Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ПІДПРИЄМСТВ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ДЬЮ ДІЛІДЖЕНС ПІДПРИЄМСТВ»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітня програма /

спеціалізація

 

«Облік і аудит» /

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т. В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

Київ – 2018

 

Розробник(и):

 

Біляченко О. Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, BiljachenkoEL@gmail.com
Бугай Н. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, super.bsv2011@yandex.ua

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

        

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

5

 

Форма підсумкового контролю —

залік

 

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Біляченко О. Л., 2018

© Бугай Н. О., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………..

6

Тема 1. Дью ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах………………………………………………...

 

6

Тема 2. Етапи та планування процедури Дью ділідженс підприємства…………..

6

Тема 3. Господарські операції та процеси підприємств, щодо яких рекомендовано проведення процедури Дью ділідженс……………………………

 

6

Тема 4. Фінансовий та податковий Дью ділідженс………………………………...

6

Тема 5. Дью ділідженс бізнес-процесів на підприємстві…………………………..

6

Тема 6. Документарне забезпечення процедури Дью ділідженс………………….

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

8

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

8

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

11

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

11

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

12

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………

 

12

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………

 

13

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..

13

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………….

 

14

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)………………………………………………………………………………….

 

 

15

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку…….

15

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік……………………..

16

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………

17

7.1. Основна література ………………………………………………………...

17

7.2. Додаткова література ………………………………………………………

17

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………………...

18

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс підприємств» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової складової «Аудит та державний фінансовий контроль».

Анотація навчальної дисципліни:

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин значного поширення набуває процес підвищення ділової активності бізнесу шляхом об’єднання, продажу, поглинання, відкриття філіалів підприємств в різних регіонах, залучення іноземних інвестицій. З одного боку ситуація сприятлива, оскільки з’являються додаткові джерела фінансування діяльності суб’єктів господарювання, зростає зайнятість населення, збільшуються обсяги виробництва та реалізації продукції, оновлюється основний капітал, але з іншого боку – підвищуються юридичні та фінансові ризики, які в майбутньому можуть призвести до втрати активів покупця (інвестора), зниження привабливості бізнесу на ринку. Надійним способом мінімізації негативних ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю, є детальне дослідження діяльності підприємства шляхом проведення комплексної перевірки, яка включатиме широкий спектр питань. З огляду на це, існує об’єктивна необхідність здійснення спеціальної експертизи – «Дью Ділідженс» (ДД). ДД являється доцільною процедурою при здійсненні ряду господарських операцій, оскільки дозволяє проаналізувати діяльність підприємства, оцінити юридичні, фінансові і податкові ризики, а також розробити план заходів по їх зниженню.

У світовому масштабі сьогодні спостерігається тенденція злиття і поглинань компаній, а процес інкорпорування і консолідації капіталу характерний для усіх рівнів економіки. На українському ринку існує «відстрочений» попит на інвестиції, а найбільший інтерес для інвесторів представляють компанії аграрного сектору та роздрібної торгівлі. При цьому масштабні угоди зі злиття та поглинання все ще здійснюються кулуарно, а точно визначити їх кількість неможливо, оскільки інформація щодо угод не розголошується, хоча за кордоном є публічною. За таких умов актуальною є розробка методичного забезпечення процедури ДД.

Здійснення господарських угод несе в собі значні ризики, основна частина яких пов’язана з потенційним об’єктом придбання. Перевірка діяльності підприємства, яке придбається, є не обов’язковим, але рекомендованим етапом процесу придбання. Надзвичайно важливим для успішного здійснення даного процесу є залучення фахівців, які здатні в обмежені строки зосередитися на специфічних ризиках інвестування й комплексно оцінити діяльність потенційного об’єкта угоди.

Окремі питанням щодо порядку проведення ДД, складання звітів за результатами виконання даної послуги вже надаються аудиторськими та консалтинговими компаніями в Україні. Проте враховуючи новизну даної процедури для вітчизняної науки та практики, можна стверджувати про необхідність ґрунтовного вивчення даного питання.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін: “Бухгалтерський облік (загальна теорія)”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Основи фінансово-господарського контролю”, “Аудит”, “Аналіз господарської діяльності”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”.

