недійсність правочинів, вчинених під впливом тяжкої обставини //Юридичний вісник України.- 2005.- 30 липня- 5 серпня (№ 30-32).-C. 9.
 53. Домашенко А. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств // Справочник экономиста. – Январь 2005 г. – №1 (13). – С. 65.
 54. Домбругова А. Класифікація договорів купівлі-продажу за новим Цивільним кодексом України // Юридична Україна. - 2003. - № 12. - C. 75-81.
 55. Домбругова А. Загальні положення про договір найму в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна. - 2003. - № 10. - С.78-87.
 56. Ефимова Л.Г. О соотношении вещных и обязательственных прав // Государство и право. - 1998. - № 10. - С. 35-44.
 57. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х т. Т. ІІІ. Обязательственное право. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 837 с.
 58. Каперчук В. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України// Право України.– 2003. – № 8.– С.118-119.
 59. Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М.: Статут, 2003. – 190с.
 60. Ковалева Е. Особенности предварительного договора // Юридичний радник. - 2005. - № 3. - С. 30-32.
 61. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208 с.
 62. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой (постатейный). Изд. 2-е, испр. и доп., с использованием судебно-арбитражной практики / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА · М, 2003. – 940 с.
 63. Коссак В.М. Проблеми припинення зобов'язань за новим Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми держави і права. Вип.23. - Одеса: Юрид. літ., 2004. - C.11-17.
 64. Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія, Теорія. Законодавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 160с.
 65. Красько И. Задаток и особенности его применения // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 4. - C. 35-36.
 66. Крат В. Неустойка. Що переважить: майно або гроші // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 12. - C. 41-42.
 67. Крижна В.М. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності // Право України. – 2004. - № 9. – С. 68-71.
 68. Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. - № 7. – С. 14-18.
 69. Крижна В.М. Правове регулювання ліцензійного договору законодавством України // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 155-159.
 70. Кучер А.Н. Теория и практика переддоговорного этапа: юридический аспект. – М.: Статут, 2005. – 363 с.
 71. Кучерук К.І. Договір у цивільному праві // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.16.- К.: Ін-т держави і права НАН України,2002.- C.179-185
 72. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. - М.: Лекс-книга, 2002 – 175 с.
 73. Лєщенко О. Найм (оренда) транспортного засобу // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2004.- № 2. - C. 99-102.
 74. Майданик Р.А. Проблеми довірчих відносин в цивільному праві. - К.: Вид.-поліграф. центр «Київськ. ун-т», 2002. - 502с.
 75. Майданик Р. А. Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посіб. / за ред. Р. А. Майданика та ін. – К. : Юстініан, 2010. – 1008 с.
 1. Михальнюк О.В. Відповідальність поручителя за договором поруки // Вісник Верховного суду України. - 2004.- №2.- С.37-42.
 2. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору // Право України. - 2005. - № 2. - C. 36-39.
 3. Міхно М. Поняття, зміст та основні вимоги до страхових договорів // Економіка. Фінанси. Право. – 1999.- №9.– С.18-20.
 4. Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору // Право України. - 2004. - № 5. - C. 135-137.
 5. Міхно О. Прощення боргу за цивільним законодавством України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - C. 24-27.
 6. Назаренко В.І. Система використання договору комісії в сучасних умовах // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000.- № 3.- С.24-27.
 7. Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. – 2004. - № 3. – С. 68-70.
 8. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 416 с.
 9. Омельченко А.В. Застосування принципів європейського договірного права в комерційній практиці в Україні // // Юридична Україна. – 2013. - № 7. – С. 37-41.
 10. Омельченко А.В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана".– К. : КНЕУ, 2011.– 309 с.
 11. Панова Л. Мета як критерій для розмежування договорів поставки і підряду // Право України. - 2004. - № 8. - C. 57-59.
 12. Первомайський О.О. Закон України «Про концесії»: Науково-практичний коментар. −  Х.: Страйд, 2005. − 164 с.
 13. Печеный О. Просрочка исполнения договорного обязательства. – Харьков: Изд. Дом «Райдер», 2002, 210 с.
 14. Печений О. Проблеми відповідальності за порушення грошових зобов`язань // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - C. 53-56.
 15. Подцерковний О.П. Правова природа мір відповідальності за прострочення виконання боржником грошового зобов’язання // Вісник господарського судочинства. – 2005. – №4. – С. 164-170.
 16. Правовые тонкости хозяйственных договоров. – Х.: Фактор, 2006. – 528 с.
 17. Примак В. Проблеми інституту цивільно-правової відповідальності у системі положень нового Цивільного кодексу України // Юридична Україна. - 2003. - № 7. - С. 35 – 39.
 18. Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві // Вісник господарського судочинства.- 2002.- № 4.-C. 200-207
 19. Примак В.Д. Суть і "сутності" цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна.- 2003.- № 3.-C. 38-50.
 20. Пучковская И.И. Ипотека: Залог недвижимости. - Харьков: Консум, 1997.- С.132.