Мета дисципліни – вивчення дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» має на меті засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення ДД, як послуги з комплексного дослідження діяльності підприємств, що проводиться на замовлення клієнта, з метою забезпечення прийняття ним оптимального рішення, щодо злиття і поглинання компаній, придбання активів, перевірки надійності контрагентів тощо.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • опанування теоретичних основ Дью ділідженс, розуміння його місця і ролі в прийнятті рішень корпоративного управління: злиття, поглинання, інвестування, а також мети, завдань та особливостей організації Дью Ділідженс, як послуги з комплексної перевірки ведення бізнесу;
 • вивчення порядку підготовки, планування та проведення Дью Ділідженс, особливостей проведення, джерел інформації і процедур фінансового і податкового, господарсько-правового, маркетингового і цінового, технічного і екологічного Дью ділідженс;
 •  засвоєння умінь здійснювати постановку технічного завдання на проведення комплексної передпродажної (передінвестиційної) перевірки Дью ділідженс, проводити переговори з замовниками Дью ділідженс та продавцем; визначати перелік етапів та процедури Дью ділідженс, що необхідно провести, виходячи із специфіки продавця і потреб покупця; здійснювати процедури фінансового і податкового, господарсько-правового, маркетингового і цінового, екологічного і технічного Дью ділідженс.
 • формування навичок здійснювати документування і аналіз зібраної інформації, формувати висновки і рекомендації для покупця, складати та готувати звіт для замовника комплексної передпродажної (передінвестиційної) перевірки.

Предмет дисципліни теоретичні основи, методичні та організаційні положення проведення Дью Ділідженс.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у галузі Дью Ділідженс, зокрема, концепції процедури Дью Ділідженс (ДД), її ролі для прийняття рішень корпоративного управління: у процесах злиття, поглинання, інвестування, залучення кредитів тощо. _________ ________________________________________
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері Дью Ділідженс, зокрема, організовувати ДД, як послугу, з комплексної перевірки ведення бізнесу, розробляти технічне завдання на проведення комплексної перевірки ДД._                                                                                                           _____
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі Дью Ділідженс, зокрема, проводити переговори із замовниками ДД та іншими економічними суб’єктами; розробляти та презентувати звітність з ДД для замовника.                                                      ________
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність визначати етапи і процедури комплексної оцінки бізнесу ДД, а також обирати притаманні їм методи оцінки; виокремлювати особливості проведення процедури ДД в умовах здійснення операцій з високим рівнем ризику, обґрунтовувати та застосовувати обрані методики виконання процедур окремих видів ДД: фінансового і податкового, господарського, правового, ДД, а також основних бізнес-процесів суб’єкта господарювання; формувати висновки і рекомендації для прийняття управлінських рішень за результатами ДД._                                                           _____

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Дью Ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах.

 

Дью ділідженс: сутність, призначення, актуальність. Історія виникнення дью ділідженс. Функції дью ділідженс. Види дью ділідженс. Користувачі інформації за результатами дью ділідженс. Підстави та обмеження для проведення процедури дью ділідженс. Дью ділідженс в системі «управління – облік – аналіз – аудит». Дью ділідженс як інструмент мінімізації ризиків у господарській діяльності. Правове регулювання дью ділідженс. Економічні чинники зростання потреб у проведенні процедури дью ділідженс. Оцінка ринку послуг дью ділідженс у світі та в Україні. Проблеми та перспективи розвитку дью ділідженс в Україні.

 

Тема 2. Етапи та планування процедури Дью Ділідженс підприємства.

 

Основні правила проведення процедури дью ділідженс. Інструменти дью ділідженс. Нестандартні методи ДД. Алгоритм проведення процедури дью ділідженс. Розподіл функції виконавців процедури дью ділідженс. Джерела інформації для дью ділідженс. Імплементація результатів дью ділідженс в управлінську практику. Методика стратегічної орієнтації процедури дью ділідженс. Проведення процедури дью ділідженс відповідно до потреб українських підприємств.

 

Тема 3. Господарські операції та процеси підприємств, щодо яких рекомендовано проведення процедури Дью Ділідженс.

 

Дью ділідженс як обов’язковий етап інвестиційного процесу. Виявлення та оцінка ризиків, пов’язаних з об’єктом інвестування. Застосування процедури дью ділідженс в процесі залучення іноземних інвестицій. Дью ділідженс: базисна процедура реалізації угод щодо злиття та поглинання. Проведення процедури комплексного дью ділідженс як підготовка до ІРО. Оцінка ризиків недружнього поглинання (рейдерства). Дью ділідженс в процесі прийняття рішень банківськими установами щодо проблемних кредитів.

 

Тема 4. Фінансовий та податковий Дью Ділідженс.

 

Мета, етапи, принципи проведення фінансового Дью ділідженса. Основні процедури та підходи до проведення фінансового дью ділідженс. Методика проведення фінансового дью ділідженса. Інструментарій підвищення ефективності фінансової перевірки. Використання результатів фінансового дью ділідженса для оцінки вартості підприємства: процедура, показники. Податковий дью ділідженс. Оцінка впливу податкових факторів на фінансові показники. Використання результатів податкового дью ділідженса для мінімізації податкових ризиків.

 

Тема 5. Дью Ділідженс бізнес-процесів на підприємстві.

 

Правовий (юридичний) дью ділідженс: поняття, види, етапи проведення, взаємозв’язок з юридичним аудитом. Об’єкти господарського дью ділідженс.

Дью ділідженс персоналу та системи управління: об’єкти, завдання, показники.

Маркетинговий дью ділідженс: поняття, об’єкти. Ціновий дью ділідженс як інструмент оцінки прозорості цінової політики підприємства. Об’єкти дью ділідженс в умовах застосування трансфертного ціноутворення. Технічний дью ділідженс: поняття, об’єкти, потреба в проведенні, типи інспекцій. Екологічний дью ділідженс в контексті забезпечення стійкого розвитку підприємства. Оцінка екологічної складової проектів. Мета, процедура, відображення екологічних показників у звітності.

 

Тема 6. Документарне забезпечення процедури ДД.

 

Вимоги до складання технічного завдання на проведення Дью Ділідженс. Робоча документація виконання процедур Дью Діліджденс. Звітність за результатами проведення Дью Ділідженс: структура, особливості складання. Розробка проформ консолідованої фінансової звітності для цілей Дью Ділідженс. Інформаційна база доповіді за результатами Дью Ділідженс.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компнента «Аудит та державний фінансовий контроль»

 

Денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Дью ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах

6

2

Семінарське заняття 2.
Тема 1. Дью ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах

8

3

Семінарське заняття 3.
Тема 2. Етапи та планування процедури Дью ділідженс підприємства

6

4

Семінарське заняття 4.
Тема 2. Етапи та планування процедури Дью ділідженс підприємства

6

5

Семінарське заняття 5.

Тема 3. Господарські операції та процеси підприємств, щодо яких рекомендовано проведення процедури Дью ділідженс

4

6

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

7

Семінарське заняття 6.

Тема 4. Фінансовий та податковий Дью ділідженс

8

8

Семінарське заняття 7.

Тема 5. Дью ділідженс бізнес-процесів на підприємстві

4

9

Семінарське заняття 8.

Тема 5. Дью ділідженс бізнес-процесів на підприємстві

6

10

Семінарське заняття 9.

Тема 6. Документарне забезпечення процедури ДД

4

11

Семінарське заняття 10.

Тема 6. Документарне забезпечення процедури ДД

8

12

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання есе

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка наукових публікацій

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

7. Наукові публікації студента тощо

10

8. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

− поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення вибіркових дисциплін;

− підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів після вивчення вибіркових дисциплін.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення вибіркових дисциплін здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі:

− відповідей на теоретичні питання;

− розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої програми навчальної дисципліни та виконання вимог Карти навчальної роботи студентів.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік −форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з вибіркової дисципліни здійснюється виключно на підставі результатів поточного контролю у формі заліку.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення вибіркових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

− відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;

− результати виконання контрольних (модульних) робіт;

− результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

− результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» здійснюється на основі результатів виконання практичних завдань, модульних контрольних робіт та самостійної роботи.

Об’єктами контролю знань студентів є:

1. Рівень засвоєння теоретичних знань та правильність і повнота виконання практичних завдань на практичних заняттях.

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 10, у тому числі:

2 заняття – модульна контрольна робота (оцінюються окремо у межах 10 балів (від 0 до 10 балів кожна);

8 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу: кожне заняття оцінюється в 8, 6, 4 бали (залежно від виду заняття).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 60 балів.

Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформлені в окремому зошиті або на стандартних скріплених у зшив аркушах паперу (А4). Виконання обов’язкових індивідуальних практичних завдань здійснюється під час практичних занять і оцінюється окремо. Оцінюванню підлягають результати захисту 5-ти індивідуальних практичних завдань. Враховується повнота і якість оформлення завдань, якість презентації виконаних завдань в аудиторії в ході співбесіди з викладачем. Під час оцінювання результатів виконання 5-ти завдань враховується також повнота і якість оформлення звіту та якість його презентації студентом в аудиторії.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи.