 21. Пучковська І.Й. Проблеми застави майнового комплексу підприємства // Вісник Академії правових наук України. - № 1.- Харків: Право, 2003.- С. 100-107.
 22. Пучковська І.Й. Проблеми розвитку іпотеки в Україні // Вісник академії правових наук України. - № 2.- 2002.- с.88-94.
 23. Резнікова В. Поняття, зміст і особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України. – 2005. – №8. – С. 43-47.
 24. Рогач О. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов`язань // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 12.-C. 31-33.
 25. Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: Юристъ, 2001. – 496с.
 26. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. – М.: Юрид. лит., 1995. – 288 с.
 27. Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. Пер. с франц. и вступ. статья Р.О. Халфиной. – М.: Издательство «Прогрес», 1972. – 440с.
 28. Савиньи Ф.К. Обязательственное право / Предисловие доктора юрид. наук, проф. В.Ф. Попундопуло. Перевод с немецкого В. Фукса и Н. Мандро. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 576 с.
 29. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. – М.: Статут, 2005. – 636 с.
 30. Сарбаш С. Прекращение обязательств зачетом в арбитражной практике // Хозяйство и право. - 2001. - № 10. - C. 80-91.
 31. Свердлов І. Правове регулювання договору лізингу // Юридичний журнал.- 2004.- № 3.-C. 67-77.
 32. Світличний О. Особливості договору про передачу права на торговельну марку // Право України. - 2005.- №12. – С.92-95.
 33. Сєліванова І. Майновий найм (оренда): Господарський чи Цивільний кодекс? // Юридична газета.- 2004.- 28 січня (№ 2).- С.10.
 34. Семенова К.  Правове регулювання перестрахування: деякі аспекти // Право України. - 2005. - № 2. - C.40-43.
 35. Сібільов М. М. Договірне зобов'язання та його виконання // Вісн. Академії правових наук України. - 2003. - № 2 - 3. - С. 414 - 424.
 36. Сібільов М. М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов'язань за чинним Цивільним кодексом України // Вісн. Академії правових наук України. - 2004.- № 2. - С. 80 – 88.
 37. Сібільов М. Зміст цивільно-правового договору // Вісник Академії правових наук України.- № 1.- 2003р. Х.: Право, 2003.- С.27-31.
 38. Січко Д. До питання визначення лізингу // Підприємництво, господарство і право.- 2005. - № 3.- C. 101-104.
 39. Сибіга О.М. Права і обов'язки сторін по договору комісії // Вісник Вищого Арбітражного суду України. - 2000.- № 2.- С.41-45.
 40. Сидоров Я. Договір комерційної концесії : аналіз зарубіжного досвіду і тенденції розвитку в Україні // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - С.51-54.
 41. Слюсаревский Н. Имущественный поручитель - залогодатель, устанавливающий залог в обеспечение чужого обязательства // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 11. - C. 19-23.
 42. Снігерьова М. До питання про класифікацію договорів морського страхування // Право України. - 2005. - № 8. - C.52-54.
 43. Спасибо-Фатєєва I. Порука і гарантія як способи забезпечення зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 3. - С. 22-25.
 44. Спасибо-Фатєєва I. Рівнобедрений трикутник правовідносин застави: становище майнового поручителя // Мала енциклопедія нотаріуса. - 2007. - № 1. - С. 71-76.
 45. Сурженко О.А. Юридическая природа договора на транспортно-экспедиционное обслуживание // Підприємництво, господарство і право.- 2002. - № 7.- C. 34-38.
 46. Тімуш І. Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти) // Право України. - 2004.- № 1 –С.52-55.
 47. Ханик-Посполітак Р. Договір підряду в Цивільному кодексі УРСР та в Цивільному кодексі України: порівняльний аспект // Українське право. - 2003. - № 1. - C. 159-163.
 48. Хлонь О. Форс-мажор та непереборна сила: їх розмежування у цивільному праві // Право України. - 2005.- № 1 –112-114.
 49. Шевченко Л.И. О понятии, сущности и значении договорного регулирования имущественных отношений в условиях рыночной экономики // Государство и право. – 2005. – №10. – С. 42-48.
 50. Шкіра Я. Юридична сила правочину укладеного в електронній формі // Право України. - 2005.- № 3 –С.59-62.
 51. Шкіра Я. Нотаріальна форма правочину (угоди) у контексті нового ЦК України // Право України. - 2004.- № 9 –С.128-131.
 52. Шичанин А., Гривков О. Как избежать ошибок при выборе способа прекращения обязательств // Хозяйство и право. - 2001. - № 6. - C. 98-106.
 53. Эрделевский А. Прощение долга и договор дарения // Российская юстиция. - 2000. - № 3. - C. 12-14.
 54. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебно-практическое пособие. – Киев: Истина, 2002. – 240 с.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
 2. Офіційний сайт Судова влада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://court.gov.ua/
 3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.
 4. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/
 5. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssms.gov.ua/