Дві контрольні роботи виконується за варіантами, кожен з яких включає 5 завдань (по 2 бали).

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті навчальної роботи студента.

Загальна оцінка за семестр (відповіді (виступи) на аудиторних заняттях та результати виконання контрольних (модульних) робіт) складає від 0 до 80 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств»

для студентів освітнього ступеня магістр, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація (освітня програма) «Облік і аудит», вибіркова компнента «Аудит та державний фінансовий контроль»

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Дью ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах

4

2

Контактне заняття 2.
Тема 1. Дью ділідженс як комплексний інструмент всебічної оцінки ризиків розвитку бізнесу в сучасних умовах

3

3

Контактне заняття 3.
Тема 2. Етапи та планування процедури Дью ділідженс підприємства

3

4

Контактне заняття 4.
Тема 2. Етапи та планування процедури Дью ділідженс підприємства

4

5

Контактне заняття 5.
Тема 3. Господарські операції та процеси підприємств, щодо яких рекомендовано проведення процедури Дью ділідженс

3

6

Контактне заняття 6.

Тема 3. Господарські операції та процеси підприємств, щодо яких рекомендовано проведення процедури Дью ділідженс

3

7

Контактне заняття 7.

Тема 4. Фінансовий та податковий Дью ділідженс

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 4. Фінансовий та податковий Дью ділідженс

3

9

Контактне заняття 9.

Тема 5. Дью ділідженс бізнес-процесів на підприємстві

3

10

Контактне заняття 10.

Тема 5. Дью ділідженс бізнес-процесів на підприємстві

3

11

Контактне заняття 11.

Тема 6. Документарне забезпечення процедури ДД

3

12

Контактне заняття 12.

Тема 6. Документарне забезпечення процедури ДД

4

13

Контрольна (модульна) робота

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє індивідуальне звдання

30

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

20

3. Написання реферату

20

4. Написання есе

20

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

20

6. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

20

7. Підготовка презентації за обраною тематикою

20

8. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

20

9. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

20

10. Підготовка наукових публікацій

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

1. Контактні заняття оцінюються в діапазоні від 0 до 4 балів (0, 1, 2, 3, 4).

Знання, уміння та навички, продемонстровані на контактних заняттях оцінюються від 0 до 40 балів.

2. Виконання контрольної (модульної) роботи.

При виконанні контрольної (модульної) роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування дисципліни. Модульний контроль проводиться у формі відповідей на теоретичні питання, відповідей на тестові завдання та розв’язання практичних завдань під час проведення контрольної роботи. Контрольна робота виконується за варіантами, кожен з яких включає 5 завдань (по 2 бали). Загальна оцінка контрольної (модульної) роботи від 0 до 10 балів.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

3. Домашнє обов’язкове самостійне завдання (письмова контрольна робота) включає 1 теоретичне питання, яке оцінюється від 0 до 20 балів та одну ситуаційну вправу, яка оцінюється від 0 до 20 балів. Загальна кількість балів за домашнє обов’язкове самостійне завдання становить 0-40 балів. При виконанні вибіркових самостійних завдань оцінці підлягають завдання, передбачені Навчальною картою самостійної роботи студентів. Вибіркове самостійне завдання оцінюється від 0 до 10 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-100 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально − лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студентів (СРС) є однією з форм організації навчання, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

СРС з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» включає:

* опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями, що вказані у розділі 3 робочої програми;

* вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання, згідно наведеному нижче переліку;

* відпрацювання виконання конкретних операцій та їх аналіз;

* підготовку до практичних занять, контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

* виконання індивідуальних завдань для СРС (виконання індивідуальних практичних завдань (тексти завдань додаються), написання реферату або підготовка есе, аналітичних (критичних) оглядів наукових публікацій з проблематики державного фінансового контролю та презентацій за заданою тематикою, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), переклад іншомовних текстів нормативних та інших матеріалів) у відповідності з графіком, наведеним у розділі 5 робочої програми.

Перелік завдань для виконання СРС з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» та кількість балів, які можна отримати за виконання різних видів завдань з СРС, подано у Карті навчальної роботи студента. Карта НРС є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій тощо.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в табл.

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми СРС

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний огляд наукових публікацій

2.4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у дискусії

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента.

При виконанні захисті завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають завдання, передбачені Картою навчальної роботи студентів. Кожне з двох самостійних завдань оцінюється у 0-10 балів. Загальна кількість балів за виконання і захист завдань самостійної роботи студента складає 20 балів.

2. Науково-дослідна діяльність студентів.

Науково-дослідна діяльність студентів − виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри, участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Загальний результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-100 балів. 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів у формі заліку

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік − форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» здійснюється виключно за результатами поточного контролю.

Результат підсумкового контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. До видів завдань індивідуальної контрольної роботи можуть бути включені теоретичні, практичні та тестові завдання.

Залік проводиться під час останнього контактного заняття відповідного семестру.

Кількість балів, що студент набрав за результатами виконання завдань, що передбачені Картою навчальної роботи (від 0 до 100 балів), вноситься до залікової відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни «Дью Ділідженс підприємств».

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

– для студентів денної форми навчання − не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;

− для студентів заочної форми навчання − за розкладом сесії.

 

 

 

 

6.2. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

Завдання 1. Вкажіть мету, етапи та принципи проведення фінансового дью ділідженс.

Завдання 2. Які підстави повинні існувати для проведення рекомендованого дью ділідженс?

Завдання 3. Вкажіть етапи процедури імплементації результатів дью ділідженс в управлінську практику.

Завдання 4. Вкажіть роль цінового дью ділідженс в процесі оцінки прозорості цінової політики підприємства.

Завдання 5. Які види та етапи проведення правового (юридичного) дью ділідженс, вказати на взаємозв’язок з юридичним аудитом.

Завдання 6. Вкажіть функції, які виконує процедура дью ділідженс при оцінці ризиків господарської діяльності.

Завдання 7. За яких правилами здійснюється дью ділідженс?

Завдання 8. Вкажіть алгоритм оцінювання «рейдеропридатності» компанії.

Завдання 9. Які основні документи складаються при проведенні процедури дью ділідженс?

Завдання 10. Як за допомогою процедури дью ділідженс оцінити доцільність здійснення інвестицій?

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.Основна література

 1. Бондар В. Методичні засади експертизи правового та фінансового становища компанії при складанні звіту Due Diligence / В. Бондар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 8. – С. 23 –28.
 2. Сілічева Н. Є. Сутність Due Diligence (Дью Ділідженс) і можливі перспективи розвитку в Україні / Н. Є. Сілічева // Економічний простір. – 2011. − № 45. – С. 288–296.
 3. Ткачук І. М. Чи є дью ділідженс юридичним аудитом? / І. М. Ткачук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_oif/ 2012_9_3/55.pdf
 4. Харитова, Светлана. Дью дилидженс как обязательный этап инвестиционного процесса / Светлана Харитова // Консультационная группа «Департамент оценки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duediligence.su/work/duediligence.asp.
 5. Царенко О.В. Механізм зниження ризиків при оптимізації господарської діяльності / О.В. Царенко // Управління розвитком. – 2011. – №10. – С.129-130.

 

7.2.Додаткова література

 1. Bradley M., Desai A., Kim E.H. «The Rationale Behind Interfirm Tender Offers: Information or Synergy?», Journal of Financial Economics Vol 11, № 2, p. 183-206 (1983)
 2. Due Diligence. Uncovering black holes and hidden value. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com /sg/en/advisory/due-diligence.html
 3. Edwin L. Mergers and acquisitions: a step-by-step legal and practical guide [Text] / Edwin L., Miller Jr. — New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2008. — P. 8—12.
 4. Gillman, Luis (2010). Due Diligence, a Strategic and Financial Approach, 2nd ed.
 5. Jensen M., Ruback R.S., «The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence», Journal of Financial Economics, Vol. 11 № 1 (April) 1983 - pp. 5-50.
 6. Jensen M.C. «Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers», American Economics Review, Vol. 76, № 2 (May) 1986 - pp. 323 - 329.
 7. Jensen M.C., Meckling W. «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure».
 8. Joseph L. Bower. Not All M&As Are Alike – And That Matters // Harvard Business Review. – March 2001.
 9. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard. Measures then drive Performance / Kaplan R. S., Norton D. P. // Harvard Business Review. – 1992. – Vol. 70, № 1. – P. 71–79.
 10. Kaplan R. S., Norton, D. P. Using the Balanced Scorecard as а Strategic Management System / Kaplan R. S., Norton D. P. // Harvard Business Review. – 1996. – Vol. 74, № 1. – P. 75–85.
 11. Nigh, John O., Bevilacqua Louis J. “Financial services due diligence under Sarbanes-Oxley”, Emphasis 2004/1.
 12. Reed Stanley Foster, Lajoux Alexandra Reed, Nesvold H. Peter. The Art of M&A. A Merger/Acqusition/Buyout Guide [Text] / Stanley Foster Reed, Alexandra Reed Lajoux, H. Peter Nesvold. — N.-Y. : McGraw-Hill, 2007. — P. 21, 22.
 13. Review of CPO indemnity partner process for Manston Airport: final report. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/437886/manston-airport-cpo-indemnity-partner-review.pdf
 14. Shawn Livermore, «The Success of Industrial Mergers,» Quarterly Journal of Economics 50 (1935), p. 68–96.
 15. Аналітична довідка «Боротьба з корупцією. Роль бізнесу в Україні». – К.: ТОВ «Фарбований лист», 2011. – 51 с.
 16.  Аналітично-інвестиційна платформа «M&A: Ukraine». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://mergers.com.ua/ua/
 17. Європейська Бізнес Асоціація: 2015-й може стати роком вражаючих досягнень для ринку M&A. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/information-support/news-from-members/item/32550-2015-9-2-1650/32550-2015-9-2-1650
 18. Зразок технічного завдання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  /http://duediligence.su/reports/.
 19. Информационно-аналитический центр «ЛИГА». M&A в Украине – 2015: вызовы впереди. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://aequo.com.ua/content/news/files/yuristizakon_ma_prognozy2015_150115_1444127632_en.pdf
 20. Искусство слияний и поглощений / Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу; Пер. с англ. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. – 958с.
 21. Искусство слияний и поглощений: Четыре ключевых решения, от которых зависит успех сделки/Д.Хардинг, С.Роувит; пер. с англ. Петкевич А.Г. – Минск: Грецов Паблишер, 2007. – с.256.
 22. Кеннет Феррис, Барбара Пешеро Пети. Оценка стоимости компании. Как избежать ошибок при приобретении.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 256с.: ил.
 23. Лиховчук В. М. «Due Diligence» (Дью Дилидженс) в Украине: понятие, основные проблемы и возможные перспективы развития / В. М. Лиховчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NND_2010/Economics/60324.doc.html
 24. Ницевич, Артур. Что такое Due Diligence? Понятие, классификация, особенности проведения правового дью дилидженс / Артур Ницевич, Артем Скоробогатов // Фориншурер: знает как получить страховую выплату. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/10/01/13/4005.
 25. Табахарнюк М. «Гра на мільйон: практика злиття та поглинання в Україні», Український видавничий комплекс, 2012. – 286 с.
 26. Челышев Д. А. Методические основы аудиторской услуги по комплексной экспертизе объекта инвестировоания «Дью Дилидженс». – 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://refdb.ru/download/2974586.html.

 

 1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. KPMG Due Diligence Report. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://autonomyaccounts.org/wp-content/uploads/2012/12/KPMG-Due-Dil-report.pdf
 2. M&A Outlook 2014. [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http:www.bloomberg.com.
 3. Private Company Insights. Due diligence ingrowth strategy. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Due-diligence-in-growth-strategy/$FILE/ EY-Due-diligence-ingrowth-strategy.pdf
 4. Transaction due diligence. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.deloitte.com/us/en/pages/mergers-andacquisitions/ topics/transaction-due-diligence.html
 5. Transaction services. Due diligence. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpmg.com/nz/en/services/advisory/transactions-restructuring/transaction-services/acquisition-due-diligence/pages/default.aspx.
 6. Transfer of Functions and Powers to Local Government Due Diligence Review. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   www.northernireland.gov.uk
 7. Інформаційний портал «InvestFunds». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://investfunds.ua/
 8. Класифікація ризиків діяльності підприємства [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.hlb.com.ua/ru/services/duediligence.html
 9. Консалтинговая компания SV Development // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svdevelopment.com
 10. Основные результаты 2013 года на украинском рынке слиянний и поглощений [Електронний ресурс] / Аналітичний матеріал Центру досліджень корпоративних відносин. – Режим доступу: http://corporativ.info/?/news/3990/print/
 11. Питання обов’язкового розгляду при фінансовому та юридичному ДД. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hlb.com.ua/ru/services/duediligence.html
 12. Приклад звіту про фінансову перевірку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://duediligence.su/reports/fp/
 13. Про роботу фінансових аналітиків, аудиторів, юристів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://duediligence.su
 14. Список документів для проведення ДД. [Електронний ресурс] : – Режим доступу :  http://pravo-u.ru/articles/due%20diligence.html
 15. Українська біржа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ux.ua/